English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Geoffrey West: The surprising math of cities and corporations

Τζέφρι Γουέστ: Τα αναπάντεχα μαθηματικά των πόλεων και των επιχειρήσεων.

Filmed
Views 1,442,576

Ο φυσικός Τζέφρι Γουέστ έχει ανακαλύψει ότι απλοί μαθηματικοί κανόνες κυβερνούν τις ιδιότητες των πόλεων-- ότι ο πλούτος, η εγκληματικότητα, η ταχύτητα βαδίσματος και πολλές άλλες πτυχές μιας πόλης μπορούν να συναχθούν από ένα μόνο αριθμό: τον πληθυσμό της πόλης. Σ´αυτή την καταπληκτική ομιλία στο TEDGlobal δείχνει πώς δουλεύει και πώς παρόμοιοι κανόνες ισχύουν για οργανισμούς και επιχειρήσεις.

- Theorist
Physicist Geoffrey West believes that complex systems from organisms to cities are in many ways governed by simple laws -- laws that can be discovered and analyzed. Full bio

Cities are the crucible of civilization.
Οι πόλεις είναι οι χοάνες του πολιτισμού.
00:16
They have been expanding,
Διευρύνονται,
00:19
urbanization has been expanding,
η αστικοποίηση διευρύνεται,
00:21
at an exponential rate in the last 200 years
με εκθετικό ρυθμό τα τελευταία 200 χρόνια,
00:23
so that by the second part of this century,
έτσι ώστε στο δεύτερο μισό αυτού του αιώνα
00:25
the planet will be completely dominated
ο πλανήτης θα κυριαρχείται εντελώς
00:28
by cities.
από πόλεις.
00:30
Cities are the origins of global warming,
Στις πόλεις οφείλονται αρχικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
00:33
impact on the environment,
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον,
00:36
health, pollution, disease,
στην υγεία, η μόλυνση, οι ασθένειες,
00:38
finance,
τα οικονομικά
00:41
economies, energy --
οι οικονομίες, η ενέργεια --
00:43
they're all problems
είναι όλα προβλήματα
00:46
that are confronted by having cities.
που έρχονται αντιμέτωπα με την ύπαρξη πόλεων.
00:48
That's where all these problems come from.
Από εκεί προέρχονται όλα αυτά τα προβλήματα.
00:50
And the tsunami of problems that we feel we're facing
Και το τσουνάμι των προβλημάτων που πιστεύουμε ότι αντιμετωπίζουμε
00:52
in terms of sustainability questions
σχετικά με ζητήματα αειφορίας,
00:55
are actually a reflection
είναι στην πραγματικότητα μια αντανάκλαση
00:57
of the exponential increase
της εκθετικής αύξησης
00:59
in urbanization across the planet.
στην αστικοποίηση σε όλον τον πλανήτη.
01:01
Here's some numbers.
Εδώ έχω κάποια νούμερα.
01:04
Two hundred years ago, the United States
Διακόσια χρόνια πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες
01:06
was less than a few percent urbanized.
ήταν λιγότερο από ένα μικρό ποσοστό αστικοποιημένες.
01:08
It's now more than 82 percent.
Τώρα είναι περισσότερο από 82 τοις εκατό.
01:10
The planet has crossed the halfway mark a few years ago.
Ο πλανήτης έχει περάσει το μέσο της διαδρομής πριν μερικά χρόνια.
01:12
China's building 300 new cities
Η Κίνα θα χτίσει 300 καινούριες πόλεις
01:15
in the next 20 years.
μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.
01:17
Now listen to this:
Και τώρα ακούστε αυτό:
01:19
Every week for the foreseeable future,
Κάθε βδομάδα στο εγγύς μέλλον,
01:21
until 2050,
μέχρι το 2050,
01:24
every week more than a million people
περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι
01:26
are being added to our cities.
θα προστίθενται στις πόλεις μας.
01:28
This is going to affect everything.
Αυτό θα επηρεάσει τα πάντα.
01:30
Everybody in this room, if you stay alive,
Όλοι σε αυτό το δωμάτιο, αν μείνετε ζωντανοί,
01:32
is going to be affected
θα επηρεαστούν
01:34
by what's happening in cities
από αυτό που συμβαίνει στις πόλεις
01:36
in this extraordinary phenomenon.
σ᾽αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο.
01:38
However, cities,
Εν τούτοις, οι πόλεις,
01:40
despite having this negative aspect to them,
παρόλο που έχουν αυτή την αρνητική όψη,
01:43
are also the solution.
αποτελούν επίσης και τη λύση.
01:46
Because cities are the vacuum cleaners and the magnets
Γιατί οι πόλεις είναι οι ηλεκτρικές σκούπες και οι μαγνήτες
01:48
that have sucked up creative people,
που έχουν ρουφήξει όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους,
01:52
creating ideas, innovation,
που παράγουν ιδέες, καινοτομία,
01:54
wealth and so on.
πλούτο και ούτω καθεξής.
01:56
So we have this kind of dual nature.
Έτσι έχουμε αυτή τη διπλή φύση.
01:58
And so there's an urgent need
Και επομένως υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη
02:00
for a scientific theory of cities.
για μια επιστημονική θεωρία των πόλεων.
02:03
Now these are my comrades in arms.
Αυτοί είναι οι σύντροφοί μου.
02:07
This work has been done with an extraordinary group of people,
Αυτή η δουλειά εχει γίνει με μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων,
02:10
and they've done all the work,
αυτοί έχουν κάνει όλη τη δουλειά,
02:12
and I'm the great bullshitter
κι εγώ είμαι ο μεγάλος παπαρολόγος
02:14
that tries to bring it all together.
που προσπαθεί να τα συγκεντρώσει.
02:16
(Laughter)
(Γέλια)
02:18
So here's the problem: This is what we all want.
Οπότε ορίστε το πρόβλημα: Αυτό είναι που θέλουμε όλοι.
02:20
The 10 billion people on the planet in 2050
Τα 10 δισεκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη το 2050
02:22
want to live in places like this,
θέλουν να ζουν σε μέρη σαν κι αυτό,
02:25
having things like this,
να έχουν πράγματα όπως αυτά,
02:27
doing things like this,
να κάνουν τέτοια πράγματα,
02:29
with economies that are growing like this,
με οικονομίες που αναπτύσσονται έτσι,
02:31
not realizing that entropy
χωρίς να αντιλαμβάνονται πως η εντροπία
02:34
produces things like this,
παράγει τέτοια πράγματα,
02:36
this, this
αυτό, αυτό
02:38
and this.
και αυτό.
02:42
And the question is:
Και το ερώτημα είναι:
02:44
Is that what Edinburgh and London and New York
Έτσι θα μοιάζουν το Εδιμβούργο, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη
02:46
are going to look like in 2050,
το 2050;
02:48
or is it going to be this?
ή θα είναι έτσι;
02:50
That's the question.
Ιδού η απορία.
02:52
I must say, many of the indicators
Οφείλω να πω ότι πολλές από τις ενδείξεις
02:54
look like this is what it's going to look like,
δείχνουν πως θα είναι κάπως έτσι,
02:56
but let's talk about it.
αλλά ας το συζητήσουμε.
02:59
So my provocative statement
Η προκλητική δήλωσή μου λοιπόν,
03:02
is that we desperately need a serious scientific theory of cities.
είναι ότι χρειαζόμαστε απελπισμένα μια σοβαρή επιστημονική θεωρία των πόλεων.
03:05
And scientific theory means quantifiable --
Επιστημονική θεωρία σημαίνει μετρήσιμη --
03:08
relying on underlying generic principles
βασισμένη σε θεμελιώδεις γενικές αρχές
03:11
that can be made into a predictive framework.
που μπορούν να σχηματίσουν ένα προγνωστικό πλαίσιο εργασίας.
03:14
That's the quest.
Αυτή είναι η επιδίωξη.
03:16
Is that conceivable?
Είναι αυτό πιθανό;
03:18
Are there universal laws?
Yπάρχουν παγκόσμιοι νόμοι;
03:20
So here's two questions
Όποτε ορίστε δύο ερωτήματα
03:22
that I have in my head when I think about this problem.
που έχω στο μυαλό μου όταν σκέφτομαι αυτό το πρόβλημα.
03:24
The first is:
Το πρώτο είναι:
03:26
Are cities part of biology?
Αποτελούν οι πόλεις μέρος της βιολογίας;
03:28
Is London a great big whale?
Είναι το Λονδίνο μια τεράστια φάλαινα;
03:30
Is Edinburgh a horse?
Είναι το Εδιμβούργο ένα άλογο;
03:32
Is Microsoft a great big anthill?
Είναι η Microsoft μια μεγάλη μυρμηγκοφωλιά;
03:34
What do we learn from that?
Τι μαθαίνουμε από αυτό;
03:36
We use them metaphorically --
Τα χρησιμοποιούμε μεταφορικά --
03:38
the DNA of a company, the metabolism of a city, and so on --
το DNA μιας εταιρείας, το μεταβολισμό μιας πόλης, και ούτω καθεξής --
03:40
is that just bullshit, metaphorical bullshit,
είναι αυτά απλά μπούρδες, μεταφορικές μπούρδες,
03:42
or is there serious substance to it?
ή υπάρχει και σοβαρό νόημα σε αυτά;
03:45
And if that is the case,
Και αν ισχύει αυτό,
03:48
how come that it's very hard to kill a city?
πώς γίνεται να είναι τόσο δύσκολο να σκοτώσεις μια πόλη;
03:50
You could drop an atom bomb on a city,
Και μια ατομική βόμβα να ρίξεις σε μια πόλη,
03:52
and 30 years later it's surviving.
30 χρόνια αργότερα θα επιβιώνει.
03:54
Very few cities fail.
Ελάχιστες πόλεις αποτυγχάνουν.
03:56
All companies die, all companies.
Όλες οι εταιρείες πεθαίνουν, όλες οι εταιρείες.
03:59
And if you have a serious theory, you should be able to predict
Και αν έχεις μια σοβαρή θεωρία, θα πρέπει να είσαι σε θέση να προβλέψεις
04:02
when Google is going to go bust.
πότε θα χρεωκοπήσει η Google.
04:04
So is that just another version
Οπότε, είναι αυτό απλά μια άλλη εκδοχή
04:07
of this?
αυτού εδώ;
04:10
Well we understand this very well.
Αυτό το κατανοούμε πολύ καλά.
04:12
That is, you ask any generic question about this --
Μπορείς δηλαδή να κάνεις οποιαδήποτε γενική ερώτηση για αυτό --
04:14
how many trees of a given size,
πόσα δέντρα συγκεκριμένου μεγέθους,
04:16
how many branches of a given size does a tree have,
πόσα κλαδία συγκεκριμένου μεγέθους έχει ένα δέντρο,
04:18
how many leaves,
πόσα φύλλα,
04:20
what is the energy flowing through each branch,
τι ενέργεια ρέει μέσα από κάθε κλαδί,
04:22
what is the size of the canopy,
ποιο είναι το μέγεθος της φυλλωσιάς,
04:24
what is its growth, what is its mortality?
ποια είναι η ανάπτυξή του, ποια η θνησιμότητά του;
04:26
We have a mathematical framework
Έχουμε ένα μαθηματικό πλαίσιο εργασίας
04:28
based on generic universal principles
βασισμένο σε θεμελιώδεις καθολικές αρχές
04:30
that can answer those questions.
που μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις.
04:33
And the idea is can we do the same for this?
Και η ιδέα είναι, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με αυτό;
04:35
So the route in is recognizing
Οπότε η οδός προς αυτή την κατεύθυνση είναι να αναγνωρίσουμε
04:40
one of the most extraordinary things about life,
ένα από τα πιο εξαιρετικά χαρακτηριστικά της ζωής,
04:43
is that it is scalable,
το γεγονός ότι είναι επιδεκτική διεύρυνσης,
04:45
it works over an extraordinary range.
εφαρμόζεται σε απίστευτη ποικιλία.
04:47
This is just a tiny range actually:
Αυτή κατ´ακρίβεια ,είναι μια πολύ μικρή ποικιλία:
04:49
It's us mammals;
Πρόκειται για εμάς, τα θηλαστικά·
04:51
we're one of these.
είμαστε ένα από αυτά.
04:53
The same principles, the same dynamics,
Οι ίδιες αρχές, η ίδια δυναμική
04:55
the same organization is at work
η ίδια οργάνωση εφαρμόζεται
04:57
in all of these, including us,
σε όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένων ημών,
04:59
and it can scale over a range of 100 million in size.
και μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα 100 εκατομμύρια σε μέγεθος.
05:01
And that is one of the main reasons
Και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους
05:04
life is so resilient and robust --
που η ζωή είναι τόσο ευπροσάρμοστη και εύρωστη --
05:07
scalability.
η επεκτασιμότητα.
05:09
We're going to discuss that in a moment more.
Αυτό θα το συζητήσουμε περαιτέρω σύντομα.
05:11
But you know, at a local level,
Όμως ξέρετε, σε τοπικό επίπεδο
05:14
you scale; everybody in this room is scaled.
κλιμακώνουμε˙ όλοι σ´αυτό το δωμάτιο κλιμακώνονται.
05:16
That's called growth.
Αυτό ονομάζεται ανάπτυξη.
05:18
Here's how you grew.
Εδώ φάινεται το πώς αναπτύσσεστε.
05:20
Rat, that's a rat -- could have been you.
Ο αρουραίος, αυτός είναι ένας αρουραίος -- θα μπορούσε να είναι εσείς.
05:22
We're all pretty much the same.
Είμαστε όλοι περίπου το ίδιο.
05:24
And you see, you're very familiar with this.
Και βλέπετε, είστε πολλοί εξοικειωμένοι με αυτό.
05:27
You grow very quickly and then you stop.
Μεγαλώνετε πολύ γρήγορα και μετά σταματάτε.
05:29
And that line there
Και αυτή η γραμμή εκεί
05:31
is a prediction from the same theory,
είναι μια πρόβλεψη από την ίδια θεωρία,
05:33
based on the same principles,
βασισμένη στις ίδιες αρχές,
05:35
that describes that forest.
που περιγράφει αυτό το δάσος.
05:37
And here it is for the growth of a rat,
Και εδώ πρόκειται για την ανάπτυξη ενός αρουραίου,
05:39
and those points on there are data points.
και εκείνα τα σημεία πάνω είναι σημεία με δεδομένα.
05:41
This is just the weight versus the age.
Αυτό είναι μόνο το βάρος έναντι της ηλικίας.
05:43
And you see, it stops growing.
Και βλέπετε, σταματά να μεγαλώνει.
05:45
Very, very good for biology --
Πολύ, πολύ καλό για τη βιολογία --
05:47
also one of the reasons for its great resilience.
επίσης ένας από τους λόγους της μεγάλης του προσαρμοστικότητας.
05:49
Very, very bad
Πολύ, πολύ κακό
05:51
for economies and companies and cities
για τις οικονομίες και τις εταιρείες και τις πόλεις
05:53
in our present paradigm.
στο παρόν παράδειγμα.
05:55
This is what we believe.
Αυτό είναι που πιστεύουμε.
05:57
This is what our whole economy
Αυτό σπρώχνει πάνω μας
05:59
is thrusting upon us,
ολόκληρη μας η οικονομία,
06:01
particularly illustrated in that left-hand corner:
λεπτομερώς επεξηγημένο σε εκείνη την αριστερή γωνία:
06:03
hockey sticks.
μπαστούνια του χόκεϊ.
06:06
This is a bunch of software companies --
Αυτή είναι μια ομάδα εταιρειών λογισμικών --
06:08
and what it is is their revenue versus their age --
και πρόκειται για τα έσοδα τους έναντι της ηλικίας τους --
06:10
all zooming away,
σμικρύνοντας προς τα έξω,
06:12
and everybody making millions and billions of dollars.
και όλοι κερδίζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια.
06:14
Okay, so how do we understand this?
Ωραία, πώς το αντιλαμβανόμαστε αυτό;
06:16
So let's first talk about biology.
Ας μιλήσουμε πρώτα για βιολογία.
06:19
This is explicitly showing you
Αυτό σας δείχνει ξεκάθαρα
06:22
how things scale,
πώς κλιμακώνονται τα πράγματα.
06:24
and this is a truly remarkable graph.
Και αυτή είναι πραγματικά μια αξιοσημείωτη γραφική παράσταση.
06:26
What is plotted here is metabolic rate --
Το τι απεικονίζεται εδώ είναι ο μεταβολικός ρυθμός --
06:28
how much energy you need per day to stay alive --
πόση ενέργεια χρειάζεστε τη μέρα για να παραμείνετε ζωντανοί --
06:31
versus your weight, your mass,
έναντι του βάρους σας, της μάζας σας,
06:34
for all of us bunch of organisms.
για όλες εμάς τις ομάδες οργανισμών.
06:36
And it's plotted in this funny way by going up by factors of 10,
Και απεικονίζεται μ´αυτό τον αστείο τρόπο ανεβαίνοντας 10 συντελεστές,
06:39
otherwise you couldn't get everything on the graph.
αλλιώς δεν θα τα καταλαβαίνατε όλα στη γραφική παράσταση.
06:42
And what you see if you plot it
Και το τι βλέπεις αν το απεικονίσεις
06:44
in this slightly curious way
με αυτόν τον ελαφρώς περίεργο τρόπο
06:46
is that everybody lies on the same line.
είναι ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια γραμμή.
06:48
Despite the fact that this is the most complex and diverse system
Παρά το γεγονός ότι αυτό είναι το πιο περίπλοκο και ποικίλο σύστημα
06:51
in the universe,
στον κόσμο,
06:54
there's an extraordinary simplicity
υπάρχει μια αξιοσημείωτη απλότητα
06:57
being expressed by this.
που εκφράζεται απ´αυτό.
06:59
It's particularly astonishing
Είναι ιδιαίτερα εκπληκτικό
07:01
because each one of these organisms,
επειδή ο καθένας απ´αυτούς τους οργανισμούς,
07:04
each subsystem, each cell type, each gene,
κάθε υποσύστημα, κάθε τύπος κυττάρου, κάθε γονίδιο,
07:06
has evolved in its own unique environmental niche
έχει εξελιχθεί στη δική του ανεπανάληπτη οικολογική γωνία
07:08
with its own unique history.
με την δική του ανεπανάληπτη ιστορία.
07:12
And yet, despite all of that Darwinian evolution
Και όμως, παρ´όλη εκείνη τη δαρβινική εξέλιξη
07:15
and natural selection,
και φυσική επιλογή,
07:18
they've been constrained to lie on a line.
έχουν περιοριστεί να βρίσκονται σε μια γραμμή.
07:20
Something else is going on.
Κάτι άλλο συμβαίνει.
07:22
Before I talk about that,
Πριν μιλήσω γι´αυτό,
07:24
I've written down at the bottom there
έχω γράψει εκεί στο κάτω μέρος
07:26
the slope of this curve, this straight line.
την κλίση αυτής της καμπύλης, αυτή την ευθεία γραμμή.
07:28
It's three-quarters, roughly,
Είναι τρία τέταρτα, περίπου,
07:30
which is less than one -- and we call that sublinear.
το οποίο είναι λιγότερο από ένα -- και αυτό το ονομάζουμε υπὀ-γραμμική.
07:32
And here's the point of that.
Και ορίστε η ουσία αυτού.
07:35
It says that, if it were linear,
Λέει πως αν ήταν γραμμική,
07:37
the steepest slope,
η πιο απότομη κλίση
07:40
then doubling the size
τότε για να διπλασιάσεις το μέγεθος
07:42
you would require double the amount of energy.
θα χρειαζόσουν την διπλή ποσότητα ενέργειας.
07:44
But it's sublinear, and what that translates into
Αλλά είναι υπό-γραμμική, και αυτό μεταφράζεται στο
07:46
is that, if you double the size of the organism,
ότι αν διπλασιάσεις το μέγεθος των οργανισμών,
07:49
you actually only need 75 percent more energy.
πραγματικά χρειάζεσαι μόνο 75 τοις εκατό περισσότερη ενέργεια.
07:51
So a wonderful thing about all of biology
Οπότε ένα θαυμάσιο πράγμα σχετικά με όλη τη βιολογία
07:54
is that it expresses an extraordinary economy of scale.
είναι ότι εκφράζει μια αξιοσημείωτη οικονομία κλίμακας.
07:56
The bigger you are systematically,
Όσο μεγαλύτερος είσαι συστηματικά,
07:59
according to very well-defined rules,
σύμφωνα με πολύ καλά προσδιορισμένους κανόνες,
08:01
less energy per capita.
λιγότερη ενέργεια κατά κεφαλήν.
08:03
Now any physiological variable you can think of,
Τώρα οποιαδήποτε φυσιολογική μεταβλητή μπορείς να σκεφτείς,
08:06
any life history event you can think of,
οποιοδήποτε συμβάν στη ζωή μπορείς να σκεφτείς,
08:09
if you plot it this way, looks like this.
αν το απεικονίσεις μ´αυτό το τρόπο, φαίνεται έτσι.
08:11
There is an extraordinary regularity.
Υπάρχει μια αξιοσημείωτη τακτικότητα.
08:14
So you tell me the size of a mammal,
Έτσι μου λες το μέγεθος ενός θηλαστικού,
08:16
I can tell you at the 90 percent level everything about it
και μπορώ να σου πω σε επίπεδο 90 τοις εκατό τα πάντα σχετικά μ´αυτό
08:18
in terms of its physiology, life history, etc.
από την άποψη της φυσιολογίας του, της ιστορίας της ζωής του κτλ.
08:21
And the reason for this is because of networks.
Και αυτό οφείλεται στα δίκτυα.
08:25
All of life is controlled by networks --
Όλη η ζωή ελέγχεται από δίκτυα --
08:28
from the intracellular through the multicellular
από την ενδοκυτταρική μέχρι την πολυκυτταρική
08:31
through the ecosystem level.
μέχρι στο επίπεδο του οικοσυστήματος.
08:33
And you're very familiar with these networks.
Και είστε πολύ εξοικειωμένοι μ´αυτά τα δίκτυα.
08:35
That's a little thing that lives inside an elephant.
Αυτό είναι ένα μικρό πράγμα που ζει μέσα σ´ έναν ελέφαντα.
08:39
And here's the summary of what I'm saying.
Και εδώ είναι μια περίληψη όσων λέω.
08:42
If you take those networks,
Αν πάρεις αυτά τα δίκτυα,
08:45
this idea of networks,
την ιδέα των δικτύων,
08:47
and you apply universal principles,
και εφαρμόσεις καθολικές αρχές,
08:49
mathematizable, universal principles,
που μπορούν να γίνουν μαθηματικά,
08:51
all of these scalings
ακολουθούν όλες αυτές οι κλιμακώσεις
08:53
and all of these constraints follow,
και όλοι αυτοί οι περιορισμοί,
08:55
including the description of the forest,
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του δάσους,
08:58
the description of your circulatory system,
της περιγραφής του κυκλοφοριακού σας συστήματος,
09:00
the description within cells.
της περιγραφής εντός των κυττάρων.
09:02
One of the things I did not stress in that introduction
Ένα από τα πράγματα που δεν τόνισα στην εισαγωγή
09:04
was that, systematically, the pace of life
είναι ότι ο ρυθμός ζωής, συστηματικά,
09:07
decreases as you get bigger.
μειώνεται καθώς μεγαλώνεις.
09:10
Heart rates are slower; you live longer;
Οι καρδιακοί ρυθμοί είναι πιο αργοί˙ ζεις περισσότερο˙
09:12
diffusion of oxygen and resources
η διάχυση οξυγόνου και οι διέξοδοι
09:15
across membranes is slower, etc.
σε όλες τις μεμβράνες είναι βραδύτερη, κτλ.
09:17
The question is: Is any of this true
Το ερώτημα είναι: Είναι οποιοδήποτε απ´αυτά αλήθεια
09:19
for cities and companies?
για τις πόλεις και για τις εταιρίες;
09:21
So is London a scaled up Birmingham,
Οπότε είναι το Λονδίνο ένα μεγαλύτερο Μπέρμιγχαμ,
09:24
which is a scaled up Brighton, etc., etc.?
το οποίο είναι ένα μεγαλύτερο Μπράιτον, κτλ, κτλ;
09:27
Is New York a scaled up San Francisco,
Είναι η Νέα Υόρκη ένα μεγαλύτερο Σαν Φρανσίσκο,
09:30
which is a scaled up Santa Fe?
το οποίο είναι μια μεγαλύτερη Σάντα Φε;
09:32
Don't know. We will discuss that.
Δεν γνωρίζω. Αυτό θα το συζητήσουμε.
09:34
But they are networks,
Όμως είναι δίκτυα,
09:36
and the most important network of cities
και το πιο σημαντικό δίκτυο πόλεων
09:38
is you.
είστε εσείς.
09:40
Cities are just a physical manifestation
Οι πόλεις είναι απλά η φυσική εκδήλωση
09:42
of your interactions,
των αλληλεπιδράσεών σας,
09:45
our interactions,
των αλληλεπιδράσεών μας,
09:47
and the clustering and grouping of individuals.
και ο σχηματισμός και η ομαδοποίηση των ατόμων.
09:49
Here's just a symbolic picture of that.
Εδώ είναι απλά μια συμβολική εικόνα αυτού.
09:51
And here's scaling of cities.
Και εδώ είναι η κλιμάκωση των πόλεων.
09:54
This shows that in this very simple example,
Αυτό δείχνει πως σ´αυτό το πολύ μικρό παράδειγμα,
09:56
which happens to be a mundane example
το οποίο τυχαίνει να είναι ένα κοινότυπο παράδειγμα
09:59
of number of petrol stations
αριθμού πρατηρίων βενζίνης
10:01
as a function of size --
ως μια λειτουργία μεγέθους --
10:03
plotted in the same way as the biology --
απεικονισμένο με τον ίδιο τρόπο όπως και στη βιολογία --
10:05
you see exactly the same kind of thing.
βλέπεις ακριβώς το ίδιο πράγμα.
10:07
There is a scaling.
Υπάρχει μια κλιμάκωση.
10:09
That is that the number of petrol stations in the city
Δηλαδή ο αριθμός πρατηρίων βενζίνης στη πόλη
10:11
is now given to you
τώρα σας δίνεται
10:15
when you tell me its size.
όταν μου πείτε το μέγεθός της.
10:17
The slope of that is less than linear.
Η κλίση της είναι λιγότερο από γραμμική.
10:19
There is an economy of scale.
Υπάρχει μια οικονομία κλίμακας.
10:22
Less petrol stations per capita the bigger you are -- not surprising.
Λιγότερα πρατήρια βενζίνης όσο μεγαλύτερος είσαι -- δεν προκαλεί έκπληξη.
10:24
But here's what's surprising.
Όμως ορίστε τι προκαλεί έκπληξη.
10:27
It scales in the same way everywhere.
Κλιμακώνεται με τον ίδιο τρόπο παντού.
10:29
This is just European countries,
Αυτό είναι μόνο Ευρωπαϊκές χώρες,
10:31
but you do it in Japan or China or Colombia,
αλλά θα μπορούσες να το κάνεις και στην Ιαπωνία ή στην Κίνα ή στην Κολομβία,
10:33
always the same
πάντα το ίδιο
10:36
with the same kind of economy of scale
με τον ίδιο τρόπο οικονομίας κλίμακας
10:38
to the same degree.
στον ίδιο βαθμό.
10:40
And any infrastructure you look at --
Και οποιαδήποτε υποδομή εξετάσεις --
10:42
whether it's the length of roads, length of electrical lines --
είτε είναι το μήκος των δρόμων, το μήκος ηλεκτρικών γραμμών --
10:45
anything you look at
οτιδήποτε εξετάσεις
10:48
has the same economy of scale scaling in the same way.
έχει την ίδια οικονομία κλίμακας που κλιμακώνεται με τον ίδιο τρόπο.
10:50
It's an integrated system
Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα
10:53
that has evolved despite all the planning and so on.
που έχει εξελιχθεί παρ´όλο το σχεδιασμό και ούτω καθεξής.
10:55
But even more surprising
Όμως προκαλεί ακόμη περισσότερη έκπληξη
10:58
is if you look at socio-economic quantities,
αν εξετάσεις κοινωνικο-οικονομικές ποσότητες,
11:00
quantities that have no analog in biology,
ποσότητες που δεν έχουν ανάλογο στη βιολογία,
11:02
that have evolved when we started forming communities
που έχουν εξελιχτεί όταν αρχίσαμε να σχηματίζουμε κοινότητες
11:05
eight to 10,000 years ago.
πριν οχτώ με 10.000 χρόνια.
11:08
The top one is wages as a function of size
Το πάνω είναι οι μισθοί ως λειτουργία μεγέθους
11:10
plotted in the same way.
απεικονισμένο με τον ίδιο τρόπο.
11:12
And the bottom one is you lot --
Και το κάτω είναι εσείς όλοι --
11:14
super-creatives plotted in the same way.
οι υπερδημιουργικοί απεικονισμένοι με τον ίδιο τρόπο.
11:16
And what you see
Και αυτό που βλέπετε
11:19
is a scaling phenomenon.
είναι ένα φαινόμενο κλιμάκωσης.
11:21
But most important in this,
Όμως το πιο σημαντικό σ´αυτό,
11:23
the exponent, the analog to that three-quarters
ο εκθέτης, το ανάλογο σε εκείνα τα τρία τέταρτα
11:25
for the metabolic rate,
για τη μεταβολική τιμή
11:27
is bigger than one -- it's about 1.15 to 1.2.
είναι μεγαλύτερο από ένα -- είναι περίπου 1.15 με 1.2.
11:29
Here it is,
Να᾽το,
11:31
which says that the bigger you are
λέει ότι όσο μεγαλύτερος είσαι
11:33
the more you have per capita, unlike biology --
τόσο περισσότερα έχεις κατά κεφαλήν, σε αντίθεση με τη βιολογία --
11:36
higher wages, more super-creative people per capita as you get bigger,
ψηλότεροι μισθοί, περισσότεροι υπερδημιουργικοί άνθρωποι κατά κεφαλήν καθώς μεγαλώνεις,
11:39
more patents per capita, more crime per capita.
περισσότερες ευρεσιτεχνίες κατά κεφαλήν, περισσότερο έγκλημα κατά κεφαλήν.
11:43
And we've looked at everything:
Και τα έχουμε εξετάσει όλα:
11:46
more AIDS cases, flu, etc.
περισσότερα κρούσματα AIDS, γρίπης, κτλ.
11:48
And here, they're all plotted together.
Και εδώ, είναι απεικονισμένα όλα μαζί.
11:51
Just to show you what we plotted,
Απλά για να σας δείξουμε τι απεικονίσαμε,
11:53
here is income, GDP --
εδώ είναι το εισόδημα, το ΑΕΠ --
11:55
GDP of the city --
το ΑΕΠ της πόλης --
11:58
crime and patents all on one graph.
εγκληματικότητα και ευρεσιτεχνίες όλα σε μια γραφική παράσταση.
12:00
And you can see, they all follow the same line.
Και μπορείτε να δείτε, όλα ακολουθούν την ίδια γραμμή.
12:02
And here's the statement.
Και ορίστε η δήλωση.
12:04
If you double the size of a city from 100,000 to 200,000,
Αν διπλασιάσεις το μέγεθος μιας πόλης από 100,000 σε 200,000
12:06
from a million to two million, 10 to 20 million,
από ένα εκατομμύριο σε δύο εκατομμύρια, 10 σε 20 εκατομμύρια,
12:09
it doesn't matter,
δεν έχει σημασία,
12:11
then systematically
τότε συστηματικά,
12:13
you get a 15 percent increase
παίρνεις μια αύξηση 15 τοις εκατόν
12:15
in wages, wealth, number of AIDS cases,
σε μισθούς, πλούτο, αριθμό των κρουσμάτων AIDS,
12:17
number of police,
αριθμό αστυνομίας,
12:19
anything you can think of.
οτιδήποτε μπορείς να σκεφτείς.
12:21
It goes up by 15 percent,
Ανεβαίνει κατά 15 τοις εκατό,
12:23
and you have a 15 percent savings
και έχεις ένα 15 τοις εκατό εξοικονόμηση
12:25
on the infrastructure.
στην υποδομή.
12:28
This, no doubt, is the reason
Αυτός, χωρίς αμφιβολία, είναι ο λόγος
12:31
why a million people a week are gathering in cities.
που μαζεύονται ένα εκατομμύριο άνθρωποι τη βδομάδα στις πόλεις.
12:34
Because they think that all those wonderful things --
Επειδή νομίζουν πως όλα εκείνα τα θαυμάσια πράγματα --
12:37
like creative people, wealth, income --
όπως δημιουργικοί άνθρωποι, πλούτος, εισόδημα --
12:40
is what attracts them,
είναι το τι τους ελκύει,
12:42
forgetting about the ugly and the bad.
ξεχνώντας τα άσχημα και τα κακά.
12:44
What is the reason for this?
Ποία είναι η αιτία γι᾽αυτό;
12:46
Well I don't have time to tell you about all the mathematics,
Δεν έχω χρόνο να σας πω για όλα τα μαθηματικά,
12:48
but underlying this is the social networks,
αλλά η υποβόσκουσα αιτία είναι τα κοινωνικά δίκτυα,
12:51
because this is a universal phenomenon.
επειδή αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
12:54
This 15 percent rule
Αυτός ο κανόνας του 15 τοις εκατό
12:57
is true
είναι αληθής
13:00
no matter where you are on the planet --
όπου κι αν βρίσκεσαι στον πλανήτη --
13:02
Japan, Chile,
Ιαπωνία, Χιλή,
13:04
Portugal, Scotland, doesn't matter.
Πορτογαλία, Σκωτία, δεν έχει σημασία.
13:06
Always, all the data shows it's the same,
Πάντα, το τι δείχνουν τα δεδομένα είναι το ίδιο,
13:09
despite the fact that these cities have evolved independently.
παρά το γεγονός ότι αυτές οι πόλεις έχουν εξελιχθεί ανεξάρτητα.
13:12
Something universal is going on.
Κάτι το καθολικό συμβαίνει.
13:15
The universality, to repeat, is us --
Αυτή η καθολικότητα, για να επαναλάβω, είμαστε εμείς --
13:17
that we are the city.
που είμαστε η πόλη.
13:20
And it is our interactions and the clustering of those interactions.
Και είναι η αλληλεπίδραση και ο σχηματισμός αυτών των αλληλεπιδράσεων.
13:22
So there it is, I've said it again.
Οπότε να᾽το, το ξανάπα.
13:25
So if it is those networks and their mathematical structure,
Οπότε αν είναι όντως εκείνα τα δίκτυα και η μαθηματική τους δομή,
13:27
unlike biology, which had sublinear scaling,
σε αντίθεση με τη βιολογία, που είχε υπογραμμική κλιμάκωση,
13:30
economies of scale,
σε οικονομίες κλιμάκωσης,
13:33
you had the slowing of the pace of life
είχες την επιβράδυνση του ρυθμού ζωής
13:35
as you get bigger.
καθώς μεγαλώνεις.
13:37
If it's social networks with super-linear scaling --
Αν είναι τα κοινωνικά δίκτυα με υπερ-γραμμική κλιμάκωση --
13:39
more per capita --
περισσότερα κατά κεφαλήν --
13:41
then the theory says
τότε η θεωρία λέει
13:43
that you increase the pace of life.
ότι αυξάνεις το ρυθμό ζωής.
13:45
The bigger you are, life gets faster.
Όσο μεγαλύτερος είσαι, η ζωή γίνεται πιο γρήγορη.
13:47
On the left is the heart rate showing biology.
Στ´αριστερά είναι ο καρδιακός ρυθμός που δείχνει βιολογία.
13:49
On the right is the speed of walking
Στα δεξιά είναι η ταχύτητα περπατήματος
13:51
in a bunch of European cities,
σε ορισμένες Ευρωπαϊκές πόλεις,
13:53
showing that increase.
που δείχνει αυτή την αύξηση.
13:55
Lastly, I want to talk about growth.
Τέλος, θέλω να μιλήσω για την ανάπτυξη.
13:57
This is what we had in biology, just to repeat.
Αυτό είναι το τι είχαμε στη βιολογία, απλά για να επαναλάβω.
14:00
Economies of scale
Οι οικονομίες κλίμακας
14:03
gave rise to this sigmoidal behavior.
έχουν αυξήσει αυτή τη σιγμοειδή συμπεριφορά.
14:06
You grow fast and then stop --
Μεγαλώνεις γρήγορα και μετά σταματάς --
14:09
part of our resilience.
μέρος της ανθεκτικότητάς μας.
14:12
That would be bad for economies and cities.
Αυτό θα ήταν κακό για τις οικονομίες και τις πόλεις.
14:14
And indeed, one of the wonderful things about the theory
Και ένα από τα θαυμάσια στοιχεία αυτής της θεωρίας
14:17
is that if you have super-linear scaling
είναι ότι έχεις υπέρ-γραμμική κλιμάκωση
14:19
from wealth creation and innovation,
από τη δημιουργία πλούτου και την καινοτομία,
14:22
then indeed you get, from the same theory,
και τότε όντως παίρνεις, από την ίδια θεωρία,
14:24
a beautiful rising exponential curve -- lovely.
μια όμορφη ανοδική εκθετική καμπύλη -- υπέροχη.
14:27
And in fact, if you compare it to data,
Και κατ᾽ακρίβειαν, αν τη συγκρίνεις με δεδομένα
14:29
it fits very well
ταιριάζει πολύ καλά
14:31
with the development of cities and economies.
με την ανάπτυξη πόλεων και οικονομιών.
14:33
But it has a terrible catch,
Όμως έχει μια φριχτή παγίδα,
14:35
and the catch
και η παγίδα
14:37
is that this system is destined to collapse.
είναι ότι το σύστημα είναι προορισμένο να καταρρεύσει.
14:39
And it's destined to collapse for many reasons --
Και είναι προορισμένο να καταρρεύσει για πολλούς λόγους --
14:42
kind of Malthusian reasons -- that you run out of resources.
για κάπως μαλθουσιανούς λόγους -- ότι ξεμένεις από πόρους.
14:44
And how do you avoid that? Well we've done it before.
Και πώς το αποφεύγεις αυτό; Λοιπόν το έχουμε κάνει στο παρελθόν.
14:47
What we do is,
Το τι κάνουμε είναι,
14:50
as we grow and we approach the collapse,
καθώς μεγαλώνουμε και πλησιάζουμε την κατάρρευση,
14:52
a major innovation takes place
μια τεράστια καινοτομία λαμβάνει χώρα
14:55
and we start over again,
και ξαναξεκινούμε,
14:58
and we start over again as we approach the next one, and so on.
και ξαναξεκινούμε καθώς πλησιάζουμε την επόμενη, και ούτω καθεξής.
15:00
So there's this continuous cycle of innovation
Έτσι υπάρχει αυτός ο συνεχής κύκλος καινοτομίας
15:03
that is necessary
που είναι απαραίτητος
15:05
in order to sustain growth and avoid collapse.
για να διατηρήσουμε την ανάπτυξη και να αποφύγουμε την κατάρρευση.
15:07
The catch, however, to this
Ωστόσο, η παγίδα σ᾽αυτό
15:10
is that you have to innovate
είναι ότι πρέπει να καινοτομούμε
15:12
faster and faster and faster.
όλο και πιο γρήγορα.
15:14
So the image
Οπότε η εικόνα
15:17
is that we're not only on a treadmill that's going faster,
είναι ότι όχι μόνο είμαστε σ᾽ένα ποδόμυλο που πηγαίνει γρηγορότερα,
15:19
but we have to change the treadmill faster and faster.
αλλά πρέπει να αλλάζουμε τον ποδόμυλο όλο και πιο γρήγορα.
15:22
We have to accelerate on a continuous basis.
Πρέπει να επιταχύνουμε συνεχώς.
15:25
And the question is: Can we, as socio-economic beings,
Και το ερώτημα είναι: Μπορούμε, σαν κοινωνικοοικονομικά όντα,
15:28
avoid a heart attack?
να αποφύγουμε την καρδιακή προσβολή;
15:31
So lastly, I'm going to finish up in this last minute or two
Έτσι εν τέλει, θα ολοκληρώσω στα τελευταία ένα δύο λεπτά
15:34
asking about companies.
ρωτώντας για εταιρίες.
15:37
See companies, they scale.
Βλέπετε εταιρίες, την κλίμακά τους.
15:39
The top one, in fact, is Walmart on the right.
Η πάνω είναι η Γουόλμαρτ στα δεξιά.
15:41
It's the same plot.
Είναι η ίδια πλοκή.
15:43
This happens to be income and assets
Αυτό συμβαίνει στο εισόδημα και στα περιουσιακά στοιχεία
15:45
versus the size of the company as denoted by its number of employees.
έναντι του μεγέθους της εταιρίας όπως μαρτυρείται από τον αριθμό των εργαζομένων της.
15:47
We could use sales, anything you like.
Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πωλήσεις, οτιδήποτε θέλετε.
15:49
There it is: after some little fluctuations at the beginning,
Να᾽το: μετά από κάποιες μικρές διακυμάνσεις στην αρχή,
15:52
when companies are innovating,
όταν οι εταιρίες καινοτομούν,
15:55
they scale beautifully.
κλιμακώνονται όμορφα.
15:57
And we've looked at 23,000 companies
Και έχουμε εξετάσει 23,000 εταιρίες
15:59
in the United States, may I say.
στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορώ να πω.
16:02
And I'm only showing you a little bit of this.
Και σας δείχνω μόνο λιγάκι απ´αυτό.
16:04
What is astonishing about companies
Το τι είναι εκπληκτικό με τις εταιρίες
16:07
is that they scale sublinearly
είναι ότι κλιμακώνονται υπό-γραμμικά
16:09
like biology,
όπως στη βιολογία,
16:12
indicating that they're dominated,
υποδεικνύοντας ότι δεν κυριαρχούνται,
16:14
not by super-linear
από υπέρ-γραμμικές
16:16
innovation and ideas;
καινοτομίες και ιδέες·
16:18
they become dominated
γίνονται κυριαρχούμενες
16:21
by economies of scale.
από οικονομίες κλίμακας.
16:23
In that interpretation,
Σ᾽αυτή την ερμηνεία,
16:25
by bureaucracy and administration,
με τη γραφειοκρατία και την διοίκηση
16:27
and they do it beautifully, may I say.
και το κάνουν όμορφα, μπορώ να πω.
16:29
So if you tell me the size of some company, some small company,
Οπότε αν μου πείτε το μέγεθος μιας εταιρίας, μιας μικρής εταιρίας,
16:31
I could have predicted the size of Walmart.
θα μπορούσα να προβλέψω το μέγεθος της Γουόλμαρτ.
16:34
If it has this sublinear scaling,
Αν έχει αυτήν την υπό-γραμμική κλιμάκωση
16:37
the theory says
η θεωρία λέει
16:39
we should have sigmoidal growth.
ότι θα έπρεπε να έχουμε σιγμοειδή ανάπτυξη.
16:41
There's Walmart. Doesn't look very sigmoidal.
Να η Γουόλμαρτ. Δεν φαίνεται πολύ σιγμοειδής.
16:44
That's what we like, hockey sticks.
Αυτά μας αρέσουν, μπαστούνια του χόκεϊ.
16:46
But you notice, I've cheated,
Όμως παρατηρήστε, έχω κλέψει,
16:49
because I've only gone up to '94.
επειδή έχω πάει μόνο μέχρι το '94.
16:51
Let's go up to 2008.
Ας πάμε μέχρι το 2008.
16:53
That red line is from the theory.
Εκείνη η κόκκινη γραμμή είναι από τη θεωρία.
16:55
So if I'd have done this in 1994,
Έτσι αν το είχα κάνει το 1994,
16:58
I could have predicted what Walmart would be now.
θα μπορούσα να είχα προβλέψει τι θα ήταν τώρα η Γουόλμαρτ.
17:00
And then this is repeated
Και τότε αυτό επαναλαμβάνεται
17:03
across the entire spectrum of companies.
σε όλο το φάσμα των εταιριών.
17:05
There they are. That's 23,000 companies.
Να᾽τες. Εκεί είναι 23,000 εταιρίες.
17:07
They all start looking like hockey sticks,
Όλες ξεκινούν μοιάζοντας με μπαστούνια του χόκεϊ,
17:10
they all bend over,
όλες καμπουριάζουν,
17:12
and they all die like you and me.
και όλες θα πεθάνουν όπως εσείς και εγώ.
17:14
Thank you.
Σας ευχαριστώ.
17:16
(Applause)
(Χειροκρότημα)
17:18
Translated by Keti Papadema
Reviewed by Leonidas Argyros

▲Back to top

About the speaker:

Geoffrey West - Theorist
Physicist Geoffrey West believes that complex systems from organisms to cities are in many ways governed by simple laws -- laws that can be discovered and analyzed.

Why you should listen

Trained as a theoretical physicist, Geoffrey West has turned his analytical mind toward the inner workings of more concrete things, like ... animals. In a paper for Science in 1997, he and his team uncovered what he sees as a surprisingly universal law of biology — the way in which heart rate, size and energy consumption are related, consistently, across most living animals. (Though not all animals: “There are always going to be people who say, ‘What about the crayfish?’ " he says. “Well, what about it? Every fundamental law has exceptions. But you still need the law or else all you have is observations that don’t make sense.")

A past president of the multidisciplinary Santa Fe Institute (after decades working  in high-energy physics at Los Alamos and Stanford), West now studies the behavior and development of cities. In his newest work, he proposes that one simple number, population, can predict a stunning array of details about any city, from crime rate to economic activity. It's all about the plumbing, he says, the infrastructure that powers growth or dysfunction. His next target for study: corporations.

He says: "Focusing on the differences [between cities] misses the point. Sure, there are differences, but different from what? We’ve found the what."

More profile about the speaker
Geoffrey West | Speaker | TED.com