19:27
TEDGlobal 2009

Misha Glenny: How global crime networks work

Misha Glenny a világméretű bűnözői hálózatok nyomában

Filmed:

Misha Glenny újságíró éveket töltött az egyes becslések szerint a világgazdaság 15%-t kitevő, világszerte működő szervezett bűnözői hálózatok megismerésével. A hírszerzési és rendészeti forrásai mellett bennfentes bűnözők is információkkal látták el, az orosz maffiától az óriás drogkartellekig.

- Underworld investigator
Journalist Misha Glenny leaves no stone unturned (and no failed state unexamined) in his excavation of criminal globalization. Full bio

These are grim economic times,
Nehéz gazdasági időket élünk,
00:12
fellow TEDsters, grim economic times indeed.
TED-es barátaim, nehéz gazdasági időket.
00:15
And so, I would like to cheer you up
Szeretném ezért felvidítani önöket
00:18
with one of the great, albeit largely unknown,
az elmúlt 20 év egyik legnagyobb, bár jobbára
00:21
commercial success stories
ismeretlen gazdasági
00:24
of the past 20 years.
sikertörténetével, amely
00:26
Comparable, in its own very peculiar way,
a maga igen sajátos módján,
00:28
to the achievements of Microsoft or Google.
a Microsoft és a Google teljesítményéhez mérhető.
00:31
And it's an industry which has bucked the current recession
Olyan iparágról van szó, amely a mostani recessziót
00:34
with equanimity.
teljes nyugalomban vészelte át.
00:37
I refer to organized crime.
A szervezett bűnözésre gondolok.
00:39
Now organized crime has been around
Szinte hallom a a kétkedőket, mondván,
00:42
for a very long time, I hear you say,
a szervezett bűnözés létezik, mióta világ a világ.
00:44
and these would be wise words, indeed.
Valóban, így is van.
00:47
But in the last two decades,
Az elmúlt két évtizedben azonban
00:49
it has experienced an unprecedented expansion,
példa nélküli fellendülést tapasztalhattunk e téren.
00:52
now accounting for roughly 15 percent
Ma, a szervezett bűnözés a világ GDP-jének
00:55
of the world's GDP.
megközelítőleg 15%-át teszi ki.
00:59
I like to call it the Global Shadow Economy,
Találónak tartom a Világméretű Árnyékgazdaság,
01:01
or McMafia, for short.
vagy röviden a McMaffia elnevezést.
01:04
So what triggered this extraordinary growth
Mi indíthatta be hát a határon átnyúló bűnözés
01:07
in cross-border crime?
ilyen rendkívüli fellendülését?
01:10
Well, of course, there is globalization,
Hát, itt van ugye a globalizáció,
01:12
technology, communications, all that stuff,
a technológia, a kommunikáció, meg minden ilyesmi,
01:14
which we'll talk about a little bit later.
amikről később majd még beszélünk.
01:17
But first, I would like to take you back
Mindenek előtt azonban, gondoljunk
01:20
to this event:
vissza e jeles eseményre.
01:23
the collapse of communism.
A kommunizmus összeomlására
01:25
All across Eastern Europe, a most momentous episode
egész Kelet-Európában, a világháború utáni történelmünk
01:27
in our post-war history.
legemlékezetesebb eseményére.
01:31
Now it's time for full disclosure.
Elérkezett az őszinteség pillanata.
01:33
This event meant a great deal to me personally.
Nekem személy szerint igen jelentős esemény volt ez.
01:36
I had started smuggling books across the Iron Curtain
Tizenéves koromban elkezdtem könyveket csempészni
01:39
to Democratic opposition groups in Eastern Europe,
a vasfüggöny mögé a kelet-európai demokratikus ellenzéki
01:43
like Solidarity in Poland,
csoportok, például a
01:45
when I was in my teens.
lengyel Szolidaritás számára.
01:47
I then started writing about Eastern Europe,
Aztán elkezdtem könyveket írni Kelet-Európáról,
01:49
and eventually I became the BBC's chief correspondent for the region,
majd a BBC regionális főtudósítója lettem,
01:53
which is what I was doing in 1989.
és voltam is még 1989-ben.
01:57
And so when 425 million people
Így, mikor 425 millió ember
02:01
finally won the right
végre elnyerte a jogot
02:05
to choose their own governments,
hogy maguk válasszák a kormányukat,
02:07
I was ecstatic,
ujjongtam.
02:09
but I was also a touch worried
Némi aggodalommal tekintettem azonban
02:12
about some of the nastier things
a fal mögött megbúvó
02:14
lurking behind the wall.
visszásságokra.
02:16
It wasn't long, for example,
Nem telt sok időbe például,
02:18
before ethnic nationalism
hogy az etnikai alapú nacionalizmus
02:20
reared its bloody head
felüsse véres fejét
02:22
in Yugoslavia.
Jugoszláviában.
02:24
And amongst the chaos,
A káosz közepén és
02:26
amidst the euphoria,
az eufória közepette
02:28
it took me a little while to understand
időbe telt, amíg megértettem, hogy
02:30
that some of the people who had wielded power
a Kelet-Európában 1989 előtt hatalmon lévő emberek
02:32
before 1989, in Eastern Europe,
hogyan maradhattak helyükön
02:35
continued to do so after the revolutions there.
még az akkori forradalmak után is.
02:39
Obviously there were characters like this.
Itt van például ez a figura.
02:43
But there were also some more unexpected people
Vannak azonban egészen meglepő személyek is,
02:47
who played a critical role in what was going on in Eastern Europe.
akik kulcsszerepet töltöttek be a kelet-európai események sodrában.
02:51
Like this character. Remember these guys?
Ez az ember például. Emlékeznek ezekre az arcokra?
02:55
They used to win the gold medals in weightlifting
Egykor minden negyedik évben ők nyerték az
02:58
and wrestling, every four years in the Olympics,
olimpiai aranyérmet súlyemelésben, birkózásban
03:00
and they were the great celebrities of communism,
és ők voltak a kommunizmus celebjei,
03:03
with a fabulous lifestyle to go with it.
az ezzel járó tündöklő életmóddal.
03:06
They used to get great apartments in the center of town,
Ők kaptak csodás lakásokat a városközpontban.
03:09
casual sex on tap,
Megfejelve egy kis alkalmi szexszel.
03:11
and they could travel to the West very freely,
Ráadásul szabadon utazhattak a nyugati világban,
03:13
which was a great luxury at the time.
ami akkoriban a kiváltságosok osztályrésze volt.
03:16
It may come as a surprise, but they played a critical role
Meglepően hangozhat, de ezek az emberek kulcsszerepet
03:19
in the emergence of the market economy
töltöttek be a piacgazdaság
03:23
in Eastern Europe.
kelet-európai kialakulásában.
03:25
Or as I like to call them, they are
Ők voltak, ahogy mondani szoktam,
03:27
the midwives of capitalism.
a kapitalizmus bábái.
03:29
Here are some of those same weightlifters
Lássuk ugyanazokat a súlyemelőket az
03:31
after their 1989 makeover.
1989-es átállásuk után.
03:34
Now in Bulgaria --
Bulgáriában,
03:37
this photograph was taken in Bulgaria --
ez a fénykép Bulgáriában készült,
03:40
when communism collapsed all over Eastern Europe,
a kommunizmus egész kelet-európai összeomlásakor
03:42
it wasn't just communism;
nem csak a kommunizmus,
03:45
it was the state that collapsed as well.
hanem maga az állam omlott össze,
03:47
That means your police force wasn't working.
vagyis a rendőrség nem dolgozott,
03:49
The court system wasn't functioning properly.
a bírósági rendszer nem müködött megfelelően.
03:51
So what was a business man in the brave new world
Mit tehetettek tehát a kelet-európai kapitalizmus
03:54
of East European capitalism going to do
szép, új világának üzletemberei annak
03:59
to make sure that his contracts would be honored?
érdekében, hogy partnereik a megállapodásaikat betartsák?
04:01
Well, he would turn to people who were called, rather prosaically
Fordulhattak például a szociológusok által prózaian
04:05
by sociologists, privatized law enforcement agencies.
magánkézben lévő rendfenntartó szerveknek nevezett csoportokhoz.
04:08
We prefer to know them as the mafia.
Közismertebb néven a maffiához.
04:12
And in Bulgaria, the mafia was soon joined
Bulgáriában pedig csatlakozott a maffiához
04:16
with 14,000 people
14 ezer ember, akiket
04:19
who were sacked from their jobs in the security services
1989 és 1991 között rúgtak ki a biztonsági szerveknél
04:21
between 1989 and 1991.
betöltött munkahelyükről.
04:25
Now, when your state is collapsing,
Mikor pedig egy állam összeomlik,
04:27
your economy is heading south at a rate of knots,
a gazdaság pedig viharos gyorsasággal zuhan,
04:31
the last people you want coming on to the labor market
az utolsó emberek, akiket a munkaerőpiacon akarunk látni,
04:34
are 14,000 men and women whose chief skills
az 14 ezer olyan férfi és nő, akik legfontosabb tudománya
04:37
are surveillance,
a felderítés,
04:40
are smuggling, building underground networks
a csempészés, földalatti szervezetek kiépítése,
04:42
and killing people.
és a gyilkolás.
04:45
But that's what happened all over Eastern Europe.
Pontosan ezt történt egész Kelet-Európában.
04:48
Now, when I was working in the 1990s,
Az 1990-es években végzett munkám során
04:51
I spent most of the time covering
a legtöbb időmet a borzalmas jugoszláv
04:56
the appalling conflict in Yugoslavia.
konfliktusról szóló tudósításokkal töltöttem,
04:59
And I couldn't help notice
nem lehetett nem észrevenni,
05:02
that the people who were perpetrating the appalling atrocities,
hogy az ottani borzalmakat elkövető emberek,
05:04
the paramilitary organizations,
a félkatonai szervezetek
05:08
were actually the same people running
ugyanazok voltak, akik a szervezett
05:11
the organized criminal syndicates.
bűnözői csoportokat irányították.
05:13
And I came to think that behind the violence
És arra jutottam, hogy az erőszak mögött
05:16
lay a sinister criminal enterprise.
egy borzalmas bűnözői vállalat állt.
05:20
And so I resolved to travel around the world
Elhatároztam hát, hogy bejárom a világot
05:23
examining this global criminal underworld
és adatokat gyűjtök a világméretű bűnözői alvilágról,
05:27
by talking to policemen,
beszélek rendőrőkkel,
05:30
by talking to victims, by talking to consumers
áldozatokkal, a törvénytelen termékek és
05:32
of illicit goods and services.
szolgáltatások fogyasztóival.
05:35
But above all else, by talking to the gangsters themselves.
Mindenek előtt azonban, beszélek magukkal a gengszterekkel.
05:37
And the Balkans was a fabulous place to start.
A Balkán pedig kitűnő kiindulási pontnak bizonyult.
05:42
Why? Well of course
Hogy miért? Hát, kedveztek a kutatásnak
05:45
there was the issue of law and order collapsing,
a törvényes rend összeomlásakor fennálló viszonyok.
05:47
but also, as they say in the retail trade,
Továbbá, ahogyan a kiskereskedelemben is mondják,
05:49
it's location, location, location.
minden a helyszín, a helyszín, a helyszín.
05:51
And what I noticed at the beginning of my research
Kutatásom kezdetén pedig azt tapasztaltam,
05:55
that the Balkans had turned into a vast transit zone
hogy a balkáni térség a világ minden tájáról érkező törvénytelen
05:57
for illicit goods and services coming from all over the world.
termékek és szolgáltatások kiemelt tranzit térségévé vált.
06:02
Heroin, cocaine,
Heroin, kokain,
06:05
women being trafficked into prostitution
prostitúciós célú emberkereskedelem,
06:07
and precious minerals.
és értékes ásványok.
06:10
And where were they heading?
Hogy hová szállították vajon mindezeket?
06:12
The European Union, which by now
Az Európai Unióba, amely addigra már
06:14
was beginning to reap the benefits of globalization,
kezdte élvezni a globalizáció előnyeit
06:16
transforming it into
és a történelem legnagyobb
06:20
the most affluent consumer market in history,
mintegy 500 millió embert tömörítő
06:22
eventually comprising some 500 million people.
fogyasztói piacává vált.
06:25
And a significant minority
Az 500 millió ember
06:28
of those 500 million people
jelentős hányada ugyanakkor
06:31
like to spend some of their leisure time and spare cash
előszeretettel tölti szabad idejét és megspórolt pénzét
06:33
sleeping with prostitutes,
prostituáltak szolgáltatásaira,
06:36
sticking 50 Euro notes up their nose
50 eurós bankjegyek orrba dugdosásával,
06:38
and employing illegal migrant laborers.
és illegális bevándorlók foglalkoztatásával.
06:41
Now, organized crime in a globalizing world
A szervezett bűnözés a globalizálódó világban
06:44
operates in the same way as any other business.
ugyanúgy működik, mint bármilyen más vállalkozás.
06:48
It has zones of production,
Vannak termelési övezetek,
06:50
like Afghanistan and Columbia.
például Afganisztán és Kolumbia,
06:53
It has zones of distribution,
vannak disztribúciós övezetek,
06:56
like Mexico and the Balkans.
például Mexikó és a Balkán,
06:58
And then, of course, it has zones of consumption,
és vannak természetesen fogyasztói övezetek is,
07:01
like the European Union, Japan
például az Európai Unió, Japán
07:05
and of course, the United States.
és természetesen az Egyesült Államok.
07:07
The zones of production and distribution
A termelési és disztribúciós övezetek
07:10
tend to lie in the developing world,
rendszerint a fejlődő világban helyezkednek el,
07:13
and they are often threatened by appalling violence
gyakran a rettenetes erőszak és vérontás
07:16
and bloodshed.
árnyékában.
07:20
Take Mexico, for example.
Vegyük például Mexikót.
07:22
Six thousand people killed there in the last 18 months
A kokain kereskedelem egyenes következményeként
07:24
as a direct consequence of the cocaine trade.
hatezer embert gyilkoltak meg az elmúlt 18 hónapban.
07:28
But what about the Democratic Republic of Congo?
És mi a helyzet a Kongói Demokratikus Köztársasággal?
07:32
Since 1998, five million people have died there.
1998 óta ötmillió ember halt meg Kongóban.
07:36
It's not a conflict you read about much in the newspapers,
Bár erről a konfliktusról nem cikkeznek sokat az újságok,
07:42
but it's the biggest conflict on this planet
valójában azonban ez a világ legnagyobb
07:44
since the Second World War.
konfliktusa a második világháború óta.
07:47
And why is it? Because mafias from all around the world
És miért az? Mert a világszerte működő maffiák
07:49
cooperate with local paramilitaries
együttműködnek a helyi félkatonai
07:52
in order to seize the supplies
szervezetekkel, hogy rátehessék a kezüket
07:55
of the rich mineral resources
a térség ásványi anyagokban
07:58
of the region.
gazdag területeire.
08:00
In the year 2000, 80 percent of the world's coltan
2000-ben a világ koltán készletének 80%-át
08:02
was sourced to the killing fields
a Kongói Demokratikus Köztársaság
08:06
of the eastern Democratic Republic of Congo.
keleti részén található vérmezőkön termelték ki.
08:08
Now, coltan you will find in almost every mobile phone,
A koltán ma megtalálható majdnem minden mobiltelefonban,
08:12
in almost every laptop
laptopban
08:16
and games console.
és játék konzolban.
08:18
The Congolese war lords were selling this stuff to the mafia
A kongói fegyeveres vezetők pedig, fegyverekért cserébe,
08:20
in exchange for weapons,
eladták a cuccot a maffiának,
08:23
and the mafia would then sell it on to Western markets.
a maffia pedig tovább szállította a nyugati piacokra.
08:25
And it is this Western desire
A nyugati világ
08:29
to consume
fogyasztói készsége
08:31
that is the primary driver
a nemzetközi szervezett bűnözés
08:33
of international organized crime.
elsőszámú ösztönző tényezője.
08:36
Now, let me show you some of my friends in action,
Tekintsük meg a fiúkat munka közben
08:39
caught conveniently on film by the Italian police,
az olasz rendőrség által szerencsés módon készített filmfelvételen,
08:43
and smuggling duty-not-paid cigarettes.
amint vámkezeletlen cigarettát csempésznek.
08:46
Now, cigarettes out the factory gate are very cheap.
A cigaretták előállítási költsége meglehetősen alacsony.
08:49
The European Union then imposes the highest taxes on them in the world.
Az Európai Unió ugyanakkor a világon létező legmagasabb adókulcsokat alkalmazza rájuk.
08:52
So if you can smuggle them into the E.U.,
Amennyiben tehát sikerül cigarettát csempészni az EU-ba,
08:56
there are very handsome profits to be made,
igen magas profitot lehet realizálni.
08:59
and I want to show you this to demonstrate
Szemléltetésként szeretném bemutatni
09:02
the type of resources available to these groups.
az ilyen csoportok rendelkezésére álló erőforrásokat.
09:04
This boat is worth one million Euros when it's new.
Ez a csónak újonnan egymillió euróba kerül,
09:07
And it's the fastest thing on European waters.
és ez a csónak a leggyorsabb, európai vizeken közlekedő jármű.
09:11
From 1994, for seven years,
1994 óta, hét éven keresztül
09:15
20 of these boats
20 ilyen csónak jött át
09:18
made the trip across the Adriatic,
az Adrián Montenegróból Olaszországba,
09:20
from Montenegro to Italy, every single night.
minden egyes napon.
09:23
And as a consequence of this trade,
Az ilyen jellegű kereskedelem következében
09:26
Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
csak az Egyesült Királyság 8 milliárd dollárnyi bevételtől esettel el.
09:28
And instead that money went to underwrite the wars in Yugoslavia
Amely összeget ugyanakkor a jugoszláv háborúk finanszírozására
09:33
and line the pockets of unscrupulous individuals.
és gátlástalan emberek gazdagodására fordítottak.
09:37
Now Italian police, when this trade started,
Mikor ez a kereskedelem beindult, az olasz rendőrség
09:41
had just two boats which could go at the same speed.
csak két, ilyen sebességre képes csónakkal rendelkezett.
09:44
And this is very important, because the only way you can catch these guys
A sebesség fontos, hiszen ezeket a fickókat csak úgy lehet elfogni,
09:48
is if they run out of gas.
ha elfogy az üzemanyaguk.
09:50
Sometimes the gangsters would bring with them
A bűnözők időnként prostitúciós célú emberkereskedelem
09:53
women being trafficked into prostitution,
áldozataivá váló nőket is magukkal vittek,
09:55
and if the police intervened, they would hurl
és rendészeti beavatkozás esetén a nőket
09:58
the women into the sea
egyszerűen a tengerbe dobták,
10:00
so that the police had to go and save them from drowning,
hogy a rendőrök az üldözés helyett inkább
10:03
rather than chasing the bad guys.
a nők megmentésével legyenek elfoglalva.
10:05
So I have shown you this to demonstrate
Azért mondtam el mindezt, hogy érzékeltessem,
10:09
how many boats, how many vessels it takes
hány csónakra, hány hajóra van szükség, hogy
10:12
to catch one of these guys.
legalább egy ilyen csónakot elfoghassunk.
10:14
And the answer is six vessels.
A válasz pedig 6 hajó.
10:16
And remember, 20 of these speed boats
Hangsúlyozom, hogy 20 ilyen nagy sebességű
10:18
were coming across the Adriatic
csónak kelt át az Adrián
10:21
every single night.
minden este.
10:23
So what were these guys doing with all the money they were making?
És vajon mire fordították a bűnözők a csempészetből származó temérdek pénzt?
10:25
Well, this is where we come to globalization,
Itt lép színre a globalizáció, melynek során
10:29
because that was not just the deregulation of global trade.
nem csak a globális kereskedelm deregulációja következett be,
10:33
It was the liberalization of international financial markets.
hanem a nemzetközi pénzpiacok liberalizációja is.
10:36
And boy, did that make it easy
Hát apám, így aztán igen könnyű
10:39
for the money launderers.
lett a pénzmosók dolga.
10:42
The last two decades have been the champagne era
Az elmúlt két évtized a jogtalan gazdagodás
10:44
for dirty lucre.
aranykora volt.
10:47
In the 1990s, we saw financial centers around the world
Az 1990-es években a világ pénzügyi központjai
10:49
competing for their business,
versengtek az ilyen üzletekért,
10:53
and there was simply no effective mechanism
és egyszerűen nem volt hatékony megoldás
10:56
to prevent money laundering.
a pénzmosás megelőzésére.
10:58
And a lot of licit banks were also happy
A jogszerűen működő bankok jó része
11:00
to accept deposits
szó és kérdés nélkül,
11:03
from very dubious sources
örömmel fogadta a
11:06
without questions being asked.
kétes forrásokból érkező betéteket.
11:08
But at the heart of this, is the offshore banking network.
A legfontosabb azonban az offshore banki tevékenység volt.
11:11
Now these things
Mindenezek a tényezők
11:15
are an essential part of the money laundering parade,
alapvető jelentőséggel bírnak a pénzmosási tevékenységek során.
11:18
and if you want to do something about illegal tax evasion
Mindezektől meg kell szabadulnunk, ha tenni akarunk valamit
11:21
and transnational organized crime, money laundering,
az adócsalás, nemzetközi szervezett bűnözés
11:25
you have to get rid of them.
és pénzmosás ellen.
11:29
On a positive note, we at last have someone in the White House
Bíztató jel, hogy a Fehér Házban végre egy olyan elnök ül,
11:31
who has consistently spoken out
aki következetesen az ilyen bomlasztó
11:34
against these corrosive entities.
szervezetekkel szemben foglal állást.
11:37
And if anyone is concerned about what I believe
És ha bárkinek fenntartásai vannak az új jogszabályok
11:40
is the necessity for
és szabályozás, hatékony szabályozás
11:44
new legislation, regulation, effective regulation,
szükségességével kapcsolatban,
11:47
I say, let's take a look at Bernie Madoff,
javaslom, vessünk egy pillantást Bernie Madoffra,
11:50
who is now going to be spending the rest of his life in jail.
aki élete hátralévő részét már börtönben fogja tölteni.
11:54
Bernie Madoff stole 65 billion dollars.
Bernie Madoff 65 milliárd dollárt sikkasztott el,
11:58
That puts him up there on the Olympus of gangsters
és ezzel felkerült a gengszterek Olimposzának csúcsára,
12:04
with the Colombian cartels
a kolumbiai kartellek,
12:07
and the major Russian crime syndicates,
és a nagyobb orosz bűnszervezetek mellé.
12:09
but he did this for decades
Tevékenységét évtizedekig folytatta,
12:12
in the very heart of Wall Street,
a Wall Street kellős közepén!
12:14
and no regulator picked up on it.
Egyetlen szabályozó sem sejtett semmit.
12:16
So how many other Madoffs are there on Wall Street
Vajon most hány másik Madoff dolgozik a Wall Streeten,
12:19
or in the city of London,
vagy Londonban,
12:22
fleecing ordinary folk
lenyúlva az átlagembereket
12:24
and money laundering?
és bűnözők pénzét mosva?
12:26
Well I can tell you, it's quite a few of them.
Higgyék el nekem, jópár.
12:28
Let me go on to the 101 of international organized crime now.
Beszéljünk most egy kicsit a nemzetközi szervezett bűnözés alapkövéről.
12:32
And that is narcotics. Our second marijuana farm photograph for the morning.
A kábítószerekről. Íme a második marihuána farmról készült fotó ma reggel.
12:36
This one, however, is in central British Columbia
Ez a kép pedig Brit Kolumbia közepén készült,
12:40
where I photographed it.
én magam készítettem.
12:43
It's one of the tens of thousands
Ez a Brit Kolumbiában található
12:45
of mom-and-pop grow-ops in B.C.
több tízezer háztáji termelő farm egyike.
12:47
which ensure that over five percent
Ezek biztosítják, hogy a tartomány GDP-jének
12:50
of the province's GDP is accounted for by this trade.
mintegy 5%-a ebből az üzletágból származzon.
12:53
Now, I was taken by inspector Brian Cantera,
Brian Cantera, a Kanadai Rendőrség tisztje
12:57
of the Royal Canadian Mounted Police,
vitt el engem egy Vancouver keleti oldalán található,
13:02
to a cavernous warehouse east of Vancouver
hatalmas raktárépületbe.
13:04
to see some of the goods which are regularly confiscated
Ott megmutatott párat a rendőrök által
13:06
by the RCMP
elkobzott termékekből.
13:10
from the smugglers who are sending it,
A csempészek ezeket természetesen
13:12
of course, down south to the United States
szállítanák tovább az Egyesült Államokba,
13:14
where there is an insatiable market
ahol a B.C. Bud, mert ez a termék neve,
13:17
for B.C. Bud, as it's called,
iránti piaci igény kielégíthetetlen.
13:19
in part because it's marketed as organic,
Részben azért, mert organikus termékként hirdetik,
13:22
which of course goes down very well in California.
ami igen jól megy Kaliforniában.
13:24
(Laughter)
(nevetés)
13:28
(Applause)
(taps)
13:30
Now, even by the police's admission,
A rendőrség is elismeri azonban,
13:31
this makes not a dent in the profits, really,
hogy mindez nem igazán csökkenti
13:34
of the major exporters.
a nagyobb exportőrök bevételét.
13:39
Since the beginning of globalization,
A globalizáció kezdete óta
13:41
the global narcotics market has expanded enormously.
a globális kábítószer-piac elképesztő mértékben növekedik,
13:43
There has, however, been no concomitant increase
a rendfenntartó erők számára elérhető erőforrások azonban
13:47
in the resources available
nem növekedtek
13:50
to police forces.
ennek megfelelő ütemben.
13:53
This, however, may all be about to change,
Várhatóan azonban a teljes struktúra meg fog változni,
13:55
because something very strange is going on.
egy jelenleg is tartó, igen különös trend következtében.
14:00
The United Nations recognized
Az ENSZ korábban,
14:02
earlier this -- it was last month actually --
pontosabban a múlt hónapban, felismerte,
14:04
that Canada has become a key area of distribution and production
hogy Kanada az ecstasy és más szintetikus kábítószerek
14:07
of ecstasy and other synthetic drugs.
kiemelt disztribúciós és termelői területévé vált.
14:13
Interestingly, the market share
Érdekes módon, a herion és a kokain
14:17
of heroin and cocaine is going down,
piaci részesedése csökkenni kezdett,
14:19
because the pills are getting ever better at reproducing their highs.
mivel a tabletták hatásfoka ma egyre inkább megközelíti a herionét és kokainét.
14:22
Now that is a game changer,
Ez pedig gyökeresen megváltoztatja a helyzetet,
14:27
because it shifts production away from the developing world
hiszen a termelés a fejlődő országokból áthelyeződik
14:31
and into the Western world.
a nyugati világba.
14:35
When that happens, it is a trend
És ha ez bekövetkezik, az a nyugati
14:39
which is set to overwhelm our policing capacity in the West.
világ rendfenntartó szerveinek képességein messze túlmutató trendhez vezet majd.
14:41
The drugs policy which we've had in place for 40 years
Véleményem szerint elérkezett az idő, hogy az immár
14:45
is long overdue for a very serious rethink,
40 éve kidolgozott kábítószer elleni politikánkat
14:49
in my opinion.
alaposan újragondoljuk.
14:54
Now, the recession.
Térjünk át a recesszióra.
14:56
Well, organized crime has already adapted
A szervezett bűnözés tulajdonképpen már
14:58
very well to the recession.
igen jól alkalmazkodott a recesszióhoz.
15:00
Not surprising, the most opportunistic industry
Ez nem is túl meglepő, hiszen a világ legopportunistább
15:02
in the whole world.
iparáról van szó,
15:04
And it has no rules to its regulatory system.
amelyben nincsenek szabályok, szabályozási rendszer.
15:06
Except, of course, it has two business risks:
Eltekintve természetesen két kockázati tényezőtől,
15:10
arrest by law enforcement,
a rendőrségi letartóztatástól,
15:14
which is, frankly, the least of their worries,
amely, lássuk be, a bűnözők legkisebb gondja,
15:16
and competition from other groups,
illetve a más csoportok által képviselt konkurencia,
15:18
i.e. a bullet in the back of the head.
vagyis egy diszkrét tarkólövés.
15:21
What they've done is they've shifted their operations.
A recesszió következtében módosult a bűnözők tevékenységi köre.
15:23
People don't smoke as much dope, or visit prostitutes quite so frequently
Recesszió idején az emberek nem nyomnak annyi kábítószert, és
15:26
during a recession.
prostituáltakhoz is ritkábban mennek.
15:30
And so instead, they have invaded financial
Mindezek helyett tehát a bűnözők meghódították
15:32
and corporate crime in a big way,
a pénzügyi és vállalati bűnözés világát,
15:34
but above all, two sectors,
és kiemelten két szektort,
15:36
and that is counterfeit goods
a termékhamisítást
15:38
and cybercrime.
és a kiberbűnözést.
15:41
And it's been terribly successful.
A portfólióváltás rendkívül sikeres volt.
15:43
I would like to introduce you to Mr. Pringle.
Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Mr. Prinle-t,
15:45
Or perhaps I should say, more accurately, Señor Pringle.
vagy, pontosabban Señor Pringle-t.
15:48
I was introduced to this bit of kit by a Brazilian cybercriminal.
Ezt az eszközt egy brazil számítógépes bűnöző mutatta nekem.
15:52
We sat in a car on the Avenue Paulista
Együtt ültünk egy autóban az Avenue Paulista-n
15:56
in São Paulo, together.
São Pauloban,
15:58
Hooked it up to my laptop,
ő bedugta a laptopomba
16:00
and within about five minutes he had penetrated
és mintegy öt percen belül sikeresen áthatolt
16:02
the computer security system
az egyik legnagyobb brazil bank
16:05
of a major Brazilian bank.
számítógépes biztonsági rendszerén.
16:07
It's really not that difficult.
Higyjék el, nem volt nehéz.
16:10
And it's actually much easier because
Vagyis kifejezetten egyszerű volt, mivel
16:12
the fascinating thing about cybercrime
a számítógépes bűnözés egyik igazán
16:15
is that it's not so much the technology.
hihetetlen része, hogy nem kell hozzá komoly technológia.
16:17
The key to cybercrime is what we call social engineering.
A számítógépes bűnözés kulcsa az ún. "social engineering".
16:21
Or to use the technical term for it,
Vagy, hogy a szakkifejezést használjam,
16:25
there's one born every minute.
a lehetséges áldozatok száma percről percre nő.
16:27
You would not believe how easy it is
El sem tudják képzelni, milyen könnyű
16:30
to persuade people to do things with their computers
embereket rávenni, hogy olyan dolgokat csináljanak a számítógépükön,
16:33
which are objectively not in their interest.
amik igazán nem a legjobb érdekeiket szolgálják.
16:36
And it was very soon
A kiberbűnözők pedig
16:39
when the cybercriminals learned that the quickest way to do this,
hamar rájöttek, hogy a szükséges adatok megszerzéséhez,
16:41
of course, the quickest way to a person's wallet
az emberek pénztárcájához vezető legrövidebb út
16:43
is through the promise of sex and love.
a szerelem és szex ígéretén át vezet.
16:47
I expect some of you remember the ILOVEYOU virus,
Gondolom, jónéhányan önök közül hallottak az ILOVEYOU vírusról,
16:50
one of the very great worldwide viruses that came.
amely egyike volt a világ legveszélyesebb vírusainak.
16:53
I was very fortunate when the ILOVEYOU virus came out,
Nekem szerencsém volt, mikor megjelent az ILOVEYOU vírus,
16:57
because the first person I received it from
mert egy volt barátnőm volt az első személy,
17:00
was an ex-girlfriend of mine.
akitől megkaptam.
17:03
Now, she harbored all sorts of sentiments and emotions towards me at the time,
Abban az időben igen intenzív érzelmeket táplált irányomban,
17:05
but love was not amongst them.
a szerelem azonban nem volt köztük.
17:10
(Laughter)
(nevetés)
17:12
And so as soon as I saw this drop into my inbox,
Amint megkaptam tehát az e-mailt,
17:14
I dispatched it hastily to the recycle bin
habozás nélkül töröltem,
17:18
and spared myself a very nasty infection.
megkímélve magam egy kellemetlen fertőzéstől.
17:21
So, cybercrime, do watch out for it.
Óvakodjanak a számítógépes bűnözőktől!
17:26
One thing that we do know that the Internet is doing
Egy dolog, amit az internet egész biztosan csinál,
17:30
is the Internet is assisting these guys.
megkönnyíti ezeknek a jószágoknak az életét.
17:32
These are mosquitos who carry the malarial parasite
Ezek itt a malária parazitáját hordozó szúnyogok,
17:35
which infests our blood when the mosy has had a free meal
amely paraziták megfertőzik a vérünket, miután a szúnyog belénk
17:38
at our expense.
mártotta parányi szívókáját.
17:42
Now, Artesunate is a very effective drug
Az Artesunate egy igen hatékony gyógyszer,
17:44
at destroying the parasite in the early days
amely a fertőzés kezdeti szakaszában képes elpusztítani
17:47
of infection.
a parazitát.
17:50
But over the past year or so,
Az elmúlt években azonban
17:52
researchers in Cambodia have discovered
kambodzsai kutatók felfedezték,
17:54
that what's happening is
hogy a parazita orvossággal szembeni
17:57
the malarial parasite is developing a resistance.
ellenállóképessége növekedésnek indult.
18:00
And they fear that the reason why it's developing a resistance
A kialakuló immunitás hátterében pedig vélhetően az áll,
18:03
is because Cambodians can't afford the drugs on the commercial market,
hogy a kambodzsaiak az árak miatt nem tudják a gyógyszert a piacon beszerezni,
18:06
and so they buy it from the Internet.
inkább az interneten keresztül vásárolják meg.
18:10
And these pills contain only low doses
Ezek a tabletták azonban csak kis dózisban
18:13
of the active ingredient.
tartalmazzák a hatóanyagot,
18:15
Which is why
a paraziták pedig
18:17
the parasite is beginning to develop a resistance.
emiatt rezisztenciát alakítanak ki.
18:19
The reason I say this
Azért mondom el mindezt,
18:23
is because we have to know
mert tudnunk kell,
18:25
that organized crime
hogy a szervezett bűnözés
18:27
impacts all sorts of areas of our lives.
az életünk valamennyi területén megjelenhet.
18:29
You don't have to sleep with prostitutes
Nem kell prostituáltakkal lefeküdnünk,
18:32
or take drugs
vagy kábítószereket használnunk
18:35
in order to have a relationship with organized crime.
ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk a szervezett bűnözéssel.
18:37
They affect our bank accounts.
Veszélyeztetik a bankszámláinkat.
18:39
They affect our communications, our pension funds.
Veszélyeztetik a kommunikációnkat, a nyugdíjalapjainkjat.
18:41
They even affect the food that we eat
Sőt, veszélyeztetik az ételt, amit eszünk,
18:43
and our governments.
és a kormányainkat is.
18:47
This is no longer an issue
Ilyenkor pedig ne a palermói
18:49
of Sicilians from Palermo and New York.
vagy new york-i olasz maffiára gondoljanak.
18:52
There is no romance involved with gangsters
Valójában semmi romantika nincsen a XXI. század
18:55
in the 21st Century.
gengsztereiben.
18:58
This is a mighty industry,
Egy hihetetlen méretű iparágról van szó,
19:00
and it creates instability and violence
amely instabilitást és erőszakot terjeszt mindenhol,
19:03
wherever it goes.
ahová beszüremkedik.
19:06
It is a major economic force
Jelentős gazdasági erőről van szó,
19:08
and we need to take it very, very seriously.
amelyet nagyon-nagyon komolyan kell vennünk.
19:10
It's been a privilege talking to you.
Megtiszteltetés volt önök előtt beszélnem,
19:14
Thank you very much.
és nagyon köszönöm a figyelmüket.
19:16
(Applause)
(taps)
19:18
Translated by Tamas Schlemmer
Reviewed by Krisztián Pintér

▲Back to top

About the Speaker:

Misha Glenny - Underworld investigator
Journalist Misha Glenny leaves no stone unturned (and no failed state unexamined) in his excavation of criminal globalization.

Why you should listen

In minute detail, Misha Glenny's 2008 book McMafia illuminates the byzantine outlines of global organized crime. Whether it's pot smugglers in British Columbia, oil/weapons/people traffickers in Eastern Europe, Japanese yakuza or Nigerian scammers, to research this magisterial work Glenny penetrated the convoluted, globalized and franchised modern underworld -- often at considerable personal risk.

The book that resulted is an exhaustive look at an unseen industry that Glenny believes may account for 15% of the world's GDP.

Legal society ignores this world at its peril, but Glenny suggests that conventional law enforcement might not be able to combat a problem whose roots lie in global instability.

While covering the Central Europe beat for the Guardian and the BBC, Glenny wrote several acclaimed books on the fall of Yugoslavia and the rise of the Balkan nations. He's researching a new book on cybercrime, of which he says: "The key to cybercrime is what we call social engineering. Or to use the technical term for it, there's one born every minute."

Watch TED's exclusive video Q&A with Glenny: "Behind the Scenes of McMafia" >>

More profile about the speaker
Misha Glenny | Speaker | TED.com