18:01
TEDSalon NY2013

Bruce Feiler: Agile programming -- for your family

Bruce Feiler: Agilis módszer -- a családnak

Filmed:

Bruce Feiler radikális ötlettel áll elő: A modern családi élet stresszének leküzdésére használjuk az agilis módszert! Az agilis szoftverfejlesztési módszertan által inspirálva, Feiler olyan családi praktikákat vezet be, amelyek fokozzák a rugalmasságot, az ötletek felfelé áramlását, az állandó visszacsatolást és az elszámoltathatóságot. Egy meglepő eredmény: A gyerekek maguk választják meg saját büntetésüket.

- Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible." Full bio

So here's the good news about families.
Van egy jó hírem a családokkal kapcsolatban.
00:16
The last 50 years have seen a revolution
Az elmúlt 50 év forradalmasította
00:19
in what it means to be a family.
a család fogalmának tartalmát.
00:21
We have blended families, adopted families,
Ismerünk mozaikcsaládot, örökbefogadó családot;
00:23
we have nuclear families living in separate houses
nukleáris családot, melynek tagjai külön élnek,
00:26
and divorced families living in the same house.
és elvált családokat, melyek
ugyanabban a házban élnek.
00:28
But through it all, the family has grown stronger.
Azonban mindezeken túl,
a családok erősebbek lettek.
00:31
Eight in 10 say the family they have today
Tízből nyolc ember mondja,
hogy a család, amelyben ma él,
00:34
is as strong or stronger than the family they grew up in.
legalább olyan erős, vagy erősebb,
mint a család, amelyben felnőtt.
00:36
Now, here's the bad news.
Nos akkor lássuk a rossz hírt.
00:41
Nearly everyone is completely overwhelmed
Szinte mindenkit túlterhel
00:43
by the chaos of family life.
a családi élet mindennapos káosza.
00:45
Every parent I know, myself included,
Minden szülő akit ismerek,
magamat is beleértve,
00:48
feels like we're constantly playing defense.
úgy érzi, hogy folyamatosan
védekező szerepet játszik.
00:50
Just when our kids stop teething, they start having tantrums.
Épp csak, hogy fogaik kinőttek,
gyermekeink elkezdenek hisztizni.
00:52
Just when they stop needing our help taking a bath,
Alighogy már nem kell őket fürdetni,
00:55
they need our help dealing with cyberstalking or bullying.
segíthetünk nekik az internetes zaklatások,
vagy iskolai megfélemlítések legyőzésében.
00:57
And here's the worst news of all.
És itt a legrosszabb hír.
01:01
Our children sense we're out of control.
Gyermekeink érzik,
hogy nem vagyunk urai a helyzetnek.
01:03
Ellen Galinsky of the Families and Work Institute
Ellen Galinsky, a Család-
és Munkaügyi Intézet munkatársa
01:06
asked 1,000 children, "If you were granted
megkérdezett 1000 gyermeket, "Ha lehetne
01:09
one wish about your parents, what would it be?"
egy kívánságod a szüleiddel kapcsolatban,
mi lenne az?"
01:12
The parents predicted the kids would say,
A szülők azt várták,
a gyerekek azt mondják majd, hogy
01:15
spending more time with them.
hadd töltsenek több időt velük.
01:17
They were wrong. The kids' number one wish?
Tévedtek. A gyerekek első számú kívánsága?
01:20
That their parents be less tired and less stressed.
A szüleik legyenek kevésbé fáradtak
és kevésbé stresszesek!
01:23
So how can we change this dynamic?
Szóval, hogyan tudnánk változtatni ezen a jelenségen?
01:27
Are there concrete things we can do to reduce stress,
Vajon vannak-e kézzelfogható dolgok,
amelyekkel csökkenthetjük a stresszt,
01:29
draw our family closer,
közelebb hozhatjuk a családtagokat egymáshoz,
01:33
and generally prepare our children to enter the world?
és felkészíthetjük gyermekeinket az életre?
01:35
I spent the last few years trying to answer that question,
Az utóbbi néhány évet azzal töltöttem,
hogy választ találjak erre a kérdésre,
01:39
traveling around, meeting families, talking to scholars,
utazgatva, családokat látogatva és tudósokkal,
01:43
experts ranging from elite peace negotiators
szakértőkkel beszélgetve, elit béketárgyalóktól kezdve,
01:46
to Warren Buffett's bankers to the Green Berets.
Warren Buffett bankárjain keresztül, a zöldsapkásokig.
01:49
I was trying to figure out, what do happy families do right
Azt próbáltam kideríteni,
vajon a boldog családok mit csinálnak jól,
01:53
and what can I learn from them to make my family happier?
és mit tanulhatok tőlük, amivel
saját családomat boldogabbá tehetem?
01:56
I want to tell you about one family that I met,
Szeretnék mesélni önöknek
egy családról, akiket megismertem,
02:01
and why I think they offer clues.
és hogy miért gondolom, hogy követendő a példájuk.
02:03
At 7 p.m. on a Sunday in Hidden Springs, Idaho,
Vasárnap este 7, Hidden Springs, Idaho,
02:06
where the six members of the Starr family are sitting down
a Starr család hat tagja összeül
02:09
to the highlight of their week: the family meeting.
a hét legfontosabb eseményére:
a heti családi megbeszélésre.
02:11
The Starrs are a regular American family
Starrék egy átlagos amerikai család,
02:14
with their share of regular American family problems.
a szokványos amerikai problémáikkal.
02:16
David is a software engineer. Eleanor takes care
David szoftvermérnök. Eleanor ügyel
02:19
of their four children, ages 10 to 15.
a négy, 10 és 15 év közötti gyermekükre.
02:22
One of those kids tutors math on the far side of town.
Az egyik gyermek matekórákat vesz
a város távoli végén.
02:25
One has lacrosse on the near side of town.
A másik lacrosse edzése a közelben.
02:28
One has Asperger syndrome. One has ADHD.
A harmadik Asperger-szindrómás.
A negyedik hiperaktív (ADHD-s).
02:30
"We were living in complete chaos," Eleanor said.
"Korábban teljes káoszban éltünk",
meséli Eleanor.
02:34
What the Starrs did next, though, was surprising.
Amit Starr ez után tett, meglepő volt.
02:37
Instead of turning to friends or relatives,
Ahelyett, hogy barátaihoz
vagy rokonaihoz fordult volna,
02:40
they looked to David's workplace.
a munkahelyén kezdett megoldás után kutatni.
02:43
They turned to a cutting-edge program called agile development
A legkorszerűbb technikához,
az agilis módszerhez folyamodtak,
02:46
that was just spreading from manufacturers in Japan
ami japán termelő cégektől terjedt át
02:49
to startups in Silicon Valley.
a Szilícium-völgy induló vállalkozásaira.
02:52
In agile, workers are organized into small groups
Az agilis módszerben a dolgozókat
kis csoportokba szervezik,
02:55
and do things in very short spans of time.
és a műveleteket nagyon rövid idő alatt végzik el.
02:58
So instead of having executives issue grand proclamations,
És ahelyett, hogy a menedzsment adna ki utasításokat,
03:00
the team in effect manages itself.
a csapat menedzseli önmagát.
03:03
You have constant feedback. You have daily update sessions.
A visszacsatolás folyamatos.
Naponta vannak státuszmegbeszélések.
03:06
You have weekly reviews. You're constantly changing.
Vannak heti áttekintő megbeszélések is.
A változás folyamatos.
03:09
David said when they brought this system into their home,
David azt mondja, hogy amikor behozta
a családjába ezt a módszert,
03:13
the family meetings in particular increased communication,
a családi megbeszélések
különösen javították a kommunikációt,
03:16
decreased stress, and made everybody
csökkentették a stresszt, és mindenkit
03:19
happier to be part of the family team.
boldogabbá tett, hogy a családi team tagja lehetett.
03:22
When my wife and I adopted these family meetings and other techniques
Amikor a feleségemmel behoztuk ezeket a
családi megbeszéléseket és más technikákat
03:25
into the lives of our then-five-year-old twin daughters,
az akkoriban ötéves ikerlányaink életébe,
03:28
it was the biggest single change we made since our daughters were born.
ez volt a legnagyobb változás,
ami a lányokkal születésük óta történt.
03:31
And these meetings had this effect
És ezeknek a megbeszéléseknek ugyanez a hatása
03:35
while taking under 20 minutes.
az alatt a 20 perc alatt, amíg tartanak.
03:37
So what is Agile, and why can it help
Mi is hát az agilis módszer, és miért tud segíteni
03:40
with something that seems so different, like families?
annyira különbözőnek látszó dolgokon,
mint a családok?
03:42
In 1983, Jeff Sutherland was a technologist
1983-ban Jeff Sutherland technológiai szakember volt
03:45
at a financial firm in New England.
egy pénzügyi vállalatnál, New Englandben.
03:47
He was very frustrated with how software got designed.
Rendkívül zavarta a szoftvertervezési folyamat menete.
03:50
Companies followed the waterfall method, right,
A cégek a vízesés-modellt követték,
03:53
in which executives issued orders that slowly trickled down
amiben a vezetők utasításokat adtak ki,
amelyek csak lassan
03:55
to programmers below,
csorogtak le a programozókhoz,
03:58
and no one had ever consulted the programmers.
és a programozókkal soha senki nem konzultált.
04:00
Eighty-three percent of projects failed.
A projektek nyolcvanhárom százaléka megbukott.
04:03
They were too bloated or too out of date
Túl terjedelmessé váltak, vagy elavultak,
04:05
by the time they were done.
mire elkészültek.
04:08
Sutherland wanted to create a system where
Sutherland egy olyan rendszert
akart létrehozni, amiben
04:10
ideas didn't just percolate down but could percolate up from the bottom
az ötletek nem csak felülről lefelé,
hanem lentről fölfelé is áramolhatnak,
04:13
and be adjusted in real time.
és valós időben módosulhatnak.
04:17
He read 30 years of Harvard Business Review
Átolvasta a Harvard Business Review 30 évfolyamát,
04:19
before stumbling upon an article in 1986
mire rátalált egy 1986-os cikkre,
04:22
called "The New New Product Development Game."
aminek címe "Az új termékfejlesztési játék" volt.
04:25
It said that the pace of business was quickening --
Ez arról szólt, hogy az üzlet sebessége fokozódik --
04:28
and by the way, this was in 1986 --
ez 1986-ban volt --
04:31
and the most successful companies were flexible.
és hogy a flexibilis vállalatok
voltak a legsikeresebbek.
04:33
It highlighted Toyota and Canon
Kiemelte a Toyotát és a Canont,
04:37
and likened their adaptable, tight-knit teams to rugby scrums.
és alkalmazkodni képes, összetartó teamjeiket
a rögbi "scrum"-jához hasonlította.
04:38
As Sutherland told me, we got to that article,
Ahogy Sutherland mondta nekem,
elővettük ezt a cikket,
04:43
and said, "That's it."
és azt mondtuk: "Ez az!"
04:45
In Sutherland's system, companies don't use
Sutherland rendszerében a vállalatok nem indítanak
04:47
large, massive projects that take two years.
hatalmas, évekig tartó projekteket.
04:50
They do things in small chunks.
A feladatokat kis részletekben végzik el.
04:53
Nothing takes longer than two weeks.
Semmi nem tart két hétnél tovább.
04:54
So instead of saying, "You guys go off into that bunker
Ahelyett, hogy azt mondanánk:
"Na, fiúk, befelé abba a bunkerbe,
04:57
and come back with a cell phone or a social network,"
és ki se gyertek, amíg nem kész
egy mobiltelefon vagy egy közösségi háló",
04:59
you say, "You go off and come up with one element,
azt mondjuk: "Menjetek,
készítsetek el egyetlen konmponenst,
05:02
then bring it back. Let's talk about it. Let's adapt."
majd hozzátok vissza. Beszéljünk róla. Adaptáljuk."
05:04
You succeed or fail quickly.
Vagy gyorsan eredményt értek el,
vagy gyorsan kudarcot vallotok.
05:07
Today, agile is used in a hundred countries,
Manapság az agilis módszert száz országban használják,
05:10
and it's sweeping into management suites.
és már elérte a vezetői irodákat is.
05:14
Inevitably, people began taking some of these techniques
Az emberek elkerülhetetlenül
elkezdték ezeket a technikákat átvenni,
05:16
and applying it to their families.
és alkalmazni saját családjaikra.
05:19
You had blogs pop up, and some manuals were written.
Blogok jelennek meg, kézikönyvek íródnak.
05:21
Even the Sutherlands told me that they had
Sutherlandék mesélték, hogy egyszer még
05:24
an Agile Thanksgiving,
agilis Hálaadást is tartottak,
05:26
where you had one group of people working on the food,
ahol az egyik team az ételeket készítette,
05:27
one setting the table, and one greeting visitors at the door.
a másik az asztalt terítette,
a harmadik pedig a vendégeket fogadta.
05:30
Sutherland said it was the best Thanksgiving ever.
Sutherland szerint ez volt
életük legjobb Hálaadása.
05:33
So let's take one problem that families face,
Vegyünk hát egy problémát,
amivel a családok küzdenek,
05:37
crazy mornings, and talk about how agile can help.
a reggeli rohanást, és nézzük meg,
hogy tud az agilis módszer segíteni.
05:39
A key plank is accountability,
Az egyik építőkő az elszámoltathatóság,
05:42
so teams use information radiators,
ehhez a teamek "információsugárzókat" használnak,
05:44
these large boards in which everybody is accountable.
ezek nagy táblák, melyeken keresztül
mindenki számon kérhető.
05:46
So the Starrs, in adapting this to their home,
Starrék a módszer otthoni adaptációjában
05:50
created a morning checklist
egy reggeli ellenőrzőlistát készítettek,
05:52
in which each child is expected to tick off chores.
amin minden gyermeknek
házimunkákat kellett kipipálnia.
05:54
So on the morning I visited, Eleanor came downstairs,
Azon a reggelen, amikor náluk jártam,
Eleanor jött lefelé a lépcsőn,
05:57
poured herself a cup of coffee, sat in a reclining chair,
öntött magának egy csésze kávét,
leült egy hintaszékbe,
06:00
and she sat there,
és csak ott ült,
06:02
kind of amiably talking to each of her children
kedvesen beszélgetve a gyermekeivel,
06:04
as one after the other they came downstairs,
akik egymás után jöttek lefelé,
06:07
checked the list, made themselves breakfast,
elenőrizték a listát, elkészítették a reggelijüket,
06:09
checked the list again, put the dishes in the dishwasher,
újra megnézték a listát,
berakták az edényeket a mosogatógépbe,
06:11
rechecked the list, fed the pets or whatever chores they had,
újra ellenőrizték a listát, megetették az állatokat,
vagy elvégezték a soron következő feladatot,
06:14
checked the list once more, gathered their belongings,
újra megnézték a listát,
összepakolták a holmijukat,
06:17
and made their way to the bus.
és elindultak a buszhoz.
06:19
It was one of the most astonishing family dynamics I have ever seen.
Ez volt a leglenyűgözőbb családi együttműködés,
amit valaha láttam.
06:22
And when I strenuously objected this would never work in our house,
És amikor kitartóan állítottam,
hogy ez a módszer nálunk nem fog működni,
06:26
our kids needed way too much monitoring,
hogy a mi gyerekeink túl sok felügyeletet igényelnek,
06:29
Eleanor looked at me.
Eleanor rám nézett.
06:32
"That's what I thought," she said.
"Korábban én is így gondoltam", felelte.
06:33
"I told David, 'keep your work out of my kitchen.'
"Mondtam Davidnek,
'ne hozd be a munkádat a konyhába'
06:34
But I was wrong."
De tévedtem."
06:36
So I turned to David: "So why does it work?"
Aztán Davidhez fordultam:
"Miért működik ez a dolog?"
06:38
He said, "You can't underestimate the power of doing this."
Így felelt: "Nem szabad alábecsülnöd
ennek a módszernek az erejét."
06:40
And he made a checkmark.
És beírt egy pipát.
06:43
He said, "In the workplace, adults love it.
Azt mondta: "A munkahelyen a felnőttek imádják.
06:44
With kids, it's heaven."
A kölyköknek maga a mennyország."
06:47
The week we introduced a morning checklist into our house,
Azon a héten, amikor bevezettük nálunk is
az ellenőrzőlistát,
06:49
it cut parental screaming in half. (Laughter)
a szülői üvöltözés felére csökkent.
(Nevetés)
06:52
But the real change didn't come until we had these family meetings.
Igazi változás azonban nem történt addig,
amíg el nem kezdtük a családi megbeszéléseket.
06:56
So following the agile model, we ask three questions:
Az agilis modellt követve,
három kérdést tettünk fel:
06:59
What worked well in our family this week,
Mi működött jól a családban ezen a héten?
07:02
what didn't work well, and what will we agree to work on in the week ahead?
Mi nem működött jól, és
min fogunk dolgozni a következő héten?
07:04
Everyone throws out suggestions
Mindenki bedobta a javaslatait,
07:09
and then we pick two to focus on.
amiből kettőt kiválasztottunk.
07:10
And suddenly the most amazing things started coming out of our daughters' mouths.
Aztán elkezdtek a legcsodálatosabb
gondolatok elhangzani a lányaink szájából.
07:13
What worked well this week?
Mi működött jól a héten?
07:17
Getting over our fear of riding bikes. Making our beds.
Biciklizésnél legyőztük a félelmünket. Beágyaztunk.
07:19
What didn't work well? Our math sheets,
Mi nem működött jól? A matekdolgozatunk,
07:22
or greeting visitors at the door.
vagy a vendégek fogadása a bejáratnál.
07:25
Like a lot of parents, our kids are something like Bermuda Triangles.
Sok szülőhöz hasonlóan, a mi gyerekeink is
olyanok, mint a Bermuda-háromszög:
07:28
Like, thoughts and ideas go in, but none ever comes out,
az ötleteket, gondolatokat elnyelik,
de vissza soha nem adják őket.
07:31
I mean at least not that are revealing.
Úgy értem, hogy legalábbis a tanulságosakat nem.
07:34
This gave us access suddenly to their innermost thoughts.
Most hirtelen hozzáférhetőkké
váltak a legbelsőbb gondolataik.
07:35
But the most surprising part was when we turned to,
A legnagyobb meglepetés azonban akkor jött, amikor
07:39
what are we going to work on in the week ahead?
a "min dolgozzunk a jövő héten?" részhez értünk.
07:41
You know, the key idea of agile is that
Tudják, az agilis módszer alapötlete, hogy
07:44
teams essentially manage themselves,
a csapatok önmagukat menedzselik --
07:46
and it works in software and it turns out that it works with kids.
ez működik a szoftvernél, és most kiderült,
hogy a gyerekeknél is.
07:47
Our kids love this process.
A gyerekeink imádják ezt a folyamatot.
07:51
So they would come up with all these ideas.
Ezek az ötletek mind tőlük származnak.
07:53
You know, greet five visitors at the door this week,
Fogadjunk öt vendéget az ajtóban ezen a héten,
07:55
get an extra 10 minutes of reading before bed.
legyen 10 perccel több idő olvasásra lefekvés előtt.
07:57
Kick someone, lose desserts for a month.
Rúgjunk bele valakibe,
nem kapsz desszertet egy hónapig.
07:59
It turns out, by the way, our girls are little Stalins.
Időközben kiderült, hogy a lányaink kis Sztálinok.
08:02
We constantly have to kind of dial them back.
Állandóan vissza kell fognunk őket.
08:04
Now look, naturally there's a gap between
Nézzék, természetesen van egy bizonyos távolság
08:07
their kind of conduct in these meetings and their behavior the rest of the week,
a megbeszéléseken mutatott,
s a hétköznapi viselkedésük között,
08:09
but the truth is it didn't really bother us.
de ez igazából nem zavar bennünket.
08:13
It felt like we were kind of laying these underground cables
Olyan érzésünk volt,
mintha föld alatti kábeleket fektetnénk,
08:15
that wouldn't light up their world for many years to come.
amelyek évekig nem szálítanak áramot.
08:17
Three years later -- our girls are almost eight now --
Három évvel később --
a lányok most nyolc évesek --
08:20
We're still holding these meetings.
még mindig tartjuk ezeket a megbeszéléseket.
08:23
My wife counts them among her most treasured moments as a mom.
A feleségem, mint anya, a legbecsesebb pillanatai
között tartja számon ezeket.
08:25
So what did we learn?
És mit tanultunk mindebből?
08:30
The word "agile" entered the lexicon in 2001
Az "agilis" szó 2001-ben került be a lexikonba,
08:32
when Jeff Sutherland and a group of designers
amikor Jeff Sutherland és tervezők egy csoportja
08:35
met in Utah and wrote a 12-point Agile Manifesto.
találkozott Utah-ban, és megírták
a 12 pontból álló "Agilis Kiáltvány"-t.
08:37
I think the time is right for an Agile Family Manifesto.
Azt hiszem, éppen itt az ideje
egy Családi Agilis Kiáltványnak.
08:41
I've taken some ideas from the Starrs and from many other families I met.
Átvettem pár ötletet Starréktól,
és más családoktól, akiket meglátogattam.
08:45
I'm proposing three planks.
Három építőkövet említenék meg.
08:48
Plank number one: Adapt all the time.
Első építőkő: Alkalmazkodj folyamatosan.
08:51
When I became a parent, I figured, you know what?
Amikor szülő lettem, tudják, mit találtam ki?
08:54
We'll set a few rules and we'll stick to them.
Kevés szabályt fogunk felállítani,
de be fogjuk őket tartani.
08:56
That assumes, as parents, we can anticipate every problem that's going to arise.
Ez azt feltételezi, hogy mi, szülők, képesek vagyunk
minden problémát előre látni, és felkészülni rájuk.
08:59
We can't. What's great about the agile system
Nem vagyunk képesek.
Az agilis rendszerben az a nagyszerű,
09:03
is you build in a system of change
hogy beépítjük a változás rendszerét az életünkbe,
09:06
so that you can react to what's happening to you in real time.
hogy ezáltal valós időben tudjunk reagálni
a körülöttünk történő dolgokra.
09:08
It's like they say in the Internet world:
Ez olyasmi, mint a mondás az Internet világában:
09:11
if you're doing the same thing today you were doing six months ago,
ha ma ugyanazt csinálod, amit fél évvel ezelőtt,
09:13
you're doing the wrong thing.
akkor valamit nem jól csinálsz.
09:15
Parents can learn a lot from that.
A szülők sokat tanulhatnak ebből.
09:17
But to me, "adapt all the time" means something deeper, too.
De számomra az "alkalmazkodj folyamatosan"-nak
van egy mélyebb jelentése is.
09:20
We have to break parents out of this straitjacket
Ki kell mozdítanunk a szülőket abból a megszokásból,
09:23
that the only ideas we can try at home
hogy csak azokat az ötleteket próbálják ki otthon,
09:26
are ones that come from shrinks or self-help gurus
amelyek pszichiáterektől, öngyógyító guruktól,
09:28
or other family experts.
vagy más "családszakértőktöl" származnak.
09:31
The truth is, their ideas are stale,
A helyzet az, hogy az ő ötleteik már túlhaladottak,
09:34
whereas in all these other worlds there are these new ideas
miközben a világ más területein
már léteznek új módszerek
09:36
to make groups and teams work effectively.
a csoportok és teamek munkájának hatékonyabbá tételére.
09:38
Let's just take a few examples.
Nézzünk pár példát!
09:42
Let's take the biggest issue of all: family dinner.
Kezdjük mindannyiunk legnagyobb kihívásával:
a családi vacsorával!
09:43
Everybody knows that having family dinner
Mindannyian tudjuk, hogy egy közös családi vacsora
09:46
with your children is good for the kids.
hasznos a gyerekeknek.
09:48
But for so many of us, it doesn't work in our lives.
Sokunk életében mégsem működik a dolog.
09:50
I met a celebrity chef in New Orleans who said,
Egyszer New Orleansban egy híres szakács azt mondta nekem:
09:53
"No problem, I'll just time-shift family dinner.
"Semmi gond, egyszerűen elcsúsztatom a családi vacsora idejét.
09:56
I'm not home, can't make family dinner?
Ha nem vagyok otthon, nincs családi vacsora.
09:58
We'll have family breakfast. We'll meet for a bedtime snack.
Majd lesz családi reggeli.
Vagy találkozuk egy lefekvés előtti falatozásnál.
10:00
We'll make Sunday meals more important."
Majd fontosabb szerepet adunk a vasárnapi étkezéseknek."
10:03
And the truth is, recent research backs him up.
És a legújabb kutatások őt igazolják.
10:06
It turns out there's only 10 minutes of productive time
Kiderült, hogy bármely családi étkezésből
10:10
in any family meal.
mindössze 10 perc a produktív idő.
10:12
The rest of it's taken up with "take your elbows off the table" and "pass the ketchup."
A maradék idő azzal telik, hogy
"ne könyökölj az asztalra", "add ide a ketchupot".
10:14
You can take that 10 minutes and move it
Azt a 10 percet nyugodtan át lehet helyezni
10:18
to any part of the day and have the same benefit.
a nap bármely részére, különösebb veszteség nélkül.
10:20
So time-shift family dinner. That's adaptability.
Tehát: csúsztasd el a családi vacsorát!
Ez az alkalmazkodás.
10:24
An environmental psychologist told me,
Egy környezeti pszichológus mondta egyszer:
10:26
"If you're sitting in a hard chair on a rigid surface,
"Ha kemény széken ülsz, egy merev felületen,
10:29
you'll be more rigid.
akkor te magad is merev leszel.
10:32
If you're sitting on a cushioned chair, you'll be more open."
Ha párnázott széken ülsz,
sokkal nyitottabban fogsz viselkedni."
10:33
She told me, "When you're discipling your children,
Azt mondta: "Amikor a gyerekeidet fegyelmezed,
10:37
sit in an upright chair with a cushioned surface.
ülj egy egyenes, párnázott felületű széken.
10:39
The conversation will go better."
Ettől sokkal gördülékenyebbé válik a beszélgetés."
10:41
My wife and I actually moved where we sit for difficult conversations
A feleségem és én átülünk máshova
a nehéz beszélgetésekhez,
10:44
because I was sitting above in the power position.
mert korábban magasan, erőpozícióban ültem.
10:48
So move where you sit. That's adaptability.
Tehát üljünk át máshova.
Ez az alkalmazkodás.
10:50
The point is there are all these new ideas out there.
A lényeg, hogy ezek az ötletek már léteznek.
10:53
We've got to hook them up with parents.
Csak alkalmazni kell őket a szülői szerepre.
10:57
So plank number one: Adapt all the time.
Az első építőkő tehát: Alkalmazkodj folyamatosan.
10:59
Be flexible, be open-minded, let the best ideas win.
Légy rugalmas, nyitott,
hagyd a legjobb ötleteket érvényesülni.
11:02
Plank number two: Empower your children.
Második építőkő: Adj önállóságot a gyerekeidnek!
11:06
Our instinct as parents is to order our kids around.
A szülők ösztönösen parancsolnak a gyerekeiknek.
11:10
It's easier, and frankly, we're usually right.
Ez sokkal könnyebb, és voltaképpen,
többnyire igazunk van.
11:13
There's a reason that few systems have been more
Ennek oka, hogy nem sok rendszer viselkedik annyira
11:16
waterfall over time than the family.
vízesés módjára az időben, mint a család.
11:18
But the single biggest lesson we learned
Mégis, a legfontosabb tanulságunk,
11:21
is to reverse the waterfall as much as possible.
hogy fordítsuk vissza a vízesést, amennyire csak lehet.
11:23
Enlist the children in their own upbringing.
Számítsunk a gyerekekre saját nevelésükben!
11:26
Just yesterday, we were having our family meeting,
Éppen tegnap volt a heti családi megbeszélésünk,
11:29
and we had voted to work on overreacting.
ahol eldöntöttük, hogy teszünk a túlreagálás ellen.
11:31
So we said, "Okay, give us a reward and give us a punishment. Okay?"
Kimondtuk, hogy
"Jutalmazzuk és büntessük magunkat. Rendben?"
11:34
So one of my daughters threw out, you get five minutes of overreacting time all week.
Az egyik lányunk bedobta, hogy
mindenki kapjon heti öt perc túlreagálási időt.
11:37
So we kind of liked that.
Nekünk tetszett a gondolat.
11:42
But then her sister started working the system.
De aztán a nővére elkezdte kidolgozni a rendszert.
11:44
She said, "Do I get one five-minute overreaction
Így szólt: "Egy darab ötperces lehetőséget kapok,
11:45
or can I get 10 30-second overreactions?"
vagy 10 darab 30 másodperceset?"
11:49
I loved that. Spend the time however you want.
Ez tetszett. Oszd be, ahogy akarod.
11:52
Now give us a punishment. Okay.
Most jöhet a büntetés. Rendben.
11:54
If we get 15 minutes of overreaction time, that's the limit.
Ha 15 perc túlreagálási időnk van, akkor az a korlát.
11:57
Every minute above that, we have to do one pushup.
Ezen felül minden egyes perc egy fekvőtámasz.
12:01
So you see, this is working. Now look, this system isn't lax.
Higgyék el, működik. A rendszer
csepp lazaságot sem engedélyez.
12:05
There's plenty of parental authority going on.
Persze a szülői felügyelet állandó.
12:08
But we're giving them practice becoming independent,
De megengedjük nekik, hogy
a gyakorlatban próbálják ki az önállóságot,
12:11
which of course is our ultimate goal.
és hát természetesen ez a végső célunk.
12:14
Just as I was leaving to come here tonight,
Éppen, amikor ide indultam ma este,
12:16
one of my daughters started screaming.
az egyik lányom visítani kezdett.
12:19
The other one said, "Overreaction! Overreaction!"
A másik azonnal rászólt: "Túlreagálás! Túlreagálás!"
12:20
and started counting, and within 10 seconds it had ended.
és elkezdett számolni.
A visítás 10 másodpercen belül véget ért.
12:23
To me that is a certified agile miracle.
Számomra ez az agilis csoda beigazolódása.
12:26
(Laughter) (Applause)
(Nevetés) (Taps)
12:29
And by the way, research backs this up too.
Mellesleg, ezt is alátámasztják a kutatások.
12:32
Children who plan their own goals, set weekly schedules,
Azok a gyerekek, akik megtervezik a céljaikat,
heti terveket készítenek,
12:36
evaluate their own work build up their frontal cortex
értékelik saját munkájukat, fejlesztik az intelligenciájukat,
12:40
and take more control over their lives.
és sokkal jobban tudják kontrollálni életüket.
12:44
The point is, we have to let our children succeed on their own terms,
A lényeg, hogy hagyjuk, hogy gyermekeink
saját fogalmaik szerint legyenek sikeresek,
12:48
and yes, on occasion, fail on their own terms.
vagy pedig, esetenként, azok szerint valljanak kudarcot.
12:51
I was talking to Warren Buffett's banker,
Beszéltem Warren Buffet bankárával,
12:54
and he was chiding me for not letting my children
aki szememre vetette, hogy nem hagytam, hogy a gyerekeim
12:56
make mistakes with their allowance.
hibázzanak a zsebpénzükkel való gazdálkodásban.
12:58
And I said, "But what if they drive into a ditch?"
Én azt mondtam: "De mi van, ha tönkre mennek?"
13:01
He said, "It's much better to drive into a ditch
Azt felelte: "Sokkal jobb tönkre menni
13:03
with a $6 allowance than a $60,000-a-year salary
6 dolláros zsebpénzzel, mint
60 ezer dolláros éves fizetéssel,
13:05
or a $6 million inheritance."
vagy egy 6 milliós örökséggel."
13:08
So the bottom line is, empower your children.
Szóval a lényeg, hogy adjunk
önállóságot a gyermekeinknek.
13:11
Plank number three: Tell your story.
Harmadik építőkő: Meséljék el a történetüket.
13:14
Adaptability is fine, but we also need bedrock.
Az alkalmazkodás remek dolog,
de megfelelő alapra is szükség van.
13:18
Jim Collins, the author of "Good To Great,"
Jim Collins, a "Jóból kiváló" szerzője
13:22
told me that successful human organizations of any kind
mondta, hogy minden sikeres szervezetben
13:24
have two things in common:
két dolog közös:
13:27
they preserve the core, they stimulate progress.
megőrzik alapvető értékeiket,
és ösztönzik a fejlődést.
13:29
So agile is great for stimulating progress,
Nos, az agilis módszer kiváló
a fejlődés össztönzésére,
13:32
but I kept hearing time and again, you need to preserve the core.
de újra meg újra azt halljuk,
hogy az alapokat meg kell őriznünk.
13:34
So how do you do that?
De hát hogyan tegyük ezt?
13:37
Collins coached us on doing something
Collins olyan dologra tanított bennünket,
13:39
that businesses do, which is define your mission
amit a vállalkozások csinálnak:
határozzuk meg a küldetésünket,
13:42
and identify your core values.
és azonosítsuk alapvető értékeinket.
13:44
So he led us through the process of creating a family mission statement.
Végigvezetett bennünket a családi
küldetés megfogalmazásának folyamatán.
13:47
We did the family equivalent of a corporate retreat.
Megcsináltuk a céges elvonulások családi megfelelőjét.
13:50
We had a pajama party.
Tartottunk egy pizsamapartit.
13:53
I made popcorn. Actually, I burned one, so I made two.
Én készítettem a pattogatott kukoricát.
Egyiket odaégettem, így kettő készült.
13:55
My wife bought a flip chart.
A feleségem vett egy flip-chart-ot.
13:58
And we had this great conversation, like, what's important to us?
Aztán egy jót beszélgettünk arról,
hogy mi is fontos számunkra.
13:59
What values do we most uphold?
Milyen értékeket kell leginkább megtartanunk?
14:02
And we ended up with 10 statements.
10 állítást szedtünk össze.
14:04
We are travelers, not tourists.
Utazók vagyunk, nem turisták.
14:06
We don't like dilemmas. We like solutions.
Nem szeretjük a dilemmákat. Szerejük a megoldásokat.
14:08
Again, research shows that parents should spend less time
És megint csak a kutatások szerint,
a szülőknek kevesebb időt kéne tölteniük
14:11
worrying about what they do wrong
azzal, amit rosszul csinálnak,
14:15
and more time focusing on what they do right,
és inkább arra kéne figyelniük,
amit helyesen tettek --
14:17
worry less about the bad times and build up the good times.
aggódj kevesebbet a rossz idő miatt,
készülj a szép napokra!
14:20
This family mission statement is a great way to identify
A családi küldetés megfogalmazása remek módszer
14:24
what it is that you do right.
annak meghatározására, hogy mit csinálunk jól.
14:27
A few weeks later, we got a call from the school.
Néhány hét múlva felhívtak az iskolából.
14:30
One of our daughters had gotten into a spat.
Egyik lányunk egy kis botrányba keveredett.
14:32
And suddenly we were worried, like, do we have a mean girl on our hands?
Hirtelen aggódni kezdtünk,
hogy ilyen közönséges a gyerekünk.
14:34
And we didn't really know what to do,
Nem igazán tudtuk, mit csináljunk,
14:36
so we called her into my office.
így hát behívtuk a dolgozószobámba.
14:37
The family mission statement was on the wall,
A családi küldetés ott lógott a falon,
14:39
and my wife said, "So, anything up there seem to apply?"
és a feleségemm azt mondta:
"Alkalmazható itt valami ezek közül?"
14:41
And she kind of looked down the list, and she said,
Ő végigfutott a listán, majd azt mondta:
14:44
"Bring people together?"
"Hozzuk össze az embereket?"
14:46
Suddenly we had a way into the conversation.
És ezzel hirtelen utat nyitott a beszélgetéshez.
14:48
Another great way to tell your story
Egy másik remek módja a történetünk elmesélésének,
14:52
is to tell your children where they came from.
hogy meséljük a gyemekeinknek a gyökereikről.
14:53
Researchers at Emory gave children a simple
Az Emory kutatói egy egyszerű
14:56
"what do you know" test.
"mit tudsz" tesztet adtak a gyerekeknek.
14:59
Do you know where your grandparents were born?
Tudod, hol születtek a nagyszüleid?
15:01
Do you know where your parents went to high school?
Tudod, hol jártak középiskolába a szüleid?
15:03
Do you know anybody in your family
Ismersz valakit a családodban,
15:06
who had a difficult situation, an illness, and they overcame it?
akinek sikerült egy nehéz helyzetet
vagy betegséget leküzdenie?
15:07
The children who scored highest on this "do you know" scale
A gyerekek, akik a legmagasabb pontot
érték el ezen a "tudod-e" skálán,
15:11
had the highest self-esteem and a greater sense they could control their lives.
a legmagasabb önbecsüléssel rendelkeztek,
és ők tudták leginkább irányítani életüket.
15:15
The "do you know" test was the single biggest predictor
A "mit tudsz" teszt volt a legjobb mutatója
15:20
of emotional health and happiness.
az érzelmi egyensúlynak és a boldogságnak.
15:23
As the author of the study told me,
Ahogy a tanulmány szerzője mesélte nekem,
15:26
children who have a sense of -- they're part of a larger narrative
hogy az érzelmileg gazdagabb gyerekek
részei egy nagyobb történetnek,
15:28
have greater self-confidence.
nagyob önbizalommal rendelkeztek,
15:32
So my final plank is, tell your story.
Az utolsó építőkövünk tehát:
meséld el a történetedet.
15:34
Spend time retelling the story of your family's positive moments
Szánj időt a családod
pozitív pillanatainak felidézésére,
15:37
and how you overcame the negative ones.
és arra, hogy hogyan sikerült a negatívakon túllépni.
15:41
If you give children this happy narrative,
Ha a gyerekeknek ilyen boldog történeteket mesélünk,
15:44
you give them the tools to make themselves happier.
eszközt adunk nekik a boldogabb élethez.
15:47
I was a teenager when I first read "Anna Karenina"
Tizenéves koromban olvastam először
az Anna Kareninát,
15:52
and its famous opening sentence,
és híres kezdőmondatát:
15:55
"All happy families are alike.
A boldog családok mind hasonlók egymáshoz,
15:57
Each unhappy family is unhappy in its own way."
minden boldogtalan család a maga módján az.”
15:59
When I first read that, I thought, "That sentence is inane.
Mikor először olvastam, azt gondoltam
"Ez egy ostobaság.
16:03
Of course all happy families aren't alike."
Hogyan lehetnének a boldog családok hasonlók?"
16:06
But as I began working on this project,
De amikor elkezdtem ezen a projekten dolgozni,
16:09
I began changing my mind.
kezdett megváltozni a véleményem.
16:11
Recent scholarship has allowed us, for the first time,
A mostani ösztöndíjak,
először az életben, lehetővé tették,
16:14
to identify the building blocks
hogy azonosítsuk a sikeres családok
16:17
that successful families have.
építőköveit.
16:19
I've mentioned just three here today:
Ma itt csak hármat említettem ezek közül:
16:22
Adapt all the time, empower the children, tell your story.
Alkalmazkodj folyamatosan, adj önállóságot
a gyermekeidnek, meséld el a történetedet.
16:25
Is it possible, all these years later, to say Tolstoy was right?
Lehet, hogy ennyi év elteltével be kell látnom,
hogy Tolsztojnak igaza volt?
16:30
The answer, I believe, is yes.
A válasz, azt hiszem, igen.
16:34
When Leo Tolstoy was five years old,
Amikor Lev Tolsztoj öt éves volt,
16:37
his brother Nikolay came to him
amikor bátyja, Nyikolaj eljött hozzá,
16:40
and said he had engraved the secret to universal happiness
és azt mondta, hogy bevéste
az örök boldogság titkát
16:42
on a little green stick, which he had hidden
egy zöld pálcába, amit elrejtett
16:45
in a ravine on the family's estate in Russia.
egy szakadékban, a család oroszországi birtokán.
16:48
If the stick were ever found, all humankind would be happy.
Ha a pálcát egyszer megtalálják,
az egész Emberiség boldog lesz.
16:51
Tolstoy became consumed with that stick, but he never found it.
Tolsztoj a pálca rabjává vált,
bár meg sosem találta.
16:55
In fact, he asked to be buried in that ravine where he thought it was hidden.
Végül az volt a kívánsága, hogy
a pálcát rejtő szakadékban temessék el.
17:01
He still lies there today, covered in a layer of green grass.
Ma is ott nyugszik, zöld gyeptakaró alatt.
17:05
That story perfectly captures for me
Ez a történet tökéletesen megragadja
17:10
the final lesson that I learned:
az utolsó tanulságot:
17:12
Happiness is not something we find,
A boldogság nem valami, amit megtalálunk,
17:14
it's something we make.
hanem valami, amit mi hozunk létre.
17:17
Almost anybody who's looked at well-run organizations
Szinte mindenki,
aki jól működő szervezeteket vizsgált,
17:20
has come to pretty much the same conclusion.
ugyanarra a következtetésre jutott.
17:23
Greatness is not a matter of circumstance.
A kiválóság nem a körülményeken múlik.
17:26
It's a matter of choice.
Hanem a döntéseinken.
17:29
You don't need some grand plan. You don't need a waterfall.
Nincs szükség nagy tervekre.
Nincs szükség a vízesésre.
17:31
You just need to take small steps,
Csak kis lépéseket kell tenni,
17:35
accumulate small wins,
felhalmozva az apró győzelmeket,
17:37
keep reaching for that green stick.
folytatva a zöld pálca keresését.
17:39
In the end, this may be the greatest lesson of all.
És végül ez lehet a legfőbb tanulság.
17:42
What's the secret to a happy family? Try.
Mi a boldog család titka? Próbálják ki!
17:46
(Applause)
(Taps)
17:50
Translated by Csaba Lóki
Reviewed by Sándor Nagy

▲Back to top

About the Speaker:

Bruce Feiler - Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible."

Why you should listen

Bruce Feiler is the author of nine books, including Walking the BibleAbraham, and America’s Prophet. He is also the writer/presenter of the PBS miniseries Walking the Bible. His book The Council of Dads tells the uplifting story of how friendship and community can help one survive life’s greatest challenges. Most recently Feiler published The Secrets of Happy Families, in which he calls for a new approach to family dynamics, inspired by cutting-edge techniques gathered from experts in the disciplines of science, business, sports and the military.

Feiler’s early books involve immersing himself in different cultures and bringing other worlds vividly to life. These include Learning to Bow, an account of the year he spent teaching in rural Japan; Looking for Class, about life inside Oxford and Cambridge; and Under the Big Top, which depicts the year he spent performing as a clown in the Clyde Beatty-Cole Bros. Circus.
 
Walking the Bible describes his perilous, 10,000-mile journey retracing the Five Books of Moses through the desert. The book was hailed as an “instant classic” by the Washington Post and “thoughtful, informed, and perceptive” by the New York Times.

More profile about the speaker
Bruce Feiler | Speaker | TED.com