18:39
TED2009

Liz Coleman: A call to reinvent liberal arts education

Liz Coleman'in liberal eğitimde yeni bir bakış açısına çağrısı

Filmed:

Bennington College başkanı Liz Coleman, yüksek eğitimde reform için herkesi kolları sıvamaya çağırıyor. Gün geçtikçe daralan meslek alanlarına karşı çıkarak, günümüzün karmaşık sorunlarını ancak eldeki soruna gore sürekli şekil değiştirebilen esnek, interdisipliner bir yaklaşımla çözebileceğimizi söylüyor. Bu yaklaşımla her şeyden önce tüm bilim dallarını biraraya getirmenin önemini vurguluyor.

- College president
Liz Coleman radically remade Bennington College in the mid-1990s, in pursuit of a new vision: higher education as a performing art. Full bio

College presidents are not the first people who come to mind
Yaratıcı düşüncenin hayata geçirilmesi söz konusu olduğunda
00:12
when the subject is the uses of the creative imagination.
akla ilk gelen kişiler, genellikle üniversite rektörleri değildir.
00:16
So I thought I'd start by telling you how I got here.
Onun için, önce size kendimden ve buraya geliş hikayemden bahsedeyim.
00:19
The story begins in the late '90s.
Hikayem 90'lı yılların sonlarına doğru başlıyor.
00:23
I was invited to meet with leading educators
Özgürlüğüne yeni kavuşmuş doğu bloku ülkelerinden ve Rusya'dan gelen
00:25
from the newly free Eastern Europe and Russia.
eğitimcilerin katıldığı bir toplantıya davet edilmiştim.
00:28
They were trying to figure out how to rebuild their universities.
Bu eğitimciler, ülkelerindeki üniversiteleri nasıl yeniden yapılandırmak gerektiğini araştırıyorlardı.
00:32
Since education under the Soviet Union
Sovyetler Birliğinde'ki eğitim,
00:36
was essentially propaganda
öğrencilere devlet ideolojisini aşılamak
00:39
serving the purposes of a state ideology,
olan propaganda olmuştu.
00:41
they appreciated that it would take wholesale transformations
Bu eğitimciler, özgür vatandaşların ihtiyacı olan tarzda bir eğitim verebilmek için
00:44
if they were to provide an education
sistemin büyük bir değişim geçirmesi
00:49
worthy of free men and women.
gerektiğinin farkındalardı.
00:51
Given this rare opportunity
Yeni bir başlangıç yapmak için
00:54
to start fresh,
ele geçen fırsatı değerlendirmek üzere
00:56
they chose liberal arts
bu ileri görüşlü eğitimciler,
00:58
as the most compelling model
temel ilkesi
01:00
because of its historic commitment
öğrenciye aydın bir bakış açısı
01:02
to furthering its students' broadest intellectual,
ve derin bir ahlak anlayışı kazandırmak olan
01:04
and deepest ethical potential.
liberal sanatları (liberal arts) seçmişlerdi.
01:07
Having made that decision
Bu kararın üzerine
01:10
they came to the United States,
liberal arts eğitimi denince akla gelen önde kuruluşların rektörleri olan
01:12
home of liberal arts education,
bizlerle görüşmek üzere
01:14
to talk with some of us
liberal arts eğitiminin beşiği
01:16
most closely identified
Amerika'ya
01:18
with that kind of education.
gelmişlerdi.
01:20
They spoke with a passion, an urgency,
Konuşmalarındaki aciliyet, heyecan ve
01:22
an intellectual conviction
aydın inanç beni derinden etkiledi.
01:26
that, for me, was a voice I had not heard in decades,
Ateşi yıllar önce sönmüş,
01:28
a dream long forgotten.
unutulmuş bir hayali tekrar canlandırdı.
01:33
For, in truth, we had moved light years
Işin aslı şöyle ki, geçen on yıllar içerisinde bizler
01:35
from the passions that animated them.
böyle heyecanlardan ve bu heyecanları yaratan emellerden ışık yılı uzaklara sürüklendik.
01:40
But for me, unlike them,
Bu misafirlerimizin tersine
01:44
in my world, the slate was not clean,
ben sıfırdan başlamıyordum
01:48
and what was written on it was not encouraging.
ve bulunduğum nokta değişimi çok teşvik edici değildi.
01:52
In truth, liberal arts education
Aslında, gerçek anlamda bir liberal arts eğitimi,
01:56
no longer exists --
artık yok olmuştur,
01:59
at least genuine liberal arts education -- in this country.
en azından bu eğitimin aslı ülkemizde artık bulunmamakta.
02:01
We have professionalized liberal arts to the point
Liberal arts eğitimi günümüzde
02:05
where they no longer provide the breadth of application
açık fikirli, yaratıcı uygulamarın başını çekmemekte
02:08
and the enhanced capacity for civic engagement
yada geniş kapsamlı yurttaşlık projelerinin
02:12
that is their signature.
ilk adresi olmamaktadır.
02:15
Over the past century
Geçtiğimiz yüzyılda
02:17
the expert has dethroned the educated generalist
uzmanlık kavramı,
02:19
to become the sole model
genel kültürlü ve aydın olmanın tacını başından almıştır ve
02:23
of intellectual accomplishment. (Applause)
uzmanlık tek model haline gelmiştir.
02:26
Expertise has for sure had its moments.
Uzmanlık elbette önemlidir.
02:28
But the price of its dominance is enormous.
Ama mutlak baskınlığının bedeli ağırdır.
02:33
Subject matters are broken up
Günümüzde konular
02:37
into smaller and smaller pieces,
gittikçe daralan ders alanlarına bölünmektedir.
02:39
with increasing emphasis on the technical and the obscure.
Teknik ve anlaşılması güç terimler üzerine yoğunlaşılmaktadır.
02:42
We have even managed to make the study of literature arcane.
Edebiyatı bile gizemli ve anlaşılmaz bir hale getirmiş durumdayız.
02:46
You may think you know what is going on
Bir Jane Austen romanında
02:51
in that Jane Austen novel --
ne olup bittiğini anladığınızı sanıyorsanız
02:53
that is, until your first encounter
postmodern dekonstrüksiyonla karşılaşınca
02:55
with postmodern deconstructionism.
yanıldığınızı göreceksiniz.
02:58
The progression of today's college student
Bugün bir üniversite öğrencisinin kaderi
03:01
is to jettison every interest except one.
meslek olarak seçtiği alan dışında tüm diğer meraklarına veda etmektir.
03:04
And within that one, to continually narrow the focus,
Öğrenciler, o kalan tek alanın içerisinde de gün geçtikçe daha dar bir noktaya odaklanmak zorunda kalmaktadır.
03:09
learning more and more about less and less;
Daha az şey hakkında daha çok bilgi edinmedir bu bakış açısının daralmasıdır.
03:13
this, despite the evidence all around us
Etrafımızdaki her şeyin bu kadar birbirine bağlantılı olmasına karşın
03:17
of the interconnectedness of things.
böyle izole olmak nasıl mümkün olabilir diyebilirsiniz
03:20
Lest you think I exaggerate,
ya da abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz.
03:23
here are the beginnings of the A-B-Cs of anthropology.
Antropoloji biliminin ilk kuralı şudur:
03:26
As one moves up the ladder,
Bir insan alanında yükseldikçe
03:31
values other than technical competence
teknik bilgisi dışında ki değer yargıları
03:33
are viewed with increasing suspicion.
artan bir şüpheyle karşılanmaya başlanır.
03:35
Questions such as,
Örneğin artık
03:38
"What kind of a world are we making?
"Dünyayı ne hale getiriyoruz?"
03:40
What kind of a world should we be making?
"Nasıl bir dünya yaratmalıyız?"
03:43
What kind of a world can we be making?"
"Nasıl bir dünya yaratabiliriz?"
03:46
are treated with more and more skepticism,
gibi sorulara artan bir şüpheyle yaklaşılıyor
03:49
and move off the table.
ve bu tür konular hemen arka plana atılıyorlar.
03:53
In so doing, the guardians of secular democracy
Böyle yaparak, laik demokrasinin koruyucusu olan bizler
03:55
in effect yield the connection
aslında eğitim ve değer yargıları arasında ki hassas kontrolü
03:59
between education and values
köktendincilerin eline
04:03
to fundamentalists,
bırakmaktan başka bir şey yapmıyoruz.
04:05
who, you can be sure,
Emin olabilirsiniz ki bu kesim, eğitim sistemini
04:07
have no compunctions about using education
din yönetiminin gerektirdiği laik olmayan görüşleri ve değerleri yaymak için
04:09
to further their values:
kullanmakta
04:12
the absolutes of a theocracy.
bir sakınca görmez.
04:14
Meanwhile, the values and voices of democracy are silent.
Bu süreçte demokrasinin ve değerlerinin sessiz kalması
04:17
Either we have lost touch with those values
ya bizim bu değerlerle olan bağımızın kopmuş olduğunu gösterir
04:23
or, no better,
ya da daha beteri,
04:25
believe they need not
bu değerlerin öğretilmesi
04:27
or cannot be taught.
mümkün değil demektir.
04:29
This aversion to social values
Toplum hizmetleri veren programların sayısında ki patlama
04:31
may seem at odds with the explosion
sizi yanıltmasın.
04:33
of community service programs.
Bu tür programların
04:36
But despite the attention paid to these efforts,
sayıları artsa da
04:38
they remain emphatically extracurricular.
içerikleri ısrarla müfredat dışı kalmaktadır.
04:41
In effect, civic-mindedness is treated
Sanki yurttaşlık bilinci
04:45
as outside the realm of what purports to be
ciddi ve aklı başında yetişkinlerin
04:48
serious thinking and adult purposes.
ilgi alanından cıkmış bir çocuk oyuncağıdır.
04:51
Simply put, when the impulse is to change the world,
Basitçe söylemek gerekirse, gidişata hayır demek gerektiğinde
04:55
the academy is more likely to engender
akademi, yol göstermek şöyle dursun,
05:00
a learned helplessness
bilgece bir eli kolu bağlılık
05:02
than to create a sense of empowerment.
sergilemektedir.
05:05
This brew -- oversimplification of civic engagement,
Sivil toplum hareketlerinin hafife alınması,
05:09
idealization of the expert,
uzmanlığın idealize edilmesi,
05:15
fragmentation of knowledge,
bilginin parçalara ayrılması,
05:17
emphasis on technical mastery,
teknik konularda ustanın baskınlığı,
05:20
neutrality as a condition of academic integrity --
akademinin tarafsızlık namına fikir belirtmekten kaçınması gibi artık kanıksadıgımız durumlar,
05:22
is toxic when it comes to pursuing the vital connections
eğitim ve toplumun çıkarları arasındaki hassas ilişki,
05:26
between education and the public good,
aydın düşüncenin üstünlüğü
05:31
between intellectual integrity
ve özgürlük gibi kavramlar söz konusu olduğunda
05:34
and human freedom,
zehirli unsurlardır.
05:37
which were at the heart --
İşte bu kavramlar,
05:39
(Applause) -- of the challenge posed to and by
Avrupa'dan gelen meslektaşlarımın
05:41
my European colleagues.
çözmeye çalıştığı meselelerin de özüydü.
05:45
When the astronomical distance
Akademik dünyanın durumu ve
05:47
between the realities of the academy
geniş vizyon gerektiren bu görevin zorluğu arasındaki
05:49
and the visionary intensity of this challenge
uçurum gözlerimiz önüne serildiğinde
05:52
were more than enough, I can assure you,
inanın ki şaşıp kalmamak elde değildi.
05:55
to give one pause,
inanın ki şaşıp kalmamak elde değildi.
05:57
what was happening outside higher education
Dünyada ve üniversitelerin steril ortamında işlerin nasıl yürüdüğüne bakınca
06:00
made backing off unthinkable.
başladığımız bu tartışmaların yarım bırakılamayacağı ve bu konunun derhal ciddi bir biçimde ele alınması gerektiğini anladık.
06:03
Whether it was threats to the environment,
Bu aciliyet, çevreye verdiğimiz zarara,
06:06
inequities in the distribution of wealth,
zengin ve fakir arasında artan uçuruma,
06:09
lack of a sane policy or a sustainable policy
enerji kaynaklarının sonsuz olmadığının farkında olan
06:12
with respect to the continuing uses of energy,
mantıklı ve uzun soluklu politikaların eksikliğine bakınca iyice elzem bir hal aldı.
06:15
we were in desperate straits.
Dar boğazlardan geçmekte olduğumuz açıktı
06:19
And that was only the beginning.
ve daha yolun başındaydık.
06:21
The corrupting of our political life
Politikanın gittikçe yozlaşıyor olması
06:24
had become a living nightmare;
bir kâbusa dönüşmüştü
06:26
nothing was exempt --
ve her alan bundan nasibini almaktaydı.
06:28
separation of powers, civil liberties,
Yasama, yürütme ve yargının özerkliği,
06:31
the rule of law,
hukukun egemenliği ve
06:34
the relationship of church and state.
laiklik bu kötü politikaların elinde bozulmaya yüz tutmaktaydı.
06:36
Accompanied by a squandering
Bir yandan, gücümüzün güvencesi olan
06:38
of the nation's material wealth
milli sermayemiz
06:40
that defied credulity.
çarçur edilmekteydi.
06:43
A harrowing predilection for the uses of force
Askerin ve ordunun her şeye çare olarak öne sürülmesi ve artarak kullanılması
06:45
had become commonplace,
çok normal bir şey olarak algılanmaya başlanmıştı.
06:48
with an equal distaste
Farklı bakış açılarına karşı
06:50
for the alternative forms of influence.
tolerans ortadan kalkmaktaydı.
06:52
At the same time, all of our firepower was impotent
Şu da ilginçtir ki, askeri alanda geldiğimizi sandığımız bu üstün noktaya rağmen
06:55
when it came to halting or even stemming
iş Ruanda'da, Darfur'da, Myanmar'da ki soykırımlara müdahale etmeye, durdurmaya geldiğinde
07:00
the slaughter in Rwanda, Darfur, Myanmar.
ordumuz aciz kalmştır.
07:03
Our public education, once a model for the world,
Bir zamanlar, tüm dünyanın örnek aldığı eğitim sistemimiz
07:08
has become most noteworthy
artık sadece yanlışlarıyla
07:12
for its failures.
gündeme geliyor.
07:14
Mastery of basic skills and a bare minimum of cultural literacy
Temel beceriler, minimum düzeyde edebiyat, kültür
07:16
eludes vast numbers of our students.
öğrencilerin çoğunun ulaşamadığı bir lüks oldu.
07:20
Despite having a research establishment
Dünyanın gıpta ettiği
07:24
that is the envy of the world,
araştırma kurumlarımıza rağmen
07:26
more than half of the American public
Amerikan halkının yarısından fazlası
07:28
don't believe in evolution.
evrim teorisini reddetmektedir.
07:30
And don't press your luck
Şunu da belirteyim ki,
07:32
about how much those who do believe in it
reddetmeyenlerin de ne kadarının
07:34
actually understand it.
bu teorinin içeriğini kavradıkları şüphelidir.
07:36
Incredibly, this nation,
Hayretler verici bir durumdur ki,
07:39
with all its material, intellectual and spiritual resources,
bu kadar maddi, manevi ve entellektuel imkanlara sahip olan bu millet
07:42
seems utterly helpless
bu kavramlardaki bozulmanın önüne geçmek söz konusu olunca
07:48
to reverse the freefall in any of these areas.
aciz duruma düşmektedir.
07:50
Equally startling, from my point of view,
Şahsi fikrime göre,
07:55
is the fact that no one
asıl afallatıcı durum da
07:58
was drawing any connections
kimsenin önde gelen eğitim kurumlarımızla,
08:00
between what is happening to the body politic,
politik dünyada olanlar arasında
08:02
and what is happening in our leading educational institutions.
bağlantı kurmamış olmasıdır.
08:05
We may be at the top of the list
Zengin olmakta, varlık edinmekte
08:09
when it comes to influencing access to personal wealth.
üzerimize yok
08:12
We are not even on the list
ancak demokrasinin sağlıklı bir biçimde yürümesi için
08:16
when it comes to our responsibility
üzerimize düşen görevi yapmak söz konusu olunca
08:18
for the health of this democracy.
sınıfta kalıyoruz.
08:21
We are playing with fire.
Ateşle oynuyoruz.
08:23
You can be sure Jefferson knew
Emin olun ki Jefferson şu sözleri söylerken
08:26
what he was talking about when he said,
bir bildiği vardır.
08:28
"If a nation expects to be ignorant and free
"Bir millet medeni bir devlette
08:30
in a state of civilization,
hem cahil hem özgür olarak varolmayı düşlüyorsa
08:34
it expects what never was,
tarihte hiç görülmemiş
08:36
and never will be."
ve görülmeyecek bir şey istiyor demektir."
08:38
(Applause)
(Alkış)
08:41
On a more personal note,
Şahsen
08:43
this betrayal of our principles,
ahlak, umut ve prensiplerimize yapılan
08:45
our decency, our hope,
bu ihanetler
08:47
made it impossible for me
beni kendime şu soruyu sormaya
08:49
to avoid the question,
mecbur etmiştir:
08:51
"What will I say, years from now,
"Bundan yıllar sonra bana
08:54
when people ask, 'Where were you?'"
´Bunlar olurken sen neredeydin?´ diye sorulduğunda ne cevap vereceğim?"
08:56
As president of a leading liberal arts college,
O zaman, bu ülkede yenilikçi geçmişi ile ün yapmış, önde gelen
09:00
famous for its innovative history,
liberal arts college'lardan birinin başkanı olarak
09:02
there were no excuses.
hiç bir bahanem olamazdı.
09:05
So the conversation began at Bennington.
İşte bu nedenle, bu konuda ki tartışmaları Bennington'da başlattık.
09:07
Knowing that if we were to regain
Biliyorduk ki liberal eğitimi tekrar
09:10
the integrity of liberal education,
elle tutulur bir hale getirmek istiyorsak,
09:12
it would take radical rethinking
bunun icin radikal bir yapılanma gerekir.
09:14
of basic assumptions,
Bir takım temel varsayımlar tekrar gözden geçirilmelidir.
09:16
beginning with our priorities.
Önceliklerimizin neler olduğu tekrar düşünülmelidir.
09:18
Enhancing the public good becomes a primary objective.
Toplum refahının artırılması öncelikli hedef olmalıdır.
09:21
The accomplishment of civic virtue
Erdemli bir toplum, ancak
09:25
is tied to the uses of intellect and imagination
zekanın ve hayal gücünün
09:27
at their most challenging.
ortak çabasıyla mümkündür.
09:31
Our ways of approaching agency and authority
Vatandaşlar, bu yüzyılda muzdarip olduğumuz sorunlarla karşılaştıklarında
09:33
turn inside out to reflect the reality
hemen bir merciye, bir otoriteye başvuruyorlar
09:37
that no one has the answers
ama aslında çağımızın sorunları tek bir merci tarafından çözülemeyecek kadar karmaşıklar.
09:41
to the challenges facing citizens in this century,
Aranılan cevaplar ancak
09:44
and everyone has the responsibility
herkesin sorumluluğu paylaşması
09:47
for trying and participating in finding them.
ve çözümün hep beraber aranmasıyla mümkündür.
09:51
Bennington would continue to teach the arts and sciences
Bennington, sanat ve bilim eğitimi vermeye devam edecektir
09:55
as areas of immersion that acknowledge differences
çünkü bunlar insanin kişisel ve profesyonel amaçları arasında ki ayrımı
09:58
in personal and professional objectives.
fark edebilmesi için gereklidir.
10:01
But the balances redressed,
Ancak, aradaki dengeyi iyi kurmalıyız
10:04
our shared purposes assume an equal
çünkü ortak menfaatlerimiz
10:06
if not greater importance.
en az kişisel cikarlarımız kadar, hatta daha fazla önem taşır.
10:09
When the design emerged it was surprisingly simple and straightforward.
Projemizin tasarımı şaşırtıcı biçimde kolaylıkla ortaya çıktı.
10:11
The idea is to make the political-social challenges themselves --
Ders programının içeriğini
10:16
from health and education
sağlık, eğitim,
10:20
to the uses of force --
ordu kuvvetlerinin kullanımı
10:22
the organizers of the curriculum.
gibi sosyal ve politik konulardan oluşturmaya karar verdik.
10:24
They would assume the commanding role of traditional disciplines.
Bu konular alışılagelmiş ders başlıklarının yerine geçti.
10:27
But structures designed to connect, rather than divide
Ders yapısı
10:30
mutually dependent circles,
konuları ayırarak, sınırlar çizerek, bölerek değil,
10:35
rather than isolating triangles.
birbirini tamamlayıcı alanları bir araya getirecek şekilde tasarlandı.
10:37
And the point is not to treat these topics
Ana fikrimiz, bu konuları ders alanları olarak değil
10:40
as topics of study,
hayata geçecek projelerin taslakları olarak
10:43
but as frameworks of action.
ele almaktır.
10:45
The challenge: to figure out what it will take
Buradaki tek zorluk, istediğimiz, öngördüğümüz
10:47
to actually do something
değişiklikleri gerçekleştirebilecek
10:51
that makes a significant and sustainable difference.
türde projeleri üretebilmektedir.
10:53
Contrary to widely held assumptions,
Sanıldığının tersine, yaratıcı fikirler
10:57
an emphasis on action provides a special urgency to thinking.
acil bir ihtiyaç olduğu zaman daha çok gelir akla.
11:00
The importance of coming to grips with values like justice,
Adalet, eşitlik, doğruluk gibi kavramların
11:05
equity, truth,
özünü kavramanın önemi
11:10
becomes increasingly evident
öğrencilerin şu gerçeği fark etmeleriyle
11:12
as students discover that interest alone
gün geçtikçe açiğa çıkıyor.
11:14
cannot tell them what they need to know
Söz konusu eğitim,
11:18
when the issue is rethinking education,
sağlık,
11:21
our approach to health,
ekonomik eşitlik olduğunda
11:24
or strategies for achieving
sadece konuya ilgi duymak, ilgili olmak
11:26
an economics of equity.
yeterli donanımı sağlamaz.
11:28
The value of the past also comes alive;
Böyle bir konuya girişirken
11:30
it provides a lot of company.
geçmiş, en büyük yardımcıdır çünkü.
11:34
You are not the first to try to figure this out,
Bir işe kalkıştığınızda unutmayın ki
11:36
just as you are unlikely to be the last.
bunu deneyen ne ilksiniz ne de son.
11:39
Even more valuable,
Daha da önemlisi tarihin,
11:42
history provides a laboratory
yapılmak istenenlerin ve sonuçlarının
11:44
in which we see played out
önümüze serildiği
11:46
the actual, as well as the intended
bir laboratuar olduğunu
11:49
consequences of ideas.
unutmamak gerekir.
11:52
In the language of my students,
Öğrencilerimin deyimiyle,
11:55
"Deep thought matters
"Önemli işler yapmaya kalkışmadan önce
11:57
when you're contemplating what to do
iyice düşünmek
11:59
about things that matter."
gerekir."
12:01
A new liberal arts that can support this
Eyleme yönelik bu ders programının
12:04
action-oriented curriculum
uygulanabileceği tarz bir liberal arts eğitimi
12:06
has begun to emerge.
ortaya çıkmaya başlamıştır.
12:08
Rhetoric, the art of organizing the world of words
Konuşma sanatı, yani kelimeleri dinleyici üzerinde
12:10
to maximum effect.
en yüksek etkiyi bırakacak şekilde kullanabilmek.
12:14
Design, the art of organizing the world of things.
Tasarım, yani nesneler dünyasında yeni düzenlemeler yapabilmek.
12:16
Mediation and improvisation
Uzlaşma ve doğaçlama da
12:21
also assume a special place in this new pantheon.
bu yeni doğrultuda çok önemli yere sahiptirler.
12:23
Quantitative reasoning attains its proper position
Değişimi yönlendirirken
12:28
at the heart of what it takes to manage change
ölçmenin can alıcı önemi kadar
12:31
where measurement is crucial.
niteliksel muhakeme ve
12:35
As is a capacity to discriminate
işin özünü
12:37
systematically between what is at the core
ve çevresini oluşturan
12:40
and what is at the periphery.
öğeleri sistematik olarak birbirinden ayırma yetisi de gereklidir.
12:43
And when making connections is of the essence,
Bağlantılar yaparken,
12:45
the power of technology emerges with special intensity.
her ne kadar teknolojiyi yoğun olarak kullanmak gerekse de
12:48
But so does the importance of content.
içeriğin öneminin gözden kesinlikle kaçmaması gerekir.
12:53
The more powerful our reach,
Kavrayışımız ne kadar kuvvetliyse
12:56
the more important the question "About what?"
kavradığımız ve yaptığımızın ne olduğunu o derece sorgulamalıyız.
12:58
When improvisation, resourcefulness, imagination are key,
Nihayet doğaçlama, beceri ve hayal gücünün
13:02
artists, at long last,
önemi herkes tarafından kabul gördüğünde
13:06
take their place at the table,
yapılacak işler için stratejiler tasarlanırken
13:09
when strategies of action are in the process of being designed.
sanatçılar da masadaki haklı yerlerine kavuşacaklardır.
13:11
In this dramatically expanded ideal
Liberal arts eğitiminin
13:17
of a liberal arts education
ufukta görünen bu ideal şeklinde,
13:19
where the continuum of thought and action is its life's blood,
düşünce ve eylemin sürekliliği
13:21
knowledge honed outside the academy
ve akademik dünyayla sınırlı kalmayan bilgi gelişimi
13:25
becomes essential.
esastır.
13:28
Social activists, business leaders,
Sivil toplum örgütleri, iş adamları,
13:30
lawyers, politicians, professionals
avukatlar, politikacılar, uzmanlar
13:33
will join the faculty as active and ongoing participants
üniversite ve öğretim üyeleriyle bir araya gelip
13:35
in this wedding of liberal education to the advancement of the public good.
liberal eğitimi toplumun refahını artırma yolunda hep birlikte kullanmalıdırlar.
13:40
Students, in turn, continuously move outside the classroom
Öğrenciler, bunun akabinde sınıflardan çıkıp,
13:44
to engage the world directly.
direk olarak dünyayla ilişki içinde olacaklardır.
13:49
And of course, this new wine
Elbette ki bu fikrin dinamizmini
13:52
needs new bottles
canlı tutabilmek için
13:55
if we are to capture the liveliness and dynamism
yeni bir yapılanma
13:57
of this idea.
gerekmektedir.
14:01
The most important discovery we made
Şimdiye kadar incelediğimiz toplumsal hareketlerden
14:03
in our focus on public action
alınması gereken en önemli dersin
14:05
was to appreciate that the hard choices
doğru ve yanlış arasında kesin bir çizgi olmadığı,
14:08
are not between good and evil,
zor kararlar verirken
14:11
but between competing goods.
seçenekler içinden en doğru olanı seçmek olduğunu ortaya çıkmıştır.
14:14
This discovery is transforming.
Bu muazzam bir bulgudur.
14:17
It undercuts self-righteousness,
İnsanın kendisini başkalarından üstün görmesini,
14:20
radically alters the tone and character of controversy,
karşıtlık ve düşmanlığa neden olacak görüş ayrılıklarını
14:22
and enriches dramatically
büyük ölçüde ortadan kaldıracak,
14:26
the possibilities for finding common ground.
ortak paydada buluşmaya imkan sağlayabilecek bir fikirdir.
14:28
Ideology, zealotry,
İdeoloji, fanatizm,
14:31
unsubstantiated opinions simply won't do.
tek yönlü fikirler, yarar değil zarar getirir.
14:33
This is a political education, to be sure.
Bu bahsettiğimiz şüphesiz politik bir eğitimdir.
14:38
But it is a politics of principle,
Ama bu prensip sahibi bir politikadır,
14:42
not of partisanship.
partizan politika değildir.
14:45
So the challenge for Bennington is to do it.
Bennington'un başarmak istediği zor iş budur.
14:47
On the cover of Bennington's 2008 holiday card
Bennington'un 2008 yeni yıl kartı kapağında
14:50
is the architect's sketch of a building
yeni yapılan bir binanın taslak resmi var.
14:54
opening in 2010
Bu bina 2010 yılında açılacak
14:56
that is to be a center for the advancement
ve toplum projeleri merkezi
14:58
of public action.
olacak.
15:00
The center will embody and sustain this new educational commitment.
Bu yeni eğitim iddiamızı bu merkezde oluşturacağız ve sürdüreceğiz.
15:02
Think of it as a kind of secular church.
Bu merkezi laik bir ibadethane gibi düşünebilirsiniz.
15:07
The words on the card describe what will happen inside.
Kartın ön yüzündeki kelimeler, yapmak istediklerimizi anlatıyor.
15:10
We intend to turn the intellectual
Amacımız,
15:14
and imaginative power, passion and boldness
öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve tüm calışanlarımızın
15:16
of our students, faculty and staff
sahip olduğu hayal gücünü, tutkuyu, cesareti
15:19
to developing strategies
çağımızın sorunlarını çözebilecek
15:23
for acting on the critical challenges of our time.
projeler üretmek ve stratejiler yaratmak için bir araya getirmek.
15:25
So we are doing our job.
Biz üzerimize düşeni bu şekilde yapıyoruz.
15:29
While these past weeks have been a time
Geçtiğimiz haftalar
15:32
of national exhilaration in this country,
milli bir bayram havasında geçti.
15:34
it would be tragic if you thought this meant
Ama iş bu kadarıyla
15:37
your job was done.
bitmiyor elbette.
15:40
The glacial silence we have experienced
Anayasanın hiçe sayıldığı,
15:42
in the face of the shredding of the constitution,
toplum örgütlerinin yok olmaya yüz tuttuğu,
15:45
the unraveling of our public institutions,
altyapının bozulduğu,
15:48
the deterioration of our infrastructure
uzun dönemde yaşanan büyük sessizlik
15:51
is not limited to the universities.
sadece üniversitelerle sınırlı kalmadı.
15:53
We the people
Halk olarak
15:55
have become inured to our own irrelevance
yönetimle ilgili konularda
15:57
when it comes to doing anything significant
oy verip dört yıl beklemenin dışında
16:01
about anything that matters
bir şey yapmamayı,
16:03
concerning governance,
yanlışları görmezden gelmeyi
16:05
beyond waiting another four years.
alışkanlık haline getirdik.
16:07
We persist also
Israrla
16:10
in being sidelined by the idea of the expert
her şeyi uzmanlara yani başkalarına bırakma fikrine
16:13
as the only one capable of coming up with answers,
saplanıp kaldık.
16:16
despite the overwhelming evidence to the contrary.
Halbuki bunun yanlış bir yaklaşım olduğu sayısız örneklerle kanıtlanmıştır.
16:19
The problem is there is no such thing
Düzgün işleyen demokrasiler
16:24
as a viable democracy made up of experts,
uzmanlar, politikacılar, fanatikler
16:29
zealots, politicians and spectators.
ve yönetime katılmayan seyircilerden oluşamaz.
16:33
(Applause)
(Alkış)
16:37
People will continue and should continue
Herkes her konu hakkında
16:44
to learn everything there is to know about something or other.
mümkün olduğunca bilgili olmaya çalışmalıdır.
16:46
We actually do it all the time.
Aslında zaten günlük hayatta hep yaptığımız bir şey bu.
16:49
And there will be and should be
İçimizden bazıları hayatlarını
16:52
those who spend a lifetime
tek bir konu üzerinde yoğunlaşarak
16:54
pursuing a very highly defined area of inquiry.
o konuda uzmanlaşarak geçirmeyi tercih edeceklerdir ve bu elbette ki gereklidir.
16:56
But this single-mindedness will not yield
Ancak herkes tek bir konuya hapsolursa ülkenin ihtiyacı olan
17:00
the flexibilities of mind,
akıl esnekliği,
17:03
the multiplicity of perspectives,
bakış açılarının çokluğu,
17:05
the capacities for collaboration and innovation
ortak calisma firsatlari ve inovasyonlar
17:08
this country needs.
ortaya çıkamaz.
17:11
That is where you come in.
İşte herkese bu noktada görev düşmektedir.
17:13
What is certain is that the individual talent
Bugün bu salonda inanılmaz bir
17:15
exhibited in such abundance here,
bireysel yetenek bolluğu var.
17:19
needs to turn its attention
Bu bireysel yeteneklerin yapması gereken
17:22
to that collaborative, messy, frustrating,
güçlerini birleştirerek,
17:25
contentious and impossible world
kavga kıyamet içerisinde olan karmaşık
17:29
of politics and public policy.
politika ve siyaseti hizaya getirmektir.
17:32
President Obama and his team
Başkan Obama ve takımı
17:34
simply cannot do it alone.
bu işin altindan tek başlarina kalkamazlar.
17:37
If the question of where to start seems overwhelming
Bu devasal işin boyutu altında ezilmemiz, işin neresinden başlayacağımızı bilemememiz sizi bunaltmasın
17:40
you are at the beginning, not the end of this adventure.
bu işin başında olduğumuzun göstergesidir.
17:44
Being overwhelmed is the first step
Eğer gerçekten önemi olan bir şeyler başarmaksa amacınız,
17:47
if you are serious about trying to get at things that really matter,
bir fark yaratacak kadar önemli şeylerden bahsediyorsak eğer,
17:50
on a scale that makes a difference.
ilk adım her zaman bunaltıcıdır çünkü.
17:54
So what do you do when you feel overwhelmed?
O zaman ne yapmalıyız?
17:57
Well, you have two things.
Elinizde kullanabileceğiniz iki şey var.
18:00
You have a mind. And you have other people.
Birincisi aklınız. İkincisi de diğer insanlar.
18:03
Start with those, and change the world.
Bu ikisini kullanarak işe başlayın ve dünyayı değiştirin.
18:06
(Applause)
(Alkış)
18:11
Translated by Zeynep Delen
Reviewed by Seda Demirel

▲Back to top

About the Speaker:

Liz Coleman - College president
Liz Coleman radically remade Bennington College in the mid-1990s, in pursuit of a new vision: higher education as a performing art.

Why you should listen

If you followed higher education news in the 1990s, you have an opinion on Liz Coleman. The president of what was once the most expensive college in America, Coleman made a radical, controversial plan to snap the college out of a budget and mission slump -- by ending the tenure system, abolishing academic divisions and yes, firing a lot of professors. It was not a period without drama. But fifteen years on, it appears that the move has paid off. Bennington's emphasis on cross-disciplinary, hands-on learning has attracted capacity classes to the small college, and has built a vibrant environment for a new kind of learning.

Coleman's idea is that higher education is an active pursuit -- a performing art. Her vision calls for lots of one-on-one interactions between professor and student, deep engagement with primary sources, highly individual majors, and the destruction of the traditional academic department. It's a lofty goal that takes plenty of hard work to keep on course.

More profile about the speaker
Liz Coleman | Speaker | TED.com