18:01
TEDSalon NY2013

Bruce Feiler: Agile programming -- for your family

Μπρους Φέιλερ: Ευέλικτος προγραμματισμός για την οικογένειά σας

Filmed:

Ο Μπρους Φέιλερ έχει μια ριζοσπαστική ιδέα: για να αντιμετωπίσετε το άγχος της σύγχρονης οικογενειακής ζωής, γίνετε ευέλικτοι. Αντλώντας έμπνευση από την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού, ο Φέιλερ μας παρουσιάζει πρακτικές για την οικογένεια οι οποίες προωθούν την ευελιξία, τη ροή των ιδεών από τη βάση προς τα επάνω, τη συνεχή ανατροφοδότητση και τη φερεγγυότητα. Ένα απροσδόκητο χαρακτηριστικό: τα παιδιά επιλέγουν την ίδια τους την τιμωρία.

- Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible." Full bio

So here's the good news about families.
Να λοιπόν τα καλά νέα για τις οικογένειες.
00:16
The last 50 years have seen a revolution
Τα τελευταία 50 χρόνια έχει γίνει επανάσταση
00:19
in what it means to be a family.
στo τι εστί να είσαι μέλος μιας οικογένειας.
00:21
We have blended families, adopted families,
Έχουμε οικογένειες μεικτές,
οικογένειες με υιοθετημένα μέλη,
00:23
we have nuclear families living in separate houses
έχουμε πυρηνικές οικογένειες
που ζουν σε χωριστά σπίτια
00:26
and divorced families living in the same house.
και χωρισμένες οικογένειες
που ζουν στο ίδιο σπίτι.
00:28
But through it all, the family has grown stronger.
Όμως, μέσα από όλα αυτά,
η οικογένεια έγινε πιο ισχυρή.
00:31
Eight in 10 say the family they have today
8 στους 10 λένε ότι η οικογένεια που έχουν σήμερα
00:34
is as strong or stronger than the family they grew up in.
είναι το ίδιο ισχυρή ή ισχυρότερη
από εκείνη στην οποία μεγάλωσαν.
00:36
Now, here's the bad news.
Και τώρα τα άσχημα νέα.
00:41
Nearly everyone is completely overwhelmed
Σχεδόν όλοι αισθάνονται εντελώς καταβεβλημένοι
00:43
by the chaos of family life.
από το χάος της οικογενειακής ζωής.
00:45
Every parent I know, myself included,
Κάθε γονιός που γνωρίζω, μαζί κι εγώ,
00:48
feels like we're constantly playing defense.
αισθάνεται σαν να παίζει μονίμως σε άμυνα.
00:50
Just when our kids stop teething, they start having tantrums.
Μόλις σταματήσει η οδοντοφυΐα των
παιδιών μας, αρχίζουν τις κρίσεις οργής.
00:52
Just when they stop needing our help taking a bath,
Μόλις πάψουν να χρειάζονται τη
βοήθειά μας για να κάνουν μπάνιο
00:55
they need our help dealing with cyberstalking or bullying.
μας χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τον κυβερνοεκφοβισμό ή τον εκφοβισμό στο σχολείο.
00:57
And here's the worst news of all.
Υπάρχουν και τα χειρότερα νέα.
01:01
Our children sense we're out of control.
Τα παιδιά μας αντιλαμβάνονται
ότι είμαστε εκτός ελέγχου.
01:03
Ellen Galinsky of the Families and Work Institute
Η Έλεν Γκαλίνσκι από το Ινστιτούτο
Οικογένειας και Εργασίας
01:06
asked 1,000 children, "If you were granted
ρώτησε 1,000 παιδιά: «Αν σου έδιναν να κάνεις
01:09
one wish about your parents, what would it be?"
μια ευχή για τους γονείς σου, ποια θα ήταν αυτή»;
01:12
The parents predicted the kids would say,
Οι γονείς προέβλεψαν ότι τα παιδιά θα εύχονταν
01:15
spending more time with them.
περισσότερο χρόνο μαζί τους.
01:17
They were wrong. The kids' number one wish?
Έκαναν λάθος. Ποια ήταν η
νούμερο ένα ευχή των παιδιών;
01:20
That their parents be less tired and less stressed.
Να είναι οι γονείς τους λιγότερο κουρασμένοι
και λιγότερο αγχωμένοι.
01:23
So how can we change this dynamic?
Πώς μπορούμε λοιπόν
να αλλάξουμε τη δυναμική αυτή;
01:27
Are there concrete things we can do to reduce stress,
Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που
μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε το στρες,
01:29
draw our family closer,
να φέρουμε τα μέλη της οικογένειας πιο κοντά,
01:33
and generally prepare our children to enter the world?
και γενικά να προετοιμάσουμε
τα παιδιά μας να μπουν στον κόσμο;
01:35
I spent the last few years trying to answer that question,
Πέρασα τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας
να απαντήσω αυτό το ερώτημα,
01:39
traveling around, meeting families, talking to scholars,
ταξιδεύοντας, συναντώντας οικογένειες,
μιλώντας με μελετητές,
01:43
experts ranging from elite peace negotiators
ειδικούς, από την αφρόκρεμα
των διαπραγματευτών ειρήνης
01:46
to Warren Buffett's bankers to the Green Berets.
έως τραπεζίτες του Γουόρεν Μπάφετ και
τις Ειδικές Δυνάμεις Στρατού.
01:49
I was trying to figure out, what do happy families do right
Προσπαθούσα να καταλάβω τι κάνουν
σωστά οι ευτυχισμένες οικογένειες
01:53
and what can I learn from them to make my family happier?
και τι μπορώ να μάθω από αυτές ώστε
να κάνω την οικογενειά μου ευτυχέστερη;
01:56
I want to tell you about one family that I met,
Θέλω να σας πω για μια οικογένεια που συνάντησα,
02:01
and why I think they offer clues.
και γιατί νομίζω ότι μας δίνει στοιχεία.
02:03
At 7 p.m. on a Sunday in Hidden Springs, Idaho,
Στις 7 μ.μ. μια Κυριακή
στο Χίντεν Σπρινγκς του Άινταχο,
02:06
where the six members of the Starr family are sitting down
τα έξι μέλη της οικογένειας Σταρρ συγκεντρώθηκαν
02:09
to the highlight of their week: the family meeting.
για τη σημαντικότερη στιγμή της εβδομάδας:
το οικογενειακό συμβούλιο.
02:11
The Starrs are a regular American family
Οι Σταρρ είναι μια τυπική αμερικανική οικογένεια
02:14
with their share of regular American family problems.
με τα προβλήματα μιας
τυπικής αμερικανικής οικογένειας.
02:16
David is a software engineer. Eleanor takes care
Ο Ντέιβιντ είναι μηχανικός λογισμικού.
Η Έλινορ φροντίζει την ανατροφή
02:19
of their four children, ages 10 to 15.
των παιδιών τους, ηλικίας από 10 έως 15 χρονών.
02:22
One of those kids tutors math on the far side of town.
Ένα από τα παιδιά κάνει μαθηματικά
στην άλλη άκρη της πόλης.
02:25
One has lacrosse on the near side of town.
Το άλλο έχει λακρός στην κοντινή περιοχή της πόλης.
02:28
One has Asperger syndrome. One has ADHD.
Ένα πάσχει από σύνδρομο Άσπεργκερ, ένα από ΔΕΠΥ.
02:30
"We were living in complete chaos," Eleanor said.
«Ζούσαμε στο απόλυτο χάος», είπε η Έλινορ.
02:34
What the Starrs did next, though, was surprising.
Ωστόσο αυτό που έκαναν στη συνέχεια
οι Σταρρς ήταν ανατρεπτικό.
02:37
Instead of turning to friends or relatives,
Αντί να απευθυνθούν σε φίλους ή συγγενείς,
02:40
they looked to David's workplace.
έστρεψαν την προσοχή τους
στο χώρο εργασίας του Ντέιβιντ.
02:43
They turned to a cutting-edge program called agile development
Εστίασαν σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
που λέγεται ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού
02:46
that was just spreading from manufacturers in Japan
το οποίο μόλις είχε αρχίσει να εξαπλώνεται
από κατασκευαστές στην Ιαπωνία
02:49
to startups in Silicon Valley.
έως τις νεοσύστατες επιχειρήσεις της Σίλικον Βάλεϊ.
02:52
In agile, workers are organized into small groups
Στην Ευέλικτη μέθοδο, οι εργαζόμενοι
οργανώνονται σε μικρές ομάδες
02:55
and do things in very short spans of time.
και εκτελούν καθήκοντα σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
02:58
So instead of having executives issue grand proclamations,
Έτσι, αντί να υπάρχουν διευθυντικά στελέχη
που προβαίνουν σε μεγαλεπίβολες εξαγγελίες
03:00
the team in effect manages itself.
η ομάδα στην ουσία είναι αυτοδιαχειριζόμενη.
03:03
You have constant feedback. You have daily update sessions.
Παίρνεις συνεχή ανατροφοδότηση.
Έχεις καθημερινές ενημερωτικές συνεδρίες.
03:06
You have weekly reviews. You're constantly changing.
Έχεις εβδομαδιαίες αναθεωρήσεις. Αλλάζεις συνεχώς.
03:09
David said when they brought this system into their home,
Ο Ντέιβιντ είπε ότι όταν εφάρμοσαν
το σύστημα αυτό στο σπίτι τους,
03:13
the family meetings in particular increased communication,
και συγκεκριμένα στα οικογενειακά συμβούλια, ενισχύθηκε η επικοινωνία,
03:16
decreased stress, and made everybody
μειώθηκε το άγχος και όλοι έγιναν ευτυχέστεροι
03:19
happier to be part of the family team.
που συνυπάρχουν στην ομάδα της οικογένειας.
03:22
When my wife and I adopted these family meetings and other techniques
Όταν η συζυγός μου κι εγώ εφαρμόσαμε αυτά τα οικογενειακά συμβούλια και άλλες τεχνικές
03:25
into the lives of our then-five-year-old twin daughters,
στις ζωές των τότε πεντάχρονων διδύμων κορών μας,
03:28
it was the biggest single change we made since our daughters were born.
ήταν η μοναδική μεγάλη αλλαγή που
κάναμε από τότε που γεννήθηκαν.
03:31
And these meetings had this effect
Τα συμβούλια αυτά είχαν αυτό το αποτέλεσμα
03:35
while taking under 20 minutes.
ενώ δε διαρκούσαν πάνω από 20 λεπτά.
03:37
So what is Agile, and why can it help
Τι είναι λοιπόν η Ευέλικτη μέθοδος
και γιατί μπορεί να βοήθησει
03:40
with something that seems so different, like families?
σε κάτι που φαίνειται τόσο διαφορετικό,
όπως οι οικογένειες;
03:42
In 1983, Jeff Sutherland was a technologist
To 1983, ο Τζεφ Σάδερλαντ ήταν τεχνολόγος
03:45
at a financial firm in New England.
σε μια χρηματοοικονομική εταιρεία στην Νέα Αγγλία.
03:47
He was very frustrated with how software got designed.
Ήταν πολύ απογοητευμένος με τον
τρόπο που σχεδιαζόταν το λογισμικό.
03:50
Companies followed the waterfall method, right,
Οι εταιρείες ακολουθούσαν τη μέθοδο καταρράκτη,
03:53
in which executives issued orders that slowly trickled down
κατά την οποία τα διευθυντικά στελέχη έδιναν
εντολές οι οποίες κυλούσαν αργά
03:55
to programmers below,
προς τους προγραμματιστές,
03:58
and no one had ever consulted the programmers.
χωρίς κανείς ποτέ να τους συμβουλεύεται.
04:00
Eighty-three percent of projects failed.
Το 83% των έργων αποτύγχαναν.
04:03
They were too bloated or too out of date
Ήταν είτε υπερμεγέθη είτε τρομερά ξεπερασμένα
04:05
by the time they were done.
τη στιγμή που ολοκληρώνονταν.
04:08
Sutherland wanted to create a system where
Ο Σάδερλαντ ήθελε να δημιουργήσει
ένα σύστημα όπου
04:10
ideas didn't just percolate down but could percolate up from the bottom
οι ιδέες δεν θα διαχέονταν μόνο προς τα κάτω
αλλά και από κάτω προς τα πάνω
04:13
and be adjusted in real time.
και θα προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο.
04:17
He read 30 years of Harvard Business Review
Διάβαζε επί 30 χρόνια το περιοδικό
Χάρβαρντ Μπίζνες Ριβιού
04:19
before stumbling upon an article in 1986
πρωτού πέσει πάνω σε ένα άρθρο το 1986
04:22
called "The New New Product Development Game."
με τίτλο: «Το Νέο Παιχνίδι Ανάπτυξης Νέου Προϊόντος».
04:25
It said that the pace of business was quickening --
Ανέφερε ότι ο ρυθμός των επιχειρήσεων επιταχυνόταν -
04:28
and by the way, this was in 1986 --
παρεμπιπτόντως μιλάμε για το 1986 -
04:31
and the most successful companies were flexible.
και ότι οι πιο επιτυχημένες εταιρείες ήταν ευέλικτες.
04:33
It highlighted Toyota and Canon
Έδινε έμφαση στην Toyota και την Canon
04:37
and likened their adaptable, tight-knit teams to rugby scrums.
και παρομοίαζε τις ευπροσάρμοστες,
σφιχτοδεμένες ομάδες με τα σκραμ του ράγκμπι.
04:38
As Sutherland told me, we got to that article,
Όπως μου είπε ο Σάδερλαντ βρήκαμε αυτό το άρθρο,
04:43
and said, "That's it."
και είπαμε: «Αυτό είναι».
04:45
In Sutherland's system, companies don't use
Στο σύστημα του Σάδερλαντ, οι εταιρείες δεν αναθέτουν
04:47
large, massive projects that take two years.
μεγάλα, μαζικά έργα διάρκειας δύο χρόνων.
04:50
They do things in small chunks.
Σπάνε τα πράγματα σε μικρά κομμάτια.
04:53
Nothing takes longer than two weeks.
Τίποτα δεν διαρκεί πάνω από δύο εβδομάδες.
04:54
So instead of saying, "You guys go off into that bunker
Αντί να λες: «Παιδιά κλειστείτε σε ένα μπουντρούμι
04:57
and come back with a cell phone or a social network,"
και ελάτε έχοντας φτιάξει ένα
κινητό ή ένα κοινωνικό δίκτυο»,
04:59
you say, "You go off and come up with one element,
λες: «Φύγε κι επινόησε ένα κομμάτι,
05:02
then bring it back. Let's talk about it. Let's adapt."
μετά φέρτο πίσω. Ας το συζητήσουμε.
Ας προσαρμοστούμε».
05:04
You succeed or fail quickly.
Πετυχαίνεις ή αποτυχαίνεις γρήγορα.
05:07
Today, agile is used in a hundred countries,
Σήμερα, η Ευέλικτη μέθοδος
εφαρμόζεται σ' εκατό χώρες
05:10
and it's sweeping into management suites.
και κάνει θραύση στα γραφεία των διευθυντών.
05:14
Inevitably, people began taking some of these techniques
Αναπόφευκτα, ο κόσμος άρχισε
να δανείζεται κάποιες από τις τεχνικές
05:16
and applying it to their families.
και να τις εφαρμόζει στις οικογένειές του.
05:19
You had blogs pop up, and some manuals were written.
Εμφανίστηκαν ιστολόγια και
γράφτηκαν μερικά εγχειρίδια.
05:21
Even the Sutherlands told me that they had
Ακόμη και οι Σάδερλαντς μου είπαν ότι είχαν μια
05:24
an Agile Thanksgiving,
Ευέλικτη Μέρα Ευχαριστιών,
05:26
where you had one group of people working on the food,
όπου μια ομάδα είχε αναλάβει το φαγητό,
05:27
one setting the table, and one greeting visitors at the door.
μια άλλη έστρωνε το τραπέζι και μια άλλη
υποδεχόταν τους καλεσμένους στην εξώπορτα.
05:30
Sutherland said it was the best Thanksgiving ever.
Ο Σάδερλαντ είπε ότι ήταν η καλύτερη
Μέρα Ευχαριστιών που έκαναν ποτέ.
05:33
So let's take one problem that families face,
Ας πάρουμε λοιπόν ένα πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες -
05:37
crazy mornings, and talk about how agile can help.
τα φρενήρη πρωινά - και να δούμε πώς
μπορεί να βοηθήσει η Ευέλικτη μέθοδος
05:39
A key plank is accountability,
Άξονας κλειδί είναι η φερεγγυότητα,
05:42
so teams use information radiators,
έτσι οι ομάδες χρησιμοποιούν πομπούς πληροφορίας,
05:44
these large boards in which everybody is accountable.
αυτά τα μεγάλα συμβούλια
στα οποία όλοι είναι φερέγγυοι.
05:46
So the Starrs, in adapting this to their home,
Στην προσπάθεια των Σταρρς να το
υιοθετήσουν αυτό στο σπίτι τους,
05:50
created a morning checklist
δημιούργησαν μια πρωινή λίστα
05:52
in which each child is expected to tick off chores.
στην οποία κάθε παιδί έπρεπε να διαγράψει δουλειές.
05:54
So on the morning I visited, Eleanor came downstairs,
Έτσι, το πρωί που τους επισκέφθηκα,
η Έλινορ κατέβηκε τη σκάλα
05:57
poured herself a cup of coffee, sat in a reclining chair,
έβαλε μια κούπα καφέ, κάθισε
σε μια ανακλινόμενη καρέκλα
06:00
and she sat there,
και έμεινε εκεί, μιλώντας
06:02
kind of amiably talking to each of her children
με καλή διάθεση σε κάθε της παιδί
06:04
as one after the other they came downstairs,
καθώς κατέβαιναν το ένα μετά το άλλο,
06:07
checked the list, made themselves breakfast,
τσέκαραν τη λίστα, έφτιαχναν το πρωινό τους,
06:09
checked the list again, put the dishes in the dishwasher,
ξανατσέκαραν τη λίστα, έβαζαν
τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων
06:11
rechecked the list, fed the pets or whatever chores they had,
ξανατσέκαραν τη λίστα, τάιζαν τα κατοικίδια
ή έκαναν όποιες δουλειές έπρεπε,
06:14
checked the list once more, gathered their belongings,
τσέκαραν τη λίστα μια ακόμη φορά,
μάζευαν τα πράγματά τους
06:17
and made their way to the bus.
και κατευθύνονταν προς το λεωφορείο.
06:19
It was one of the most astonishing family dynamics I have ever seen.
Ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές
οικογενειακές δυναμικές που έχω δει ποτέ.
06:22
And when I strenuously objected this would never work in our house,
Και όταν είπα κατηγορηματικά πως αυτό δεν θα μπορούσε με τίποτα να συμβεί στο δικό μου σπίτι
06:26
our kids needed way too much monitoring,
και ότι τα παιδιά μας ήθελαν
πολύ περισσότερη επίβλεψη,
06:29
Eleanor looked at me.
η Έλινορ με κοίταξε.
06:32
"That's what I thought," she said.
«Αυτό έλεγα κι εγώ», είπε.
06:33
"I told David, 'keep your work out of my kitchen.'
«Είπα στον Ντέιβιντ: κράτα τη δουλειά
σου έξω από την κουζίνα μου.
06:34
But I was wrong."
Αλλά έκανα λάθος».
06:36
So I turned to David: "So why does it work?"
Απευθύνθηκα στον Ντέιβιντ: «Γιατί λειτουργεί αυτό»;
06:38
He said, "You can't underestimate the power of doing this."
«Δεν μπορείς να υποτιμήσεις τη
δύναμη αυτής της κίνησης», είπε.
06:40
And he made a checkmark.
Και έκανε ένα τικ στον αέρα.
06:43
He said, "In the workplace, adults love it.
«Στη δουλειά, οι ενήλικες ξετρελλαίνονται.
06:44
With kids, it's heaven."
Με τα παιδιά, είναι σαν να είσαι στον παράδεισο».
06:47
The week we introduced a morning checklist into our house,
Την εβδομάδα που εισαγάγαμε
την πρωινή λίστα στο σπίτι μας
06:49
it cut parental screaming in half. (Laughter)
οι γονικές κραυγές μειώθηκαν στο μισό. [Γέλια]
06:52
But the real change didn't come until we had these family meetings.
Αλλά η πραγματική αλλαγή ήρθε όταν
ξεκινήσαμε τα οικογενειακά συμβούλια.
06:56
So following the agile model, we ask three questions:
Ακολουθώντας λοιπόν το ευέλικτο
μοντέλο, θέτουμε τρεις ερωτήσεις:
06:59
What worked well in our family this week,
Τι δούλεψε καλά στην οικογένειά
μας αυτή την εβδομάδα,
07:02
what didn't work well, and what will we agree to work on in the week ahead?
τι δεν πήγε καλά και πάνω σε τι θα συμφωνήσουμε
να δουλέψουμε την ερχόμενη εβδομάδα;
07:04
Everyone throws out suggestions
Όλοι κάνουν προτάσεις
07:09
and then we pick two to focus on.
και μετά διαλέγουμε τις δύο που θα εστιάσουμε.
07:10
And suddenly the most amazing things started coming out of our daughters' mouths.
Ξαφνικά οι κόρες μας άρχισαν να
λένε τα πιο απίθανα πράγματα.
07:13
What worked well this week?
Τι πήγε καλά αυτή τη βδομάδα;
07:17
Getting over our fear of riding bikes. Making our beds.
Να ξεπεράσουμε το φόβο μας για τα ποδήλατα.
Να στρώνουμε τα κρεβάτια μας.
07:19
What didn't work well? Our math sheets,
Τι δεν πήγε καλά; Τα τεστ μαθηματικών,
07:22
or greeting visitors at the door.
ή η υποδοχή επισκεπτών στην εξώπορτα.
07:25
Like a lot of parents, our kids are something like Bermuda Triangles.
Όπως και για πολλούς ακόμα γονείς, τα παιδιά
μας είναι σαν το τρίγωνο των Βερμούδων.
07:28
Like, thoughts and ideas go in, but none ever comes out,
Σκέψεις και ιδέες μπαίνουν μέσα αλλά
ποτέ καμιά δεν βγαίνει έξω.
07:31
I mean at least not that are revealing.
Εννοώ, τουλάχιστον αυτές που
θα μας αποκάλυπταν κάτι.
07:34
This gave us access suddenly to their innermost thoughts.
Αυτό μας έδωσε ξαφνικά πρόσβαση
στις πιο ενδόμυχες σκέψεις τους.
07:35
But the most surprising part was when we turned to,
Αλλά το εντυπωσιακότερο ήταν όταν ασχοληθήκαμε
07:39
what are we going to work on in the week ahead?
με το τι να δουλέψουμε την ερχόμενη εβδομάδα.
07:41
You know, the key idea of agile is that
Ξέρετε, η κεντρική ιδέα της ευέλικτης μεθόδου είναι ότι
07:44
teams essentially manage themselves,
οι ομαδες ουσιαστικά είναι αυτοδιαχειριζόμενες,
07:46
and it works in software and it turns out that it works with kids.
και πιάνει στο λογισμικό και,
απ' ότι φαίνεται, πιάνει και με τα παιδιά.
07:47
Our kids love this process.
Τα παιδιά μας λατρεύουν αυτή τη διαδικασία.
07:51
So they would come up with all these ideas.
Έτσι, τους έρχονται όλες αυτές οι ιδέες.
07:53
You know, greet five visitors at the door this week,
Ξέρετε, υποδέξου πέντε επισκέπτες
αυτή την εβδομάδα
07:55
get an extra 10 minutes of reading before bed.
και κέρδισε 10 λεπτά επιπλέον
διάβασμα πριν κοιμηθείς.
07:57
Kick someone, lose desserts for a month.
Κλώτσα κάποιον και δεν έχει γλυκό για ένα μήνα.
07:59
It turns out, by the way, our girls are little Stalins.
Εν τω μεταξύ, από ότι φαίνεται,
τα κορίτσια μας είναι μικροί Στάλιν.
08:02
We constantly have to kind of dial them back.
Πρέπει συνεχώς να τις επαναφέρουμε
κατά κάποιον τρόπο.
08:04
Now look, naturally there's a gap between
Τώρα να σας πω, φυσικά, υπάρχουν αποκλίσεις
08:07
their kind of conduct in these meetings and their behavior the rest of the week,
στη διαγωγή που δείχνουν στα συμβούλια και
στη συμπεριφορά τους την υπόλοιπη εβδομάδα.
08:09
but the truth is it didn't really bother us.
Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτό
δεν μας ενόχλησε, πραγματικά.
08:13
It felt like we were kind of laying these underground cables
Αισθανόμασταν σαν να
περνούσαμε υπόγεια καλώδια
08:15
that wouldn't light up their world for many years to come.
τα οποία δεν θα φώτιζαν τον κόσμο τους
για πολλά χρόνια ακόμα.
08:17
Three years later -- our girls are almost eight now --
Τρία χρόνια μετά - τα κορίτσια μας είναι σχεδόν 8 ετών τώρα -
08:20
We're still holding these meetings.
εξακολουθούμε να κάνουμε αυτά τα συμβούλια.
08:23
My wife counts them among her most treasured moments as a mom.
Η γυναίκα μου τα μετρά ως τις
πιο πολύτιμες στιγμές της ως μαμά.
08:25
So what did we learn?
Τι μάθαμε λοιπόν;
08:30
The word "agile" entered the lexicon in 2001
Η λέξη «agile: ευέλικτος» εισήχθη στο λεξικό το 2001
08:32
when Jeff Sutherland and a group of designers
όταν ο Τζεφ Σάδερλαντ και μια ομάδα σχεδιαστών
08:35
met in Utah and wrote a 12-point Agile Manifesto.
συναντήθηκαν στην Γιούτα και έγραψαν τα 12 σημεία του Μανιφέστου για την Ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού.
08:37
I think the time is right for an Agile Family Manifesto.
Νομίζω ήρθε ο καιρός να συντάξουμε το Μανιφέστο
της Ευέλικτης Ανάπτυξης Οικογενειών.
08:41
I've taken some ideas from the Starrs and from many other families I met.
Πήρα ιδέες από τους Σταρρ και πολλές
άλλες οικογένειες που γνώρισα.
08:45
I'm proposing three planks.
Προτείνω τρεις κεντρικούς άξονες.
08:48
Plank number one: Adapt all the time.
Άξονας πρώτος: Προσαρμόζεστε συνεχώς.
08:51
When I became a parent, I figured, you know what?
Ξέρετε τι συλλογίστηκα όταν έγινα γονιός;
08:54
We'll set a few rules and we'll stick to them.
Θα θέσουμε μερικούς κανόνες και
θα μείνουμε απαρέγκλιτοι σε αυτούς.
08:56
That assumes, as parents, we can anticipate every problem that's going to arise.
Αυτό προϋποθέτει ότι, ως γονείς, μπορούμε να
προβλέψουμε κάθε πρόβλημα που θα προκύψει.
08:59
We can't. What's great about the agile system
Δεν μπορούμε. Το καλύτερο με την ευέλικτη μέθοδο
09:03
is you build in a system of change
είναι ότι χτίζεις πάνω σε ένα σύστημα που αλλάζει
09:06
so that you can react to what's happening to you in real time.
ώστε να μπορείς να αντιδράσεις σε
ό,τι σου συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο.
09:08
It's like they say in the Internet world:
Είναι αυτό που λένε στον κόσμο του διαδικτύου:
09:11
if you're doing the same thing today you were doing six months ago,
εάν κάνεις σήμερα το ίδιο πράγμα
με αυτό που έκανες έξι μήνες πριν
09:13
you're doing the wrong thing.
κάνεις το λάθος πράγμα.
09:15
Parents can learn a lot from that.
Οι γονείς μπορούν να μάθουν πολλά από αυτό.
09:17
But to me, "adapt all the time" means something deeper, too.
Αλλά για μένα, η «συνεχής προσαρμογή»
έχει και μια βαθύτερη έννοια.
09:20
We have to break parents out of this straitjacket
Πρέπει να απελευθερώσουμε
τους γονείς από τον περιορισμό
09:23
that the only ideas we can try at home
ότι οι μόνες ιδέες που μπορούμε
να δοκιμάσουμε στο σπίτι
09:26
are ones that come from shrinks or self-help gurus
είναι αυτές που προτείνουν οι τρελογιατροί
και οι γκουρού αυτοβοήθειας
09:28
or other family experts.
ή άλλοι οικογενειακοί σύμβουλοι.
09:31
The truth is, their ideas are stale,
Η αλήθεια είναι ότι οι ιδέες τους είναι μπαγιάτικες,
09:34
whereas in all these other worlds there are these new ideas
ενώ σε όλους αυτούς τους άλλους
κόσμους υπάρχουν αυτές οι νέες ιδέες
09:36
to make groups and teams work effectively.
για να κάνουν τις ομάδες να
δουλεύουν αποτελεσματικά.
09:38
Let's just take a few examples.
Ας δούμε απλώς μερικά παραδείγματα.
09:42
Let's take the biggest issue of all: family dinner.
Ας πάρουμε το σημαντικότερο ζήτημα:
οικογενειακό δείπνο.
09:43
Everybody knows that having family dinner
Όλοι γνωρίζουν ότι το οικογενειακό δείπνο
09:46
with your children is good for the kids.
με τα παιδιά είναι καλό για τα παιδιά.
09:48
But for so many of us, it doesn't work in our lives.
Αλλά για πολλούς από εμάς,
δεν λειτουργεί στις ζωές μας.
09:50
I met a celebrity chef in New Orleans who said,
Γνώρισα ένα διάσημο σεφ στη
Νέα Ορλεάνη ο οποίος είπε:
09:53
"No problem, I'll just time-shift family dinner.
«Κανένα πρόβλημα, θα αλλάξω
βάρδια στο οικογενειακό δείπνο.
09:56
I'm not home, can't make family dinner?
Δεν είμαι σπίτι, δεν μπορώ να
φτιάξω οικογενειακό δείπνο;
09:58
We'll have family breakfast. We'll meet for a bedtime snack.
Θα έχουμε οικογενειακό πρωινό.
Θα βρεθούμε για ένα σνακ πριν τον ύπνο.
10:00
We'll make Sunday meals more important."
Θα κάνουμε τα Κυριακάτικα γεύματα πιο σημαντικά».
10:03
And the truth is, recent research backs him up.
Και η αλήθεια είναι, ότι οι
τελευταίες έρευνες του δίνουν δίκιο.
10:06
It turns out there's only 10 minutes of productive time
Αποδείχθηκε ότι μόνον τα 10 λεπτά
είναι παραγωγικά
10:10
in any family meal.
σε ένα οικογενειακό γεύμα.
10:12
The rest of it's taken up with "take your elbows off the table" and "pass the ketchup."
Το υπόλοιπο αναλώνεται σε φράσεις όπως: «πάρε τους αγκώνες απ'το τραπέζι» και «πιάσε μου το κέτσαπ».
10:14
You can take that 10 minutes and move it
Μπορείς να πάρεις αυτά τα 10 λεπτά
και να τα μετακινήσεις
10:18
to any part of the day and have the same benefit.
σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας
και να έχεις τα ίδια οφέλη.
10:20
So time-shift family dinner. That's adaptability.
Οπότε αλλάξτε βάρδια στο οικογενειακό δείπνο.
Αυτό είναι προσαρμοστικότητα.
10:24
An environmental psychologist told me,
Ένας περιβαλλοντικός ψυχολόγος μου είπε:
10:26
"If you're sitting in a hard chair on a rigid surface,
«Εάν κάθεσαι σε μια σκληρή καρέκλα
πάνω σε μια άκαμπτη επιφάνεια,
10:29
you'll be more rigid.
θα είσαι ακόμα πιο άκαμπτος.
10:32
If you're sitting on a cushioned chair, you'll be more open."
Αν κάθεσαι σε καρέκλα με
μαξιλάρι, θα είσαι πιο ανοιχτός».
10:33
She told me, "When you're discipling your children,
Μου είπε: «Όταν θέλεις να πειθαρχίσεις τα παιδιά σου,
10:37
sit in an upright chair with a cushioned surface.
κάτσε σε μια κάθετη καρέκλα με μαξιλάρι.
10:39
The conversation will go better."
Η συζήτηση θα πάει καλύτερα».
10:41
My wife and I actually moved where we sit for difficult conversations
Η γυναίκα μου κι εγώ αλλάξαμε το χώρο
που καθόμαστε για τις δύσκολες συζητήσεις
10:44
because I was sitting above in the power position.
επειδή καθόμουν ψηλά σε θέση εξουσίας.
10:48
So move where you sit. That's adaptability.
Αλλάξτε λοιπόν το χώρο που κάθεστε.
Αυτό είναι προσαρμοστικότητα.
10:50
The point is there are all these new ideas out there.
Το θέμα είναι ότι υπάρχουν όλες αυτές
οι καινούργιες ιδέες εκεί έξω.
10:53
We've got to hook them up with parents.
Πρέπει να τις συνδέσουμε με τους γονείς.
10:57
So plank number one: Adapt all the time.
Οπότε, πρώτος άξονας: Προσαρμόζεστε συνεχώς.
10:59
Be flexible, be open-minded, let the best ideas win.
Να είσε ευέλικτοι, να είστε ανοιχτόμυαλοι
και αφήστε να νικήσουν οι καλύτερες ιδέες.
11:02
Plank number two: Empower your children.
Άξονας δεύτερος: Ενδυναμώνετε τα παιδιά σας.
11:06
Our instinct as parents is to order our kids around.
Το γονικό ένστικτο μας υπαγορεύει
να δίνουμε εντολές στα παιδιά μας.
11:10
It's easier, and frankly, we're usually right.
Είναι ευκολότερο και, ειλικρινά, συνήθως έχουμε δίκιο.
11:13
There's a reason that few systems have been more
Υπάρχει λόγος που μόνο λίγα συστήματα
έχουν χρησιμοποιήσει
11:16
waterfall over time than the family.
πιο πολύ τη μέθοδο καταρράκτη
από ότι η οικογένεια.
11:18
But the single biggest lesson we learned
Αλλά το κυριότερο μάθημα που πήραμε είναι
11:21
is to reverse the waterfall as much as possible.
να αντιστρέφουμε τον καταρράκτη
όσο περισσότερο γίνεται.
11:23
Enlist the children in their own upbringing.
Αναθέστε στα παιδιά την ίδια τους την ανατροφή.
11:26
Just yesterday, we were having our family meeting,
Μόλις χθες, είχαμε το οικογενειακό μας συμβούλιο,
11:29
and we had voted to work on overreacting.
και ψηφίσαμε να δουλέψουμε
τις υπερβολικές αντιδράσεις.
11:31
So we said, "Okay, give us a reward and give us a punishment. Okay?"
Συμφωνήσαμε και είπαμε: «Εντάξει, δώστε μας
μια επιβράβευση και μια τιμωρία».
11:34
So one of my daughters threw out, you get five minutes of overreacting time all week.
Μία από τις κόρες μου πρότεινε τα 5 λεπτά
υπερβολικής αντίδρασης όλη την εβδομάδα.
11:37
So we kind of liked that.
Σαν να μας άρεσε κάπως αυτό.
11:42
But then her sister started working the system.
Αλλά μετά ήταν η αδερφή της που
έκανε το σύστημα να δουλέψει.
11:44
She said, "Do I get one five-minute overreaction
Είπε: «Μπορώ να έχω μία πεντάλεπτη
υπερβολική αντίδραση
11:45
or can I get 10 30-second overreactions?"
ή 10 υπερβολικές αντιδράσεις των 30 δευτερολέπτων»;
11:49
I loved that. Spend the time however you want.
Ξετρελλάθηκα! Ξόδεψε το χρόνο όπως θέλεις.
11:52
Now give us a punishment. Okay.
Τώρα δώστε μας μια τιμωρία. Εντάξει.
11:54
If we get 15 minutes of overreaction time, that's the limit.
Εάν αντιδράσουμε υπερβολικά
για 15 λεπτά, αυτό είναι το όριο.
11:57
Every minute above that, we have to do one pushup.
Για κάθε λεπτό παραπάνω θα
πρέπει να κάνουμε μια κάμψη.
12:01
So you see, this is working. Now look, this system isn't lax.
Βλέπετε λοιπόν, ότι το σύστημα λειτουργεί.
Κοιτάξτε όμως, το σύστημα δεν είναι χαλαρό.
12:05
There's plenty of parental authority going on.
Υπάρχη γονική εξουσία σε μεγάλο βαθμό.
12:08
But we're giving them practice becoming independent,
Όμως τους δίνουμε τη δυνατότητα να
εξασκηθούν στο να γίνουν ανεξάρτητες
12:11
which of course is our ultimate goal.
κάτι που φυσικά είναι ο απώτερος σκοπός μας.
12:14
Just as I was leaving to come here tonight,
Καθώς έφευγα για να έρθω εδώ απόψε,
12:16
one of my daughters started screaming.
μια από τις κόρες μου άρχισε να ουρλιάζει.
12:19
The other one said, "Overreaction! Overreaction!"
Η άλλη είπε: «Υπερβολική αντίδραση»!
12:20
and started counting, and within 10 seconds it had ended.
και άρχισε να μετρά.
Σε 10 δευτερόλεπτα είχε τελειώσει.
12:23
To me that is a certified agile miracle.
Για μένα αυτό είναι ένα πιστοποιημένο
θαύμα της ευέλικτης μεθόδου.
12:26
(Laughter) (Applause)
[Γέλια] [Χειροκρότημα]
12:29
And by the way, research backs this up too.
Και παρεμπιπτόντως, η έρευνα το υποστηρίζει κι αυτό.
12:32
Children who plan their own goals, set weekly schedules,
Τα παιδιά που θέτουν τους στόχους τους,
σχεδιάζουν τα εβδομαδιαία προγράμματα,
12:36
evaluate their own work build up their frontal cortex
και αξιολογούν τη δουλειά τους ,
ενισχύουν το μετωπιαίο φλοιό τους
12:40
and take more control over their lives.
κι έχουν περισσότερο έλεγχο της ζωής τους.
12:44
The point is, we have to let our children succeed on their own terms,
Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά
μας να πετυχαίνουν με τους δικούς τους όρους
12:48
and yes, on occasion, fail on their own terms.
και ναι, πού και πού να αποτυγχάνουν
με τους δικούς τους όρους.
12:51
I was talking to Warren Buffett's banker,
Μιλούσα με τον τραπεζίτη του Γουόρεν Μπάφετ,
12:54
and he was chiding me for not letting my children
και με επέπληττε που δεν άφηνα τα παιδιά μου
12:56
make mistakes with their allowance.
να κάνουν λάθη με το χαρτζιλίκι τους.
12:58
And I said, "But what if they drive into a ditch?"
«Κι αν γίνει καμιά στραβή»; του είπα.
13:01
He said, "It's much better to drive into a ditch
«Είναι προτιμότερο να γίνει η στραβή με χαρτζιλίκι
13:03
with a $6 allowance than a $60,000-a-year salary
6 δολαριών παρά με ετήσιο μισθό 60.000 δολαρίων
13:05
or a $6 million inheritance."
ή με κληρονομιά 6 εκατομμυρίων» απάντησε.
13:08
So the bottom line is, empower your children.
Τελικά το συμπέρασμά είναι:
ενδυναμώστε τα παιδιά σας.
13:11
Plank number three: Tell your story.
Άξονας τρίτος: Πείτε την ιστορία σας.
13:14
Adaptability is fine, but we also need bedrock.
Η προσαρμοστικότητα είναι καλή
αλλά χρειαζόμαστε και γερά θεμέλια.
13:18
Jim Collins, the author of "Good To Great,"
Ο Τζιμ Κόλινς, συγγραφέας του βιβλίου
«Από το Καλό στο Εξαίρετο»,
13:22
told me that successful human organizations of any kind
μου είπε ότι οι επιτυχημένοι οργανισμοί κάθε είδους
13:24
have two things in common:
έχουν δύο κοινά σημεία:
13:27
they preserve the core, they stimulate progress.
διατηρούν τον πυρήνα και τονώνουν την πρόοδο.
13:29
So agile is great for stimulating progress,
Έτσι, η ευέλικτη μέθοδος είναι
εξαιρετική για την τόνωση της προόδου,
13:32
but I kept hearing time and again, you need to preserve the core.
αλλά άκουγα συνεχώς ότι πρέπει
να διατηρήσεις τον πυρήνα.
13:34
So how do you do that?
Πώς το κάνουμε αυτό;
13:37
Collins coached us on doing something
Ο Κόλινς μας έμαθε να κάνουμε κάτι
13:39
that businesses do, which is define your mission
που κάνουν οι επιχειρήσεις:
να προσδιορίσουμε την αποστολή μας
13:42
and identify your core values.
και να αποσαφηνίσουμε τις βασικές μας αξίες.
13:44
So he led us through the process of creating a family mission statement.
Μας καθοδήγησε σε μια διαδικασία δημιουργίας
της διακύρηξης της οικογενειακής αποστολής.
13:47
We did the family equivalent of a corporate retreat.
Παραλληλίσαμε την οικογένεια
με μια εταιρική εκδήλωση.
13:50
We had a pajama party.
Κάναμε πιτζάμα πάρτι.
13:53
I made popcorn. Actually, I burned one, so I made two.
Έφτιαξα ποπ κορν. Βασικά έκαψα
τα πρώτα, οπότε έφταξα άλλα.
13:55
My wife bought a flip chart.
Η γυναίκα μου έφερε έναν
πίνακα παρουσιάσεων.
13:58
And we had this great conversation, like, what's important to us?
Και είχαμε αυτήν την υπέροχη συζήτηση
για το τι είναι σημαντικό για εμάς.
13:59
What values do we most uphold?
Ποιες αξίες πρεσβέβουμε;
14:02
And we ended up with 10 statements.
Καταλήξαμε με 10 δηλώσεις.
14:04
We are travelers, not tourists.
Είμαστε ταξιδιώτες, όχι τουρίστες.
14:06
We don't like dilemmas. We like solutions.
Δεν μας αρέσουν τα διλήμματα.
Μας αρέσουν οι λύσεις.
14:08
Again, research shows that parents should spend less time
Και πάλι, η έρευνα δείχνει ότι οι γονείς
πρέπει να αναλώνουν λιγότερο χρόνο
14:11
worrying about what they do wrong
ανησυχώντας για το τι δεν κάνουν καλά
14:15
and more time focusing on what they do right,
και περισσότερο χρόνο εστιάζοντας στο τι κάνουν καλά,
14:17
worry less about the bad times and build up the good times.
να ανησυχούν λιγότερο για τις κακές
στιγμές και να χτίζουν τις καλές.
14:20
This family mission statement is a great way to identify
Αυτή η διακύρηξη της αποστολής της
οικογένειας είναι ένας εξαίρετος τρόπος
14:24
what it is that you do right.
να προσδιορίσετε τι κάνετε σωστά.
14:27
A few weeks later, we got a call from the school.
Μερικές εβδομάδες αργότερα,
μας πήραν τηλέφωνο από το σχολείο.
14:30
One of our daughters had gotten into a spat.
Μια από τις κόρες μας έμπλεξε σε έναν καυγά.
14:32
And suddenly we were worried, like, do we have a mean girl on our hands?
Και ξαφνικά ανησυχήσαμε, μήπως
μεγαλώνουμε ένα κακό κορίτσι;
14:34
And we didn't really know what to do,
Πραγματικά, δεν ξέραμε τι να κάνουμε,
14:36
so we called her into my office.
οπότε την καλέσαμε στο γραφείο μου.
14:37
The family mission statement was on the wall,
Η διακύρηξη της αποστολής της
οικογένειας ήταν στον τοίχο
14:39
and my wife said, "So, anything up there seem to apply?"
και η γυναίκα μου ρώτησε: «Τι από εκεί
πάνω ταιριάζει στην περίπτωση»;
14:41
And she kind of looked down the list, and she said,
Εκείνη σαν να κοίταξε όλη τη λίστα και είπε:
14:44
"Bring people together?"
«Να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά»;
14:46
Suddenly we had a way into the conversation.
Ξαφνικά είχε ανοίξει η συζήτηση.
14:48
Another great way to tell your story
Άλλος ένας καλός τρόπος να διηγηθείς την ιστορία σου
14:52
is to tell your children where they came from.
είναι να πεις στα παιδιά σου από πού προέρχονται.
14:53
Researchers at Emory gave children a simple
Eρευνητές του Έμορι έβαλαν στα παιδιά
14:56
"what do you know" test.
ένα απλό τεστ με θέμα: «Τι ξέρεις».
14:59
Do you know where your grandparents were born?
Ξέρεις που γεννήθηκαν οι παπούδες σου;
15:01
Do you know where your parents went to high school?
Ξέρεις πού πήγαν γυμνάσιο οι γονείς σου;
15:03
Do you know anybody in your family
Ξέρεις κανέναν στην οικογενειά σου που
15:06
who had a difficult situation, an illness, and they overcame it?
αντιμετώπισε μια δύσκολη
κατάσταση και την ξεπέρασε;
15:07
The children who scored highest on this "do you know" scale
Τα παιδιά με την υψηλότερη βαθμολογία
σε αυτήν την κλιμακα του «τι ξέρεις»
15:11
had the highest self-esteem and a greater sense they could control their lives.
είχαν τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και
μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου της ζωής τους.
15:15
The "do you know" test was the single biggest predictor
Το τεστ «τι ξέρεις» ήταν το καλύτερο μέσο πρόβλεψης
15:20
of emotional health and happiness.
της συναισθηματικής υγείας και ευτυχίας.
15:23
As the author of the study told me,
Όπως μου είπε ο συντάκτης της έρευνας,
15:26
children who have a sense of -- they're part of a larger narrative
τα παιδιά που έχουν την αίσθηση
ότι είναι μέρος μιας μεγαλύτερης
15:28
have greater self-confidence.
ιστορίας έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση.
15:32
So my final plank is, tell your story.
Ο τελευταίος μου άξονας είναι: πείτε την ιστορία σας.
15:34
Spend time retelling the story of your family's positive moments
Ξοδέψτε χρόνο επαναλαμβάνοντας την ιστορία
των θετικών στιγμών της οικογένειας
15:37
and how you overcame the negative ones.
και τον τρόπο που ξεπεράσατε τις αρνητικές.
15:41
If you give children this happy narrative,
Εάν δώσετε στα παιδιά αυτή τη χαρούμενη αφήγηση,
15:44
you give them the tools to make themselves happier.
τους δίνετε τα εργαλεία να κάνουν
τους εαυτούς τους πιο ευτυχισμένους
15:47
I was a teenager when I first read "Anna Karenina"
'Ημουν έφηβος όταν πρωτοδιάβασα την Άννα Καρένινα
15:52
and its famous opening sentence,
και την πασίγνωστη εισαγωγική φράση:
15:55
"All happy families are alike.
«Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες
είναι ολόιδιες·
15:57
Each unhappy family is unhappy in its own way."
κάθε δυστυχισμένη οικογένεια ωστόσο,
είναι δυστυχισμένη με το δικό της τρόπο».
15:59
When I first read that, I thought, "That sentence is inane.
Όταν την πρωτοδιάβασα, είπα,
«η πρόταση αυτή δεν έχει νόημα.
16:03
Of course all happy families aren't alike."
Φυσικά και δεν μοιάζουν μεταξύ
τους όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες».
16:06
But as I began working on this project,
Αλλά αφότου ξεκίνησα αυτό το πρότζεκτ,
16:09
I began changing my mind.
άρχισα να αλλάζω γνώμη.
16:11
Recent scholarship has allowed us, for the first time,
Οι τελευταίες μελέτες μας επέτρεψαν, για πρώτη φορά,
16:14
to identify the building blocks
να αναγνωρίσουμε τους ακρογωνιαίους λίθους
16:17
that successful families have.
των επιτυχημένων οικογενειών.
16:19
I've mentioned just three here today:
Ανέφερα μόνο τρεις εδώ σήμερα:
16:22
Adapt all the time, empower the children, tell your story.
Προσαρμόζεστε συνεχώς, ενδυναμώνετε
τα παιδιά σας και πείτε την ιστορία σας
16:25
Is it possible, all these years later, to say Tolstoy was right?
Είναι δυνατόν, μετά από τόσα χρόνια
να πω ότι ο Τολστόι είχε δίκιο;
16:30
The answer, I believe, is yes.
Η απάντηση, πιστεύω, είναι ναι.
16:34
When Leo Tolstoy was five years old,
Όταν ο Λέο Τολστόι ήταν 5 χρονών,
16:37
his brother Nikolay came to him
τον πλησίασε ο αδερφός του Νίκολαϊ και του είπε ότι
16:40
and said he had engraved the secret to universal happiness
έχει θάψει το μυστικό για τη συμπαντική ευτυχία
16:42
on a little green stick, which he had hidden
σε ένα μικρό πράσινο ραβδί που είχε κρύψει
16:45
in a ravine on the family's estate in Russia.
σε μια ρεματιά στο κτήμα της οικογένειας στη Ρωσία.
16:48
If the stick were ever found, all humankind would be happy.
Εάν βρισκόταν ποτέ αυτό το ραβδί,
όλη η ανθρωπότητα θα ήταν ευτυχισμένη.
16:51
Tolstoy became consumed with that stick, but he never found it.
Ο Τολστόι αναλώθηκε στην εύρεση αυτού
του ραβδιού αλλά δεν το βρήκε ποτέ.
16:55
In fact, he asked to be buried in that ravine where he thought it was hidden.
Ζήτησε μάλιστα να ταφεί στη ρεματιά
όπου νόμιζε ότι ήταν κρυμμένο.
17:01
He still lies there today, covered in a layer of green grass.
Εξακολουθεί να κείτεται εκεί, καλυμμένος
από ένα στρώμα πράσινου γρασιδιού.
17:05
That story perfectly captures for me
Η ιστορία αυτή συμβολίζει τέλεια
17:10
the final lesson that I learned:
το τελικό μου δίδαγμα:
17:12
Happiness is not something we find,
Η Ευτυχία δεν είναι κάτι που βρίσκουμε,
17:14
it's something we make.
είναι κάτι που φτιάχνουμε.
17:17
Almost anybody who's looked at well-run organizations
Σχεδόν όλοι όσοι ασχολήθηκαν
με καλοδιοικούμενους οργανισμούς
17:20
has come to pretty much the same conclusion.
κατέληξαν πάνω κάτω στο ίδιο συμπέρασμα.
17:23
Greatness is not a matter of circumstance.
Το μεγαλείο δεν είναι θέμα συγκυριών.
17:26
It's a matter of choice.
Είναι θέμα επιλογής.
17:29
You don't need some grand plan. You don't need a waterfall.
Δεν χρειάζεσαι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο.
Δεν χρειάζεσαι καταρράκτη.
17:31
You just need to take small steps,
Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να κάνεις μικρά βήματα,
17:35
accumulate small wins,
να πετυχαίνεις μικρές νίκες,
17:37
keep reaching for that green stick.
να προσπαθείς να βρεις αυτό το πράσινο ραβδί.
17:39
In the end, this may be the greatest lesson of all.
Τελικά, αυτό ίσως και να είναι
το πιο μεγαλειώδες δίδαγμα.
17:42
What's the secret to a happy family? Try.
Ποιο είναι το μυστικό για μια ευτυχισμένη οικογένεια;
Δοκιμάστε.
17:46
(Applause)
[Χειροκρότημα]
17:50
Translated by Pelagia Xepapadakou
Reviewed by Helena Galani

▲Back to top

About the Speaker:

Bruce Feiler - Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible."

Why you should listen

Bruce Feiler is the author of nine books, including Walking the BibleAbraham, and America’s Prophet. He is also the writer/presenter of the PBS miniseries Walking the Bible. His book The Council of Dads tells the uplifting story of how friendship and community can help one survive life’s greatest challenges. Most recently Feiler published The Secrets of Happy Families, in which he calls for a new approach to family dynamics, inspired by cutting-edge techniques gathered from experts in the disciplines of science, business, sports and the military.

Feiler’s early books involve immersing himself in different cultures and bringing other worlds vividly to life. These include Learning to Bow, an account of the year he spent teaching in rural Japan; Looking for Class, about life inside Oxford and Cambridge; and Under the Big Top, which depicts the year he spent performing as a clown in the Clyde Beatty-Cole Bros. Circus.
 
Walking the Bible describes his perilous, 10,000-mile journey retracing the Five Books of Moses through the desert. The book was hailed as an “instant classic” by the Washington Post and “thoughtful, informed, and perceptive” by the New York Times.

More profile about the speaker
Bruce Feiler | Speaker | TED.com