20:19
TEDGlobal 2009

Bertrand Piccard: My solar-powered adventure

Bertrand Piccards sol-drivna äventyr

Filmed:

Sedan årtiondets början har äventyraren Bertrand Piccard gett oss en utmaning: Hitta motivation i vad som verkar omöjligt. Han delar sina egna planer på att göra vad många påstår är omöjligt -- att flyga jorden runt, utan stop, i en sol-driven luftfarkost.

- Solar adventurer
Bertrand Piccard circumnavigated the Earth in a hot-air balloon. Now he wants to circle it in an airplane powered only by solar energy. Full bio

Well, I learned a lot of things about ballooning,
Jag lärde mig en hel del saker om att åka ballong,
00:15
especially at the end of these balloon flights
särskilt vid slutet av dessa ballongfärder
00:19
around the world I did with Brian Jones.
runt världen tillsamamns med Brian Jones.
00:23
When I took this picture,
När jag tog denna bilden,
00:25
the window was frozen because of the moisture of the night.
var rutan igenfrusen på grund av fukten under natten.
00:27
And on the other side there was a rising sun.
Och på andra sidan gick solen upp.
00:31
So, you see that on the other side of ice
Så på andra sidan isen
00:33
you have the unknown,
har du det okända,
00:37
you have the non-obvious,
har du det icke uppenbara,
00:39
you have the non-seen,
har du det ej sedda,
00:42
for the people who don't dare
för människor som inte vågar
00:44
to go through the ice.
gå igenom isen.
00:46
There are so many people
Det finns så många människor
00:48
who prefer to suffer in the ice they know
som föredrar att pinas inuti isen de känner till
00:50
instead of taking the risk of going through the ice
istället för att ta risken och gå igenom isen
00:53
to see what there is on the other side.
och se vad som kan finnas på andra sidan.
00:56
And I think that's one of the main problems of our society.
Och jag tror att det är ett av huvudproblemen med vårt samhälle.
00:59
We learn, maybe not the famous TED audience,
Vi lär oss, kanske inte den välkända TED publiken,
01:03
but so many other people learn,
men så många andra lär sig
01:06
that the unknown, the doubts,
att det okända, det tvivelaktiga,
01:09
the question marks are dangerous.
frågetecknen är farliga.
01:11
And we have to resist to the changes.
Och vi lär oss att stå emot förändringar.
01:13
We have to keep everything under control.
Vi måste ha allt under kontrol.
01:16
Well, the unknown is part of life.
Men, det okända är en del av livet.
01:20
And in that sense, ballooning is a beautiful metaphor.
Och i den bemärkelsen är ballongflygande en vacker metafor.
01:23
Because in the balloon, like in life,
Eftersom i ballongen, liksom i livet,
01:27
we go very well in unforeseen directions.
rör vi oss lätt i oförutsedda riktningar.
01:30
We want to go in a direction,
Vi vill ta oss i en riktning,
01:33
but the winds push us in another direction, like in life.
men vinden knuffar oss i en annan, precis som i livet.
01:35
And as long as we fight horizontally,
Och så länge vi flyger horisontellt,
01:38
against life, against the winds,
mot livet, mot vinden,
01:41
against what's happening to us,
mot vad vi upplever,
01:44
life is a nightmare.
då är livet en mardröm.
01:46
How do we steer a balloon?
Hur styr man en ballong?
01:49
By understanding that the atmosphere
Genom att förstå att atmosfären
01:51
is made out of several different layers of wind
består av många olika lager med vind
01:53
which all have different direction.
vilka alla går i olika riktningar.
01:56
So, then, we understand that if we want to change our trajectory,
Så, då förstår vi att om vi vill ändra riktning,
01:59
in life, or in the balloon,
i livet, eller i ballongen,
02:02
we have to change altitude.
måste vi ändra höjden.
02:05
Changing altitude, in life,
Att ändra höjden i livet,
02:07
that means raising to another psychological, philosophical,
innebär att höja sig till en annan psykologisk, filosofisk,
02:09
spiritual level.
spirituell nivå.
02:13
But how do we do that?
Men hur gör vi det?
02:15
In ballooning, or in life,
I ballongflygande, eller i livet,
02:17
how do we change altitude?
hur ändrar vi vår höjd?
02:19
How do we go from the metaphor
Hur tar vi oss från metaforen
02:21
to something more practical that we can really
till något mer praktiskt som vi faktiskt kan
02:23
use every day?
använda varje dag?
02:25
Well, in a balloon it's easy, we have ballast.
Nå, i en ballong är det lätt, där finns ballast.
02:27
And when we drop the ballast overboard we climb.
Och när vi kastar ballast överbord stiger vi.
02:29
Sand, water, all the equipment we don't need anymore.
Sand, vatten, all den utrustning vi inte behöver mera.
02:34
And I think in life it should be exactly like this.
Och jag tror att vi borde göra exakt så i livet också.
02:38
You know, when people speak about pioneering spirit,
Ni vet, när folk talar om ett banbrytande sinneslag,
02:41
very often they believe that pioneers
tror de väldigt ofta att pionjärer
02:44
are the ones who have new ideas.
är de som har nya ideér.
02:46
It's not true.
Det är inte sant.
02:48
The pioneers are not the ones who have new ideas,
Pionjärerna är inte de som har nya ideér,
02:50
because new ideas are so easy to have.
för nya ideér är lätta att få.
02:52
We just close our eyes for a minute we all come back
Vi blundar bara i någon minut så kommer vi alla tillbaka
02:54
with a lot of new ideas.
med massa nya ideér.
02:56
No, the pioneer is the one who
Nej, pionjärerna är dem som
02:58
allows himself to throw overboard a lot of ballast.
tillåter sig själv att kasta bort mycket ballast.
03:00
Habits, certainties,
Vanor, säkerheter,
03:03
convictions, exclamation marks,
övertygelser, utropstecken,
03:06
paradigms, dogmas.
tankesystem, dogmas.
03:11
And when we are able to do that,
Och när vi lyckas göra det
03:13
what happens?
vad händer då?
03:15
Life is not anymore
Livet är inte längre
03:17
just one line going in one direction
en enda linje som går i en riktning
03:19
in one dimension. No.
i en dimension. Nej.
03:23
Life is going to be made out of all the possible lines
Livet kommer bestå av alla möjliga linjer
03:25
that go in all the possible directions
som går i alla möjliga riktningar
03:29
in three dimensions.
i tre dimensioner.
03:31
And pioneering spirit will be each time we allow ourselves
Och banbrytande sinnelag kommer uppstå varje gång vi tillåter oss själva
03:35
to explore this vertical axis.
att utforska denna vertikala axel.
03:37
Of course not just like the atmosphere in the balloon,
Självklart inte precis som atmosfären i ballonen,
03:40
but in life itself.
utan i livet själv.
03:42
Explore this vertical axis, that means
Utforska denna vertikala axel betyder att
03:44
explore all the different ways to do,
utforska alla olika vägar man kan ta sig,
03:47
all the different ways to behave, all the different ways to think,
alla olika sätt att bete sig, alla olika sätt att tänka,
03:49
before we find the one that goes in the direction we wish.
innan vi hittar den som går i riktingen vi önskar.
03:53
This is very practical.
Detta är väldigt praktiskt.
03:58
This can be in politics.
Detta kan vara i politiken.
04:00
This can be in spirituality.
Det kan vara i det spirituella.
04:02
This can be in environment,
Det kan vara i naturen,
04:04
in finance, in education of children.
i ekonomin, i barnens utbildning.
04:06
I deeply believe
Jag tror starkt
04:09
that life is a much greater adventure
att livet är ett mycket större äventyr
04:11
if we manage to do politics
om vi lyckas ha politik
04:14
without the trench between the left and the right wing.
utan fåran mellan den vänstra och högra sidan.
04:16
Because we will throw away these political dogmas.
För vi kommer kasta bort dessa politiska dogmas.
04:20
I deeply believe that we can make much more protection of the environment
Jag tror starkt att vi kan göra mycket mer för att skydda miljön
04:24
if we get rid -- if we throw overboard
om vi gör oss av med -- kastar överbord
04:28
this fundamentalism that some of the greens have showed in the past.
den fundamentalism som vissa av de gröna visat på i det förgångna.
04:31
And that we can aim for much higher spirituality
Och om vi siktar högre spirituellt
04:35
if we get rid of the religious dogmas.
om vi gör oss av med de religösa lärosatserna.
04:38
Throwing overboard, as ballast, to change our direction.
Kasta det överbord, som ballast, för att ändra riktning.
04:40
Well, these basically are things I believed in such a long time.
Detta är i grunden saker som jag trott på under väldigt lång tid.
04:44
But actually I had to go around the world in a balloon
Men jag var tvungen att ta mig runt hela världen i en ballong
04:47
to be invited to talk about it.
för att bli inbjuden att tala om det.
04:49
(Laughter)
(Skratt)
04:51
(Applause)
(Applåder)
04:54
It's clear that it's not easy to know which ballast to drop
Det är självklart att det inte är lätt att veta vilken ballast man borde kasta
05:00
and which altitude to take. Sometime we need
och vilken höjd man borde ligga på. Ibland behöver vi
05:04
friends, family members or a psychiatrist.
vänner, familj eller en psykolog.
05:06
Well, in balloons we need weather men,
I ballongen behöver vi metrologen,
05:09
the one who calculate the direction of each layer of wind,
han som beräknar riktningen i varje lager av vind,
05:12
at which altitude, in order to help the balloonist.
vid vilken höjd, för att hjälpa ballongföraren.
05:16
But sometimes it's very paradoxical.
Men ibland är det väldigt paradoxalt.
05:19
When Brian Jones and I were flying around the world,
När Brian Jones och jag flög runt världen,
05:22
the weather man asked us, one day, to fly
bad meterologen oss en dag att flyga
05:25
quite low, and very slow.
relativt lågt, och väldigt sakta.
05:27
And when we calculated we thought we're never going to make it
Och när vi räknade på det trodde vi aldrig att vi skulle klara oss
05:30
around the world at that speed.
runt världen i den farten.
05:32
So, we disobeyed. We flew much higher, and double the speed.
Så vi lydde inte. Vi flög mycket högre, och dubbelt så snabbt.
05:35
And I was so proud to have found that jetstream
Och jag var jättestolt över att ha funnit den jetstreamen
05:39
that I called the weather man,
så jag ringde upp meterologen,
05:42
and I told him, "Hey, guy, don't you think we're good pilots up there?
och berättade för honom, "Hej gubbe, tycker du inte vi är bra piloter här uppe?
05:44
We fly twice the speed you predicted."
Vi flyger dubbelt så snabbt än du förutspådde."
05:47
And he told me, "Don't do that. Go down immediately
Och då sade han, "Gör inte det. Gå ner genast
05:50
in order to slow down."
och sakta ner."
05:52
And I started to argue. I said, "I'm not going to do that.
Och jag började argumentera. Jag sade, "Jag kommer inte göra det.
05:54
We don't have enough gas to fly so slow."
Vi har inte tillräckligt med bränsle för att flyga så sakta."
05:56
And he told me, "Yes, but with the low pressure you have on your left
Och han sade till mig, "Ja, men med det lågtrycket du har på din vänstra sida
05:59
if you fly too fast, in a couple of hours
flyger du för snabbt, kommer du om ett par timmar
06:02
you will turn left and end up at the North Pole.
svänga vänster och sluta i Nordpolen."
06:05
(Laughter)
(Skratt)
06:07
And then he asked me --
Och då frågade han mig --
06:09
and this is something I will never forget in my life --
och detta är något jag aldrig kommer glömma --
06:11
he just asked me, "You're the good pilot up there.
han frågade mig, "Du är den duktiga piloten.
06:14
What do you really want? You want to go very fast
Vad vill du helst? Åka väldigt snabbt
06:17
in the wrong direction, or slowly in the good direction?
i fel riktning, eller sakta i rätt?"
06:19
(Laughter)
(Skratt)
06:22
(Applause)
(Applåder)
06:25
And this is why you need weathermen.
Detta är varför du behöver en meterolog.
06:27
This is why you need people with long-term vision.
Detta är varför du behöver människor som ser långsiktigt.
06:29
And this is precisely what fails
Och detta är precis vad man misslyckas med
06:32
in the political visions we have now,
i de politiska visionerna vi har nu,
06:35
in the political governments.
i de politiska statsskicken.
06:38
We are burning, as you heard,
Vi bränner, som ni hörde,
06:40
so much energy,
så mycket energi,
06:42
not understanding that such an unsustainable
utan att förstå att ett sådant ohållbart
06:44
way of life cannot last for long.
sätt att leva inte räcker länge.
06:48
So, we went down actually.
Vi flög ner till slut.
06:51
We slowed down. And we went through moments of fears
Vi saktade ner. Och vi gick igenom stunder av rädsla
06:54
because we had no idea how the little amount of gas
för vi visste inte om den lilla mängden av gas
06:58
we had in the balloon
vi hade kvar i ballongen
07:00
could allow us to travel 45,000 kilometers.
kunde låta oss resa 45,000 kilometer.
07:02
But we were expected to have doubts; we're expected to have fears.
Men vi var förberedda på tvivel, vi förväntade oss rädslan.
07:06
And actually this is where the adventure really started.
Och detta är faktiskt stunden då vårt äventyr verkligen startade.
07:09
When we were flying over the Sahara and India
Vi flög över Sahara och Indien
07:12
it was nice holidays.
det var trevliga semestrar.
07:14
We could land anytime and fly back home with an airplane.
Vi kunde landa när vi ville och flyga hem med flygplan.
07:16
In the middle of the Pacific,
I mitten av Stilla havet,
07:19
when you don't have the good winds, you cannot land,
när du inte har goda vindar kan du inte landa,
07:21
you cannot go back.
du kan inte ta dig tillbaka.
07:23
That's a crisis.
Det är en kris.
07:25
That's the moment when you have to wake up
Det är då du måste vakna upp
07:27
from the automatic way of thinking.
från det automatiska tankesättet.
07:29
That's the moment when you have to motivate
Det är tillfället du måste motivera
07:31
your inner potential,
din inre potential,
07:33
your creativity.
din kreativitet.
07:35
That's when you throw out all the ballast,
Det är då du kastar ut all din ballast,
07:37
all the certainties,
alla säkerheter,
07:39
in order to adapt to the new situation.
för att lyckas anpassa sig till den nya situationen.
07:41
And actually, we changed completely our flight plan.
Och vi lyckades faktiskt helt ändra vår planering.
07:43
We changed completely our strategy.
Vi ändrade helt vår strategi.
07:46
And after 20 days we landed successfully in Egypt.
Och efter 20 dagar landade vi framgångsrikt i Egypten.
07:48
But if I show you this picture
Men när jag visar er denna bilden
07:51
it's not to tell you how happy we were.
är det inte för att visa hur glada vi var.
07:53
It's to show you how much gas was left
Det är för att visa hur mycket gas vi hade kvar
07:56
in the last bottles.
i de sista flaskorna.
07:58
We took off with 3.7 tons of liquid propane.
Vi avreste med 3,7 ton flytande propan.
08:00
We landed with 40 kilos.
Vi landade med 40 kilo.
08:05
When I saw that, I made a promise to myself.
När jag såg det, lovade jag mig själv.
08:09
I made a promise that the next time I would fly around the world,
Jag lovade att nästa gången jag flög runt jorden
08:12
it would be with no fuel,
skulle det vara utan bränsle,
08:15
independent from fossil energies,
oberoende av fossila bränslen,
08:18
in order to be safe,
för att vara säker,
08:21
not to be threatened by the fuel gauge.
utan att hotas av bränslemätaren.
08:24
I had no idea how it was possible.
Jag hade ingen aning om hur det skulle vara möjligt.
08:26
I just thought it's a dream and I want to do it.
Jag tänkte bara det var en dröm och att jag ville göra det.
08:29
And when the capsule of my balloon was introduced
Och när kapseln från min ballong introducerades
08:33
officially in the Air and Space Museum in Washington,
officiellt i Luft och rymd museumet i Washington,
08:36
together with the airplane of Charles Lindbergh,
tillsammans med Charles Lindberghs flygplan
08:38
with Apollo 11, with the Wright Brothers' Flyer,
med Apollo 11, med bröderna Wrights flygare
08:40
with Chuck Yeager's 61,
med Chuck Yeagers 61:a,
08:42
I had really a thought then.
Då hade jag en tanke.
08:45
I thought, well, the 20th century, that was brilliant.
Jag tänkte att 1900-talet, det var brilljant.
08:47
It allowed to do all those things there.
Det betydde att man kunde göra alla dessa saker.
08:49
But it will not be possible in the future any more.
Men det var inte möjligt i framtiden längre.
08:52
It takes too much energy. It will cost too much.
Det tog för mycket energi. Det kostade för mycket.
08:55
It will be prohibited
Det skulle bli förbjudet
08:58
because we'll have to save our natural resources
för vi måste spara på våra naturresurser
09:00
in a few decades from now.
om ett par årtionden.
09:02
So how can we perpetuate
Så hur kan vi föreviga
09:04
this pioneering spirit
detta banbrytande sinnelag
09:06
with something that will be independent from fossil energy?
med något som är obegränsat av fossil energi?
09:09
And this is when the project Solar Impulse
Och det var då projektet "Solar Impulse"
09:13
really started to
verkligen började
09:15
turn in my head.
ta form i mitt huvud.
09:18
And I think it's a nice metaphor also
Och jag tänkte att det också är en bra metafor
09:20
for the 21st century.
för 2000-talet.
09:22
Pioneering spirit should continue, but on another level.
Banbrytande sinnelag borde fortsätta, men på en annan nivå.
09:24
Not to conquer the planet or space,
Inte för att erövra vår planet och rymden,
09:28
not anymore, it has been done,
inte längre, det har vi redan gjort,
09:31
but rather to improve the quality of life.
utan istället för att förbättra vår livskvalité.
09:33
How can we go through the ice of certainty
Hur kan vi ta oss igenom säkerhetens is
09:36
in order to make the most incredible a possible thing?
och göra den mest ofattbara sak möjlig?
09:39
What is today completely impossible --
Vad är idag helt omöjligt --
09:43
get rid of our dependency on fossil energy.
göra sig av med beroendet av fossila bränslen.
09:47
If you tell to people, we want to be independent
Om du berättar för folk att du vill vara oberoende
09:50
from fossil energy in our world,
av fossila bränslen i världen,
09:52
people will laugh at you, except here,
skulle folk skratta åt dig, förutom här,
09:54
where crazy people are invited to speak.
där galna människor blir inbjudna att prata.
09:56
(Laughter)
(Skratt)
09:59
So, the idea is that if we fly around the world
Idén var att om vi flyger runt världen
10:01
in a solar powered airplane,
i ett soldrivet flygplan,
10:05
using absolutely no fuel,
utan att använda något bränsle,
10:07
nobody ever could say in the future
skulle ingen i framtiden kunna säga
10:09
that it's impossible to do it
att det är omöjligt att göra det
10:12
for cars, for heating systems,
med bilar, med uppvärmingssystem,
10:14
for computers, and so on and so on.
med datorer, och så vidare och så vidare.
10:16
Well, solar power airplanes are not new.
Soldrivna flygplan är inget nytt.
10:19
They have flown in the past, but without
De har flygit i det förflutna, men utan
10:22
saving capabilities, without batteries.
möjlighet att lagra energi, utan batterier.
10:24
Which means that they have more proven
Vilket betyder att mer har bevisat
10:27
the limits of renewable energies
förnybar energis gränser
10:29
than the potential of it.
än möjligheter.
10:31
If we want to show the potential,
Om vi vill visa potentialet,
10:33
we have to fly day and night.
måste vi flyga dag och natt.
10:35
That means to load the batteries during the flight,
Det betyder att vi måste ladda batterierna under flyget
10:38
in order to spend the night on the batteries,
för att spendera natten på batterier,
10:41
and fly the next day again.
och flyga igen nästa dag.
10:44
It has been made, already, on remote controlled
Det har redan gjorts, på fjärr kontrollerade
10:46
little airplane models, without pilots.
små flygplansmodeller, utan piloter.
10:50
But it stays an anecdote
Men det förblir en anekdot
10:53
because the public couldn't identify to it.
för publiken kunde inte identifiera sig till det.
10:55
I think you need a pilot in the plane
Jag tror att man behöver en pilot i planet
10:58
that can talk to the universities,
som kan prata till universiteterna,
11:00
that can talk to students,
som kan prata till studenterna,
11:02
talk to politicians during the flight,
prata med politikerna under flyget,
11:04
and really make it a human adventure.
och verkligen göra det ett mänskligt äventyr.
11:06
For that, unfortunately,
För det, tyvärr,
11:08
four meters wingspan is not enough.
är fyra meters vingbredd inte tillräckligt.
11:10
You need 64 meter wingspan.
Man behöver 64 meters vingbredd.
11:13
64 meter wingspan to carry one pilot, the batteries,
64 meters vingbredd för att få med en pilot, batterierna,
11:16
flies slowly enough with the aerodynamic efficiency.
flyger tillräckligt långsamt med den aerodynamiska effekten.
11:20
Why that? Because fuel is not easy to replace.
Varför ? Därför att bränsle är inte lätt att ersätta.
11:24
That's for sure.
Det är säkert.
11:28
And with 200 square meters of solar power on our plane,
Och med 200 kvadrat meter av solenergy på vårt plan,
11:30
we can produce the same energy
kan vi producera samma energy
11:35
than 200 little lightbulbs.
som 200 små glödlampor.
11:38
That means a Christmas tree, a big Christmas tree.
Det betyder en julgran, ett stort julgran.
11:40
So the question is, how can you carry a pilot around the world
Så frågan är, hur kan man få med en pilot runt världen
11:44
with an airplane that uses
med ett flygplan som använder
11:48
the same amount of energy as a big Christmas tree?
lika mycket energy som ett stort julgran ?
11:50
People will tell you it's impossible,
Folk skulle säga att det är omöjligt,
11:53
and that's exactly why we try to do it.
och det är precis därför vi försöker göra det.
11:55
We launched the project with my colleague Andre Borschberg
Vi startade projectet med min kollega Andre Borschberg
11:58
six years ago.
för sex år sen.
12:01
We have now 70 people in the team working on it.
Nu har vi 70 personer i laget som jobbar på det.
12:03
We have gone through the stages of simulation, design,
Vi har gått igenom skederna av simulation, design,
12:06
computing, preparing the construction
datorisering och förberett konstruktionen
12:10
of the first prototype.
av den första prototypen.
12:13
That has been achieved after two years of work.
Det blev avklarat efter två års arbete.
12:15
Cockpit, propeller, engine.
Cockpit, propeller, motorn.
12:18
Just the fuselage here, it's so light.
Bara flygplanskroppen här är så lätt,
12:20
It's not designed by an artist, but it could be.
Den är inte designat av en artist, men den kunde vara.
12:22
50 kilos for the entire fuselage.
50 kilo för hela flyplanskroppen.
12:25
Couple of kilos more for the wing spars.
Ett par fler kilon för vingarna.
12:27
This is the complete structure of the airplane.
Detta är den kompletta flygplansstrukturen.
12:31
And one month ago we have unveiled it.
Och vi avtäckte den för en månad sen.
12:34
You cannot imagine how it is for a team
Ni kan inte föreställa er hur det är för ett arbetslag
12:37
who has been working six years on it
som har jobbat på det i sex år
12:39
to show that it's not only a dream and a vision,
att visa att det inte bara är en dröm och en vision,
12:41
it's a real airplane.
det är ett riktigt flygplan.
12:44
A real airplane that we could finally present.
Ett riktigt flyplan som vi äntligen kan presentera.
12:46
And what's the goal now?
Och vad är vårt mål nu?
12:49
The goal is to take off,
Målet är att flyga,
12:51
end of this year for the first test,
i slutet på detta år för det första testet,
12:55
but mainly next year, spring or summer,
men mest nästa år, vår eller sommar,
12:57
take off, on our own power,
flyga, på våran egen energi,
13:01
without additional help, without being towed,
utan extra hjälp, utan att bli dragen,
13:03
climb to 9,000 meters altitude.
klättra upp till 9000 meters höjd,
13:06
The same time we load the batteries,
samtidigt laddar vi batterierna,
13:09
we run the engines, and when we get at the maximum height,
motorerna funkar, och när vi är uppe på högsta läget,
13:11
we arrive at the beginning of the night.
är det början av natten.
13:16
And there, there will be just one goal, just one:
Och då har vi bara ett mål, bara ett,
13:18
reach the next sunrise before the batteries are empty.
nå nästa soluppgång innan batterierna är slut.
13:23
(Laughter)
(Skratt)
13:26
And this is exactly the symbol of our world.
Och detta är den exakta symbolen för vår värld,
13:29
If our airplane is too heavy,
om vårt flygplan är för tungt,
13:32
if the pilot wastes energy,
om piloten slösar energi,
13:34
we'll never make it through the night.
klarar vi aldrig oss igenom natten.
13:36
And in our world, if we keep on spoiling,
Och i vår värld, om vi fortsätter att utnyttja,
13:38
wasting our energy resources,
slösa våra resurser,
13:41
if we keep on building things that consume so much energy
om vi fortsätter att bygga saker som förbrukar så mycket energi
13:43
that most of the companies now go bankrupt,
att de flesta företagen går bankrupt nu,
13:46
it's clear that we'll never give the planet to the next generation
är det klart att vi aldrig kommer att ge planeten till den nästa generationen
13:51
without a major problem.
utan ett stort problem.
13:53
So, you see that this airplane is more a symbol.
Så, ni märker att detta flyplan är mer en symbol.
13:55
I don't think it will transport 200 people
Jag tror inte att det kommer transportera 200 människor
13:58
in the next years.
inom de följande åren.
14:00
But when Lindbergh crossed the Atlantic,
Men när LIndbergh korsade Atlanten
14:02
the payload was also just sufficient
räckte nyttolasten precis
14:04
for one person and some fuel.
för en person och lite bränsle.
14:06
And 20 years later there were 200 people
Och 20 år senare var det 200 människor
14:10
in every airplane crossing the Atlantic.
i varje plan som korsade Atlanten.
14:12
So, we have to start,
Så, vi måste börja,
14:14
and show the example.
och visa exemplet.
14:16
A little bit like on this picture here.
Lite som på denna bild här.
14:18
This is a painting from Magritte,
Detta är en målning från Magritte,
14:20
in the museum in Holland that I love so much.
i ett museum i Holland som jag älskar.
14:22
It's a pipe, and it's written, "This is not a pipe."
Det är en pipa, och det står, "Detta är inte en pipa."
14:25
This is not an airplane.
Detta är inte ett flygplan.
14:28
This is a symbol of what we can achieve
Detta är en symbol av det vi kan avklara
14:31
when we believe in the impossible,
vi kan tro i det omöjliga,
14:34
when we have a team,
när man har ett lag,
14:36
when we have pioneering spirit,
När man har en banbrytande vilja,
14:38
and especially when we understand
och speciellt när vi förstår
14:41
that all the certainties we have
att alla självklarheter vi har
14:43
should be thrown overboard.
borde kastas överbord.
14:45
What pleases me very much
Det som gläder mig väldigt mycket
14:48
is that in the beginning I thought that we would have to fly
är att i början trodde jag att vi skulle bli tvungna att flyga
14:50
around the world with no fuel
jorden runt utan bränsle
14:52
in order to have our message been understood.
för att vårt meddelande skulle bli förstådd.
14:55
And more and more, we're invited around the world with Andre
Och mer och mer, är Andre o jag bjudna runt jorden
14:58
to talk about that project, to talk about the symbol of it,
för att prata om projektet, för att prata om symbolen,
15:01
invited by politicians, invited in energy forums,
inbjudna av politiker, inbjudna i energi forum,
15:04
in order to show that it's not anymore
för att visa att det är inte längre
15:07
completely stupid
helt dumt
15:10
to think about getting rid of the dependency
att tänka på att bli av med vårt beroende
15:12
on fossil energies.
av fossil energier.
15:14
So, through speeches like this one today,
Så, igenom tal såsom denna idag,
15:16
through interviews, through meetings,
igenom intervjuer, igenom möten,
15:19
our goal is to get as many people possible on the team.
vårt mål är att få med oss så mycket människor som möjligt i arbetslaget.
15:22
The success will not come
Framgången kommer inte att komma
15:27
if we "just," quote, unquote,
om vi "bara", citationstecken,
15:29
fly around the world in a solar-powered airplane.
flyga jorden runt i ett sol energi flygplan.
15:31
No, the success will come
Nej, framgången kommer att komma
15:33
if enough people are motivated
om tillräckligt många människor är motiverade
15:36
to do exactly the same in their daily life,
att göra exakt samma sak i deras dagliga liv,
15:38
save energy, go to renewables.
spara energier, gå till förnybara energykällor.
15:41
And this is possible. You know, with the technologies we have today,
Och detta är möjligt. Ni vet, med den technologin vi har idag
15:44
we can save between 30 and 50 percent
kan vi spara mellan 30 och 50 procent
15:47
of the energy of a country in Europe,
av energien av ett land i Europa,
15:50
and we can solve half of the rest with renewables.
och vi kan lösa resten med förnybara energikällor.
15:54
It leaves 25 or 30 percent for
Det lämnar 25 eller 30 procent för
15:57
oil, gas, coal, nuclear, or whatever.
olja, gas, kål, kärnkraft, eller annat.
16:00
This is acceptable.
Detta är acceptabelt.
16:04
This is why all the people who believe
Detta är därför alla människor som tror
16:06
in this type of spirit
i samma slags anda
16:10
are welcome to be on that team.
är välkommna ombord till laget.
16:12
You can just go on SolarImpulse.com, subscribe
Ni kan bara gå in på Solarimpulse.com, prenumerera
16:14
to just be informed of what we're doing.
för att bli informerade om det vi gör.
16:17
But much more, to get advices,
Men också för att få råd,
16:19
to give your comments, to spread the word
för att ge dina råd, för att sprida meddelandet
16:21
that if it's possible in the air,
att om det är möjligt i luften
16:23
of course it's possible in the ground.
är det självklart möjligt på marken.
16:26
And each time we have some ice in the future,
Och varje gång vi har lite is i framtiden,
16:29
we have to know that life will be great,
måste vi veta att livet kommer att bli suveränt,
16:33
and the success will be brilliant
och framgången kommer att vara lysande
16:36
if we dare to overcome our fear of the ice,
om vi vågar övervinna vår rädsla för isen,
16:39
to go through the obstacle,
att gå igenom hindrerna,
16:42
to go through the problem, in order to see what there is on the other side.
att gå igenom problemen, för att se vad som finns på andra sidan.
16:44
So, you see, this is what we're doing on our side.
Så, förstår ni, detta är vad vi gör på vår sida.
16:48
Everyone has his goal, has his dreams,
Alla har sina mål, har sina drömmar,
16:52
has his visions.
har sina visioner.
16:55
The question I leave you with now
Frågan jag ställer er nu
16:58
is which is the ballast
är vad är lasten
17:00
you would like to throw overboard?
ni skulle vilja kasta överbord?
17:02
Which will be the altitude at which
Vilken höjd kommer det att vara i vilket
17:06
you would like to fly in your life,
ni skulle vilja flyga i ert liv,
17:08
to get to the success that you wish to have,
för att få framgången som ni skulle vilja ha,
17:11
to get to the point that really belongs to you,
för att komma till den punkt som verkligen tillhör er,
17:14
with the potential you have,
med dem möjligheter ni har,
17:18
and the one you can really fulfill?
och de ni verkligen kan uppfylla?
17:20
Because the most renewable energy we have
För att den största förnybara energin vi har
17:23
is our own potential, and our own passion.
är vår egen potential, och våra egna passioner.
17:26
So, let's go for it, and I wish you an excellent adventure
Så, satsa på det, och jag önskar er ett underbart äventyr
17:29
in the wings of the future. Thank you.
i dem framtida vingarna. Tack.
17:31
(Applause)
(Applåder)
17:33
Translated by Nathalie Grandjanny
Reviewed by Eric Ahlqvist Scott

▲Back to top

About the Speaker:

Bertrand Piccard - Solar adventurer
Bertrand Piccard circumnavigated the Earth in a hot-air balloon. Now he wants to circle it in an airplane powered only by solar energy.

Why you should listen

Bertrand Piccard was born in a family of firsts. His father, Jacques, together with Dan Walsh of the US, was the first man to reach the deepest point of the world's oceans, the Mariana Trench, in 1960. Almost 30 years earlier, his grandfather, Auguste, first ballooned into the stratosphere. While they went up and down, Bertrand went horizontal and in 1999, together with Brian Jones of Britain, completed the first-ever nonstop balloon circumnavigation of the globe, flying more than 45,000 km in 20 days.

Now, in a hangar near Zurich, a team of scientists and engineers around Piccard and co-pilot André Borschberg is building Solar Impulse, an unconventional aircraft designed to circumnavigate the Earth powered by solar energy, flying day and night (yes, when the Sun is "off"). The prototype has the weight of a car but the wingspan of an Airbus. Solar Impulse has successfully flown from Spain to Morocco and across the United States. The next trip: circumnavigation.

Piccard is also the founder of Winds of Hope, an organization to combat neglected diseases in children, and a Goodwill Ambassador to the United Nations Population Fund.

More profile about the speaker
Bertrand Piccard | Speaker | TED.com