04:31
TEDGlobal 2011

Raghava KK: Shake up your story

Raghava KK: Khuấy động câu chuyện của bạn

Filmed:

Nghệ sĩ Raghava KK ra mắt bản demo cuốn sách trẻ em của anh trên iPad với một tính năng thú vị: khi bạn lắc lên, câu chuyện -- và điểm nhìn của bạn -- thay đổi. Trong bài nói chuyện ngắn cuốn hút này, anh khuyến khích tất cả chúng ta khuấy động góc nhìn của mình lên một chút.

- Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world. Full bio

Hi everyone.
Chào mọi người.
00:15
I'm an artist and a dad -- second time around.
Tôi là một nghệ sĩ và một người bố -- lần thứ hai.
00:17
Thank you.
Cảm ơn.
00:20
And I want to share with you my latest art project.
Và tôi muốn chia sẻ với các bạn dự án nghệ thuật mới nhất của tôi.
00:22
It's a children's book for the iPad.
Đó là một cuốn sách trẻ em cho iPad.
00:25
It's a little quirky and silly.
Nó hơi kỳ quặc và buồn cười.
00:28
It's called "Pop-It,"
Tên nó là "Pop-It",
00:30
And it's about the things little kids do with their parents.
Cuốn sách viết về những điều nho nhỏ trẻ em làm với cha mẹ.
00:32
(Music)
(Âm nhạc)
00:35
So this is about potty training --
Đây là tập đi vệ sinh --
00:37
as most of you, I hope, know.
như hầu hết các bạn, tôi hy vọng, đã biết.
00:39
You can tickle the rug.
Các bạn có thể di di cái thảm.
00:42
You can make the baby poop.
Bạn có thể khiến đứa bé đi ị.
00:44
You can do all those fun things.
Bạn có thể làm mọi trò.
00:46
You can burst bubbles.
Có thể thổi vỡ bong bóng.
00:50
You can draw, as everyone should.
Các bạn có thể vẽ vời, bởi mọi người nên làm thế.
00:54
But you know, I have a problem with children's books:
Nhưng bạn biết đấy, tôi có một vấn đề với sách cho trẻ em.
00:58
I think they're full of propaganda.
Tôi cho rằng chúng đầy những tài liệu tuyên truyền.
01:00
At least an Indian trying to get one of these American books in Park Slope, forget it.
Ít ra thì một người Ấn Độ đang cố mua một cuốn sách Mỹ như thế này ở Park Slope, quên đi.
01:02
It's not the way I was brought up.
Đó không phải là cách tôi được nuôi nấng.
01:05
So I said, "I'm going to counter this with my own propaganda."
Thế nên tôi nói "Tôi sẽ chống lại điều này với cách tuyên truyền của chính tôi."
01:08
If you notice carefully,
Nếu bạn để ý kỹ,
01:10
it's a homosexual couple bringing up a child.
đây là một cặp đồng tính đang nuôi con.
01:12
You don't like it?
Bạn không thích thế?
01:15
Shake it, and you have a lesbian couple.
Lắc nó lên, và bạn có một cặp đồng tính nữ.
01:17
(Laughter)
(Tiếng cười)
01:20
Shake it, and you have a heterosexual couple.
Lắc nó lên, và bạn có một cặp đôi một nam một nữ.
01:22
You know, I don't even believe in the concept of an ideal family.
Bạn biết đấy, tôi còn không tin vào khái niệm một gia đình lý tưởng.
01:26
I have to tell you about my childhood.
Tôi phải kể với các bạn về tuổi thơ của mình.
01:29
I went to this very proper Christian school
Tôi đi học tại một trường Cơ đốc truyền thống
01:31
taught by nuns, fathers, brothers, sisters.
được dạy bởi các xơ, các cha, các anh, các chị.
01:34
Basically, I was brought up to be a good Samaritan,
Về cơ bản, tôi được nuôi dưỡng để trở thành một Sa-ma-ri tốt,
01:37
and I am.
và tôi đúng là như thế.
01:39
And I'd go at the end of the day to a traditional Hindu house,
Kết thúc một ngày tôi sẽ đến một nhà Ấn Độ giáo truyền thống,
01:41
which was probably the only Hindu house
có lẽ là nhà Ấn Độ giáo duy nhất
01:44
in a predominantly Islamic neighborhood.
trong một khu chủ yếu là đạo Hồi.
01:46
Basically, I celebrated every religious function.
Về cơ bản. tôi tán thành mọi nghi lễ tôn giáo.
01:50
In fact, when there was a wedding in our neighborhood,
Thực tế là, khi có một đám cưới của nhà hàng xóm,
01:53
all of us would paint our houses for the wedding.
tất cả chúng tôi sẽ sơn nhà mình.
01:56
I remember we cried profusely
Tôi nhớ mình đã khóc như mưa
01:58
when the little goats we played with in the summer
khi những con dê chúng tôi chơi cùng trong mùa hè
02:00
became biriani.
trở thành những món biriani.
02:02
(Laughter)
(Tiếng cười)
02:04
We all had to fast during Ramadan.
Tất cả chúng tôi đều phải nhịn ăn suốt tháng lễ Ramadan.
02:06
It was a very beautiful time.
Đó là một quãng thời gian rất tuyệt vời.
02:08
But I must say,
Nhưng tôi phải nói,
02:10
I'll never forget, when I was 13 years old, this happened.
tôi sẽ không bao giờ quên, năm 13 tuổi, chuyện đó xảy ra.
02:12
Babri Masjid --
Babri Masjid --
02:15
one of the most beautiful mosques in India,
một trong những ngôi đền đẹp nhất ở Ấn Độ,
02:17
built by King Babur, I think, in the 16th century --
xây dựng bởi Vua Babur, tôi nghĩ là vào thế kỷ 16 --
02:19
was demolished by Hindu activists.
bị phá hủy bởi những nhà hoạt động Ấn Độ giáo.
02:22
This caused major riots in my city.
Chuyện đó dẫn đến những vụ bạo loạn lớn trong thành phố của tôi.
02:24
And for the first time,
Và lần đầu tiên,
02:26
I was affected
tôi bị tác động
02:28
by this communal unrest.
bởi bất ổn trong xã hội.
02:30
My little five-year-old kid neighbor
Đứa bé 5 tuổi nhà hàng xóm
02:32
comes running in,
chạy vào
02:34
and he says, "Rags, Rags.
và nói "Rags, Rags.
02:36
You know the Hindus are killing us Muslims. Be careful."
Biết gì không bọn Ấn Độ giáo đang giết người Hồi giáo chúng ta. Cẩn thận đấy."
02:39
I'm like, "Dude, I'm Hindu."
Tôi bảo "Nhóc, tao là Ấn Độ giáo."
02:42
(Laughter)
(Tiếng cười)
02:44
He's like, "Huh!"
Thằng bé thế này "Huh!"
02:45
You know, my work is inspired
Bạn biết đấy, tác phẩm của tôi lấy cảm hứng
02:48
by events such as this.
từ những sự việc như thế.
02:51
Even in my gallery shows,
Thậm chí trong các triển lãm phòng tranh của tôi,
02:53
I try and revisit historic events
tôi đã cố gắng lật lại những sự kiện lịch sử
02:55
like Babri Masjid,
như Babri Masjid,
02:57
distill only its emotional residue
chỉ đưa vào đó những cảm xúc còn lại
02:59
and image my own life.
và hình dung về cuộc sống của tôi.
03:01
Imagine history being taught differently.
Tưởng tượng lịch sử được dạy khác đi.
03:03
Remember that children's book
Các bạn còn nhớ quyển sách trẻ em
03:05
where you shake and the sexuality of the parents change?
mà lắc lên thì giới tính của người lớn thay đổi không?
03:06
I have another idea.
Tôi có một ý tưởng khác.
03:09
It's a children's book about Indian independence --
Đó là một cuốn sách trẻ em dạy về nền độc lập của Ấn Độ --
03:10
very patriotic.
rất yêu nước.
03:13
But when you shake it, you get Pakistan's perspective.
Nhưng khi bạn lắc lên, bạn có góc nhìn của người Pakistan.
03:15
Shake it again, and you get the British perspective.
Lắc lần nữa, và bạn có góc nhìn của người Anh.
03:17
(Applause)
(Tiếng vỗ tay)
03:20
You have to separate fact from bias, right.
Bạn phải phân biệt sự thật với định kiến, đúng không.
03:25
Even my books on children
Ngay cả những cuốn sách của tôi
03:27
have cute, fuzzy animals.
cũng có những con thú đáng yêu.
03:29
But they're playing geopolitics.
Nhưng chúng chính đang đóng vai chính trị địa lý.
03:31
They're playing out Israel-Palestine,
Chúng đang đóng vai Israel-Palestine,
03:33
India-Pakistan.
Ấn Độ - Pakistan.
03:35
You know, I'm making a very important argument.
Tôi đang đưa ra một luận điểm vô cùng quan trọng.
03:37
And my argument [is]
Và luận điểm của tôi là
03:39
that the only way for us to teach creativity
cách duy nhất để dạy sự sáng tạo
03:41
is by teaching children perspectives
là bằng cách dạy trẻ em những góc nhìn khác nhau
03:45
at the earliest stage.
ngay từ những giai đoạn đầu tiên.
03:47
After all, children's books are manuals on parenting,
Dù gì sách cho trẻ em cũng là những cuốn hướng dẫn cách dạy trẻ,
03:49
so you better give them children's books that teach them perspectives.
nên bạn nên cho chúng những cuốn sách trẻ em dạy về nhiều góc nhìn.
03:51
And conversely,
Và ngược lại,
03:54
only when you teach perspectives
chỉ khi được dạy về các góc nhìn khác nhau
03:56
will a child be able to imagine
một đứa trẻ mới có thể hình dung
03:58
and put themselves in the shoes
và đặt mình vào tư thế
04:00
of someone who is different from them.
của một ai đó khác mình.
04:02
I'm making an argument that art and creativity
Tôi đang đưa ra ý kiến rằng nghệ thuật và sáng tạo
04:04
are very essential tools in empathy.
là những công cụ vô cùng quan trọng cho sự đồng cảm.
04:06
You know, I can't promise my child
Bạn biết đấy, tôi không thể hứa với con mình
04:09
a life without bias --
một cuộc sống không có thành kiến --
04:11
we're all biased --
chúng ta đều có thành kiến --
04:13
but I promise to bias my child with multiple perspectives.
nhưng tôi hứa sẽ khiến con mình có thành kiến từ nhiều góc nhìn đa dạng.
04:15
Thank you very much.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
04:18
(Applause)
(Tiếng vỗ tay)
04:20
Translated by Lace Nguyen
Reviewed by Quynh Nguyen

▲Back to top

About the Speaker:

Raghava KK - Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world.

Why you should listen

Raghava KK began his career in art as a newspaper cartoonist, and the cartoonist’s bold line -- and dead-on eye for truth -- still powers his art. His work spans painting, sculpture, installation, film and iPad art, always linked by his challenging opinions on identity, conformity, gender, celebrity, ceremony. (He even views his lavish Indian wedding as a piece of performance art.)

His early work as a painter made a complete break with his cartoon career -- he painted watercolors on canvas using only his hands and feet. Since then, his work has grown to knit together aesthetics from both worlds, as collage and complication play against flat color and precise lines. He shows in galleries and performance spaces around the world and often collaborates with other artists, most recently with musicians Paul Simon and Erykah Badu.  In 2011, he launched his children's iPad book, Pop-it, shaking up the concept  of an ideal family. He is currently working on a project that promises to shake up everything! From news to education.

More profile about the speaker
Raghava KK | Speaker | TED.com