20:37
TEDGlobal 2009

Mathieu Lehanneur: Science-inspired design

Матийо Леанор - вдъхновени от науката демонстрации

Filmed:

Сочейки науката като свое основно вдъхновение, Матийо Леанор показва селекция от свои изобретателни проекти - интерактивно неутрализиращо шума кълбо, курс антибиотици в едно многослойно хапче, препарат срещу астма, който напомня на децата да го вземат, жив въздушен филтър, холен развъдник за риба, и други.

- Designer
Kitchen-sized fish farms, living air purifiers and devices that turn old water bottles into martini shakers all spring from the form-and-function-fusing mind of designer Mathieu Lehanneur. Full bio

One morning, in the year 1957,
Една сутрин през 1957 г.
00:15
the neurosurgeon Wilder Penfield
неврохирургът Уолтър Пенфийлд
00:19
saw himself like this,
видял себе си ето така -
00:22
a weird freak with huge hands,
странен изрод с огромни ръце,
00:25
huge mouth,
огромна уста
00:28
and a tiny bottom.
и мъничък задник.
00:30
Actually this creature
Всъщност това създание
00:33
is the result of the Penfield research.
е резултатът от изследванията на Пенфийлд.
00:36
He named it homunculus.
Нарича го хомункулус.
00:38
Basically the homunculus is
По същество хомункулусът е
00:40
the visualization of a human being
визуализация на човешко същество,
00:43
where each part of the body is proportional
при която всяка част на тялото е пропорционална
00:45
to the surface it takes in the brain.
на повърхността, която заема в мозъка.
00:48
So, of course, homunculus is definitely not a freak.
Така че, разбира се, хомункулусът определено не е изрод.
00:51
It's you. It's me.
Това сте вие. Това съм аз.
00:56
It's our invisible reality.
Това е нашата невидима реалност.
00:58
This visualization could explain, for example,
Тази визуализация може да обясни, например,
01:01
why newborns, or smokers,
защо новородените или пушачите
01:04
put, instinctively, their fingers in the mouth.
инстинктивно поставят пръсти в устата си.
01:07
Unfortunately it doesn't explain why
За съжаление, не може да обясни защо
01:10
so many designers remain mainly interested
интересът на толкова много дизайнери остава главно
01:14
in designing chairs.
към проектирането на столове.
01:17
So anyway, even if I do not understand science entirely,
Както и да е, дори и да не разбирам изцяло науката,
01:19
for my design I essentially refer to it.
за моя дизайн се опирам на нея.
01:22
I'm fascinated by its ability to
Очарован съм от нейната способност
01:25
deeply investigate the human being,
да изследва дълбоко човешкото същество,
01:28
its way of working, its way of feeling.
начина му на действие, начина му на усещане.
01:30
And it really helps me to understand
Тя наистина ми помага да разбера
01:33
how we see, how we hear,
как виждаме, как чуваме,
01:36
how we breathe, how our brain can inform or mislead us.
как дишаме, как нашият мозък може да ни информира или да ни заблуди.
01:38
It's a great tool for me
Тя е страхотен инструмент за мен,
01:43
to understand what could be our real needs.
за да разбера какви са истинските ни нужди.
01:45
Marketing people have never been able to do that.
Хората от маркетинга никога не са могли да направят това.
01:49
Marketing reduces things. Marketing simplifies.
Маркетингът ограничава нещата. Маркетингът опростява.
01:53
Marketing creates user groups.
Маркетингът създава потребителски групи.
01:56
And scientists, amidst complexity,
А учените работят сред сложността,
01:59
amidst fluctuation and uniqueness.
сред нестабилността и уникалността.
02:02
What could be our real needs?
Какви биха могли да са истинските ни нужди?
02:05
Maybe the silence.
Може би тишината.
02:07
In our daily life we are continuously disturbed by
В ежедневния ни живот постоянно ни безпокоят
02:09
aggressive sounds.
агресивни звуци.
02:11
And you know all those kind of sound puts us
И, разбирате ли, всички тези видове звук ни поставят
02:13
in a kind of stressful state,
в един вид стресово състояние
02:15
and prevent us from being quiet and focused.
и ни пречат да бъдем тихи и съсредоточени.
02:17
So I wanted to create a kind of
Исках да създам нещо като
02:20
sound filter,
звуков филтър,
02:22
able to preserve ourselves from noise pollution.
способен да ни предпазва от звуково замърсяване.
02:25
But I didn't want it to make it by
Но искам да го направя
02:27
isolating people, without any earmuffs
без изолиране на хората, без слушалки
02:30
or those kind of things.
и такива неща.
02:33
Or neither with including complex technology.
Нито чрез използване на сложна технология.
02:35
I just wanted to, using the complexity
Просто исках да използвам сложността
02:38
and the technology of the brain, of the human brain.
и технологията на мозъка, на човешкия мозък.
02:42
So I worked with white noise.
Затова работех с бял шум.
02:45
dB is basically --
Д.Б. е по същество -
02:48
dB is the name of the product,
Д.Б. е името на продукта -
02:50
basically a white noise diffuser.
дифузер на бял шум.
02:52
This is white noise.
Това е бял шум.
02:54
The white noise is the sum of all frequencies
Белият шум е сумата от всички честоти,
02:55
that are audible by the human being,
които човек може да чуе,
02:58
brought to the same intensity.
доведени до един и същи интензитет,
03:00
And this noise is like a "shhhhhhhhhhhhh," like that.
и този звук е нещо подобно...
03:02
And this noise is the most neutral.
Това е най-неутралният звук.
03:07
It is the perfect sound for our ears and our brain.
Това е съвършеният звук за нашите уши и мозък.
03:09
So when you hear this sound
Така че, щом чуете този звук,
03:12
you feel like a kind of shelter,
се чувствате някак защитени,
03:14
preserved from noise pollution.
предпазени от звуковото замърсяване.
03:17
And when you hear the white noise, your brain is immediately focused on it.
Когато чуете белия шум, мозъкът ви незабавно се съсредоточава върху него.
03:20
And do not be disturbed any more by the other aggressive sound.
И вече няма да се безпокои от другия агресивен звук.
03:23
It seems to be magic.
Прилича на магия.
03:27
But it is just physiology. It's just in your brain.
Но е просто физиология. Просто е в мозъка ви.
03:29
And in mine, I hope.
А, надявам се, и в моя.
03:32
So in order to make this white noise
За да направя този бял шум
03:35
a little bit active and reactive,
малко активен и реактивен,
03:38
I create a ball, a rolling ball
създадох едно кълбо, търкалящо се кълбо,
03:40
able to analyze and find
способно да анализира и открива
03:43
where does aggressive sound come from,
откъде идва агресивен звук,
03:47
and roll, at home or at work,
да се търкаля, в къщи или на работа,
03:49
towards aggressive noise,
към агресивния звук
03:52
and emits white noise in order to neutralize it.
и да излъчва бял шум, за да го неутрализира.
03:55
(Laughter)
(Смях)
03:58
It works.
Действа.
04:01
You feel the effect of the white noise?
Усещате ли въздействието на белия шум?
04:15
It's too in silence.
Той също е утихнал.
04:19
If you make some noise you can feel the effect.
Ако предизвикате някакъв шум, може да усетите влиянието.
04:21
So even if this object,
Макар този обект,
04:24
even if this product includes some technology,
макар този продукт да включва известни технологии,
04:27
it includes some speakers, it includes some microphones
той включва няколко колони, няколко микрофона
04:29
and some electronic devices,
и някои електронни устройства,
04:31
this object is not a very smart object.
той не е особено интелигентен.
04:34
And I don't want to make a very smart object.
Не искам да създам особено интелигентен обект.
04:37
I don't want to create a perfect object like a perfect robot.
Не искам съвършен обект като съвършен робот.
04:39
I want to create an object like you and me.
Искам да създам обект като вас и мен.
04:43
So, definitely not perfect.
Значи, определено несъвършен.
04:46
So imagine, for instance, you are at home.
Представете си, например, че сте вкъщи.
04:48
A loving dispute with your girl or boyfriend.
Любовна свада с приятелката или приятеля ви.
04:51
You shout. You say, "Blah blah blah, Blah blah blah. Who is this guy?"
Крещите. Казвате: "Дрън дрън дрън, дрън дрън дрън. Кой е тоя тип?"
04:54
And dB will probably roll toward you.
А Д.Б. вероятно ще се изтъркаля към вас.
04:57
And turning around you is "shhhhhhh," like that.
И около вас ще се чуе "шшшшшш".
05:01
(Laughter)
(Смях)
05:06
Definitely not perfect. So you would probably
Определено не е съвършено. Така че вероятно
05:07
shut it, at this point.
на този етап бихте млъкнали.
05:09
(Laughter)
(Смях)
05:11
Anyway, in this same kind of approach,
Така или иначе, при същия вид подход
05:13
I designed K.
проектирах К.
05:16
K is a daylight receiver transmitter.
К е приемо-предавател на дневна светлина.
05:18
So this object is supposed to be displayed on your desk,
Този обект е предназначен за поставяне на бюрото
05:21
or on your piano, where you are supposed
или на пианото ви, където се предполага,
05:24
to spend most of your time in the day.
че прекарвате по-голямата част от деня.
05:26
And this object will be
Този обект ще знае
05:28
able to know exactly the quantity of light you receive during the day,
точното количество светлина, което получавате през деня
05:30
and able to give you the quantity of light you need.
и ще може да ви даде количеството светлина, от което имате нужда.
05:33
This object is completely covered by
Обектът е напълно покрит
05:37
fiber opticals.
от оптични влакна.
05:40
And the idea of those fiber opticals is to inform the object, for sure,
Идеята на тези оптични влакна, е да информират обекта,
05:42
but creates the idea of an
да създадат усещане
05:45
eye sensibility of the object.
за очна чувствителност.
05:48
I want, by this design
С този дизайн искам
05:51
feel, when you see it,
да усетите, като го видите,
05:53
you see, instinctively,
инстинктивно виждате,
05:55
this object seems to be very sensitive,
че този обект изглежда много чувствителен,
05:57
very reactive.
много реактивен.
05:59
And this object knows, better than you
Този обект знае по-добре от вас,
06:01
and probably before you, what you really need.
а вероятно и преди вас, от какво наистина имате нужда.
06:04
You have to know that the lack of daylight
Трябва да знаете, че недостигът на дневна светлина
06:06
can provoke some
може да причини известни проблеми
06:08
problem of energy, or problem of libido.
с енергията, или проблем с либидото.
06:11
So, a huge problem.
Значи, огромен проблем.
06:13
(Laughter)
(Смях)
06:16
Most of the projects I work on --
Повечето от проектите, по които работя...
06:17
I live in collaboration with scientists.
Живея в калибрация с учените.
06:19
I'm just a designer. So I need them.
Аз съм само дизайнер. Затова имам нужда от тях.
06:21
So there can be some biologists,
Може да има биолози,
06:23
psychiatrists, mathematicians, and so on.
психиатри, математици и така нататък.
06:25
And I submit them, my intuitions,
А аз им представям интуициите си,
06:28
my hypothesis, my first ideas.
хипотезата си, първите си идеи.
06:31
And they react. They told me what is possible, what is impossible.
И те реагират. Казват ми какво е възможно, какво не е.
06:33
And together we improve the original concept.
Заедно подобряваме първоначалния замисъл.
06:36
And we build the project to the end.
И изграждаме проекта докрай.
06:40
And this kind of relationship between designer and scientist
Този вид отношения между дизайнер и учен
06:42
started when I was at school.
започнаха когато бях в училище.
06:45
Indeed in my studies I was a guinea pig
В ранна фаза от обучението си бях морско свинче
06:47
for a pharmaceutical industry.
за фармацевтичната индустрия.
06:50
And the irony for me was
Иронията за мен беше,
06:52
of course, I didn't do that for the sake of science progress.
разбира се, че не правех това заради научния прогрес.
06:55
I just do that to make money.
Правех го само за да печеля пари.
06:58
Anyway, this project, or this experience,
Както и да е - този проект, това преживяване,
07:00
make me start a new project on the design of medicine.
ме накара да се захвана с дизайн на лекарства.
07:04
You have to know that today, roughly one or two every drug pills
Трябва да знаете, че днес, грубо казано, едно на всеки две хапчета
07:08
is not taken correctly.
не се приема правилно.
07:12
So even if the active constituents
Така че, дори ако активните съставки
07:14
in pharmaceuticals made constant progress
във фармацевтичните препарати имат постоянен напредък
07:18
in terms of chemistry, target of stability,
по отношение на химия, насоченост или стабилност,
07:20
the behavior of the patients
поведението на пациентите
07:23
goes more and more unstable.
става все по-нестабилно и по-нестабилно.
07:25
So we took too many of them.
Вземали сме твърде много от тях.
07:28
We took irregular dosage.
Вземали сме нередовна дозировка.
07:31
We do not follow instructions. And so on.
Не следваме упътванията. И така нататък.
07:34
So I wanted to create a
Затова исках да създам
07:37
new kind of medicine,
нов вид лекарство,
07:39
in order to create a new kind of relationship
за да създам нов вид връзка
07:41
between the patient and the treatment.
между пациента и лечението.
07:43
So I turned traditional pills into this.
И така, превърнах нормалните хапчета в това.
07:46
I'm going to give you some example.
Ще ви дам няколко примера.
07:49
This one is an antibiotic.
Това е антибиотик.
07:51
And its purpose is to help patient
Целта му е да помогне на пациента
07:54
to go to the end of the treatment.
да стигне до края на лечението.
07:56
And the concept is to
Замисълът е да се създаде
07:59
create a kind of onion,
нещо като лук,
08:02
a kind of structure in layers.
нещо като структура на пластове.
08:04
So, you start with the darkest one.
Започва се с най-тъмния.
08:07
And you are helped to visualize the duration of the treatment.
Помага ви да визуализирате продължителността на лечението.
08:09
And you are helped to visualize the decrease of the infection.
Помага ви да визуализирате намаляването на инфекцията.
08:14
So the first day, this is the big one.
Първият ден, това е големият.
08:17
And you have to peel and eat one layer a day.
Трябва да белите и да ядете по един пласт на ден.
08:21
And your antibiotic goes smaller and clearer.
А вашият антибиотик става по-малък и по-светъл.
08:25
And you're waiting for recovery as you were waiting for the Christmas day.
Чакате възстановяване, както чакате Коледа.
08:28
And you follow the treatment like that,
И следвате лечението така,
08:32
to the end of the treatment.
до самия му край.
08:36
And here you can get the white core.
Тук можете да вземете бялата сърцевина.
08:38
And it means, right, you are in the recovery.
И това означава - да, вече сте възстановени.
08:40
(Applause) Thank you.
(Аплодисменти) Благодаря. (Аплодисменти)
08:45
This one is a "third lung,"
Това е "трети дроб",
08:48
a pharmaceutical device for long-term asthma treatment.
фармацевтичен уред за дългосрочно лечение на астма.
08:50
I designed it to help kids to follow the treatment.
Проектирах го, за да помогна на децата да следват лечението.
08:54
So the idea of this one is to create
Идеята му е да създава
08:58
a relationship between the patient of the treatment
връзка между пациента на лечението
09:00
but a relationship of dependency.
като отношение на зависимост.
09:03
But in this case it is not the medication that is dependent on the patient.
Но в този случай не пациентът е зависим от лекарството.
09:05
This is, the kids will feel
Тук децата ще усетят,
09:09
the therapeutic object needs him.
че терапевтичният обект има нужда от тях.
09:13
So the idea is, all night long
Идеята е, че цяла нощ
09:16
the elastic skin of the third lung
еластичната кожа на третия дроб
09:19
will slowly inflate itself,
бавно ще се издува,
09:21
including air and molecules, for sure.
пълнейки се с въздух и молекули.
09:23
And when the kids wake up,
А когато децата се събудят...
09:26
he can see the object needs him. And he take him to his mouth,
виждат, че обектът има нужда от тях. Вдигат го към устата си
09:28
and breathe the air it contains.
и вдишват въздуха, който съдържа.
09:31
So by this way,
По този начин
09:33
the kid, to take care of himself,
детето, за да се погрижи за себе си,
09:35
is to take care of this living object.
трябва да се погрижи за този жив обект.
09:39
And he does not feel anymore it's relies on asthma treatment,
И то не се чувства вече все едно разчита на лечение срещу астма,
09:42
as the asthma treatment needs him.
а като че ли лечението срещу астма се нуждае от него.
09:45
(Applause)
(Аплодисменти)
09:48
In this guise of living object approach,
В този подход с маскировка като жив обект
09:52
I like the idea of a kind of invisible design,
ми харесва идеята за един вид невидим дизайн.
09:56
as if the function of the object
Като че ли функцията на обекта
09:58
exists in a kind of invisible field
съществува в някак невидимо поле
10:02
just around the objects themselves.
точно около самите обекти.
10:05
We could talk about a kind of soul,
Бихме могли да говорим за един вид душа,
10:07
of a ghost accompanying them.
за един дух, който ги завладява.
10:10
And almost a kind of poltergeist effect.
И почти някакъв ефект на полтъргайст.
10:13
So when a passive object like this one seems to be alive,
Когато един пасивен обект като този изглежда жив,
10:17
because it is -- woosh -- starting to move.
защото започва да се движи.
10:20
And I remember an exhibition design
Помня, че на едно дизайнерско изложение
10:23
I made for John Maeda,
работех за Джон Мейда
10:25
and for the Fondation Cartier in Paris.
и за фондация "Картие" в Париж.
10:28
And John Maeda was supposed to show
Джон Мейда трябваше да покаже
10:30
several graphic animations in this exhibition.
няколко графични анимации на това изложение.
10:33
And my idea for this exhibition design was to create
А моята идея за това дизайнерско изложение беше да създам
10:35
a real pong game, like this one.
реална игра на тенис на маса като тази.
10:38
And the idea was to create some self-moving benches
Идеята беше да се създадат няколко самодвижещи се пейки
10:41
in the main exhibition room.
в главната изложбена зала.
10:44
So the living benches would be exactly like the ball.
Така че движещите се пейки щяха да са точно като топката.
10:46
And John was so excited by this idea. He said to me, "Okay let's go."
Джон беше много развълнуван от тази идея. Каза ми: "Окей, давай."
10:49
I remember the day of the opening.
Помня деня на откриването.
10:54
I was a little bit late.
Малко закъснях.
10:56
When I bring the 10 living and self-moving benches
Когато внесох 10-те живи, движещи се пейки
10:58
in the exhibition room, John was just beside me,
в изложбената зала, Джон беше точно до мен
11:03
and was like, "Hmm. Hmm."
и каза: "Хмм. Хмм."
11:07
And he told me, after a long silence,
След дълго мълчание ми каза:
11:12
"I wonder, Mathieu, if
"Чудя се, Матийо,
11:15
people won't be more fascinated by your benches
дали хората няма да са по-очаровани от твоите пейки,
11:18
than by my videos."
отколкото от моите видеоклипове."
11:20
(Laughter)
(Смях)
11:22
It would be a great honor, a great compliment for me,
Това би било огромна чест, огромен комплимент за мен,
11:25
if he hadn't decided to take all them off
ако той не беше решил да ги свали всички
11:28
two hours before the opening.
два часа преди откриването.
11:31
So, huge tragedy.
И така, огромна трагедия.
11:33
I guess you won't be surprised if I tell you
Предполагам, няма да се изненадате, ако ви кажа,
11:36
that Pinocchio is one of my great influences.
че Пинокио е едно от най-силните ми влияния.
11:38
Pinocchio is probably one of my best design products, my favorite one.
Пинокио вероятно е един от най-добрите ми дизайнерски продукта, любимият ми.
11:41
Because it is a kind of object with a conscience,
Защото е един вид обект със съвест,
11:45
able to be modified by its surroundings,
който може да бъде променян от обкръжението си,
11:48
and able to modify it as well.
способен е също и сам да се променя.
11:50
The other great influence is the mine's canary.
Другото голямо влияние е минното канарче.
11:53
In coal mines, this canary
Във въглищни мини се предполагало, че това канарче
11:55
was supposed to be close to the miners.
ще е близо до миньорите.
11:59
And it was singing all day long. And when it stops it means that it just died.
То пеело по цял ден. А когато спре, това означавало, че току-що е умряло.
12:02
So this canary was a living alarm,
Така че това канарче било аларма за напускане
12:05
and a very efficient one.
и то много ефективна.
12:09
A very natural technology,
Една много естествена технология,
12:11
in order to say to the miners,
за да се каже на миньорите:
12:13
"The air is too bad. You have to go. It's an emergency."
"Този въздух е много лош. Трябва да тръгвате. Ситуацията е критична."
12:16
So it's, for me, a great product.
Така че за мен това е страхотен продукт.
12:21
And I tried to design a kind of canary.
Опитах се да проектирам един вид канарче.
12:24
Andrea is one.
Андреа е такова.
12:26
Andrea is a living air filter that absorbs toxic gasses
Андреа е жив въздушен филтър, който абсорбира токсични газове
12:28
from air, contaminated indoor air.
от въздух, замърсен въздух на закрито.
12:31
So it uses some plants to do this job,
Той използва някои растения за тази цел,
12:35
selected for their gas-filtering ability.
избрани заради способностите си да филтрират газ.
12:38
You have to know, or you probably already know,
Трябва да знаете, или вероятно вече знаете,
12:43
that indoor air pollution is more toxic than outdoor one.
че замърсяването на въздуха на закрито е по-токсично от външното.
12:46
So while I'm talking to you,
И така, докато ви говоря,
12:49
the seats you are sitting on are currently emitting some
в момента седалката, на която седите, излъчва
12:52
invisible and odorless toxic gas. Sorry for that. (Laughter)
невидим токсичен газ без мирис. Съжалявам за това.
12:55
So you are currently breathing formaldehyde.
Така че понастоящем дишате формалдехид.
12:59
It's the same for me with the carpet.
Същото е за мен с килима.
13:03
And this is exactly the same at home.
Точно същото е и у дома.
13:06
Because all the product we get constantly give away
Защото всички продукти, които получаваме, постоянно излъчват
13:10
the volatile component of which they're made of.
летливия компонент, от който са направени.
13:14
So let's have a look at your home.
Да погледнем дома ви.
13:17
So your sofa, your plastic chair,
Вашият диван, пластмасовият ви стол,
13:36
your kid's toys
играчките на детето ви
13:38
give their own invisible reality. And this one is very toxic.
дават своя собствена невидима реалност. И тя е много токсична.
13:40
This is the reason why
Това е причината
13:44
I created, with David Edward,
да създам, с Дейвид Едуард,
13:46
a scientist of Harvard University,
учен от Харвардския университет,
13:48
an object able to absorb the toxic elements using those kind of plants.
един обект, способен да поглъща токсичните елементи с помощта на този тип растения.
13:50
But the idea is to force
Но идеята е да се изтласка въздухът
13:56
the air to go in the effective part of the plants.
така, че да отиде в ефективната част от растенията.
13:58
Because the roots of the plant are not very effective.
Защото корените на растението не са много ефективни.
14:01
Bill Wolverton from NASA
Бил Волвертън от НАСА
14:04
analyzed it cleverly in the '70s.
го е анализирал през 70-те.
14:06
So the idea is to create an object
Идеята е да се създаде обект,
14:10
able to force the air, and to be in contact at the right speed
способен да изтласква въздуха и да бъде в контакт при правилна скорост
14:12
at the right place, in all the effective parts of the plant.
на правилното място, в цялата ефективна част на растението.
14:16
So this is the final object.
Това е окончателният обект.
14:20
It will be launched next September.
Ще бъде пуснат следващия септември.
14:22
(Applause)
(Аплодисменти)
14:26
This one is kind of the same approach
Този е общо взето със същия подход,
14:29
because I include, in a product
защото включвам в продукт
14:31
like Andrea, some plants.
като Андреа, някои растения.
14:33
And in this one, plants are used for the water filtration ability.
А в този растенията са използвани заради способността си да филтрират водата.
14:36
And it includes some fishes as well.
Той включва и няколко риби.
14:40
But here, unlike Andrea,
Но тук, за разлика от Андреа,
14:42
here are supposed to be eaten.
те са предназначени за ядене.
14:44
Indeed, this object is a domestic farm,
Този обект всъщност е домашен развъдник
14:46
for fishes and green.
на риби и зеленина.
14:49
So the idea of this object
Идеята на този обект
14:51
is to be able to get at home
е да можеш да получиш вкъщи
14:54
very local food.
много местна храна.
14:57
The locavores
Локаворите
14:59
used to get food
вземали храна,
15:01
taken in a radius of 100 miles.
добита в радиус от 100 мили.
15:03
Local River is able to provide you
"Местна река" може да ви осигурява
15:05
food directly in your living room.
храна директно във вашата дневна.
15:07
So the principle of this object
Принципът на този обект
15:10
is to create an ecosystem
е да се създаде екосистема,
15:13
called aquaponics.
наречена аквапоника.
15:15
And the aquaponics is the dirty water of the fish,
Процес, при който мръсната вода от рибите,
15:17
by a water pump, feeds the plants above.
с помощта на водна помпа, храни растенията отгоре.
15:21
And the plants will filter, by the roots,
А растенията филтрират чрез корените си
15:24
the dirty water of the fish.
мръсната вода на рибите,
15:27
After, it goes back into the fish tank.
след което се връща обратно в аквариума.
15:29
After that you have two options.
След това имате два варианта.
15:33
Or you sit down in front of it like you would do in front your TV set.
Или сядате пред него, както бихте седнали пред телевизионния си екран.
15:35
Amazing channel.
Изумителен канал.
15:38
Or you start fishing.
Или започвате да ловите риба.
15:41
And you make some sushis with a fish
И правите суши с една риба
15:43
and the aromatic plants above.
и ароматните растения отгоре.
15:46
Because you can grow some potatoes.
Защото може да отглеждате картофи.
15:48
No, not potatoes, but tomatoes,
Не, не картофи, а домати,
15:50
aromatic plants and so on.
ароматни растения и така нататък.
15:52
So now we can breathe safely.
Сега вече може да дишаме безопасно.
15:54
Now we can eat local food.
Сега можем да ядем местна храна.
15:57
Now we can be treated by smart medicine.
Сега може да ни лекуват с умни лекарства.
16:00
Now we can be well-balanced in our biorhythm
Сега можем да имаме добре балансиран биоритъм
16:03
with daylight.
с дневна светлина.
16:06
But it was important to create a perfect place,
Но беше важно да се създаде съвършено място,
16:08
so I tried to,
затова се опитах,
16:11
in order to work and create.
за да работя и творя.
16:13
So I designed, for an American scientist based in Paris,
И така, направих дизайн за един американски учен, базиран в Париж,
16:16
a very stimulative, brain-stimulative office.
един много стимулиращ, мозъчно-стимулиращ офис;
16:20
I wanted to create a perfect place
Исках да създам едно съвършено място
16:23
where you can work and play,
за работа и игра,
16:26
and where your body and your brain can work together.
където тялото и мозъкът ви да могат да работят заедно.
16:28
So, in this office,
В този офис
16:31
you do not work anymore at your desk, like a politician.
вече не работиш на бюрото си като политик.
16:33
Your seat, your sleep and your play
Мястото ви за сядане, сънят и играта ви
16:37
on a big geodesic island made of leather.
са на един голям геодезичен остров, изработен от кожа.
16:41
See, like this one?
Виждате ли? Като този.
16:45
In this office you do not work and write and draw on a sheet of paper,
В този офис не работиш, пишеш и рисуваш на лист хартия,
16:47
but you draw directly on a kind of huge whiteboard cave,
а рисуваш директно върху един вид огромна бяла дъска-пещера,
16:52
like a prehistoric scientist.
като праисторически учен.
16:57
So you, like that, can make some sport during your work.
Така можете в известен смисъл и да спортувате по време на работа.
16:59
In this office
В този офис
17:03
you do not need to go out
няма нужда да излизаш,
17:07
in order to be in contact with nature.
за да си в контакт с природата.
17:09
You include, directly, the nature in the floor of the office.
Включваш пряко природата в пода на офиса.
17:12
You can see it there.
Виждате я там.
17:17
This is an inspiration image
Това е вдъхновяващ образ,
17:20
to lead this project of the office.
който да води този проект за офиса.
17:22
It really helped me to design it.
Той наистина ми помогна да направя дизайна му.
17:24
I never show it to my client. He would be so afraid.
Никога не съм го го показвал на клиента си. Щеше да е много обиден.
17:26
(Laughter)
(Смях)
17:29
Just for my workshop.
Само за моята работилница.
17:30
I guess it may be the revenge of the guinea pig I was.
Предполагам, че може би това е отмъщението на морското свинче, каквото бях.
17:33
But it's maybe the conviction
А може и да е убеждението ни
17:37
as monkey and homunculus we are.
като маймуни и хомункулуси, каквито сме.
17:41
All of us need to be considered according to our real nature.
Всички ние трябва да бъдем разглеждани според истинската си природа.
17:45
Thank you very much.
Много благодаря.
17:51
(Applause)
(Аплодисменти)
17:53
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Stoyan Ilchev

▲Back to top

About the Speaker:

Mathieu Lehanneur - Designer
Kitchen-sized fish farms, living air purifiers and devices that turn old water bottles into martini shakers all spring from the form-and-function-fusing mind of designer Mathieu Lehanneur.

Why you should listen

Mathieu Lehanneur first began turning the heads of design junkies at MOMA's 2008 show "Design and the Elastic Mind"-- a watershed survey celebrating fusions of technology and wild imagination. With its Lucite lines, lush green interior and rounded corners, the Andrea purifier featured in the exhibit resembles a mash-up of a terrarium and an iMac, but its function is less visible. Inspired by NASA research and designed by Lehanneur and partner David Edwards so that the plants in it metabolize the micro-toxins in the air, it's nothing less than a domestic breathing machine.

Though he's inspired by nature, Lehanneur isn't interested in biomimicry, but rather in the symbiosis between living and synthetic materials, often to solve environmental problems. Lehanneur's Local River, at first glance a large aquarium-cum-herb garden, is in fact designed to be an indoor food farm, with the locavore in mind. He also integrates technology into his designs for commercial products such as Binauric's Boom Boom speakers and Lexon's Take Time watch.

More profile about the speaker
Mathieu Lehanneur | Speaker | TED.com