English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@State Street Boston

Roger Stein: A bold new way to fund drug research

Ρότζερ Στάιν: Ένας νέος τολμηρός τρόπος χρηματοδότησης για την έρευνα φαρμάκων

Filmed
Views 907,863

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, φάρμακα τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να σώσουν ζωές, και αντιπροσωπεύουν έρευνες σχεδόν 20 ετών, κάθονται αυτή την στιγμή στα εργαστήρια χωρίς να έχουν δοκιμαστεί. Γιατί; Επειδή δεν μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση για να γίνουν έρευνες: ο οικονομικός κίνδυνος είναι πολύ υψηλός. Ο Ρότζερ Στάιν είναι χρηματοοικονομολόγος και σκέφτεται αρκετά για τον μετριασμό του κινδύνου. Αυτός και κάποιοι συνεργάτες του στο MIT κατέληξαν σε ένα πολλά υποσχόμενο νέο χρηματοοικονομικό μοντέλο με το οποίο θα μπορούσαν να προχωρήσουν αρκετές εκατοντάδες φαρμάκων στην διαδικασία των δοκιμών. (Βιντεοσκοπήθηκε στο TED@StateStreet.)

- Financial management expert
Roger Stein wants to bring financial engineering to the world of drug funding. Full bio

So this is a picture of my dad and me
Αυτή είναι μια φωτογραφία
του πατέρα μου με εμένα
00:12
at the beach in Far Rockaway,
σε μια παραλία στο Φαρ Ρόκγουεϊ,
00:16
or actually Rockaway Park.
ή για την ακρίβεια στο πάρκο Ρόκγουεϊ.
00:18
I'm the one with the blond hair.
Εγώ είμαι αυτός με τα ξανθά μαλλιά.
00:20
My dad's the guy with the cigarette.
Ο μπαμπάς μου είναι ο τύπος με το τσιγάρο.
00:23
It was the '60s. A lot of people smoked back then.
Ήταν η δεκαετία του '60.
Πολλοί κάπνιζαν τότε.
00:25
In the summer of 2009,
Το καλοκαίρι του 2009,
00:27
my dad was diagnosed with lung cancer.
ο πατέρας μου διαγνώστηκε
με καρκίνο του πνεύμονα.
00:29
Cancer is one of those things
that actually touches everybody.
Ο καρκίνος είναι ένα από αυτά τα πράγματα
που αγγίζει τον καθένα.
00:34
If you're a man in the United States of the America,
Εάν είσαι άντρας
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
00:37
you've got about a one in two chance
έχεις περίπου μία στις δύο πιθανότητες
00:40
of being diagnosed with cancer during your lifetime.
να διαγνωσθείς με καρκίνο
κατά τη διάρκεια της ζωής σου.
00:42
If you're a woman, you've got
about a one in three chance
Αν είσαι γυναίκα,
η πιθανότητα είναι μία στις τρεις
00:45
of being diagnosed with cancer.
να διαγνωσθείς με καρκίνο.
00:48
Everybody knows somebody
Όλοι γνωρίζουν κάποιον
00:50
who's been diagnosed with cancer.
που έχει διαγνωσθεί με καρκίνο.
00:51
Now, my dad's doing better today,
Ο μπαμπάς μου είναι καλύτερα σήμερα,
00:55
and part of the reason for that is that
και αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι
00:56
he was able to participate in the trial
μπόρεσε να συμμετέχει στις δοκιμές
01:00
of an experimental new drug
ενός νέου, πειραματικού φαρμάκου
01:02
that happened to be specially formulated
που έτυχε να σχεδιαστεί ειδικά
01:03
and very good for his particular kind of cancer.
και να είναι πολύ καλό
για αυτό το είδος καρκίνου.
01:05
There are over 200 kinds of cancer.
Υπάρχουν πάνω από 200 είδη καρκίνου.
01:06
And what I want to talk about today is
Και αυτό για το οποίο
θέλω να μιλήσω σήμερα
01:10
how we can help more people like my dad,
είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
περισσότερα άτομα σαν τον πατέρα μου,
01:12
because we have to change the way
we think about raising money
επειδή πρέπει να σκεφτούμε
αλλιώς τη συγκέντρωση κεφαλαίων
01:15
to fund cancer research.
για τη χρηματοδότηση
των ερευνών ενάντια στον καρκίνο.
01:18
So a while after my dad was diagnosed,
Λίγο καιρό μετά τη διάγνωση
του πατέρα μου,
01:21
I was having coffee with my friend Andrew Lo.
έπινα καφέ με τον φίλο μου Άντριου Λο.
01:23
He's the head of the Laboratory
for Financial Engineering at MIT,
Είναι ο επικεφαλής του Εργαστηρίου
Χρηματοοικονομικής Μηχανικής στο ΜΙΤ,
01:26
where I also have a position,
όπου και εγώ έχω μια θέση,
01:29
and we were talking about cancer.
και μιλούσαμε για τον καρκίνο.
01:31
And Andrew had been doing
his own bits of research,
Και ο Άντριου κάνει τη δική του έρευνα,
01:32
and one of the things that he had been told
και ένα από αυτά που του είχαν πει
01:35
and that he'd learned from studying the literature
και που έμαθε μελετώντας
τη βιβλιογραφία
01:37
was that there's actually a big bottleneck.
ήταν ότι υπάρχει μεγάλη συμφόρηση.
01:42
It's very difficult to develop new drugs,
Είναι πολύ δύσκολο
να αναπτύξεις νέα φάρμακα,
01:44
and the reason it's difficult to develop new drugs
και αυτό είναι δύσκολο επειδή
01:46
is because in the early stages of drug development,
στα πρώτα στάδια
της ανάπτυξης ενός φαρμάκου,
01:48
the drugs are very risky,
τα φάρμακα έχουν ρίσκο,
01:50
and they're very expensive.
και είναι πολύ ακριβά.
01:51
So Andrew asked me if I'd want to
Έτσι ο Άντριου με ρώτησε εάν ήθελα
01:53
maybe work with him a bit,
να δουλέψω λίγο μαζί του,
01:55
work on some of the math and the analytics
να επεξεργαστώ μαθηματικά και αναλύσεις
01:56
and see if we could figure out
something we could do.
και να δω εάν θα μπορούσαμε να βρούμε
κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε.
01:57
Now I'm not a scientist.
Δεν είμαι επιστήμονας.
02:01
You know, I don't know how to build a drug.
Δεν γνωρίζω πώς να φτιάξω ένα φάρμακο.
02:03
And none of my coauthors, Andrew Lo
Κανείς από τους άλλους συγγραφείς,
ο Άντριου Λο,
02:05
or Jose Maria Fernandez or David Fagnan --
ή ο Χοσέ Μαρία Φερνάντεζ
ή ο Ντέιβιντ Φάγκναν,
02:07
none of those guys -- are scientists either.
κανείς από αυτούς τους τύπους,
δεν είναι επιστήμονας.
02:10
We don't know the first thing about
how to make a cancer drug.
Δεν ξέρουμε τίποτα για το πώς φτιάχνεται
ένα φάρμακο για τον καρκίνο.
02:13
But we know a little bit about risk mitigation
Όμως γνωρίζουμε λίγο
για τον μετριασμό του κινδύνου
02:16
and a little bit about financial engineering,
και λίγο για χρηματοοικονομική μηχανική,
02:18
and so we started thinking, what could we do?
και σκεφτόμασταν τι μπορούμε να κάνουμε;
02:20
What I'm going to tell you about is some work
Θα σας μιλήσω για τη δουλειά
02:23
we've been doing over the last couple years
που κάνουμε τα τελευταία χρόνια
02:25
that we think could fundamentally change the way
και νομίζουμε πως θα μπορούσε
να αλλάξει ριζικά τον τρόπο
02:27
research for cancer and lots
of other things gets done.
έρευνας του καρκίνου και άλλων πραγμάτων.
02:29
We want to let the research drive the funding,
Θέλουμε η έρευνα
να ωθεί τη χρηματοδότηση,
02:33
not the other way around.
και όχι το αντίστροφο.
02:36
So in order to get started, let me tell you
Για να ξεκινήσουμε, ας σας πω
02:38
how you get a drug financed.
πώς μπορείτε να χρηματοδοτήσετε
ένα φάρμακο.
02:39
Imagine that you're in your lab --
Φανταστείτε πως είστε
στο εργαστήριο σας --
02:41
you're a scientist, you're not like me --
είστε επιστήμονας, όχι σαν εμένα --
02:43
you're a scientist, and you've developed
είστε επιστήμονας
και έχετε αναπτύξει
02:45
a new compound that you think might be
ένα νέο συστατικό
που νομίζετε πως μπορεί
02:46
therapeutic for somebody with cancer.
να είναι θεραπευτικό
για κάποιον με καρκίνο.
02:49
Well, what you do is, you test in animals,
Οπότε κάνετε δοκιμές σε ζώα,
02:52
you test in test tubes,
σε δοκιμαστικούς σωλήνες,
02:54
but there's this notion of going from the bench
αλλά η έννοια της μεταφοράς από τον πάγκο
02:55
to the bedside,
στο προσκέφαλο,
02:57
and in order to get from the bench, the lab,
και για να πας από τον πάγκο,
από το εργαστήριο,
02:58
to the bedside, to the patients,
στο προσκέφαλο, στους ασθενείς,
03:00
you've got to get the drug tested.
πρέπει να δοκιμαστεί το φάρμακο.
03:02
And the way the drug gets tested is through a series
Βασικά, ένα φάρμακο δοκιμάζεται
03:04
of, basically, experiments,
μέσα από μια σειρά πειραμάτων,
03:06
through these large, they're called trials,
μεγάλων δοκιμών,
03:07
that they do to determine whether the drug is safe
για να προσδιορίσουν
εάν το φάρμακο είναι ασφαλές
03:09
and whether it works and all these things.
και εάν λειτουργεί και όλα αυτά τα πράγματα.
03:12
So the FDA has a very specific protocol.
Επομένως, ο Ε.Ο.Φ. έχει
ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
03:14
In the first phase of this testing,
Στην πρώτη φάση της δοκιμής,
03:16
which is called testing for toxicity,
που λέγεται δοκιμή για τοξικότητα,
03:18
it's called Phase I.
λέγεται Φάση Ι.
03:20
In the first phase, you give
the drug to healthy people
Στην πρώτη φάση, δίνεις το φάρμακο
σε υγιείς ανθρώπους
03:22
and you see if it actually makes them sick.
και παρατηρείς εάν αρρωσταίνουν.
03:25
In other words, are the side effects just so severe
Αν έχει το φάρμακο
τόσο σοβαρές παρενέργειες,
03:28
that no matter how much good it does,
που ανεξάρτητα το πόσο καλό κάνει,
03:30
it's not going to be worth it?
δεν αξίζει να το παρασκευάσουμε;
03:31
Does it cause heart attacks, kill people,
Προκαλεί καρδιακά επεισόδια,
πεθαίνουν άνθρωποι,
03:33
liver failure, this kind of thing?
ηπατική ανεπάρκεια, τέτοια πράγματα;
03:35
And it turns out, that's a pretty high hurdle.
Και φαίνεται ότι είναι μεγάλο εμπόδιο.
03:36
About a third of all drugs drop out at that point.
Περίπου το 1/3 των φαρμάκων αποσύρονται
σε αυτό το σημείο.
03:38
In the next phase, you test
to see if the drug's effective,
Στην επόμενη φάση δοκιμάζεις να δεις
εάν το φάρμακο είναι δραστικό,
03:41
and what you do there is you
give it to people with cancer
και το δίνεις σε ανθρώπους με καρκίνο
03:44
and you see if it actually makes them better.
και κοιτάς εάν όντως πηγαίνουν καλύτερα.
03:46
And that's also a higher hurdle. People drop out.
Αυτό είναι επίσης μεγάλο εμπόδιο.
Αρκετοί αποσύρονται.
03:47
And in the third phase, you actually
test it on a very large sample,
Στην τρίτη φάση, το δοκιμάζεις
σε πραγματικά πολύ μεγάλο δείγμα,
03:49
and what you're trying to determine
is what the right dose is, and also,
και προσπαθείς να προσδιορίσεις
τη σωστή δοσολογία, και επίσης,
03:52
is it better than what's available today?
είναι καλύτερο από αυτό
που είναι σήμερα στην αγορά;
03:55
If not, then why build it?
Εάν όχι, τότε γιατί να το παρασκευάσεις;
03:57
When you're done with all that,
Όταν τελειώσεις με όλα αυτά,
03:59
what you have is a very small percentage of drugs
αυτό που έχεις είναι
ένα πολύ μικρό ποσοστό φαρμάκων
04:01
that start the process actually
come out the other side.
από αυτά που ξεκίνησαν τη διαδικασία
καταλήγει στη αγορά.
04:04
So those blue bottles, those blue bottles save lives,
Έτσι, αυτά τα μπλε μπουκάλια, σώζουν ζωές,
04:07
and they're also worth billions,
και επίσης αξίζουν δισεκατομμύρια,
04:10
sometimes billions a year.
κάποιες φορές, δισεκατομμύρια κάθε χρόνο.
04:12
So now here's a question:
Επομένως, έχουμε μια ερώτηση:
04:14
if I were to ask you, for example,
Εάν σας ζητούσα, για παράδειγμα,
04:16
to make a one-time investment of, say,
να κάνετε μια εφάπαξ επένδυση,
ύψους, ας πούμε,
04:19
200 million dollars
διακοσίων εκατομμυρίων δολαρίων,
04:21
to buy one of those bottles,
να αγοράσετε ένα από αυτά τα μπουκάλια,
04:23
so 200 million dollars up front, one time,
άρα, 200 εκατομμύρια δολάρια
προκαταβολικά, μια φορά,
04:25
to buy one of those bottles,
για να αγοράσετε
ένα από αυτά τα μπουκάλια,
04:27
I won't tell you which one it is,
δεν θα σας πω ποιο είναι,
04:28
and in 10 years, I'll tell you whether
you have one of the blue ones.
και σε 10 χρόνια, θα σας πω
εάν έχετε ένα από τα μπλε.
04:30
Does that sound like a good deal for anybody?
Ακούγεται σαν καλή συμφωνία σε κάποιον;
04:34
No. No, right?
Όχι. Όχι, σωστά;
04:36
And of course, it's a very, very risky trial position,
Είναι μια επένδυση με πολύ μεγάλο ρίσκο,
04:37
and that's why it's very hard to get funding,
και γι' αυτό η χρηματοδότηση
είναι πολύ δύσκολη,
04:39
but to a first approximation,
αλλά με μια πρώτη εκτίμηση,
04:41
that's actually the proposal.
αυτή είναι η πρόταση, στην ουσία.
04:42
You have to fund these things
Χρειάζεσαι να χρηματοδοτήσεις
αυτά τα πράγματα
04:44
from the early stages on. It takes a long time.
από τα πρώτα στάδια. Παίρνει πολύ χρόνο.
04:46
So Andrew said to me, he said,
Οπότε ο Άντριου μου είπε,
04:49
"What if we stop thinking about these as drugs?
«Γιατί να μην σταματήσουμε
να τα σκεφτόμαστε σαν φάρμακα;
04:52
What if we start thinking about
them as financial assets?"
Να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε σαν
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία;»
04:54
They've got really weird payoff
structures and all that,
Έχουν πολύ παράξενο τρόπο αποπληρωμής
04:57
but let's throw everything we know
αλλά ας βάλουμε ότι γνωρίζουμε
04:59
about financial engineering at them.
σχετικά με χρηματοοικονομική μηχανική.
05:01
Let's see if we can use all the tricks of the trade
Ας δούμε εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
όλα τα κόλπα της αγοράς
05:02
to figure out how to make these drugs
για να κατανοήσουμε
πώς θα κάνουμε αυτά τα φάρμακα
05:04
work as financial assets?
να λειτουργήσουν ως
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία;
05:07
Let's create a giant fund.
Ας φτιάξουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο.
05:10
In finance, we know what to do
Στα χρηματοοικονομικά
ξέρουμε τι να κάνουμε
05:11
with assets that are risky.
με περιουσιακά στοιχεία που έχουν ρίσκο.
05:13
You put them in a portfolio
Τα βάζεις σε ένα χαρτοφυλάκιο
05:14
and you try to smooth out the returns.
και προσπαθείς
να εξομαλύνεις τις αποδόσεις.
05:16
So we did some math, and it turned out
Έτσι χρησιμοποιήσαμε τα μαθηματικά,
και φάνηκε
05:17
you could make this work,
but in order to make it work,
ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει,
αλλά για να γίνει αυτό,
05:19
you need about 80 to 150 drugs.
χρειάζεσαι περίπου 80 με 150 φάρμακα.
05:21
Now the good news is, there's plenty of drugs
Τα καλά νέα είναι ότι πολλά φάρμακα
05:24
that are waiting to be tested.
περιμένουν να δοκιμαστούν.
05:26
We've been told that there's a backlog
Μας έχουν πει ότι υπάρχει ένα απόθεμα
05:27
of about 20 years of drugs
φαρμάκων για περίπου 20 χρόνια,
05:29
that are waiting to be tested but can't be funded.
που περιμένουν δοκιμές
αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν.
05:32
In fact, that early stage of the funding process,
Αυτό το πρώτο στάδιο
της διαδικασίας χρηματοδότησης,
05:34
that Phase I and pre-clinical stuff,
αυτή η Φάση Ι και τα προκλινικά πράγματα,
05:36
that's actually, in the industry,
called the Valley of Death
στη φαρμακευτική βιομηχανία
λέγεται η Κοιλάδα του Θανάτου
05:39
because it's where drugs go to die.
γιατί εκεί πάνε τα φάρμακα για να πεθάνουν.
05:41
It's very hard to for them to get through there,
Είναι πολύ δύσκολο
να βγουν από εκεί,
05:43
and of course, if you can't get through there,
you can't get to the later stages.
και εάν δεν μπορείς να περάσεις από εκεί,
δεν μπορείς να πας στα επόμενα στάδια.
05:44
So we did this math, and we figured out, okay,
Κάναμε τους υπολογισμούς
και βρήκαμε,
05:48
well, you know, you need about 80 to, say, 150,
ξέρουμε ότι χρειάζεσαι περίπου 80 με,
ας πούμε, 150, ή πάνω κάτω, φάρμακα.
05:50
or something like that, drugs.
Κάναμε κι άλλους υπολογισμούς
και είπαμε,
05:53
And then we did a little more math, and we said,
αυτό είναι ένα κεφάλαιο περίπου
05:54
okay, well that's a fund of about
τριών με δεκαπέντε
δισεκατομμυρίων δολαρίων.
05:56
three to 15 billion dollars.
Δημιουργήσαμε κάπως ένα νέο πρόβλημα
05:58
So we kind of created a new problem
λύνοντας το παλιό.
06:01
by solving the old one.
Απαλλαχθήκαμε από τον κίνδυνο,
αλλά τώρα χρειαζόμαστε πολλά κεφάλαια,
06:04
We were able to get rid of the risk,
but now we need a lot of capital,
και μόνο σε ένα μέρος
υπάρχουν τέτοια κεφάλαια,
06:05
and there's only one place to get that kind of capital,
στις κεφαλαιαγορές.
06:07
the capital markets.
Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων
και οι φιλάνθρωποι δεν τα έχουν.
06:09
Venture capitalists don't have it.
Philanthropies don't have it.
Πώς μπορούμε κάνουμε
τους ανθρώπους των κεφαλαιαγορών,
06:11
But we have to figure out how we can
get people in the capital markets,
που παραδοσιακά
δεν επενδύουν σε τέτοια πράγματα,
06:13
who traditionally don't invest in this stuff,
να θέλουν να επενδύσουν.
06:15
to want to invest in this stuff.
Οπότε ξανά, η χρηματοοικονομική μηχανική
ήταν χρήσιμη.
06:17
So again, financial engineering was helpful here.
Φανταστείτε το τεράστιο κεφάλαιο
το οποίο ξεκινάει κενό,
06:19
Imagine the megafund actually starts empty,
και αυτό που κάνει είναι
ότι εκδίδει κάποιο χρέος
06:22
and what it does is it issues some debt
και κάποιο μετοχικό κεφάλαιο,
06:25
and some equity,
και αυτό δημιουργεί ταμειακή ροή.
06:27
and that generates cash flow.
Αυτή χρησιμοποιείται για να αγοραστεί
06:29
That cash flow is used, then, to buy
το μεγάλο χαρτοφυλάκιο
φαρμάκων που χρειάζεστε,
06:30
that big portfolio of drugs that you need,
και τα φάρμακα αρχίζουν και προχωρούν
06:32
and those drugs start working their way
σε αυτή τη διαδικασία έγκρισης,
06:34
through that approval process,
και κάθε φορά που περνούν
την επόμενη φάση έγκρισης,
06:35
and each time they go through
a next phase of approval,
μεγαλώνει η αξία τους.
06:37
they gain value.
Τα περισσότερα δεν τα καταφέρνουν,
06:39
And most of them don't make it,
αλλά κάποια λίγα τα καταφέρνουν,
06:39
but a few of them do,
και με αυτά που μεγαλώνει η αξία τους,
μπορείς να τα πουλήσεις,
06:41
and with the ones that gain value, you can sell some,
και όταν τα πουλάς,
06:42
and when you sell them,
έχεις χρήματα για να πληρώσεις
τον τόκο στα ομόλογα,
06:45
you have money to pay the interest on those bonds,
αλλά έχεις χρήματα για να χρηματοδοτήσεις
τον επόμενο κύκλο δοκιμών.
06:46
but you also have money to
fund the next round of trials.
Είναι σχεδόν αυτο-χρηματοδοτούμενο.
06:48
It's almost self-funding.
Το κάνεις αυτό
για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας,
06:50
You do that for the course of the transaction,
και όταν ολοκληρώσεις,
ρευστοποιείς το χαρτοφυλάκιο,
06:52
and when you're done, you liquidate the portfolio,
εξοφλείς τα ομόλογα, και μπορείς
06:55
pay back the bonds, and you can
να δώσεις στους μετόχους
μια καλή απόδοση.
06:57
give the equity holders a nice return.
Άρα αυτή ήταν η θεωρία,
και μιλήσαμε γι' άυτή
06:58
So that was the theory, and we talked about it
για λίγο, κάναμε λίγα πειράματα,
07:00
for a bit, we did a bunch of experiments,
και τότε είπαμε, ας προσπαθήσουμε
να το δοκιμάσουμε.
07:02
and then we said, let's really try to test it.
Περάσαμε τα επόμενα δύο χρόνια
κάνοντας έρευνα.
07:04
We spent the next two years doing research.
Μιλήσαμε με εκατοντάδες ειδικούς
στη χρηματοδότηση φαρμάκων
07:07
We talked to hundreds of experts in drug financing
και σε επιχειρηματικά κεφάλαια.
07:10
and venture capital.
Μιλήσαμε με ανθρώπους
που έχουν φτιάξει φάρμακα.
07:13
We talked to people who have developed drugs.
Μιλήσαμε στις φαρμακευτικές εταιρίες.
07:15
We talked to pharmaceutical companies.
Πραγματικά είδαμε τα στοιχεία για φάρμακα,
07:17
We actually looked at the data for drugs,
για πάνω από 2.000 φάρμακα
που είχαν γίνει αποδεκτά
07:19
over 2,000 drugs that had been approved or denied
ή είχαν αποτύχει ή είχαν αποσυρθεί,
07:22
or withdrawn,
και επίσης κάναμε
εκατομμύρια προσομοιώσεις.
07:25
and we also ran millions of simulations.
Και όλα αυτά πραγματικά πήραν πολύ χρόνο.
07:26
And all that actually took a lot of time.
Αλλά όταν τελειώσαμε,
με αυτό που βρήκαμε εκπλαγήκαμε.
07:29
But when we were done, what we found was something that was sort of surprising.
Ήταν εφικτό να δομήσουμε αυτό το κεφάλαιο
07:32
It was actually feasible to structure that fund
έτσι ώστε όταν ολοκληρώσεις
τη δημιουργία του,
07:35
such that when you were done structuring it,
θα μπορούσες να παράγεις
ομόλογα χαμηλού κινδύνου,
07:37
you could actually produce low-risk bonds
τα οποία θα ήταν ελκυστικά
σε κατόχους ομολόγων,
07:39
that would be attractive to bond holders,
τα οποία θα έδιναν αποδόσεις
της τάξης του 5 με 8 %,
07:42
that would give you yields of
about five to eight percent,
και θα μπορούσες να δημιουργήσεις
μετοχικό κεφάλαιο
07:43
and you could produce equity
το οποίο θα έδινε στους μετόχους
επιστροφή γύρω στο 12%.
07:46
that would give equity holders
about a 12-percent return.
Τώρα, αυτές οι αποδόσεις
δεν θα είναι ελκυστικές
07:47
Now those returns aren't going to be attractive
σε έναν επενδυτή
επιχειρηματικών κεφαλαίων.
07:50
to a venture capitalist.
Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων
07:51
Venture capitalists are those guys
who want to make those big bets
θέλουν να βάζουν
τα μεγάλα στοιχήματα
07:53
and get those billion dollar payoffs.
και να έχουν κέρδη
δισεκατομμυρίων δολαρίων.
07:55
But it turns out, there are lots of other folks
that would be interested in that.
Αλλά τελικά υπάρχουν πολλοί
άλλοι που θα τους ενδιέφερε αυτό.
07:57
That's right in the investment sweet spot
Αυτή είναι πιο ωφέλιμη
επενδυτική κίνηση
08:00
of pension funds and 401(k) plans
για συνταξιοδοτικά κεφάλαια
και προγράμματα 401(κ)
08:02
and all this other stuff.
και άλλα τέτοια πράγματα.
08:04
So we published some articles
in the academic press.
Έτσι δημοσιεύσαμε κάποια άρθρα
σε ακαδημαϊκά έντυπα.
08:06
We published articles in medical journals.
Δημοσιεύσαμε άρθρα
σε ιατρικές επιθεωρήσεις.
08:08
We published articles in finance journals.
Δημοσιεύσαμε άρθρα
σε χρηματοοικονομικές επιθεωρήσεις.
08:11
But it wasn't until we actually
Αλλά μόνο όταν καταφέραμε
να προκαλέσουμε
08:13
got the popular press interested in this
το ενδιαφέρον
των δημοφιλών μέσων ενημέρωσης
08:15
that we began to get some traction.
αρχίσαμε να έχουμε κάποια κίνηση.
08:16
We wanted to do something more than
just make people aware of it, though.
Θέλαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο
από το να ενημερώσουμε τον κόσμο.
08:19
We wanted people to get involved.
Θέλαμε να εμπλακούν οι άνθρωποι.
08:22
So what we did was, we actually
took all of our computer code
Οπότε, πήραμε
όλο τον κώδικα των υπολογιστών
08:23
and made that available online
και τον διαθέσαμε στο διαδίκτυο
08:25
under an open-source license
με μια άδεια ανοιχτού λογισμικού
08:27
to anybody that wanted it.
σε όποιον το ήθελε.
08:28
And you guys can download it today
Και εσείς μπορείτε
να το κατεβάσετε σήμερα
08:30
if you want to run your own experiments
to see if this would work.
εάν θέλετε να κάνετε τα πειράματά σας
για να δείτε πως λειτουργεί.
08:32
And that was really effective, because people
Και ήταν αποτελεσματικό,
καθώς ο κόσμος
08:34
that didn't believe our assumptions
που δεν πίστευε τις υποθέσεις μας
08:35
could try their own assumptions
and see how it would work.
μπορούσε να δοκιμάσει τις δικές του
και να δει πώς θα λειτουργούσαν.
08:37
Now there's an obvious problem, which is,
Τώρα υπάρχει ένα προφανές πρόβλημα,
το οποίο είναι,
08:40
is there enough money in
the world to fund this stuff?
υπάρχουν αρκετά χρήματα στον κόσμο
για το χρηματοδοτήσουν;
08:42
I've told you there's enough drugs,
Σας είπα ότι υπάρχουν αρκετά φάρμακα,
αλλά υπάρχουν αρκετά χρήματα;
08:44
but is there enough money?
Υπάρχουν κεφάλαια
100 τρισεκατομμυρίων δολλαρίων
08:46
There's 100 trillion dollars of capital
προς το παρόν, τα οποία επενδύονται
σε τίτλους σταθερής απόδοσης.
08:48
currently invested in fixed-income securities.
Αυτά είναι εκατό χιλιάδες δισεκατομμύρια.
08:50
That's a hundred thousand billion.
Υπάρχει αφθονία χρημάτων.
08:54
There's plenty of money.
(Γέλια)
08:58
(Laughter)
Αλλά συνειδητοποιήσαμε
ότι απαιτούνται περισσότερα από χρήματα.
08:59
But what we realized was that it's
more than just money that's required.
Έπρεπε να δώσουμε κίνητρα
να εμπλακούν οι ίδιοι
09:03
We had to get people motivated,
people to get involved,
και έπρεπε να το καταλάβουν αυτό.
09:06
and people had to understand this.
Έτσι αρχίσαμε να σκεφτόμαστε
τι θα μπορούσε να πάει στραβά.
09:08
And so we started thinking about all
the different things that could go wrong.
Ποιες είναι οι προκλήσεις που
θα μπορούσαν να προκύψουν στην πορεία;
09:10
What are all the challenges to doing
this that might get in the way?
Είχαμε έναν μακρύ κατάλογο,
09:13
And we had a long list, and so what we did was
και αναθέσαμε σε μια ομάδα ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων και των εαυτών μας,
09:16
we assigned a bunch of people, including ourselves,
διαφορετικά κομμάτια
αυτού του προβλήματος,
09:18
different pieces of this problem,
και είπαμε, μπορείτε
να ξεκινήσετε μια εργασία
09:21
and we said, could you start
a work stream on credit risk?
για την απώλεια του αρχικού κεφαλαίου,
09:23
Could you start a work stream
on the regulatory aspects?
για τις νομοθετικές διατάξεις,
09:26
Could you start a work stream on
Μπορείτε να ξεκινήσετε μια εργασία
09:28
how you would actually manage so many projects?
για το πώς θα διαχειριστείτε
τόσα πολλά έργα;
09:29
And we had all these experts get together
Και βάλαμε όλους τους ειδικούς
να συναντηθούν,
09:32
and do these different work streams,
και να επεξεργαστούν όλα αυτά τα θέματα,
09:34
and then we held a conference.
και, στη συνέχεια, κάναμε ένα συνέδριο.
09:35
The conference was held over
the summer, this past summer.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε
το περασμένο καλοκαίρι.
09:38
It was an invitation-only conference.
Ήταν ένα συνέδριο μόνο με πρόσκληση.
09:40
It was sponsored by the American Cancer Society
Ήταν επιχορηγούμενο από την
Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία
09:42
and done in collaboration
και έγινε σε συνεργασία
09:44
with the National Cancer Institute.
με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου.
09:46
And we had experts from every field
that we thought would be important,
Είχαμε ειδικούς από κάθε πεδίο
που νομίζαμε ότι ήταν σημαντικό,
09:48
including the government, including
συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης,
09:51
people that run research centers and so on,
των ατόμων που εποπτεύουν ερευνητικά
κέντρα και ούτω καθεξής,
09:53
and for two days they sat around
and heard the reports
κάθισαν για δύο ημέρες
και άκουσαν όλες τις αναφορές
09:54
from those five work streams,
and they talked about it.
από τις πέντε εργασιακές προόδους,
και μίλησαν γι' αυτές.
09:56
It was the first time
Ήταν η πρώτη φορά
09:58
that the people who could actually make this happen
που τα άτομα που θα μπορούσαν
να το πραγματοποιήσουν
10:00
sat across the table from each other
κάθισαν απέναντι στο ίδιο τραπέζι
10:01
and had these conversations.
και έκαναν συνομιλίες.
10:03
Now these conferences, it's typical to have a dinner,
Τώρα σε αυτά τα συνέδρια,
είναι συνηθισμένο να υπάρχει δείπνο,
10:05
and at that dinner,
και σε αυτό το δείπνο,
10:09
you kind of get to know each other,
αρχίζεις να γνωρίζεσαι με τους άλλους,
10:10
sort of like what we're doing here.
περίπου, όπως κάνουμε εδώ.
10:12
I happened to look out the window,
Έτυχε να κοιτάξω έξω το παράθυρο,
10:13
and hand on my heart, I looked out the window
και με το χέρι στην καρδιά μου,
κοίταξα έξω από το παράθυρο
10:15
on the night of this conference --
it was the summertime --
τη νύχτα αυτού του συνεδρίου
--ήταν καλοκαίρι--
10:17
and that's what I saw, it was a double rainbow.
και είδα αυτό,
ήταν ένα διπλό ουράνιο τόξο.
10:18
So I'd like to think it was a good sign.
Οπότε θέλω να πιστεύω
πως ήταν ένα καλό σημάδι.
10:21
Since the conference, we've got people working
Μετά το συνέδριο, εργάζονται άτομα
10:24
between Paris and San Francisco,
από το Παρίσι μέχρι το Σαν Φρανσίσκο,
10:26
lots of different folks working on this
πολλά διαφορετικά άτομα
ασχολούνται με αυτό
10:28
to try to see if we can really make it happen.
και προσπαθούν να δουν εάν
μπορούμε να το πετύχουμε.
10:29
We're not looking to start a fund,
Δεν προσπαθούμε
να ξεκινήσουμε ένα κεφάλαιο,
10:32
but we want somebody else to do this.
αλλά θέλουμε να το κάνει κάποιος άλλος.
10:33
Because, again, I'm not a scientist.
Καθώς, ξαναλέω, δεν είμαι επιστήμονας.
10:35
I can't build a drug.
Δεν μπορώ να φτιάξω ένα φάρμακο.
10:38
I'm never going to have enough money
Δεν θα έχω ποτέ αρκετά χρήματα
10:40
to fund even one of those trials.
να χρηματοδοτήσω έστω και μία
από αυτές τις δοκιμές.
10:41
But all of us together, with our 401(k)'s,
Αλλά όλοι μαζί,
με τα επενδυτικά μας προγράμματα,
10:44
with our 529 plans, with our pension plans,
με τα προγράμματα χρηματοδότησης σπουδών,
συνταξιοδότησης,
10:47
all of us together can actually fund hundreds of trials
όλοι μαζί μπορούμε
να χρηματοδοτήσουμε εκατοντάδες δοκιμές
10:49
and get paid well for doing it
και να πληρωθούμε καλά γι' αυτό
10:52
and save millions of lives like my dad.
και να σώσουμε εκατομμύρια ζωές
όπως του πατέρα μου.
10:54
Thank you.
Σας ευχαριστώ.
10:56
(Applause)
(Χειροκρότημα)
10:59
Translated by Chryssa Rapessi
Reviewed by Stefanos Reppas

▲Back to top

About the speaker:

Roger Stein - Financial management expert
Roger Stein wants to bring financial engineering to the world of drug funding.

Why you should listen

Roger Stein is a senior lecturer in finance at MIT's Sloan School of Management and a research affiliate at the MIT Laboratory for Financial Engineering. He is also the former chief analytics officer at State Street Global Exchange. He has been working in risk modeling and financial prediction for almost 25 years; his products and services are used widely in industry and have become benchmarks in banking and finance. With MIT colleagues, he is currently collaborating on a new model that uses modern risk management methods and financial engineering techniques to change the way new drug research is funded.

Previously he was managing director of research and academic relations globally for Moody’s Corporation, and prior to that was president of Moody’s Research Labs. He has a Ph.D. from New York University, has coauthored two full-length texts on applied analytics, and has written more than 50 academic articles and papers. He has also been practicing Aikido since 1980.

More profile about the speaker
Roger Stein | Speaker | TED.com