15:55
TEDxCaltech

Sean Carroll: Distant time and the hint of a multiverse

Sean Carroll: tolima praeitis ir daugialypės visatos užuomina

Filmed:

TEDxCaltech konferencijoje kosmologas Sean Carroll nuotaikingos bei verčiančios susimąstyti kelionės po laiko ir visatos ištakas metu iškelia apgaulingai paprastą klausimą: Kodėl apskritai egzistuoja laikas? Galimi atsakymai veda stebinančios visatos prigimties bei mūsų vietos visatoje link.

- Physicist, cosmologist
A physicist, cosmologist and gifted science communicator, Sean Carroll is asking himself -- and asking us to consider -- questions that get at the fundamental nature of the universe. Full bio

The universe
Visata
00:15
is really big.
yra didžiulė.
00:17
We live in a galaxy, the Milky Way Galaxy.
Mes gyvename galaktikoje - Paukščių Take.
00:19
There are about a hundred billion stars in the Milky Way Galaxy.
Paukščių take yra apie šimtas milijardų žvaigždžių.
00:22
And if you take a camera
Ir jei paimtumėte kamerą
00:25
and you point it at a random part of the sky,
ir nukreiptumėte ją į atsitiktinį tašką danguje,
00:27
and you just keep the shutter open,
paliktumėte sklendę atvirą tol,
00:29
as long as your camera is attached to the Hubble Space Telescope,
kol jūsų kamera sektų Hablo kosminį teleskopą,
00:31
it will see something like this.
pamatytumėte kažką tokio.
00:34
Every one of these little blobs
Kiekviena iš šių mažų dėmelių
00:36
is a galaxy roughly the size of our Milky Way --
yra maždaug Paukščių Tako dydžio galaktika -
00:39
a hundred billion stars in each of those blobs.
šimtas milijardų žvaigždžių kiekvienoje iš šių dėmių.
00:41
There are approximately a hundred billion galaxies
Yra maždaug šimtas milijardų galaktikų
00:44
in the observable universe.
mūsų stebimoje visatoje.
00:47
100 billion is the only number you need to know.
100 milijardų yra vienintelis skaičius, kurį jums reikia žinoti.
00:49
The age of the universe, between now and the Big Bang,
Visatos amžius nuo dabar iki Didžiojo sprogimo
00:51
is a hundred billion in dog years.
yra šimtas milijardų šuns metų.
00:54
(Laughter)
(Juokas)
00:56
Which tells you something about our place in the universe.
Tai kažką pasako apie mūsų vietą visatoje.
00:58
One thing you can do with a picture like this is simply admire it.
Vienas dalykas, kurį galima daryti su šia nuotrauka, tai tiesiog mėgautis ja.
01:01
It's extremely beautiful.
Ji nepaprastai graži.
01:03
I've often wondered, what is the evolutionary pressure
Aš dažnai susimąstau, kokios evoliucinės sąlygos
01:05
that made our ancestors in the Veldt adapt and evolve
išugdė mūsų pirmykščių protėvių Afrikos savanose gebėjimus
01:08
to really enjoy pictures of galaxies
mėgautis galaktikų vaizdais,
01:11
when they didn't have any.
kuomet jų dar neturėjo.
01:13
But we would also like to understand it.
Tačiau mes taip pat norėtume tai suprasti.
01:15
As a cosmologist, I want to ask, why is the universe like this?
Kaip kosmologas noriu paklausti, kodėl visata yra tokia?
01:17
One big clue we have is that the universe is changing with time.
Viena didelė užuomina sako, kad visata laikui bėgant keičiasi.
01:21
If you looked at one of these galaxies and measured its velocity,
Jei pažvelgtumėme į vieną iš šių galaktikų ir pamatuotumėme jos greitį,
01:24
it would be moving away from you.
pastebėtume, kad ji tolsta.
01:27
And if you look at a galaxy even farther away,
O jei stebėtume dar tolimesnę galaktiką,
01:29
it would be moving away faster.
ji toltų dar greičiau.
01:31
So we say the universe is expanding.
Todėl sakome, kad visata plečiasi.
01:33
What that means, of course, is that, in the past,
Tai žinoma reiškia, kad praeityje
01:35
things were closer together.
viskas buvo išsidėstę tankiau.
01:37
In the past, the universe was more dense,
Praeityje visata buvo tankesnė,
01:39
and it was also hotter.
o taip pat karštesnė.
01:41
If you squeeze things together, the temperature goes up.
Didinant spaudimą temperatūra kyla.
01:43
That kind of makes sense to us.
Tai mums lyg ir suprantama.
01:45
The thing that doesn't make sense to us as much
Dalykas, kuris nelabai suprantamas, yra
01:47
is that the universe, at early times, near the Big Bang,
tai, kad visata pačioje pradžioje, iškart po Didžiojo sprogimo
01:49
was also very, very smooth.
buvo labai labai tolygi.
01:52
You might think that that's not a surprise.
Galima pagalvoti, jog tai joks siurprizas.
01:54
The air in this room is very smooth.
Oras šioje patalpoje yra labai tolygus.
01:56
You might say, "Well, maybe things just smoothed themselves out."
Galima sakyti, „Ką gi, greičiausiai viskas tiesiog išsilygino.“
01:58
But the conditions near the Big Bang are very, very different
Bet sąlygos po Didžiojo sprogimo buvo visiškai kitokios
02:01
than the conditions of the air in this room.
nei oro sąlygos šioje patalpoje.
02:04
In particular, things were a lot denser.
Tiksliau medžiagos tankis buvo daug didesnis.
02:06
The gravitational pull of things
Gravitacinė trauka
02:08
was a lot stronger near the Big Bang.
po Didžiojo sprogimo buvo daug didesnė.
02:10
What you have to think about
Pagalvokite,
02:12
is we have a universe with a hundred billion galaxies,
kad mūsų visatoje yra šimtas milijardų galaktikų,
02:14
a hundred billion stars each.
kurių kiekvienoje šimtas milijardų žvaigždžių.
02:16
At early times, those hundred billion galaxies
Pačioje pradžioje šis šimtas milijardų galaktikų
02:18
were squeezed into a region about this big --
buvo suspaustos į maždaug tokio dydžio regioną -
02:21
literally -- at early times.
iš tiesų, pačioje pradžioje.
02:24
And you have to imagine doing that squeezing
Įsivaizduokite šį suspaudimą
02:26
without any imperfections,
be jokių netolygumų,
02:28
without any little spots
be jokių mažų taškelių,
02:30
where there were a few more atoms than somewhere else.
kuriuose būtų šiek tiek daugiau atomų nei kituose.
02:32
Because if there had been, they would have collapsed under the gravitational pull
Nes jei jie būtų, dėl gravitacinės traukos jie kolapsuotų
02:34
into a huge black hole.
į didžiulę juodąją skylę.
02:37
Keeping the universe very, very smooth at early times
Išlaikyti visatą labai labai tolygią pačioje pradžioje
02:39
is not easy; it's a delicate arrangement.
nebuvo lengva, tai labai subtili kompozicija.
02:42
It's a clue
Yra užuomina,
02:44
that the early universe is not chosen randomly.
kad ankstyvoji visata nebuvo atsitiktinė.
02:46
There is something that made it that way.
Buvo kažkas, kas ją tokią padarė.
02:48
We would like to know what.
Norėtume žinoti, kas.
02:50
So part of our understanding of this was given to us by Ludwig Boltzmann,
Dalį informacijos mums suteikė Ludwig'as Boltzmann'as,
02:52
an Austrian physicist in the 19th century.
XIX a. austrų fizikas.
02:55
And Boltzmann's contribution was that he helped us understand entropy.
O Boltzmann'as prisidėjo padėdamas mums suprasti entropiją.
02:58
You've heard of entropy.
Jums teko girdėti apie entropiją.
03:01
It's the randomness, the disorder, the chaoticness of some systems.
Tai yra kai kurių sistemų atsitiktinumas, netvarka, chaotiškumas.
03:03
Boltzmann gave us a formula --
Boltzmann'as mums davė formulę -
03:06
engraved on his tombstone now --
dabar ji išgraviruota ant jo paminklo -
03:08
that really quantifies what entropy is.
ji apskaičiuoja entropiją.
03:10
And it's basically just saying
O ji paprasčiausiai sako,
03:12
that entropy is the number of ways
kad entropija yra skaičius būdų,
03:14
we can rearrange the constituents of a system so that you don't notice,
kuriais mes galime pertvarkyti sistemos sudėtines dalis nepakeičiant
03:16
so that macroscopically it looks the same.
sistemos išvaizdos makroskopiniame lygmenyje.
03:19
If you have the air in this room,
Kalbant apie orą šioje patalpoje,
03:21
you don't notice each individual atom.
mes nematome kiekvieno atskiro atomo.
03:23
A low entropy configuration
Žemos entropijos sąranga
03:26
is one in which there's only a few arrangements that look that way.
yra tokia, kurioje yra tik keletas panašiai atrodančių išsidėstymų.
03:28
A high entropy arrangement
Didelės entropijos išsidėstymas
03:30
is one that there are many arrangements that look that way.
yra toks, kuriame yra daug panašiai atrodančių išsidėstymų.
03:32
This is a crucially important insight
Tai yra itin svarbi įžvalga,
03:34
because it helps us explain
nes ji padeda mums paaiškinti
03:36
the second law of thermodynamics --
antrąjį termodinamikos dėsnį -
03:38
the law that says that entropy increases in the universe,
dėsnį, kuris teigia, kad entropija didėja visatoje
03:40
or in some isolated bit of the universe.
arba izoliuotoje visatos dalyje.
03:43
The reason why entropy increases
Entropijos didėjimo priežastis
03:45
is simply because there are many more ways
yra ta, kad daug daugiau variantų galimi
03:47
to be high entropy than to be low entropy.
didelėje entropijoje nei mažoje entropijoje.
03:50
That's a wonderful insight,
Tai nuostabi įžvalga,
03:52
but it leaves something out.
bet ji kai ką nutyli.
03:54
This insight that entropy increases, by the way,
Tarp kitko, už šios įžvalgos, kad entropija didėja,
03:56
is what's behind what we call the arrow of time,
kaip ir už mūsų vadinamos laiko strėlės,
03:58
the difference between the past and the future.
slepiasi skirtumas tarp praeities ir ateities.
04:01
Every difference that there is
Kiekvienas skirtumas
04:03
between the past and the future
tarp praeities ir ateities
04:05
is because entropy is increasing --
yra dėl entropijos didėjimo -
04:07
the fact that you can remember the past, but not the future.
faktas, kad mes galime atsiminti praeitį, bet ne ateitį.
04:09
The fact that you are born, and then you live, and then you die,
Faktas, kad mes gimstame, tada gyvename, o tada mirštame,
04:12
always in that order,
visuomet tokia pačia tvarka,
04:15
that's because entropy is increasing.
visa tai dėl didėjančios entropijos.
04:17
Boltzmann explained that if you start with low entropy,
Boltzmann'as paaiškino, kad jei pradėtume nuo mažos entropijos,
04:19
it's very natural for it to increase
labai natūralu, kad ji didės,
04:21
because there's more ways to be high entropy.
nes yra daugiau būdų būti didelės entropijos.
04:23
What he didn't explain
Jis nepaaiškino,
04:26
was why the entropy was ever low in the first place.
kodėl entropija iš pat pradžių buvo maža.
04:28
The fact that the entropy of the universe was low
Faktas, kad entropija buvo maža,
04:31
was a reflection of the fact
buvo atspindys fakto,
04:33
that the early universe was very, very smooth.
kad ankstyvoji visata buvo labai labai glotni.
04:35
We'd like to understand that.
Norėtume tai suprasti.
04:37
That's our job as cosmologists.
Tai mūsų - kosmologų - darbas.
04:39
Unfortunately, it's actually not a problem
Deja, tai išties nėra problema,
04:41
that we've been giving enough attention to.
kuriai skyrėme pakankamai dėmesio.
04:43
It's not one of the first things people would say,
Tai nėra vienas pirmų dalykų, kurio žmogus
04:45
if you asked a modern cosmologist,
paklaustų šiuolaikinio kosmologo,
04:47
"What are the problems we're trying to address?"
„Kokias problemas jūs mėginate spręsti?“.
04:49
One of the people who did understand that this was a problem
Vienas iš žmonių, kurie suprato šią problemą,
04:51
was Richard Feynman.
buvo Richard'as Feynman'as.
04:53
50 years ago, he gave a series of a bunch of different lectures.
Prieš 50 metų jis skaitė galybę skirtingų paskaitų.
04:55
He gave the popular lectures
Jis dėstė populiarias paskaitas,
04:57
that became "The Character of Physical Law."
kurios pavadintos "Fizinių dėsnių būdas".
04:59
He gave lectures to Caltech undergrads
Jis dėstė Caltech'o studentams,
05:01
that became "The Feynman Lectures on Physics."
paskaitos vadinosi „Feynman'o paskaitos apie fiziką".
05:03
He gave lectures to Caltech graduate students
Jis dėstė paskaitas Caltech'o magistrantams,
05:05
that became "The Feynman Lectures on Gravitation."
jos vadinosi „Feynman'o paskaitos apie gravitaciją".
05:07
In every one of these books, every one of these sets of lectures,
Kiekvienoje jo knygoje, kiekvienoje paskaitoje,
05:09
he emphasized this puzzle:
jis pabrėžė šį galvosūkį:
05:12
Why did the early universe have such a small entropy?
Kodėl ankstyvoji visata buvo tokios mažos entropijos?
05:14
So he says -- I'm not going to do the accent --
Taigi, jis sako - akcentuoju tai -
05:17
he says, "For some reason, the universe, at one time,
jis sako: „Dėl kažkokių priežasčių visata vienu metu
05:19
had a very low entropy for its energy content,
turėjo labai mažą savo energijos turinio entropiją
05:22
and since then the entropy has increased.
ir nuo tada ši entropija didėja.
05:25
The arrow of time cannot be completely understood
Laiko strėlė negali būti pilnai suvokta
05:27
until the mystery of the beginnings of the history of the universe
nebent visatos istorijos pradžios paslaptis
05:30
are reduced still further
bus vis toliau atskleidžiama
05:33
from speculation to understanding."
spėliones keičiant supratimu.“
05:35
So that's our job.
Taigi, tai mūsų darbas.
05:37
We want to know -- this is 50 years ago, "Surely," you're thinking,
Mes norime žinoti - tai buvo prieš 50 metų, „Tikriausiai", jūs pagalvosite,
05:39
"we've figured it out by now."
„mes jau tai išsiaiškinom."
05:41
It's not true that we've figured it out by now.
Tai netiesa, kad mes tai jau išsiaiškinom.
05:43
The reason the problem has gotten worse,
Priežastis, kodėl problema pasidarė dar didesnė,
05:45
rather than better,
o ne mažesnė,
05:47
is because in 1998
yra ta, kad 1998-aisiais
05:49
we learned something crucial about the universe that we didn't know before.
mes apie visatą sužinojome kai ką labai svarbaus, ko anksčiau nežinojome.
05:51
We learned that it's accelerating.
Mes nustatėme, kad ji greitėja.
05:54
The universe is not only expanding.
Visata ne tik plečiasi.
05:56
If you look at the galaxy, it's moving away.
Žiūrint į galaktiką, ji tolsta nuo mūsų.
05:58
If you come back a billion years later and look at it again,
Jei grįžtume po milijardo metų ir vėl pažiūrėtume,
06:00
it will be moving away faster.
ji toltų dar greičiau.
06:02
Individual galaxies are speeding away from us faster and faster
Pavienės galaktikos tolsta nuo mūsų greičiau ir greičiau.
06:05
so we say the universe is accelerating.
Todėl teigiame, kad visata greitėja.
06:08
Unlike the low entropy of the early universe,
Ne taip, kaip žema ankstyvosios visatos entropija,
06:10
even though we don't know the answer for this,
nors ir nežinome atsakymo į tai,
06:12
we at least have a good theory that can explain it,
bent jau turime gerą teoriją, galinčią tai paaiškinti,
06:14
if that theory is right,
jei ji yra teisinga.
06:16
and that's the theory of dark energy.
Tai yra teorija apie tamsiąją energiją.
06:18
It's just the idea that empty space itself has energy.
Tai mintis, kad tuščia erdvė vis tiek turi energijos.
06:20
In every little cubic centimeter of space,
Kiekviename mažyčiame kubiniame erdvės centimetre,
06:23
whether or not there's stuff,
nesvarbu ar joje yra kas, ar ne,
06:26
whether or not there's particles, matter, radiation or whatever,
nesvarbu, ar joje yra dalelių, materijos, radiacijos ar bet ko kito,
06:28
there's still energy, even in the space itself.
joje vis tiek yra energijos, net pačioje erdvėje.
06:30
And this energy, according to Einstein,
O ši energija, pasak Einšteino,
06:33
exerts a push on the universe.
sukelia visatos plėtimąsi.
06:35
It is a perpetual impulse
Tai yra amžinas impulsas,
06:38
that pushes galaxies apart from each other.
kuris atstūmė galaktikas vieną nuo kitos.
06:40
Because dark energy, unlike matter or radiation,
Nes tamsioji energija, priešingai nei materija ar radiacija,
06:42
does not dilute away as the universe expands.
nesilpnėja visatai plečiantis.
06:45
The amount of energy in each cubic centimeter
Energijos kiekis kiekviename kubiniame centimetre
06:48
remains the same,
išlieka toks pats,
06:50
even as the universe gets bigger and bigger.
netgi visatai nuolat didėjant ir didėjant.
06:52
This has crucial implications
Tai turi lemtingos reikšmės tam,
06:54
for what the universe is going to do in the future.
ką visata darys ateityje.
06:57
For one thing, the universe will expand forever.
Pirmiausia visata plėsis amžinai.
07:00
Back when I was your age,
Kada buvau jūsų amžiaus,
07:02
we didn't know what the universe was going to do.
mes nežinojome, kaip elgsis visata.
07:04
Some people thought that the universe would recollapse in the future.
Vieni žmonės manė, kad visata ateityje vėl susitrauks.
07:06
Einstein was fond of this idea.
Einšteinas palaikė šią idėją.
07:09
But if there's dark energy, and the dark energy does not go away,
Bet jei yra tamsioji energija, o tamsioji energija niekur nedingsta,
07:11
the universe is just going to keep expanding forever and ever and ever.
visata plėsis per amžių amžius.
07:14
14 billion years in the past,
Prabėgo 14 milijardų metų,
07:17
100 billion dog years,
100 milijardų šuns metų,
07:19
but an infinite number of years into the future.
tačiau begalybė metų laukia ateityje.
07:21
Meanwhile, for all intents and purposes,
Tačiau visais atžvilgiais
07:24
space looks finite to us.
kosmosas mums atrodo baigtinis.
07:27
Space may be finite or infinite,
Kosmosas gali būti baigtinis arba begalinis,
07:29
but because the universe is accelerating,
tačiau dėl visatos plėtimosi,
07:31
there are parts of it we cannot see
yra vietų, kurių mes negalime pamatyti
07:33
and never will see.
ir niekada nepamatysime.
07:35
There's a finite region of space that we have access to,
Yra apibrėžta kosmoso dalis, kuri mums prieinama,
07:37
surrounded by a horizon.
ji apribota horizonto.
07:39
So even though time goes on forever,
Todėl nors laikas ir nuolat teka,
07:41
space is limited to us.
erdvė mums yra ribota.
07:43
Finally, empty space has a temperature.
Galiausiai, tuščia erdvė turi temperatūrą.
07:45
In the 1970s, Stephen Hawking told us
8-ajame dešimtmetyje Stephen'as Hawking'as pareiškė,
07:48
that a black hole, even though you think it's black,
kad juodoji skylė, nors turėtų būti juoda,
07:50
it actually emits radiation
visgi skleidžia spinduliuotę,
07:52
when you take into account quantum mechanics.
jei atsižvelgtume į kvantinę mechaniką.
07:54
The curvature of space-time around the black hole
Erdvėlaikio išlinkimas aplink juodąją skylę
07:56
brings to life the quantum mechanical fluctuation,
sukelia kvantinius mechaninius svyravimus,
07:59
and the black hole radiates.
o juodoji skylė spinduliuoja.
08:02
A precisely similar calculation by Hawking and Gary Gibbons
Labai panašūs Hawking'o ir Gary Gibbons'o skaičiavimai
08:04
showed that if you have dark energy in empty space,
parodė, kad tamsiajai energijai esant tuščioje erdvėje,
08:07
then the whole universe radiates.
visa visata spinduliuoja.
08:10
The energy of empty space
Tuščios erdvės energija
08:13
brings to life quantum fluctuations.
sukelia kvantinius svyravimus.
08:15
And so even though the universe will last forever,
Ir nors visata bus amžinai,
08:17
and ordinary matter and radiation will dilute away,
o įprastinė materija ir radiacija išsisklaidys,
08:19
there will always be some radiation,
vis tiek liks kažkiek radiacijos,
08:22
some thermal fluctuations,
kažkiek temperatūrinių svyravimų,
08:24
even in empty space.
netgi tuščioje erdvėje.
08:26
So what this means
Tai reiškia,
08:28
is that the universe is like a box of gas
kad visata yra tartum dujų talpa,
08:30
that lasts forever.
kuri niekada nesibaigia.
08:32
Well what is the implication of that?
Na ir kokia gi to reikšmė?
08:34
That implication was studied by Boltzmann back in the 19th century.
Tai studijavo Boltzmann'as XIX-ame amžiuje.
08:36
He said, well, entropy increases
Jis sakė, ką gi, entropija didėja,
08:39
because there are many, many more ways
nes yra daug daugiau galimybių
08:42
for the universe to be high entropy, rather than low entropy.
visatai būti didelės entropijos nei mažos entropijos.
08:44
But that's a probabilistic statement.
Bet tai tikimybinis teiginys.
08:47
It will probably increase,
Ji greičiausiai padidės
08:50
and the probability is enormously huge.
ir ši tikimybė yra milžiniškai didelė.
08:52
It's not something you have to worry about --
Tai nėra kažkas, dėl ko reikėtų jaudintis -
08:54
the air in this room all gathering over one part of the room and suffocating us.
visas oras šiame kambaryje susikaups vienoje vietoje ir mes uždusime.
08:56
It's very, very unlikely.
Labai labai neįtikima.
09:00
Except if they locked the doors
Nebent kas nors užrakintų duris
09:02
and kept us here literally forever,
ir laikytų mus čia amžinai, tiesiogine šio žodžio prasme,
09:04
that would happen.
tuomet tai įvyktų.
09:06
Everything that is allowed,
Viskas, kas įmanoma,
09:08
every configuration that is allowed to be obtained by the molecules in this room,
kiekviena konfigūracija, kuri gali susidaryti iš molekulių esančių šiame kambaryje,
09:10
would eventually be obtained.
galų gale įvyktų.
09:13
So Boltzmann says, look, you could start with a universe
Taigi, Boltzmann'as teigia: štai, pradėkime nuo visatos,
09:15
that was in thermal equilibrium.
jai būnant temperatūrinėje pusiausvyroje.
09:18
He didn't know about the Big Bang. He didn't know about the expansion of the universe.
Jis nežinojo apie Didįjį sprogimą. Jis nežinojo apie visatos plėtimąsi.
09:20
He thought that space and time were explained by Isaac Newton --
Jis manė, jog erdvę ir laiką paaiškino Isaac'as Newton'as -
09:23
they were absolute; they just stuck there forever.
šios dimensijos buvo absoliučios, jos čia tiesiog buvo visada.
09:26
So his idea of a natural universe
Todėl jo natūralios visatos idėja
09:28
was one in which the air molecules were just spread out evenly everywhere --
buvo tokia, kurioje oro molekulės tiesiog pasiskirstė visur vienodai -
09:30
the everything molecules.
visko molekulės.
09:33
But if you're Boltzmann, you know that if you wait long enough,
Bet jei esi Boltzmann'as, tu žinai, kad pakankamai ilgai palaukus,
09:35
the random fluctuations of those molecules
atsitiktiniai šių molekulių svyravimai
09:38
will occasionally bring them
laikas nuo laiko
09:41
into lower entropy configurations.
sudarys mažesnės entropijos konfigūracijas.
09:43
And then, of course, in the natural course of things,
O tuomet, žinoma, natūralioje eigoje
09:45
they will expand back.
jos vėl išsiplės.
09:47
So it's not that entropy must always increase --
Taigi, nėra taip, kad entropija turi nuolatos didėti -
09:49
you can get fluctuations into lower entropy,
galimi svyravimai į mažesnę entropiją,
09:51
more organized situations.
labiau organizuotas situacijas.
09:54
Well if that's true,
Na, jei tai tiesa,
09:56
Boltzmann then goes onto invent
Boltzmann'as sukuria
09:58
two very modern-sounding ideas --
dvi labai šiuolaikiškai skambančias idėjas -
10:00
the multiverse and the anthropic principle.
daugialypę visatą bei antropinį principą.
10:02
He says, the problem with thermal equilibrium
Jis teigia, kad temperatūrinės pusiausvyros bėda tame,
10:05
is that we can't live there.
kad joje negalime gyventi.
10:07
Remember, life itself depends on the arrow of time.
Atsiminkite, kad gyvybė priklausoma nuo laiko strėlės.
10:09
We would not be able to process information,
Mes negalėtume apdoroti informacijos,
10:12
metabolize, walk and talk,
vykdyti medžiagų apykaitos, vaikščioti ir kalbėti,
10:14
if we lived in thermal equilibrium.
jei gyventume temperatūrinėje pusiausvyroje.
10:16
So if you imagine a very, very big universe,
Todėl, jei įsivaizduotume labai labai didelę visatą,
10:18
an infinitely big universe,
begalinio dydžio visatą,
10:20
with randomly bumping into each other particles,
su atsitiktinai tarpusavyje susiduriančiomis dalelėmis,
10:22
there will occasionally be small fluctuations in the lower entropy states,
nuolatos egzistuotų maži svyravimai į mažesnės entropijos būseną,
10:24
and then they relax back.
o vėliau vėl išsisklaidytų.
10:27
But there will also be large fluctuations.
Bet taip pat egzistuos ir dideli svyravimai.
10:29
Occasionally, you will make a planet
Kartais susidarys planeta,
10:31
or a star or a galaxy
arba žvaigždė, arba galaktika,
10:33
or a hundred billion galaxies.
arba šimtas milijardų galaktikų.
10:35
So Boltzmann says,
Taigi, Boltzmann'as teigia,
10:37
we will only live in the part of the multiverse,
kad mes gyvensime tik dalyje daugialypės visatos,
10:39
in the part of this infinitely big set of fluctuating particles,
dalyje šio begalinio dydžio svyruojančių dalelių rinkinyje,
10:42
where life is possible.
kuriame gyvybė yra įmanoma.
10:45
That's the region where entropy is low.
Tai regionas, kuriame yra maža entropija.
10:47
Maybe our universe is just one of those things
Galbūt mūsų visata yra vienas iš tų dalykų,
10:49
that happens from time to time.
kurie laikas nuo laiko nutinka.
10:52
Now your homework assignment
Štai jūsų namų darbų užduotis -
10:54
is to really think about this, to contemplate what it means.
iš tiesų pagalvokite apie tai, pasvarstykite, ką tai reiškia.
10:56
Carl Sagan once famously said
Kartą Carl'as Sagan'as pasakė žymią frazę,
10:58
that "in order to make an apple pie,
kad "norint pagaminti obuolių pyragą,
11:00
you must first invent the universe."
pirmiausia turite išrasti visatą."
11:02
But he was not right.
Bet jis buvo neteisus.
11:05
In Boltzmann's scenario, if you want to make an apple pie,
Pagal Boltzmann'o scenarijų, jei nori pagaminti obuolių pyragą,
11:07
you just wait for the random motion of atoms
tiesiog lauk atsitiktinio atomų judėjimo,
11:10
to make you an apple pie.
kuris tau pagamins obuolių pyragą.
11:13
That will happen much more frequently
Tai atsitiks daug dažniau
11:15
than the random motions of atoms
nei atsitiktiniai atomų judėjimai
11:17
making you an apple orchard
sudarys jums obelų sodą
11:19
and some sugar and an oven,
ir truputį cukraus bei orkaitę,
11:21
and then making you an apple pie.
o tuomet pagamins jums obuolių pyragą.
11:23
So this scenario makes predictions.
Taip šis scenarijus pateikia prognozes.
11:25
And the predictions are
O prognozės yra tokios,
11:28
that the fluctuations that make us are minimal.
kad mus sudarantys svyravimai yra minimalūs.
11:30
Even if you imagine that this room we are in now
Net jei jūs suvokiate, kad kambarys, kuriame dabar esame
11:33
exists and is real and here we are,
egzistuoja ir yra tikras bei mes jame esame,
11:36
and we have, not only our memories,
ir mes, ne vien savo atmintimi,
11:38
but our impression that outside there's something
bet ir suvokimu suprantame, kad lauke yra kažkas
11:40
called Caltech and the United States and the Milky Way Galaxy,
pavadintas Caltech bei Jungtinės Valstijos ir Paukščių Tako galaktika,
11:42
it's much easier for all those impressions to randomly fluctuate into your brain
daug lengviau šiems įspūdžiams atsitiktinai susidaryti jūsų smegenyse,
11:46
than for them actually to randomly fluctuate
nei atsitiktinai susidaryti
11:49
into Caltech, the United States and the galaxy.
Caltech'ui, Jungtinėms Valstijoms bei galaktikai.
11:51
The good news is that,
Gera naujiena ta,
11:54
therefore, this scenario does not work; it is not right.
kad dėl to šis scenarijus neveikia; jis neteisingas.
11:56
This scenario predicts that we should be a minimal fluctuation.
Šis scenarijus spėja, kad mes esame minimalūs svyravimai.
11:59
Even if you left our galaxy out,
Net jei nekalbėtume apie mūsų galaktiką,
12:02
you would not get a hundred billion other galaxies.
kaip susidaryti šimtams milijardų kitų galaktikų.
12:04
And Feynman also understood this.
Feynman'as tai taip pat suprato.
12:06
Feynman says, "From the hypothesis that the world is a fluctuation,
Feynman'as teigia, „Iš hipotezės, kad pasaulis yra svyravimas,
12:08
all the predictions are that
visi spėjimai teigia,
12:12
if we look at a part of the world we've never seen before,
kad pažvelgus į anksčiau nematytą pasaulio dalį,
12:14
we will find it mixed up, and not like the piece we've just looked at --
mums ji atrodys netvarkinga, ne tokia, į kokią ką tik žvelgėme -
12:16
high entropy.
didelės entropijos.
12:18
If our order were due to a fluctuation,
Jei mūsų tvarka būtų dėl svyravimų,
12:20
we would not expect order anywhere but where we have just noticed it.
mes negalėtume tikėtis tvarkos niekur, išskyrus ten, kur ką tik ją pastebėjome.
12:22
We therefore conclude the universe is not a fluctuation."
Dėl to galime daryti išvadą, kad visata nėra svyravimas."
12:24
So that's good. The question is then what is the right answer?
Gerai. Tuomet kyla klausimas, koks yra teisingas atsakymas?
12:28
If the universe is not a fluctuation,
Jei visata nėra svyravimas,
12:31
why did the early universe have a low entropy?
kodėl ankstyvoji visata buvo mažos entropijos?
12:33
And I would love to tell you the answer, but I'm running out of time.
Ir norėčiau jums duoti atsakymą, tačiau mano laikas baigiasi.
12:36
(Laughter)
(Juokas)
12:39
Here is the universe that we tell you about,
Štai visata, apie kurią kalbėjom,
12:41
versus the universe that really exists.
prieš visatą, kuri iš tikrųjų egzistuoja.
12:43
I just showed you this picture.
Ką tik parodžiau šį paveikslėlį.
12:45
The universe is expanding for the last 10 billion years or so.
Visata plečiasi paskutinius 10 milijardų metų ar panašiai.
12:47
It's cooling off.
Ji vėsta.
12:49
But we now know enough about the future of the universe
Bet mes žinome pakankamai apie visatos ateitį,
12:51
to say a lot more.
kad pasakytume daug daugiau.
12:53
If the dark energy remains around,
Jei tamsioji materija išliks,
12:55
the stars around us will use up their nuclear fuel, they will stop burning.
mus supančios žvaigždės sunaudos savo atominį kurą, jos nustos degti.
12:57
They will fall into black holes.
Jos kolapsuos į juodąsias skyles.
13:00
We will live in a universe
Mes gyvensime visatoje,
13:02
with nothing in it but black holes.
kurioje nieko nebus, išskyrus juodąsias skyles.
13:04
That universe will last 10 to the 100 years --
Tokia visata tęsis 10 šimtuoju laipsniu metų
13:06
a lot longer than our little universe has lived.
daug ilgiau nei mūsų maža visata kol kas gyveno.
13:10
The future is much longer than the past.
Ateitis daug ilgesnė už praeitį.
13:12
But even black holes don't last forever.
Bet netgi juodosios skylės negyvena amžinai.
13:14
They will evaporate,
Jos išgaruos,
13:16
and we will be left with nothing but empty space.
ir aplink mus teliks tuščia erdvė.
13:18
That empty space lasts essentially forever.
Tuščia erdvė iš principo tęsiasi amžinai.
13:20
However, you notice, since empty space gives off radiation,
Kaip bebūtų, jei pastebėjote, tuščiai erdvei spinduliuojant,
13:24
there's actually thermal fluctuations,
iš tikrųjų susidaro temperatūriniai svyravimai
13:27
and it cycles around
ir tai vyksta cikliškai
13:29
all the different possible combinations
visais skirtingais įmanomais variantais,
13:31
of the degrees of freedom that exist in empty space.
kokie tik galimi tuščioje erdvėje.
13:33
So even though the universe lasts forever,
Taigi, nors visata ir tęsiasi amžinai,
13:36
there's only a finite number of things
yra baigtinis skaičius dalykų,
13:38
that can possibly happen in the universe.
kurie gali atsitikti visatoje.
13:40
They all happen over a period of time
Jie visi atsitinka per tam tikrą laiko tarpą,
13:42
equal to 10 to the 10 to the 120 years.
lygų 10 pakelta 10-uoju ir pakelta 120-uoju laipsniu metų.
13:44
So here's two questions for you.
Tai štai jums du klausimai.
13:47
Number one: If the universe lasts for 10 to the 10 to the 120 years,
Pirmasis: jei visata tęsiasi 10 pakelta 10-uoju ir pakelta 120-uoju laipsniu metų,
13:49
why are we born
kodėl mes gimėme
13:52
in the first 14 billion years of it,
per pirmuosius 14 milijardų metų,
13:54
in the warm, comfortable afterglow of the Big Bang?
šiltoje, jaukioje Didžiojo sprogimo žaroje?
13:57
Why aren't we in empty space?
Kodėl mes ne tuščioje erdvėje?
14:00
You might say, "Well there's nothing there to be living,"
Galėtumėte pasakyti, „Ten gi nieko nėra, kas leistų gyventi,"
14:02
but that's not right.
bet tai ne visai tiesa.
14:04
You could be a random fluctuation out of the nothingness.
Jūs galėtumėte būti atsitiktiniais svyravimais iš nieko.
14:06
Why aren't you?
Kodėl jūs nesate?
14:08
More homework assignment for you.
Daugiau namų darbų jums.
14:10
So like I said, I don't actually know the answer.
Taigi, kaip minėjau, iš tiesų aš nežinau atsakymo.
14:13
I'm going to give you my favorite scenario.
Ketinu jums pateikti savo mėgstamiausią scenarijų.
14:15
Either it's just like that. There is no explanation.
Arba taip tiesiog yra. Paaiškinimo nėra.
14:17
This is a brute fact about the universe
Tai yra grubus faktas apie visatą,
14:20
that you should learn to accept and stop asking questions.
kurį turite išmokti priimti ir nustoti klausinėti.
14:22
Or maybe the Big Bang
Arba Didysis sprogimas
14:26
is not the beginning of the universe.
nėra visatos pradžia.
14:28
An egg, an unbroken egg, is a low entropy configuration,
Kiaušinis, nesudužęs kiaušinis, yra žemos entropijos konfigūracija,
14:30
and yet, when we open our refrigerator,
ir vis dėlto atidarę šaldytuvą
14:33
we do not go, "Hah, how surprising to find
mes nesakome: „O, kaip keista rasti
14:35
this low entropy configuration in our refrigerator."
mažos entropijos konfigūraciją savo šaldytuve."
14:37
That's because an egg is not a closed system;
Taip yra dėl to, kad kiaušinis nėra uždara sistema;
14:39
it comes out of a chicken.
jis atsiranda iš vištos.
14:42
Maybe the universe comes out of a universal chicken.
Galbūt visata atsirado iš kosminės vištos.
14:44
Maybe there is something that naturally,
Galbūt yra kažkas, kas natūraliai,
14:48
through the growth of the laws of physics,
per fizikos dėsnių sąlygojamą augimą,
14:50
gives rise to universe like ours
sukuria tokią kaip mūsų visatą
14:53
in low entropy configurations.
mažos entropijos konfigūracijoje.
14:55
If that's true, it would happen more than once;
Jei tai tiesa, tai atsitiks daugiau nei vieną kartą;
14:57
we would be part of a much bigger multiverse.
mes būtume daug didesnės daugialypės visatos dalimi.
14:59
That's my favorite scenario.
Tai yra mano mėgstamiausias scenarijus.
15:02
So the organizers asked me to end with a bold speculation.
Taigi, organizatoriai paprašė manęs užbaigti drąsiu spėjimu.
15:04
My bold speculation
Mano drąsus spėjimas teigia, kad
15:07
is that I will be absolutely vindicated by history.
istorija mane visiškai išteisins.
15:09
And 50 years from now,
O po 50 metų
15:12
all of my current wild ideas will be accepted as truths
visos mano pakvaišusios idėjos bus priimtos kaip tiesos
15:14
by the scientific and external communities.
mokslininkų ir išorinių bendruomenių tarpe.
15:17
We will all believe that our little universe
Mes visi tikėsime, kad mūsų maža visata
15:20
is just a small part of a much larger multiverse.
yra tik mažytė daug didesnės daugialypės visatos dalis.
15:22
And even better, we will understand what happened at the Big Bang
Dar geriau - mes suprasime, kas įvyko per Didįjį sprogimą
15:25
in terms of a theory
dėka teorijos,
15:28
that we will be able to compare to observations.
kurią galėsime lyginti su stebėjimais.
15:30
This is a prediction. I might be wrong.
Tai spėjimas. Aš galiu klysti.
15:32
But we've been thinking as a human race
Bet mes galvojame, kaip žmonių rasė,
15:34
about what the universe was like,
apie tai, kokia yra visata,
15:36
why it came to be in the way it did for many, many years.
kodėl ji yra tokia kokia yra daugybę metų.
15:38
It's exciting to think we may finally know the answer someday.
Jaudina mintis, kad galiausiai mes kada nors žinosime atsakymą.
15:41
Thank you.
Ačiū.
15:44
(Applause)
(Plojimai)
15:46
Translated by Julius Vladika
Reviewed by Andrius Burnickas

▲Back to top

About the Speaker:

Sean M. Carroll - Physicist, cosmologist
A physicist, cosmologist and gifted science communicator, Sean Carroll is asking himself -- and asking us to consider -- questions that get at the fundamental nature of the universe.

Why you should listen

Sean Carroll is a theoretical physicist at Caltech in Pasadena, California, where he researches theoretical aspects of cosmology, field theory and gravitation -- exploring the nature of fundamental physics by studying the structure and evolution of the universe.

His book on cosmology and the arrow of time, From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time, was published in 2010. He keeps a regular blog at Cosmic Variance.

More profile about the speaker
Sean M. Carroll | Speaker | TED.com