English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@State Street Boston

Roger Stein: A bold new way to fund drug research

Nowy sposób finansowania badań nad lekami

Filmed
Views 907,863

Uwierzcie albo nie, około 20 lat leków potencjalnie ratujących życie jest teraz w laboratoriach, nieprzetestowanych. Dlaczego? Bo nie są w stanie uzyskać funduszy na testy; ryzyko finansowe jest zbyt wysokie. Roger Stein jest finansistą i interesuje go ograniczanie ryzyka. On i jego koledzy z MIT wymyślili nowy obiecujący model finansowy który mógłby doprowadzić do przetestowania setek leków (sfilmowano na TED@StateStreet).

- Financial management expert
Roger Stein wants to bring financial engineering to the world of drug funding. Full bio

To zdjęcie mnie i mojego taty
na plaży Far Rockaway
00:12
So this is a picture of my dad and me
00:16
at the beach in Far Rockaway,
lub raczej w Rockaway Park.
00:18
or actually Rockaway Park.
Blondyn na zdjęciu to ja.
00:20
I'm the one with the blond hair.
Mój ojciec to ten z papierosem.
00:23
My dad's the guy with the cigarette.
To były lata 60. Wielu ludzi wtedy paliło.
00:25
It was the '60s. A lot of people smoked back then.
W lecie 2009 roku zdiagnozowano
u niego raka płuc.
00:27
In the summer of 2009,
00:29
my dad was diagnosed with lung cancer.
Nowotwór to jedna z tych rzeczy,
która dotyka wszystkich.
00:34
Cancer is one of those things
that actually touches everybody.
Jeśli jesteś mężczyzną w USA,
masz szansę 1:2,
00:37
If you're a man in the United States of the America,
że w ciągu całego twojego życia
00:40
you've got about a one in two chance
zostanie zdiagnozowany u ciebie nowotwór.
00:42
of being diagnosed with cancer during your lifetime.
Jeśli jesteś kobietą, masz szansę 1:3
00:45
If you're a woman, you've got
about a one in three chance
na zdiagnozowanie u ciebie nowotworu.
00:48
of being diagnosed with cancer.
Każdy zna kogoś, kto miał raka.
00:50
Everybody knows somebody
00:51
who's been diagnosed with cancer.
Teraz mój tata ma się
lepiej, częściowo dlatego,
00:55
Now, my dad's doing better today,
00:56
and part of the reason for that is that
że miał szansę wziąć udział w testach
01:00
he was able to participate in the trial
nowego eksperymentalnego leku,
specjalnie zaprojektowanego
01:02
of an experimental new drug
01:03
that happened to be specially formulated
i skutecznego dla tego typu nowotworu.
01:05
and very good for his particular kind of cancer.
01:06
There are over 200 kinds of cancer.
Jest ponad 200 odmian raka.
Chcę dziś mówić o tym,
01:10
And what I want to talk about today is
jak pomóc ludziom takim, jak mój ojciec,
01:12
how we can help more people like my dad,
ponieważ musimy zmienić sposób myślenia
01:15
because we have to change the way
we think about raising money
o zdobywaniu pieniędzy
na badania nad rakiem.
01:18
to fund cancer research.
Niedługo po diagnozie mojego taty
01:21
So a while after my dad was diagnosed,
byłem na kawie z moim
przyjacielem Andrew LO.
01:23
I was having coffee with my friend Andrew Lo.
Jest dyrektorem
Laboratorium Inżynierii Finansowej na MIT,
01:26
He's the head of the Laboratory
for Financial Engineering at MIT,
gdzie ja również mam posadę.
01:29
where I also have a position,
Rozmawialiśmy o raku.
01:31
and we were talking about cancer.
Andrew prowadził trochę
samodzielnych badań
01:32
And Andrew had been doing
his own bits of research,
i jedną z rzeczy, którą mu powiedziano
01:35
and one of the things that he had been told
i której dowiedział się z literatury
01:37
and that he'd learned from studying the literature
to to, że istnieje poważne wąskie gardło.
01:42
was that there's actually a big bottleneck.
Bardzo trudno stworzyć nowy
lek, a powodem jest to,
01:44
It's very difficult to develop new drugs,
01:46
and the reason it's difficult to develop new drugs
że we wczesnych fazach badań nad lekiem
01:48
is because in the early stages of drug development,
jego użycie jest ryzykowne
oraz bardzo drogie.
01:50
the drugs are very risky,
01:51
and they're very expensive.
Andrew zapytał mnie, czy nie chciałbym
01:53
So Andrew asked me if I'd want to
01:55
maybe work with him a bit,
trochę z nim popracować
01:56
work on some of the math and the analytics
nad matematyką i analityką
i zobaczyć, co moglibyśmy zrobić.
01:57
and see if we could figure out
something we could do.
Nie jestem naukowcem.
02:01
Now I'm not a scientist.
Nie wiem, jak wynaleźć lek.
02:03
You know, I don't know how to build a drug.
Żaden z moich współpracowników, Andrew LO,
02:05
And none of my coauthors, Andrew Lo
Jose Maria Fernandez, David Fagnan --
02:07
or Jose Maria Fernandez or David Fagnan --
oni też nie są naukowcami.
02:10
none of those guys -- are scientists either.
Nie mamy zielonego pojęcia,
jak się zabrać do stworzenia leku na raka.
02:13
We don't know the first thing about
how to make a cancer drug.
Ale wiemy nieco o zmniejszaniu ryzyka
02:16
But we know a little bit about risk mitigation
oraz inżynierii finansowej,
02:18
and a little bit about financial engineering,
więc zaczęliśmy myśleć, co możemy zrobić?
02:20
and so we started thinking, what could we do?
Chcę wam powiedzieć o pracy
02:23
What I'm going to tell you about is some work
prowadzonej przez ostatnie parę lat,
02:25
we've been doing over the last couple years
która, jak uważamy, może zupełnie zmienić
02:27
that we think could fundamentally change the way
sposób prowadzenia badań nad rakiem
i wiele innych rzeczy.
02:29
research for cancer and lots
of other things gets done.
Chcemy, aby to badania
02:33
We want to let the research drive the funding,
prowadziły do finansowania,
a nie na odwrót.
02:36
not the other way around.
Pozwólcie, że powiem, jak sfinansować lek.
02:38
So in order to get started, let me tell you
02:39
how you get a drug financed.
Powiedzmy, że jesteście w laboratorium
jako naukowcy, nie tak, jak ja.
02:41
Imagine that you're in your lab --
02:43
you're a scientist, you're not like me --
02:45
you're a scientist, and you've developed
Wymyśliliście nowy związek chemiczny,
który waszym zdaniem może
pomóc komuś z rakiem.
02:46
a new compound that you think might be
02:49
therapeutic for somebody with cancer.
Najpierw testujecie go na
zwierzętach, w probówkach,
02:52
Well, what you do is, you test in animals,
02:54
you test in test tubes,
ale chcielibyście przenieść to z pracowni
do szpitalnego łóżka.
02:55
but there's this notion of going from the bench
02:57
to the bedside,
Aby dotrzeć z laboratorium do pacjentów,
02:58
and in order to get from the bench, the lab,
03:00
to the bedside, to the patients,
musicie przetestować swój lek.
03:02
you've got to get the drug tested.
W przypadku leków robi się to
przez serię eksperymentów,
03:04
And the way the drug gets tested is through a series
03:06
of, basically, experiments,
przez duże testy kliniczne
03:07
through these large, they're called trials,
- sprawdza się, czy lek jest bezpieczny
- i czy działa tak, jak powinien.
03:09
that they do to determine whether the drug is safe
03:12
and whether it works and all these things.
Agencja Żywności i Leków
ma odpowiednią procedurę.
03:14
So the FDA has a very specific protocol.
Pierwsza faza, zwana testem
na toksyczność, to faza I.
03:16
In the first phase of this testing,
03:18
which is called testing for toxicity,
03:20
it's called Phase I.
Podaje się lek zdrowym ludziom
03:22
In the first phase, you give
the drug to healthy people
i sprawdza, czy powoduje jakieś problemy.
03:25
and you see if it actually makes them sick.
Innymi słowy, czy skutki uboczne
są tak poważne,
03:28
In other words, are the side effects just so severe
03:30
that no matter how much good it does,
że przekreślą korzyści,
które daje nowy lek.
03:31
it's not going to be worth it?
Czy powoduje zawały serca,
zabija, uszkadza wątrobę.
03:33
Does it cause heart attacks, kill people,
03:35
liver failure, this kind of thing?
Okazuje się,
że to postawiona wysoko poprzeczka.
03:36
And it turns out, that's a pretty high hurdle.
03:38
About a third of all drugs drop out at that point.
Jedna trzecia leków
odpada na tym poziomie.
W następnej fazie
testuje się efektywność leku.
03:41
In the next phase, you test
to see if the drug's effective,
Podaje się go ludziom z nowotworem
03:44
and what you do there is you
give it to people with cancer
i sprawdza, czy nastąpi poprawa.
03:46
and you see if it actually makes them better.
To też duża przeszkoda. Ludzie rezygnują.
03:47
And that's also a higher hurdle. People drop out.
W trzeciej fazie,
podczas testów na dużej liczbie ludzi
03:49
And in the third phase, you actually
test it on a very large sample,
dąży się do określenia właściwej dawki
i sprawdzenia,
03:52
and what you're trying to determine
is what the right dose is, and also,
czy lek jest lepszy niż te już dostępne.
03:55
is it better than what's available today?
03:57
If not, then why build it?
Jeśli nie, po co go wprowadzać?
Gdy skończysz te wszystkie procedury
03:59
When you're done with all that,
pozostaje ci jedynie
bardzo mały procent leków,
04:01
what you have is a very small percentage of drugs
które w międzyczasie
nie zostały odrzucone.
04:04
that start the process actually
come out the other side.
Te niebieskie butelki ratują życie,
04:07
So those blue bottles, those blue bottles save lives,
są także warte miliardy,
czasami miliardy rocznie.
04:10
and they're also worth billions,
04:12
sometimes billions a year.
Oto pytanie:
04:14
So now here's a question:
gdybym was poprosił na przykład
04:16
if I were to ask you, for example,
o jednorazową inwestycję,
powiedzmy, 200 milionów dolarów.
04:19
to make a one-time investment of, say,
04:21
200 million dollars
Macie kupić jedną z tych butelek
04:23
to buy one of those bottles,
za 200 milionów dolarów z
góry, nie powiem wam, którą.
04:25
so 200 million dollars up front, one time,
04:27
to buy one of those bottles,
W ciągu 10 lat dowiecie się,
04:28
I won't tell you which one it is,
czy macie jedną z tych niebieskich.
04:30
and in 10 years, I'll tell you whether
you have one of the blue ones.
Czy to brzmi jak dobry interes?
04:34
Does that sound like a good deal for anybody?
Nie, prawda?
04:36
No. No, right?
I oczywiście, to jest
bardzo, bardzo ryzykowne.
04:37
And of course, it's a very, very risky trial position,
04:39
and that's why it's very hard to get funding,
Dlatego bardzo trudno uzyskać pieniądze,
04:41
but to a first approximation,
bo na pierwszy rzut oka to
właśnie taka propozycja.
04:42
that's actually the proposal.
Trzeba finansować te rzeczy
04:44
You have to fund these things
od wczesnych etapów.
To zajmuje dużo czasu.
04:46
from the early stages on. It takes a long time.
Andrew powiedział do mnie:
04:49
So Andrew said to me, he said,
"A jeśli możemy
przestać myśleć o tym jako o leku?
04:52
"What if we stop thinking about these as drugs?
Co, jeśli uznamy je za aktywa finansowe?
04:54
What if we start thinking about
them as financial assets?"
Mają naprawdę dziwną strukturę spłaty,
04:57
They've got really weird payoff
structures and all that,
ale wykorzystajmy wszystko,
04:59
but let's throw everything we know
co wiemy o inżynierii finansowej.
05:01
about financial engineering at them.
Czy można użyć sztuczek handlowych,
05:02
Let's see if we can use all the tricks of the trade
aby dowiedzieć się, jak sprawić,
05:04
to figure out how to make these drugs
by leki pracowały jako aktywa finansowe?
05:07
work as financial assets?
Stwórzmy gigantyczny fundusz.
05:10
Let's create a giant fund.
W finansach wiemy, co robić
05:11
In finance, we know what to do
z aktywami, które są ryzykowne.
05:13
with assets that are risky.
05:14
You put them in a portfolio
Umieszczamy je w portfolio
i spłaszczamy rozkład stóp zwrotu.
05:16
and you try to smooth out the returns.
Trochę matematyki i okazało się,
05:17
So we did some math, and it turned out
05:19
you could make this work,
but in order to make it work,
że można tego dokonać,
ale aby to działało,
potrzeba około 80 do 150 leków.
05:21
you need about 80 to 150 drugs.
Dobra wiadomość - jest wiele
leków czekających na testy.
05:24
Now the good news is, there's plenty of drugs
05:26
that are waiting to be tested.
Wiemy, że są informacje z 20 lat wstecz
05:27
We've been told that there's a backlog
o lekach, które czekają na testy,
ale nie mają finansowania.
05:29
of about 20 years of drugs
05:32
that are waiting to be tested but can't be funded.
Ten wczesny etap finansowania,
05:34
In fact, that early stage of the funding process,
faza I i te przedkliniczne rzeczy
05:36
that Phase I and pre-clinical stuff,
w branży nazywa się Doliną Śmierci,
05:39
that's actually, in the industry,
called the Valley of Death
bo właśnie tam giną leki.
05:41
because it's where drugs go to die.
Bardzo trudno jest je przepchnąć,
05:43
It's very hard to for them to get through there,
ale jeśli tego nie przejdziesz,
nie wejdziesz na dalsze etapy.
05:44
and of course, if you can't get through there,
you can't get to the later stages.
Zrobiliśmy obliczenia i wyszło,
że potrzeba mniej więcej
05:48
So we did this math, and we figured out, okay,
05:50
well, you know, you need about 80 to, say, 150,
od 80 do 150 leków.
05:53
or something like that, drugs.
Po kolejnych obliczeniach stwierdziliśmy,
05:54
And then we did a little more math, and we said,
05:56
okay, well that's a fund of about
że to musi być fundusz na 3
do 15 miliardów dolarów.
05:58
three to 15 billion dollars.
Więc stworzyliśmy nowy problem
rozwiązując ten stary.
06:01
So we kind of created a new problem
06:04
by solving the old one.
Pozbyliśmy się ryzyka,
ale teraz potrzeba dużo kapitału
06:05
We were able to get rid of the risk,
but now we need a lot of capital,
i jest tylko jeden sposób
zdobycia go, rynki kapitałowe.
06:07
and there's only one place to get that kind of capital,
06:09
the capital markets.
Prywatni inwestorzy
i organizacje charytatywne go nie mają.
06:11
Venture capitalists don't have it.
Philanthropies don't have it.
Trzeba skłonić ludzi na rynku kapitałowym,
06:13
But we have to figure out how we can
get people in the capital markets,
którzy zwykle w to nie inwestują,
aby chcieli to zrobić.
06:15
who traditionally don't invest in this stuff,
06:17
to want to invest in this stuff.
Jeszcze raz inżynieria finansowa
okazała się pomocna.
06:19
So again, financial engineering was helpful here.
Załóżmy, że megafundusz startuje pusty,
06:22
Imagine the megafund actually starts empty,
emituje obligacje oraz
udziały, co generuje
06:25
and what it does is it issues some debt
06:27
and some equity,
przepływ środków pieniężnych.
06:29
and that generates cash flow.
Jest on używany, aby kupić
06:30
That cash flow is used, then, to buy
duży portfel leków i te leki przechodzą
06:32
that big portfolio of drugs that you need,
06:34
and those drugs start working their way
przez proces zatwierdzania.
06:35
through that approval process,
Z każdą kolejną fazą zyskują wartość.
06:37
and each time they go through
a next phase of approval,
06:39
they gain value.
Większość z nich nie da
rady ale kilka z nich,
06:39
And most of them don't make it,
06:41
but a few of them do,
te, które zyskują wartość, można sprzedać
06:42
and with the ones that gain value, you can sell some,
i gdy je sprzedajesz, masz pieniądze,
aby zapłacić odsetki od obligacji.
06:45
and when you sell them,
06:46
you have money to pay the interest on those bonds,
06:48
but you also have money to
fund the next round of trials.
Masz także pieniądze
na kolejne testy kliniczne.
06:50
It's almost self-funding.
To niemal samofinansowanie.
Możesz to zrobić dla przebiegu transakcji,
06:52
You do that for the course of the transaction,
a kiedy skończysz, likwidujesz
portfolio, spłacasz obligacje
06:55
and when you're done, you liquidate the portfolio,
06:57
pay back the bonds, and you can
i możesz wypłacić akcjonariuszom zyski.
06:58
give the equity holders a nice return.
To była teoria, omówiliśmy ją,
07:00
So that was the theory, and we talked about it
zrobiliśmy kilka eksperymentów,
07:02
for a bit, we did a bunch of experiments,
i powiedzieliśmy:
"Spróbujmy to przetestować."
07:04
and then we said, let's really try to test it.
Spędziliśmy następne
dwa lata na badaniach.
07:07
We spent the next two years doing research.
Rozmawialiśmy z setkami ekspertów
od finansowania leków
07:10
We talked to hundreds of experts in drug financing
i kapitału podwyższonego ryzyka.
07:13
and venture capital.
Z ludźmi, którzy tworzyli leki,
z firmami farmaceutycznymi.
07:15
We talked to people who have developed drugs.
07:17
We talked to pharmaceutical companies.
Przyjrzeliśmy się danym ponad 2000 leków,
07:19
We actually looked at the data for drugs,
które zostały zatwierdzone, odrzucone
07:22
over 2,000 drugs that had been approved or denied
lub wycofane, wykonaliśmy
miliony symulacji.
07:25
or withdrawn,
07:26
and we also ran millions of simulations.
To wszystko zajęło dużo czasu.
07:29
And all that actually took a lot of time.
Kiedy skończyliśmy,
odkryliśmy coś zaskakującego.
07:32
But when we were done, what we found was something that was sort of surprising.
Faktycznie da się utworzyć fundusz
07:35
It was actually feasible to structure that fund
w taki sposób, że po jego skonstruowaniu
07:37
such that when you were done structuring it,
można wypuścić obligacje o niskim ryzyku,
07:39
you could actually produce low-risk bonds
atrakcyjne dla ich posiadaczy,
07:42
that would be attractive to bond holders,
07:43
that would give you yields of
about five to eight percent,
dające stopy zwrotu w granicach 5-8%
i pozwalający tworzyć kapitał,
07:46
and you could produce equity
który dałby inwestorom 12% stopę zwrotu.
07:47
that would give equity holders
about a 12-percent return.
Takie zwroty nie będą atrakcyjne
dla tych, którzy inwestują
07:50
Now those returns aren't going to be attractive
07:51
to a venture capitalist.
w kapitał wysokiego ryzyka,
07:53
Venture capitalists are those guys
who want to make those big bets
oni chcą dużych zakładów
i miliardowych wypłat.
07:55
and get those billion dollar payoffs.
07:57
But it turns out, there are lots of other folks
that would be interested in that.
Ale okazuje się, że jest wielu
potencjalnie zainteresowanych.
08:00
That's right in the investment sweet spot
To jest ulubiony zakres inwestycji
funduszy i planów emerytalnych
08:02
of pension funds and 401(k) plans
i tym podobnych rzeczy.
08:04
and all this other stuff.
Wydaliśmy kilka artykułów
w prasie naukowej.
08:06
So we published some articles
in the academic press.
Publikowaliśmy w czasopismach
medycznych oraz finansowych.
08:08
We published articles in medical journals.
08:11
We published articles in finance journals.
Ale coś się ruszyło dopiero,
gdy popularna prasa
08:13
But it wasn't until we actually
08:15
got the popular press interested in this
się tym zainteresowała.
08:16
that we began to get some traction.
Chcieliśmy czegoś więcej
niż uświadomić ludzi.
08:19
We wanted to do something more than
just make people aware of it, though.
Chcieliśmy zaangażowania.
08:22
We wanted people to get involved.
Wzięliśmy wszystkie nasze kody źródłowe
08:23
So what we did was, we actually
took all of our computer code
i udostępniliśmy je online
na licencji open source
08:25
and made that available online
08:27
under an open-source license
każdemu, kto chciał.
08:28
to anybody that wanted it.
I wy możecie je dziś pobrać,
08:30
And you guys can download it today
jeśli chcecie sami sprawdzić,
czy to działa.
08:32
if you want to run your own experiments
to see if this would work.
To naprawdę skuteczne, gdyż ci,
którzy nie wierzyli naszym założeniom,
08:34
And that was really effective, because people
08:35
that didn't believe our assumptions
08:37
could try their own assumptions
and see how it would work.
mogli spróbować własnych
i zobaczyć jak to działa.
Pojawia się oczywisty problem,
08:40
Now there's an obvious problem, which is,
czy jest dość dużo pieniędzy na świecie?
08:42
is there enough money in
the world to fund this stuff?
Jest wystarczająco dużo leków,
a czy jest wystarczająco dużo pieniędzy?
08:44
I've told you there's enough drugs,
08:46
but is there enough money?
08:48
There's 100 trillion dollars of capital
100 bilionów dolarów kapitału
jest obecnie inwestowanych
w papiery o stałym dochodzie.
08:50
currently invested in fixed-income securities.
To jest sto tysięcy miliardów.
08:54
That's a hundred thousand billion.
Jest mnóstwo pieniędzy.
08:58
There's plenty of money.
(Śmiech)
08:59
(Laughter)
Ale zrozumieliśmy, że potrzeba więcej,
niż tylko pieniędzy.
09:03
But what we realized was that it's
more than just money that's required.
Trzeba zmotywować i zaangażować ludzi
09:06
We had to get people motivated,
people to get involved,
a oni muszą to zrozumieć.
09:08
and people had to understand this.
I tak zaczęliśmy myśleć tym,
co mogłoby się nie powieść.
09:10
And so we started thinking about all
the different things that could go wrong.
Jakie wyzwania mogą stanąć nam na drodze?
09:13
What are all the challenges to doing
this that might get in the way?
Mieliśmy długą listę, więc
przypisaliśmy kilku osobom,
09:16
And we had a long list, and so what we did was
09:18
we assigned a bunch of people, including ourselves,
w tym i sobie,
różne elementy tego problemu,
09:21
different pieces of this problem,
i poprosiliśmy ich o rozpoczęcie prac
09:23
and we said, could you start
a work stream on credit risk?
nad ryzykiem kredytowym,
nad aspektami regulacyjnymi,
09:26
Could you start a work stream
on the regulatory aspects?
09:28
Could you start a work stream on
nad tym, jak zarządzać tyloma projektami?
09:29
how you would actually manage so many projects?
Zebraliśmy wszystkich ekspertów,
09:32
And we had all these experts get together
by pracowali nad tym wszystkim
09:34
and do these different work streams,
09:35
and then we held a conference.
i następnie zorganizowaliśmy konferencję.
Odbyła się ona tego lata
i była tylko dla zaproszonych.
09:38
The conference was held over
the summer, this past summer.
Sponsorowało ją
09:40
It was an invitation-only conference.
Amerykańskie Stowarzyszenie
ds. Walki z Rakiem,
09:42
It was sponsored by the American Cancer Society
09:44
and done in collaboration
a zorganizowaliśmy ją we współpracy
09:46
with the National Cancer Institute.
z Narodowym Instytutem Nowotworowym.
Zaprosiliśmy ekspertów
ze wszystkich ważnych obszarów
09:48
And we had experts from every field
that we thought would be important,
łącznie z rządem,
dyrektorami ośrodków badawczych itd.
09:51
including the government, including
09:53
people that run research centers and so on,
Przez dwa dni wszyscy słuchali sprawozdań
09:54
and for two days they sat around
and heard the reports
z tych pięciu dziedzin prac i omawiali je.
09:56
from those five work streams,
and they talked about it.
09:58
It was the first time
Po raz pierwszy ludzie, którzy
mogą wprowadzić to w życie
10:00
that the people who could actually make this happen
10:01
sat across the table from each other
siedzieli razem przy stole i rozmawiali.
10:03
and had these conversations.
Podczas konferencji zwykle jest obiad
10:05
Now these conferences, it's typical to have a dinner,
i w trakcie tego obiadu
10:09
and at that dinner,
wszyscy wzajemnie się
poznają, podobnie jak tutaj.
10:10
you kind of get to know each other,
10:12
sort of like what we're doing here.
Popatrzyłem przez okno i, z ręką na sercu,
10:13
I happened to look out the window,
10:15
and hand on my heart, I looked out the window
w noc tej konferencji - to było latem -
10:17
on the night of this conference --
it was the summertime --
zobaczyłem podwójną tęczę.
10:18
and that's what I saw, it was a double rainbow.
Więc chciałbym myśleć, że to dobry znak.
10:21
So I'd like to think it was a good sign.
Od konferencji mamy ludzi pracujących
10:24
Since the conference, we've got people working
między Paryżem i San Francisco,
10:26
between Paris and San Francisco,
mnóstwo ludzi pracujących nad tym,
10:28
lots of different folks working on this
by przekonać się,
czy można to zrealizować.
10:29
to try to see if we can really make it happen.
Nie zamierzamy uruchomić funduszu,
10:32
We're not looking to start a fund,
10:33
but we want somebody else to do this.
ale chcemy, aby ktoś inny to zrobił.
Jak mówiłem, nie jestem naukowcem.
10:35
Because, again, I'm not a scientist.
Nie umiem tworzyć leków.
10:38
I can't build a drug.
Nigdy nie uzbieram tyle pieniędzy,
10:40
I'm never going to have enough money
10:41
to fund even one of those trials.
aby sfinansować choćby jedną z tych prób.
Ale wszyscy razem,
10:44
But all of us together, with our 401(k)'s,
z naszymi funduszami
emerytalnymi i inwestycjami,
10:47
with our 529 plans, with our pension plans,
możemy sfinansować setki takich prób
10:49
all of us together can actually fund hundreds of trials
i jeszcze dobrze na tym zarobić
10:52
and get paid well for doing it
ocalając miliony ludzi
takich, jak mój tata.
10:54
and save millions of lives like my dad.
Dziękuję.
10:56
Thank you.
(Brawa)
10:59
(Applause)
Translated by Natalia Jaśkiewicz
Reviewed by Marta Bromke

▲Back to top

About the speaker:

Roger Stein - Financial management expert
Roger Stein wants to bring financial engineering to the world of drug funding.

Why you should listen

Roger Stein is a senior lecturer in finance at MIT's Sloan School of Management and a research affiliate at the MIT Laboratory for Financial Engineering. He is also the former chief analytics officer at State Street Global Exchange. He has been working in risk modeling and financial prediction for almost 25 years; his products and services are used widely in industry and have become benchmarks in banking and finance. With MIT colleagues, he is currently collaborating on a new model that uses modern risk management methods and financial engineering techniques to change the way new drug research is funded.

Previously he was managing director of research and academic relations globally for Moody’s Corporation, and prior to that was president of Moody’s Research Labs. He has a Ph.D. from New York University, has coauthored two full-length texts on applied analytics, and has written more than 50 academic articles and papers. He has also been practicing Aikido since 1980.

More profile about the speaker
Roger Stein | Speaker | TED.com