06:27
TEDLagos Ideas Search

Stephanie Busari: How fake news does real harm

استفانی بوساری: اخبار دروغین موجب آسیب واقعی میشوند

Filmed:

در 14 آوریل، 2014، سازمان تروریستی بوکوحرام بیش از 200 دختر مدرسه ای را از شهر چیباک نیجریه دزدید. در سراسر جهان، این جنایت با شعار #دختران_ما_را_بازگردانید شناخته شد. اما در نیجریه مقامات دولتی این جنایت را یک دروغ نامیدند و با اینکار هر تلاشی برای نجات دختران را به بیراهه کشاندند و به تاخیر انداختند. در این صحبت قوی، روزنامه نگار استفانی بوساری به فاجعه ی چیباک اشاره میکند تا خطر مرگبار اخبار دروغین را توضیح دهد و شرح میدهد چگونه میتوانیم این اخبار را متوقف کنیم.

- Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital. Full bio

I want to tell you a story about a girl.
میخواهم برای شما
00:13
But I can't tell you her real name.
داستان یک دختر را تعریف کنم ؛
00:16
So let's just call her Hadiza.
اما نمیتوانم نام واقعیش را به شما بگویم.
00:19
Hadiza is 20.
پس بیایید او را هدیزا بنامیم.
00:21
She's shy,
هدیزا 20 ساله است.
00:23
but she has a beautiful smile
that lights up her face.
او خجالتیست؛
00:24
But she's in constant pain.
اما لبخند زیبایی دارد که باعث
میشود صورتش بدرخشد.
00:28
And she will likely be on medication
for the rest of her life.
او دائما درد میکشد.
00:32
Do you want to know why?
و احتمالا تا آخر عمر باید دارو مصرف کند.
00:37
Hadiza is a Chibok girl,
مایلید بدانید چرا؟
00:39
and on April 14, 2014, she was kidnapped
هدیزا دختری اهل چیباک است.
00:42
by Boko Haram terrorists.
و در تاریخ 14 آوریل 2014 توسط
00:46
She managed to escape, though,
تروریست های بوکوحرام دزدیده شد.
00:48
by jumping off the truck
that was carrying the girls.
او توانست با پریدن از
00:51
But when she landed,
she broke both her legs,
کامیون حامل دختران،فرار کند.
00:54
and she had to crawl on her tummy
to hide in the bushes.
اما هنگام فرود هر دو پایش را شکست.
00:57
She told me she was terrified
that Boko Haram would come back for her.
و مجبور بود روی شکمش چهار دست و پا برود تا
داخل بوته ها پنهان شود.
01:00
She was one of 57 girls who would escape
by jumping off trucks that day.
او به من گفت از اینکه بوکوحرام برای یافتن
او بازگردد،وحشت داشته است.
01:05
This story, quite rightly, caused ripples
او یکی از 57 دختری بود که آن روز با پریدن
از کامیونها فرار کردند.
01:10
around the world.
این داستان براستی موجب ایجاد جنبش هایی
01:12
People like Michelle Obama,
Malala and others
در سراسر جهان شد.
01:14
lent their voices in protest,
افرادی مانند میشل اوباما، مالالا و دیگران
01:17
and at about the same time --
I was living in London at the time --
دست به اعتراض زدند.
01:19
I was sent from London to Abuja
to cover the World Economic Forum
در همین زمان من در لندن زندگی میکردم.
01:23
that Nigeria was hosting
for the first time.
من برای شرکت در انجمن اقتصاد جهانی از
لندن به آبوجا فرستاده شده بودم.
01:27
But when we arrived, it was clear
that there was only one story in town.
که نیجریه برای نخستین بار میزبان آن بود.
01:30
We put the government under pressure.
اما وقتی ما رسیدیم،در شهر بطور واضح
تنها یک داستان گفته میشد.
01:35
We asked tough questions
about what they were doing
ما دولت را تحت فشار گذاشتیم،
01:37
to bring these girls back.
سوالات سختی درباره ی اقداماتشان برای
01:40
Understandably,
بازگرداندن دخترها پرسیدیم.
01:42
they weren't too happy
with our line of questioning,
طبعا،آنها
01:44
and let's just say we received
our fair share of "alternative facts."
از این سوال پرسیدن ما خشنود نبودند.
01:46
(Laughter)
بیایید فقط بگوییم که ما به اندازه ی کافی
01:50
Influential Nigerians
were telling us at the time
"حقایق جایگزین" شنیدیم. (خنده ی حضار)
01:53
that we were naïve,
نیجریه های با نفوذ آن زمان به ما میگفتند
01:56
we didn't understand
the political situation in Nigeria.
که ما ساده لوح هستیم،
01:58
But they also told us
و متوجه ی وضعیت سیاسی نیجریه نمیشویم.
02:02
that the story of the Chibok girls
ولی آنها به ما گفتند که
02:05
was a hoax.
داستان دزدیدن دختران چیباک
02:07
Sadly, this hoax narrative has persisted,
دروغ و فریب است.
02:10
and there are still people
in Nigeria today
متاسفانه این روایت دروغین ادامه
پیدا کرده است.
02:12
who believe that the Chibok girls
were never kidnapped.
و هنوز افرادی در نیجریه هستند،
02:15
Yet I was talking to people like these --
که فکر میکنند دختران چیباک هیچوقت
دزدیده نشده بودند.
02:18
devastated parents,
با این حال من با اینگونه افراد صحبت میکردم.
02:22
who told us that on the day
Boko Haram kidnapped their daughters,
پدر و مادرهای بیچاره ای که
02:24
they ran into the Sambisa Forest
after the trucks carrying their daughters.
به ما میگفتند روزی که بوکوحرام دخترانشان
را دزدیده بود،
02:28
They were armed with machetes,
but they were forced to turn back
آنها بدنبال کامیون های حامل دخترانشان
داخل جنگل سامبیسا دویده بودند.
02:32
because Boko Haram had guns.
آنها مسلح به قمه بودند اما مجبور به
عقب نشینی شدند.
02:36
For two years, inevitably,
the news agenda moved on,
چون بوکوحرام تفنگ داشت.
02:39
and for two years,
تا دو سال، به ناچار، رسانه ها این واقعه را
به فراموشی سپردند.
02:43
we didn't hear much
about the Chibok girls.
و دو سال
02:44
Everyone presumed they were dead.
ما خبری از دختران چیباک نشنیدیم.
02:47
But in April last year,
همه فکر میکردند که آنها مرده اند.
02:50
I was able to obtain this video.
ولی ماه آوریل سال گذشته
02:52
This is a still from the video
من توانستم این ویدیو را بدست بیاورم.
02:55
that Boko Haram filmed as a proof of life,
این صحنه ای از ویدیویی است،
02:56
and through a source,
I obtained this video.
که بوکوحرام بعنوان اثبات زندگی
ضبط کرده بود.
03:00
But before I could publish it,
و از طریق یک منبع من این ویدیو را
بدست آوردم.اما پیش
03:04
I had to travel
to the northeast of Nigeria
از آنکه بتوانم آن را منتشر کنم،
03:05
to talk to the parents, to verify it.
باید به شمال شرقی نیجریه سفر میکردم تا
03:08
I didn't have to wait
too long for confirmation.
برای اطمینان از صحت آن با والدین صحبت کنم.
03:11
One of the mothers,
when she watched the video, told me
احتیاج به زمان زیادی برای تایید نبود.
03:15
that if she could have reached
into the laptop
یکی از مادران، وقتی ویدیو را دید،
به من گفت؛
03:18
and pulled our her child from the laptop,
که اگر میتوانست دستش را داخل لپ تاپ ببرد
03:21
she would have done so.
و فرزندش را از لپ تاپ بیرون بکشد،
03:25
For those of you who are parents,
like myself, in the audience,
اینکار را میکرد.
03:28
you can only imagine the anguish
از میان شما کسانیکه مانند من
صاحب فرزند هستید،
03:31
that that mother felt.
تنها میتوانید تصور کنید که آن مادر
03:34
This video would go on to kick-start
negotiation talks with Boko Haram.
چه عذابی میکشید.
03:37
And a Nigerian senator told me
that because of this video
این ویدیو موجب شروع مذاکرات با بوکوحرام شد
03:44
they entered into those talks,
یک سناتور نیجریه ای بمن گفت که بخاطر
این ویدیو
03:48
because they had long presumed
that the Chibok girls were dead.
آنها وارد این مذاکرات شدند،
03:50
Twenty-one girls were freed
in October last year.
چون برای مدت زیادی تصور میکردند که دختران
چیباک مرده بودند.
03:54
Sadly, nearly 200 of them
still remain missing.
21 دختر اکتبر سال گذشته آزاد شدند.
03:59
I must confess that I have not been
a dispassionate observer
متاسفانه حدود 200 نفر از آنها هنوز
مفقود هستند.
04:03
covering this story.
باید اعتراف کنم که هنگام پوشش این داستان،
من یک
04:07
I am furious when I think
about the wasted opportunities
تماشاچی خنثی نبوده ام.
04:09
to rescue these girls.
من خشمگین میشوم وقتی به فرصت هایی فکر
میکنم که میتوانستند این دختران را نجات
04:14
I am furious when I think about
what the parents have told me,
بدهند اما به هدر رفتند.
04:15
that if these were daughters
of the rich and the powerful,
من خشمگین میشوم وقتی به چیزی که این پدر و
مادرها بمن گفتند،فکر میکنم؛
04:19
they would have been found much earlier.
که اگر این دختران از طبقه ی ثروتمند و
قدرتمند بودند،
04:22
And I am furious
خیلی زودتر پیدایشان میکردند.
04:26
that the hoax narrative,
من خشمگین هستم و واقعا معتقدم
04:28
I firmly believe,
که روایت دروغین و فریبکارانه
04:30
caused a delay;
موجب یک تاخیر شد؛روایت دروغین و
فریبکارانه ی
04:32
it was part of the reason
for the delay in their return.
این داستان بخشی از دلیل تاخیر در
بازگشت دختران بود.
04:34
This illustrates to me
the deadly danger of fake news.
این خطر مرگبار اخبار دروغین را بمن نشان
میدهد.
04:38
So what can we do about it?
ما در اینباره چکار
میتوانیم بکنیم؟
04:43
There are some very smart people,
افراد و مهندسان بسیار باهوشی در
04:45
smart engineers at Google and Facebook,
گوگل و فیس بوک وجود دارند،
04:47
who are trying to use technology
to stop the spread of fake news.
که با استفاده از تکنولوژی تلاش میکنند
از نشر اخبار دروغین جلوگیری کنند.
04:50
But beyond that, I think
everybody here -- you and I --
اما فراتر از آن، من فکر میکنم همه ی کسانی
که اینجا هستند--شما و من--
04:55
we have a role to play in that.
باید نقشی در این باره ایفا کنیم.
05:00
We are the ones who share the content.
ما کسانی هستیم که محتوا را منتشر میکنیم.
05:02
We are the ones who share
the stories online.
ما کسانی هستیم که داستانها را آنلاین
منتشر میکنیم.
05:04
In this day and age, we're all publishers,
در این عصر و دوران، همه ی ما
منتشرکننده هستیم.
05:07
and we have responsibility.
و ما مسئولیم.
05:10
In my job as a journalist,
من در حرفه ام بعنوان یک روزنامه نگار
05:13
I check, I verify.
چک میکنم، از صحت اخبار مطمئن میشوم.
05:15
I trust my gut, but I ask tough questions.
به غریضه ام اعتماد میکنم،
اما سوالات سختی میپرسم،
05:17
Why is this person telling me this story?
چرا این فرد این داستان را برای من میگوید؟
05:21
What do they have to gain
by sharing this information?
آنها با دادن این اطلاعات چه سودی میبرند؟
05:24
Do they have a hidden agenda?
ممکن است که نیت پنهانی داشته باشند؟
05:28
I really believe that we must all start
to ask tougher questions
من واقعا باور دارم که همه ی ما باید شروع
کنیم و درباره ی اطلاعاتی که آنلاین
05:30
of information that we discover online.
بدست می آوریم،سوالات سخت تری بپرسیم.
05:36
Research shows that some of us
don't even read beyond headlines
تحقیقات نشان میدهند که بعضی از ما پیش از
اینکه اخبار را منتشر کنیم چیزی فراتر از
05:41
before we share stories.
عناوین آنها را نمیخوانیم.
05:47
Who here has done that?
کسی اینجا این کار را انجام داده؟
05:49
I know I have.
من اینکار را انجام دادم
05:51
But what if
اما چه اتفاقی میافتد اگر
05:54
we stopped taking information
that we discover at face value?
ما دیگر اطلاعاتی را که بطور واقع
با آنها مواجه میشویم را فراموش کنیم؟
05:57
What if we stop to think
about the consequence
چه اتفاقی میافتد اگر ما راجع به
عواقب اطلاعاتی که
06:02
of the information that we pass on
منتشر میکنیم، فکر نکنیم؟
06:05
and its potential to incite
violence or hatred?
و به پتانسیلی که این اخبار در ایجاد خشونت
و تنفر دارند، فکر نکنیم؟
06:08
What if we stop to think
about the real-life consequences
چه اتفاقی میافتد اگر ما به عواقب اطلاعاتی
که منتشر میکنیم
06:12
of the information that we share?
در زندگی واقعی فکر نکنیم؟
06:17
Thank you very much for listening.
بسیار ممنونم که گوش دادید.
06:20
(Applause)
(تشویق حضار)
06:21
Translated by Mahshid Emami
Reviewed by dornaz kheibargir

▲Back to top

About the Speaker:

Stephanie Busari - Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital.

Why you should listen

Stephanie Busari moved to Lagos from London in July 2016 to pioneer CNN's first digital and multimedia bureau. She also reports on-air in breaking news situations for CNN International.

In April 2016 Busari exclusively obtained the "proof of life" video that showed that the missing Chibok schoolgirls who were kidnapped in Nigeria in 2014 were still alive. She was also an instrumental member of the CNN team that won a Peabody Award in May 2015 for the network's coverage of the missing girls. Busari recently won a Gracie Award for her persistence in covering this story, and she's also a previous recipient of the Outstanding Woman in the Media Awards.

Busari is a passionate community activist who curated TEDxBrixton for three years before she left London. She founded TEDxBrixton in 2013 driven by a desire to bring disparate elements of her community together and to create a platform for those who wouldn't normally have one to share their ideas worth spreading.

A passionate and adept public speaker, Busari is regularly invited to share her insights and host panels. She has spoken at UN Women, Said Business School, Oxford, Africa Gathering among others.

Over a 15-year career, Busari has worked as a news reporter, entertainment and features writer, court reporter and columnist, and she has been published in many of the UK and international media's most influential outlets, such as the BBC and Daily Mirror.

During a six-month stint in Northern Ireland in 2003, Busari spent time in some of the worst affected areas of "The Troubles" and secured interviews with a crucifixion victim, government ministers and paramilitaries. While there, she also launched and edited an award-winning lifestyle column.

A native Yoruba speaker, Busari also speaks fluent French and is currently learning Hausa.  

More profile about the speaker
Stephanie Busari | Speaker | TED.com