14:26
TED2013

Andrew McAfee: What will future jobs look like?

Άντριου Μακάφι: Πώς θα είναι η εργασία στο μέλλον;

Filmed:

Ο οικονομολόγος Άντριου Μακάφι θεωρεί ότι, ναι, πιθανώς, τα ρομπότ θα αναλάβουν τις εργασίες μας -ή τουλάχιστον τις εργασίες που ξέρουμε τώρα. Σε αυτή την διορατική ομιλία, διαβλέπει τι μορφή θα έχει η εργασία στο μέλλον και πώς πρέπει να εκπαιδευτούν οι επερχόμενες γενεές για να τις διατηρήσουν.

- Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society. Full bio

Η συγγραφέας Τζορτζ Έλιοτ μας προειδοποίησε
00:12
The writer George Eliot cautioned us that,
ότι απ' όλα τα είδη λάθους
00:15
among all forms of mistake,
η προφητεία είναι το πιο ανώφελο.
00:17
prophesy is the most gratuitous.
Το πρόσωπο που όλοι θα αναγνωρίζαμε
00:19
The person that we would all acknowledge
ως το αντίστοιχό της στον 20ο αιώνα, ο Γιόγκι Μπέρα, συμφώνησε.
00:21
as her 20th-century counterpart, Yogi Berra, agreed.
Είπε: «Είναι δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις,
00:25
He said, "It's tough to make predictions,
ιδιαίτερα για το μέλλον».
00:27
especially about the future."
Θα παραβλέψω τις προειδοποιήσεις τους
00:30
I'm going to ignore their cautions
και θα κάνω μια συγκεκριμένη πρόβλεψη.
00:32
and make one very specific forecast.
Στον κόσμο που διαμορφώνουμε πολύ γρήγορα,
00:34
In the world that we are creating very quickly,
πρόκειται να δούμε όλο και περισσότερα πράγματα
00:36
we're going to see more and more things
που μοιάζουν με επιστημονική φαντασία,
00:38
that look like science fiction,
κι όλο και λιγότερα που μοιάζουν με δουλειές.
00:40
and fewer and fewer things that look like jobs.
Πολύ σύντομα τα αυτοκίνητά μας θα οδηγούνται μόνα τους,
00:43
Our cars are very quickly going to start driving themselves,
που σημαίνει ότι θα χρειαζόμαστε λιγότερους οδηγούς φορτηγών.
00:46
which means we're going to need fewer truck drivers.
Θα συνδέσουμε το Siri με το Watson
00:48
We're going to hook Siri up to Watson
και θα τα χρησιμοποιήσουμε για την αυτοματοποίηση αρκετής από την εργασία
00:51
and use that to automate a lot of the work
που γίνεται προς το παρόν από τους αντιπροσώπους των σέρβις
00:53
that's currently done by customer service reps
και τους ανιχνευτές βλαβών και τους διαγνώστες
00:55
and troubleshooters and diagnosers,
και ήδη παίρνουμε τον R2D2,
00:58
and we're already taking R2D2,
τον βάφουμε πορτοκαλί και τον βάζουμε να δουλέψει,
01:00
painting him orange, and putting him to work
να κουβαλά ράφια στις αποθήκες,
01:04
carrying shelves around warehouses,
πράγμα που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολύ λιγότερους ανθρώπους
01:06
which means we need a lot fewer people
να πηγαινοέρχονται σε εκείνους τους διαδρόμους.
01:08
to be walking up and down those aisles.
Τώρα, για περίπου 200 χρόνια,
01:10
Now, for about 200 years,
λέγονται τα ίδια πράγματα με όσα σας λέω
01:14
people have been saying exactly what I'm telling you --
-η εποχή της τεχνολογικής ανεργίας είναι κοντά-
01:16
the age of technological unemployment is at hand —
ξεκινώντας από τους Λουδίτες που έσπαζαν αργαλειούς στη Βρετανία
01:19
starting with the Luddites smashing looms in Britain
μόλις πριν από δυο αιώνες περίπου,
01:22
just about two centuries ago,
και είχαν άδικο.
01:23
and they have been wrong.
Οι οικονομίες στον αναπτυγμένο κόσμο πορεύτηκαν
01:25
Our economies in the developed world have coasted along
σε κάτι πολύ κοντά στην πλήρη απασχόληση.
01:28
on something pretty close to full employment.
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα:
01:30
Which brings up a critical question:
Γιατί είναι διαφορετικό αυτή τη φορά, αν πράγματι είναι;
01:32
Why is this time different, if it really is?
Ο λόγος που είναι διαφορετικό είναι ότι μόλις τα τελευταία λίγα χρόνια
01:35
The reason it's different is that, just in the past few years,
τα μηχανήματά μας άρχισαν να επιδεικνύουν δεξιότητες
01:38
our machines have started demonstrating skills
που ποτέ πριν δεν είχαν:
01:40
they have never, ever had before:
καταλαβαίνουν, μιλούν, ακούν, βλέπουν,
01:43
understanding, speaking, hearing, seeing,
απαντούν, γράφουν και συνεχίζουν να αποκτούν νέες δεξιότητες.
01:46
answering, writing, and they're still acquiring new skills.
Για παράδειγμα, τα κινητά ανθρωποειδή ρομπότ
01:50
For example, mobile humanoid robots
είναι ακόμα απίστευτα πρωτόγονα,
01:53
are still incredibly primitive,
αλλά το τμήμα έρευνας του Υπουργείου Άμυνας
01:55
but the research arm of the Defense Department
μόλις ξεκίνησε έναν διαγωνισμό
01:57
just launched a competition
όπου τα βάζει να κάνουν πράγματα σαν αυτό
01:58
to have them do things like this,
κι αν είναι ενδεικτικό το ιστορικό επιδόσεων,
02:00
and if the track record is any guide,
αυτός ο αγώνας θα είναι επιτυχής.
02:02
this competition is going to be successful.
Κοιτώντας, λοιπόν, τριγύρω, νομίζω ότι δεν απέχουμε πολύ
02:05
So when I look around, I think the day is not too far off at all
από τη μέρα που θα έχουμε ανδροειδή
02:08
when we're going to have androids
να κάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε τώρα.
02:10
doing a lot of the work that we are doing right now.
Δημιουργούμε έναν κόσμο όπου θα υπάρχει
02:13
And we're creating a world where there is going to be
περισσότερη τεχνολογία κι όλο και λιγότερες δουλειές.
02:17
more and more technology and fewer and fewer jobs.
Ένας κόσμος που ο Ερικ Βραϊνγιόλσφον κι εγώ ονομάζουμε
02:21
It's a world that Erik Brynjolfsson and I are calling
«η νέα εποχή της μηχανής».
02:23
"the new machine age."
Πρέπει να έχουμε κατά νου
02:24
The thing to keep in mind is that
ότι πρόκειται για σπουδαία είδηση.
02:27
this is absolutely great news.
Είναι η καλύτερη παγκοσμίως είδηση στον τομέα της οικονομίας αυτή τη στιγμή.
02:29
This is the best economic news on the planet these days.
Όχι ότι υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός, σωστά;
02:32
Not that there's a lot of competition, right?
Είναι η καλύτερη είδηση στον τομέα της οικονομίας
02:36
This is the best economic news we have these days
για δυο κυρίως λόγους.
02:38
for two main reasons.
Ο πρώτος είναι, η τεχνολογική πρόοδος είναι αυτή που μας επιτρέπει
02:39
The first is, technological progress is what allows us
να συνεχίσουμε αυτόν τον εκπληκτικά πρόσφατο δρόμο όπου βρισκόμαστε,
02:42
to continue this amazing recent run that we're on
όπου το αποτέλεσμα ανεβαίνει με την πάροδο του χρόνου,
02:46
where output goes up over time,
ενώ την ίδια στιγμή οι τιμές πέφτουν
02:49
while at the same time, prices go down,
κι ο όγκος και η ποιότητα συνεχίζουν να εκτινάσσονται.
02:52
and volume and quality just continue to explode.
Κάποιοι τα βλέπουν αυτά και μιλούν
02:56
Now, some people look at this and talk about
για ρηχό υλισμό,
02:58
shallow materialism,
είναι όμως απολύτως λάθος μια τέτοια οπτική.
03:00
but that's absolutely the wrong way to look at it.
Είναι αφθονία, που είναι ακριβώς
03:02
This is abundance, which is exactly
αυτό που επιθυμούμε το οικονομικό μας σύστημα να παρέχει.
03:05
what we want our economic system to provide.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίον η νέα εποχή της μηχανής
03:08
The second reason that the new machine age
είναι τόσο σπουδαία είδηση είναι ότι από τη στιγμή που τα ανδροειδή
03:11
is such great news is that, once the androids
ξεκινήσουν να κάνουν δουλειές, δε χρειάζεται να τις κάνουμε εμείς πλέον
03:14
start doing jobs, we don't have to do them anymore,
κι απαλασσόμαστε απ' τις αγγαρείες και τον κόπο.
03:17
and we get freed up from drudgery and toil.
Όταν λοιπόν μιλώ για αυτά με τους φίλους μου
03:21
Now, when I talk about this with my friends
στο Κέιμπριτζ και στη Σίλικον Βάλεϋ, λένε:
03:23
in Cambridge and Silicon Valley, they say,
«Φανταστικό. Τέρμα η αγγαρεία και ο μόχθος.
03:25
"Fantastic. No more drudgery, no more toil.
Θα έχουμε ευκαιρίες να φανταστούμε
03:27
This gives us the chance to imagine
μια εντελώς διαφορετική κοινωνία,
03:29
an entirely different kind of society,
μια κοινωνία όπου οι δημιουργοί και οι εξερευνητές
03:32
a society where the creators and the discoverers
και οι ερμηνευτές και οι καινοτόμοι
03:35
and the performers and the innovators
θα ενωθούν με τα αφεντικά και τους χορηγούς τους
03:36
come together with their patrons and their financiers
για να συζητήσουν θέματα, να διασκεδάσουν, να διαφωτιστούν,
03:40
to talk about issues, entertain, enlighten,
να υποκινήσουν αλλήλους.»
03:43
provoke each other."
Είναι μια κοινωνία που μοιάζει στ' αλήθεια με το Συνέδριο TED.
03:45
It's a society really, that looks a lot like the TED Conference.
Υπάρχει μπόλικη αλήθεια στο επιχείρημα.
03:49
And there's actually a huge amount of truth here.
Παρακολουθούμε μια εκπληκτική άνθηση να λαμβάνει χώρα.
03:52
We are seeing an amazing flourishing taking place.
Σ' έναν κόσμο όπου είναι εξίσου εύκολο
03:55
In a world where it is just about as easy
να δημιουργήσεις ένα αντικείμενο όσο να εκτυπώσεις ένα έγγραφο,
03:57
to generate an object as it is to print a document,
έχουμε εκπληκτικά νέες πιθανότητες.
04:00
we have amazing new possibilities.
Οι άνθρωποι που τους αποκαλούσαν χειροτέχνες κι ερασιτέχνες
04:02
The people who used to be craftsmen and hobbyists
τώρα είναι κατασκευαστές και είναι υπεύθυνοι
04:06
are now makers, and they're responsible
για πάρα πολλές καινοτομίες.
04:08
for massive amounts of innovation.
Καλλιτέχνες που προηγουμένως ήταν περιορισμένοι
04:10
And artists who were formerly constrained
μπορούν τώρα να κάνουν πράγματα που δεν ήταν δυνατόν
04:13
can now do things that were never, ever possible
για εκείνους να κάνουν ποτέ πριν.
04:16
for them before.
Είναι λοιπόν μια εποχή μεγάλης άνθησης
04:18
So this is a time of great flourishing,
κι όσο περισσότερο κοιτώ γύρω, τόσο περισσότερο πείθομαι
04:20
and the more I look around, the more convinced I become
ότι αυτό το απόφθεγμα, του φυσιολόγου Φρήμαν Ντάισον,
04:23
that this quote, from the physicist Freeman Dyson,
δεν είναι καθόλου υπερβολή.
04:26
is not hyperbole at all.
Αποτελεί απλώς διατύπωση των γεγονότων.
04:28
This is just a plain statement of the facts.
Είμαστε στο μέσον μιας εντυπωσιακής περιόδου.
04:31
We are in the middle of an astonishing period.
(«Η τεχνολογία είναι δώρο Θεού. Μετά το δώρο της ζωής είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο του Θεού. Είναι η μητέρα των πολιτισμών, των τεχνών και των επιστημών.» Φρήμαν Ντάισον)
04:32
["Technology is a gift of God. After the gift of life it is perhaps the greatest of God's gifts. It is the mother of civilizations, of arts and of sciences." — Freeman Dyson]
Αυτό εγείρει ακόμη ένα μεγάλο ερώτημα:
04:33
Which brings up another great question:
Τι θα μπορούσε να πάει στραβά σε αυτή τη νέα εποχή της μηχανής;
04:36
What could possibly go wrong in this new machine age?
Σωστά; Σπουδαία, μια στιγμή, άνθηση, φύγε.
04:39
Right? Great, hang up, flourish, go home.
Πρόκειται να αντιμετωπίσουμε δύο ακανθώδεις προκλήσεις
04:42
We're going to face two really thorny sets of challenges
καθώς βαδίζουμε όλο και πιο βαθιά στο μέλλον που δημιουργούμε.
04:45
as we head deeper into the future that we're creating.
Οι πρώτες είναι οικονομικής φύσεως και συνοψίζονται ωραία
04:48
The first are economic, and they're really nicely summarized
σε έναν απόκρυφο διάλογο μεταξύ τους
04:51
in an apocryphal story about a back-and-forth
ανάμεσα στον Χένρι Φορντ τον 2ο και τον Γουόλτερ Ρούθερ,
04:54
between Henry Ford II and Walter Reuther,
ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του συνδικάτου των εργατών αυτοκινήτων.
04:57
who was the head of the auto workers union.
Έκαναν περιοδεία σε μια από τις σύγχρονες βιομηχανίες
05:00
They were touring one of the new modern factories,
και ο Φορντ γυρνά περιπαιχτικά στον Ρούθερ και λέει:
05:02
and Ford playfully turns to Reuther and says,
«Γουόλτερ, πώς θα κάνεις αυτά τα ρομπότ να πληρώσουν
05:05
"Hey Walter, how are you going to get these robots
συνδικαλιστικές εισφορές;».
05:07
to pay union dues?"
O Ρούθερ του ανταπαντά: «Χένρι,
05:09
And Reuther shoots back, "Hey Henry,
πώς θα τα κάνεις ν' αγοράσουν αυτοκίνητα;».
05:11
how are you going to get them to buy cars?"
Το πρόβλημα του Ρούθερ σ΄ εκείνο το ανέκδοτο
05:15
Reuther's problem in that anecdote
είναι ότι είναι δύσκολο να προσφέρεις εργασία σε μια οικονομία
05:18
is that it is tough to offer your labor to an economy
που είναι γεμάτη από μηχανές
05:22
that's full of machines,
και το βλέπουμε αυτό καθαρά στις στατιστικές.
05:24
and we see this very clearly in the statistics.
Αν ρίξετε μια ματιά τις δυο τελευταίες δεκαετίες
05:26
If you look over the past couple decades
στις επιστροφές κεφαλαίων -με άλλα λόγια, τα εταιρικά κέρδη-
05:29
at the returns to capital -- in other words, corporate profits --
βλέπουμε ότι ανεβαίνουν,
05:32
we see them going up,
τώρα μάλιστα βρίσκονται στα υψηλότερα όλων των εποχών.
05:34
and we see that they're now at an all-time high.
Aν ρίξουμε μια ματιά στις επιστροφές εργασίας, δηλαδή
05:36
If we look at the returns to labor, in other words
στις συνολικές αμοιβές που πληρώνονται,
05:39
total wages paid out in the economy,
βλέπουμε να είναι οι χαμηλότερες όλων των εποχών
05:41
we see them at an all-time low
και να κατευθύνονται με ταχύτητα προς την αντίθετη κατεύθυνση.
05:43
and heading very quickly in the opposite direction.
Άσχημα τα νέα για τον Ρούθερ.
05:46
So this is clearly bad news for Reuther.
Μπορεί να φαίνονται καλά νέα για τον Φορντ,
05:48
It looks like it might be great news for Ford,
αλλά δεν είναι. Αν θέλεις να πουλήσεις
05:52
but it's actually not. If you want to sell
μεγάλες ποσότητες από σχετικά ακριβά αγαθά στον κόσμο,
05:54
huge volumes of somewhat expensive goods to people,
χρειάζεσαι πράγματι μια μεγάλη, σταθερή, ευημερούσα μεσαία τάξη.
05:57
you really want a large, stable, prosperous middle class.
Στην Αμερική είχαμε τέτοια
06:01
We have had one of those in America
σχεδόν ολόκληρη την μεταπολεμική περίοδο.
06:03
for just about the entire postwar period.
Τώρα όμως η μεσαία τάξη βρίσκεται κάτω από καθεστώς απειλής.
06:06
But the middle class is clearly under huge threat right now.
Ξέρουμε όλοι πολλές από τις στατιστικές,
06:10
We all know a lot of the statistics,
αλλά για να επαναλάβω μια,
06:12
but just to repeat one of them,
το μεσαίο εισόδημα στην Αμερική έχει στην πραγματικότητα πέσει
06:14
median income in America has actually gone down
τα τελευταία 15 χρόνια,
06:17
over the past 15 years,
και κινδυνεύουμε να παγιδευτούμε
06:18
and we're in danger of getting trapped
σε κάποιον φαύλο κύκλο όπου η ανισότητα και η πόλωση
06:20
in some vicious cycle where inequality and polarization
θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν με τον καιρό.
06:24
continue to go up over time.
Οι κοινωνικές αλλαγές που έρχονται
06:27
The societal challenges that come along
με αυτού του είδους την ανισότητα αξίζουν κάποια προσοχή.
06:30
with that kind of inequality deserve some attention.
Υπάρχουν κάποιες κοινωνικές αλλαγές
06:32
There are a set of societal challenges
που δε με ανησυχούν
06:34
that I'm actually not that worried about,
κι αποτυπώνονται με εικόνες σαν αυτές.
06:36
and they're captured by images like this.
Αυτό δεν αποτελεί το είδος του κοινωνικού προβλήματος
06:38
This is not the kind of societal problem
που με ανησυχεί.
06:40
that I am concerned about.
Δε μας λείπουν τα δυστοπικά οράματα
06:42
There is no shortage of dystopian visions
σχετικά με το τι θα συμβεί όταν οι μηχανές αποκτήσουν αυτοεπίγνωση
06:45
about what happens when our machines become self-aware,
κι αποφασίσουν να ξεσηκωθούν και να συντονίσουν επιθέσεις εναντίον μας.
06:48
and they decide to rise up and coordinate attacks against us.
Θα αρχίσω να ανησυχώ για όλα αυτά
06:51
I'm going to start worrying about those
την ημέρα που ο υπολογιστής μου αντιληφθεί τον εκτυπωτή μου.
06:53
the day my computer becomes aware of my printer.
(Γέλια) (Χειροκρότημα)
06:56
(Laughter) (Applause)
Επομένως, δεν είναι αυτές οι προκλήσεις για τις οποίες πρέπει να ανησυχούμε.
07:00
So this is not the set of challenges we really need to worry about.
Για να αναφερθώ στα είδη των κοινωνικών αλλαγών
07:03
To tell you the kinds of societal challenges
οι οποίες θα προκύψουν στη νέα εποχή των μηχανών,
07:06
that are going to come up in the new machine age,
θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία σχετικά με δυο στερεότυπους Αμερικανούς εργαζόμενους.
07:08
I want to tell a story about two stereotypical American workers.
Για να τους κάνω δε πραγματικά στερεότυπους,
07:12
And to make them really stereotypical,
ας είναι και οι δυο λευκοί.
07:13
let's make them both white guys.
Ο πρώτος λοιπόν έχει πανεπιστημιακή μόρφωση
07:15
And the first one is a college-educated
επαγγελματίας, δημιουργικός, διευθυντής,
07:19
professional, creative type, manager,
μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος, αυτού του είδους εργαζόμενος.
07:22
engineer, doctor, lawyer, that kind of worker.
Θα τον λέμε «Τεντ».
07:25
We're going to call him "Ted."
Είναι στην κορυφή της Αμερικάνικης μεσαίας τάξης.
07:28
He's at the top of the American middle class.
Ο αντίστοιχός του δεν έχει πανεπιστημιακή μόρφωση
07:30
His counterpart is not college-educated
και εργάζεται ως χειρώνακτας, εργάζεται ως υπάλληλος,
07:33
and works as a laborer, works as a clerk,
εκτελεί χαμηλού επιπέδου δουλειά υπαλλήλου ή εργάτη στην οικονομία.
07:36
does low-level white collar or blue collar work in the economy.
Αυτόν θα τον λέμε «Μπιλ».
07:39
We're going to call that guy "Bill."
Αν γυρίσουμε πενήντα χρόνια πίσω,
07:41
And if you go back about 50 years,
ο Μπιλ κι ο Τεντ ζούσαν αξιοσημείωτα παρόμοιες ζωές.
07:44
Bill and Ted were leading remarkably similar lives.
Για παράδειγμα, το 1960 και οι δυο ήταν πολύ πιθανό
07:47
For example, in 1960 they were both very likely
να έχουν εργασίες πλήρους απασχόλησης, να δουλεύουν
τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα.
07:50
to have full-time jobs, working at least 40 hours a week.
Σύμφωνα με στοιχεία που μας έδωσε ο κοινωνικός ερευνητής Τσαρλς Μάρεϊ,
07:53
But as the social researcher Charles Murray has documented,
καθώς ξεκινήσαμε την αυτοματοποίηση της οικονομίας, το 1960 είναι περίπου
07:57
as we started to automate the economy,
η εποχή που οι υπολογιστές ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις,
07:59
and 1960 is just about when computers started to be used by businesses,
καθώς λοιπόν ξεκινήσαμε προοδευτικά να εμφυσούμε τεχνολογία
08:04
as we started to progressively inject technology
και αυτοματοποίηση και ψηφιακά στοιχεία στην οικονομία,
08:07
and automation and digital stuff into the economy,
οι μοίρες του Μπιλ και του Τεντ απέκλιναν πολύ.
08:09
the fortunes of Bill and Ted diverged a lot.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Τεντ συνέχισε
08:12
Over this time frame, Ted has continued
να έχει δουλειά πλήρους απασχόλησης. Ο Μπιλ όχι.
08:14
to hold a full-time job. Bill hasn't.
Σε πολλές περιπτώσεις, ο Μπιλ βγήκε από την οικονομία εντελώς,
08:17
In many cases, Bill has left the economy entirely,
αλλά σπάνια ο Τεντ.
08:21
and Ted very rarely has.
Με το πέρασμα του χρόνου, ο γάμος του Τεντ υπήρξε ευτυχισμένος.
08:24
Over time, Ted's marriage has stayed quite happy.
Του Μπιλ όχι.
08:27
Bill's hasn't.
Τα παιδιά του Τεντ μεγάλωσαν με δυο γονείς,
08:29
And Ted's kids have grown up in a two-parent home,
ενώ του Μπιλ όχι.
08:32
while Bill's absolutely have not over time.
Με ποιους άλλους τρόπους βρέθηκε ο Μπιλ εκτός κοινωνίας;
08:35
Other ways that Bill is dropping out of society?
Μείωσε την ψήφο του στις προεδρικές εκλογές
08:38
He's decreased his voting in presidential elections,
και μπαινόβγαινε στη φυλακή πιο συχνά.
08:41
and he's started to go to prison a lot more often.
Δεν μπορώ να διηγηθώ λοιπόν μια ευτυχισμένη ιστορία για αυτές τις κοινωνικές τάσεις
08:45
So I cannot tell a happy story about these social trends,
και δεν υπάρχουν σημάδια αναδίπλωσής τους.
08:49
and they don't show any signs of reversing themselves.
Επίσης, ισχύουν ανεξάρτητα από την εθνότητα
08:52
They're also true no matter which ethnic group
ή τη δημογραφία της ομάδας που εξετάζουμε
08:55
or demographic group we look at,
κι αποκτούν τέτοια σοβαρότητα
08:57
and they're actually getting so severe
που κινδυνεύουν να κυριαρχήσουν ακόμη και στην εκπληκτική πρόοδο
08:59
that they're in danger of overwhelming
που είχαμε με την Κίνηση των Πολιτικών Δικαιωμάτων.
09:00
even the amazing progress we made with the Civil Rights Movement.
Αυτό που παραβλέπουν οι φίλοι μου στη Σίλικον Βάλεϋ
09:04
And what my friends in Silicon Valley
και στο Κέιμπριτζ είναι ότι αυτοί είναι ο Τεντ.
09:07
and Cambridge are overlooking is that they're Ted.
Διάγουν ζωές με απασχόληση, παραγωγικές ζωές
09:12
They're living these amazingly busy, productive lives,
κι έχουν όλα τα προνόμια να δείξουν,
09:15
and they've got all the benefits to show from that,
ενώ ο Μπιλ κάνει διαφορετική ζωή.
09:18
while Bill is leading a very different life.
Και οι δυο δικαιώνουν τον Βολταίρο
09:20
They're actually both proof of how right Voltaire was
που αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της εργασίας
09:22
when he talked about the benefits of work,
και στο γεγονός ότι μας γλυτώνει από τρία μεγάλα δεινά.
09:25
and the fact that it saves us from not one but three great evils.
(«Η εργασία γλυτώνει τον άνθρωπο από τρία μεγάλα δεινά: την πλήξη, τη φαυλότητα και την ανάγκη.» Βολταίρος)
09:28
["Work saves a man from three great evils: boredom, vice and need." — Voltaire]
Με αυτές λοιπόν τις προκλήσεις, τι κάνουμε;
09:29
So with these challenges, what do we do about them?
Η οικονομική στρατηγική είναι εντυπωσιακά σαφής,
09:32
The economic playbook is surprisingly clear,
απρόσμενα ξεκάθαρη, ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα.
09:35
surprisingly straightforward, in the short term especially.
Τα ρομπότ δεν πρόκειται να μας πάρουν όλες τις δουλειές στο εγγύς μέλλον,
09:38
The robots are not going to take all of our jobs in the next year or two,
έτσι το κλασικό Econ 101 βιβλίο θα λειτουργεί τέλεια:
09:41
so the classic Econ 101 playbook is going to work just fine:
Ενθαρρύνετε την επιχειρηματικότητα,
09:46
Encourage entrepreneurship,
μειώστε στο διπλάσιο τις υποδομές
09:48
double down on infrastructure,
και βεβαιωθείτε πως βγάζουμε απ' το εκπαιδευτικό μας σύστημα
09:50
and make sure we're turning out people
ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες.
09:52
from our educational system with the appropriate skills.
Μακροπρόθεσμα, όμως, αν οδεύουμε προς μια οικονομία
09:55
But over the longer term, if we are moving into an economy
που δίνει βαρύτητα στην τεχνολογία και ελαφρότητα στην εργασία
09:58
that's heavy on technology and light on labor,
-κι αυτό συμβαίνει- τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη
10:01
and we are, then we have to consider
μερικές πιο ριζοσπαστικές παρεμβάσεις,
10:04
some more radical interventions,
για παράδειγμα, κάτι σαν εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα.
10:05
for example, something like a guaranteed minimum income.
Καταλαβαίνω ότι κάποιοι εδώ μέσα αισθάνονται άβολα,
10:09
Now, that's probably making some folk in this room uncomfortable,
διότι αυτή η ιδέα συνδέεται με την άκρα αριστερά
10:12
because that idea is associated with the extreme left wing
και με αρκετά ριζοσπαστικά σχέδια για ανακατανομή του πλούτου.
10:16
and with fairly radical schemes for redistributing wealth.
Έκανα μια μικρή έρευνα πάνω σ' αυτήν την αντίληψη
10:19
I did a little bit of research on this notion,
και μπορεί να καλμάρει κάποιους η γνώση ότι
10:21
and it might calm some folk down to know that
την ιδέα ενός καθαρά εγγυημένου εισοδήματος
10:24
the idea of a net guaranteed minimum income
την έχουν υπερασπιστεί σοσιαλιστές που αφρίζουν απ' το στόμα
10:26
has been championed by those frothing-at-the-mouth socialists
όπως οι Φρίντριχ Χάγιεκ, Ρίτσαρντ Νίξον και Μίλτον Φρήντμαν.
10:30
Friedrich Hayek, Richard Nixon and Milton Friedman.
Αν σας προκαλεί ανησυχία
10:35
And if you find yourself worried
το γεγονός ότι κάτι σαν το εγγυημένο εισόδημα
10:37
that something like a guaranteed income
θα προκαλέσει αγκύλωση στην επιθυμία μας για επιτυχία
10:40
is going to stifle our drive to succeed
και θα μας εφησυχάσει,
10:42
and make us kind of complacent,
ίσως σας ενδιαφέρει να μάθετε ότι η κοινωνική κινητικότητα
10:44
you might be interested to know that social mobility,
-ένα από τα πράγματα για τα οποία υπερηφανευόμαστε στις ΗΠΑ-
10:47
one of the things we really pride ourselves on in the United States,
είναι τώρα σε χαμηλότερο επίπεδο από τις χώρες της βόρειας Ευρώπης
10:50
is now lower than it is in the northern European countries
που έχουν αυτά τα πολύ γενναιόδωρα δίκτυα κοινωνικής ασφάλισης.
10:53
that have these very generous social safety nets.
Η οικονομική στρατηγική, λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρη.
10:56
So the economic playbook is actually pretty straightforward.
Η κοινωνική στρατηγική είναι πολύ πιο απαιτητική.
10:59
The societal one is a lot more challenging.
Δεν ξέρω ποια είναι η στρατηγική
11:02
I don't know what the playbook is
που θα απασχολήσει τον Μπιλ και θα τον διατηρήσει έτσι σε όλη του τη ζωή.
11:04
for getting Bill to engage and stay engaged throughout life.
Ξέρω σίγουρα ότι η εκπαίδευση αποτελεί μεγάλο του κομμάτι.
11:08
I do know that education is a huge part of it.
Το ξέρω από πρώτο χέρι.
11:11
I witnessed this firsthand.
Πήρα Μοντεσοριανή εκπαίδευση τα πρώτα μου σχολικά χρόνια
11:12
I was a Montessori kid for the first few years of my education,
και αυτό που μου δίδαξε εκείνη η εκπαίδευση
11:16
and what that education taught me
είναι πως ο κόσμος είναι ένα ενδιαφέρον μέρος
11:18
is that the world is an interesting place
και δουλειά μου είναι να τον εξερευνώ.
11:20
and my job is to go explore it.
Το σχολείο σταμάτησε στην τρίτη τάξη
11:22
The school stopped in third grade,
και μετά μπήκα στο δημόσιο σχολικό σύστημα
11:24
so then I entered the public school system,
κι ένιωσα σα να με είχαν στείλει στο Γκούλαγκ.
11:26
and it felt like I had been sent to the Gulag.
Με το προνόμιο της πείρας, τώρα ξέρω ότι το ζήτημα ήταν
11:30
With the benefit of hindsight, I now know the job
να με προετοιμάσουν για τη δουλειά υπαλλήλου ή χειρώνακτα,
11:33
was to prepare me for life as a clerk or a laborer,
11:36
but at the time it felt like the job was to kind of
τότε όμως ένιωθα ότι η δουλειά θα με υπέτασσε σε αυτά που συνέβαιναν γύρω.
11:38
bore me into some submission with what was going on around me.
Πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα.
11:42
We have to do better than this.
Δε μπορούμε να απορρίπτουμε συνεχώς τους Μπιλ.
11:43
We cannot keep turning out Bills.
Έχουμε ελπιδοφόρες ενδείξεις ότι τα πράγματα βελτιώνονται.
11:47
So we see some green shoots that things are getting better.
Βλέπουμε ότι η τεχνολογία έχει σημαντική επίπτωση στην εκπαίδευση
11:49
We see technology deeply impacting education
και απασχολεί ανθρώπους, από τους μικρούς μαθητές μας
11:52
and engaging people, from our youngest learners
μέχρι τους μεγαλύτερους.
11:55
up to our oldest ones.
Εξέχουσες φωνές των επιχειρήσεων μάς λένε ότι πρέπει
11:57
We see very prominent business voices telling us
να ξανασκεφτούμε μερικά πράγματα που
θεωρούσαμε πολύτιμα για κάποιο διάστημα.
11:59
we need to rethink some of the things that we've been holding dear for a while.
Βλέπουμε σοβαρές και συνεχείς
12:02
And we see very serious and sustained
προσπάθειες βασισμένες σε δεδομένα για να κατανοηθούν
12:05
and data-driven efforts to understand
τρόποι παρέμβασης σε κάποιες από τις πιο προβληματικές κοινότητες που διαθέτουμε.
12:07
how to intervene in some of the most troubled communities that we have.
Οι ελπίδες λοιπόν είναι εκεί.
12:11
So the green shoots are out there.
Δε διατείνομαι ότι
12:13
I don't want to pretend for a minute
αυτά που διαθέτουμε πρόκειται να είναι αρκετά.
12:15
that what we have is going to be enough.
Αντιμετωπίζουμε πολύ σκληρές προκλήσεις.
12:17
We're facing very tough challenges.
Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχουν
περίπου πέντε εκατομμύρια Αμερικανών
12:19
To give just one example, there are about five million Americans
που υπήρξαν άνεργοι για τουλάχιστον έξι μήνες.
12:22
who have been unemployed for at least six months.
Δεν πρόκειται να ρυθμίσουμε τα πράγματα για αυτούς
12:25
We're not going to fix things for them
με το να τους στείλουμε στη Μοντεσοριανή εκπαίδευση.
12:26
by sending them back to Montessori.
Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι ότι δημιουργούμε ένα κόσμο
12:28
And my biggest worry is that we're creating a world
όπου θα έχουμε λαμπρές τεχνολογίες
12:31
where we're going to have glittering technologies
ενσωματωμένες σε ακατάστατες κοινωνίες
12:33
embedded in kind of a shabby society
και θα υποστηρίζονται από μια οικονομία που προκαλεί ανισότητα
12:36
and supported by an economy that generates inequality
αντί για ευκαιρίες.
12:39
instead of opportunity.
Στην πραγματικότητα δε νομίζω ότι αυτό πρόκειται να κάνουμε.
12:40
But I actually don't think that's what we're going to do.
Νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο
12:43
I think we're going to do something a lot better
για τον εξής απλό λόγο:
12:44
for one very straightforward reason:
Τα γεγονότα μάς πάνε εκεί.
12:47
The facts are getting out there.
Οι πραγματικότητες της νέας εποχής της μηχανής
12:49
The realities of this new machine age
και η αλλαγή στην οικονομία γίνονται ευρύτερα γνωστές.
12:51
and the change in the economy are becoming more widely known.
Αν επιθυμούσαμε να επιταχύνουμε εκείνη τη διαδικασία,
θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα
12:54
If we wanted to accelerate that process, we could do things
όπως να βάλουμε τους καλύτερους οικονομολόγους και διαμορφωτές πολιτικής
12:57
like have our best economists and policymakers
να παίζουν «Jeopardy!» εναντίον του Watson.
13:00
play "Jeopardy!" against Watson.
Θα μπορούσαμε να στείλουμε το Κονγκρέσσο σε ένα αυτόνομο οδικό ταξίδι.
13:02
We could send Congress on an autonomous car road trip.
Αν κάνουμε αρκετά από αυτά,
13:05
And if we do enough of these kinds of things,
η συνειδητοποίηση θα βυθιστεί στην ιδέα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν.
13:07
the awareness is going to sink in that things are going to be different.
Μετά ξεκινάμε πάλι τον αγώνα,
13:11
And then we're off to the races,
διότι, ούτε για ένα λεπτό δεν πιστεύω
13:12
because I don't believe for a second
ότι έχουμε ξεχάσει πώς να λύνουμε δύσκολες προκλήσεις
13:15
that we have forgotten how to solve tough challenges
ή ότι έχουμε γίνει τόσο απαθείς ή σκληρόκαρδοι
για να μην προσπαθήσουμε καν.
13:18
or that we have become too apathetic or hard-hearted to even try.
Ξεκίνησα την ομιλία μου με αποφθέγματα συγγραφέων
13:22
I started my talk with quotes from wordsmiths
που τους χώριζαν ένας ωκεανός κι ένας αιώνας.
13:24
who were separated by an ocean and a century.
Επιτρέψτε μου να τελειώσω με λέξεις από πολιτικούς
13:27
Let me end it with words from politicians
με παρόμοια απόσταση μεταξύ τους.
13:29
who were similarly distant.
Ο Γουίνστον Τσόρτσιλ επισκέφθηκε το χώρο μου, το ΜΙΤ, το 1949
13:31
Winston Churchill came to my home of MIT in 1949,
και είπε: «Αν πρόκειται να φέρουμε τις μάζες
13:34
and he said, "If we are to bring the broad masses
του κόσμου σε κάθε χώρα στο τραπέζι της αφθονίας,
13:37
of the people in every land to the table of abundance,
αυτό θα συμβεί μόνο με την ακάματη βελτίωση
13:40
it can only be by the tireless improvement
όλων των μέσων τεχνικής παραγωγής που διαθέτουμε».
13:43
of all of our means of technical production."
Ο Αβραάμ Λίνκολν συνειδητοποίησε ότι υπήρχε ένα ακόμη συστατικό.
13:46
Abraham Lincoln realized there was one other ingredient.
Είπε: «Πιστεύω σταθερά στους ανθρώπους.
13:49
He said, "I am a firm believer in the people.
Όταν τους δοθεί η αλήθεια, μπορούμε να βασιστούμε
13:52
If given the truth, they can be depended upon
για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε εθνική κρίση.
13:54
to meet any national crisis.
Το σημαντικό σημείο είναι να τους δοθούν τα πραγματικά γεγονότα».
13:57
The great point is to give them the plain facts."
Η νότα αισιοδοξίας, το σημαντικό θέμα με το οποίο θα ήθελα να σας αφήσω
13:59
So the optimistic note, great point that I want to leave you with
είναι ότι τα πραγματικά γεγονότα της εποχής της μηχανής γίνονται σαφή
14:02
is that the plain facts of the machine age are becoming clear,
και είμαι πεπεισμένος ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε
14:06
and I have every confidence that we're going to use them
για να πορευτούμε καλά στην προκλητική
14:08
to chart a good course into the challenging,
αφθονούσα οικονομία που δημιουργούμε.
14:11
abundant economy that we're creating.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14:14
Thank you very much.
(Χειροκρότημα)
14:15
(Applause)
Translated by Nikolaos Benias
Reviewed by Helena Galani

▲Back to top

About the Speaker:

Andrew McAfee - Management theorist
Andrew McAfee studies how information technology affects businesses and society.

Why you should listen

Andrew McAfee studies the ways that information technology (IT) affects businesses, business as a whole, and the larger society. His research investigates how IT changes the way companies perform, organize themselves and compete. At a higher level, his work also investigates how computerization affects competition, society, the economy and the workforce.

He's a principal research scientist at the Center for Digital Business at the MIT Sloan School of Management. His books include Enterprise 2.0 and Race Against the Machine (with Erik Brynjolfsson). Read more on his blog.

 

More profile about the speaker
Andrew McAfee | Speaker | TED.com