English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@State Street Boston

Roger Stein: A bold new way to fund drug research

Роджър Стайн: Нов дързък начин за финансиране на научните изследвания на лекарства

Filmed
Views 907,863

Вярвате или не, потенциално животоспасяващи лекарства отлежават от 20 години в лабораториите без да са преминали през процеса на изпитване. Защо? Защото не могат да намерят финансиране, за да се даде начало на клинични опити – финансовият риск е твърде висок. Роджър Стайн е финансист, който изследва намаляването на риска. Заедно със свои колеги от Масачузетския технологичен институт (MIT) създава обещаващ финансов модел, който би могъл да помогне на стотици лекарства да започнат цикъла на изпитване. (Заснето на TED@StateStreet)

- Financial management expert
Roger Stein wants to bring financial engineering to the world of drug funding. Full bio

So this is a picture of my dad and me
На тази снимка сме с баща ми
00:12
at the beach in Far Rockaway,
на плажа във Фар Рокауей
00:16
or actually Rockaway Park.
или всъщност Рокауей Парк.
00:18
I'm the one with the blond hair.
Аз съм този с русата коса.
00:20
My dad's the guy with the cigarette.
Мъжът с цигарата е баща ми.
00:23
It was the '60s. A lot of people smoked back then.
Това е някъде през 60-те.
Много хора пушеха тогава.
00:25
In the summer of 2009,
През лятото на 2009 г.
00:27
my dad was diagnosed with lung cancer.
баща ми беше диагностициран
с рак на белите дробове.
00:29
Cancer is one of those things
that actually touches everybody.
Ракът всъщност е едно от онези неща,
които засягат всички.
00:34
If you're a man in the United States of the America,
Ако сте мъж от САЩ
00:37
you've got about a one in two chance
има 50-процентна вероятност да бъдете
00:40
of being diagnosed with cancer during your lifetime.
диагностициран с рак през живота ви.
00:42
If you're a woman, you've got
about a one in three chance
А ако сте жена, тогава
00:45
of being diagnosed with cancer.
вероятността е 1:3.
00:48
Everybody knows somebody
Всеки познава някой,
00:50
who's been diagnosed with cancer.
получил диагноза рак.
00:51
Now, my dad's doing better today,
Състоянието на баща ми се подобрява
00:55
and part of the reason for that is that
и донякъде това се дължи на факта,
00:56
he was able to participate in the trial
че успя да участва в клиничен опит
01:00
of an experimental new drug
на ново експериментално лекарство,
01:02
that happened to be specially formulated
по случайност разработено
01:03
and very good for his particular kind of cancer.
и много ефикасно точно за неговия вид рак.
01:05
There are over 200 kinds of cancer.
Има над 200 вида рак.
01:06
And what I want to talk about today is
Това, за което искам да говоря днес, е
01:10
how we can help more people like my dad,
как можем да помогнем
на повече хора като баща ми,
01:12
because we have to change the way
we think about raising money
защото трябва да преосмислим начина,
по който гледаме на набирането на средства
01:15
to fund cancer research.
за финансиране на изследователската дейност
за лечение на рака.
01:18
So a while after my dad was diagnosed,
Малко след поставянето
на диагнозата на баща ми
01:21
I was having coffee with my friend Andrew Lo.
се видях на кафе с приятеля ми Андрю Ло.
01:23
He's the head of the Laboratory
for Financial Engineering at MIT,
Ръководи лабораторията по финансово инженер- ство в Масачузетския технологичен институт,
01:26
where I also have a position,
където работя и аз,
01:29
and we were talking about cancer.
и си говорихме за рака.
01:31
And Andrew had been doing
his own bits of research,
Андрю провеждаше свое научно изследване.
01:32
and one of the things that he had been told
Едно от нещата, които му бяха казали,
01:35
and that he'd learned from studying the literature
и които беше научил
от специализираната литература,
01:37
was that there's actually a big bottleneck.
беше че всъщност има голяма пречка.
01:42
It's very difficult to develop new drugs,
Много е трудно да се разработват нови лекарства.
01:44
and the reason it's difficult to develop new drugs
Това е така,
01:46
is because in the early stages of drug development,
защото в самото начало на създаването им,
01:48
the drugs are very risky,
лекарствата са много рискови
01:50
and they're very expensive.
и освен това са много скъпи.
01:51
So Andrew asked me if I'd want to
Андрю ме попита дали искам
01:53
maybe work with him a bit,
да поработя с него,
01:55
work on some of the math and the analytics
да направим изчисления и анализи
01:56
and see if we could figure out
something we could do.
и да видим дали може да измислим нещо.
01:57
Now I'm not a scientist.
Аз не съм учен.
02:01
You know, I don't know how to build a drug.
Не знам как се създава лекарство.
02:03
And none of my coauthors, Andrew Lo
И нито един от съавторите ми, Андрю Ло,
02:05
or Jose Maria Fernandez or David Fagnan --
Хосе-Мария Фернандес или Дейвид Фагнан,
02:07
none of those guys -- are scientists either.
нито един от тях не е учен.
02:10
We don't know the first thing about
how to make a cancer drug.
Изобщо не знаем как се създават
лекарства срещу рака.
02:13
But we know a little bit about risk mitigation
Но имаме известни познания
за намаляването на риска
02:16
and a little bit about financial engineering,
и финансовото инженерство, така че
02:18
and so we started thinking, what could we do?
започнахме да мислим
какво бихме могли да направим.
02:20
What I'm going to tell you about is some work
Ще ви разкажа за нашата работа
02:23
we've been doing over the last couple years
през последните няколко години,
02:25
that we think could fundamentally change the way
която мислим, че може
да промени фундаментално начина,
02:27
research for cancer and lots
of other things gets done.
по който се провеждат изследванията
за борба с рака и други дейности.
02:29
We want to let the research drive the funding,
Искаме изследванията
да направляват финансирането,
02:33
not the other way around.
а не обратното.
02:36
So in order to get started, let me tell you
За начало, нека Ви кажа
02:38
how you get a drug financed.
как се финансира дадено лекарство.
02:39
Imagine that you're in your lab --
Представете си, че сме във Вашата лаборатория.
02:41
you're a scientist, you're not like me --
Вие сте учен, а не като мен.
02:43
you're a scientist, and you've developed
Учен сте, и сте разработили
02:45
a new compound that you think might be
ново съединение, което според Вас
02:46
therapeutic for somebody with cancer.
може да окаже терапевтично въздействие
върху раковия пациент.
02:49
Well, what you do is, you test in animals,
Провеждате изпитвания върху животни,
02:52
you test in test tubes,
в епруветки,
02:54
but there's this notion of going from the bench
но е необходим преход
от лабораторното изследване
02:55
to the bedside,
до болничното легло,
02:57
and in order to get from the bench, the lab,
и за да преминете от изследването в лабораторията
02:58
to the bedside, to the patients,
до леглото, т.е. до пациентите,
03:00
you've got to get the drug tested.
трябва да се извърши изпитване на лекарството.
03:02
And the way the drug gets tested is through a series
Това изпитване обикновено преминава
03:04
of, basically, experiments,
през поредица от мащабни експерименти,
03:06
through these large, they're called trials,
наречени опити,
03:07
that they do to determine whether the drug is safe
които определят дали лекарството е безопасно,
03:09
and whether it works and all these things.
дали действа и всички тези неща.
03:12
So the FDA has a very specific protocol.
Федералната агенция по лекарствата
има много специфичен протокол.
03:14
In the first phase of this testing,
Първата фаза на изпитването,
03:16
which is called testing for toxicity,
наречена изпитване за токсичност,
03:18
it's called Phase I.
се нарича Фаза 1.
03:20
In the first phase, you give
the drug to healthy people
През тази първа фаза
давате лекарството на здрави хора
03:22
and you see if it actually makes them sick.
и наблюдавате дали то ще ги разболее.
03:25
In other words, are the side effects just so severe
С други думи, дали страничните ефекти
са толкова тежки,
03:28
that no matter how much good it does,
че независимо от ползите му,
03:30
it's not going to be worth it?
няма да си струва.
03:31
Does it cause heart attacks, kill people,
Дали предизвиква инфаркт, дали убива хора,
03:33
liver failure, this kind of thing?
дали уврежда черния дроб и т.н.
03:35
And it turns out, that's a pretty high hurdle.
Това изпитване се оказва огромно препятствие.
03:36
About a third of all drugs drop out at that point.
Около 1/3 от лекарствата отпадат на този етап.
03:38
In the next phase, you test
to see if the drug's effective,
През следващата фаза се изпитва
дали лекарството е ефикасно.
03:41
and what you do there is you
give it to people with cancer
Давате го на хора, страдащи от рак,
03:44
and you see if it actually makes them better.
и наблюдавате дали ще има подобрение.
03:46
And that's also a higher hurdle. People drop out.
Това е следващото препятствие.
И тук има много отпаднали.
03:47
And in the third phase, you actually
test it on a very large sample,
През третата фаза давате лекарството
на много по-голяма група хора,
03:49
and what you're trying to determine
is what the right dose is, and also,
за да се опитате да прецените
каква е правилната доза
03:52
is it better than what's available today?
и дали е по-добро от останалите на пазара.
03:55
If not, then why build it?
Ако не е, защо да го създавате?
03:57
When you're done with all that,
След като сте преминали всички етапи,
03:59
what you have is a very small percentage of drugs
е останал съвсем малък процент лекарства,
04:01
that start the process actually
come out the other side.
които започват процеса на производство.
04:04
So those blue bottles, those blue bottles save lives,
Така че тези сини колби,
тези колби спасяват живот,
04:07
and they're also worth billions,
но също така струват милиарди,
04:10
sometimes billions a year.
понякога милиарди годишно.
04:12
So now here's a question:
Ето и въпросът:
04:14
if I were to ask you, for example,
Ако Ви помоля
04:16
to make a one-time investment of, say,
да направите еднократна инвестиция
от примерно
04:19
200 million dollars
200 милиона долара,
04:21
to buy one of those bottles,
за да купите една от тези колби,
04:23
so 200 million dollars up front, one time,
200 милиона предварително, еднократно,
04:25
to buy one of those bottles,
за да купите една от тези колби,
04:27
I won't tell you which one it is,
няма да Ви кажа коя точно,
04:28
and in 10 years, I'll tell you whether
you have one of the blue ones.
след 10 г. ще Ви кажа дали е някоя от сините.
04:30
Does that sound like a good deal for anybody?
Смятате ли, че сделката е добра?
04:34
No. No, right?
Не. Не, нали?
04:36
And of course, it's a very, very risky trial position,
Разбира се, това е много, много рискован опит,
04:37
and that's why it's very hard to get funding,
затова е толкова трудно
да се намери финансиране,
04:39
but to a first approximation,
но при първо приближение
04:41
that's actually the proposal.
именно това е предложението.
04:42
You have to fund these things
Трябва да финансирате всички тези неща,
04:44
from the early stages on. It takes a long time.
от най-ранния етап нататък.
Отнема дълго време.
04:46
So Andrew said to me, he said,
Андрю ми каза:
04:49
"What if we stop thinking about these as drugs?
"А какво ще стане, ако престанем да мислим
за тях като за лекарства
04:52
What if we start thinking about
them as financial assets?"
и започнем да гледаме на тях
като на финансови активи?"
04:54
They've got really weird payoff
structures and all that,
Имат наистина странна
структура на възвръщаемост,
04:57
but let's throw everything we know
но нека приложим към тях всичко, което знаем
04:59
about financial engineering at them.
за финансовото инженерство.
05:01
Let's see if we can use all the tricks of the trade
Можем ли да използваме
всички трикове от търговията
05:02
to figure out how to make these drugs
за да разберем как да превърнем тези лекарства
05:04
work as financial assets?
във финансови активи?
05:07
Let's create a giant fund.
Нека да създадем гигантски фонд.
05:10
In finance, we know what to do
Във финансите знаем
05:11
with assets that are risky.
какво да правим с рисковите активи.
05:13
You put them in a portfolio
Слагаме ги в портфолио
05:14
and you try to smooth out the returns.
и се опитваме да балансираме възвръщаемостта.
05:16
So we did some math, and it turned out
Направихме изчисления и се оказа, че
05:17
you could make this work,
but in order to make it work,
това може да проработи, но за целта
05:19
you need about 80 to 150 drugs.
ще ни трябват от 80 до 150 лекарства.
05:21
Now the good news is, there's plenty of drugs
Добрата новина е, че има много лекарства,
05:24
that are waiting to be tested.
които чакат да бъдат изпитани.
05:26
We've been told that there's a backlog
Разбрахме, че има резерви от
05:27
of about 20 years of drugs
лекарства, които от 20 години чакат
05:29
that are waiting to be tested but can't be funded.
да бъдат изпитани, но за тях няма финансиране.
05:32
In fact, that early stage of the funding process,
Всъщност началната фаза
на процеса на финансиране,
05:34
that Phase I and pre-clinical stuff,
Фаза 1 и предклиничните опити,
05:36
that's actually, in the industry,
called the Valley of Death
на жаргона на индустрията се наричат
"Долината на смъртта",
05:39
because it's where drugs go to die.
защото през нея умират много от лекарствата.
05:41
It's very hard to for them to get through there,
Трудно се преминава през тази фаза
05:43
and of course, if you can't get through there,
you can't get to the later stages.
и, разбира се, ако не я преминете,
не може да продължите нататък.
05:44
So we did this math, and we figured out, okay,
Направихме изчисления и установихме,
05:48
well, you know, you need about 80 to, say, 150,
че трябват около 80
05:50
or something like that, drugs.
до примерно 150 лекарства.
05:53
And then we did a little more math, and we said,
Продължихме с изчисленията
05:54
okay, well that's a fund of about
и пресметнахме, че е нужен фонд в размер на
05:56
three to 15 billion dollars.
между 3 и 15 милиарда долара.
05:58
So we kind of created a new problem
Така, решавайки стар проблем,
06:01
by solving the old one.
създадохме нов.
06:04
We were able to get rid of the risk,
but now we need a lot of capital,
Отървахме се от риска,
но сега пък ни трябваше огромен капитал.
06:05
and there's only one place to get that kind of capital,
Само на едно място
може да се набави такъв капитал -
06:07
the capital markets.
капиталовите пазари.
06:09
Venture capitalists don't have it.
Philanthropies don't have it.
Инвеститорите в рисков капитал нямат такъв. Филантропите - също.
06:11
But we have to figure out how we can
get people in the capital markets,
Трябва да разберем как да привлечем
на капиталовите пазари
06:13
who traditionally don't invest in this stuff,
хора, които обичайно не инвестират в такива неща
06:15
to want to invest in this stuff.
и да ги мотивираме да инвестират.
06:17
So again, financial engineering was helpful here.
Финансовото инженерство отново беше от полза.
06:19
Imagine the megafund actually starts empty,
Представете си, че в началото
мегафондът е празен.
06:22
and what it does is it issues some debt
Започва да издава обезпечения за дълг
06:25
and some equity,
и ценни книжа,
06:27
and that generates cash flow.
като така генерира паричен поток.
06:29
That cash flow is used, then, to buy
Този паричен поток се използва
06:30
that big portfolio of drugs that you need,
за купуването на голямото портфолио лекарства.
06:32
and those drugs start working their way
Така лекарствата започват дългия път
06:34
through that approval process,
на процеса на одобрение
06:35
and each time they go through
a next phase of approval,
и всеки път, когато преминават
през следващата фаза на одобрение,
06:37
they gain value.
генерират стойност.
06:39
And most of them don't make it,
Повечето не успяват,
06:39
but a few of them do,
но някои успяват.
06:41
and with the ones that gain value, you can sell some,
От тези, които натрупват стойност,
можете да продадете някои,
06:42
and when you sell them,
а когато ги продадете,
06:45
you have money to pay the interest on those bonds,
имате пари да платите лихва
върху издадените облигации,
06:46
but you also have money to
fund the next round of trials.
но също имате пари
да финансирате следващите фази на опитите.
06:48
It's almost self-funding.
Така фондът почти се финансира самостоятелно.
06:50
You do that for the course of the transaction,
Правите това по време на транзакцията, а когато
06:52
and when you're done, you liquidate the portfolio,
сте готови, правите портфолиото ликвидно,
06:55
pay back the bonds, and you can
изплащате облигациите и можете
06:57
give the equity holders a nice return.
да платите добре на собствениците на капитала.
06:58
So that was the theory, and we talked about it
Това беше теорията, говорихме малко за нея,
07:00
for a bit, we did a bunch of experiments,
направихме серия експерименти,
07:02
and then we said, let's really try to test it.
и си казахме, че трябва
да се опитаме да я тестваме.
07:04
We spent the next two years doing research.
През следващите две години
проведохме проучвания.
07:07
We talked to hundreds of experts in drug financing
Говорихме със стотици експерти
по финансиране на лекарства
07:10
and venture capital.
и с инвеститори на рисков капитал.
07:13
We talked to people who have developed drugs.
Говорихме с хора, които разработват лекарства,
07:15
We talked to pharmaceutical companies.
с фармацевтични компании.
07:17
We actually looked at the data for drugs,
Прегледахме данните
07:19
over 2,000 drugs that had been approved or denied
за повече от 2000 лекарства,
които са одобрени, отхвърлени
07:22
or withdrawn,
или изтеглени.
07:25
and we also ran millions of simulations.
Проведохме милиони симулации.
07:26
And all that actually took a lot of time.
Всичко това отне много време.
07:29
But when we were done, what we found was something that was sort of surprising.
Когато бяхме готови,
резултатите бяха донякъде изненадващи.
07:32
It was actually feasible to structure that fund
Беше възможно да се направи такъв фонд,
07:35
such that when you were done structuring it,
за който след създаването му
07:37
you could actually produce low-risk bonds
да може да се издават нискорискови облигации,
07:39
that would be attractive to bond holders,
които да са атрактивни за притежателите,
07:42
that would give you yields of
about five to eight percent,
носейки между 5-8% печалба.
07:43
and you could produce equity
Бихте могли също да издавате ценни книжа,
07:46
that would give equity holders
about a 12-percent return.
които да имат 12% възвръщаемост.
07:47
Now those returns aren't going to be attractive
Тази възвръщаемост няма да е атрактивна
07:50
to a venture capitalist.
за инвеститорите в рисков капитал.
07:51
Venture capitalists are those guys
who want to make those big bets
Тези инвеститори искат да правят големи залози
07:53
and get those billion dollar payoffs.
и да получават печалби
в размер на милиарди долари.
07:55
But it turns out, there are lots of other folks
that would be interested in that.
Оказва се обаче,
че много други хора биха били заинтригувани.
07:57
That's right in the investment sweet spot
А именно удобната ниша на
08:00
of pension funds and 401(k) plans
пенсионните фондове,
плановете за пенсиониране 401(k)
08:02
and all this other stuff.
и други подобни.
08:04
So we published some articles
in the academic press.
Публикувахме няколко статии
в академичните издания.
08:06
We published articles in medical journals.
Публикувахме в медицинските списания;
08:08
We published articles in finance journals.
както и във финансовите.
08:11
But it wasn't until we actually
Но получихме начален тласък
08:13
got the popular press interested in this
едва когато се заинтригуваха
08:15
that we began to get some traction.
популярните издания.
08:16
We wanted to do something more than
just make people aware of it, though.
Не искахме само да информираме хората
за нашите открития.
08:19
We wanted people to get involved.
Искахме да накараме хората да участват.
08:22
So what we did was, we actually
took all of our computer code
Затова публикувахме онлайн
целия компютърен код
08:23
and made that available online
като отворен код,
08:25
under an open-source license
като така е публично достъпен
08:27
to anybody that wanted it.
за всички, които се интересуват.
08:28
And you guys can download it today
Вие също можете да го свалите днес.
08:30
if you want to run your own experiments
to see if this would work.
Можете да проведете свои експерименти,
за да видите как работи.
08:32
And that was really effective, because people
Оказа се наистина ефективно, защото хората,
08:34
that didn't believe our assumptions
които не вярваха в нашите предположения,
08:35
could try their own assumptions
and see how it would work.
можеха да пробват своите и да ги проверят.
08:37
Now there's an obvious problem, which is,
Очевадният проблем е
08:40
is there enough money in
the world to fund this stuff?
дали има достатъчно пари в света,
които да финансират такива неща.
08:42
I've told you there's enough drugs,
Вече споменах, че има достатъчно лекарства,
08:44
but is there enough money?
но има ли достатъчно пари?
08:46
There's 100 trillion dollars of capital
В момента има 100 трилиона долара капитал,
08:48
currently invested in fixed-income securities.
инвестирани в ценни книжа с фиксирани доходи.
08:50
That's a hundred thousand billion.
Това са сто хиляди милиарда.
08:54
There's plenty of money.
Има много пари.
08:58
(Laughter)
(Смях)
08:59
But what we realized was that it's
more than just money that's required.
Осъзнахме обаче, че е необходимо
нещо повече от пари.
09:03
We had to get people motivated,
people to get involved,
Трябваше да мотивираме хората,
да ги накараме да се включат,
09:06
and people had to understand this.
да ни разберат.
09:08
And so we started thinking about all
the different things that could go wrong.
Започнахме да мислим за нещата,
които биха могли да се объркат.
09:10
What are all the challenges to doing
this that might get in the way?
Какви са предизвикателствата по пътя?
09:13
And we had a long list, and so what we did was
Получи се дълъг списък.
Разпределихме отделните аспекти
09:16
we assigned a bunch of people, including ourselves,
на проблема сред доста хора,
включително помежду си,
09:18
different pieces of this problem,
и започнахме.
09:21
and we said, could you start
a work stream on credit risk?
На една от групите предложихме
да работи по кредитния риск.
09:23
Could you start a work stream
on the regulatory aspects?
На друга възложихме регулаторната уредба.
09:26
Could you start a work stream on
Можете ли да организирате работна група,
09:28
how you would actually manage so many projects?
която на свой ред да ръководи
толкова много проекти?
09:29
And we had all these experts get together
Събрахме експертите на едно място
09:32
and do these different work streams,
и определихме различните работни групи.
09:34
and then we held a conference.
След това организираме конференция.
09:35
The conference was held over
the summer, this past summer.
Конференцията се проведе миналото лято.
09:38
It was an invitation-only conference.
Беше само с покани.
09:40
It was sponsored by the American Cancer Society
Беше спонсорирана
от Американското общество за борба с рака
09:42
and done in collaboration
и се проведе със съдействието на
09:44
with the National Cancer Institute.
Националния институт за борба с рака.
09:46
And we had experts from every field
that we thought would be important,
Поканихме експерти от всяка област,
която сметнахме за важна,
09:48
including the government, including
включително представители на правителството,
09:51
people that run research centers and so on,
както и ръководителите на научноизследователски центрове и т.н.
09:53
and for two days they sat around
and heard the reports
Два дни седяхме около масата,
изслушвайки докладите
09:54
from those five work streams,
and they talked about it.
на петте работни групи и ги дискутирахме.
09:56
It was the first time
Това беше първият път,
09:58
that the people who could actually make this happen
когато хората имаха възможност
да седнат на една маса
10:00
sat across the table from each other
и да дискутират тези въпроси
10:01
and had these conversations.
помежду си.
10:03
Now these conferences, it's typical to have a dinner,
На такива конференции
е обичайно да се даде вечеря,
10:05
and at that dinner,
на която участниците
10:09
you kind of get to know each other,
се опознават
10:10
sort of like what we're doing here.
и научават защо всеки от тях е там.
10:12
I happened to look out the window,
Случайно погледнах през прозореца
10:13
and hand on my heart, I looked out the window
и, честна дума, през онази вечер
10:15
on the night of this conference --
it was the summertime --
погледнах през прозореца, беше през лятото,
10:17
and that's what I saw, it was a double rainbow.
и видях двойна дъга.
10:18
So I'd like to think it was a good sign.
Мисля, че това беше добър знак.
10:21
Since the conference, we've got people working
След тази конференция
по проекта вече работят хора
10:24
between Paris and San Francisco,
от Париж до Сан Франциско,
10:26
lots of different folks working on this
съвсем различни хора,
10:28
to try to see if we can really make it happen.
които се опитват да разберат
дали е възможна реализацията му.
10:29
We're not looking to start a fund,
Не целим да създадем фонд,
10:32
but we want somebody else to do this.
но искаме някой друг да го направи.
10:33
Because, again, I'm not a scientist.
Защото, повтарям, аз не съм учен.
10:35
I can't build a drug.
Не мога да създавам лекарства.
10:38
I'm never going to have enough money
Никога няма да имам достатъчно пари,
10:40
to fund even one of those trials.
за да финансирам дори един от тези опити.
10:41
But all of us together, with our 401(k)'s,
Но всички ние взети заедно,
с нашите планове 401(k)
10:44
with our 529 plans, with our pension plans,
и 529, с пенсионни ни планове,
10:47
all of us together can actually fund hundreds of trials
всички ние заедно можем да финансираме стотици опити,
10:49
and get paid well for doing it
да получим добра възвращаемост
10:52
and save millions of lives like my dad.
и да спасим живота на милиони хора,
като този на баща ми.
10:54
Thank you.
Благодаря Ви.
10:56
(Applause)
(Аплодисменти)
10:59
Translated by Ina Krasteva
Reviewed by Biliana Nikolova

▲Back to top

About the speaker:

Roger Stein - Financial management expert
Roger Stein wants to bring financial engineering to the world of drug funding.

Why you should listen

Roger Stein is a senior lecturer in finance at MIT's Sloan School of Management and a research affiliate at the MIT Laboratory for Financial Engineering. He is also the former chief analytics officer at State Street Global Exchange. He has been working in risk modeling and financial prediction for almost 25 years; his products and services are used widely in industry and have become benchmarks in banking and finance. With MIT colleagues, he is currently collaborating on a new model that uses modern risk management methods and financial engineering techniques to change the way new drug research is funded.

Previously he was managing director of research and academic relations globally for Moody’s Corporation, and prior to that was president of Moody’s Research Labs. He has a Ph.D. from New York University, has coauthored two full-length texts on applied analytics, and has written more than 50 academic articles and papers. He has also been practicing Aikido since 1980.

More profile about the speaker
Roger Stein | Speaker | TED.com