07:00
TEDSummit

Sarah Parcak: Hunting for Peru's lost civilizations -- with satellites

Сара Парчак: В търсене на изчезналите цивилизации в Перу - чрез спътници

Filmed:

Стотици хиляди изгубени древни места по света лежат погребани и скрити. Сателитният археолог Сара Парчак е решена да ги открие преди иманярите. С наградата на TED за 2016 Парчак създава онлайн инструмент за гражданите и науката, наречен GlobalXplorer, който ще подготви армия от откриватели-доброволци да откриват и запазват скритото световно наследство. В тази беседа тя предлага предварителен поглед към първото място, където ще търсят - Перу, домът на Мачу Пикчу, линиите Наска и други археологически чудеса, които чакат да бъдат открити.

- Satellite archaeologist + TED Prize winner
Like a modern-day Indiana Jones, Sarah Parcak uses satellite images to locate lost ancient sites. The winner of the 2016 TED Prize, her wish will help protect the world’s cultural heritage. Full bio

In July of 1911,
През юли 1911, един 35-годишен
00:13
a 35-year-old Yale graduate and professor
set out from his rainforest camp
възпитаник на Йейл и професор
тръгнал от лагера си в дъждовната гора
00:16
with his team.
заедно с екипа си.
00:21
After climbing a steep hill
След като изкачил един висок хълм
00:23
and wiping the sweat from his brow,
и изтрил потта от челото си,
00:25
he described what he saw beneath him.
той описал какво вижда отдолу.
00:27
He saw rising from
the dense rainforest foliage
Сред гъстата зеленина на дъждовната гора
видял да се издига
00:31
this incredible interlocking
maze of structures
този невероятен, безкраен
лабиринт от постройки,
00:34
built of granite,
издигнати от гранит и
00:37
beautifully put together.
красиво съчетани.
00:39
What's amazing about this project
Удивителното в този проект е,
00:41
is that it was the first funded
by National Geographic,
че той е първият
финансиран от National Geographic
00:43
and it graced the front cover
of its magazine in 1912.
и украсява корицата на
списанието през 1912.
00:46
This professor used state-of-the-art
photography equipment
Професорът използвал модерно
фотографско оборудване,
00:50
to record the site,
за да запечата мястото,
00:54
forever changing the face of exploration.
променяйки завинаги
лицето на откривателството.
00:56
The site was Machu Picchu,
Мястото било Мачу Пикчу,
01:00
discovered and explored by Hiram Bingham.
открито и проучено от Хирам Бингам.
01:02
When he saw the site, he asked,
Щом го видял, той попитал:
01:07
"This is an impossible dream.
"Това е невъзможна мечта.
01:09
What could it be?"
Какво би могло да бъде?"
01:11
So today,
Днес,
01:14
100 years later,
100 години по-късно,
01:16
I invite you all
on an incredible journey with me,
каня всички ви на
невероятно пътешествие с мен,
01:19
a 37-year-old Yale graduate and professor.
37-годишна възпитаничка на Йейл
и професор.
01:23
(Cheers)
(Аплодисменти)
01:26
We will do nothing less
than use state-of-the-art technology
Няма да правим друго, освен
да използваме последните технологии,
01:28
to map an entire country.
за да картографираме цяла държава.
01:32
This is a dream started by Hiram Bingham,
Това е мечта, започнала от Хирам Бингам,
01:35
but we are expanding it to the world,
но ние я споделяме със света,
01:38
making archaeological exploration
more open, inclusive,
правейки археологическите проучвания
по-отворени, обхватни
01:42
and at a scale simply
not previously possible.
и в мащаби просто невъзможни досега.
01:47
This is why I am so excited
Затова съм толкова развълнувана
01:51
to share with you all today
да споделя с всички вас днес,
01:54
that we will begin
the 2016 TED Prize platform
че ние ще открием платформата,
получила наградата на TED за 2016
01:56
in Latin America,
в Латинска Америка,
02:01
more specifically Peru.
по-точно в Перу.
02:03
(Applause)
(Аплодисменти)
02:07
Thank you.
Благодаря ви.
02:08
We will be taking
Hiram Bingham's impossible dream
Ще вземем невъзможната мечта
на Хирам Бингам
02:13
and turning it into an amazing future
и ще я превърнем в удивително бъдеще,
02:17
that we can all share in together.
което всички заедно можем да споделим.
02:20
So Peru doesn't just have Machu Picchu.
Перу не е само Мачу Пикчу.
02:23
It has absolutely stunning jewelry,
Има също и разкошни бижута,
02:25
like what you can see here.
като тези тук.
02:28
It has amazing Moche pottery
of human figures.
Има изумителните керамични
човешки фигурки Моче.
02:30
It has the Nazca Lines
Има линиите Наска
02:34
and amazing textiles.
и невероятен текстил.
02:36
So as part of the TED Prize platform,
Затова, като част от наградената
от TED платформа,
02:38
we are going to partnering
with some incredible organizations,
ще си партнираме с
някои забележителни организации,
02:41
first of all with DigitalGlobe,
the world's largest provider
преди всичко с DigitalGlobe,
най-големия в света доставчик
02:44
of high-resolution
commercial satellite imagery.
на търговски сателитни
образи с висока резолюция.
02:48
They're going to be helping us build out
Те ще ни помогнат да построим
02:51
this amazing crowdsourcing
platform they have.
удивителна краудсорсинг
платформа като тяхната.
02:53
Maybe some of you used it
Може би някои от вас
са я използвали
02:56
with the MH370 crash
and search for the airplane.
при катастрофата с MH370
и търсенето на самолета.
02:57
Of course, they'll also be providing us
with the satellite imagery.
Разбира се, те ще ни осигурят
и сателитните снимки.
03:01
National Geographic will be helping us
with education and of course exploration.
National Geographic ще ни помагат с
образованието и разбира се, проучванията.
03:04
As well, they'll be providing us
with rich content for the platform,
Те ще ни осигурят също и
богато съдържание за платформата,
03:08
including some of the archival imagery
like you saw at the beginning of this talk
включително някои архивни кадри,
като тези, които видяхте в началото
03:12
and some of their documentary footage.
и някои от документалните им филми.
03:16
We've already begun
to build and plan the platform,
Вече започнахме да строим
и планираме плаформата
03:19
and I'm just so excited.
и съм толкова развълнувана.
03:22
So here's the cool part.
Ето я и страхотната част.
03:24
My team, headed up by Chase Childs,
Екипът ми, начело с Чейз Чайлдс,
03:25
is already beginning to look
at some of the satellite imagery.
вече започна да разглежда
някои от сателитните снимки.
03:28
Of course, what you can see here
is 0.3-meter data.
Разбира се, тук виждате
данни от 0,3 метра.
03:31
This is site called Chan Chan
in northern Peru.
Мястото се казва Чан Чан
в северен Перу.
03:35
It dates to 850 AD.
Датира от 850 г. сл. Хр.
03:37
It's a really amazing city,
but let's zoom in.
Наистина е удивителен град,
но нека се приближим.
03:39
This is the type and quality of data
that you all will get to see.
Това е видът и качеството на данните,
до които всички ще имате достъп.
03:41
You can see individual structures,
individual buildings.
Виждате отделни постройки,
отделни сгради.
03:46
And we've already begun
to find previously unknown sites.
Вече започнахме да откриваме
и неизвестни места.
03:49
What we can say already
is that as part of the platform,
Вече можем да кажем, че
като част от платформата
03:52
you will all help discover
thousands of previously unknown sites,
всички вие ще помагате за откриването
на хиляди неизвестни места,
03:55
like this one here,
като това тук
03:59
and this potentially large one here.
и това потенциално голямо тук.
04:00
Unfortunately, we've also begun
to uncover large-scale looting at sites,
За съжаление започнахме също
да откриваме много следи от грабежи,
04:02
like what you see here.
като тези тук.
04:07
So many sites in Peru are threatened,
Много места в Перу са застрашени,
04:08
but the great part
is that all of this data
но хубавото е, че
цялата информация за тях
04:10
is going to be shared
with archaeologists on the front lines
ще бъде на разположение
на археолозите от първа линия,
04:12
of protecting these sites.
които могат да ги защитят.
04:15
So I was just in Peru,
meeting with their Minister of Culture
Току-що бях в Перу на среща
с техния министър на културата,
04:18
as well as UNESCO.
а също и с UNESCO.
04:21
We'll be collaborating closely with them.
Ще имаме тясно сътрудничество с тях.
04:23
Just so you all know,
Както всички знаете,
04:25
the site is going to be
in both English and Spanish,
сайтът ще бъде на испански и на английски,
04:26
which is absolutely essential to make sure
което е много важно, за да сме сигурни,
04:29
that people in Peru and across
Latin America can participate.
че хората в Перу и Латинска Америка
могат да участват.
04:31
Our main project coprincipal investigator
is the gentleman you see here,
Нашият главен изследовател и
директор на проекта е господинът,
04:35
Dr. Luis Jaime Castillo,
който виждате - д-р Луис Хайме Кастильо,
04:39
professor at Catholic University.
професор в Католическия университет.
04:41
As a respected Peruvian archaeologist
and former vice-minister,
Като уважаван археолог в Перу
и бивш заместник-министър,
04:43
Dr. Castillo will be helping us coordinate
and share the data with archaeologists
д-р Кастильо ще ни помогне да координираме
и споделяме информацията с археолозите,
04:47
so they can explore
these sites on the ground.
за да могат те реално да проучат местата.
04:51
He also runs this amazing
drone mapping program,
Той ръководи и една изумителна
програма за картографиране с дронове,
04:54
some of the images of which
you can see behind me here and here.
снимки на които виждате
зад мен тук и тук.
04:57
And this data will be incorporated
into the platform,
Тези данни също ще бъдат
включени в платформата,
05:00
and also he'll be helping to image
some of the new sites you help find.
а той ще помогне и да снимаме
новите места, открити с ваша помощ.
05:03
Our on-the-ground partner
Нашият наземен партньор,
05:08
who will be helping us
with education, outreach,
който ще помага
с образованието, връзките,
05:10
as well as site preservation components,
а също и с елементите в сайта,
свързани с опазването,
05:13
is the Sustainable
Preservation Initiative,
е Sustainable Preservation Initiative,
05:15
led by Dr. Larry Coben.
начело с д-р Лари Кобен.
05:17
Some of you may not be aware
Някои от вас може би не осъзнават,
05:19
that some of the world's
poorest communities
че едни от най-бедните общности в света
05:20
coexist with some of the world's
most well-known archaeological sites.
съжителстват с едни от най-известните
археологически площадки.
05:22
What SPI does
SPI дава възможности
05:26
is it helps to empower these communities,
на тези общности,
05:28
in particular women,
най-вече на жените,
05:30
with new economic approaches
and business training.
чрез нови икономически подходи
и бизнес обучение.
05:31
So it helps to teach them
to create beautiful handicrafts
Помага им да се научат да изработват
ръчно красиви предмети,
05:35
which are then sold on to tourists.
които после да продават на туристите.
05:38
This empowers the women
to treasure their cultural heritage
Това позволява на жените
да ценят културното си наследство
05:40
and take ownership of it.
и да го приемат като свое.
05:44
I had the opportunity to spend some time
with 24 of these women
Имах възможност да прекарам
известно време с 24 от тези жени
05:46
at a well-known archaeological site
called Pachacamac, just outside Lima.
на една известна археологическа площадка
на име Пачакамак до Лима.
05:50
These women were unbelievably inspiring,
Те са невероятно вдъхновяващи
05:55
and what's great is that SPI
will help us transform communities
и хубавото е, че SPI ще ни помогне
да преобразим общностите
05:57
near some of the sites
that you help to discover.
в близост до местата, които
вие ще ни помогнете да открием.
06:01
Peru is just the beginning.
Перу е само началото.
06:04
We're going to be expanding
this platform to the world,
Ще отворим платформата към света,
06:06
but already I've gotten
thousands of emails
но аз вече получавам хиляди имейли
06:09
from people all across the world --
professors, educators, students,
от хора по целия свят -
професори, учители, студенти
06:11
and other archaeologists --
who are so excited to help participate.
и други археолози - толкова развълнувани
да участват.
06:15
In fact, they're already suggesting
amazing places for us to help discover,
На практика те вече ни предлагат
страхотни места за откриване,
06:19
including Atlantis.
включително Атлантида.
06:23
I don't know if we're going
to be looking for Atlantis,
Не знам дали ще търсим Атлантида,
06:25
but you never know.
но знае ли човек.
06:28
So I'm just so excited
to launch this platform.
Просто толкова се вълнувам
да открия тази платформа.
06:29
It's going to be launched formally
by the end of the year.
Тя ще бъде стартирана официално
до края на годината.
06:32
And I have to say,
И трябва да кажа, че ако
06:35
if what my team has already discovered
in the past few weeks are any indication,
това, което екипът ми вече е открил през
последните няколко седмици e някакъв знак,
06:36
what the world discovers
is just going to be beyond imagination.
това, което светът ще открие просто е
извън пределите на въображението.
06:42
Make sure to hold on to your alpacas.
Дръжте се за ламите си.
06:47
Thank you very much.
Много ви благодаря.
06:50
(Applause)
(Аплодисменти)
06:51
Thank you.
Благодаря ви.
06:53
(Applause)
(Аплодисменти)
06:54
Translated by Kitchka Dyankova
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

About the Speaker:

Sarah Parcak - Satellite archaeologist + TED Prize winner
Like a modern-day Indiana Jones, Sarah Parcak uses satellite images to locate lost ancient sites. The winner of the 2016 TED Prize, her wish will help protect the world’s cultural heritage.

Why you should listen

There may be hundreds of thousands, if not millions, of undiscovered ancient sites across the globe. Sarah Parcak wants to locate them. As a space archaeologist, she analyzes infrared imagery collected from far above the Earth’s surface and identifies subtle changes that signal a manmade presence hidden from view. A TED Senior Fellow and a National Geographic Explorer, she founded the Laboratory for Global Observation at the University of Alabama at Birmingham. Her goal: to make the world's invisible history visible once again.

Parcak was inspired by her grandfather, an early pioneer of aerial photography. While studying Egyptology in college, she took a class on remote sensing and went on to develop a technique for processing satellite data to see sites of archaeological significance. She wrote the first textbook on satellite archaeology, which allows for the discovery of new sites in a rapid and cost-effective way. In Egypt, her techniques have helped locate 17 potential pyramids, in addition to 3,100 forgotten settlements and 1,000 lost tombs. She's also made major discoveries in the Viking world and Roman Empire, and appeared in the BBC documentary Rome’s Lost Empire and the PBS Nova special, Vikings Unearthed.

Parcak's method also provides a way to see how ancient sites are being affected by looting and urban encroachment. By satellite-mapping Egypt and comparing sites over time, she’s noted a 1,000 percent increase in looting since 2009 at major sites. It’s likely that millions of dollars worth of artifacts are stolen each year. Parcak hopes that, through mapping, unknown sites can be protected to preserve our rich, vibrant history.

As the winner of the 2016 TED Prize, Sarah is building a citizen science platform, called GlobalXplorer, which will enable anyone with an internet connection to discover the next unknown tomb or potential looting pit. GlobalXplorer will launch in early 2017. Sign up for email updates and get early access »

 

 

More profile about the speaker
Sarah Parcak | Speaker | TED.com