06:15
TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Дрю Дъдли: Лидерство всеки ден

Filmed:

Всички ние сме променили живота на някой - обикновено без дори да го осъзнаваме. В тази хумористична реч, Дрю Дъдли призовава всички нас да празнуваме лидерството като се оптиваме до подобрим живота един на друг всеки ден. (Снимано на TEDxToronto.)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

How many of you are completely comfortable
За колко от вас е напълно нормално
00:16
with calling yourselves a leader?
да се назовават лидер?
00:17
See, I've asked that question all the way across the country,
Аз зададох този въпрос на много места в страната,
00:20
and everywhere I ask it, no matter where,
и където и да попитам, няма значение къде,
00:23
there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand.
винаги имаше голяма част от тълпата, която не вдигаше ръка.
00:25
And I've come to realize that we have made leadership
И тогава разбрах, че сме направили лидерството
00:28
into something bigger than us.
нещо по-голямо, отколкото то е в действителност.
00:30
We've made into something beyond us.
Превърнали сме го в нещо по-голямо от нас.
00:31
We've made it about changing the world.
Направили сме го като нещо, което променя света.
00:33
And we've taken this title of leader, and we treat it
Взимаме това название лидер, и го третираме
00:35
as if it's something that one day we're going to deserve,
като нещо, което един ден ще заслужим,
00:37
but to give it to ourselves right now
но да се назовем така в момента
00:40
means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with.
означава ниво на арогантност или нахалство, с което все още не сме комфортни.
00:42
And I worry sometimes that we spend so much time
Понякога се притеснявам, че изразходваме прекалено много време,
00:45
celebrating amazing things that hardly anybody can do
празнувайки невероятни неща, които почти никой не може да прави,
00:47
that we've convinced ourselves that those are
защото сме си втълпили, че тези неща
00:51
the only things worth celebrating, and we start to
са единствените неща, които трябва да се приветстват, и започваме да
00:52
devalue the things that we can do every day, and we start
принизяваме стойността на неща, които можем да правим всеки ден, и започваме да
00:54
to take moments where we truly are a leader
приемаме моменти, в които сме наистина лидери
00:56
and we don't let ourselves take credit for it,
и не си даваме потупване по рамото за тях
00:59
and we don't let ourselves feel good about it.
и не си позволяваме да се
01:01
And I've been lucky enough over the last
чувстваме добре за тези моменти.
01:02
10 years to work with some amazing people
10 години работих с някои невероятни хора,
01:04
who have helped me redefine leadership in a way
които ми помогнах да разбера лидерството по начин,
01:06
that I think has made me happier.
който смятам ме направи по-щастлив.
01:07
And with my short time today, I just want to share with you
И в късият отрязък време днес, искам да споделя с вас
01:09
the one story that is probably most responsible for that redefinition.
тази една история, която е може би най-отговорна за тази промяна.
01:11
I went to school in a little school called
Бях в средно училище, което се казваше
01:16
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick,
Маунт Алисън Юнивърсити в Саквил, Ню Брънсуик
01:18
and on my last day there, a girl came up to me
и последният ми ден там, едно момиче дойде при мен
01:20
and she said, "I remember the first time that I met you."
и ми каза: 'Спомням си първият път, когато те срещнах.'
01:22
And then she told me a story that had happened four years earlier.
Тогава тя ми разказа какво се беше случило четири години по-рано.
01:25
She said, "On the day before I started university,
Тя каза: 'Един ден преди да започна училище,
01:28
I was in the hotel room with my mom and my dad, and
бях в хотелската стая с майка ми и баща ми, и
01:31
I was so scared and so convinced that I couldn't do this,
бях толкова уплашена и убедена, че не мога да направя това,
01:33
that I wasn't ready for university, that I just burst into tears.
че не бях готова за училище, че направо плачех.
01:36
And my mom and my dad were amazing. They were like,
Майка ми и баща ми бяха невероятни. Те казваха:
01:39
'Look, we know you're scared, but let's just go tomorrow.
'Виж, знаем, че си уплашена, но нека просто отидем утре.
01:40
Let's go to the first day, and if at any point
Нека отидем първият ден, и ако по което и да е време
01:43
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
се почустваш, сякаш не можеш да направиш това, просто ни кажи
01:45
we will take you home. We love you no matter what.'"
и ние ще те заведем вкъщи. Така или иначе ще те обичаме.'
01:48
And she says, "So I went the next day
Тя също каза: 'Аз отидох на следващия ден
01:50
and I was standing in line getting ready for registration,
и докато стоях на опашката да се регистрирам,
01:51
and I looked around and I just knew I couldn't do it.
погледнах наоколо и просто разбрах, че не мога да се справя.
01:54
I knew I wasn't ready. I knew I had to quit."
Знаех, че не бях готова. Знаех, че трябва да се предам.'
01:56
And she says, "I made that decision, and as soon as I made it,
Тя продължи: 'Взех това решение, и в момента, в който направих това,
01:58
there was this incredible feeling of peace that came over me.
почуствах това невероятно чувство на спокойствие, което ме заля.
02:00
And I turned to my mom and my dad to tell them
Обърнах се към майка ми и баща ми, за да им кажа,
02:02
that we needed to go home, and just at that moment,
че трябва да си тръгваме, и точно в този момент
02:04
you came out of the Student Union building
ти излезe от сградата на Студенстския съюз,
02:06
wearing the stupidest hat I have ever seen in my life." (Laughter)
носейки най-глупавата шапка, която някога бях виждала.' (Смях)
02:08
"It was awesome.
'Беше върха.
02:12
And you had a big sign promoting Shinerama,
Ти носеше голям плакат, промотиращ Шинерама,
02:13
which is Students Fighting Cystic Fibrosis,"
което е студенти борещи се срещу кистозна фиброза,'
02:15
— a charity I've worked with for years —
- организация, с която аз работих много години -
02:17
"and you had a bucketful of lollipops.
' и ти имаше кофа с близалки.
02:18
And you were walking along and you were handing the lollipops out
Ходеше и раздаваше тези близалки
02:20
to people in line and talking about Shinerama.
на хората на опашката и говореше за Шинерама.
02:22
And all of a sudden, you got to me, and you just stopped,
Внезапно, ти стигна до мен и просто спря
02:25
and you stared. It was creepy." (Laughter)
и се вторачи в мен. Беше странно.' (Смях)
02:28
This girl right here knows exactly what I'm talking about. (Laughter)
Това момиче тук знае точно за какво говоря. (Смях)
02:32
"And then you looked at the guy next to me,
'Тогава погледна момчето до мен,
02:35
and you smiled, and you reached in your bucket, and you pulled
и се усмихна, бръкна в кофата и измъкна
02:37
out a lollipop, and you held it out to him, and you said,
една близалка, даде му я, и каза,
02:38
'You need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you.'"
'Трябва да дадеш една близалка на красивата жена, която стои до теб.'
02:41
And she said, "I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life.
Тя каза: 'Никога не бях виждал някой толкова бързо засрамен през живота си.
02:44
He turned beet red, and he wouldn't even look at me.
Той стана червен като цвекло, и даже не ме погледна.
02:49
He just kind of held the lollipop out like this." (Laughter)
Просто държеше близалката по този начин.' (Смях)
02:50
"And I felt so bad for this dude that I took the lollipop,
'Почуствах се много зле заради този пич и взех близалката,
02:54
and as soon as I did, you got this incredibly severe look
и в момента, в който направих това, ти придоби този суров поглед
02:57
on your face and you looked at my mom and my dad,
и погледна майка ми и баща ми
02:59
and you said, 'Look at that. Look at that.
и им каза: 'Вижте това. Вижте това.
03:01
First day away from home, and already she's taking candy
Първият й ден извън вкъщи, и тя вече взима бонбони
03:03
from a stranger?!'" (Laughter)
от непознати?!' (Смях)
03:06
And she said, "Everybody lost it. Twenty feet in every
Тя продължи: 'Всички се сбъркаха. Пет-шест метра във всяка
03:09
direction, everyone started to howl.
посока, всички започнаха да цвилят.
03:12
And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this,
Знам, че е глупаво, и не знам защо ви казвам това,
03:14
but in that moment when everyone was laughing,
но в този момент, докато всички се смееха,
03:16
I knew that I shouldn't quit.
разбрах, че не трябва да напускам.
03:18
I knew that I was where I was supposed to be,
Знаех, че съм където трябва да съм,
03:20
and I knew that I was home, and I haven't spoken to you
и знаех, че съм вкъщи, и на всичкото отгоре не ти проговорих
03:22
once in the four years since that day,
нито един път през следващите четири години от този ден,
03:24
but I heard that you were leaving,
но чух, че си заминаваш
03:26
and I had to come up and tell you that you've been
и трябваше до дойда и да ти кажа,
03:28
an incredibly important person in my life, and I'm going to miss you. Good luck."
че си невероятно важна персона в живота ми, и че ще ми липсваш. Успех.'
03:30
And she walks away, and I'm flattened.
Докато се отдалечаваше, аз се вкамених.
03:34
And she gets about six feet away, she turns around and smiles, and goes,
И тя извървя два метра, обърна се, усмихна се, и каза:
03:36
"You should probably know this, too.
'Също трябва да знаеш това.
03:39
I'm still dating that guy four years later." (Laughter)
Все още съм със същото момче след четири години.' (Смях)
03:40
A year and a half after I moved to Toronto,
Година и половина, след като се преместих в Торонто,
03:44
I got an invitation to their wedding.
получих покана за сватбата им.
03:47
Here's the kicker. I don't remember that.
Наи-смешното е, че не го помня.
03:50
I have no recollection of that moment,
Нямам никакъв спомен от този момент,
03:52
and I've searched my memory banks, because that is funny
и съм претърсил всичките си банки с памет, защото това е смешно
03:54
and I should remember doing it, and I don't remember it.
и би трябвало да си спомням, че го правя, и аз не го помня.
03:56
And that was such an eye-opening, transformative moment
Това беше момент, който ми отвори очите, трансформира ме
03:59
for me to think that maybe the biggest impact I'd ever had
да си мисля, че може би най-голямото въздействие, което някога съм
04:01
on anyone's life, a moment that had a woman walk up
оказал в живота на някой, момент, заради който една жена дойде
04:04
to a stranger four years later and say,
до мен четири години по-късно и ми каза,
04:06
"You've been an incredibly important person in my life,"
'Ти си невероятно важен човек в живота ми,'
04:08
was a moment that I didn't even remember.
това беше момент, който аз даже не помня.
04:10
How many of you guys have a lollipop moment,
Колко от вас са имали този момент-близалка,
04:12
a moment where someone said something or did something
момент, в който някой е казал или направил нещо,
04:14
that you feel fundamentally made your life better?
което вие смятате, че е подобрило из основи живота ви?
04:16
All right. How many of you have told that person they did it?
Добре. Колко от вас сте казали на този човек за това?
04:18
See, why not? We celebrate birthdays,
Виждате ли, защо не? Ние празнуваме рождени дни,
04:23
where all you have to do is not die for 365 days — (Laughter) —
при положение, че просто не трябва да умрете за 365 дена (Смях),
04:25
and yet we let people who have made our lives better
но същевременно позволяваме на хора, които са подобрили живота ни толкова много,
04:29
walk around without knowing it.
да си заминат, без да знаят за това.
04:31
And every single one of you, every single one of you
И всеки един от вас, всеки един от вас
04:33
has been the catalyst for a lollipop moment.
е бил катализатора за такъв момент-близалка.
04:35
You have made someone's life better by something
Направили сте живота на някой по-добър чрез нещо,
04:37
that you said or that you did, and if you think you haven't,
което сте казали или направили, и ако мислите, че не сте,
04:38
think about all the hands that didn't go back up when I asked that question.
помислете си за всички тези невдигнати ръце, когато аз зададох този въпрос.
04:41
You're just one of the people who hasn't been told.
Просто сте от хората, на които не им е казано.
04:44
But it is so scary to think of ourselves as that powerful.
Малко е страшно да мислим, колко сме силни по този начин.
04:45
It can be frightening to think that we can matter that much
Страшно е да си мислим, че можем да сме толкова важни
04:48
to other people, because as long as we make leadership something bigger than us,
за други хора, защото докато проължаваме да правим лидерството по-голямо от нас,
04:50
as long as we keep leadership something beyond us,
докато проължаваме да правим лидерството нещо недостижимо за нас,
04:54
as long as we make it about changing the world,
докато продължаваме да го правим съществено за промяна на света,
04:56
we give ourselves an excuse not to expect it
ние си даваме извинение да не го очакваме
04:57
every day from ourselves and from each other.
всеки ден от себе си и от другите.
04:59
Marianne Williamson said, "Our greatest fear is not that we are inadequate.
Мариана Уилямсън е казала: 'Нашият най-голям страх не е че сме неадекватни,
05:02
Our greatest fear is that we are powerful beyond measure.
нашият най-голям страх е, че сме по-силни, отколкото може да се измери.
05:05
It is our light, and not our darkness, that frightens us."
Нашата светлина, не нашата тъмнина, ни плаши.'
05:07
And my call to action today is that we need to get over that.
И моят призив днес е, че трябва да прескочим това препятствие.
05:10
We need to get over our fear of how extraordinarily
Трябва да прескочим нашият страх от това как невероятно
05:13
powerful we can be in each other's lives.
силни можем да сме един за друг.
05:15
We need to get over it so we can move beyond it, and our
Трябва да го прескочим, за да можем да продължим, и нашите
05:16
little brothers and our little sisters, and one day our kids --
малки братя и малки сестри и един ден нашите деца -
05:19
or our kids right now -- can watch and start to value
или нашите деца сега - могат да видят това и да започнат да ценят
05:22
the impact we can have on each other's lives
влиянието, което оказваме един на друг в живота
05:24
more than money and power and titles and influence.
повече от парите, моща, и влиянието над другите.
05:26
We need to redefine leadership as being about lollipop moments,
Трябва да прекласифицираме лидерството като нещо за моменти-близалки,
05:29
how many of them we create, how many of them we acknowledge,
колко от тях създаваме, колко от тях разпознаваме,
05:32
how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for.
за колко от тях се отплащаме занапред, и за колко от тях казваме 'благодаря'.
05:35
Because we've made leadership about changing the world,
Тъй като сме направили лидерството основен фактор за промяната в света,
05:38
and there is no world. There's only six billion understandings of it,
а свят няма. Има само шест милиарда разбирания за него,
05:41
and if you change one person's understanding of it,
и ако промениш разбирането на един човек,
05:44
one person's understanding of what they're capable of,
разбирането на един човек, на какво е способен,
05:46
one person's understanding of how much people care about them,
разбирането на един човек за това колко много хора ги е грижа за него,
05:48
one person's understanding of how powerful an agent
разбирането на един човек за това колко силен елемент
05:50
for change they can be in this world, you've changed the whole thing.
за промяна те могат да бъдат в този свят, тогава си променил цялото нещо.
05:53
And if we can understand leadership like that,
И ако започнем да виждаме лидерството по този начин,
05:56
I think if we can redefine leadership like that,
аз мисля, че ако можем да преквалифицираме лидерството така,
05:59
I think we can change everything.
смятам, че можем да променим всичко.
06:01
And it's a simple idea, but I don't think it's a small one,
Това е елементарна идея, но не мисля, че е малка идея,
06:03
and I want to thank you all so much for letting me share it with you today.
и искам да ви благодаря за това, че ми позволихте да я споделя с вас днес.
06:06
Translated by Stefan Milanov
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

About the Speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com