09:39
TEDGlobal 2009

Ian Goldin: Navigating our global future

Ian Goldin: Richting geven aan onze mondiale toekomst

Filmed:

Terwijl mondialisering en technologische ontwikkelingen ons naar een nieuwe geïntegreerde toekomst drijven, waarschuwt Ian Goldin dat niet iedereen hier evenveel voordeel uit zal halen. Maar, zegt hij, als we dit gevaar kunnen voorzien, kunnen we toch de kans benutten om ieders leven te verbeteren.

- Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future. Full bio

The future, as we know it, is very unpredictable.
De toekomst zoals wij ze kennen, is zeer onvoorspelbaar.
00:15
The best minds in the best institutions
De knapste koppen in de beste instellingen
00:19
generally get it wrong.
hebben het meestal mis.
00:21
This is in technology. This is in the area of politics,
Dat is zo in technologie. Het is zo in de politiek,
00:23
where pundits, the CIA, MI6 always get it wrong.
waar specialisten, de CIA en MI6 altijd ongelijk krijgen.
00:27
And it's clearly in the area of finance.
In de financiële wereld werd het wel erg duidelijk.
00:30
With institutions established to think about the future,
Instituten die werden opgericht om over de toekomst te denken,
00:33
the IMF, the BIS, the Financial Stability Forum, couldn't see what was coming.
zoals het IMF, het BIS en het FSF, konden niet voorzien wat er te gebeuren stond.
00:35
Over 20,000 economists
Meer dan 20.000 economisten --
00:39
whose job it is, competitive entry to get there,
het is hun job, en alleen de besten geraken er binnen --
00:41
couldn't see what was happening.
konden dit niet zien aankomen.
00:43
Globalization is getting more complex.
Mondialisering wordt steeds complexer
00:45
And this change is getting more rapid.
en de veranderingen gaan alsmaar sneller.
00:47
The future will be more unpredictable.
De toekomst wordt alsmaar moeilijker te voorspellen.
00:49
Urbanization, integration,
Verstedelijking en integratie
00:51
coming together, leads to a new renaissance.
komen samen. Dit leidt tot een nieuwe renaissance.
00:53
It did this a thousand years ago.
Zo ook 1000 jaar geleden.
00:56
The last 40 years have been extraordinary times.
De afgelopen 40 jaar waren uitzonderlijke tijden.
00:58
Life expectancy has gone up by about 25 years.
De levensverwachting steeg met ongeveer 25 jaar.
01:01
It took from the Stone Age to achieve that.
We hadden tijd nodig vanaf de oertijd om zo'n sprong te maken.
01:04
Income has gone up for a majority of the world's population,
Het inkomen is gestegen voor een meerderheid van de wereldbevolking,
01:07
despite the population going up by about two billion people over this period.
ondanks een bevolkingsgroei van ongeveer twee miljard mensen tijdens deze periode.
01:09
And illiteracy has gone down, from a half to about a quarter of the people on Earth.
Analfabetisme is afgenomen, van de helft naar ongeveer een kwart van de wereldbevolking.
01:14
A huge opportunity, unleashing of new potential
Een ongekende mogelijkheid, het vrijkomen van nieuw potentieel
01:17
for innovation, for development.
voor innovatie en ontwikkeling.
01:20
But there is an underbelly.
Maar er is een onderstroom.
01:22
There are two Achilles' heels of globalization.
Mondialisering heeft twee achilleshielen.
01:24
There is the Achilles' heel of growing inequality --
Er is de achilleshiel van de groeiende ongelijkheid.
01:27
those that are left out, those that feel angry,
Zij die uitgesloten worden, zij die zich kwaad voelen,
01:29
those that are not participating. Globalization
zij die niet meedoen.
01:32
has not been inclusive.
Mondialisering was er niet voor iedereen.
01:34
The second Achilles' heel is complexity --
De tweede achilleshiel is de complexiteit.
01:36
a growing fragility, a growing brittleness.
Groeiende breekbaarheid, groeiende broosheid.
01:39
What happens in one place very quickly affects everything else.
Wat op één plaats gebeurt, heeft elders al snel gevolgen.
01:43
This is a systemic risk, systemic shock.
Dit is een systemisch risico, een systemische schok.
01:46
We've seen it in the financial crisis. We've seen it in the pandemic flu.
We hebben dit meegemaakt tijdens de financiële crisis en tijdens de griep-pandemie.
01:49
It will become virulent and it's something we have to build resilience against.
Het zal kwaadaardig worden en het we zullen er weerbaarheid tegen moeten opbouwen.
01:52
A lot of this is driven by what's happening in technology.
Dit alles wordt grotendeels gedreven door technologische verandering.
01:56
There have been huge leaps. There will be a million-fold improvement
Er zijn grote sprongen gemaakt.
01:59
in what you can get for the same price
Voor dezelfde prijs als vandaag bekom je
02:02
in computing by 2030.
een miljoen keer zoveel rekenkracht in 2030.
02:04
That's what the experience of the last 20 years has been.
Dat is wat de ervaring van de laatste 20 jaar ons geleerd heeft.
02:06
It will continue.
En het zal nog verder gaan.
02:08
Our computers, our systems will be as primitive
Onze computers, onze huidige systemen zullen net zo
02:10
as the Apollo's are for today.
achterhaald lijken als de Apollo vandaag is voor ons.
02:13
Our mobile phones are more powerful than the total Apollo space engine.
Onze mobiele telefoons zijn vandaag krachtiger dan de Apollo-ruimtecapsule.
02:15
Our mobile phones are more powerful than
Onze mobiele telefoons zijn krachtiger dan sommige van de
02:18
some of the strongest computers of 20 years ago.
meest geavanceerde computers van 20 jaar geleden.
02:20
So what will this do?
Wat betekent dit nu?
02:22
It will create huge opportunities in technology.
Het zal enorme mogelijkheden op technologisch vlak bieden.
02:24
Miniaturization as well.
Ook qua schaalverkleining.
02:27
There will be invisible capacity. Invisible capacity in our bodies,
Er zal onzichtbare capaciteit zijn. Onzichtbare capaciteit in onze lichamen,
02:29
in our brains, and in the air.
in onze hersenen en in de lucht rond ons.
02:32
This is a dust mite on a nanoreplica.
Dit is een huisstofmijt op een nanoreplica.
02:34
This sort of ability to do everything in new ways unleashes potential,
De mogelijkheid om alles op een andere manier te benaderen, geeft nieuw potentieel,
02:37
not least in the area of medicine.
niet in het minst op vlak van geneeskunde.
02:41
This is a stem cell that we've developed here in Oxford,
Dit is een stamcel die we hier in Oxford hebben ontwikkeld
02:43
from an embryonic stem cell.
uit een embryonale stamcel.
02:46
We can develop any part of the body.
We kunnen eender welk lichaamsdeel ontwikkelen.
02:48
Increasingly, over time, this will be possible from our own skin --
Gaandeweg wordt het mogelijk om van onze eigen huid andere delen
02:50
able to replicate parts of the body.
van ons lichaam na te maken.
02:53
Fantastic potential for regenerative medicine.
Fantastische mogelijkheden voor regeneratieve geneeskunde.
02:55
I don't think there will be a Special Olympics long after 2030,
Ik denk niet dat er nog Paralympics zullen zijn na 2030,
02:57
because of this capacity to regenerate parts of the body.
door deze mogelijkheid om lichaamsdelen te regenereren.
03:01
But the question is, "Who will have it?"
De hamvraag luidt: wie zal er toegang toe hebben?
03:04
The other major development is going to be
De andere grote ontwikkeling bestaat uit de
03:06
in the area of what can happen in genetics.
nieuwe mogelijkheden op vlak van genetica.
03:08
The capacity to create, as this mouse has been genetically modified,
De mogelijkheid om iets zoals deze genetisch gemanipuleerde muis te creëren,
03:10
something which goes three times faster,
die drie keer sneller gaat,
03:16
lasts for three times longer, we could produce,
het drie keer langer uithoudt -- zo kunnen we,
03:18
as this mouse can, to the age of our equivalent of 80 years,
net zoals deze muis, het equivalent van 80 jaar extra tijd toevoegen,
03:20
using about the same amount of food.
met dezelfde hoeveelheid voedsel.
03:24
But will this only be available for the super rich,
Maar zal dit enkel toegankelijk zijn voor de superrijken, voor hen die
03:27
for those that can afford it? Are we headed for a new eugenics?
dit kunnen betalen? Gaan we naar een nieuwe eugenetica?
03:29
Will only those that are able to afford it
Zullen enkel degenen die dit kunnen betalen, deel uitmaken
03:32
be able to be this super race of the future?
van dit toekomstig superras?
03:35
(Laughter)
(Gelach)
03:38
So the big question for us is,
De grote vraag voor ons is:
03:39
"How do we manage this technological change?"
hoe gaan we om met deze technologische verandering?
03:41
How do we ensure that it creates
Hoe zorgen we ervoor dat dit
03:43
a more inclusive technology,
een meer alomvattende technologie wordt?
03:45
a technology which means
Een technologie die ervoor zorgt
03:47
that not only as we grow older,
dat we niet alleen ouder worden,
03:50
that we can also grow wiser, and that we're able to support
maar ook wijzer, en dat we de toekomstige bevolking
03:52
the populations of the future?
zullen kunnen onderhouden?
03:54
One of the most dramatic manifestations of these improvements
Eén van de meest opvallende uitingen van deze verbeteringen
03:56
will be moving from population pyramids
zal de overgang zijn van bevolkingspiramides
03:59
to what we might term population coffins.
naar wat we 'bevolkingsdoodskisten' kunnen noemen.
04:01
There is unlikely to be a pension
Er zal waarschijnlijk geen pensioen of
04:04
or a retirement age in 2030.
rustleeftijd meer zijn in 2030.
04:06
These will be redundant concepts. And this isn't only something of the West.
Dit zullen overbodige begrippen worden, en niet alleen in het Westen.
04:09
The most dramatic changes will be the skyscraper
De grootste verandering zal het nieuwe type
04:12
type of new pyramids
'wolkenkrabberpiramide' zijn,
04:15
that will take place in China and in many other countries.
die zal voorkomen in China en vele andere landen.
04:17
So forget about retirements if you're young.
Dus vergeet je pensioen maar als je jong bent.
04:20
Forget about pensions. Think about life and where it's going to be going.
Denk niet aan pensioen. Denk over het leven en waar het naar toe zal evolueren.
04:22
Of course, migration will become even more important.
Natuurlijk zal migratie nog belangrijker worden.
04:25
The war on talent, the need to attract people
De strijd om talent, de behoefte om mensen van
04:28
at all skill ranges,
alle specialisaties aan te trekken
04:30
to push us around in our wheelchairs,
om ons in onze rolstoelen rond te duwen,
04:32
but also to drive our economies. Our innovation will be vital.
maar ook om onze economieën aan te sturen. Onze innovatie zal van vitaal belang zijn.
04:34
The employment in the rich countries
De tewerkstelling in de rijke landen
04:37
will go down from about 800
zal zakken van ongeveer 800
04:39
to about 700 million of these people.
tot ongeveer 700 miljoen van deze mensen.
04:41
This would imply a massive leap in migration.
Dat zou een grote sprong in migratie betekenen.
04:43
So the concerns, the xenophobic concerns of today,
Dus de zorgen, de xenofobe zorgen van vandaag,
04:45
of migration, will be turned on their head,
omtrent migratie, zullen op hun kop gezet worden,
04:48
as we search for people to help us sort out
terwijl we zoeken naar de mensen die ons moeten helpen onze pensioenen
04:50
our pensions and our economies in the future.
en economieën draaiend te houden.
04:53
And then, the systemic risks.
En dan, de systemische risico's.
04:55
We understand that these will become much more virulent,
We begrijpen dat deze zich sneller zullen verspreiden.
04:57
that what we see today
Wat we vandaag zien,
05:00
is this interweaving of societies, of systems,
is deze verwevenheid van gemeenschappen, van systemen,
05:02
fastened by technologies and hastened by just-in-time management systems.
vastgeklonken door technologie, en opgejut door just-in-time managementsystemen.
05:05
Small levels of stock push resilience into other people's responsibility.
Kleinere voorraden verplaatsen de flexibiliteit naar het verantwoordelijkheidsdomein van anderen.
05:10
The collapse in biodiversity,
De teloorgang van biodiversiteit,
05:15
climate change, pandemics, financial crises:
klimaatverandering, pandemieën, financiële crises,
05:17
these will be the currency that we will think about.
dat zal de munteenheid worden waarin we denken.
05:20
And so a new awareness will have to arise,
En zo zal een nieuwe bewustwording moeten opkomen
05:23
of how we deal with these, how we mobilize ourselves,
over hoe we hiermee omgaan, hoe we onszelf mobiliseren
05:25
in a new way, and come together as a community
op een nieuwe manier, en we als een gemeenschap moeten samenwerken
05:28
to manage systemic risk.
om systemische risico's te controleren.
05:31
It's going to require innovation.
Het zal innovatie vereisen.
05:33
It's going to require an understanding that the glory of globalization
Het zal vereisen dat we beseffen dat de trots van mondialisering
05:35
could also be its downfall.
ook haar ondergang kan betekenen.
05:39
This could be our best century ever because of the achievements,
Dit kan onze beste eeuw ooit worden dankzij deze verwezenlijkingen.
05:41
or it could be our worst.
Of het zou onze slechtste kunnen zijn.
05:44
And of course we need to worry about the individuals,
En natuurlijk moeten we denken aan de individuen.
05:46
particularly the individuals that feel that they've
Vooral de individuen die het gevoel hebben
05:48
been left out in one way or another.
dat ze uitgesloten zijn, op welke manier ook.
05:50
An individual, for the first time in the history of humanity,
Een enkel individu zal tegen 2030, voor het eerst
05:52
will have the capacity, by 2030,
in de geschiedenis, de mogelijkheid hebben
05:55
to destroy the planet, to wreck everything,
om de planeet te vernietigen, om alles te vernielen,
05:57
through the creation, for example, of a biopathogen.
bijvoorbeeld door het maken van een biologisch pathogeen.
06:00
How do we begin to weave these tapestries together?
Hoe beginnen we eraan om dit allemaal te verweven?
06:03
How do we think about complex systems in new ways?
Hoe denken we op nieuwe manieren over complexe systemen?
06:05
That will be the challenge of the scholars,
Dat zal de uitdaging zijn van de geleerden,
06:08
and of all of us engaged in thinking about the future.
en van alle anderen die zich bezighouden met over de toekomst te denken.
06:10
The rest of our lives will be in the future. We need to prepare for it now.
De rest van ons leven gebeurt in de toekomst. We moeten ons er nu voor klaar maken.
06:13
We need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
We dienen te begrijpen dat de overheidsstructuur in de wereld een fossiel geworden is.
06:16
It cannot begin to cope with the challenges that this will bring.
Ze weet niet hoe beginnen aan de uitdagingen die staan te wachten.
06:19
We have to develop a new way of managing the planet,
We moeten een nieuwe manier ontwikkelen om de planeet te beheren,
06:23
collectively, through collective wisdom.
allemaal samen, met verenigde wijsheid.
06:26
We know, and I know from my own experience,
Wij weten, en ik weet, uit eigen ervaring,
06:28
that amazing things can happen,
dat geweldige dingen kunnen gebeuren
06:30
when individuals and societies come together
als individuen en maatschappijen samenkomen
06:32
to change their future.
om hun toekomst te veranderen.
06:34
I left South Africa, and 15 years later,
Ik verliet Zuid-Afrika, en 15 jaar later --
06:36
after thinking I would never go back,
ik dacht dat ik nooit terug zou keren,
06:38
I had the privilege and the honor to work in the government of Nelson Mandela.
en ik had het voorrecht om in de regering van Nelson Mandela te mogen werken.
06:40
This was a miracle. We can create miracles,
Dat was een wonder. Wij kunnen wonderen creëren
06:43
collectively, in our lifetime.
als collectief, nog tijdens ons leven.
06:45
It is vital that we do so.
Het is onontbeerlijk dat we dat ook doen.
06:47
It is vital that the ideas that are nurtured in TED,
Het is onontbeerlijk dat de ideeën die in TED worden verspreid,
06:49
that the ideas that we think about
dat de ideeën waar we over nadenken,
06:51
look forward, and make sure that this will be the most glorious century,
vooruit kijken, en ervoor zorgen dit de meest glorierijke eeuw wordt
06:53
and not one of eco-disaster and eco-collapse.
en niet een eeuw van eco-rampen en eco-instorting.
06:56
Thank you. (Applause)
Dank u wel. (Applaus)
06:59
Translated by Jeroen Toelen
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the Speaker:

Ian Goldin - Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future.

Why you should listen

Take a look at Ian Goldin's jam-packed CV and you'll see why he was appointed the first Director of Oxford University's new think tank-cum-research center, the 21st Century School, later renamed the Oxford Martin School: Goldin battled apartheid in his native South Africa, served as a development adviser to Nelson Mandela and, as the VP of the World Bank, led collaborations with the UN on global development strategy. He is the author of 19 books, including Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future (Princeton University Press, 2011), Divided Nations: Why global governance is failing and what we can do about it (Oxford University Press, 2013) and The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it (Princeton University Press, 2014).

At Oxford Martin School, with a diverse brigade of over 200 top researchers from the hard and social sciences, Goldin is bringing fresh thinking to bear on the big, looming issues of the next 100 years: climate change, disruptive technological advancements, aging, bio-ethics, infectious disease, poverty, political conflict.

More profile about the speaker
Ian Goldin | Speaker | TED.com