18:45
TED2010

Nicholas Christakis: The hidden influence of social networks

Никълъс Кристакис: Скритото влияние на социалните мрежи

Filmed:

Всички сме поставени в огромни социални мрежи от приятели, роднини, колеги и други. Никълъс Кристакис проследява как най-разнообразни елементи - от щастие до затлъстяване, могат да се разпростират от човек на човек, което показва как разположението ви в мрежата би могло да повлияе на живота ви по начини, неизвестни дори за вас.

- Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact. Full bio

For me, this story begins about 15 years ago,
За мен тази история започва преди около 15 години,
00:16
when I was a hospice doctor at the University of Chicago.
когато бях лекар в хоспис при Чикагския университет.
00:19
And I was taking care of people who were dying and their families
Грижех се за умиращи хора и техните семейства
00:22
in the South Side of Chicago.
в Саут Сайд в Чикаго.
00:25
And I was observing what happened to people and their families
И наблюдавах какво се случва с хората и техните семейства
00:27
over the course of their terminal illness.
в течение на фаталното им заболяване.
00:30
And in my lab, I was studying the widower effect,
В лабораторията си проучвах ефекта на вдовеца,
00:33
which is a very old idea in the social sciences,
много стара идея в социологията,
00:35
going back 150 years,
отпреди 150 години,
00:37
known as "dying of a broken heart."
известна като "да умреш от разбито сърце".
00:39
So, when I die, my wife's risk of death can double,
Значи, ако аз умра, рискът от смърт на жена ми може да се удвои,
00:41
for instance, in the first year.
например, през първата година.
00:44
And I had gone to take care of one particular patient,
Бях отишъл да се погрижа за една пациентка,
00:46
a woman who was dying of dementia.
жена, която умираше от деменция.
00:49
And in this case, unlike this couple,
В този случай, за разлика от тази двойка,
00:51
she was being cared for
за нея се грижеше
00:53
by her daughter.
дъщеря й.
00:55
And the daughter was exhausted from caring for her mother.
Дъщерята беше изтощена от грижи за майка си.
00:57
And the daughter's husband,
А на съпруга на дъщерята
01:00
he also was sick
също му беше писнало
01:02
from his wife's exhaustion.
от изтощението на жена му.
01:05
And I was driving home one day,
Шофирах към къщи един ден
01:07
and I get a phone call from the husband's friend,
и ми се обади по телефона приятел на съпруга,
01:09
calling me because he was depressed
който ме търсеше, защото бил потиснат
01:12
about what was happening to his friend.
от случващото се с приятеля му.
01:14
So here I get this call from this random guy
Значи, обажда ми се някакъв случаен човек,
01:16
that's having an experience
който има преживяване,
01:18
that's being influenced by people
повлияно от хора
01:20
at some social distance.
на известно социално разстояние.
01:22
And so I suddenly realized two very simple things:
И внезапно осъзнах две много прости неща.
01:24
First, the widowhood effect
Първо, ефектът на вдовството
01:27
was not restricted to husbands and wives.
не е ограничен до съпрузите и съпругите.
01:29
And second, it was not restricted to pairs of people.
И второ, че не е ограничен до двойки от хора.
01:32
And I started to see the world
И започнах да виждам света
01:35
in a whole new way,
по съвсем нов начин,
01:37
like pairs of people connected to each other.
като двойки от хора, свързани един с друг.
01:39
And then I realized that these individuals
А после, че тези индивиди
01:42
would be connected into foursomes with other pairs of people nearby.
биха били свързани в четворки с други двойки от хора наблизо.
01:44
And then, in fact, these people
И че всъщност тези хора
01:47
were embedded in other sorts of relationships:
са поставени в други видове отношения,
01:49
marriage and spousal
брачни, съпружески,
01:51
and friendship and other sorts of ties.
приятелски и други видове връзки.
01:53
And that, in fact, these connections were vast
И че всъщност тези връзки са необятни
01:55
and that we were all embedded in this
и че всички сме поставени
01:58
broad set of connections with each other.
в един широк набор от връзки един с друг.
02:00
So I started to see the world in a completely new way
Така че започнах да виждам света по съвсем нов начин
02:03
and I became obsessed with this.
и бях обзет от тази натрапчива идея -
02:06
I became obsessed with how it might be
как така сме
02:08
that we're embedded in these social networks,
поставени в тези социални мрежи
02:10
and how they affect our lives.
и какъв ефект оказват те върху живота ни.
02:12
So, social networks are these intricate things of beauty,
Социалните мрежи са красиви, заплетени
02:14
and they're so elaborate and so complex
и са толкова сложни,
02:17
and so ubiquitous, in fact,
всъщност, толкова вездесъщи,
02:19
that one has to ask what purpose they serve.
че човек трябва да се пита на каква цел служат.
02:21
Why are we embedded in social networks?
Защо сме вградени в социални мрежи?
02:24
I mean, how do they form? How do they operate?
Имам предвид, как се формират те? Как действат?
02:26
And how do they effect us?
И какъв ефект оказват върху нас?
02:28
So my first topic with respect to this,
Първата ми тема, с оглед на това,
02:30
was not death, but obesity.
не беше смъртта, а затлъстяването.
02:33
It had become trendy
Изведнъж стана модно
02:36
to speak about the "obesity epidemic."
да се говори за епидемията от затлъстяване.
02:38
And, along with my collaborator, James Fowler,
И наред със сътрудника ми, Джеймс Фаулър,
02:40
we began to wonder whether obesity really was epidemic
започнахме да се чудим дали затлъстяването наистина е епидемично
02:43
and could it spread from person to person
и дали би могло да се разпространява от лице на лице,
02:46
like the four people I discussed earlier.
както при четиримата души, за които вече говорих.
02:48
So this is a slide of some of our initial results.
Това е кадър с някои от началните ни резултати.
02:51
It's 2,200 people in the year 2000.
Това са 2200 души през 2000 г.
02:54
Every dot is a person. We make the dot size
Всяка точка е лице. Правим размера на точката
02:57
proportional to people's body size;
пропорционален с телесния размер на хората.
02:59
so bigger dots are bigger people.
Значи, по-големите точки са по-едри хора.
03:01
In addition, if your body size,
Освен това, ако вашето телосложение,
03:04
if your BMI, your body mass index, is above 30 --
индексът на телесната ви маса - ИТМ - е над 30,
03:06
if you're clinically obese --
ако сте клинично затлъстели,
03:08
we also colored the dots yellow.
оцветявахме точките в жълто.
03:10
So, if you look at this image, right away you might be able to see
Ако погледнете веднага това изображение, може да успеете да видите,
03:12
that there are clusters of obese and
че има скупчвания от затлъстели
03:14
non-obese people in the image.
и незатлъстели хора на изображението.
03:16
But the visual complexity is still very high.
Но визуалната сложност все пак е много висока.
03:18
It's not obvious exactly what's going on.
Не е очевидно какво точно става.
03:21
In addition, some questions are immediately raised:
Освен това, незабавно възникват някои въпроси.
03:24
How much clustering is there?
Доколко има групиране?
03:26
Is there more clustering than would be due to chance alone?
Има ли повече групиране, отколкото дължащото се само на случайност?
03:28
How big are the clusters? How far do they reach?
Колко са големи групите? Колко надалеч стигат?
03:31
And, most importantly,
И, още по-важно,
03:33
what causes the clusters?
кое причинява скупчването?
03:35
So we did some mathematics to study the size of these clusters.
Заехме се с математика, за да изучим размера на тези групи.
03:37
This here shows, on the Y-axis,
Това тук показва, по оста Y,
03:40
the increase in the probability that a person is obese
повишаването във вероятността едно лице да е затлъстяло,
03:42
given that a social contact of theirs is obese
като се има предвид, че негов социален контакт е затлъстял.
03:45
and, on the X-axis, the degrees of separation between the two people.
По оста Х - градусите на разделяне между двамата души.
03:47
On the far left, you see the purple line.
А далеч вляво виждате пурпурната линия.
03:50
It says that, if your friends are obese,
Тя сочи, че ако приятелите ви са затлъстели,
03:52
your risk of obesity is 45 percent higher.
вашият риск от затлъстяване е с 45 процента по-висок.
03:54
And the next bar over, the [red] line,
А следващата лента горе, оранжевата линия,
03:57
says if your friend's friends are obese,
сочи, че ако приятелите на приятеля ви са затлъстели,
03:59
your risk of obesity is 25 percent higher.
вашият риск от затлъстяване е с 25 процента по-висок.
04:01
And then the next line over says
Следващата линия отгоре сочи,
04:03
if your friend's friend's friend, someone you probably don't even know, is obese,
че ако приятелят на приятеля на приятеля ви, някой, когото вероятно дори не познавате, е затлъстял,
04:05
your risk of obesity is 10 percent higher.
вашият риск от затлъстяване е с 10 процента по-висок.
04:08
And it's only when you get to your friend's friend's friend's friends
И едва щом стигнете до приятелите на приятелите на приятелите на приятеля си,
04:11
that there's no longer a relationship
вече няма връзка
04:14
between that person's body size and your own body size.
между телосложението на това лице и собственото ви телосложение.
04:16
Well, what might be causing this clustering?
А кое би могло да причинява това групиране?
04:20
There are at least three possibilities:
Има поне три възможности.
04:23
One possibility is that, as I gain weight,
Първата възможност е, че докато аз наддавам на тегло,
04:25
it causes you to gain weight.
това причинява наддаване на тегло и у теб,
04:27
A kind of induction, a kind of spread from person to person.
един вид индукция, един вид разпространение от лице на лице.
04:29
Another possibility, very obvious, is homophily,
Друга възможност, много очевидна, е хомофилия
04:32
or, birds of a feather flock together;
или - птици от един вид летят в едно ято.
04:34
here, I form my tie to you
Аз оформям връзката си с теб,
04:36
because you and I share a similar body size.
защото аз и ти сме със сходно телосложение.
04:38
And the last possibility is what is known as confounding,
А последната възможност е позната като объркване,
04:41
because it confounds our ability to figure out what's going on.
защото обърква способността ни да разбираме какво се случва.
04:43
And here, the idea is not that my weight gain
Тук идеята не е, че моето наддаване на тегло
04:46
is causing your weight gain,
причинява твоето наддаване на тегло,
04:48
nor that I preferentially form a tie with you
нито пък че преференциално формирам връзка с теб,
04:50
because you and I share the same body size,
защото аз и ти сме със сходно телосложение,
04:52
but rather that we share a common exposure
а по-скоро, че споделяме общо излагане
04:54
to something, like a health club
на нещо като здравен клуб,
04:56
that makes us both lose weight at the same time.
което причинява отслабване и у двама ни едновременно.
04:59
When we studied these data, we found evidence for all of these things,
А когато проучихме тези данни, открихме доказателства за всички тези неща,
05:02
including for induction.
включително за индукция.
05:05
And we found that if your friend becomes obese,
Открихме, че ако ваш приятел затлъстее,
05:07
it increases your risk of obesity by about 57 percent
това повишава вашия риск от затлъстяване с около 57 процента
05:09
in the same given time period.
през същия даден времеви период.
05:12
There can be many mechanisms for this effect:
Може да има много механизми за този ефект.
05:14
One possibility is that your friends say to you something like --
Една възможност е приятелите да ви казват нещо като...
05:17
you know, they adopt a behavior that spreads to you --
разбирате ли, те усвояват поведение, което се разпростира върху вас,
05:19
like, they say, "Let's go have muffins and beer,"
като например, казват: "Хайде да отидем за кифли и бира",
05:22
which is a terrible combination. (Laughter)
което е ужасна комбинация,
05:25
But you adopt that combination,
но ти усвояваш тази комбинация
05:28
and then you start gaining weight like them.
и тогава започваш да пълнееш като тях.
05:30
Another more subtle possibility
А друга, по-недоловима възможност
05:33
is that they start gaining weight, and it changes your ideas
е те да започнат да наддават на тегло и това да промени твоите представи
05:35
of what an acceptable body size is.
за това кое телосложение е приемливо.
05:38
Here, what's spreading from person to person
Тук онова, което се разпространява от лице на лице,
05:40
is not a behavior, but rather a norm:
не е поведение, а по-скоро норма.
05:42
An idea is spreading.
Разпространява се една идея.
05:44
Now, headline writers
Авторите на заглавия
05:46
had a field day with our studies.
много се радват на нашите проучвания.
05:48
I think the headline in The New York Times was,
Мисля, че заглавието в "Ню Йорк Таймс" беше:
05:50
"Are you packing it on?
"Наддавате ли?
05:52
Blame your fat friends." (Laughter)
Виновни са тлъстите ви приятели."
05:54
What was interesting to us is that the European headline writers
Интересното за нас беше, че европейските автори на заглавие
05:57
had a different take: They said,
имат различен подход - те казваха:
05:59
"Are your friends gaining weight? Perhaps you are to blame."
"Пълнеят ли приятелите ви? Вероятно вие сте виновни."
06:01
(Laughter)
(Смях)
06:04
And we thought this was a very interesting comment on America,
Решихме, че това е много интересен коментар за Америка
06:09
and a kind of self-serving,
и някак самообслужващ,
06:12
"not my responsibility" kind of phenomenon.
феномен от типа "не е моя отговорност".
06:14
Now, I want to be very clear: We do not think our work
Искам да съм много ясен - не смятаме, че работата ни
06:16
should or could justify prejudice
би трябвало или би могла да оправдае предразсъдъци
06:18
against people of one or another body size at all.
срещу хора с каквото и да било телосложение.
06:20
Our next questions was:
Следващите ни въпроси бяха:
06:24
Could we actually visualize this spread?
Можем ли всъщност да визуализираме това разпространение?
06:26
Was weight gain in one person actually spreading
Дали наддаването на тегло при едно лице наистина се разпростира
06:29
to weight gain in another person?
към наддаване на тегло при друго лице?
06:31
And this was complicated because
А това беше сложно, защото
06:33
we needed to take into account the fact that the network structure,
беше нужно да вземем предвид факта, че структурата на мрежата,
06:35
the architecture of the ties, was changing across time.
архитектурата на връзките се променя с времето.
06:38
In addition, because obesity is not a unicentric epidemic,
И освен това, тъй като затлъстяването не е уницентрична епидемия,
06:41
there's not a Patient Zero of the obesity epidemic --
няма "нулев пациент" в епидемията от затлъстяване -
06:44
if we find that guy, there was a spread of obesity out from him --
ако открием този човек, от него нататък има разпространяване на затлъстяване.
06:47
it's a multicentric epidemic.
Това е мултицентрична епидемия.
06:50
Lots of people are doing things at the same time.
Много хора правят разни неща едновременно.
06:52
And I'm about to show you a 30 second video animation
Ще ви покажа една 30-секундна видеоанимация,
06:54
that took me and James five years of our lives to do.
създаването на която отне пет години от моя живот и този на Джеймс.
06:57
So, again, every dot is a person.
И така, отново, всяка точка е лице.
07:00
Every tie between them is a relationship.
Всяка линия между тях е връзка.
07:02
We're going to put this into motion now,
Сега ще задвижим това,
07:04
taking daily cuts through the network for about 30 years.
като взимаме ежедневни кадри от мрежата в продължение на около 30 години.
07:06
The dot sizes are going to grow,
Размерите на точките ще растат.
07:09
you're going to see a sea of yellow take over.
Ще видите да нахлува море от жълто.
07:11
You're going to see people be born and die --
Ще видите хора да се раждат и да умират;
07:14
dots will appear and disappear --
точки ще се появяват и ще изчезват.
07:16
ties will form and break, marriages and divorces,
Връзки ще се формират и късат. Бракове и разводи,
07:18
friendings and defriendings.
сприятелявания и разприятелявания,
07:21
A lot of complexity, a lot is happening
много сложност, много неща се случват
07:23
just in this 30-year period
само в този тридесетгодишен период,
07:25
that includes the obesity epidemic.
това включва епидемията от затлъстяване.
07:27
And, by the end, you're going to see clusters
А накрая ще видите групи
07:29
of obese and non-obese individuals
от затлъстели и незатлъстели индивиди
07:31
within the network.
вътре в мрежата.
07:33
Now, when looked at this,
Щом погледнах това,
07:35
it changed the way I see things,
то промени начина, по който виждам нещата,
07:38
because this thing, this network
защото това нещо, тази мрежа,
07:41
that's changing across time,
която се променя с течение на времето,
07:43
it has a memory, it moves,
има памет, движи се,
07:45
things flow within it,
вътре в нея текат неща,
07:48
it has a kind of consistency --
има един вид последователност;
07:50
people can die, but it doesn't die;
хората може да умират, но тя не умира;
07:52
it still persists --
все още постоянства.
07:54
and it has a kind of resilience
И има някаква гъвкавост,
07:56
that allows it to persist across time.
която й позволява да е устойчива в течение на времето.
07:58
And so, I came to see these kinds of social networks
И така, в крайна сметка започнах да виждам тези знаци за социални мрежи
08:00
as living things,
като живи същества,
08:03
as living things that we could put under a kind of microscope
като живи същества, които бихме могли да поставим под един вид микроскоп,
08:05
to study and analyze and understand.
да ги проучваме, анализираме и разбираме.
08:08
And we used a variety of techniques to do this.
За тази цел използваме разнообразни техники.
08:11
And we started exploring all kinds of other phenomena.
Започнахме да експлоатираме и всякакви други феномени.
08:13
We looked at smoking and drinking behavior,
Разгледахме поведението на пиене и пушене,
08:16
and voting behavior,
поведението на гласуване
08:18
and divorce -- which can spread --
и развода, който може да се разпространява,
08:20
and altruism.
както и алтруизмът.
08:22
And, eventually, we became interested in emotions.
И в крайна сметка се заинтересувахме от емоции.
08:24
Now, when we have emotions,
Когато имаме емоции,
08:28
we show them.
ги показваме.
08:30
Why do we show our emotions?
Защо показваме емоциите си?
08:32
I mean, there would be an advantage to experiencing
Имам предвид, би имало предимство, ако преживяваме
08:34
our emotions inside, you know, anger or happiness.
емоциите си вътрешно, разбирате ли, гняв или щастие,
08:36
But we don't just experience them, we show them.
но ние не само ги преживяваме, а и ги показваме.
08:39
And not only do we show them, but others can read them.
И не само ги показваме, а и другите могат да ги четат.
08:41
And, not only can they read them, but they copy them.
И не само че могат да ги четат, но могат и да ги копират.
08:44
There's emotional contagion
Има емоционална зараза,
08:46
that takes place in human populations.
която се случва в човешките популации.
08:48
And so this function of emotions
А тази функция на емоциите
08:51
suggests that, in addition to any other purpose they serve,
предполага, че, в добавка към всяка друга цел, на която служат,
08:53
they're a kind of primitive form of communication.
са някак примитивна форма на комуникация.
08:55
And that, in fact, if we really want to understand human emotions,
А това всъщност, ако наистина искаме да разбираме човешките емоции,
08:58
we need to think about them in this way.
е нужно да мислим за тях по този начин.
09:01
Now, we're accustomed to thinking about emotions in this way,
Свикнали сме да мислим за емоции по този начин,
09:03
in simple, sort of, brief periods of time.
в прости, някак кратки периоди от време.
09:06
So, for example,
Например,
09:09
I was giving this talk recently in New York City,
изнасях лекция скоро в Ню Йорк
09:11
and I said, "You know when you're on the subway
и казах: "Разбирате ли, както когато пътувате в метрото
09:13
and the other person across the subway car
и другото лице от отсрещната страна
09:15
smiles at you,
на вагона в метрото ви се усмихне,
09:17
and you just instinctively smile back?"
а вие почти инстинктивно се усмихвате в отговор."
09:19
And they looked at me and said, "We don't do that in New York City." (Laughter)
А те ме погледнаха и казаха: "В Ню Йорк не правим така."
09:21
And I said, "Everywhere else in the world,
Отвърнах: "Навсякъде другаде в света
09:24
that's normal human behavior."
това е нормално човешко поведение."
09:26
And so there's a very instinctive way
Така че има много инстинктивен начин,
09:28
in which we briefly transmit emotions to each other.
по който кратко си предаваме емоции един на друг.
09:30
And, in fact, emotional contagion can be broader still.
И всъщност емоционалната зараза може да бъде още по-широка,
09:33
Like we could have punctuated expressions of anger,
например, може да има усилени изражения на гняв,
09:36
as in riots.
като при размирици.
09:39
The question that we wanted to ask was:
Въпросът, който искахме да зададем, беше:
09:41
Could emotion spread,
Може ли емоцията да се разпространява,
09:43
in a more sustained way than riots, across time
по по-устойчив начин от размириците, в течение на времето
09:45
and involve large numbers of people,
и да включва голям брой хора,
09:48
not just this pair of individuals smiling at each other in the subway car?
а не само тази двойка индивиди, усмихващи се един на друг във вагона на метрото?
09:50
Maybe there's a kind of below the surface, quiet riot
Може би има някакъв тих бунт под повърхността,
09:53
that animates us all the time.
който ни оживява през цялото време.
09:56
Maybe there are emotional stampedes
Може би има емоционални масови движения,
09:58
that ripple through social networks.
които се разпространяват през социалните мрежи.
10:00
Maybe, in fact, emotions have a collective existence,
Може би всъщност емоциите имат колективно съществуване,
10:02
not just an individual existence.
а не само индивидуално съществуване.
10:05
And this is one of the first images we made to study this phenomenon.
А това е един от първите образи, които създадохме за проучване на този феномен.
10:07
Again, a social network,
Отново, социална мрежа,
10:10
but now we color the people yellow if they're happy
но сега оцветяваме хората в жълто, ако са щастливи,
10:12
and blue if they're sad and green in between.
в синьо, ако са тъжни, и в зелено помежду.
10:15
And if you look at this image, you can right away see
Ако погледнете това изображение, веднага виждате
10:18
clusters of happy and unhappy people,
групи от щастливи и нещастни хора,
10:20
again, spreading to three degrees of separation.
отново, разпространяващо се до три градуса на разделяне.
10:22
And you might form the intuition
И може да се оформи интуицията,
10:24
that the unhappy people
че нещастните хора
10:26
occupy a different structural location within the network.
заемат различно структурно положение вътре в мрежата.
10:28
There's a middle and an edge to this network,
В тази мрежа има среда и край
10:31
and the unhappy people seem to be
и нещастните, изглежда,
10:33
located at the edges.
са раположени в краищата.
10:35
So to invoke another metaphor,
За да призова друга метафора,
10:37
if you imagine social networks as a kind of
ако си представите социалните мрежи като един вид
10:39
vast fabric of humanity --
необятна тъкан от човечество...
10:41
I'm connected to you and you to her, on out endlessly into the distance --
аз съм свързан с теб, а ти с нея, и така безкрайно в пространството...
10:43
this fabric is actually like
тази тъкан всъщност прилича
10:46
an old-fashioned American quilt,
на старомоден американски юрган
10:48
and it has patches on it: happy and unhappy patches.
и върху него има кръпки, щастливи и нещастни кръпки.
10:50
And whether you become happy or not
А дали ще станеш щастлив, или не,
10:53
depends in part on whether you occupy a happy patch.
зависи отчасти от това дали заемаш щастлива кръпка.
10:55
(Laughter)
(Смях)
10:58
So, this work with emotions,
Тази работа с емоции,
11:00
which are so fundamental,
които са толкова основополагащи,
11:03
then got us to thinking about: Maybe
ни наведе на мисълта, че може би
11:05
the fundamental causes of human social networks
фундаменталните причини за човешки социални мрежи
11:07
are somehow encoded in our genes.
някак са кодирани в гените ни.
11:09
Because human social networks, whenever they are mapped,
Защото човешките социални мрежи, независимо дали са картографирани,
11:11
always kind of look like this:
винаги някак изглеждат така,
11:14
the picture of the network.
картината на мрежата,
11:16
But they never look like this.
но никога не изглеждат така.
11:18
Why do they not look like this?
А защо не изглеждат така?
11:20
Why don't we form human social networks
Защо не формираме човешки социални мрежи,
11:22
that look like a regular lattice?
които приличат на обикновена решетка?
11:24
Well, the striking patterns of human social networks,
Е, поразителните модели на човешките социални мрежи,
11:26
their ubiquity and their apparent purpose
тяхната вездесъщност и очевидната им цел
11:29
beg questions about whether we evolved to have
поставят въпроси за това дали сме еволюирали да имаме
11:32
human social networks in the first place,
човешки социални мрежи по начало
11:34
and whether we evolved to form networks
и дали сме еволюирали, за да формираме мрежи
11:36
with a particular structure.
с определена структура.
11:38
And notice first of all -- so, to understand this, though,
Отбележете първо... За да се разбере това обаче,
11:40
we need to dissect network structure a little bit first --
е нужно първо да направим малка дисекция на мрежовата структура.
11:42
and notice that every person in this network
Забележете, че всяко лице в тази мрежа
11:45
has exactly the same structural location as every other person.
има точно едно и също структурно разположение като всяко друго лице.
11:47
But that's not the case with real networks.
Но в реалните мрежи не е така.
11:50
So, for example, here is a real network of college students
Например, ето една реална мрежа от студенти в колеж
11:53
at an elite northeastern university.
в елитен североизточен университет.
11:55
And now I'm highlighting a few dots.
Сега подчертавам няколко точки,
11:58
If you look here at the dots,
а ако погледнете точките тук,
12:00
compare node B in the upper left
сравнете крива В, горе вляво,
12:02
to node D in the far right;
с крива D най-вдясно.
12:04
B has four friends coming out from him
От В излизат четирима приятели.
12:06
and D has six friends coming out from him.
А от D излизат шестима приятели.
12:08
And so, those two individuals have different numbers of friends.
Значи, тези двама индивиди имат различен брой приятели...
12:11
That's very obvious, we all know that.
това е много очевидно, всички го знаем.
12:14
But certain other aspects
Но някои други аспекти
12:16
of social network structure are not so obvious.
от социалната мрежова структура не са толкова очевидни.
12:18
Compare node B in the upper left to node A in the lower left.
Сравнете крива В горе вляво с крива А долу вляво.
12:20
Now, those people both have four friends,
Тези двама души имат по четирима приятели,
12:23
but A's friends all know each other,
но всички приятели на А се познават помежду си,
12:26
and B's friends do not.
а приятелите на В - не.
12:28
So the friend of a friend of A's
Значи, приятелят на приятеля на А
12:30
is, back again, a friend of A's,
отново е приятел на А,
12:32
whereas the friend of a friend of B's is not a friend of B's,
докато приятелят на приятеля на В не е приятел на В,
12:34
but is farther away in the network.
по-отдалечен е в мрежата.
12:36
This is known as transitivity in networks.
Това е познато като транзитивност в мрежите.
12:38
And, finally, compare nodes C and D:
И най-сетне, сравнете криви С и D.
12:41
C and D both have six friends.
Както С, така и D имат по 6 приятели.
12:43
If you talk to them, and you said, "What is your social life like?"
Ако говорите с тях и ги попитате: "Как е социалният ви живот?",
12:46
they would say, "I've got six friends.
те биха казали: "Имам шестима приятели,
12:49
That's my social experience."
това е социалното ми преживяване."
12:51
But now we, with a bird's eye view looking at this network,
Но ние, като гледаме тази мрежа от птичи поглед,
12:53
can see that they occupy very different social worlds.
можем да видим, че те обитават много различни социални светове,
12:56
And I can cultivate that intuition in you by just asking you:
и мога да култивирам тази интуиция у вас, просто като ви попитам:
12:59
Who would you rather be
На чие място бихте предпочели да сте,
13:01
if a deadly germ was spreading through the network?
ако през мрежата се разпространява смъртоносен микроб?
13:03
Would you rather be C or D?
С ли бихте предпочели да сте, или D?
13:05
You'd rather be D, on the edge of the network.
Бихте предпочели да сте D, накрая на мрежата.
13:08
And now who would you rather be
А кой бихте предпочели да сте,
13:10
if a juicy piece of gossip -- not about you --
ако сочна клюка, не по ваш адрес,
13:12
was spreading through the network? (Laughter)
се разпространява през мрежата?
13:15
Now, you would rather be C.
Сега бихте предпочели да сте С.
13:17
So different structural locations
Значи, различните структурни локации
13:19
have different implications for your life.
имат различни последици за живота ви.
13:21
And, in fact, when we did some experiments looking at this,
Всъщност, като проведохме някои експерименти с оглед на това,
13:23
what we found is that 46 percent of the variation
открихме, че 46 процента от вариантите
13:26
in how many friends you have
в това колко приятели имаш
13:29
is explained by your genes.
се обясняват от гените.
13:31
And this is not surprising. We know that some people are born shy
Това не е изненадващо. Знаем, че някои хора са плахи по рождение,
13:33
and some are born gregarious. That's obvious.
а някои са общителни по рождение. Това е очевидно.
13:36
But we also found some non-obvious things.
Но открихме също и някои неочевидни неща.
13:39
For instance, 47 percent in the variation
Например, 47 процента от вариантите
13:41
in whether your friends know each other
в това дали приятелите ти се познават помежду си
13:44
is attributable to your genes.
могат да се припишат на гените ти.
13:46
Whether your friends know each other
Дали приятелите ти се познават помежду си,
13:48
has not just to do with their genes, but with yours.
не е свързано само с техните гени, но също и с твоите.
13:50
And we think the reason for this is that some people
Според нас причината за това е, че някои хора
13:53
like to introduce their friends to each other -- you know who you are --
обичат да представят приятелите си едни на други, вие си знаете от кои сте,
13:55
and others of you keep them apart and don't introduce your friends to each other.
а други от вас ги държат разделени и не запознават приятелите си един с друг.
13:58
And so some people knit together the networks around them,
Значи, някои хора заплитат мрежите около себе си,
14:01
creating a kind of dense web of ties
като създават един вид плътна паяжина от връзки,
14:04
in which they're comfortably embedded.
в която са удобно поставени.
14:06
And finally, we even found that
И в крайна сметка дори открихме,
14:08
30 percent of the variation
че 30 процента от вариантите
14:10
in whether or not people are in the middle or on the edge of the network
дали хората са в средата или в периферията на мрежата, или не,
14:12
can also be attributed to their genes.
могат да бъдат приписани и на гените им.
14:15
So whether you find yourself in the middle or on the edge
Така че, дали ще се окажете в средата или в края,
14:17
is also partially heritable.
е също и донякъде наследимо.
14:19
Now, what is the point of this?
А какъв е смисълът от това?
14:22
How does this help us understand?
Как ни помага да разбираме?
14:25
How does this help us
Как ни помага това
14:27
figure out some of the problems that are affecting us these days?
да решаваме някои от проблемите, които ни влияят тези дни?
14:29
Well, the argument I'd like to make is that networks have value.
Е, твърдението, което бих искал да изкажа е, че мрежите имат ценност.
14:33
They are a kind of social capital.
Те са един вид социален капитал.
14:36
New properties emerge
Нови свойства възникват
14:39
because of our embeddedness in social networks,
заради вградеността ни в социални мрежи
14:41
and these properties inhere
и тези свойства са тук вътре,
14:43
in the structure of the networks,
в структарата на мрежите,
14:46
not just in the individuals within them.
не само в индивидите вътре в тях.
14:48
So think about these two common objects.
Помислете за тези два обикновени обекта.
14:50
They're both made of carbon,
И двата са направени от въглерод,
14:52
and yet one of them has carbon atoms in it
и все пак единият от тях има в себе си въглеродни атоми,
14:54
that are arranged in one particular way -- on the left --
подредени по един специфичен начин, вляво,
14:57
and you get graphite, which is soft and dark.
и се получава графит, който е мек и тъмен.
15:00
But if you take the same carbon atoms
Но ако вземете същите въглеродни атоми
15:03
and interconnect them a different way,
и ги свържете помежду им по различен начин,
15:05
you get diamond, which is clear and hard.
се получава диамант, който е прозрачен и твърд.
15:07
And those properties of softness and hardness and darkness and clearness
А тези свойства - мекота, твърдост, тъмнота и прозрачност
15:10
do not reside in the carbon atoms;
не са присъщи на въглеродните атоми.
15:13
they reside in the interconnections between the carbon atoms,
Те са присъщи на взаимовръзките между въглеродните атоми,
15:15
or at least arise because of the
или поне възникват заради
15:18
interconnections between the carbon atoms.
взаимовръзките между въглеродните атоми.
15:20
So, similarly, the pattern of connections among people
По подобен начин, моделът на връзки сред хората
15:22
confers upon the groups of people
придава на групите от хора
15:25
different properties.
различни свойства.
15:28
It is the ties between people
Връзките между хората
15:30
that makes the whole greater than the sum of its parts.
правят цялото далеч по-голямо от сумата от частите му.
15:32
And so it is not just what's happening to these people --
Така че не става дума само за това какво се случва с тези хора,
15:35
whether they're losing weight or gaining weight, or becoming rich or becoming poor,
дали отслабват или пълнеят, забогатяват или обедняват,
15:38
or becoming happy or not becoming happy -- that affects us;
стават щастливи или не стават щастлии - това ни засяга.
15:41
it's also the actual architecture
Става дума също и за същинската архитектура
15:44
of the ties around us.
на връзките около нас.
15:46
Our experience of the world
Нашето преживяване на света
15:48
depends on the actual structure
зависи от същинската структура
15:50
of the networks in which we're residing
на мрежите, в които пребиваваме
15:52
and on all the kinds of things that ripple and flow
и от типа неща, които ромолят и текат
15:54
through the network.
през мрежата.
15:57
Now, the reason, I think, that this is the case
Според мен причината да е така
16:00
is that human beings assemble themselves
е, че човешките същества се събират
16:03
and form a kind of superorganism.
и формират един вид суперорганизъм.
16:05
Now, a superorganism is a collection of individuals
Суперорганизмът е един вид сбор от индивиди,
16:09
which show or evince behaviors or phenomena
които показват или проявяват поведения или феномени,
16:12
that are not reducible to the study of individuals
които не са съкратими до изучаване на индивиди
16:15
and that must be understood by reference to,
и трябва да бъдат разбирани с отправка към
16:18
and by studying, the collective.
и чрез проучване на колективното,
16:20
Like, for example, a hive of bees
като например пчелен кошер,
16:22
that's finding a new nesting site,
който открива нов изглед за гнездене,
16:25
or a flock of birds that's evading a predator,
или ято птици, което избягва хищник,
16:28
or a flock of birds that's able to pool its wisdom
или ято птици, което е в състояние да събере мъдростта си накуп,
16:30
and navigate and find a tiny speck
да навигира и да открие мъничък остров
16:33
of an island in the middle of the Pacific,
посред Тихия океан,
16:35
or a pack of wolves that's able
или глутница вълци, способни
16:37
to bring down larger prey.
да повалят по-едра плячка.
16:39
Superorganisms have properties
Супер организмите имат свойства,
16:42
that cannot be understood just by studying the individuals.
които не могат да бъдат разбрани просто чрез изучаване на индивидите.
16:44
I think understanding social networks
Мисля, че разбирането на социалните мрежи,
16:47
and how they form and operate
как се формират и как действат те,
16:49
can help us understand not just health and emotions
може да ни помогне да разберем не само здравето и емоциите,
16:51
but all kinds of other phenomena --
а всякакви видове феномени
16:54
like crime, and warfare,
като престъпност, война
16:56
and economic phenomena like bank runs
и икономически феномени като изтегляне на влоговете от банки
16:58
and market crashes
и пазарни сривове,
17:00
and the adoption of innovation
усвояването на иновация
17:02
and the spread of product adoption.
и разпространението на усвояване на продукт.
17:04
Now, look at this.
А сега, погледнете това.
17:06
I think we form social networks
Според мен формираме социални мрежи,
17:09
because the benefits of a connected life
защото ползите от свързан живот
17:11
outweigh the costs.
надделяват над цената.
17:13
If I was always violent towards you
Ако винаги се държа сприхаво с теб
17:16
or gave you misinformation
или ти давам невярна информация,
17:18
or made you sad or infected you with deadly germs,
ядосвам те, натъжавам те или те заразявам със смъртоносни микроби,
17:20
you would cut the ties to me,
ти би прерязал връзките си с мен
17:23
and the network would disintegrate.
и мрежата би се разпаднала.
17:25
So the spread of good and valuable things
Затова разпространението на добри и ценни неща
17:27
is required to sustain and nourish social networks.
се изисква за поддръжка и подхранване на социалните мрежи.
17:30
Similarly, social networks are required
Подобно, социалните мрежи са необходими
17:34
for the spread of good and valuable things,
за разпространение на добри и ценни неща
17:36
like love and kindness
като любов, доброта,
17:39
and happiness and altruism
щастие, алтруизъм
17:41
and ideas.
и идеи.
17:43
I think, in fact, that if we realized
Всъщност мисля, че ако осъзнаем
17:45
how valuable social networks are,
колко са ценни социалните мрежи,
17:47
we'd spend a lot more time nourishing them and sustaining them,
бихме прекарвали много повече време в подхранването и поддръжката им,
17:49
because I think social networks
защото според мен социалните мрежи
17:52
are fundamentally related to goodness.
в основата си са свързани с добротата,
17:54
And what I think the world needs now
а онова, от което според мен има нужда светът сега,
17:57
is more connections.
са повече връзки.
17:59
Thank you.
Благодаря.
18:01
(Applause)
(Аплодисменти)
18:03
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Kaloyana Milinova

▲Back to top

About the Speaker:

Nicholas Christakis - Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact.

Why you should listen

People aren't merely social animals in the usual sense, for we don't just live in groups. We live in networks -- and we have done so ever since we emerged from the African savannah. Via intricately branching paths tracing out cascading family connections, friendship ties, and work relationships, we are interconnected to hundreds or even thousands of specific people, most of whom we do not know. We affect them and they affect us.

Nicholas Christakis' work examines the biological, psychological, sociological, and mathematical rules that govern how we form these social networks, and the rules that govern how they shape our lives. His work shows how phenomena as diverse as obesity, smoking, emotions, ideas, germs, and altruism can spread through our social ties, and how genes can partially underlie our creation of social ties to begin with. His work also sheds light on how we might take advantage of an understanding of social networks to make the world a better place.

At Yale, Christakis is a Professor of Social and Natural Science, and he directs a diverse research group in the field of biosocial science, primarily investigating social networks. His popular undergraduate course "Health of the Public" is available as a podcast. His book, Connected, co-authored with James H. Fowler, appeared in 2009, and has been translated into 20 languages. In 2009, he was named by Time magazine to its annual list of the 100 most influential people in the world, and also, in 2009 and 2010, by Foreign Policy magazine to its list of 100 top global thinkers

More profile about the speaker
Nicholas Christakis | Speaker | TED.com