18:45
TED2010

Nicholas Christakis: The hidden influence of social networks

Nicholas Christakis: Ukryte wpływy sieci społecznych

Filmed:

Wszyscy jesteśmy osadzeni w ogromnych sieciach społecznych przyjaciół, rodziny, współpracowników itp. Nicholas Christakis śledzi jak różne cechy -- od szczęścia do otyłości -- mogą przenosić się z osoby na osobę, ukazując jak lokalizacja w sieci może odbić się na twoje życie w sposób z którego nawet nie zdajesz sobie sprawy.

- Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact. Full bio

For me, this story begins about 15 years ago,
Dla mnie ta historia zaczyna się około 15 lat temu,
00:16
when I was a hospice doctor at the University of Chicago.
gdy pracowałem jako doktor w hospicjum w szpitalu uniwersyteckim w Chicago.
00:19
And I was taking care of people who were dying and their families
I opiekowałem się ludźmi którzy umierali,
00:22
in the South Side of Chicago.
oraz ich rodzinami w południowej części Chicago.
00:25
And I was observing what happened to people and their families
I obserwowałem co się dzieje z ludźmi i ich rodzinami
00:27
over the course of their terminal illness.
w okresie ich śmiertelnej choroby.
00:30
And in my lab, I was studying the widower effect,
I w moim laboratorium, studiowałem efekt wdowca
00:33
which is a very old idea in the social sciences,
który jest bardzo starą teorią w naukach społecznych,
00:35
going back 150 years,
jeszcze sprzed 150 lat,
00:37
known as "dying of a broken heart."
znaną jako "umieranie z powodu złamanego serca."
00:39
So, when I die, my wife's risk of death can double,
Która mówi - gdy ja umrę, ryzyko śmierci mojej żony może się podwoić
00:41
for instance, in the first year.
na przykład, w przeciągu pierwszego roku.
00:44
And I had gone to take care of one particular patient,
Opiekowałem się jednym konkretnym pacjentem,
00:46
a woman who was dying of dementia.
kobietą która umierała na demencje.
00:49
And in this case, unlike this couple,
I w tym przypadku w przeciwieństwie do tej pary
00:51
she was being cared for
opiekowała się nią
00:53
by her daughter.
jej córka.
00:55
And the daughter was exhausted from caring for her mother.
I córka była tą opieką wyczerpana.
00:57
And the daughter's husband,
I mąż córki,
01:00
he also was sick
również cierpiał
01:02
from his wife's exhaustion.
z powodu przemęczenia swojej żony.
01:05
And I was driving home one day,
Pewnego dnia jechałem do domu,
01:07
and I get a phone call from the husband's friend,
gdy dostałem telefon od przyjaciela męża,
01:09
calling me because he was depressed
który dzwonił do mnie ponieważ był załamany
01:12
about what was happening to his friend.
tym co się działo z jego przyjacielem.
01:14
So here I get this call from this random guy
Więc dzwoni do mnie jakiś przypadkowy gość
01:16
that's having an experience
na którego życie,
01:18
that's being influenced by people
wpływają ludzie będący
01:20
at some social distance.
w znacznej odległości społecznej.
01:22
And so I suddenly realized two very simple things:
I nagle uświadomiłem sobie dwie proste rzeczy.
01:24
First, the widowhood effect
Pierwsza, efekt wdowca
01:27
was not restricted to husbands and wives.
nie ogranicza się jedynie do mężów i żon.
01:29
And second, it was not restricted to pairs of people.
I druga, nie ogranicza się do par ludzi.
01:32
And I started to see the world
I zacząłem widzieć świat
01:35
in a whole new way,
w zupełnie nowy sposób,
01:37
like pairs of people connected to each other.
jako połączone ze sobą pary ludzi.
01:39
And then I realized that these individuals
I wtedy uzmysłowiłem sobie, że te jednostki
01:42
would be connected into foursomes with other pairs of people nearby.
mogą być połączone w czwórki z innymi parami bliskich osób.
01:44
And then, in fact, these people
I że, w zasadzie, ci ludzie
01:47
were embedded in other sorts of relationships:
mogą być włączani w różnego rodzaju związki,
01:49
marriage and spousal
małżeństwa
01:51
and friendship and other sorts of ties.
i przyjaźnie i innego rodzaju więzi.
01:53
And that, in fact, these connections were vast
I że te połączenia są obszerne
01:55
and that we were all embedded in this
że wszyscy jesteśmy włączeni w ten
01:58
broad set of connections with each other.
szeroki zbiór połączeń każdy z każdym.
02:00
So I started to see the world in a completely new way
Więc zacząłem patrzeć na świat zupełnie inaczej
02:03
and I became obsessed with this.
i stało się to moją obsesją.
02:06
I became obsessed with how it might be
Byłem zafascynowany tym jak to możliwe, że
02:08
that we're embedded in these social networks,
wszyscy jesteśmy osadzeni w tych sieciach społecznych,
02:10
and how they affect our lives.
i to w jak one wpływają na nasze życie.
02:12
So, social networks are these intricate things of beauty,
Sieci społeczne są zawiłym pięknem,
02:14
and they're so elaborate and so complex
są tak wyszukane i tak złożone
02:17
and so ubiquitous, in fact,
i tak wszechobecne, w rzeczywistości,
02:19
that one has to ask what purpose they serve.
że trzeba zapytać jakiemu celowi one służą.
02:21
Why are we embedded in social networks?
Dlaczego jesteśmy wbudowani w sieci społeczne ?
02:24
I mean, how do they form? How do they operate?
W sensie - jak one się formują ? Na jakiej zasadzie działają ?
02:26
And how do they effect us?
Jak na nas oddziałują ?
02:28
So my first topic with respect to this,
I tak oto mój pierwszy temat, w tej kwestii
02:30
was not death, but obesity.
był związany nie ze śmiercią, ale otyłością.
02:33
It had become trendy
I tak oto nagle stało się trendy
02:36
to speak about the "obesity epidemic."
opowiadanie o epidemii otyłości.
02:38
And, along with my collaborator, James Fowler,
I wraz z moim współpracownikiem, Jamesem Fowlerem
02:40
we began to wonder whether obesity really was epidemic
zaczęliśmy się zastanawiać, czy faktycznie mamy do czynienia z otyłością jako epidemią
02:43
and could it spread from person to person
i czy może się ona przenosić z osoby na osobę
02:46
like the four people I discussed earlier.
jak w przypadku cztery osób o których wspomniałem wcześniej.
02:48
So this is a slide of some of our initial results.
Tak więc to jest slajd z naszymi wstępnymi wynikami.
02:51
It's 2,200 people in the year 2000.
Jest to 2200 ludzi w roku 2000.
02:54
Every dot is a person. We make the dot size
Każdy punkt to osoba. Rozmiar kropki
02:57
proportional to people's body size;
jest proporcjonalny do wielkości ciała.
02:59
so bigger dots are bigger people.
Im większe kropki, tym więksi ludzie.
03:01
In addition, if your body size,
Tak więc, ponadto, jeśli wielkość twojego ciała,
03:04
if your BMI, your body mass index, is above 30 --
jeśli twój BMI, twój wskaźnik masy ciała wynosi ponad 30,
03:06
if you're clinically obese --
jeśli z medycznego punktu widzenia jesteś otyły/a,
03:08
we also colored the dots yellow.
pokolorowaliśmy kropki na żółto.
03:10
So, if you look at this image, right away you might be able to see
Więc, jeśli spojrzysz na ten obrazek, od razu będziesz w stanie
03:12
that there are clusters of obese and
zobaczyć klastry otyłych oraz
03:14
non-obese people in the image.
nie-otyłych ludzi na tym obrazku.
03:16
But the visual complexity is still very high.
Niemniej jednak wizualny poziom skomplikowania jest wciąż bardzo duży.
03:18
It's not obvious exactly what's going on.
Nie jest jasne o co właściwie chodzi.
03:21
In addition, some questions are immediately raised:
W dodatku, natychmiast pojawia się szereg dodatkowych pytań.
03:24
How much clustering is there?
Ile jest klastrów ?
03:26
Is there more clustering than would be due to chance alone?
Czy występuje tu więcej klastrów niż byśmy się spodziewali ?
03:28
How big are the clusters? How far do they reach?
Jak duże są te klastry ? Jak daleko sięgają ?
03:31
And, most importantly,
I, co najważniejsze,
03:33
what causes the clusters?
co jest przyczyną ich powstawania ?
03:35
So we did some mathematics to study the size of these clusters.
Więc zaprzęgliśmy matematykę do obliczenia rozmiaru tych klastrów.
03:37
This here shows, on the Y-axis,
Te wykres pokazuje, na osi Y
03:40
the increase in the probability that a person is obese
wzrost prawdopodobieństwa, że dana osoba jest otyła,
03:42
given that a social contact of theirs is obese
w momencie gdy zna kogoś otyłego.
03:45
and, on the X-axis, the degrees of separation between the two people.
I na osi X, stopień separacji pomiędzy dwójką ludzi.
03:47
On the far left, you see the purple line.
Po lewej, widzicie purpurową linię.
03:50
It says that, if your friends are obese,
Mówi ona, że jeśli twoi znajomi są otyli,
03:52
your risk of obesity is 45 percent higher.
prawdopodobieństwo tego że i ty będziesz otyły wzrasta o 45 %.
03:54
And the next bar over, the [red] line,
I następny słupek, pomarańczowa linia,
03:57
says if your friend's friends are obese,
mówi, że jeśli znajomi twoich znajomych są otyli,
03:59
your risk of obesity is 25 percent higher.
prawdopodobieństwo że i ty będziesz otyły wzrasta o 25 %.
04:01
And then the next line over says
I następna linia mówi, że
04:03
if your friend's friend's friend, someone you probably don't even know, is obese,
mówi, że jeśli znajomy znajomych twoich znajomych, ktoś kogo prawdopodobnie nawet nie znasz, jest otyły
04:05
your risk of obesity is 10 percent higher.
ryzyko tego że będziesz otyły jest o 10% wyższe.
04:08
And it's only when you get to your friend's friend's friend's friends
I dopiero gdy sięgniemy po znajomych-znajomych-znajomych-znajomych
04:11
that there's no longer a relationship
nie ma związku pomiędzy
04:14
between that person's body size and your own body size.
wielkością ciała danej osoby i twoim ciałem.
04:16
Well, what might be causing this clustering?
Tak więc, co powoduje powstawanie klastów?
04:20
There are at least three possibilities:
Są co najmniej trzy możliwości.
04:23
One possibility is that, as I gain weight,
Jedna możliwość jest taka, że mój wzrost masy
04:25
it causes you to gain weight.
powoduje twój przyrost na wadze,
04:27
A kind of induction, a kind of spread from person to person.
rodzaj indukcji, rodzaj przenoszenia z osoby na osobę.
04:29
Another possibility, very obvious, is homophily,
Inna możliwość, bardzo oczywista, to homofilia
04:32
or, birds of a feather flock together;
lub inaczej ptaki tworzące stado.
04:34
here, I form my tie to you
Tutaj, tworzę z tobą więź,
04:36
because you and I share a similar body size.
ponieważ łączy nas podobny rozmiar ciała.
04:38
And the last possibility is what is known as confounding,
I ostatnia z możliwości znana jako zakłócenie,
04:41
because it confounds our ability to figure out what's going on.
ponieważ zakłóca naszą umiejętność do rozgryzienia co się dzieje.
04:43
And here, the idea is not that my weight gain
W tym przypadku, idea nie polega na
04:46
is causing your weight gain,
wpływie mojej wagi na twoją,
04:48
nor that I preferentially form a tie with you
czy też preferencyjnym tworzeniu więzi
04:50
because you and I share the same body size,
ze względu na podobny rozmiar ciała,
04:52
but rather that we share a common exposure
ale raczej na tym że wspólnie jesteśmy wystawieni na wpływ
04:54
to something, like a health club
czegoś takiego jak np. siłownia
04:56
that makes us both lose weight at the same time.
która powoduje że oboje tracimy wagę w tym samym czasie.
04:59
When we studied these data, we found evidence for all of these things,
I kiedy przestudiowaliśmy te dane, znaleźliśmy dowody na wszystkie te rzeczy,
05:02
including for induction.
łącznie z indukcją.
05:05
And we found that if your friend becomes obese,
I odkryliśmy, że jeśli twój znajomy stanie się otyły,
05:07
it increases your risk of obesity by about 57 percent
spowoduje to wzrost ryzyka tego że i ty będziesz otyły o około 57 %
05:09
in the same given time period.
w tym samym okresie czasu.
05:12
There can be many mechanisms for this effect:
Za ten efekt może odpowiadać wiele mechanizmów.
05:14
One possibility is that your friends say to you something like --
Jedną z możliwości jest to, że twój znajomy powiedział ci coś w stylu --
05:17
you know, they adopt a behavior that spreads to you --
wiecie, oni przyjmują zachowania które rozprzestrzeniają się na Ciebie
05:19
like, they say, "Let's go have muffins and beer,"
gdy mówią, "Chodźmy na muffiny i piwo,"
05:22
which is a terrible combination. (Laughter)
co jest fatalną kombinacją,
05:25
But you adopt that combination,
ale którą ty akceptujesz,
05:28
and then you start gaining weight like them.
i zaczynasz przybierać na wadze tak jak oni.
05:30
Another more subtle possibility
Inna bardziej subtelna możliwość jest taka:
05:33
is that they start gaining weight, and it changes your ideas
kiedy oni zaczynają przybierać na wadze, zmienia się twoje wyobrażenie
05:35
of what an acceptable body size is.
akceptowalnego rozmiaru ciała.
05:38
Here, what's spreading from person to person
I tutaj to, co przenosi się z osoby na osobę
05:40
is not a behavior, but rather a norm:
jest nie zachowanie, ale raczej norma.
05:42
An idea is spreading.
Rozprzestrzenia się pogląd.
05:44
Now, headline writers
Dziennikarze mieli
05:46
had a field day with our studies.
niezły dzień opisując nasze badania.
05:48
I think the headline in The New York Times was,
Bodajże New York Times zamieścił tytuł,
05:50
"Are you packing it on?
"Przybierasz na wadze ?
05:52
Blame your fat friends." (Laughter)
To wina twoich grubych przyjaciół."
05:54
What was interesting to us is that the European headline writers
Co ciekawe tytuły europejskich gazet
05:57
had a different take: They said,
miały inne podejście, brzmiały:
05:59
"Are your friends gaining weight? Perhaps you are to blame."
"Czy twoi znajomi przybierają na wadze ? Być może to twoja wina."
06:01
(Laughter)
(Śmiech)
06:04
And we thought this was a very interesting comment on America,
Uznaliśmy to za ciekawy komentarz o Ameryce,
06:09
and a kind of self-serving,
coś w rodzaju egoistycznego,
06:12
"not my responsibility" kind of phenomenon.
fenomenu "to-nie-moja-sprawa".
06:14
Now, I want to be very clear: We do not think our work
Teraz. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że nie uważamy
06:16
should or could justify prejudice
jakoby nasza praca mogła uzasadniać uprzedzenia
06:18
against people of one or another body size at all.
względem ludzi o takiej czy innej budowie ciała.
06:20
Our next questions was:
Następnie. Naszym następnym pytaniem było:
06:24
Could we actually visualize this spread?
Czy możemy właściwie zwizualizować to rozprzestrzenianie ?
06:26
Was weight gain in one person actually spreading
Czy przyrost wagi u jednej osoby faktycznie przekłada się
06:29
to weight gain in another person?
na przyrost wagi u kogoś innego ?
06:31
And this was complicated because
Było to dość skomplikowane ponieważ
06:33
we needed to take into account the fact that the network structure,
musieliśmy wziąć pod uwagę fakt, że struktura sieci,
06:35
the architecture of the ties, was changing across time.
architektura połączeń zmieniała się w czasie.
06:38
In addition, because obesity is not a unicentric epidemic,
I ponadto, ponieważ otyłość nie jest epidemią która ma jedno centrum,
06:41
there's not a Patient Zero of the obesity epidemic --
nie ma "pacjenta numer zero" epidemii otyłości --
06:44
if we find that guy, there was a spread of obesity out from him --
jeśli byłby taki ktoś, otyłość rozprzestrzeniała by się od niego.
06:47
it's a multicentric epidemic.
Otyłość to epidemia mająca wiele centrów.
06:50
Lots of people are doing things at the same time.
Wiele ludzi robi rzeczy w tym samym czasie.
06:52
And I'm about to show you a 30 second video animation
Za moment zaprezentuje wam 30 sekundową animację
06:54
that took me and James five years of our lives to do.
której zrobienie zajęło mnie i Jamesowi pięć lat naszego życia.
06:57
So, again, every dot is a person.
I tu ponownie, każdy punkt to osoba.
07:00
Every tie between them is a relationship.
Każde połączenie między nimi to związek.
07:02
We're going to put this into motion now,
I teraz puścimy animację w ruch,
07:04
taking daily cuts through the network for about 30 years.
biorąc dziennie ujęcia sieci przez okres około 30 lat.
07:06
The dot sizes are going to grow,
Rozmiary kropek zaczynają się powiększać.
07:09
you're going to see a sea of yellow take over.
Zobaczycie żółte morze zacznie dominować.
07:11
You're going to see people be born and die --
Zobaczycie jak ludzie rodzą się i umierają;
07:14
dots will appear and disappear --
kropki pojawiają się i znikają.
07:16
ties will form and break, marriages and divorces,
Więzi bedą się formować i urywać. Śluby i rozwody,
07:18
friendings and defriendings.
przyjaźnie i rozpady tychże,
07:21
A lot of complexity, a lot is happening
bardzo duża złożoność, wiele się dzieje
07:23
just in this 30-year period
w okresie tych trzydziestu lat,
07:25
that includes the obesity epidemic.
który zawiera epidemię otyłości.
07:27
And, by the end, you're going to see clusters
I pod koniec, zobaczycie tworzące się w sieci
07:29
of obese and non-obese individuals
klastry ludzi otyłych
07:31
within the network.
i osób o prawidłowej wadze.
07:33
Now, when looked at this,
Teraz, gdy spojrzałem na to,
07:35
it changed the way I see things,
zmieniło to sposób w jaki postrzegam świat,
07:38
because this thing, this network
ponieważ ta rzecz, ta sieć,
07:41
that's changing across time,
która zmienia się w czasie,
07:43
it has a memory, it moves,
posiada pamięć, ona się porusza,
07:45
things flow within it,
rzeczy w niej są płynne,
07:48
it has a kind of consistency --
ma pewien rodzaj spójności;
07:50
people can die, but it doesn't die;
ludzie mogą umrzeć, ale ona nie umiera;
07:52
it still persists --
wciąż trwa.
07:54
and it has a kind of resilience
Posiada pewien rodzaj odporności
07:56
that allows it to persist across time.
który umożliwia jej utrzymywać się w czasie.
07:58
And so, I came to see these kinds of social networks
I tak oto, poprzez te oznaki zacząłem
08:00
as living things,
postrzegać sieci społeczne jako żywe byty,
08:03
as living things that we could put under a kind of microscope
jako żywe byty, które możemy umieścić pod swoisty mikroskop
08:05
to study and analyze and understand.
a następnie je studiować i analizować i zrozumieć.
08:08
And we used a variety of techniques to do this.
I stosujemy do tego celu przeróżne techniki.
08:11
And we started exploring all kinds of other phenomena.
Zaczęliśmy eksplorację przeróżnych zjawisk.
08:13
We looked at smoking and drinking behavior,
Tak więc popatrzyliśmy na palenie, sposoby picia alkoholu,
08:16
and voting behavior,
głosowanie,
08:18
and divorce -- which can spread --
i rozwody, które mogą się rozprzestrzeniać,
08:20
and altruism.
i altruizm.
08:22
And, eventually, we became interested in emotions.
I w końcu zainteresowaliśmy się emocjami.
08:24
Now, when we have emotions,
Teraz. Gdy ulegamy emocjom,
08:28
we show them.
okazujemy je.
08:30
Why do we show our emotions?
Dlaczego okazujemy nasze emocje ?
08:32
I mean, there would be an advantage to experiencing
Chodzi mi o to,że korzystne byłyby przeżywanie
08:34
our emotions inside, you know, anger or happiness.
emocji wewnątrz, wiecie, gniew lub szczęście,
08:36
But we don't just experience them, we show them.
ale my nie tylko je przeżywamy, my je okazujemy.
08:39
And not only do we show them, but others can read them.
I nie tylko je okazujemy, ale również inni potrafią je odczytać.
08:41
And, not only can they read them, but they copy them.
I nie tylko potrafią je odczytać, ale oni je kopiują.
08:44
There's emotional contagion
U ludzi występuje
08:46
that takes place in human populations.
emocjonalne zarażanie.
08:48
And so this function of emotions
Tak więc, to funkcjonowanie emocji
08:51
suggests that, in addition to any other purpose they serve,
sugeruje, że oprócz innych celów, którym służą,
08:53
they're a kind of primitive form of communication.
są pewnego rodzaju prymitywną formą komunikacji.
08:55
And that, in fact, if we really want to understand human emotions,
I tak na dobrą sprawę, jeśli na prawdę chcemy zrozumieć ludzkie emocje,
08:58
we need to think about them in this way.
musimy pomyśleć o nich w ten właśnie sposób.
09:01
Now, we're accustomed to thinking about emotions in this way,
Popatrzmy. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o emocjach w ten sposób,
09:03
in simple, sort of, brief periods of time.
w uproszczeniu, w krótkich okresach czasu.
09:06
So, for example,
Tak jak na przykład,
09:09
I was giving this talk recently in New York City,
Niedawno w Nowym Jorku gdy dawałem tą prelekcję
09:11
and I said, "You know when you're on the subway
powiedziałem, "Wiecie, to tak jak gdy jesteś w metrze,
09:13
and the other person across the subway car
i inna osoba w tym samym wagonie
09:15
smiles at you,
uśmiecha się do ciebie,
09:17
and you just instinctively smile back?"
i ty, instynktownie odpowiadasz uśmiechem."
09:19
And they looked at me and said, "We don't do that in New York City." (Laughter)
I popatrzyli na mnie i powiedzieli: "My tego w Nowym Jorku nie robimy."
09:21
And I said, "Everywhere else in the world,
Odpowiedziałem, "Wszędzie indziej na Świecie,
09:24
that's normal human behavior."
jest to normalne ludzkie zachowanie."
09:26
And so there's a very instinctive way
A więc jest bardzo instynktowny sposób
09:28
in which we briefly transmit emotions to each other.
w jaki przekazujemy sobie emocje.
09:30
And, in fact, emotional contagion can be broader still.
I w rzeczywistości, emocjonalne zarażenie może być jeszcze szersze
09:33
Like we could have punctuated expressions of anger,
tak jak złość dominuje
09:36
as in riots.
w zamieszkach.
09:39
The question that we wanted to ask was:
Pytanie jakie chcieliśmy zadać to:
09:41
Could emotion spread,
Czy emocje mogą się rozprzestrzeniać w czasie
09:43
in a more sustained way than riots, across time
w sposób bardziej zrównoważony niż zamieszki
09:45
and involve large numbers of people,
a zarazem angażować dużą ilość ludzi,
09:48
not just this pair of individuals smiling at each other in the subway car?
a nie tylko parę osobników uśmiechających się do siebie w metrze.
09:50
Maybe there's a kind of below the surface, quiet riot
Może jest w nas pewien cichy bunt
09:53
that animates us all the time.
który nami cały czas steruje.
09:56
Maybe there are emotional stampedes
Może istnieją emocjonalne sygnatury
09:58
that ripple through social networks.
które roznoszą się w sieciach społecznych.
10:00
Maybe, in fact, emotions have a collective existence,
A może, emocje istnieją zbiorowo
10:02
not just an individual existence.
a nie tylko indywidualnie ?
10:05
And this is one of the first images we made to study this phenomenon.
I to jest jeden z pierwszych obrazków jaki stworzyliśmy do analizowania tego fenomenu.
10:07
Again, a social network,
Znowu, sieć społeczna,
10:10
but now we color the people yellow if they're happy
ale tym kolor żółty oznacza szczęście
10:12
and blue if they're sad and green in between.
niebieski smutek i zielony stan pomiędzy.
10:15
And if you look at this image, you can right away see
Jeśli przyglądniecie się temu obrazkowi, momentalnie ujrzycie
10:18
clusters of happy and unhappy people,
klastry szczęśliwych i nieszczęsliwych ludzi,
10:20
again, spreading to three degrees of separation.
rozprzestrzeniających się w trzech stopniach separacji.
10:22
And you might form the intuition
I intuicja może wam podpowiadać
10:24
that the unhappy people
że nieszczęśliwi ludzie
10:26
occupy a different structural location within the network.
stanowią odrębne struktury w sieci.
10:28
There's a middle and an edge to this network,
Jak widać jest środek i krawędź tej sieci,
10:31
and the unhappy people seem to be
i wygląda na to że nieszczęśliwi
10:33
located at the edges.
są ulokowani przy krańcach.
10:35
So to invoke another metaphor,
Gdyby przywołać kolejną metaforę,
10:37
if you imagine social networks as a kind of
jeśli wyobrazicie sobie sieć społeczną jako
10:39
vast fabric of humanity --
nieskończony materiał utkany z ludzkości --
10:41
I'm connected to you and you to her, on out endlessly into the distance --
Ja jestem połączony z tobą, ty do niej, i tak w nieskończoność --
10:43
this fabric is actually like
to ta tkanina byłaby jak
10:46
an old-fashioned American quilt,
stara amerykańska kołdra
10:48
and it has patches on it: happy and unhappy patches.
która ma na sobie łaty szczęścia i nieszczęścia.
10:50
And whether you become happy or not
I to czy będziesz szczęśliwy czy nie
10:53
depends in part on whether you occupy a happy patch.
zależy po części od tego na której łacie się znajdziesz.
10:55
(Laughter)
(Śmiech)
10:58
So, this work with emotions,
Więc tak to działa jeśli chodzi o emocje,
11:00
which are so fundamental,
które są tak fundamentalne,
11:03
then got us to thinking about: Maybe
i to dało nam to do myślenia, że może
11:05
the fundamental causes of human social networks
fundamentalne przyczyny ludzkich sieci społecznych
11:07
are somehow encoded in our genes.
są w jakiś sposób zakodowane w naszych genach
11:09
Because human social networks, whenever they are mapped,
Ponieważ ludzkie sieci społeczne, jakkolwiek były by przedstawione,
11:11
always kind of look like this:
zawsze wyglądają mniej więcej tak,
11:14
the picture of the network.
wizerunek sieci,
11:16
But they never look like this.
ale nigdy nie wyglądają w ten sposób.
11:18
Why do they not look like this?
Dlaczego tak nie wyglądają ?
11:20
Why don't we form human social networks
Dlaczego nie formujemy sieci społecznych
11:22
that look like a regular lattice?
które wyglądają jak regularna siatka ?
11:24
Well, the striking patterns of human social networks,
Cóż, uderzające prawidłowości sieci społecznych,
11:26
their ubiquity and their apparent purpose
ich wszechobecność, oraz ich cel
11:29
beg questions about whether we evolved to have
zmuszają do pytań czy my po to ewoluowaliśmy
11:32
human social networks in the first place,
aby osiągnąć sieci społeczne
11:34
and whether we evolved to form networks
i czy też poprzez ewolucje formujemy sieci
11:36
with a particular structure.
o konkretnej strukturze.
11:38
And notice first of all -- so, to understand this, though,
I zauważcie że... I tak, aby to zrozumieć,
11:40
we need to dissect network structure a little bit first --
musimy najpierw dokładniej przyjrzeć się strukturom sieci.
11:42
and notice that every person in this network
Zauważcie, że każda osoba w tej sieci
11:45
has exactly the same structural location as every other person.
ma dokładnie takie same położenie jak każdy inny.
11:47
But that's not the case with real networks.
Ale to nie dotyczy prawdziwych sieci.
11:50
So, for example, here is a real network of college students
I tak, na przykład, tutaj jest sieć społeczna studentów koledżu
11:53
at an elite northeastern university.
elitarnego północno-wschodniego uniwersytetu.
11:55
And now I'm highlighting a few dots.
Teraz podświetlę kilka kropek,
11:58
If you look here at the dots,
i gdy spojrzycie na kropki
12:00
compare node B in the upper left
porównajcie wierzchołek B, na górze po lewej
12:02
to node D in the far right;
z wierzchołkiem D po prawej.
12:04
B has four friends coming out from him
B ma czterech przyjaciół odchodzących od niego.
12:06
and D has six friends coming out from him.
D ma sześcioro.
12:08
And so, those two individuals have different numbers of friends.
I tak, ta dwójka ma różną liczbę przyjaciół --
12:11
That's very obvious, we all know that.
to jest oczywiste, wszyscy to wiemy.
12:14
But certain other aspects
Ale pewne aspekty
12:16
of social network structure are not so obvious.
struktury sieci społecznych nie są tak oczywiste.
12:18
Compare node B in the upper left to node A in the lower left.
Porównajcie wierzchołek B do wierzchołka A, na dole po lewej.
12:20
Now, those people both have four friends,
Oboje mają czwórkę znajomych,
12:23
but A's friends all know each other,
ale znajomi A znają się wzajemnie,
12:26
and B's friends do not.
a znajomi B nie.
12:28
So the friend of a friend of A's
Więc przyjaciel, przyjaciela A,
12:30
is, back again, a friend of A's,
jest przyjacielem A,
12:32
whereas the friend of a friend of B's is not a friend of B's,
w momencie gdy przyjaciel przyjaciela B, nie jest znajomym B,
12:34
but is farther away in the network.
jest dalej w sieci.
12:36
This is known as transitivity in networks.
Znane jest to jako przechodniość w sieci.
12:38
And, finally, compare nodes C and D:
I w końcu porównajcie wierzchołek C z D.
12:41
C and D both have six friends.
Zarówno C jak i D mają sześcioro znajomych.
12:43
If you talk to them, and you said, "What is your social life like?"
Gdybyście z nimi porozmawiali i spytali: "Jak wygląda wasze życie społeczne?"
12:46
they would say, "I've got six friends.
odpowiedzieli by: "Mam sześcioro przyjaciół.
12:49
That's my social experience."
Takie mam doświadczenie społeczne."
12:51
But now we, with a bird's eye view looking at this network,
Ale teraz my, patrząc z lotu ptaka na tą sieć
12:53
can see that they occupy very different social worlds.
możemy zobaczyć że okupują oni zupełnie różne światy społeczne
12:56
And I can cultivate that intuition in you by just asking you:
i mogę podszkolić waszą intuicję poprzez zadanie pytania:
12:59
Who would you rather be
Kim wolałbyś być
13:01
if a deadly germ was spreading through the network?
gdyby śmiertelne zarazki zaczęły rozprzestrzeniać się w tej sieci?
13:03
Would you rather be C or D?
Wolelibyście być raczej C czy D ?
13:05
You'd rather be D, on the edge of the network.
Wolelibyście być D, na skraju sieci.
13:08
And now who would you rather be
A teraz, kim wolelibyście być
13:10
if a juicy piece of gossip -- not about you --
gdyby soczysta plotka, nie o was
13:12
was spreading through the network? (Laughter)
zaczęła krążyć w tej sieci ?
13:15
Now, you would rather be C.
Teraz wolelibyście być raczej C.
13:17
So different structural locations
Tak więc różne położenia w strukturze
13:19
have different implications for your life.
mają różne konsekwencje w życiu.
13:21
And, in fact, when we did some experiments looking at this,
I gdy zrobiliśmy kilka eksperymentów w tej kwestii
13:23
what we found is that 46 percent of the variation
odkryliśmy, że 46 procent zmian
13:26
in how many friends you have
w liczbie znajomych
13:29
is explained by your genes.
jest wytłumaczalne poprzez geny.
13:31
And this is not surprising. We know that some people are born shy
I nie jest to zaskakujące. Wiemy, że niektórzy ludzie rodzą się nieśmiali,
13:33
and some are born gregarious. That's obvious.
inni rodzą się towarzyscy. To oczywiste.
13:36
But we also found some non-obvious things.
Ale odkryliśmy również parę już nie-tak-oczywistych rzeczy.
13:39
For instance, 47 percent in the variation
Na przykład, 47 procent zmian
13:41
in whether your friends know each other
w tym czy wasi znajomi znają się wzajemnie
13:44
is attributable to your genes.
jest przypisane waszym genom.
13:46
Whether your friends know each other
To czy wasi znajomi się znają wzajemnie
13:48
has not just to do with their genes, but with yours.
ma do czynienia nie tylko z ich genami, ale także waszymi.
13:50
And we think the reason for this is that some people
I uważamy że powodem tego jest fakt, że niektórzy
13:53
like to introduce their friends to each other -- you know who you are --
lubią zapoznawać swoich znajomych wzajemnie, kto kim jest
13:55
and others of you keep them apart and don't introduce your friends to each other.
a inni trzymają znajomych osobno i nie przedstawiają znajomych innym znajomym.
13:58
And so some people knit together the networks around them,
I w ten oto sposób niektórzy ludzie spajają wokół siebie sieci,
14:01
creating a kind of dense web of ties
tworząc pewien rodzaj gęstej więzi
14:04
in which they're comfortably embedded.
w której są komfortowo osadzeni.
14:06
And finally, we even found that
I w końcu, odkryliśmy nawet że
14:08
30 percent of the variation
30 procent zmian
14:10
in whether or not people are in the middle or on the edge of the network
tego że ludzie są w środku lub na krawędziach sieci
14:12
can also be attributed to their genes.
również może byś przypisane ich genom.
14:15
So whether you find yourself in the middle or on the edge
Więc to czy znajdujesz się w środku czy też na krawędzi,
14:17
is also partially heritable.
jest również częściowo odziedziczone.
14:19
Now, what is the point of this?
Ale jaki jest sens tego wszystkiego ?
14:22
How does this help us understand?
W jaki sposób pomaga na to w zrozumieniu ?
14:25
How does this help us
Jak nam to pomaga
14:27
figure out some of the problems that are affecting us these days?
w rozgryzieniu problemów z którymi borykamy się w dzisiejszych czasach ?
14:29
Well, the argument I'd like to make is that networks have value.
Cóż, teoria którą chciałbym zaproponować jest taka, że sieci mają wartość.
14:33
They are a kind of social capital.
Są one rodzajem kapitału społecznego.
14:36
New properties emerge
Pojawiają się nowe właściwości
14:39
because of our embeddedness in social networks,
z powodu naszego powiązania w sieciach społecznych,
14:41
and these properties inhere
i te właściwości tutaj
14:43
in the structure of the networks,
są w strukturze sieci
14:46
not just in the individuals within them.
nie tylko w osobnikach zawartych w niej.
14:48
So think about these two common objects.
Pomyślcie a tych dwóch obiektach.
14:50
They're both made of carbon,
Oba są zbudowane z węgla,
14:52
and yet one of them has carbon atoms in it
a mimo to jeden z nich ma atomy węgla
14:54
that are arranged in one particular way -- on the left --
ułożone w pewien szczególny sposób, po lewej,
14:57
and you get graphite, which is soft and dark.
tak że otrzymujemy grafit, który jest miękki i ciemny.
15:00
But if you take the same carbon atoms
Ale gdy weźmiemy te same atomy węgla
15:03
and interconnect them a different way,
i połączymy je w inny sposób,
15:05
you get diamond, which is clear and hard.
otrzymamy diament, który jest przezroczysty i twardy.
15:07
And those properties of softness and hardness and darkness and clearness
I te własności miękkości i twardości i ciemności i przezroczystości
15:10
do not reside in the carbon atoms;
nie są zawarte w atomach węgla.
15:13
they reside in the interconnections between the carbon atoms,
Są zawarte w połączeniach pomiędzy tymi atomami
15:15
or at least arise because of the
lub co najmniej powstają ze względu
15:18
interconnections between the carbon atoms.
na połączenia pomiędzy atomami węgla.
15:20
So, similarly, the pattern of connections among people
I podobnie wygląd połączeń między ludźmi
15:22
confers upon the groups of people
przyznaje grupom ludzi
15:25
different properties.
różne własności
15:28
It is the ties between people
To te właśnie więzi między ludźmi
15:30
that makes the whole greater than the sum of its parts.
powodują że całość to więcej niż suma jej składników.
15:32
And so it is not just what's happening to these people --
A zatem nie tylko to co się dzieje z tymi ludźmi,
15:35
whether they're losing weight or gaining weight, or becoming rich or becoming poor,
czy tracą na wadze czy też na niej przybierają, lub stają się bogatsi czy biedniejsi
15:38
or becoming happy or not becoming happy -- that affects us;
szczęśliwsi lub mniej szczęśliwi, na nas wpływa.
15:41
it's also the actual architecture
Ale również architektura
15:44
of the ties around us.
połączeń między nami.
15:46
Our experience of the world
Nasze doświadczenie świata
15:48
depends on the actual structure
zależy od konkretnej struktury
15:50
of the networks in which we're residing
sieci w której przebywamy
15:52
and on all the kinds of things that ripple and flow
oraz różnego rodzaju rzeczy które pływają i roznoszą się
15:54
through the network.
poprzez sieć.
15:57
Now, the reason, I think, that this is the case
Powód dla którego uważam że tak właśnie jest
16:00
is that human beings assemble themselves
jest fakt że istoty ludzkie gromadzą się
16:03
and form a kind of superorganism.
i formują pewnego rodzaju super-organizm.
16:05
Now, a superorganism is a collection of individuals
Ten super-organizm jest czymś w rodzaju zbioru jednostek
16:09
which show or evince behaviors or phenomena
które ukazują lub okazują zachowania lub fenomeny
16:12
that are not reducible to the study of individuals
których nie da się zredukować do opisu na poziomie jednostki
16:15
and that must be understood by reference to,
i muszą być rozumiane w odniesieniu do,
16:18
and by studying, the collective.
i poprzez studiowanie kolektywu,
16:20
Like, for example, a hive of bees
tak jak, na przykład, rój pszczół
16:22
that's finding a new nesting site,
który znajduje nowe miejsce pod gniazdo,
16:25
or a flock of birds that's evading a predator,
lub stado ptaków które unika drapieżnika,
16:28
or a flock of birds that's able to pool its wisdom
lub stado ptaków które jest w stanie połączyć swą mądrość
16:30
and navigate and find a tiny speck
i nawigować tak aby znaleźć maleńką plamkę
16:33
of an island in the middle of the Pacific,
wyspy w środku Pacyfiku,
16:35
or a pack of wolves that's able
lub stado wilków, które jest w stanie
16:37
to bring down larger prey.
upolować większą zdobycz.
16:39
Superorganisms have properties
Super-organizm ma własności
16:42
that cannot be understood just by studying the individuals.
które nie mogą być zrozumiane poprzez analizę jednostek.
16:44
I think understanding social networks
Uważam, że zrozumienie sieci społecznych
16:47
and how they form and operate
i sposób w jaki się formują i działają,
16:49
can help us understand not just health and emotions
pomoże nam zrozumieć nie tylko zdrowie i emocje,
16:51
but all kinds of other phenomena --
ale wszelkiego rodzaju fenomeny
16:54
like crime, and warfare,
takie jak przestępczość i wojny
16:56
and economic phenomena like bank runs
i zjawisk gospodarczych, takich jak działania banków
16:58
and market crashes
i załamania rynków.
17:00
and the adoption of innovation
i wprowadzanie innowacyjności
17:02
and the spread of product adoption.
i rozprzestrzenianiu się adaptacji produktu.
17:04
Now, look at this.
Teraz, popatrzcie na to.
17:06
I think we form social networks
Myślę, że formujemy sieci społeczne
17:09
because the benefits of a connected life
ponieważ korzyści związane z połączonego życia
17:11
outweigh the costs.
przerastają koszty.
17:13
If I was always violent towards you
Gdybym zawsze używał przemocy w stosunku do ciebie
17:16
or gave you misinformation
lub dezinformował cię,
17:18
or made you sad or infected you with deadly germs,
lub zasmucał, lub zainfekował cie ze śmiercionośnym wirusem,
17:20
you would cut the ties to me,
odciąłbyś się ode mnie,
17:23
and the network would disintegrate.
i sieć by się rozpadła.
17:25
So the spread of good and valuable things
Tak więc, rozprzestrzenianie rzeczy dobrych i wartościowych
17:27
is required to sustain and nourish social networks.
jest wymagane do podtrzymania i pielęgnacji sieci społecznych.
17:30
Similarly, social networks are required
Podobnie, sieci społeczne są wymagane
17:34
for the spread of good and valuable things,
do rozprzestrzeniania rzeczy dobrych i wartościowych
17:36
like love and kindness
takich jak miłość i życzliwość
17:39
and happiness and altruism
i szczęście i altruizm
17:41
and ideas.
i idee.
17:43
I think, in fact, that if we realized
Uważam, że gdybyśmy byli świadomi tego
17:45
how valuable social networks are,
jak cenne są sieci społeczne,
17:47
we'd spend a lot more time nourishing them and sustaining them,
poświęcalibyśmy dużo więcej czasu na ich pielęgnacje i ich utrzymanie
17:49
because I think social networks
ponieważ, uważam, że sieci społeczne
17:52
are fundamentally related to goodness.
są fundamentalnie połączone z dobrocią,
17:54
And what I think the world needs now
a to czego moim zdaniem potrzebuje teraz świat,
17:57
is more connections.
to więcej połączeń.
17:59
Thank you.
Dziękuję.
18:01
(Applause)
(Oklaski)
18:03
Translated by Jakub Czaplicki
Reviewed by Marcin Kasiak

▲Back to top

About the Speaker:

Nicholas Christakis - Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact.

Why you should listen

People aren't merely social animals in the usual sense, for we don't just live in groups. We live in networks -- and we have done so ever since we emerged from the African savannah. Via intricately branching paths tracing out cascading family connections, friendship ties, and work relationships, we are interconnected to hundreds or even thousands of specific people, most of whom we do not know. We affect them and they affect us.

Nicholas Christakis' work examines the biological, psychological, sociological, and mathematical rules that govern how we form these social networks, and the rules that govern how they shape our lives. His work shows how phenomena as diverse as obesity, smoking, emotions, ideas, germs, and altruism can spread through our social ties, and how genes can partially underlie our creation of social ties to begin with. His work also sheds light on how we might take advantage of an understanding of social networks to make the world a better place.

At Yale, Christakis is a Professor of Social and Natural Science, and he directs a diverse research group in the field of biosocial science, primarily investigating social networks. His popular undergraduate course "Health of the Public" is available as a podcast. His book, Connected, co-authored with James H. Fowler, appeared in 2009, and has been translated into 20 languages. In 2009, he was named by Time magazine to its annual list of the 100 most influential people in the world, and also, in 2009 and 2010, by Foreign Policy magazine to its list of 100 top global thinkers

More profile about the speaker
Nicholas Christakis | Speaker | TED.com