09:35
TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road … and in the air

Daria van den Bercken: Tại sao tôi chơi piano trên đường...và trên không trung

Filmed:

Nghệ sĩ dương cầm Daria van den Bercken yêu âm nhạc của George Frideric Handel. Và giờ, cô ấy muốn nhen lửa đam mê cho những người khác. Trong bài nói chuyện của mình, cô ấy đã chơi các bản nhạc lay động cảm xúc của tác giả này - trong khi đung đưa với chiếc đàn của mình trong không trung, lái xe xuống đường, và tất nhiên là cả trên sân khấu nữa.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Gần đây, tôi đã bay
trên một đám đông
00:17
Recently, I flew over a crowd
hàng ngàn người ở Brazil
00:19
of thousands of people in Brazil
chơi nhạc George Frideric Handel.
00:21
playing music by George Frideric Handel.
Tôi cũng lái xe dọc các con đường
ở Amsterdam,
00:25
I also drove along the streets of Amsterdam,
và cũng chơi nhạc của ông.
00:28
again playing music by this same composer.
Nào hãy cùng xem nhé.
00:31
Let's take a look.
(Âm nhạc: George Frideric Handel,"Allegro"
Biểu diễn: Daria van den Bercken.)
00:34
(Music: George Frideric Handel, "Allegro."
Performed by Daria van den Bercken.)
(Video) Daria van den Bercken:
Tôi sống trên tầng 3 ở kia.
00:53
(Video) Daria van den Bercken: I
live there on the third floor.
(Tiếng Hà Lan) Tôi sống ở góc phố đó.
00:55
(In Dutch) I live there on the corner.
Tôi sống ngay đó, ngay góc phố
và các bạn sẽ thực sự được chào đón.
00:57
I actually live there, around the corner.
00:59
and you'd be really welcome.
Người cha:(tiếng Hà Lan):
Điều đó vui con nhỉ?
01:01
Man: (In Dutch) Does that sound like fun?
Child: (In Dutch) Yes!
Em bé: (tiếng Hà Lan) Vâng ạ!
01:03
[(In Dutch) "Handel house concert"]
[ (Tiếng Hà Lan)
"Buổi hoà nhạc tại nhà Handel" ]
(Vỗ tay)
01:28
(Applause)
Daria van den Bercken:
Tất cả điều này
01:40
Daria van den Bercken: All this was a real
là một trải nghiệm kì diệu
vì hàng trăm lý do.
01:42
magical experience for hundreds of reasons.
Các bạn sẽ hỏi, tại sao tôi
làm những điều này?
01:45
Now you may ask, why have I done these things?
Chúng không giống
01:48
They're not really typical for a musician's
với cuộc sống hàng ngày
của một nhạc sỹ.
01:50
day-to-day life.
Tôi làm vì tôi yêu âm nhạc
01:52
Well, I did it because I fell in love with the music
và tôi muốn chia sẻ điều này
với càng nhiều người
01:56
and I wanted to share it with as many people
càng tốt.
01:59
as possible.
Bắt đầu từ vài năm trước đây.
02:01
It started a couple of years ago.
Tôi ngồi trên ghế dài
ở nhà vì bị cúm
02:03
I was sitting at home on the couch with the flu
và lướt Internet,
02:07
and browsing the Internet a little,
rồi chợt phát hiện ra rằng
Handel đã sáng tác cho keyboard.
02:09
when I found out that Handel had written works
02:12
for the keyboard.
Tôi bị bất ngờ.
Tôi không biết gì về nó.
02:14
Well, I was surprised. I did not know this.
Vậy nên tôi đã tải các bản nhạc
và bắt đầu chơi.
02:16
So I downloaded the sheet music and started playing.
Và điều xảy ra sau đó là
02:21
And what happened next was
tôi bước vào một trạng thái trong trẻo,
02:22
that I entered this state of pure,
kinh ngạc không thành kiến.
02:26
unprejudiced amazement.
Đó là một trải nghiệm
02:29
It was an experience
dành hoàn toàn sự kính phục
cho âm nhạc
02:31
of being totally in awe of the music,
và tôi đã không cảm thấy điều đó
trong một thời gian dài.
02:34
and I had not felt that in a long time.
Có lẽ sẽ dễ liên tưởng hơn
khi các bạn nghe nó.
02:38
It might be easier to relate to this when you hear it.
Đoạn đầu mà tôi chơi qua
02:42
The first piece that I played through
bắt đầu như thế này.
02:46
started like this.
(Âm nhạc)
02:49
(Music)
Sao ạ, nghe có vẻ rất u sầu
đúng không?
03:14
Well this sounds very melancholic, doesn't it?
Và tôi sang trang
tiếp theo
03:18
And I turned the page and what came next
sẽ là như thế này.
03:21
was this.
(Âm nhạc)
03:23
(Music)
Đoạn này nghe có vẻ mạnh mẽ,
đúng không nào?
03:50
Well, this sounds very energetic, doesn't it?
Vậy trong một vài phút,
03:54
So within a couple of minutes,
đoạn nhạc thậm chí
vẫn chưa kết thúc,
03:57
and the piece isn't even finished yet,
tôi đã trải nghiệm 2 nhân vật
rất tương phản:
03:59
I experienced two very contrasting characters:
sự u sầu đẹp đẽ và sinh lực tuyệt đối.
04:03
beautiful melancholy and sheer energy.
Và tôi xem xét 2 nhân tố này
04:07
And I consider these two elements to be
là những biểu hiện sự sống
của con người.
04:09
vital human expressions.
Sự tinh khiết của âm nhạc
khiến bạn nghe thấy nó
04:12
And the purity of the music makes you hear it
một cách rất hiệu quả.
04:14
very effectively.
Tôi đã làm rất nhiều buổi hoà nhạc
cho trẻ em
04:19
I've given a lot of children's concerts
cho các bé tầm 7 và 8 tuổi,
04:22
for children of seven and eight years old,
và dù tôi chơi cái gì, dù là Bach,
Beethoven,
04:25
and whatever I play, whether it's Bach, Beethoven,
thậm chí Stockhausen,
04:29
even Stockhausen,
hay một vài bản jazz,
04:30
or some jazzy music,
chúng đều cởi mở,
và sẵn sàng nghe nó,
04:33
they are open to hear it,
04:35
really willing to listen,
04:37
and they are comfortable doing so.
và chúng cảm thấy thoải mái
về việc này.
Và khi có các lớp học
04:40
And when classes come in
cho những bé chỉ một vài tuổi,
11, 12 tuổi
04:42
with children who are just a few years older,
04:45
11, 12, I felt that I sometimes already had trouble
thỉnh thoảng tôi cảm thấy
thực sự có vấn đề
khi tiếp cận như vậy.
04:50
in reaching them like that.
Sự phức tạp của âm nhạc
trở thành một vấn đề,
04:52
The complexity of the music does become an issue,
và cả các ý kiến
của những người khác nữa -
04:56
and actually the opinions of others —
bố mẹ, bạn bè, truyền thông
- họ bắt đầu đánh giá.
05:00
parents, friends, media — they start to count.
Những đứa trẻ,
chúng không đặt câu hỏi
05:04
But the young ones, they don't question
về ý kiến riêng của chúng.
05:07
their own opinion.
Chúng vẫn duy trì
trạng thái kì diệu
05:10
They are in this constant state of wonder,
và tôi tin chắc rằng
ta có thể tiếp tục lắng nghe
05:13
and I do firmly believe that we can keep listening
như những đứa trẻ 7 tuổi,
05:17
like these seven-year-old children,
ngay cả khi lớn lên.
05:19
even when growing up.
Và đó là lý do tại sao tôi đã chơi
05:22
And that is why I have played
không chỉ trong các phòng hoà nhạc
05:24
not only in the concert hall
mà còn cả trên đường, trên mạng,
trong không trung:
05:26
but also on the street, online, in the air:
để cảm nhận trạng thái kì điệu đó,
05:30
to feel that state of wonder,
để thực sự lắng nghe,
05:33
to truly listen,
và để lắng nghe không đánh giá.
05:35
and to listen without prejudice.
Và tôi muốn mời các bạn
05:39
And I would like to invite you
làm điều đó ngay bây giờ.
05:41
to do so now.
(Âm nhạc: George Frideric Handel,
05:50
(Music: George Frideric Handel, "Chaconne in G Major."
Performed by Daria van den Bercken.)
" Chaconne in G Major."
Biểu diễn: Daria van den Bercken.)
(Âm nhạc)
(Âm nhạc)
(Âm nhạc)
(Âm nhạc)
(Âm nhạc)
(Vỗ tay)
09:17
(Applause)
Cảm ơn
09:23
Thank you.
(Vỗ tay)
09:25
(Applause)
Translated by Hung Ha
Reviewed by Minh Ngoc Nguyen

▲Back to top

About the Speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com