09:35
TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road … and in the air

דריה ון דן ברקן: למה אני לוקחת את הפסנתר לדרך...ולאוויר

Filmed:

הפסנתרנית דריה ון דן ברקן התאהבה בנגינת הקלידים הבארוקית של גאורג פרידריך הנדל. עכשיו, היא מתכוונת להצית את התשוקה באחרים. בהרצאה הזו, היא מנגנת לנו את רכבת ההרים הרגשית של המוזיקה שלו -- בעודה מפליגה עם הפסנתר שלה באויר, נוסעת איתו ברחובות, וכמובן מנגנת על הבמה.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

לאחרונה, טסתי מעל קהל
00:17
Recently, I flew over a crowd
של אלפי אנשים בברזיל
00:19
of thousands of people in Brazil
וניגנתי מוזיקה של גיאורג פרידריך הנדל.
00:21
playing music by George Frideric Handel.
נסעתי גם ברחובות אמסטרדם,
00:25
I also drove along the streets of Amsterdam,
שוב מנגנת מוזיקה של אותו מלחין.
00:28
again playing music by this same composer.
בואו נביט.
00:31
Let's take a look.
(מוזיקה: אלגרו מאת גיאורג פרידריך הנדל.
מבוצע על ידי דריה ון דן ברקן.)
00:34
(Music: George Frideric Handel, "Allegro."
Performed by Daria van den Bercken.)
(סרטון) דריה ון דן ברקן:
אני גרה בקומה השלישית,
00:53
(Video) Daria van den Bercken: I
live there on the third floor.
(בהולנדית) אני גרה שם בפינה.
00:55
(In Dutch) I live there on the corner.
אני למעשה גרה שם, מעבר לפינה.
00:57
I actually live there, around the corner.
ואתם באמת מוזמנים.
00:59
and you'd be really welcome.
איש: (בהולנדית) זה נשמע כמו כיף?
ילד: (בהולנדית) כן!
01:01
Man: (In Dutch) Does that sound like fun?
Child: (In Dutch) Yes!
[(בהולנדית) "קונצרט בית הנדל"]
01:03
[(In Dutch) "Handel house concert"]
(מחיאות כפיים)
01:28
(Applause)
דריה ון דן ברקן: כל זה היה חוויה
01:40
Daria van den Bercken: All this was a real
אמיתית וקסומה ממאות סיבות.
01:42
magical experience for hundreds of reasons.
עכשיו אתם אולי שואלים,
למה עשיתי את הדברים האלה?
01:45
Now you may ask, why have I done these things?
הם לא באמת מאפיינים
את חיי היומיום של מוזיקאים.
01:48
They're not really typical for a musician's
01:50
day-to-day life.
ובכן, עשיתי את זה בגלל שהתאהבתי במוזיקה
01:52
Well, I did it because I fell in love with the music
ורצית לחלוק אותה עם הרבה אנשים
01:56
and I wanted to share it with as many people
ככל האפשר.
01:59
as possible.
זה התחיל לפני כמה שנים.
02:01
It started a couple of years ago.
ישבתי בבית על הספה עם שפעת
02:03
I was sitting at home on the couch with the flu
ושוטטתי באינטרנט קצת,
02:07
and browsing the Internet a little,
ומצאתי שהנדל כתב יצירות
02:09
when I found out that Handel had written works
לקלידים.
02:12
for the keyboard.
ובכן, הופתעתי. לא ידעתי את זה.
02:14
Well, I was surprised. I did not know this.
אז הורדתי את התווים והתחלתי לנגן.
02:16
So I downloaded the sheet music and started playing.
ומה שקרה היה
02:21
And what happened next was
שנכנסתי למצב של
02:22
that I entered this state of pure,
פליאה טהורה ובלתי-משוחדת.
02:26
unprejudiced amazement.
זו היתה חוויה
02:29
It was an experience
של יראת כבוד עצומה מהמוזיקה,
02:31
of being totally in awe of the music,
ולא הרגשתי ככה הרבה זמן.
02:34
and I had not felt that in a long time.
אולי יהיה לכם קל יותר להתחבר לזה
אם תשמעו את זה.
02:38
It might be easier to relate to this when you hear it.
היצירה הראשונה שניגנתי
02:42
The first piece that I played through
התחילה כך.
02:46
started like this.
(מוזיקה)
02:49
(Music)
ובכן, זה נשמע מאוד מלנכולי, נכון?
03:14
Well this sounds very melancholic, doesn't it?
והפכתי את הדף ומה שבא בהמשך
03:18
And I turned the page and what came next
היה זה.
03:21
was this.
(מוזיקה)
03:23
(Music)
ובכן, זה נשמע מאוד נמרץ, לא?
03:50
Well, this sounds very energetic, doesn't it?
אז תוך כמה דקות,
03:54
So within a couple of minutes,
והיצירה עדיין אפילו לא הסתיימה,
03:57
and the piece isn't even finished yet,
חוויתי שני מאפיינים מנוגדים:
03:59
I experienced two very contrasting characters:
מלנכוליה יפיפיה ואנרגיה טהורה.
04:03
beautiful melancholy and sheer energy.
ובעיני אלה
04:07
And I consider these two elements to be
שני רגשות אנושיים חיוניים.
04:09
vital human expressions.
וטוהר המוזיקה
גורם לכם לשמוע אותה
04:12
And the purity of the music makes you hear it
04:14
very effectively.
באפקטיביות רבה.
עשיתי הרבה קונצרטים לילדים
04:19
I've given a lot of children's concerts
בגילאי שבע ושמונה,
04:22
for children of seven and eight years old,
ומה שניגנתי, בין אם זה היה באך, בטהובן,
04:25
and whatever I play, whether it's Bach, Beethoven,
אפילו שטוקהאוזן,
04:29
even Stockhausen,
או מוזיקת ג'אז,
04:30
or some jazzy music,
הם היו פתוחים לשמוע אותה,
04:33
they are open to hear it,
באמת מוכנים להאזין,
04:35
really willing to listen,
ונוח להם לעשות את זה.
04:37
and they are comfortable doing so.
וכשכיתות מגיעות
04:40
And when classes come in
עם ילדים שמבוגרים רק בכמה שנים,
04:42
with children who are just a few years older,
11,12, הרגשתי שלפעמים אני כבר מתקשה
04:45
11, 12, I felt that I sometimes already had trouble
להגיע אליהם ככה.
04:50
in reaching them like that.
המורכבות של המוזיקה הופכת לבעיה,
04:52
The complexity of the music does become an issue,
ולמעשה הדעות של אחרים --
04:56
and actually the opinions of others —
הורים, חברים, מדיה -- הם מתחילים להשפיע.
05:00
parents, friends, media — they start to count.
אבל הצעירים, הם לא מטילים ספק
05:04
But the young ones, they don't question
בדעה של עצמם.
05:07
their own opinion.
הם במצב קבוע של פליאה.
05:10
They are in this constant state of wonder,
ואני מאמינה בחוזקה
שאנחנו יכולים להמשיך להאזין
05:13
and I do firmly believe that we can keep listening
כמו בני השבע הצעירים האלה,
05:17
like these seven-year-old children,
אפילו כשגדלים.
05:19
even when growing up.
ולכן ניגנתי
05:22
And that is why I have played
לא רק באולמות קונצרטים
05:24
not only in the concert hall
אלא גם ברחובות, ברשת, באוויר:
05:26
but also on the street, online, in the air:
כדי להרגיש את מצב הפליאה הזה,
05:30
to feel that state of wonder,
באמת להאזין,
05:33
to truly listen,
ולהאזין בלי דעות קדומות.
05:35
and to listen without prejudice.
והייתי רוצה להזמין אתכם
05:39
And I would like to invite you
לעשות את זה עכשיו.
05:41
to do so now.
(מוזיקה: צ'קונה בסול מז'ור, מאת גיאורג פרידריך הנדל.
בביצוע דריה ון דן ברקן.)
05:50
(Music: George Frideric Handel, "Chaconne in G Major."
Performed by Daria van den Bercken.)
(מחיאות כפיים)
09:17
(Applause)
תודה לכם.
09:23
Thank you.
(מחיאות כפיים)
09:25
(Applause)
Translated by Ido Dekkers
Reviewed by Sigal Tifferet

▲Back to top

About the Speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com