ABOUT THE SPEAKER
Mohammad Modarres - Social entrepreneur
Mohammad Modarres developed the first-ever Zabihah Halal and Glatt Kosher "Interfaith Meat" to make faith-based foods more accessible.

Why you should listen

As the founder of Abe's Eats, Mohammad Modarres is working to create a more inclusive and equitable food system for all. With past lives as the cofounder of a biotech company, award-winning political cartoonist and creative strategist for nonprofits and public companies alike, he's always sought to produce products and programs that break barriers and bring people together. Today, he uses the power of food to foster interfaith unity and inclusivity by making the growing need for faith-based (religious) Halal and Kosher foods more accessible and more inclusive.

A public health practitioner by training, Modarres entered the food world by accident when he produced the first two-in-one "Interfaith Meat" that is both (Zabihah) Halal and (Glatt) Kosher. The product was made for his "Shabbat Salaam" dinner, which was meant to bring friends together to foster community as a response to the rising wave of anti-Semitic and anti-Muslim bigotry after the 2016 US election cycle. In just over a year, more than 1,000 attendees have participated in Shabbat Salaam, while Interfaith Meat helps early adopters save on time, money and inventory space and reduce food waste.

Through the TED Residency program, Modarres incubated Abe’s Eats, a food brand that offers Interfaith Meat and other food products. In his journey to produce Interfaith Meat, he has worked with food experts and religious leaders, given talks on regenerative agriculture and its impact on carbon soil and now promotes food production that benefits the local American rancher and farmer.

More profile about the speaker
Mohammad Modarres | Speaker | TED.com
TED Residency

Mohammad Modarres: Why you should shop at your local farmers market

Mohammad Modarres: Waarom je beter naar de lokale boerenmarkt gaat

Filmed:
1,346,911 views

De gemiddelde landbouwer in Amerika verdient minder dan 15 cent van iedere dollar die jij uitgeeft in de supermarkt. Ze geven onze samenleving te eten, maar landbouwers kunnen zich vaak niet eens het voedsel verschaffen dat zij zelf verbouwen. In deze actiegerichte talk, geeft sociaal ondernemer Mohammad Modarres aan hoe je je koopkracht kunt gebruiken om lokale landbouw van de ondergang te weerhouden en de voedselindustrie van onderaf te heropbouwen.
- Social entrepreneur
Mohammad Modarres developed the first-ever Zabihah Halal and Glatt Kosher "Interfaith Meat" to make faith-based foods more accessible. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Het is zo'n decennium geleden
sinds de laatste financiële crisis,
00:13
It's been about a decadedecennium
sincesinds the last financialfinancieel crisiscrisis,
0
1507
3245
maar toch was deze industrie
nog nooit groter.
00:16
yetnog this industryindustrie has never been biggergroter.
1
4776
2326
De wetgeving die de grootste spelers
beter moest reguleren,
00:19
LegislationWetgeving that was meantbedoelde
to better regulateregelen its largestDe grootste playersspelers
2
7725
3540
heeft de kleinere benadeeld,
00:23
has hurtpijn doen its smallerkleiner onesdegenen,
3
11289
1561
waardoor het merendeel van de industrie
in handen is van de top één percent.
00:24
resultingAls gevolg in mostmeest of the industry'sindustrie assetsactiva
to be controlledgecontroleerde by the toptop one percentprocent.
4
12874
5071
00:30
They'veZe hebben becomeworden too biggroot to failmislukken.
5
18550
1594
Ze zijn nu 'too big to fail'.
Ik heb het niet over de grote banken,
00:33
I'm not referringverwijzend to biggroot banksbanken,
6
21386
2203
maar over 'Big Ag':
grootschalige landbouw.
00:35
but the worldwereld- of BigGrote AgricultureLandbouw.
7
23613
2494
00:39
As a publicopenbaar healthGezondheid practitionerbeoefenaar
8
27470
1496
Als gezondheidswerker
die met kleinschalige boeren
werkte in Rwanda
00:40
who has workedwerkte with
small-scalekleinschalige farmersboeren in RwandaRwanda
9
28990
2708
en nu als eigenaar
van een kleine voedselonderneming
00:43
and now as a smallklein foodeten businessbedrijf ownereigenaar
10
31722
2504
die zich op het snijpunt
tussen consument en producent bevindt,
00:46
who sitszit at the intersectionkruispunt
betweentussen our consumersconsumenten and producersproducenten,
11
34250
3927
werd ik blootgesteld
00:50
I've been exposedblootgesteld to one of the mostmeest
12
38201
1735
aan een van de ecologisch en economisch
intensiefste industrieën ter wereld,
00:51
ecologicallyecologisch and economicallyeconomisch
intensiveintensief industriesindustrieën in the worldwereld-,
13
39960
3424
en doorheen mijn carrière
00:55
and throughoutoveral my work,
14
43408
1280
00:56
I've witnessedgetuige a chillingkoelen ironyironie.
15
44712
1739
heb ik een ellendige ironie ervaren.
Onze boeren, die onze gemeenschap voeden,
kunnen hun eigen producten niet kopen.
00:59
Our farmersboeren, who feedeten geven our communitiesgemeenschappen,
cannotkan niet affordveroorloven the very foodslevensmiddelen they growgroeien.
16
47881
4890
01:06
TodayVandaag, a handfulhandvol of corporationsbedrijven
continuevoortzetten to consolidateconsolideren
17
54927
3840
Tegenwoordig blijft een handvol concerns
de gehele keten voor
voedselvoorziening consolideren,
01:10
the entiregeheel foodeten supplylevering chainketen,
18
58791
1625
01:13
from the intellectualintellectueel propertyeigendom of seedszaden
to produceproduceren and livestockvee
19
61095
3799
van het intellectuele eigendom van zaden,
tot producten en vee,
01:16
all the way to the financialfinancieel institutionsinstellingen
who lendlenen to these farmersboeren.
20
64918
3408
tot de financiële instellingen
die leningen bieden aan deze boeren.
01:21
And the recentrecent resultsuitslagen have been
risingstijgende lijn bankruptciesfaillissementen for familyfamilie farmsboerderijen
21
69268
4625
Als gevolg zijn er meer faillissementen
van familieboerderijen
01:25
and little controlcontrole for those who are just
tryingproberen to surviveoverleven in the industryindustrie.
22
73917
3825
en weinig controle voor wie slechts
probeert te overleven in deze industrie.
01:30
Left uncheckedniet-gecontroleerde, we will headhoofd
into anothereen ander economiceconomisch collapseineenstorting,
23
78931
4140
Als er niets verandert, gaan we
een nieuwe economische crisis tegemoet,
vergelijkbaar met
de landbouwcrisis van de jaren 80,
01:35
one very similarsoortgelijk to
the farmfarm crisiscrisis of the 1980s,
24
83095
3345
toen de grondstofprijzen crashten,
01:38
when commoditykoopwaar marketmarkt pricesprijzen crashedcrashte,
25
86464
2233
rentes verdubbelden
01:40
interestinteresseren ratesprijzen doubledverdubbelde,
26
88721
1638
en vele landbouwers alles verloren.
01:42
and manyveel farmersboeren lostde weg kwijt everything.
27
90383
2025
01:45
FortunatelyGelukkig, there's a very simpleeenvoudig,
three-partdriedelige solutionoplossing
28
93670
4435
Gelukkig is er een heel eenvoudige,
drieledige oplossing
01:50
you can be partdeel of right now
29
98129
2725
waar je nu aan kan deelnemen
01:52
to help us transformtransformeren our foodeten industryindustrie
from the bottombodem up.
30
100878
3658
om ons te helpen om de voedselindustrie
van onderaf te heropbouwen.
Stap 1: doe je inkopen
op de lokale boerenmarkten.
01:58
StepStap one: shopwinkel at
your locallokaal farmersboeren marketsmarkten.
31
106470
3716
Kopen op de lokale markt
02:03
BuyingKopen from your locallokaal marketmarkt
32
111181
1557
02:04
and subscribingAbonneren to a community-supportedcommunautair gesteunde-
agriculturalagrarisch produceproduceren boxdoos,
33
112762
4560
en je abonneren op groentepakketen
van gemeenschapslandbouw,
ook wel CSA genoemd,
02:09
better knownbekend as a CSACSA,
34
117346
1905
is misschien wel
de beste aankoopbeslissing
02:11
maymei be the singlesingle greatestbeste
purchasinginkoop decisionbesluit you can make
35
119275
2974
die je vandaag als consument kan maken.
02:14
as a consumerklant todayvandaag.
36
122273
1372
Vorig jaar verdienden
Amerikaanse boeren het minste ooit
02:16
Last yearjaar, AmericanAmerikaanse farmersboeren
madegemaakt the leastminst they have
37
124210
3302
02:19
in almostbijna threedrie decadestientallen jaren,
38
127536
2283
in bijna drie decennia,
omdat ze nu minder delen
van de bevoorradingsketen bezitten
02:21
because they now owneigen
fewerminder partsonderdelen of the supplylevering chainketen
39
129843
3031
dan ooit tevoren.
02:24
than ever before.
40
132898
1633
Door exclusieve contracten
met 'Big Ag' en groothandels
02:27
UnderOnder exclusiveexclusief contractscontracten
with BigGrote AgAg and biggroot boxdoos storeswinkel,
41
135018
3628
krijgen boeren geen correcte prijs
voor hun producten.
02:30
farmersboeren are not offeredaangeboden
a faireerlijk priceprijs for theirhun goodsgoederen.
42
138670
3141
In werkelijkheid verdient
de gemiddelde boer in Amerika
02:34
In factfeit, the averagegemiddelde farmerboer in AmericaAmerika
43
142559
2718
02:37
makesmerken lessminder than 15 centscents of everyelk dollardollar
on a productartikel that you purchaseaankoop at a storeop te slaan.
44
145301
6321
nog geen 15 cent per dollar die je betaalt
voor producten in een winkel.
02:44
On the other handhand-, farmersboeren who sellverkopen
theirhun goodsgoederen at a farmersboeren marketmarkt
45
152877
4066
Boeren die hun producten verkopen
op de boerenmarkt, echter,
02:48
take home closerdichterbij to
90 centscents of everyelk dollardollar.
46
156967
2749
verdienen tot zo'n 90 cent per dollar.
Maar naast een grotere opbrengst
02:52
But beyondvoorbij takingnemen home a largergrotere sharedelen,
47
160412
2583
02:55
farmersboeren use marketsmarkten as an opportunitykans
48
163019
2524
beschouwen boeren de markten
als een gelegenheid
02:57
to cultivatecultiveren the nextvolgende generationgeneratie
of agriculturalistslandbouwkundigen
49
165567
2713
om de volgende generatie
van landbouwkundigen te vinden
03:00
who shepherdherder our farmlandslanderijen
and our pasturesweilanden.
50
168304
3065
die zorg dragen voor
onze landbouwgronden en weides.
In onze strijd tegen klimaatverandering
hebben we hen meer dan ooit nodig
03:03
In our fightstrijd againsttegen climateklimaat changeverandering,
we need them now more than ever
51
171393
4022
om divers landgebruik
te behouden en te promoten.
03:07
to promotepromoten and preservebehouden diverseverschillend landland- use.
52
175439
2823
Wanneer familieboerderijen worden
opgenomen in de Big Ag-consolidatie,
03:10
When multigenerationalintergenerationele farmsboerderijen
are lostde weg kwijt to BigGrote AgAg consolidationconsolidatie,
53
178960
3941
lijden onze gemeenschappen
op vele manieren.
03:14
our communitiesgemeenschappen sufferlijden in countlessontelbaar waysmanieren.
54
182925
2385
03:17
RuralPlatteland AmericaAmerika has now jumpedsprong abovebovenstaand
the nationalnationaal averagegemiddelde in violentgewelddadig crimemisdrijf.
55
185814
4830
Geweldmisdrijven in landelijk Amerika
scoren nu boven het nationaal gemiddelde.
03:23
ThreeDrie out fourvier farmworkerslandarbeiders surveyedondervraagde
have been directlydirect impactedbeïnvloed
56
191153
3599
Drie op vier ondervraagde landarbeiders
werden direct beïnvloed
03:26
by our opioidopioïden epidemicepidemie.
57
194776
1844
door onze opiaten-crisis.
03:28
Now oftentimesdikwijls disguisedverkapt as accidentsongevallen,
58
196644
2882
Hoewel vaak gecamoufleerd als ongelukken,
stijgt het aantal zelfmoorden bij boeren.
03:31
farmerboer suicidezelfmoord is now on the risestijgen.
59
199550
2099
03:35
StepStap two: shopwinkel at
your locallokaal farmersboeren marketsmarkten.
60
203971
4635
Stap 2: doe je inkopen
op de lokale boerenmarkten.
(Gelach)
03:40
(LaughterGelach)
61
208630
1689
03:43
ProduceProduceren from a largegroot retailkleinhandel storeop te slaan
is harvestedgeoogst before it's riperijp
62
211454
4362
Producten van grote winkelketens
worden geoogst voor ze rijp zijn
03:47
to travelreizen more than a thousandduizend milesmijlen
before it ultimatelytenslotte sitszit on your shelfplank
63
215840
3859
om dan meer dan duizend mijl te reizen
voor ze eindelijk op jouw schap belanden
03:51
roughlyongeveer two weeksweken laterlater.
64
219723
1755
zo'n twee weken later.
Aan de andere kant,
omdat de meeste boerenmarkten
03:53
AlternativelyU kunt ook, because
mostmeest farmersboeren marketsmarkten
65
221502
2295
afstand- en productievoorwaarden hebben,
03:55
have proximitynabijheid and
productionproductie requirementsvereisten,
66
223821
2801
reizen boeren minder dan 50 mijl
om jou hun lokale producten aan te bieden
03:58
farmersboeren travelreizen lessminder than 50 milesmijlen
to offeraanbod you locallokaal produceproduceren
67
226646
4734
met een minimum aan verpakkingsafval.
04:03
with minimalminimaal packagingverpakking wasteverspilling.
68
231404
2376
04:06
With the adventkomst of onlineonline grocerskruideniers
and trendingtrending mealmaaltijd kitsKits,
69
234363
4689
Door de opkomst van online kruideniers
en hippe maaltijdkits
zijn consumenten steeds minder verbonden
04:11
consumersconsumenten are increasinglyin toenemende mate disconnectedlosgekoppeld
70
239076
2527
met hun boeren en de economie
van voedselproductie.
04:13
with theirhun farmersboeren and the economicseconomie
of foodeten productionproductie.
71
241627
2758
04:16
SinceSinds the risestijgen of
the smartphonesmartphone revolutionrevolutie,
72
244906
2315
Sinds de groei van de smartphone-revolutie
stagneerde de verkoop
direct aan de consument.
04:19
direct-to-consumerdirect-to-consumer goodsgoederen have stagnatedstagneerde.
73
247245
2813
Terwijl lokaal en duurzaam voedsel
voor bijna een decennium in opmars was,
04:24
While locallokaal and sustainableduurzame foodslevensmiddelen
have been trendingtrending for almostbijna a decadedecennium,
74
252081
5127
hebben termen zoals 'healthy' en 'natural'
geen juridisch kader in de VS.
04:29
termstermen like "healthygezond" and "naturalnatuurlijk"
75
257232
1977
04:31
have no legalwettelijk frameworkkader
in the UnitedVerenigd StatesStaten.
76
259233
2488
04:34
Your bestbeste betinzet for freshvers,
nutrient-richvoedselrijke foodslevensmiddelen
77
262371
3717
De beste kans op verse,
voedingsrijke producten
04:38
withoutzonder the marketingafzet jargonjargon?
78
266112
1563
zonder het marketingjargon?
04:40
Go to your farmersboeren marketmarkt.
79
268378
1355
Ga naar je boerenmarkt.
Lokaal kopen is geen nieuw idee,
04:42
BuyingKopen locallokaal is not a newnieuwe ideaidee,
80
270940
2418
maar daar een gewoonte van maken
is dat in de moderne wereld nog wel.
04:45
but turningdraaien it into a habitgewoonte
in today'svandaag worldwereld- still is.
81
273382
3285
Als we de hoge kosten
van goedkoop voedsel willen vermijden,
04:49
If we want to avoidvermijden
the highhoog costskosten of cheapgoedkoop foodeten,
82
277136
3198
04:53
protectbeschermen our environmentmilieu,
83
281321
1631
ons milieu willen beschermen,
onze gemeenschappen willen herbouwen
04:54
rebuildherbouwen our communitiesgemeenschappen
84
282976
2324
en onze boeren
willen redden -- letterlijk --
04:57
and savebesparen our farmersboeren -- literallyletterlijk --
85
285324
3030
05:01
we're going to need to votestemmen
with our foodeten purchasesaankopen.
86
289426
2817
dan moeten we stemmen met onze inkopen.
Het succes van ons voedselsysteem
hangt direct van ons af.
05:05
The successsucces of our foodeten systemssystemen
is directlydirect attachedgehecht to us.
87
293150
4052
Als we de grip van Big Ag op onze
voedselvoorzieningsketen willen lossen,
05:09
If we want to breakbreken up BigGrote Ag'sVan AG holdhouden
on our foodeten supplylevering chainketen,
88
297961
4290
dan moeten we connecties maken
met onze boeren.
05:14
then we're going to need
to connectaansluiten with our farmersboeren.
89
302275
3271
05:17
We're going to need
to rebuildherbouwen relationshipsrelaties
90
305993
2464
We moeten de relaties herstellen
met de handen die ons
driemaal per dag te eten geven.
05:20
with the handshanden that feedeten geven us
threedrie timestijden a day.
91
308481
3223
05:24
PlusPlus, two more for snackssnacks.
92
312750
1698
En nog twee tussendoortjes.
05:27
Come on.
93
315465
1176
Toch.
05:30
With a governmentregering onlineonline databasedatabank
of more than 8,600 farmersboeren marketsmarkten
94
318541
4580
Met een online databank van de overheid
met meer dan 8 600 boerenmarkten
doorheen het land,
05:35
acrossaan de overkant the countryland,
95
323145
1165
kan je gemakkelijk
de dichtstbijzijnde vinden.
05:36
you can easilygemakkelijk find
the nearestdichtstbijzijnde one to you.
96
324334
2336
05:39
Just think of yourselfjezelf
as an investorinvesteerder in foodeten,
97
327590
2846
Beschouw jezelf
als een voedselinvesteerder
05:43
where your purchasinginkoop powermacht helpshelpt createcreëren
a more equitablebillijke societymaatschappij for everyoneiedereen.
98
331343
3792
wiens koopkracht helpt om voor allen
een evenwichtige samenleving te creëren.
05:48
Oh!
99
336062
1167
Oh!
05:49
AlmostBijna forgotvergeten stepstap threedrie,
100
337788
1437
Ik vergat bijna stap drie,
05:52
whichwelke maymei surpriseverrassing you:
101
340270
1474
die je misschien zal verrassen:
05:55
shopwinkel at your locallokaal farmersboeren marketsmarkten.
102
343595
2280
doe je inkopen op de lokale boerenmarkt.
(Gelach)
05:57
(LaughterGelach)
103
345899
1070
05:58
Thank you.
104
346993
1058
Bedankt!
06:00
(ApplauseApplaus)
105
348075
4538
(Applaus)
Translated by Kjell Vandevyvere
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mohammad Modarres - Social entrepreneur
Mohammad Modarres developed the first-ever Zabihah Halal and Glatt Kosher "Interfaith Meat" to make faith-based foods more accessible.

Why you should listen

As the founder of Abe's Eats, Mohammad Modarres is working to create a more inclusive and equitable food system for all. With past lives as the cofounder of a biotech company, award-winning political cartoonist and creative strategist for nonprofits and public companies alike, he's always sought to produce products and programs that break barriers and bring people together. Today, he uses the power of food to foster interfaith unity and inclusivity by making the growing need for faith-based (religious) Halal and Kosher foods more accessible and more inclusive.

A public health practitioner by training, Modarres entered the food world by accident when he produced the first two-in-one "Interfaith Meat" that is both (Zabihah) Halal and (Glatt) Kosher. The product was made for his "Shabbat Salaam" dinner, which was meant to bring friends together to foster community as a response to the rising wave of anti-Semitic and anti-Muslim bigotry after the 2016 US election cycle. In just over a year, more than 1,000 attendees have participated in Shabbat Salaam, while Interfaith Meat helps early adopters save on time, money and inventory space and reduce food waste.

Through the TED Residency program, Modarres incubated Abe’s Eats, a food brand that offers Interfaith Meat and other food products. In his journey to produce Interfaith Meat, he has worked with food experts and religious leaders, given talks on regenerative agriculture and its impact on carbon soil and now promotes food production that benefits the local American rancher and farmer.

More profile about the speaker
Mohammad Modarres | Speaker | TED.com