English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

John Doerr: Salvation (and profit) in greentech

ג'ון דור מוצא ישועה ורווח בטכנולוגיות הירוקות

Filmed
Views 823,649

"אינני חושב שנשרוד," מצהיר ג'ון דור בהרצאה טעונת-רגש העוסקת בשינויי-אקלים ובהשקעות, כדי ליצור עולם שבתו תוכל לחיות בו, הוא אומר, עלינו להשקיע כעת באנרגיה נקיה וחסכונית.

- Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late. Full bio

I'm really scared. I don't think we're going to make it.
אני ממש מפוחד.
אינני חושב שנצליח לשרוד.
00:25
Probably by now most of you have seen Al Gore's amazing talk.
רובכם ודאי כבר ראיתם
את הרצאתו המדהימה של אל גור.
00:32
Shortly after I saw that, we had some friends over for dinner
מעט אחרי שצפיתי בה,
סעדו אצלנו כמה חברים
00:36
with the family. The conversation turned to global warming,
שוחחנו על ההתחממות הגלובלית,
00:40
and everybody agreed, there's a real problem.
וכולם הסכימו שזו בעיה אמיתית.
00:44
We've got a climate crisis.
יש לנו משבר אקלים.
00:48
So, we went around the table to talk about what we should do.
כל אחד סביב השולחן
אמר בתורו מה צריך לעשות.
00:50
The conversation came to my 15-year-old daughter, Mary.
כשהגיע תורה
של בתי בת ה-15, מרי,
00:55
She said, "I agree with everything that's been said.
היא אמרה,
"אני מסכימה עם כל מה שנאמר.
01:00
I'm scared and I'm angry." And then she turned to me and said,
אני פוחדת ואני כועסת."
והיא פנתה אלי ואמרה, "אבא,
01:05
"Dad, your generation created this problem; you'd better fix it." Wow.
הדור שלכם יצר את הבעיה,
אז מוטב שתתקנו אותה." וואו!
01:10
All the conversation stopped. All the eyes turned to me.
הדיבורים השתתקו,
וכל העיניים הופנו אלי.
01:18
(Laughter)
[צחוק]
01:22
I didn't know what to say. Kleiner's second law is,
לא ידעתי מה לומר.
החוק השני של "קליינר" הוא:
01:27
"There is a time when panic is the appropriate response."
"מגיעה העת שבה פאניקה
היא התגובה ההולמת."
01:32
(Laughter)
[צחוק]
01:36
And we've reached that time. We cannot afford to underestimate
והעת הזו הגיעה.
לא נוכל עוד להמעיט בחשיבות
01:37
this problem. If we face irreversible and catastrophic consequences,
בעיה זו. אם נכונו לנו
תוצאות בלתי-הפיכות והרות-אסון,
01:43
we must act, and we must act decisively.
עלינו לפעול, ולפעול בהחלטיות.
01:51
I've got to tell you, for me, everything changed that evening.
עלי לומר לכם שמבחינתי
הכל השתנה באותו ערב.
01:54
And so, my partners and I, we set off on this mission to learn more,
וכך, שותפי ואני נערכנו
למשימה הזו, ללמוד יותר,
01:58
to try to do much more. So, we mobilized. We got on airplanes.
ולנסות ולעשות הרבה יותר.
יצאנו לדרך. התחלנו לטוס.
02:02
We went to Brazil. We went to China and to India,
טסנו לברזיל. טסנו לסין ולהודו,
02:06
to Bentonville, Arkansas, to Washington, D.C. and to Sacramento.
לבנטונוויל, ארקנסו,
לוושינגטון הבירה ולסקרמנטו.
02:09
And so, what I'd like to do now is to tell you
וברצוני לספר לכם
02:14
about what we've learned in those journeys.
על מה שלמדנו במסעות הללו.
02:17
Because the more we learned, the more concerned we grew.
כי ככל שלמדנו יותר,
נעשינו יותר מודאגים.
02:20
You know, my partners at Kleiner and I were compulsive networkers,
שותפי ב"קליינר" ואני
היינו אנשי-רשת כפייתיים,
02:23
and so when we see a big problem or an opportunity
אז כשאנו רואים
בעיה או הזדמנות גדולה,
02:25
like avian flu or personalized medicine,
כמו שפעת העופות
או רפואה מותאמת-אישית,
02:28
we just get together the smartest people we know.
אנו פשוט אוספים את האנשים
הכי חכמים שאנו מכירים.
02:31
For this climate crisis, we assembled a network, really,
לרגל משבר האקלים הזה
הרכבנו בעצם רשת
02:34
of superstars, from policy activists to scientists and entrepreneurs
של כוכבי-על, החל מפעילים פוליטיים
ועד למדענים, יזמים
02:38
and business leaders. Fifty or so of them.
ומנהיגים עסקיים. בערך חמישים איש.
02:43
And so, I want to tell you about what we've learned in doing that
ואני רוצה לספר לכם
מה למדנו במהלך עשייה זו,
02:45
and four lessons I've learned in the last year.
ואת ארבעת הלקחים
שלמדתי בשנה האחרונה.
02:49
The first lesson is that companies are really powerful,
הלקח הראשון הוא
שלחברות יש באמת הרבה כוח,
02:52
and that matters a lot. This is a story about
וזה קובע הרבה.
הסיפור הבא מספר
02:56
how Wal-Mart went green, and what that means.
כיצד "וול-מארט" הפכה ירוקה,
ומה משמעות הדבר.
02:59
Two years ago, the CEO, Lee Scott, believed that green is
לפני שנתיים האמין המנכ"ל, לי סקוט,
שירוק הוא
03:02
the next big thing, and so Wal-Mart made going green a top priority.
הלהיט הבא.
"וול-מארט" נתנה לכך עדיפות עליונה.
03:07
They committed that they're going to take their existing stores
הם התחייבו לקחת
את החנויות הקיימות שלהם
03:13
and reduce their energy consumption by 20 percent,
ולהפחית את צריכת
האנרגיה שלהן ב-20 אחוז,
03:15
and their new stores by 30 percent, and do all that in seven years.
ובחנויות החדשות ב-30%,
ולהשיג זאת ב-7 שנים.
03:18
The three biggest uses of energy in a store are heating
בחנויות, 3 השימושים הגדולים
ביותר באנרגיה הם
03:24
and air conditioning, then lighting, and then refrigeration.
חימום ומיזוג אוויר,
ואחר תאורה, ואחר קירור.
03:27
So, look what they did.
ראו מה הם עשו.
03:31
They painted the roofs of all their stores white.
הם צבעו בלבן
את גגות כל חנויותיהם.
03:33
They put smart skylights through their stores
הם התקינו בחנויות אשנבי-גג חכמים
03:36
so they could harvest the daylight and reduce the lighting demands.
כדי לנצל את אור היום
ולצמצם את צרכי התאורה.
03:38
And, third, they put the refrigerated goods
ושלישית, הם הכניסו
את המצרכים המקוררים
03:42
behind closed doors with LED lighting.
מאחורי דלתות סגורות
עם תאורת "לד".
03:44
I mean, why would you try to refrigerate a whole store?
כי למה להפוך
את כל החנות למקרר?
03:47
These are really simple, smart solutions based on existing technology.
פתרונות מאד פשוטים וחכמים,
ובטכנולוגיה קיימת.
03:50
Why does Wal-Mart matter? Well, it's massive.
מה חשיבותה של "וול-מארט"?
ובכן, היא ענקית.
03:55
They're the largest private employer in America.
זהו המעסיק הפרטי
הגדול ביותר בארה"ב.
03:58
They're the largest private user of electricity.
זהו צרכן החשמל הפרטי
הגדול ביותר.
04:01
They have the second-largest vehicle fleet on the road.
הם מעלים על הכביש
את צי-הרכב השני בגודלו.
04:03
And they have one of the world's most amazing supply chains,
ויש להם אחת משרשרות האספקה
המדהימות בעולם,
04:07
60,000 suppliers. If Wal-Mart were a country,
60,000 ספקים.
אילו "וול-מארט" היתה מדינה,
04:10
it would be the sixth-largest trading partner with China.
היא היתה שותף-הסחר
הששי בגודלו עם סין.
04:14
And maybe most important, they have a big effect on other companies.
ואולי הכי חשוב:
השפעתם הרבה על חברות אחרות.
04:17
When Wal-Mart declares it's going to go green and be profitable,
כש"וול-מארט" מכריזה
שהיא תהפוך לירוקה ותישאר רווחית,
04:22
it has a powerful impact on other great institutions.
יש לכך השפעה חזקה
על מוסדות גדולים נוספים.
04:27
So, let me tell you this:
אז הבה ואומר כך:
04:30
when Wal-Mart achieves 20 percent energy reductions,
כש"וול-מארט" תגיע לצמצום
של 20% בצריכת האנרגיה,
04:31
that's going to be a very big deal. But I'm afraid it's not enough.
זה יהיה חשוב ביותר.
אך חוששני שאין בכך די.
04:34
We need Wal-Mart and every other company to do the same.
אנו צריכים ש"וול-מארט"
וגם כל יתר החברות יעשו כך.
04:40
The second thing that we learned is that individuals matter,
הדבר השני שלמדנו הוא
שהיחיד חשוב,
04:45
and they matter enormously.
וחשיבותו עצומה.
04:48
I've got another Wal-Mart story for you, OK?
יש לי עוד סיפור "וול-מארט" עבורכם.
04:51
Wal-Mart has over 125 million U.S. customers.
ל"וול-מארט" יש מעל 125 מיליון
צרכנים אמריקאיים,
04:53
That's a third of the U.S. population.
שזה שליש מאוכלוסיית ארה"ב.
04:56
65 million compact fluorescent light bulbs were sold last year.
לפני שנה נמכרו 65 מיליון
נורות חסכוניות.
05:00
And Wal-Mart has committed they're going to sell
ו"וול-מארט" התחייבה למכור
05:05
another 100 million light bulbs in the coming year. But it's not easy.
עוד 100 מיליון נורות
בשנה הקרובה. אך אין זה קל.
05:08
Consumers don't really like these light bulbs.
הצרכנים לא אוהבים כל-כך
את הנורות האלה.
05:13
The light's kind of funny, they won't dim,
האור שלהן מוזר,
אי-אפשר לעמעם אותן,
05:15
takes a while for them to start up.
הן נדלקות לאט.
05:17
But the pay-off is really enormous.
אולם זה משתלם בצורה עצומה.
05:19
100 million compact fluorescent light bulbs means
המשמעות של 100 מיליון
נורות חסכוניות היא
05:22
that we'll save 600 million dollars in energy bills,
שנחסוך 600 מיליון דולר
בחשבונות חשמל,
05:25
and 20 million tons of CO2 every year, year in and year out.
ו-20 מיליון טון של פחמן דו-חמצני
מידי שנה בשנה.
05:29
It does seem really hard to get consumers to do the right thing.
נראה שקשה מאד
לגרום לצרכן להתנהג נכון.
05:36
It is stupid that we use two tons of steel, glass and plastic
מטופש להשתמש ב-2 טון פלדה,
זכוכית ופלסטיק
05:40
to haul our sorry selves to the shopping mall.
כדי לגרור את עצמנו אל הקניון.
05:45
It's stupid that we put water in plastic bottles
מטופש להכניס מים לבקבוקי פלסטיק
05:49
in Fiji and ship it here.
בפיג'י, ולשלוח אותם לכאן.
05:52
(Laughter)
[צחוק]
05:56
It's hard to change consumer behavior
קשה לשנות את התנהגות הצרכנים,
05:58
because consumers don't know how much this stuff costs. Do you know?
כי הצרכנים לא יודעים כמה הדברים עולים.
ואתם יודעים?
06:00
Do you know how much CO2 you generated to drive here or fly here?
אתם יודעים כמה פחמן דו-חמצני
הפקתם כדי לנהוג או לטוס הנה?
06:05
I don't know, and I should.
אני איני יודע, ואני אמור לדעת.
06:10
Those of us who care about all this would act better
אלו מאיתנו שזה חשוב להם
יתנהגו טוב יותר
06:13
if we knew what the real costs were.
אם יידעו מהי העלות האמיתית.
06:15
But as long as we pretend that CO2 is free,
אך כל עוד נעמיד פנים
שהפד"ח הוא בחינם,
06:18
as long as these uses are nearly invisible, how can we expect change?
וכל עוד השימושים האלה כמעט סמויים,
איך אפשר לצפות לשינוי?
06:21
I'm really afraid, because I think the kinds of changes
אני באמת פוחד,
כי אני חושב שהשינויים
06:26
we can reasonably expect from individuals
שסביר לצפות להם
מן האדם הבודד
06:30
are going to be clearly not enough.
יהיו בבירור בלתי-מספקים.
06:33
The third lesson we learned is that policy matters. It really matters.
הלקח השלישי שלמדתי:
המדיניות חשובה. ממש חשובה.
06:38
In fact, policy is paramount.
למעשה, המדיניות עומדת מעל לכל.
06:41
I've got a behind-the-scenes story for you
יש לי עבורכם סיפור מאחורי הקלעים
06:44
about that green tech network I described.
בנוגע לרשת הטכנולוגיה הירוקה שתיארתי.
06:46
At the end of our first meeting, we got together to talk about
בסוף פגישתנו הראשונה,
נאספנו לשוחח
06:47
what the action items would be, how we'd follow up.
מה יהיו סוגי הפעילות.
איך עלינו להמשיך.
06:50
And Bob Epstein raised a hand. He stood up.
ובוב אפשטיין הרים את ידו.
הוא נעמד--
06:54
You know, Bob's that Berkeley techie type who started Sybase.
בוב, איש הטכנולוגיה מברקלי,
שייסד את "סייבייס"--
06:58
Well, Bob said the most important thing we could do right now
ובוב אמר שהדבר החשוב ביותר
שנוכל לעשות כרגע
07:01
is to make it clear in Sacramento, California
הוא להבהיר בסקרמנטו שבקליפורניה
07:05
that we need a market-based system of mandates
שאנו זקוקים למערכת חוקים מבוססי-שוק
07:09
that's going to cap and reduce greenhouse gases in California.
שתוכל להגביל ולצמצם
את גזי החממה בקליפורניה.
07:12
It's necessary and, just as important,
זה הכרחי,
וחשוב לא פחות,
07:17
it's good for the California economy.
זה טוב לכלכלה של קליפורניה.
07:20
So, eight of us went to Sacramento in August and we met
ו-8 מאיתנו נסענו באוגוסט לסקרמנטו
07:22
with the seven undecided legislators and we lobbied for AB32.
לפגוש 7 מחוקקים שטרם החליטו,
וקידמנו את חוק 32 לגזי-החממה.
07:25
You know what? Six of those seven voted yes in favor of the bill,
ומה קרה? ששה מאותם שבעה
הצביעו עבור חוק זה,
07:30
so it passed, and it passed by a vote of 47 to 32.
והוא עבר,
וברוב של 47 כנגד 32.
07:33
(Applause)
[מחיאות כפיים]
07:39
Please. Thank you.
בבקשה. תודה רבה.
07:42
I think it's the most important legislation of 2006. Why?
לדעתי זו התחיקה החשובה ביותר
של 2006. ומדוע?
07:46
Because California was the first state in this country
כי קליפורניה
היא המדינה הראשונה בארץ זו
07:47
to mandate 25 percent reduction of greenhouse gases by 2020.
שנתנה מנדט לצמצום רבע
מגזי החממה עד 2020.
07:51
And the result of that is, we're going to generate 83,000 new jobs,
וכתוצאה מכך
ניצור 83,000 משרות חדשות,
07:55
four billion dollars a year in annual income, and reduce the CO2 emissions
הכנסה שנתית של 4 מיליארד
דולר בשנה, וגם נצמצם
08:00
by 174 million tons a year.
את פליטת הפד"ח
ב-174 מיליון טון לשנה.
08:04
California emits only seven percent of U.S. CO2 emissions.
קליפורניה פולטת
רק 7% מסך הפד"ח בארה"ב -
08:09
It's only a percent and a half of the country's CO2 emissions. It's a great start,
רק 1.5% מפליטת הפד"ח במדינה.
התחלה נהדרת,
08:14
but I've got to tell you -- where I started -- I'm really afraid.
אך עלי לומר לכם, כפי שהתחלתי,
שאני ממש מפחד.
08:17
In fact, I'm certain California's not enough.
למעשה, אני בטוח
שקליפורניה לא מספיקה.
08:22
Here's a story about national policy that we could all learn from.
הנה סיפור על מדיניות לאומית
שיש בו לקח לכולנו.
08:26
You know Tom Friedman says, "If you don't go, you don't know"?
טום פרידמן הרי אומר,
"אם לא תלך לשם, לא תדע"
08:30
Well, we went to Brazil to meet Dr. Jose Goldemberg.
אז הלכנו לברזיל
לפגוש את ד"ר חוזה גולדמברג.
08:33
He's the father of the ethanol revolution.
הוא אבי מהפכת האתנול.
08:37
He told us that Brazil's government mandated
הוא סיפר לנו
שממשלת ברזיל חייבה
08:40
that every gasoline station in the country would carry ethanol.
את כל תחנות הדלק במדינה
להחזיק אתנול.
08:43
And they mandated that their new vehicles
ושכלי הרכב החדשים שלהם
08:47
would be flex-fuel compatible, right?
יהיו גמישים מבחינת תדלוק:
08:50
They'd run ethanol or ordinary gasoline.
הם יוכלו לפעול
על אתנול או על בנזין.
08:52
And so, here's what's happened in Brazil.
אז זה מה שקרה בברזיל.
08:55
They now have 29,000 ethanol pumps --
יש להם עכשיו 29,000 משאבות אתנול-
08:57
this versus 700 in the U.S., and a paltry two in California --
לעומת 700 בארה"ב
ו-2 משאבות מסכנות בקליפורניה-
09:00
and in three years their new car fleet
ותוך 3 שנים המכוניות החדשות שלהם
09:04
has gone from four percent to 85 percent flex-fuel.
עלו מ-4% ל-85% מבחינת התדלוק הגמיש.
09:06
Compare that to the U.S.: five percent are flex-fuel.
בארה"ב: 5% תדלוק גמיש.
ואתם יודעים מה?
09:11
And you know what? Most consumers who have them don't even know it.
רוב הצרכנים שיש להם רכב כזה
אפילו לא יודעים זאת.
09:14
So, what's happened in Brazil is, they've replaced
אז מה שקרה בברזיל,
הם החליפו 40%
09:19
40 percent of the gasoline consumed by their automotive fleet with ethanol.
מהבנזין שנצרך ע"י כלי הרכב
באתנול.
09:22
That's 59 billion dollars since 1975
אלה 59 מיליארד דולר מאז 1975
09:26
that they didn't ship to the Middle East.
שהם לא שלחו למזרח התיכון.
09:30
It's created a million jobs inside that country,
זה יצר מיליון מקומות עבודה
בארץ ההיא.
09:32
and it's saved 32 million tons of CO2. It's really substantial.
וזה חסך 32 מיליון טון פד"ח.
זה באמת משמעותי.
09:35
That's 10 percent of the CO2 emissions across their entire country.
אלו 10% מכל פליטת הפד"ח
בכל הארץ שלהם.
09:39
But Brazil's only 1.3 percent of the world's CO2 emission.
אך ברזיל פולטת
רק 1.3% מכל הפד"ח בעולם.
09:43
So, Brazil's ethanol miracle, I'm really afraid, is not enough.
כך שאני באמת חושש
שאין די בנס האתנול של ברזיל.
09:47
In fact, I'm afraid all of the best policies we have
בעצם, חוששני שכל סוגי
המדיניות הטובים ביותר שלנו
09:54
are not going to be enough.
לא יהיה בהם די.
09:57
The fourth and final lesson we've learned
הלקח הרביעי והאחרון שלמדנו
10:01
is about the potential of radical innovation.
נוגע לפוטנציאל שבחידושים רדיקליים.
10:03
So, I want to tell you about a tragic problem
אני רוצה לספר לכם על בעיה טרגית
10:05
and a breakthrough technology.
ועל טכנולוגיה פורצת-דרך.
10:07
Every year a million and a half people die of
בכל שנה מתים מיליון וחצי
בני-אדם ממחלה
10:09
a completely preventable disease. That's malaria. 6,000 people a day.
שניתן לגמרי למונעה:
המלריה. 6000 בני-אדם ביום.
10:12
All for want of two dollars' worth of medications
וכל זה עקב מחסור
בתרופה שעולה 2 דולר
10:17
that we can buy at the corner drugstore.
שאנו יכולים לקנות
בבית המרקחת הפינתי.
10:19
Well, two dollars, two dollars is too much for Africa.
שני דולרים. שני דולרים
הם יותר מדי עבור אפריקה.
10:21
So, a team of Berkeley researchers with 15 million dollars
אז צוות של חוקרים מברקלי
עם 15 מיליון דולר
10:25
from the Gates Foundation is engineering, designing a radical new way
מקרן "גייטס",
הוגה ומתכנן דרך חדשה ורדיקלית
10:29
to make the key ingredient, called artemisinin,
לייצור המרכיב המרכזי,
הקרוי ארטמיסינין.
10:35
and they're going to make that drug 10 times cheaper.
והם יוזילו את התרופה פי עשר.
10:39
And in doing so, they'll save a million lives --
ובכך יצילו מיליון נפשות--
10:41
at least a million lives a year. A million lives.
לפחות מיליון נפשות בשנה.
מיליון נפשות.
10:44
Their breakthrough technology is synthetic biology.
הטכנולוגיה פורצת-הדרך
היא ביולוגיה מלאכותית.
10:47
This leverages millions of years of evolution
היא ממנפת מיליוני שנות אבולוציה
10:51
by redesigning bugs to make really useful products.
בעיצוב-מחדש של חיידקים
לכלל מוצרים מועילים ביותר.
10:53
Now, what you do is, you get inside the microbe,
הם נכנסים לתוך החיידק,
10:56
you change its metabolic pathways, and you end up with a living chemical factory.
משנים את המטבוליזם שלו,
ומקבלים מפעל כימי חי.
10:59
Now, you may ask,
אולי תשאלו,
11:04
John, what has this got to go with green and with climate crisis?
ג'ון, מה הקשר של זה
ל'ירוק' ולמשבר האקלים?
11:06
Well, I'll tell you -- a lot.
הבה ואומר לכם: קשר רב.
11:09
We've now formed a company called Amyris, and this technology
הקמנו חברה שנקראת "אמיריס",
והטכנולוגיה הזו
11:11
that they're using can be used to make better biofuels.
שבה הם משתמשים,
יכולה לשמש לייצור דלק ביולוגי משופר.
11:15
Don't let me skip over that. Better biofuels are a really big deal.
שרק לא אדלג על זה.
ביו-דלק משופר זה דבר רציני.
11:19
That means we can precisely engineer the molecules in the fuel chain
זה אומר שביכולתנו להנדס במדויק
את מולקולות שרשרת הדלק
11:23
and optimize them along the way.
ולמטב אותן תוך כדי כך.
11:27
So, if all goes well, they're going to have designer bugs in warm vats
ואם הכל יסתדר,
יהיו חיידקים מעוצבים במיכלי-חממה
11:30
that are eating and digesting sugars to excrete better biofuels.
שאוכלים ומעכלים סוכרים,
ומפרישים ביו-דלקים טובים יותר.
11:35
I guess that's better living through bugs.
זה מעין ניצול של החיידקים
לשיפור החיים.
11:42
Alan Kay is famous for saying
אלן קיי מפורסם באמירתו
11:46
the best way to predict the future is to invent it.
שהדרך הכי טובה
לחזות את העתיד היא להמציאו.
11:48
And, of course, at Kleiner we, kind of, apologize and say
וכמובן שאנו ב"קליינר" מתנצלים ואומרים
11:50
the second best way is to finance it.
שהדרך השניה הטובה ביותר
היא לממן אותו.
11:53
And that's why we're investing 200 million dollars
ולכן אנו משקיעים 200 מיליון דולר
11:55
in a wide range of really disruptive new technologies
בקשת רחבה
של טכנולוגיות חדשות ומהפכניות
11:59
for innovation in green technologies.
למען יצירת חידושים בטכנולוגיות ירוקות.
12:02
And we're encouraging others to do it as well.
ואנו גם מעודדים אחרים לעשות זאת.
12:04
We're talking a lot about this.
אנו מרבים לדבר על כך.
12:06
In 2005, there were 600 million dollars invested in new technologies
ב-2005 הושקעו 600 מיליון דולר
בטכנולוגיות חדשות
12:08
of the sort you see here. It doubled in 2006 to 1.2 billion dollars.
כמו אלה. ב-2006 זה הוכפל
ל-1.2 מיליארד.
12:13
But I'm really afraid we need much, much more.
אך אני באמת חושש
שנחוץ לנו הרבה, הרבה יותר.
12:18
For reference, fact one:
לצרכי ייחוס, עובדה מס' 1:
12:24
Exxon's revenues in 2005 were a billion dollars a day.
הכנסות "אקסון" ב-2005 היו
מיליארד דולר ליום.
12:25
Do you know, they only invested 0.2 percent of revenues in R&D?
הידעתם שהם השקיעו
רק 0.2% במו"פ?
12:28
Second fact: the President's new budget for renewable energy
עובדה 2: תקציב-הנשיא החדש
לאנרגיה מתחדשת
12:32
is barely a billion dollars in total.
הוא בקושי מיליארד דולר בסך-הכל.
12:36
Less than one day of Exxon's revenues.
פחות מהכנסותיה של "אקסון" ביום אחד.
12:39
Third fact: I bet you didn't know that there's enough energy
עובדה 3: אני בטוח
שאינכם יודעים שיש די אנרגיה
12:42
in hot rocks under the country to supply America's energy needs
בסלעים חמים מתחת לאדמה
לכל צרכי האנרגיה
12:45
for the next thousand years. And the federal budget
בארה"ב לאלף השנים הבאות.
אך התקציב הממשלתי
12:50
calls for a measly 20 million dollars of R&D in geothermal energy.
למו"פ באנרגיה גיאו-תרמית
הוא 20 מליון דולר עלובים.
12:54
It is almost criminal that we are not investing more
זה כמעט פשע
שאנו לא משקיעים יותר
12:59
in energy research in this country.
במחקרי אנרגיה בארץ הזו.
13:02
And I am really afraid that it's absolutely not enough.
ואני באמת חושש
שזה בהחלט לא מספיק.
13:05
So, in a year's worth of learning we found a bunch of surprises.
אז בשנה של למידה
גילינו צרור הפתעות.
13:10
Who would have thought that a mass retailer
מי היה חושב
שרשת קמעונאית ענקית
13:13
could make money by going green? Who would have thought that
תעשה כסף מלהפוך לירוקה?
מי היה חושב
13:15
a database entrepreneur could transform California with legislation?
שיזם בסיסי-נתונים
יחולל מהפכה בקליפורניה ע"י חקיקה?
13:17
Who would have thought that the ethanol biofuel miracle
מי היה חושב
שנס הביו-דלק האתנולי
13:21
would come from a developing country in South America?
יגיע ממדינה דרום-אמריקאית מתפתחת?
13:25
And who would have thought that scientists
ומי היה חושב שמדענים שמנסים
13:28
trying to cure malaria could come up with breakthroughs in biofuels?
לרפא מלריה ישיגו פריצת-דרך
בתחום הביו-דלק?
13:30
And who would have thought that all that is not enough?
ומי היה חושב
שכל זה איננו מספיק?
13:35
Not enough to stabilize the climate.
לא מספיק כדי לייצב את האקלים.
13:40
Not enough to keep the ice in Greenland from crashing into the ocean.
ולא כדי למנוע מהקרח בגרינלנד
להתמוטט לים.
13:42
The scientists tell us -- and they're only guessing --
המדענים אומרים לנו
- והם רק מנחשים -
13:46
that we've got to reduce greenhouse gas emissions by one half,
שעלינו לצמצם בחצי
את פליטת גזי החממה,
13:48
and do it as fast as possible.
ולעשות זאת מהר ככל האפשר.
13:52
Now, we may have the political will to do this in the U.S.,
אולי לנו בארה"ב
יש הרצון הפוליטי לעשות זאת,
13:53
but I've got to tell you, we've got only one atmosphere,
אך עלי לגלות לכם
שיש לנו רק אטמוספירה אחת,
13:56
and so somehow we're going to have to find the political will
ואיכשהו עלינו למצוא
את הרצון הפוליטי לעשות זאת
14:00
to do this all around the world. The wild card in this deck is China.
בכל העולם. הנעלם הוא סין.
אם לכמת את הבעיה,
14:02
To size the problem, China's CO2 emissions today are 3.3 gigatons;
פליטת הפד"ח בסין
היא כיום 3.3 ג'יגה-טון,
14:09
the U.S. is 5.8. Business as usual means
ובארה"ב היא 5.8.
אם 'עסקים כרגיל', משמע,
14:15
we'll have 23 gigatons from China by 2050.
שעד 2050 יהיו לנו 23 גי'גה-טון מסין.
14:19
That's about as much CO2 as there is in the whole world.
שזה בערך כמות הפד"ח
בכל העולם כולו.
14:22
And if it's business as usual, we're going out of business.
ואם 'עסקים כרגיל',
העסקים יפשטו את הרגל.
14:25
When I was in Davos, China's Mayor of Dalian was pressed
כשהייתי בדאבוס,
לחצו על ראש העיר הסינית דליאן
14:28
about their CO2 strategy, and he said the following,
בנוגע לאסטרטגיית הפד"ח שלהם,
והוא אמר כדלקמן:
14:31
"You know, Americans use seven times the CO2 per capita as Chinese."
"האמריקאים משתמשים
בפי-7 פד"ח לגולגולת מהסינים."
14:34
Then he asked, "Why should China sacrifice our growth
והוא שאל,
"מדוע שסין תקריב את צמיחתה
14:39
so that the West can continue to be profligate and stupid?"
כדי שהמערב ימשיך לנהוג
בפזרנות ובטפשות?"
14:43
Does anybody here have an answer for him? I don't.
האם למישהו כאן יש תשובה עבורו?
לי אין.
14:47
We've got to make this economic so that all people and all nations
עלינו לתרגם זאת למונחי כלכלה,
כדי שכל אדם וכל מדינה
14:52
make the right outcome, the profitable outcome,
יגיעו לתוצאה הנכונה, לתוצאה הרווחית -
14:59
and therefore the likely outcome.
ולפיכך, התוצאה הסבירה.
15:01
Energy's a six-trillion-dollar business worldwide.
האנרגיה היא עסק עולמי
שמגלגל 6 טריליון דולר.
15:03
It is the mother of all markets. You remember that Internet?
זוהי אם כל השווקים.
זוכרים את האינטרנט?
15:05
Well, I'll tell you what. Green technologies -- going green --
הבה ואומר לכם.
טכנולוגיות ירוקות, להפוך לירוק,
15:09
is bigger than the Internet.
זה יותר גדול מהאינטרנט.
15:13
It could be the biggest economic opportunity of the 21st century.
ייתכן שזו ההזדמנות הכלכלית
הגדולה ביותר של המאה ה-21.
15:14
Moreover, if we succeed, it's going to be
יותר מזה. אם נצליח זה יהיה
15:18
the most important transformation for life on the planet since,
השינוי החשוב ביותר
מבחינת החיים עלי-אדמות מאז,
15:20
as Bill Joy says, we went from methane to oxygen in the atmosphere.
כדברי ביל ג'וי,
שעברנו ממתאן לחמצן באטמוספרה.
15:24
Now, here's the hard question, if the trajectory of all the world's
הנה השאלה הקשה.
אם מסלול ההתקדמות של כל
15:28
companies and individuals and policies and innovation
החברות והיחידים
והמדיניות והחידושים בעולם
15:33
is not going to be enough, what are we going to do? I don't know.
לא יספיק, מה נעשה?
אינני יודע.
15:37
Everyone here cares about changing the world
לכולם כאן חשוב לשנות את העולם,
15:45
and has made a difference in that one way or another.
ובדרך זו או אחרת,
כל אחד שינה משהו.
15:48
So, our call to action -- my call to you --
אז קריאתנו לנקיטת פעולה--
קריאתי אליכם היא,
15:51
is for you to make going green your next big thing, your gig.
לעשות את המהפכה הירוקה
ללהיט הבא שלכם.
15:55
What can you do? You can personally get carbon neutral.
מה האפשרויות? אפשר להפסיק
לפלוט פחמן כיוזמה אישית.
16:02
Go to ClimateCrisis.org or CarbonCalculator.com
היכנסו לאתרים
ClimateCrisis.org, CarbonCalculator.com
16:08
and buy carbon credits. You could join other leaders in mandating,
וקנו אשראי פחם.
הצטרפו למנהיגים אחרים בחקיקה
16:12
lobbying for mandated cap and trade in U.S. greenhouse gas reductions.
ובעידוד החקיקה
לצמצום גזי החממה בארה"ב.
16:17
There's six bills right now in Congress. Let's get one of them passed.
יש כרגע בקונגרס 6 חוקים.
הבה נעביר אחד מהם.
16:22
And the most important thing you can do, I think,
והדבר החשוב ביותר
שתוכלו לעשות, לדעתי:
16:27
is to use your personal power and your Rolodex
נצלו את עוצמתכם האישית
ואת פנקסי הכתובות שלכם
16:29
to lead your business, your institution, in going green.
כדי להנהיג את העסק והמוסד שלכם
בהפיכתו לירוק.
16:31
Do it like Wal-Mart, get it to go green
עשו זאת כמו "וול-מארט",
היפכו אותו לירוק
16:35
for its customers and its suppliers and for itself.
למען צרכניו,
למען ספקיו ולמען עצמו.
16:37
Really think outside the box.
חישבו באמת מחוץ לריבוע.
16:42
Can you imagine what it would be like if Amazon or eBay or Google
התוכלו לדמיין
את "אמזון", אי-ביי, "גוגל",
16:44
or Microsoft or Apple really went green and you caused that to happen?
"מיקרוסופט" או "אפל"
הופכים לירוקים הודות לכם?
16:49
It could be bigger than Wal-Mart.
זה יכול להיות גדול יותר
מ"וול-מארט".
16:54
I can't wait to see what we TEDsters do about this crisis.
אני מת לראות מה נעשה
לגבי המשבר הזה, אנו, אנשי TED.
16:59
And I really, really hope that we multiply all of our energy,
ואני באמת, באמת מקווה
שנשלב את כל מרצנו,
17:05
all of our talent and all of our influence to solve this problem.
את כל כשרונותינו והשפעתנו
כדי לפתור בעיה זו
17:09
Because if we do, I can look forward
כי אם נעשה זאת, אוכל לצפות
17:24
to the conversation I'm going to have with my daughter in 20 years.
לשיחה שתהיה לי עם בתי
בעוד 20 שנה.
17:30
(Applause)
[מחיאות כפיים]
17:34
Translated by Shlomo Adam
Reviewed by Asaf Dajczman

▲Back to top

About the speaker:

John Doerr - Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late.

Why you should listen

John Doerr, a partner in famed VC firm Kleiner Perkins Caufield & Byers, made upwards of $1 billion picking dot-com stars like Amazon, Google, Compaq and Netscape. (He also picked some flops, like Go Corporation and the scandal-ridden MyCFO.com.) He was famously quoted saying, "The Internet is the greatest legal creation of wealth in history," right before the dot-com crash. However, his business prowess earned him an appointment on President Obama's Economic Advisory Board in 2009 following the economic downturn. 

But now he's back, warning that carbon-dioxide-sputtering, gas-powered capitalism will destroy us all, and that going green may be the "biggest economic opportunity of the 21st century." So Kleiner Perkins has invested $200 million in so-called greentech, a combination of startups that are pioneering alternative energy, waste remediation and other schemes to prevent the coming environmental calamity. But Doerr is afraid that it might be too little, too late.

More profile about the speaker
John Doerr | Speaker | TED.com