19:44
TED2007

John Doerr: Salvation (and profit) in greentech

Джон Доер вижда спасение и печалба в екологичните технологии

Filmed:

"Не вярвам да успеем", заяви Джон Доер в една емоционална реч посветена на промяната в климата и инвестициите. Вдъхновен бил от своята дъщеря, която накарала него и неговите партньори да поправят бедствията, пред които е изправен света.

- Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late. Full bio

I'm really scared. I don't think we're going to make it.
Наистина съм изплашен, не вярвам да успеем.
00:25
Probably by now most of you have seen Al Gore's amazing talk.
Може би повечето от вас са видeли впечатляващата беседа на Ал Гор.
00:32
Shortly after I saw that, we had some friends over for dinner
Наскоро, след като я бяхме видели, поканихме няколко приятели на вечеря,
00:36
with the family. The conversation turned to global warming,
семейна. Разговорът се насочи към глобалното затопляне
00:40
and everybody agreed, there's a real problem.
и всички бяхме съгласни, че това е реален проблем.
00:44
We've got a climate crisis.
Съществува kлиматична криза
00:48
So, we went around the table to talk about what we should do.
и дискутирахме около масата върху това, какво трябва да се направи.
00:50
The conversation came to my 15-year-old daughter, Mary.
В разговора се включи моята 15 годишна дъщеря Мери.
00:55
She said, "I agree with everything that's been said.
Тя каза: "Съгласна съм с всичко, което се каза."
01:00
I'm scared and I'm angry." And then she turned to me and said,
"Чувствам се изплашена и ядосана." След това се обърна към мен и ми каза:
01:05
"Dad, your generation created this problem; you'd better fix it." Wow.
"Татко, твоето поколение създаде този проблем, по-добре го решете!" Уау.
01:10
All the conversation stopped. All the eyes turned to me.
Разговорът спря. Всички погледи се насочиха към мен.
01:18
(Laughter)
(Смях)
01:22
I didn't know what to say. Kleiner's second law is,
Не знаех какво да кажа. Във втория закон на Клайнер се казва:
01:27
"There is a time when panic is the appropriate response."
"Има моменти, в които паниката е подходящия отговор."
01:32
(Laughter)
(Смях)
01:36
And we've reached that time. We cannot afford to underestimate
И това време настъпи. Не може да си позволим да пренебрегнем
01:37
this problem. If we face irreversible and catastrophic consequences,
този проблем. Ако се изправим пред катострофални и необратими последици,
01:43
we must act, and we must act decisively.
трябва да действаме, и то решително.
01:51
I've got to tell you, for me, everything changed that evening.
Трябва да ви призная, че онази вечер всичко за мен се промени.
01:54
And so, my partners and I, we set off on this mission to learn more,
Така аз и моите партньори си поставихме тази задача - да научим повече,
01:58
to try to do much more. So, we mobilized. We got on airplanes.
за да се опитаме да направим повече. Така че, се мобилизирахме и се качихме на самолетите.
02:02
We went to Brazil. We went to China and to India,
Отидохме в Бразилия, отидохме в Китай и Индия;
02:06
to Bentonville, Arkansas, to Washington, D.C. and to Sacramento.
в Бентонвил, Арканзас, в столицата Вашингтон и в Сакраменто.
02:09
And so, what I'd like to do now is to tell you
И сега искам да ви разкажа
02:14
about what we've learned in those journeys.
какво научихме от тези пътувания....
02:17
Because the more we learned, the more concerned we grew.
Защото колкото повече научавахме, толкова повече растеше загрижеността ни.
02:20
You know, my partners at Kleiner and I were compulsive networkers,
Може би знаете, че моите партньори от "Клайнер" и аз сме работили в мрежи,
02:23
and so when we see a big problem or an opportunity
и когато видим, че съществува голям проблем или голяма възможност,
02:25
like avian flu or personalized medicine,
като птичия грип или персонализираната медицина,
02:28
we just get together the smartest people we know.
събираме най-интелигентните хора, които познаваме.
02:31
For this climate crisis, we assembled a network, really,
За кризата с глобалното зотопляне създадохме мрежа,
02:34
of superstars, from policy activists to scientists and entrepreneurs
от суперзвезди - от политически активисти до учени и предприемачи,
02:38
and business leaders. Fifty or so of them.
и бизнес лидери - около 50 човека.
02:43
And so, I want to tell you about what we've learned in doing that
Затова искам да ви разкажа какво разбрахме, правейки това,
02:45
and four lessons I've learned in the last year.
и четирите урока, които научих през последната година.
02:49
The first lesson is that companies are really powerful,
Първият урок е, че компаниите са наистина мощни,
02:52
and that matters a lot. This is a story about
и това означава много. Това е историята как Уол Март
02:56
how Wal-Mart went green, and what that means.
стана екологична и какво означава това.
02:59
Two years ago, the CEO, Lee Scott, believed that green is
Преди две години, главният изпълнителен директор Ли Скот вярваше, че
03:02
the next big thing, and so Wal-Mart made going green a top priority.
екологичното е следващата главна задача, така че Уол-Март постави екологията на приоритетно място.
03:07
They committed that they're going to take their existing stores
Те обещаха да го приложат във всичките си магазини
03:13
and reduce their energy consumption by 20 percent,
и да намалят разхода на енергия с 20%,
03:15
and their new stores by 30 percent, and do all that in seven years.
а в новите магазини с 30% и това да бъде осъществено за 7 години.
03:18
The three biggest uses of energy in a store are heating
Трите основни приложения на енергия в един магазин са: парното и
03:24
and air conditioning, then lighting, and then refrigeration.
и климатика, след тях идват осветлението и охлаждането.
03:27
So, look what they did.
Вижте какво направиха те.
03:31
They painted the roofs of all their stores white.
Боядисаха покривите на всичките си магазини в бяло.
03:33
They put smart skylights through their stores
Поставиха дигитални капандури,
03:36
so they could harvest the daylight and reduce the lighting demands.
които да могат да приемат дневната светлина и да намаляват разхода на електричество.
03:38
And, third, they put the refrigerated goods
И най-накрая поставиха замразените продукти
03:42
behind closed doors with LED lighting.
зад затворени врати с LED осветление.
03:44
I mean, why would you try to refrigerate a whole store?
Защо да се опитвате да охлаждате целия магазин?
03:47
These are really simple, smart solutions based on existing technology.
Това са наистина прости и интелигентни решения, основани върху съществуваща технология.
03:50
Why does Wal-Mart matter? Well, it's massive.
Защо е важен Уол-март? Добре, масов е.
03:55
They're the largest private employer in America.
Те са най-големия частен работодател в Америка.
03:58
They're the largest private user of electricity.
Те са най-големия потребител на електроенергия в частния сектор.
04:01
They have the second-largest vehicle fleet on the road.
Те имат втория по големина парк от превозни средства по пътищата
04:03
And they have one of the world's most amazing supply chains,
и една от най-впечатляващите вериги за доставки с
04:07
60,000 suppliers. If Wal-Mart were a country,
60,000 доставчици. Ако Уол-март беше държава,
04:10
it would be the sixth-largest trading partner with China.
шеше да бъде шестия най-голям търговски партньор на Китай.
04:14
And maybe most important, they have a big effect on other companies.
И може би най-важното, имат огромно влияние върху другите компании.
04:17
When Wal-Mart declares it's going to go green and be profitable,
Когато Уол-март обяви, че ще е екологичен и печеливш,
04:22
it has a powerful impact on other great institutions.
това оказва мощно въздействие върху другите големи институции.
04:27
So, let me tell you this:
Позволете ми да кажа следното:
04:30
when Wal-Mart achieves 20 percent energy reductions,
Когато Уол-март успее да намали консумацията си на енергия с 20%,
04:31
that's going to be a very big deal. But I'm afraid it's not enough.
това наистина ще е голямо постижение. Но се страхувам, че не е достатъчно.
04:34
We need Wal-Mart and every other company to do the same.
Необходимо е Уол-март и всички останали компании да направят същото.
04:40
The second thing that we learned is that individuals matter,
Второто нещо, което разбрахме е, че хората са от значение,
04:45
and they matter enormously.
те са от огромно значение.
04:48
I've got another Wal-Mart story for you, OK?
Имам и друга история за Уол-март.
04:51
Wal-Mart has over 125 million U.S. customers.
Уол-март има повече от 125 милиона клиенти в САЩ.
04:53
That's a third of the U.S. population.
Това е една трета от населението на САЩ.
04:56
65 million compact fluorescent light bulbs were sold last year.
65 милиона флуоресцентни крушки са продадени миналата година.
05:00
And Wal-Mart has committed they're going to sell
Уол-март си постави за цел да продаде
05:05
another 100 million light bulbs in the coming year. But it's not easy.
още 100 милиона крушки през следващата година. Но не е лесно.
05:08
Consumers don't really like these light bulbs.
Потребителите не харесват тези крушки.
05:13
The light's kind of funny, they won't dim,
Светлината е малко смешна, защото излъчват много малко светлина,
05:15
takes a while for them to start up.
отнема време, за да засветят.
05:17
But the pay-off is really enormous.
Но компенсацията е огромна.
05:19
100 million compact fluorescent light bulbs means
100 милиона крушки означава,
05:22
that we'll save 600 million dollars in energy bills,
че ще спестим 600 милиона долара от сметките за електричество
05:25
and 20 million tons of CO2 every year, year in and year out.
и 20 милиона тона СО2 всяка година. И така година след година.
05:29
It does seem really hard to get consumers to do the right thing.
Наистина изглежда трудно потребителите да вземат правилното решение.
05:36
It is stupid that we use two tons of steel, glass and plastic
Глупаво е да използваме 2 тона стомана, стъкло и пласмаса,
05:40
to haul our sorry selves to the shopping mall.
за да се шляем в търговски центрове.
05:45
It's stupid that we put water in plastic bottles
Глупаво е да слагаме вода в пластмасови бутилки
05:49
in Fiji and ship it here.
във Фуджи и да ги транспортираме с кораби до тук.
05:52
(Laughter)
(Смях)
05:56
It's hard to change consumer behavior
Трудно е да се промени поведението на потребителя
05:58
because consumers don't know how much this stuff costs. Do you know?
защото потребителите не знаят колко им струват всички тия неща. Вие знаете ли?
06:00
Do you know how much CO2 you generated to drive here or fly here?
Знаете ли колко СО2 произвеждате, за да дойдете до тук с кола или самолет?
06:05
I don't know, and I should.
Аз не знам, а трябва.
06:10
Those of us who care about all this would act better
Тъй като всичко това ни тревожи бихме постъпвали по-добре,
06:13
if we knew what the real costs were.
ако знаехме какви са реалните разходи.
06:15
But as long as we pretend that CO2 is free,
Но докато си мислим, че СО2 е гратис,
06:18
as long as these uses are nearly invisible, how can we expect change?
тъй като тези приложения са почти невидими, как можем да очакваме промени?
06:21
I'm really afraid, because I think the kinds of changes
Наистина съм изплашен, защото мисля, че промените,
06:26
we can reasonably expect from individuals
които можем да очакваме от физически лица
06:30
are going to be clearly not enough.
очевидно не са достатъчни.
06:33
The third lesson we learned is that policy matters. It really matters.
Третият урок който разбах е, че политиката е от значение. Наистина е от значение.
06:38
In fact, policy is paramount.
В действителност политиката е от първостепенно значение.
06:41
I've got a behind-the-scenes story for you
Имам една история зад камера за вас,
06:44
about that green tech network I described.
която е свързана със "зелените технологии", които ви описах.
06:46
At the end of our first meeting, we got together to talk about
В края на нашето първо събиране говорихме за това,
06:47
what the action items would be, how we'd follow up.
какви мерки трябва да се вземат и как да се действа.
06:50
And Bob Epstein raised a hand. He stood up.
И Боб Епщайн вдигна ръка и се изправи....
06:54
You know, Bob's that Berkeley techie type who started Sybase.
Знаете, Боб е от онези типове от Бъркли, които инициираха Сайбейз.
06:58
Well, Bob said the most important thing we could do right now
Боб каза, че най-важното нещо, което можем да направим сега,
07:01
is to make it clear in Sacramento, California
е да изясним в Сакременто, Калифорния,
07:05
that we need a market-based system of mandates
че имаме нужда от пазарно основана система споразумения,
07:09
that's going to cap and reduce greenhouse gases in California.
която да доведе до намаляване на газовете и парниковия ефект в Калифорния.
07:12
It's necessary and, just as important,
Това е необходимо и важно,
07:17
it's good for the California economy.
и е добро за икономиката на Калифорния.
07:20
So, eight of us went to Sacramento in August and we met
Така че, осем от нас отидохме в Сакраменто през август, срещнахме се
07:22
with the seven undecided legislators and we lobbied for AB32.
със седем законодатели и лобирахме за приемнето на АВ32.
07:25
You know what? Six of those seven voted yes in favor of the bill,
И знаете ли какво? Шест от седемте гласуваха за промяната,
07:30
so it passed, and it passed by a vote of 47 to 32.
така че закона се прие с 47 срещу 32 гласа.
07:33
(Applause)
(Аплодисменти)
07:39
Please. Thank you.
Моля... Благодаря.
07:42
I think it's the most important legislation of 2006. Why?
Мисля, че това е най-важния закон приет през 2006. Защо?
07:46
Because California was the first state in this country
Защото Калифорния беше първият щат в тази страна,
07:47
to mandate 25 percent reduction of greenhouse gases by 2020.
който намали до 25% газовете и влиянието на парниковия ефект до 2020.
07:51
And the result of that is, we're going to generate 83,000 new jobs,
И в резултат от това се откриват нови 83,000 работни места.
07:55
four billion dollars a year in annual income, and reduce the CO2 emissions
4 млрд долара годишен приход и намаляване емисиите на СО2
08:00
by 174 million tons a year.
със 174милиона тона за година.
08:04
California emits only seven percent of U.S. CO2 emissions.
Калифорния излъчва само 7% от емисиите на СО2 в САЩ.
08:09
It's only a percent and a half of the country's CO2 emissions. It's a great start,
Това е само 1,5% и от емисиите на СО2 на страната. Това е чудесно начало,
08:14
but I've got to tell you -- where I started -- I'm really afraid.
но трябва да ви кажа, както в началото, че наистина ме е страх.
08:17
In fact, I'm certain California's not enough.
И съм сигурен, че Калифорния все още не е достатъчна.
08:22
Here's a story about national policy that we could all learn from.
Ето една история за националната политика, от която всички може да се поучим.
08:26
You know Tom Friedman says, "If you don't go, you don't know"?
Знаете ли какво казва Том Фридман? "Ако не отидеш, няма да го узнаеш?"
08:30
Well, we went to Brazil to meet Dr. Jose Goldemberg.
Добре, отидохме в Бразилия, за да се запознаем с Д-р Хосе Голдемберг.
08:33
He's the father of the ethanol revolution.
Той е бащата на етаноловата революция.
08:37
He told us that Brazil's government mandated
Той ни каза, че бразилското правителство е приело,
08:40
that every gasoline station in the country would carry ethanol.
че всяка бензиностанция в страната ще снабдява с етанол.
08:43
And they mandated that their new vehicles
И постановили техните нови коли
08:47
would be flex-fuel compatible, right?
да са съвместими с флекс гориво.
08:50
They'd run ethanol or ordinary gasoline.
Ще се движат с етанол или с обикновен бензин.
08:52
And so, here's what's happened in Brazil.
Ето какво стана в Бразилия.
08:55
They now have 29,000 ethanol pumps --
Сега имат 29,000 етанолови колонки,
08:57
this versus 700 in the U.S., and a paltry two in California --
срещу 700 в САЩ и две в Калифорния,
09:00
and in three years their new car fleet
и за три години техния нов автомобилен парк,
09:04
has gone from four percent to 85 percent flex-fuel.
използващ новото гориво се е увеличил от 4% на 85 %.
09:06
Compare that to the U.S.: five percent are flex-fuel.
Сравнено със САЩ, там само 5% са с това гориво.
09:11
And you know what? Most consumers who have them don't even know it.
И знаете ли какво? Повечето от потребителите които ги имат, дори не го знаят.
09:14
So, what's happened in Brazil is, they've replaced
И така какво се е случило в Бразилия? Те заместват
09:19
40 percent of the gasoline consumed by their automotive fleet with ethanol.
40 % от автомобилите с бензин, с автомобили с етанол.
09:22
That's 59 billion dollars since 1975
Това са 59 милиарда долара от 1975,
09:26
that they didn't ship to the Middle East.
които не транспортират с кораб от Близкия Изток.
09:30
It's created a million jobs inside that country,
Това вече е създало 1 милион работни места вътре в страната
09:32
and it's saved 32 million tons of CO2. It's really substantial.
и са спестили 32 милиона тона от СО2. Наистина значително.
09:35
That's 10 percent of the CO2 emissions across their entire country.
Това е 10% от емисиите на СО2 в цялата страна.
09:39
But Brazil's only 1.3 percent of the world's CO2 emission.
Но Бразилия има само 1,3% от емисиите на СО2 в целия свят.
09:43
So, Brazil's ethanol miracle, I'm really afraid, is not enough.
Така че наистина се страхувам, че чудото на Бразилия с етанола не е достатъчно.
09:47
In fact, I'm afraid all of the best policies we have
Всъщност се притеснявам, че и най-добрата политика, с която разполагаме
09:54
are not going to be enough.
няма да е достатъчна.
09:57
The fourth and final lesson we've learned
Четвъртият и последен урок, който научихме, е
10:01
is about the potential of radical innovation.
свързан с потенциала на радикалните иновации.
10:03
So, I want to tell you about a tragic problem
Така че, искам да ви кажа за един трагичен проблем
10:05
and a breakthrough technology.
и огромните технически постижения.
10:07
Every year a million and a half people die of
Всяка година умират един милион и половина човека в
10:09
a completely preventable disease. That's malaria. 6,000 people a day.
резултат на една предотвратима болест, каквато е маларията. 6 000 човека на ден.
10:12
All for want of two dollars' worth of medications
Всичко, от което се нуждаят е два долара за лекарство,
10:17
that we can buy at the corner drugstore.
което ние можем да купим от аптеката на ъгъла.
10:19
Well, two dollars, two dollars is too much for Africa.
Добре, 2 долара, но 2 долара са много за Африка.
10:21
So, a team of Berkeley researchers with 15 million dollars
Така че, един екип от изследователи от Бъркли, с 15 милиона долара
10:25
from the Gates Foundation is engineering, designing a radical new way
от фондацията Гейтс, използва радикално нов начин,
10:29
to make the key ingredient, called artemisinin,
за да създаде основната съставка наречена артемисинин,
10:35
and they're going to make that drug 10 times cheaper.
и така лекарството ще е 10 пъти по-евтино.
10:39
And in doing so, they'll save a million lives --
Правейки това, те спасяват един милион човешки живота,
10:41
at least a million lives a year. A million lives.
поне един милион човешки живота на година.
10:44
Their breakthrough technology is synthetic biology.
Тяхният технологичен пробив е синтетичният живот.
10:47
This leverages millions of years of evolution
Това ускорява с милиони години еволюцията
10:51
by redesigning bugs to make really useful products.
като пренастойват насекомите да създават наистина полезни продукти.
10:53
Now, what you do is, you get inside the microbe,
Това, което правите е да влезете в микроба,
10:56
you change its metabolic pathways, and you end up with a living chemical factory.
да промените пътя на метаболизма и да завършите с една жива химична фабрика.
10:59
Now, you may ask,
Сега, може да попитате,
11:04
John, what has this got to go with green and with climate crisis?
Джон, това какво общо има с екологията и кризата с глобалното затопляне?
11:06
Well, I'll tell you -- a lot.
Ще ви кажа, че много.
11:09
We've now formed a company called Amyris, and this technology
Създадохме една компания наречена Амирис, и тази технология,
11:11
that they're using can be used to make better biofuels.
може да бъде използвана за създаване на по-добри биогорива.
11:15
Don't let me skip over that. Better biofuels are a really big deal.
Не ми позволявайте да пренебрегна това. По-добрите биогорива са наистина един огромен бизнес.
11:19
That means we can precisely engineer the molecules in the fuel chain
Това означава, че можем точно да създаваме молекули във веригата на горивата
11:23
and optimize them along the way.
и с времето можем да я подобрим.
11:27
So, if all goes well, they're going to have designer bugs in warm vats
Така че, ако всичко върви добре, ще се проектират буболечки за топлинните резервоари,
11:30
that are eating and digesting sugars to excrete better biofuels.
които се хранят и отделят захари, нужни за обработката на по-добри биогорива.
11:35
I guess that's better living through bugs.
С други думи "С буболечки за по-добър живот".
11:42
Alan Kay is famous for saying
Алан Кей е известен с фразата си:
11:46
the best way to predict the future is to invent it.
"Най-добрият начин да се предскаже бъдещето, е да го измислиш"
11:48
And, of course, at Kleiner we, kind of, apologize and say
А в Клайнер ние казваме:
11:50
the second best way is to finance it.
"Вторият добър начин е да го финансираме".
11:53
And that's why we're investing 200 million dollars
И това е причината поради която инвестираме 200 милиона долара
11:55
in a wide range of really disruptive new technologies
в един широк крък от радикално нови технологии
11:59
for innovation in green technologies.
за иновации в "зелените" технологии.
12:02
And we're encouraging others to do it as well.
И насърчаваме другите да правят същото.
12:04
We're talking a lot about this.
Говорим много за това.
12:06
In 2005, there were 600 million dollars invested in new technologies
През 2005 са инвестирани 600 милиона долара в нови технологии
12:08
of the sort you see here. It doubled in 2006 to 1.2 billion dollars.
от вида, който виждате тук. Това се удвои през 2006 на 1,2 милиарда долара.
12:13
But I'm really afraid we need much, much more.
Но се страхувам, че имаме нужда от много, много повече.
12:18
For reference, fact one:
Един факт за пример:
12:24
Exxon's revenues in 2005 were a billion dollars a day.
Приходите на Ексон през 2005 са един милиард долара на ден.
12:25
Do you know, they only invested 0.2 percent of revenues in R&D?
Знаете ли ,че те инвестираха едва 0,2 % за изследвания и развитие?
12:28
Second fact: the President's new budget for renewable energy
Втория факт: Бюджетът на новия призидент за възобновяеми енергийни източници,
12:32
is barely a billion dollars in total.
е невероятен, един милиард долара общо.
12:36
Less than one day of Exxon's revenues.
По-малко от приходите на Ексон за един ден.
12:39
Third fact: I bet you didn't know that there's enough energy
Трети факт: Обзалагам, не знаете, че съществува достатъчно енергия
12:42
in hot rocks under the country to supply America's energy needs
в горещите подземни скали, които са достатъчни за нуждите на Америка
12:45
for the next thousand years. And the federal budget
през следващите 1000 години. И федералният бюджет
12:50
calls for a measly 20 million dollars of R&D in geothermal energy.
моли 20 милиона долара от изследвания и развитие за геотермална енергия.
12:54
It is almost criminal that we are not investing more
Престъпление е, че не инвестираме повече
12:59
in energy research in this country.
в търсене на енергия в тази страна.
13:02
And I am really afraid that it's absolutely not enough.
И съм наистина разтревожен защото това не е никак достатъчно.
13:05
So, in a year's worth of learning we found a bunch of surprises.
Така, за една година проучвания, ние открихме многобройни изненади.
13:10
Who would have thought that a mass retailer
Кой можеше да си помисли, че един супермаркет
13:13
could make money by going green? Who would have thought that
може да печели пари като се превърне в "зелен"? Кой можеше да си помисли,
13:15
a database entrepreneur could transform California with legislation?
че база от данни на един работодател могат да се превърнат в закон на Калифорния?
13:17
Who would have thought that the ethanol biofuel miracle
Кой можеше да си помисли, че чудото с етаноловите биогорива
13:21
would come from a developing country in South America?
може да дойде от една развиваща се страна в Южна Америка?
13:25
And who would have thought that scientists
И кой можеше да си помисли, че учените,
13:28
trying to cure malaria could come up with breakthroughs in biofuels?
в търсене на лекарство, което да лекува маларията, ще отворят път към биогоривата?
13:30
And who would have thought that all that is not enough?
И кой можеше да си помисли, че всичко това не е достатъчно?
13:35
Not enough to stabilize the climate.
Не е достатъчно, за да се стабилизира климата.
13:40
Not enough to keep the ice in Greenland from crashing into the ocean.
Не е достатъчно да се запази леда в Гренландия, от свличане в океана.
13:42
The scientists tell us -- and they're only guessing --
Учените ни казаха и това са предположения,
13:46
that we've got to reduce greenhouse gas emissions by one half,
че трябва да намалим емисиите на газ до 50%,
13:48
and do it as fast as possible.
и че трябва да го направим възможно най-бързо.
13:52
Now, we may have the political will to do this in the U.S.,
Сега можем да създадем политика, която да пазволи това да стане в САЩ.
13:53
but I've got to tell you, we've got only one atmosphere,
Но трябва да ви кажа, че разполагаме само с една атмосфера
13:56
and so somehow we're going to have to find the political will
и някак трябва да намерим политическата воля
14:00
to do this all around the world. The wild card in this deck is China.
да го осъществим в целия свят. Основната ни карта в тестето е Китай.
14:02
To size the problem, China's CO2 emissions today are 3.3 gigatons;
За да видим мащаба на проблема, емисиите на СО2 днес в Китай са 3,3 гига тона.
14:09
the U.S. is 5.8. Business as usual means
На САЩ са 5,8. И продължавайки сметките, означава,
14:15
we'll have 23 gigatons from China by 2050.
че ще получим 23 гига тона от Китай до 2050.
14:19
That's about as much CO2 as there is in the whole world.
Което е равно на всичкия СО2, съществуващ в света.
14:22
And if it's business as usual, we're going out of business.
И, ако това продължава всички ние ще фалираме.
14:25
When I was in Davos, China's Mayor of Dalian was pressed
Когато отидох в Давос, кметът на Далиан беше споменат
14:28
about their CO2 strategy, and he said the following,
във връзка с неговата стратигия за СО2. Той каза следното,
14:31
"You know, Americans use seven times the CO2 per capita as Chinese."
"Знаехте ли, че американците изразходват 7 пъти повече СО2 от китайците."
14:34
Then he asked, "Why should China sacrifice our growth
След това попита, "Защо Китай трябва да жертва своето развитие,
14:39
so that the West can continue to be profligate and stupid?"
за да може Западът да бъде разточителен и глупав?
14:43
Does anybody here have an answer for him? I don't.
Има ли някой от вас отговор за него? Аз нямам.
14:47
We've got to make this economic so that all people and all nations
Ние трябва да създадем тази икономика така, че всички хора и нации
14:52
make the right outcome, the profitable outcome,
да направят правилния резултат и правилната печалба от този резултат,
14:59
and therefore the likely outcome.
и така да се стигне до крайния изход.
15:01
Energy's a six-trillion-dollar business worldwide.
Енергията струва 6 трилиона долара от световния бизнес.
15:03
It is the mother of all markets. You remember that Internet?
Тя е майката на всички пазари. Спомняте ли си за интернет?
15:05
Well, I'll tell you what. Green technologies -- going green --
Добре ще ви кажа, че зелените технологии, превръщайки се в зелени
15:09
is bigger than the Internet.
са много по мащабни от интернет.
15:13
It could be the biggest economic opportunity of the 21st century.
Това може да бъде икономическия потенциал на 21 век.
15:14
Moreover, if we succeed, it's going to be
И ако успеем наистина ще бъде
15:18
the most important transformation for life on the planet since,
най-важната трансформация за живота на планетата, откакто
15:20
as Bill Joy says, we went from methane to oxygen in the atmosphere.
както казва Бил Джой :"отидохме от метан на кислород в атмосферата."
15:24
Now, here's the hard question, if the trajectory of all the world's
Но сега идва трудния въпрос: Ами ако траекторията на всички фирми и индивиди в света на
15:28
companies and individuals and policies and innovation
политиката и новите технологии
15:33
is not going to be enough, what are we going to do? I don't know.
не бъдат достатъчни... Какво ще правим? Не знам.
15:37
Everyone here cares about changing the world
Всеки един се притеснява за промените в света
15:45
and has made a difference in that one way or another.
и е направил разликите чрез една или друга форма.
15:48
So, our call to action -- my call to you --
Така че, поканата ни за действие - моят призив за вас
15:51
is for you to make going green your next big thing, your gig.
е да направим следващото нещо "отново да бъде зелено", вашата фирма.
15:55
What can you do? You can personally get carbon neutral.
Какво може да направите? Може да станете въглеродно неутрални.
16:02
Go to ClimateCrisis.org or CarbonCalculator.com
Посетете страницата в интернет "ClimateCrisis.org" или "CarbonCalculator.com"
16:08
and buy carbon credits. You could join other leaders in mandating,
и купете кредити от въглерод. Може да се обедините с други лидери,
16:12
lobbying for mandated cap and trade in U.S. greenhouse gas reductions.
защитавайки установения лимит и договаряйки ограничаванета на емисиите от газове, които причинават парниковия ефект в САЩ.
16:17
There's six bills right now in Congress. Let's get one of them passed.
Сега в конгреса има 6 предложения, нека да се опитаме да одобрят едно от тях.
16:22
And the most important thing you can do, I think,
И вярвам, че най-важното нещо, което може да направите е
16:27
is to use your personal power and your Rolodex
да използвате своето лично влияние и вашия "Rolodex"
16:29
to lead your business, your institution, in going green.
за да водите вашия бизнес и институции да се превърнат в "зелени"
16:31
Do it like Wal-Mart, get it to go green
Правете това което направи Уол-март, станете "зелени"
16:35
for its customers and its suppliers and for itself.
за вашите потребители, за вашите снабдители и за самата фирма.
16:37
Really think outside the box.
Мислете извън вашите рамки.
16:42
Can you imagine what it would be like if Amazon or eBay or Google
Може да си представите как биха изглеждали Amazon или eBay, или Google,
16:44
or Microsoft or Apple really went green and you caused that to happen?
или Microsoft, или Apple, ако бяха наистина "зелени" , и ако вие сте причината това да стане?
16:49
It could be bigger than Wal-Mart.
Това може да бъде много по мащабно от Уол-март.
16:54
I can't wait to see what we TEDsters do about this crisis.
Нямам търпение да видя какво ще направим с TED относно тази криза.
16:59
And I really, really hope that we multiply all of our energy,
И наистина се надявам да умножим цялата си енергия,
17:05
all of our talent and all of our influence to solve this problem.
целия си талант и цялото наше влияние, за да разрешим този проблем.
17:09
Because if we do, I can look forward
Защото ако го направим, мога да дочакам
17:24
to the conversation I'm going to have with my daughter in 20 years.
разговора, който ще проведа с дъщеря ми след 20 години.
17:30
(Applause)
аплаузи.
17:34
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Kaloyana Milinova

▲Back to top

About the Speaker:

John Doerr - Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late.

Why you should listen

John Doerr, a partner in famed VC firm Kleiner Perkins Caufield & Byers, made upwards of $1 billion picking dot-com stars like Amazon, Google, Compaq and Netscape. (He also picked some flops, like Go Corporation and the scandal-ridden MyCFO.com.) He was famously quoted saying, "The Internet is the greatest legal creation of wealth in history," right before the dot-com crash. However, his business prowess earned him an appointment on President Obama's Economic Advisory Board in 2009 following the economic downturn. 

But now he's back, warning that carbon-dioxide-sputtering, gas-powered capitalism will destroy us all, and that going green may be the "biggest economic opportunity of the 21st century." So Kleiner Perkins has invested $200 million in so-called greentech, a combination of startups that are pioneering alternative energy, waste remediation and other schemes to prevent the coming environmental calamity. But Doerr is afraid that it might be too little, too late.

More profile about the speaker
John Doerr | Speaker | TED.com