ABOUT THE SPEAKER
David Deutsch - Quantum physicist
David Deutsch's 1997 book "The Fabric of Reality" laid the groundwork for an all-encompassing Theory of Everything, and galvanized interest in the idea of a quantum computer, which could solve problems of hitherto unimaginable complexity.

Why you should listen

David Deutsch will force you to reconsider your place in the world. This legendary Oxford physicist is the leading proponent of the multiverse (or "many worlds") interpretation of quantum theory -- the idea that our universe is constantly spawning countless numbers of parallel worlds.

In his own words: "Everything in our universe -- including you and me, every atom and every galaxy -- has counterparts in these other universes." If that doesn't alter your consciousness, then the other implications he's derived from his study of subatomic physics -- including the possibility of time travel -- just might.

In The Fabric of Reality, Deutsch tied together quantum mechanics, evolution, a rationalist approach to knowledge, and a theory of computation based on the work of Alan Turing. "Our best theories are not only truer than common sense, they make more sense than common sense,"Deutsch wrote, and he continues to explore the most mind-bending aspects of particle physics.

In 2008, he became a member of the Royal Society of London.
 

More profile about the speaker
David Deutsch | Speaker | TED.com
TED2019

David Deutsch: After billions of years of monotony, the universe is waking up

David Deutsch: Na miljarden jaren monotonie ontwaakt het universum

Filmed:
1,582,806 views

Theoretisch natuurkundige David Deutsch deelt een verbijsterende meditatie over de 'grote monotonie' -- het idee dat er al miljarden jaren niets nieuws in het universum is verschenen -- en laat zien hoe het vermogen van de mensheid om verklarende kennis te creëren datgene zou kunnen zijn waardoor de trend doorbroken wordt. "Mensen zijn geen speelbal van kosmische krachten", zegt hij. "Wij zijn gebruikers van kosmische krachten."
- Quantum physicist
David Deutsch's 1997 book "The Fabric of Reality" laid the groundwork for an all-encompassing Theory of Everything, and galvanized interest in the idea of a quantum computer, which could solve problems of hitherto unimaginable complexity. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm thrilledblij to be talkingpratend to you
by this high-techhigh Tech methodmethode.
0
968
4000
Ik vind het geweldig om jullie te spreken
via deze hightech methode.
00:18
Of all humansmensen who have ever livedleefden,
1
6167
1912
Van alle mensen die ooit hebben geleefd,
00:20
the overwhelmingoverweldigend majoritymeerderheid
would have foundgevonden what we are doing here
2
8103
4609
zou de overgrote meerderheid
onbegrijpelijk hebben gevonden
wat we hier aan het doen zijn.
00:24
incomprehensibleonbegrijpelijk, unbelievableongelooflijk.
3
12736
2460
00:27
Because, for thousandsduizenden of centurieseeuwen,
4
15760
2993
Want duizenden eeuwen lang,
00:30
in the darkdonker time
before the scientificwetenschappelijk revolutionrevolutie
5
18777
2935
in de donkere tijd
voor de wetenschappelijke revolutie
00:33
and the EnlightenmentVerlichting,
6
21736
1808
en de Verlichting,
00:35
people had lowlaag expectationsverwachtingen.
7
23568
2968
hadden mensen lage verwachtingen -
voor hun leven,
00:38
For theirhun liveslevens,
for theirhun descendants'afstammelingen liveslevens.
8
26560
3016
voor het leven van hun nakomelingen.
00:41
TypicallyMeestal, they expectedverwacht
9
29600
1842
In feite verwachtten ze
00:43
nothing significantlyaanzienlijk newnieuwe
or better to be achievedbereikt, ever.
10
31466
4447
dat er nooit iets wezenlijk nieuws
of beters verwezenlijkt zou kunnen worden.
00:48
This pessimismpessimisme
famouslyberoemd appearskomt naar voren in the BibleBijbel,
11
36847
4984
Dit pessimisme valt al op in de Bijbel,
00:53
in one of the fewweinig biblicalbijbels passagespassages
with a namedgenaamd authorauteur.
12
41855
4214
in een van de weinige Bijbelse passages
met een genoemde auteur.
00:58
He's calledriep QoheletQohelet,
he's an enigmaticraadselachtige chapCHAP.
13
46093
3631
Hij heet Qohelet
en is een raadselachtige figuur.
01:02
He wroteschreef, "What has been is what will be,
14
50173
4285
Hij schreef: "Wat was, is wat zal zijn,
01:07
and what has been donegedaan
is what will be donegedaan;
15
55133
3067
en wat gedaan is,
is wat er zal gedaan worden;
01:10
there is nothing newnieuwe underonder the sunzon."
16
58736
2698
er is niets nieuws onder de zon."
01:14
Is there of whichwelke it is said,
"Look, this is newnieuwe."
17
62140
4215
Is er iets waarvan men zegt:
"Kijk, dit is nieuw"?
01:18
No, that thing was alreadynu al donegedaan
in the agesleeftijden that camekwam before us.
18
66379
4055
Nee, dat was al gedaan
in de eeuwen die voor ons kwamen.
01:23
QoheletQohelet was describingbeschrijven a worldwereld-
withoutzonder noveltynieuwigheid.
19
71427
4872
Qohelet beschreef
een wereld zonder vernieuwing.
01:29
By noveltynieuwigheid I mean something newnieuwe
in Qohelet'sQohelet's sensezin,
20
77252
3278
Met vernieuwing bedoel ik iets nieuws
in de zin van Qohelet,
01:32
not merelyalleen something that's changedveranderd,
21
80554
2618
niet alleen iets dat is veranderd,
01:35
but a significantsignificant changeverandering
with lastingduurzame effectsbijwerkingen,
22
83196
3500
maar een significante verandering
met blijvende gevolgen,
01:38
where people really would say,
23
86720
2175
waarvan mensen echt zouden zeggen:
01:40
"Look, this is newnieuwe,"
24
88919
1976
"Kijk, dit is nieuw"
01:42
and, preferablybij voorkeur, "good."
25
90919
2174
en liefst ook ‘goed’.
01:46
So, purelypuur randomwillekeurig changesveranderingen aren'tzijn niet noveltynieuwigheid.
26
94061
4857
Puur willekeurige veranderingen
zijn dus geen vernieuwing.
01:50
OK, HeraclitusHeraclitus did say
a man can't stepstap in the samedezelfde riverrivier- twicetweemaal,
27
98942
5207
OK, Heraclitus zei wel
dat een mens geen twee keer
in dezelfde rivier kan stappen,
01:56
because it's not the samedezelfde riverrivier-,
he's not the samedezelfde man.
28
104173
2817
want het is niet dezelfde rivier
en hij is niet dezelfde man.
01:59
But if the riverrivier- is changingveranderen randomlywillekeurig,
29
107307
4092
Maar als de rivier willekeurig verandert,
02:03
it really is the samedezelfde riverrivier-.
30
111423
2396
is het echt wel dezelfde rivier.
02:06
In contrastcontrast,
31
114311
1453
Als echter een idee in een geest
zich verspreidt naar andere geesten
02:07
if an ideaidee in a mindgeest
spreadsspreads to other mindsgeesten,
32
115788
4611
02:12
and changesveranderingen liveslevens for generationsgeneraties,
33
120423
2781
en levens voor generaties verandert,
02:15
that is noveltynieuwigheid.
34
123228
1500
dan is dat vernieuwing.
02:17
HumanMenselijke life withoutzonder noveltynieuwigheid
35
125395
2928
Menselijk leven zonder vernieuwing
02:20
is life withoutzonder creativitycreativiteit,
withoutzonder progressvooruitgang.
36
128347
3627
is leven zonder creativiteit,
zonder vooruitgang.
02:24
It's a staticstatische societymaatschappij, a zero-sumzero-sum gamespel.
37
132498
3492
Het is een statische maatschappij,
een nulsomspel.
02:28
That was the livingleven hellhel
in whichwelke QoheletQohelet livedleefden.
38
136712
3326
Dat was de levende hel
waarin Qohelet leefde,
02:32
Like everyoneiedereen, untiltot a fewweinig centurieseeuwen agogeleden.
39
140419
3118
zoals als iedereen,
tot een paar eeuwen geleden.
02:36
It was hellhel, because for humansmensen,
40
144228
4605
Het was een hel, want voor de mens
02:40
sufferinglijden is intimatelyintiem
relatedverwant to staticitystaticity.
41
148857
4101
is lijden nauw gerelateerd aan stilstaan.
02:44
Because staticitystaticity isn't just frustratingfrustrerend.
42
152982
2849
Omdat stilstaan meer is
dan alleen maar frustrerend.
02:48
All sourcesbronnen of sufferinglijden --
43
156442
2000
Alle bronnen van lijden --
02:50
faminehongersnood, pandemicspandemieën, incominginkomende asteroidsAsteroids,
44
158466
4274
honger, pandemieën, inkomende asteroïden
02:54
and things like waroorlog and slaveryslavernij,
45
162764
3508
en dingen als oorlog en slavernij --
02:58
hurtpijn doen people only untiltot we have createdaangemaakt
the knowledgekennis to preventvoorkomen them.
46
166296
5501
kwetsen mensen alleen maar
tot we de kennis hebben gecreëerd
om ze te voorkomen.
03:04
There's a storyverhaal in SomersetSomerset Maugham'sMaugham van
novelroman "Of HumanMenselijke BondageBondage"
47
172631
4303
Er is een verhaal in Somerset Maugham's
roman ‘Gekluisterde levens’
03:08
about an ancientoude sageSalie
48
176958
1786
over een oude, wijze man
03:10
who summarizesgeeft een overzicht van the entiregeheel
historygeschiedenis of mankindmensheid as,
49
178768
5063
die de hele geschiedenis
van de mensheid als volgt samenvat:
03:16
"He was borngeboren,
50
184529
1544
"Hij werd geboren,
03:18
he sufferedleed and he diedging dood."
51
186097
2420
hij leed en hij stierf."
03:21
And it goesgaat on:
52
189296
1714
En het gaat verder:
03:23
"Life was insignificantonbelangrijk
and deathdood withoutzonder consequencegevolg."
53
191034
4819
"Het leven was onbeduidend
en de dood zonder gevolgen."
03:28
And indeedinderdaad, the overwhelmingoverweldigend majoritymeerderheid
of humansmensen who have ever livedleefden
54
196268
4905
En inderdaad, de overgrote meerderheid
van de mensen die ooit hebben geleefd
03:33
had liveslevens of sufferinglijden and gruelingafmattend laborarbeid,
55
201197
3780
hadden levens vol lijden
en slopende arbeid,
03:37
before dyingsterven youngjong and in agonyAgony.
56
205001
3314
alvorens jong en in doodsangst te sterven.
03:41
And yes, in mostmeest generationsgeneraties
57
209493
4211
En ja, in de meeste generaties
03:45
nothing had any novelroman consequencegevolg
for subsequentlatere generationsgeneraties.
58
213728
4158
had niets enige nieuwe consequentie
voor de volgende generaties.
03:50
NeverthelessNiettemin, when ancientoude people
triedbeproefd to explainuitleg geven theirhun conditionstaat,
59
218728
6724
En toch probeerden de vroegere mensen
om hun toestand te verklaren.
03:58
they typicallytypisch did so
in grandiosegrandioos cosmickosmisch termstermen.
60
226103
4309
En ze deden dat meestal
in grandioze kosmische termen.
04:02
WhichDie was the right thing to do,
as it turnsbochten out.
61
230794
2807
Dat was de juiste manier, zo blijkt,
04:05
Even thoughhoewel theirhun actualwerkelijk
explanationstoelichtingen, theirhun mythsmythen,
62
233625
3795
al hun waren verklaringen,
hun mythen, grotendeels vals.
04:09
were largelygrotendeels falsevals.
63
237444
1538
04:11
Some triedbeproefd to explainuitleg geven
64
239744
2063
Sommigen probeerden
een verklaring te vinden
04:13
the grimnessgrimness and monotonyeentonigheid of theirhun worldwereld-
65
241831
3532
voor de ontberingen
en monotonie van hun wereld
04:17
in termstermen of an endlesseindeloos cosmickosmisch waroorlog
betweentussen good and evilonheil,
66
245387
4841
in termen van een eindeloze
kosmische strijd tussen goed en kwaad,
04:22
in whichwelke humansmensen were the battlegroundslagveld.
67
250252
2845
waarin mensen het slagveld waren -
04:25
WhichDie neatlynetjes explaineduitgelegd why theirhun owneigen
experienceervaring was fullvol of sufferinglijden,
68
253637
4221
wat netjes uitlegde waarom hun eigen
ervaring zo vol lijden was
04:29
and why progressvooruitgang never happenedgebeurd.
69
257882
2135
en waarom er nooit vooruitgang kwam.
04:32
But it wasn'twas niet truewaar.
70
260728
2679
Maar het was niet waar.
04:36
AmazinglyVerbazingwekkend enoughgenoeg,
71
264212
2167
Verbazingwekkend genoeg
04:38
all theirhun conflictconflict and sufferinglijden
72
266403
2722
was al hun conflict en lijden
04:41
were just dueten gevolge to the way
they processedverwerkt ideasideeën.
73
269149
5420
alleen te wijten aan de manier
waarop zij met ideeën omgingen.
04:47
BeingWordt satisfiedtevreden with dogmadogma,
and just-sonet zo storiesverhalen,
74
275125
4242
Ze waren tevreden
met dogma's en ad-hoc verhalen,
04:51
ratherliever than criticizingkritiek op them
75
279391
2444
in plaats van ze te bekritiseren
04:53
and tryingproberen to guessraden better explanationstoelichtingen
of the worldwereld- and of theirhun owneigen conditionstaat.
76
281859
6468
en te zoeken naar een betere uitleg
voor de wereld en hun eigen toestand.
05:00
Twentieth-centuryTwintigste-eeuwse physicsfysica
did createcreëren better explanationstoelichtingen,
77
288696
4643
De twintigste-eeuwse natuurkunde
kwam met betere verklaringen,
maar nog steeds in termen
van een kosmische oorlog.
05:05
but still in termstermen of a cosmickosmisch waroorlog.
78
293363
2183
05:07
This time, the combatantsstrijders
were orderbestellen and chaoschaos, or entropyentropie.
79
295570
5293
Dit keer waren de strijders
orde en chaos, of entropie.
05:12
That storyverhaal does allowtoestaan
for hopehoop for the futuretoekomst.
80
300887
5257
Dat verhaal houdt echter
hoop voor de toekomst in.
05:18
But in anothereen ander way,
81
306986
1191
Maar op een andere manier
05:20
it's even bleakerdeprimerender than the ancientoude mythsmythen,
82
308201
2792
is het nog somberder dan de oude mythen,
05:23
because the villainschurk, entropyentropie,
83
311017
3774
omdat de schurk, entropie,
05:26
is preordainedvoorbestemd to have the finallaatste victoryoverwinning,
84
314815
3603
voorbestemd is om de uiteindelijke
overwinning te behalen,
05:30
when the inexorableonverbiddelijk lawswetten of thermodynamicsthermodynamica
shutgesloten down all noveltynieuwigheid
85
318442
4881
wanneer de onverbiddelijke wetten
van de thermodynamica
alle vernieuwing zullen stilleggen
05:35
with the so-calledzogenaamd
heatwarmte deathdood of the universeuniversum.
86
323347
3133
door de zogenaamde
warmtedood van het universum.
05:38
CurrentlyOp dit moment, there's a storyverhaal
of a locallokaal battlestrijd in that waroorlog,
87
326982
4143
Op dit moment is er een verhaal gaande
van een lokale strijd in die oorlog,
05:43
betweentussen sustainabilityduurzaamheid, whichwelke is orderbestellen,
88
331149
3944
tussen duurzaamheid, die orde is,
05:47
and wastefulnessverspilling, whichwelke is chaoschaos --
89
335117
3357
en verspilling, die chaos is --
05:50
that's the contemporarytijdgenoot take
on good and evilonheil,
90
338498
3063
dat is de eigentijdse kijk
op goed en kwaad,
05:53
oftenvaak with the addedtoegevoegd twisttwist
that humansmensen are the evilonheil,
91
341585
3310
vaak met de bijgedachte
dat de mens het kwaad is
en dat we dus ook niet
moeten proberen te winnen.
05:56
so we shouldn'tmoet niet even try to winwinnen.
92
344919
2133
05:59
And recentlykort geleden,
93
347585
1191
En onlangs waren er verhalen
van een andere kosmische oorlog,
06:00
there have been talesverhalen
of anothereen ander cosmickosmisch waroorlog,
94
348800
2048
06:02
betweentussen gravityzwaartekracht,
whichwelke collapsesinstort the universeuniversum,
95
350872
4181
tussen zwaartekracht,
waarbij het universum instort,
06:07
and darkdonker energyenergie, whichwelke finallyTenslotte shredsflarden it.
96
355077
3413
en donkere energie,
die het uiteindelijk uit elkaar drijft.
06:10
So this time,
97
358514
1206
Dit keer,
06:11
whicheverwelke of those cosmickosmisch forceskrachten winswint,
98
359744
3412
welke van die kosmische krachten ook wint,
06:15
we loseverliezen.
99
363180
1150
verliezen wij.
06:17
All those pessimisticpessimistisch accountsrekeningen
of the humanmenselijk conditionstaat
100
365157
4980
Al die pessimistische verhalen
over de menselijke conditie
06:22
containbevatten some truthwaarheid,
101
370161
2309
bevatten een kern van waarheid,
06:24
but as propheciesprofetieën,
102
372494
1928
maar als profetieën
06:26
they're all misleadingmisleidende,
and all for the samedezelfde reasonreden.
103
374446
3071
zijn ze allemaal misleidend,
en allemaal om dezelfde reden:
06:29
NoneGeen of them portraysportretteert humansmensen
as what we really are.
104
377962
4305
geen van hen portretteert mensen
als wat we werkelijk zijn.
06:34
As JacobJacob BronowskiBronowski said,
105
382688
2412
Zoals Jacob Bronowski zei:
06:37
"Man is not a figurefiguur in the landscapelandschap --
106
385124
3921
"De mens is geen
figuur in het landschap --
06:41
he is the shapershaper of the landscapelandschap."
107
389069
2778
hij is de vormgever van het landschap."
06:43
In other wordstekst,
108
391871
1151
Met andere woorden,
06:45
humansmensen are not playthingsspeelgoed
of cosmickosmisch forceskrachten,
109
393046
4452
mensen zijn geen speelbal
van kosmische krachten,
06:49
we are usersgebruikers of cosmickosmisch forceskrachten.
110
397522
3139
wij zijn gebruikers
van kosmische krachten.
06:53
I'll say more about that in a momentmoment,
111
401093
1770
Ik zal er straks meer over zeggen,
06:54
but first, what sortssoorten
of thing createcreëren noveltynieuwigheid?
112
402887
4547
maar eerst: wat voor soort
dingen creëren vernieuwing?
07:00
Well, the beginningbegin
of the universeuniversum surelyzeker did.
113
408022
3150
Het begin van het universum
deed dat zeker.
07:03
The biggroot bangknal, nearlybijna 14 billionmiljard yearsjaar agogeleden,
114
411196
3072
De big bang,
bijna 14 miljard jaar geleden,
07:06
createdaangemaakt spaceruimte, time and energyenergie,
115
414292
3388
creëerde ruimte, tijd en energie,
07:09
everything physicalfysiek.
116
417704
1508
alle fysische dingen.
07:11
And then, immediatelyper direct,
117
419609
2103
En dan, onmiddellijk erna,
07:13
what I call the first eratijdperk of noveltynieuwigheid,
118
421736
3571
wat ik het eerste tijdperk
van vernieuwing noem,
07:17
with the first atomatoom, the first starster,
119
425331
2804
met het eerste atoom, de eerste ster,
07:20
the first blackzwart holegat,
120
428159
1516
het eerste zwarte gat,
07:21
the first galaxymelkweg.
121
429699
1674
het eerste sterrenstelsel.
07:23
But then, at some pointpunt,
122
431833
3167
Maar dan, op een gegeven moment,
07:27
noveltynieuwigheid vanishedverdwenen from the universeuniversum.
123
435024
3259
verdween vernieuwing uit het universum.
07:30
PerhapsMisschien from as earlyvroeg
as 12 or 13 billionmiljard yearsjaar agogeleden,
124
438307
4135
Misschien zo vroeg al
als 12 of 13 miljard jaar geleden,
07:34
right up to the presentaanwezig day,
125
442466
2040
ontstond er tot op de dag van vandaag
07:36
there's never been any newnieuwe kindsoort
of astronomicalsterrenkundig objectvoorwerp.
126
444530
5055
nooit een nieuw soort astronomisch object.
07:41
There's only been what I call
the great monotonyeentonigheid.
127
449609
4381
Er was alleen
wat ik de grote monotonie noem.
07:46
So, QoheletQohelet was accidentallyper ongeluk
even more right
128
454807
4738
Dus had Qohelet bij toeval nog meer gelijk
07:51
about the universeuniversum beyondvoorbij the SunZon
129
459569
2841
over het heelal buiten de zon
07:54
than he was about underonder the SunZon.
130
462434
2302
dan hij had onder de zon.
07:57
So long as the great monotonyeentonigheid lastsduurt,
131
465156
3671
Zolang de grote monotonie duurde,
08:00
what has been out there
132
468851
2563
was wat er was
08:03
really is what will be.
133
471438
1968
echt wat er zal zijn.
08:05
And there is nothing out there
134
473430
1552
En er is daar niets
08:07
of whichwelke it can trulywerkelijk be said,
"Look, this is newnieuwe."
135
475006
4028
waarvan echt gezegd kon worden:
"Kijk, dit is nieuw."
08:11
NeverthelessNiettemin,
136
479646
1991
Niettemin
08:13
at some pointpunt duringgedurende the great monotonyeentonigheid,
137
481661
4167
was er op een gegeven moment
tijdens de grote monotonie
08:17
there was an eventevenement --
inconsequentialonbelangrijk at the time,
138
485852
3685
een gebeurtenis -- toen zonder enig effect
08:21
and even billionsmiljarden of yearsjaar laterlater,
139
489561
2199
en zelfs miljarden jaren later nog
08:23
it had affectedgetroffen nothing
beyondvoorbij its home planetplaneet --
140
491784
3388
had het niet het minste effect
buiten zijn eigen planeet --
08:27
yetnog eventuallytenslotte, it could causeoorzaak
cosmicallykosmisch momentousgedenkwaardige noveltynieuwigheid.
141
495196
5755
maar uiteindelijk
kon het een kosmisch gedenkwaardige
vernieuwing veroorzaken.
08:33
That eventevenement was the originoorsprong of life:
142
501277
3309
Die gebeurtenis
was de oorsprong van het leven:
08:37
creatinghet creëren van the first geneticgenetisch knowledgekennis,
143
505102
3102
het creëren van de eerste
genetische kennis,
08:40
codingcodering for biologicalbiologisch adaptationsaanpassingen,
144
508228
2857
coderen voor biologische aanpassingen,
08:43
codingcodering for noveltynieuwigheid.
145
511109
2000
coderen voor vernieuwing.
08:46
On EarthAarde, it utterlyvolkomen
transformedgetransformeerd the surfaceoppervlak.
146
514243
3824
Het veranderde het aardoppervlak helemaal.
08:50
GenesGenen in the DNADNA
of single-celledeencellige organismsorganismen
147
518091
3404
Genen in het DNA van eencellige organismen
08:53
put oxygenzuurstof in the airlucht,
148
521519
1898
zetten zuurstof vrij in de lucht,
08:55
extracteduitgepakt COCO2,
149
523441
1858
absorbeerden CO2,
08:57
put chalkKrijt and ironijzer oreerts into the groundgrond,
150
525323
2976
staken krijt en ijzererts in de grond,
09:00
hardlynauwelijks a cubickubieke inchduim of the surfaceoppervlak
to some depthdiepte has remainedbleef unaffectedonaangetast
151
528323
6024
bijna geen kubieke centimeter
van het oppervlak
tot op zekere diepte bleef onaangetast
09:06
by those genesgenen.
152
534371
1928
door deze genen.
09:08
The EarthAarde becamewerd,
if not a novelroman placeplaats on the cosmickosmisch scaleschaal,
153
536942
5405
De aarde werd, zo niet een nieuwe plaats
op de kosmische schaal,
dan toch wel een zeer eigenaardige.
09:14
certainlyzeker a weirdvreemd one.
154
542371
1467
09:16
Just as an examplevoorbeeld, beyondvoorbij EarthAarde,
155
544236
3222
Een voorbeeld: buiten de aarde
09:19
only a fewweinig hundredhonderd differentverschillend
chemicalchemisch substancesstoffen have been detectedgedetecteerd.
156
547482
4508
zijn slechts en paar 100 verschillende
chemische stoffen aangetroffen.
09:24
PresumablyVermoedelijk, there are some more
in lifelesslevenloze locationslocaties,
157
552411
3455
Vermoedelijk zijn er nog wat meer
op levenloze plaatsen,
09:27
but on EarthAarde,
158
555890
1849
maar op aarde
09:29
evolutionevolutie createdaangemaakt billionsmiljarden
of differentverschillend chemicalsChemicaliën.
159
557763
3531
creëerde de evolutie miljarden
verschillende soorten chemicaliën.
09:33
And then the first plantsplanten, animalsdieren,
160
561843
3062
En dan de eerste planten, dieren,
09:36
and then, in some ancestorvoorouder
speciessoorten of oursDe onze,
161
564929
4809
en later, bij een vooroudersoort van ons,
09:41
explanatoryverklarend knowledgekennis.
162
569762
1833
verklarende kennis.
09:43
For the first time in the universeuniversum,
for all we know.
163
571936
3008
Voor de eerste keer in het universum,
voor zover wij weten.
09:47
ExplanatoryVerklarende knowledgekennis
is the definingdefiniëren adaptationaanpassing of our speciessoorten.
164
575413
5188
Verklarende kennis
is de bepalende aanpassing van onze soort.
09:53
It differsverschilt from
the nonexplanatoryniet-verklarende knowledgekennis
165
581149
3095
Ze verschilt van niet-verklarende kennis,
09:56
in DNADNA, for instanceaanleg,
166
584268
2238
in DNA bijvoorbeeld,
09:58
by beingwezen universaluniverseel.
167
586530
1776
door universeel te zijn.
10:00
That is to say,
whateverwat dan ook can be understoodbegrijpelijk,
168
588330
4024
Dat wil zeggen:
wat kan worden begrepen,
10:04
can be understoodbegrijpelijk
throughdoor explanatoryverklarend knowledgekennis.
169
592378
2666
kan worden begrepen
door middel van verklarende kennis.
10:07
And more, any physicalfysiek processwerkwijze
170
595068
3803
En daarenboven kan elk fysisch proces
10:10
can be controlledgecontroleerde by suchzodanig knowledgekennis,
171
598895
2881
worden geregeld door dergelijke kennis,
10:13
limitedbeperkt only by the lawswetten of physicsfysica.
172
601800
2888
alleen beperkt
door de wetten van de fysica.
10:17
And so, explanatoryverklarend knowledgekennis, too,
173
605228
3771
En dus begon ook verklarende kennis
10:21
has begunbegonnen to transformtransformeren
the Earth'sAarde surfaceoppervlak.
174
609023
2933
het aardoppervlak te transformeren.
10:24
And soonspoedig, the EarthAarde will becomeworden
the only knownbekend objectvoorwerp in the universeuniversum
175
612792
5325
En binnenkort zal de Aarde
het enige bekende
object in het heelal zijn
10:30
that turnsbochten asideterzijde incominginkomende asteroidsAsteroids
insteadin plaats daarvan of attractingaantrekken van them.
176
618141
5415
dat inkomende asteroïden kan afwenden
in plaats van ze aan te trekken.
10:36
QoheletQohelet was understandablybegrijpelijkerwijs misledmisleid
177
624300
3413
Qohelet werd begrijpelijkerwijs misleid
10:39
by the painfulpijnlijk slownesstraagheid
of progressvooruitgang in his day.
178
627737
3895
door de pijnlijke traagheid
van de vooruitgang in zijn tijd.
10:44
NoveltyNieuwheid in humanmenselijk life
was still too rarezeldzaam, too gradualgeleidelijk,
179
632109
4286
Vernieuwing in het menselijk leven
was nog te zeldzaam, te geleidelijk,
10:48
to be noticedmerkte in one generationgeneratie.
180
636419
2706
om opgemerkt te worden in één generatie.
10:51
And in the biospherebiosfeer,
181
639149
1944
In de biosfeer
10:53
the evolutionevolutie of novelroman speciessoorten
was even slowertragere.
182
641117
3708
was de evolutie van
nieuwe soorten nog langzamer.
10:57
But bothbeide things were happeninggebeurtenis.
183
645140
2548
Maar beide dingen gebeurden.
11:00
Now, why is there a great monotonyeentonigheid
in the universeuniversum at largegroot,
184
648029
6429
Waarom is er nu zo een grote monotonie
in het heelal in het algemeen
11:06
and what makesmerken our planetplaneet buckBuck that trendneiging?
185
654482
3737
en wat liet onze planeet
deze trend doorbreken?
11:10
Well, the universeuniversum at largegroot
is relativelynaar verhouding simpleeenvoudig.
186
658902
5003
Nou, het heelal als geheel
is relatief eenvoudig.
11:16
StarsSterren are so simpleeenvoudig
187
664370
2033
Sterren zijn zo eenvoudig
11:18
that we can predictvoorspellen theirhun behaviorgedrag
billionsmiljarden of yearsjaar into the futuretoekomst,
188
666427
3396
dat we hun gedrag kunnen voorspellen
miljarden jaren in de toekomst
11:21
and retrodictretrodict how they formedgevormde
billionsmiljarden of yearsjaar agogeleden.
189
669847
3555
en kunnen uitvissen hoe ze
miljarden jaren geleden gevormd werden.
11:26
So why is the universeuniversum simpleeenvoudig?
190
674061
2309
Waarom is het heelal eenvoudig?
11:28
BasicallyIn principe, it's because biggroot,
massivemassief, powerfulkrachtig things
191
676759
5776
Het is feitelijk omdat grote,
massieve, machtige dingen
11:34
stronglysterk affectaantasten lessermindere things,
and not viceondeugd versaversa.
192
682559
4164
mindere dingen sterk beïnvloeden,
en niet vice versa.
11:39
I call that the hierarchyhiërarchie ruleregel.
193
687617
2365
Ik noem dat de hiërarchieregel.
11:42
For examplevoorbeeld, when a cometkomeet hitstreffers the SunZon,
194
690006
3230
Bijvoorbeeld, wanneer
een komeet de zon treft,
11:45
the SunZon carriesdraagt on just as before,
195
693260
2468
doet de zon verder als vanouds,
11:47
but the cometkomeet is vaporizedverdampt.
196
695752
2198
maar de komeet verdampt.
11:50
For the samedezelfde reasonreden,
197
698657
1857
Om dezelfde reden
11:52
biggroot things are not much affectedgetroffen
by smallklein partsonderdelen of themselveszich,
198
700538
6571
worden grote dingen niet erg beïnvloed
door kleine delen van zichzelf,
11:59
i.e., by detailsgegevens.
199
707133
1777
dat wil zeggen door details.
12:01
WhichDie meansmiddelen that theirhun overallglobaal behaviorgedrag
200
709609
3063
Dat betekent dat hun algemene gedrag
12:04
is simpleeenvoudig.
201
712696
1150
simpel is.
12:06
And sincesinds nothing very newnieuwe
can happengebeuren to things
202
714165
3396
Aangezien geen erg nieuwe
dingen kunnen gebeuren met zaken
12:09
that remainblijven simpleeenvoudig,
203
717585
1738
die simpel blijven,
12:11
the hierarchyhiërarchie ruleregel,
by causingveroorzakend large-scalegrootschalig simplicityeenvoud,
204
719347
5305
heeft de hiërarchieregel
door die grootschalige eenvoud
12:16
has causedveroorzaakt the great monotonyeentonigheid.
205
724676
2671
de grote monotonie veroorzaakt .
12:20
But, the savingbesparing graceGrace is
206
728473
3437
Maar de redding is
12:23
the hierarchyhiërarchie ruleregel is not a lawwet of naturenatuur.
207
731934
3382
dat die hiërarchieregel geen natuurwet is.
12:27
It just happensgebeurt to have heldheld
so farver in the universeuniversum,
208
735918
2913
Hij gold gewoon tot nu toe in het heelal,
12:30
exceptbehalve here.
209
738855
1262
behalve hier.
12:32
In our biospherebiosfeer,
molecule-sizedmolecuul grootte objectsvoorwerpen, genesgenen,
210
740141
4952
In onze biosfeer controleren
molecuulgrote objecten, genen,
12:37
controlcontrole vastlyenorm disproportionateonevenredige resourcesmiddelen.
211
745117
3055
enorm veel onevenredige middelen.
12:40
The first genesgenen for photosynthesisfotosynthese,
212
748615
2896
De eerste genen voor fotosynthese:
12:43
by causingveroorzakend theirhun owneigen proliferationproliferatie,
213
751535
2747
doordat ze hun eigen
proliferatie veroorzaakten
12:46
and then transformingtransformeren
the surfaceoppervlak of the planetplaneet,
214
754306
3515
en vervolgens het oppervlak
van de planeet transformeerden,
12:49
have violatedgeschonden or reversedomgekeerd
the hierarchyhiërarchie ruleregel
215
757845
4458
schonden of keerden ze
de hiërarchieregel om
12:54
by the mind-blowinggeestverruimend factorfactor
of 10 to the powermacht 40.
216
762327
4087
met een adembenemende
factor van 10 tot de macht 40.
12:59
ExplanatoryVerklarende knowledgekennis
is potentiallymogelijk farver more powerfulkrachtig
217
767390
4282
Verklarende kennis
is in potentie veel krachtiger
13:03
because of universalityalgemeenheid,
218
771696
1635
door de universaliteit
13:05
and more rapidlysnel createdaangemaakt.
219
773355
2357
en sneller gecreëerd.
13:08
When humanmenselijk knowledgekennis
has achievedbereikt a factorfactor 10 to the 40,
220
776157
4724
Als menselijke kennis
een factor 10 tot de 40e heeft bereikt,
13:12
it will prettymooi much controlcontrole
the entiregeheel galaxymelkweg,
221
780905
2960
zal ze vrijwel de hele Melkweg besturen
13:15
and will be looking beyondvoorbij.
222
783889
1928
en verder kijken.
13:17
So humansmensen,
223
785841
2427
Dus zijn mensen
13:20
and any other explanationuitleg creatorsmakers
who maymei existbestaan out there,
224
788292
4666
en alle andere
makers van verklarende kennis
die eventueel daarbuiten bestaan
13:24
are the ultimateultiem agentsagenten
of noveltynieuwigheid for the universeuniversum.
225
792982
4912
de ultieme oorzaken
van vernieuwing in het heelal.
13:30
We are the reasonreden and the meansmiddelen
226
798343
2659
Wij zijn de reden en het middel
13:33
by whichwelke noveltynieuwigheid and creativitycreativiteit,
knowledgekennis, progressvooruitgang,
227
801026
5980
door welke vernieuwing en creativiteit
en kennis en vooruitgang,
13:39
can have objectivedoelstelling,
large-scalegrootschalig physicalfysiek effectsbijwerkingen.
228
807030
5505
objectieve, grootschalige
fysieke effecten kunnen hebben.
13:45
From the humanmenselijk perspectiveperspectief,
229
813514
2849
Vanuit menselijk perspectief
13:48
the only alternativealternatief
to that livingleven hellhel of staticstatische societiessamenlevingen
230
816387
4206
is het enige alternatief
van die levende hel
van statische samenlevingen
13:52
is continualvoortdurend creationschepping of newnieuwe ideasideeën,
231
820617
4587
de voortdurende creatie van nieuwe ideeën,
13:57
behaviorsgedragingen, newnieuwe kindssoorten of objectsvoorwerpen.
232
825228
3081
gedrag, nieuwe soorten objecten.
14:00
This robotrobot will soonspoedig be obsoleteverouderd,
233
828728
2134
Deze robot zal snel achterhaald zijn
14:02
because of newnieuwe explanatoryverklarend
knowledgekennis, progressvooruitgang.
234
830886
4014
door nieuwe verklarende
kennis, vooruitgang.
14:08
But from the cosmickosmisch perspectiveperspectief,
235
836204
3206
Maar vanuit kosmisch perspectief
14:11
explanatoryverklarend knowledgekennis
is the nemesisNemesis of the hierarchyhiërarchie ruleregel.
236
839434
4754
is verklarende kennis
de aartsvijand van de hiërarchieregel.
14:16
It's the destroyertorpedobootjager of the great monotonyeentonigheid.
237
844752
2734
Ze is de vernietiger
van de grote monotonie.
14:20
So it's the creatorSchepper
of the nextvolgende cosmologicalkosmologische eratijdperk,
238
848379
5166
Ze is de schepper
van het volgende kosmologische tijdperk,
14:25
the AnthropoceneAntropoceen.
239
853569
1516
het Anthropoceen.
14:27
If one can speakspreken of a cosmickosmisch waroorlog,
240
855966
3373
Als er sprake is van een kosmische oorlog,
14:31
it's not the one portrayedgeportretteerd
in those pessimisticpessimistisch storiesverhalen.
241
859363
3405
is het niet degene die wordt afgebeeld
in die pessimistische verhalen.
14:34
It's a waroorlog betweentussen monotonyeentonigheid and noveltynieuwigheid,
242
862792
4714
Het is een oorlog
tussen monotonie en vernieuwing,
14:39
betweentussen stasisstase and creativitycreativiteit.
243
867530
3432
tussen stasis en creativiteit.
14:43
And in this waroorlog,
244
871633
2031
En in deze oorlog
14:45
our sidekant is not destinedvoorbestemd to loseverliezen.
245
873688
4328
is onze kant niet voorbestemd
om te verliezen.
14:50
If we chooseKiezen to applyvan toepassing zijn our uniqueuniek
capacitycapaciteit to createcreëren explanatoryverklarend knowledgekennis,
246
878593
6802
Als we ervoor kiezen
om onze unieke capaciteit te gebruiken
om verklarende kennis te creëren,
14:57
we could winwinnen.
247
885419
1975
zouden we kunnen winnen.
15:00
ThanksBedankt.
248
888175
1150
Bedankt.
15:02
(ApplauseApplaus)
249
890095
6500
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
David Deutsch - Quantum physicist
David Deutsch's 1997 book "The Fabric of Reality" laid the groundwork for an all-encompassing Theory of Everything, and galvanized interest in the idea of a quantum computer, which could solve problems of hitherto unimaginable complexity.

Why you should listen

David Deutsch will force you to reconsider your place in the world. This legendary Oxford physicist is the leading proponent of the multiverse (or "many worlds") interpretation of quantum theory -- the idea that our universe is constantly spawning countless numbers of parallel worlds.

In his own words: "Everything in our universe -- including you and me, every atom and every galaxy -- has counterparts in these other universes." If that doesn't alter your consciousness, then the other implications he's derived from his study of subatomic physics -- including the possibility of time travel -- just might.

In The Fabric of Reality, Deutsch tied together quantum mechanics, evolution, a rationalist approach to knowledge, and a theory of computation based on the work of Alan Turing. "Our best theories are not only truer than common sense, they make more sense than common sense,"Deutsch wrote, and he continues to explore the most mind-bending aspects of particle physics.

In 2008, he became a member of the Royal Society of London.
 

More profile about the speaker
David Deutsch | Speaker | TED.com