English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@State Street Boston

Roger Stein: A bold new way to fund drug research

רוג'ר סטיין: דרך חדשה ונועזת למימון מחקר בתרופות חדשות

Filmed
Views 907,863

תאמינו או לא - מאות תרופות שפותחו ב- 20 שנה האחרונות על מנת להציל חיים יושבות במעבדות בלי שאיש בודק אותן. למה? משום שלא ניתן למממן את הניסויים הקליניים הדרושים לשם האישור שלהן, הסיכון הפיננסי גדול מדי. רוג'ר סטיין הוא מומחה למימון, והוא מתעסק בפיזור סיכונים. הוא וחבריו מאוניברסיטת MIT מציעים דרך חדשה למימון שתוכל לאפשר את הבדיקה של מאות תרופות פוטנציאליות.

- Financial management expert
Roger Stein wants to bring financial engineering to the world of drug funding. Full bio

So this is a picture of my dad and me
זוהי תמונה של אבי ושלי
00:12
at the beach in Far Rockaway,
על חוף הים בעירה פאר רוקאווי,
00:16
or actually Rockaway Park.
או בעצם בפרק רוקאווי.
00:18
I'm the one with the blond hair.
אני עם השער בלונדיני.
00:20
My dad's the guy with the cigarette.
אבא שלי עם הסיגריה.
00:23
It was the '60s. A lot of people smoked back then.
התמונה צולמה בשנות ה- 60. הרבה אנשים עישנו בזמנו.
00:25
In the summer of 2009,
בקיץ של שנת 2009,
00:27
my dad was diagnosed with lung cancer.
אבי אובחן כחולה בסרטן הראות.
00:29
Cancer is one of those things
that actually touches everybody.
סרטן הוא אחד מהדברים שנוגעים באמת בכולם.
00:34
If you're a man in the United States of the America,
אם אתה גבר אמריקאי,
00:37
you've got about a one in two chance
יש לך סיכוי של בערך אחד משניים
00:40
of being diagnosed with cancer during your lifetime.
לחלות בסרטן במהלך חייך.
00:42
If you're a woman, you've got
about a one in three chance
אם את אשה, הסיכוי הוא בערך אחת משלוש
00:45
of being diagnosed with cancer.
לחלות בסרטן.
00:48
Everybody knows somebody
כולם מכירים מישהו
00:50
who's been diagnosed with cancer.
שאובחן כחולה בסרטן.
00:51
Now, my dad's doing better today,
מצבו של אבי טוב יותר כיום,
00:55
and part of the reason for that is that
ואחת מהסיבות לכך היא
00:56
he was able to participate in the trial
שהוא הצליח להשתתף בניסוי
01:00
of an experimental new drug
של תרופה ניסיונית חדשה
01:02
that happened to be specially formulated
שבמקרה פותחה באופן מיוחד
01:03
and very good for his particular kind of cancer.
והיא יעילה באופן מיוחד כנגד סוג הסרטן הספציפי שלו.
01:05
There are over 200 kinds of cancer.
יש יותר מ- 200 סוגי סרטן.
01:06
And what I want to talk about today is
ונושא ההרצאה שלי היום הוא
01:10
how we can help more people like my dad,
כיצד ניתן לעזור ליותר אנשים כמו אבי,
01:12
because we have to change the way
we think about raising money
כי אנחנו חייבים לשנות את דרך המחשבה שלנו על גיוס כספים
01:15
to fund cancer research.
למימון חקר מחלת הסרטן.
01:18
So a while after my dad was diagnosed,
מעט אחרי שאבי אובחן כחולה סרטן
01:21
I was having coffee with my friend Andrew Lo.
נפגשתי לקפה עם ידידי אנדרו לו.
01:23
He's the head of the Laboratory
for Financial Engineering at MIT,
הוא ראש המעבדה להנדסה פיננסית באוניברסיטת MIT,
01:26
where I also have a position,
שם אני עובד,
01:29
and we were talking about cancer.
ודיברנו על מחלת הסרטן.
01:31
And Andrew had been doing
his own bits of research,
אנדרו עשה קצת מחקר משלו,
01:32
and one of the things that he had been told
ואחד הדברים שנאמרו לו
01:35
and that he'd learned from studying the literature
ושהוא למד מקריאת הספרות
01:37
was that there's actually a big bottleneck.
הוא שיש צוואר בקבוק גדול.
01:42
It's very difficult to develop new drugs,
קשה מאד לפתח תרופות חדשות,
01:44
and the reason it's difficult to develop new drugs
והסיבה בגללה קשה לפתח תרופות חדשות
01:46
is because in the early stages of drug development,
היא שבשלבי הפיתוח הראשונים של התרופה,
01:48
the drugs are very risky,
הסיכון מאד גבוה,
01:50
and they're very expensive.
והפיתוח מאד יקר.
01:51
So Andrew asked me if I'd want to
אז אנדרו שאל אותי אם אני ארצה
01:53
maybe work with him a bit,
לעבוד אתו מעט,
01:55
work on some of the math and the analytics
לעבוד על חישובים מתמטיים וניתוחים מתמטיים
01:56
and see if we could figure out
something we could do.
על מנת לראות אם נוכל להתגבר על הבעיה.
01:57
Now I'm not a scientist.
אני לא מדען.
02:01
You know, I don't know how to build a drug.
אני לא יודע איך לפתח תרופות.
02:03
And none of my coauthors, Andrew Lo
ואף אחד מהשותפים שלי, אנדרו לו
02:05
or Jose Maria Fernandez or David Fagnan --
או חוזה מריה פרננדז או דיוויד פאגנאן --
02:07
none of those guys -- are scientists either.
אף אחד מהם -- הוא לא מדען גם כן.
02:10
We don't know the first thing about
how to make a cancer drug.
אנחנו לא יודעים דבר וחצי דבר על פיתוח תרופה לסרטן.
02:13
But we know a little bit about risk mitigation
אבל אנחנו מבינים משהו בחלוקת סיכונים
02:16
and a little bit about financial engineering,
ועוד קצת על הנדסה פיננסית,
02:18
and so we started thinking, what could we do?
אז התחלנו לחשוב, מה נוכל אנחנו לעשות?
02:20
What I'm going to tell you about is some work
היום אני אספר לכם על חלק מהעבודה
02:23
we've been doing over the last couple years
שעשינו בשנתיים האחרונות
02:25
that we think could fundamentally change the way
שלדעתנו תוכל לשנות באופן בסיסי את הדרך
02:27
research for cancer and lots
of other things gets done.
בה נעשים מחקרי סרטן ודברים רבים אחרים.
02:29
We want to let the research drive the funding,
אנו שואפים לאפשר למחקר להוביל את גיוס הכספים,
02:33
not the other way around.
ולא להפך.
02:36
So in order to get started, let me tell you
אז בתור התחלה, בואו נדבר על
02:38
how you get a drug financed.
דרך המימון של פיתוח תרופות כיום.
02:39
Imagine that you're in your lab --
דמיינו שאתם במעבדה שלכם --
02:41
you're a scientist, you're not like me --
אתם מדענים, לא כמוני --
02:43
you're a scientist, and you've developed
אתם מדענים, ופיתחתם
02:45
a new compound that you think might be
תרכובת חדשה שלדעתכם עשויה להיות
02:46
therapeutic for somebody with cancer.
תרופה עבור חולי סרטן.
02:49
Well, what you do is, you test in animals,
אז, מה שאתם עושים, זה לבדוק את התרופה על בעלי חיים,
02:52
you test in test tubes,
אתם בודקים את התרופה במבחנות,
02:54
but there's this notion of going from the bench
אבל קיים הרעיון הזה של לקום מהספסל
02:55
to the bedside,
ולגשת אל מיטת החולה,
02:57
and in order to get from the bench, the lab,
ועל מנת לקום מהספסל, מהמעבדה,
02:58
to the bedside, to the patients,
ולגשת אל המיטה, אל החולה,
03:00
you've got to get the drug tested.
אתם חייבים לבדוק את התרופה.
03:02
And the way the drug gets tested is through a series
והדרך בה תרופות נבדקות כוללת סדרה
03:04
of, basically, experiments,
של, באופן מופשט, ניסויים,
03:06
through these large, they're called trials,
ניסויים גדולים בבני אדם, שנקראים ניסויים קליניים,
03:07
that they do to determine whether the drug is safe
שמבוצעים על מנת לקבוע האם התרופה בטוחה
03:09
and whether it works and all these things.
והאם התרופה עובדת וכל הדברים האחרים.
03:12
So the FDA has a very specific protocol.
למנהל המזון והתרופות (FDA) יש פרוטוקול מפורט.
03:14
In the first phase of this testing,
בשלב הבדיקות הראשון,
03:16
which is called testing for toxicity,
המכונה בדיקות רעילות,
03:18
it's called Phase I.
ונקרא גם פאזה ראשונה (Phase 1).
03:20
In the first phase, you give
the drug to healthy people
בפאזה הראשונה, התרופה ניתנת לאנשים בריאים
03:22
and you see if it actually makes them sick.
ואתה בודק אם הם נהיים חולים.
03:25
In other words, are the side effects just so severe
במילים אחרות, האם תופעות הלוואי של התרופה כה חמורות
03:28
that no matter how much good it does,
שלא משנה כמה התרופה יעילה,
03:30
it's not going to be worth it?
המחיר יהיה גבוה מדי?
03:31
Does it cause heart attacks, kill people,
האם התרופה גורמת להתקפי לב? הורגת אנשים?
03:33
liver failure, this kind of thing?
הורסת את הכבד? דברים כאלה.
03:35
And it turns out, that's a pretty high hurdle.
ומסתבר, שזו משוכה גבוהה מאד.
03:36
About a third of all drugs drop out at that point.
בערך שליש מהתרופות לא עוברות את השלב הראשון.
03:38
In the next phase, you test
to see if the drug's effective,
בשלב הבדיקה השני, בודקים האם התרופה יעילה,
03:41
and what you do there is you
give it to people with cancer
זה מבוצע על ידי מתן התרופה לחולי סרטן
03:44
and you see if it actually makes them better.
ומעקב אחריהם כדי לראות אם מצבם משתפר.
03:46
And that's also a higher hurdle. People drop out.
זו משוכה גבוהה יותר. עוד תרופות נושרות.
03:47
And in the third phase, you actually
test it on a very large sample,
ובשלב השלישי, בודקים את התרופה על מספר גדול מאד של חולים,
03:49
and what you're trying to determine
is what the right dose is, and also,
במטרה למצוא את מינון התרופה הנכון, וגם,
03:52
is it better than what's available today?
לראות אם התרופה טובה יותר מהתרופות הקיימות כבר בשוק?
03:55
If not, then why build it?
אם לא, מה הטעם לייצר אותה?
03:57
When you're done with all that,
אחרי שסיימתם את כל זה,
03:59
what you have is a very small percentage of drugs
תישארו עם אחוז קטן מאד של תרופות
04:01
that start the process actually
come out the other side.
שהתחילו את תהליך הבדיקה וסיימו אותו בהצלחה.
04:04
So those blue bottles, those blue bottles save lives,
הבקבוקים הכחולים האלה, הבקבוקים הכחולים האלה מצילים חיים,
04:07
and they're also worth billions,
והם שווים מיליארדי דולרים,
04:10
sometimes billions a year.
לפעמים מיליארדים לשנה.
04:12
So now here's a question:
ועכשיו לשאלה:
04:14
if I were to ask you, for example,
אם הייתי מבקש מכם, לדוגמא,
04:16
to make a one-time investment of, say,
לבצע השקעה חד פעמית של, נגיד,
04:19
200 million dollars
200 מיליון דולר
04:21
to buy one of those bottles,
על מנת לרכוש את אחד מהבקבוקים האלה,
04:23
so 200 million dollars up front, one time,
200 מיליון דולר בתשלום מראש, חד פעמי,
04:25
to buy one of those bottles,
על מנת לרכוש את אחד מהבקבוקים האלה,
04:27
I won't tell you which one it is,
אני לא אגיד לכם באיזה בקבוק מדובר,
04:28
and in 10 years, I'll tell you whether
you have one of the blue ones.
ובעוד 10 שנים, אני אגלה לכם אם קניתם את אחד הבקבוקים הכחולים.
04:30
Does that sound like a good deal for anybody?
האם זה נשמע לכם כמו הצעה עסקית שתעניין מישהו?
04:34
No. No, right?
לא.
לא, נכון?
04:36
And of course, it's a very, very risky trial position,
אין ספק, מדובר בהצעה מסוכנת מאד,
04:37
and that's why it's very hard to get funding,
ולכן קשה מאד להשיג עבורה מימון,
04:39
but to a first approximation,
אבל בקֵרוב טוב,
04:41
that's actually the proposal.
זו בעצם הזדמנות ההשקעה.
04:42
You have to fund these things
אתם צריכים למממן את פיתוח התרופה
04:44
from the early stages on. It takes a long time.
מהשלב המוקדם והלאה. זה לוקח הרבה זמן.
04:46
So Andrew said to me, he said,
אז אנדרו אמר לי, הוא אמר,.
04:49
"What if we stop thinking about these as drugs?
"מה אם נפסיק לחשוב עליהם כתרופות?
04:52
What if we start thinking about
them as financial assets?"
מה אם נתחיל לחשוב עליהם כנכסים פיננסיים?"
04:54
They've got really weird payoff
structures and all that,
יש להם מבנה החזר הון משונה וכל זה,
04:57
but let's throw everything we know
אבל בוא ננסה להשתמש בכל הכלים
04:59
about financial engineering at them.
שיש לנו בהנדסת מימון.
05:01
Let's see if we can use all the tricks of the trade
בוא נראה אם אנחנו יכולים להשתמש בכל הניסיון המקצועי שלנו
05:02
to figure out how to make these drugs
על מנת לראות איך אפשר לגרום לתרופות הללו
05:04
work as financial assets?
להיסחר כנכסים פיננסיים?
05:07
Let's create a giant fund.
בוא ניצור קרן ענקית.
05:10
In finance, we know what to do
בעולם המימון, אנחנו יודעים כיצד לנהל
05:11
with assets that are risky.
נכסים מסוכנים.
05:13
You put them in a portfolio
אתה שם אותם יחד בתיק נכסים
05:14
and you try to smooth out the returns.
ומנסה לישר את עקומת ההחזרים.
05:16
So we did some math, and it turned out
אז ביצענו את כל התחשיבים, והתברר
05:17
you could make this work,
but in order to make it work,
שניתן להפוך את זה לעסק כלכלי,
אבל כדי שזה יהפוך לעסק כלכלי,
05:19
you need about 80 to 150 drugs.
צריך בין 80 ל- 150 תרופות.
05:21
Now the good news is, there's plenty of drugs
החדשות הטובות הן, שיש המון תרופות
05:24
that are waiting to be tested.
שמחכות לניסויים ובדיקות.
05:26
We've been told that there's a backlog
נאמר לנו שיש תור
05:27
of about 20 years of drugs
של 20 שנה של תרופות
05:29
that are waiting to be tested but can't be funded.
שמחכות שמישהו יבדוק אותן, אבל אין להן מימון.
05:32
In fact, that early stage of the funding process,
למעשה, השלב המוקדם של התהליך,
05:34
that Phase I and pre-clinical stuff,
כל הפאזה הראשונה והבדיקות בבעלי החיים,
05:36
that's actually, in the industry,
called the Valley of Death
מכונה בתעשייה "עמק המוות"
05:39
because it's where drugs go to die.
כי לשם הולכות התרופות כדי למות.
05:41
It's very hard to for them to get through there,
קשה מאד לעבור את השלב הזה,
05:43
and of course, if you can't get through there,
you can't get to the later stages.
ובאופן טבעי, אם לא עברת את השלב הזה,
אתה לא יכול להתקדם לשלבים הבאים.
05:44
So we did this math, and we figured out, okay,
אז ביצענו את כל החישובים, ואמרנו, בסדר,
05:48
well, you know, you need about 80 to, say, 150,
אתם מבינים, צריך בין 80 לבערך 150,
05:50
or something like that, drugs.
או מספר דומה, של תרופות.
05:53
And then we did a little more math, and we said,
ואז עשינו עוד חישובים, ואמרנו,
05:54
okay, well that's a fund of about
בסדר, זו צריכה להיות קרן של בערך
05:56
three to 15 billion dollars.
3 עד 15 מיליארד דולר.
05:58
So we kind of created a new problem
כך שבעצם יצרנו בעיה חדשה
06:01
by solving the old one.
כשפתרנו את הבעיה הישנה.
06:04
We were able to get rid of the risk,
but now we need a lot of capital,
הצלחנו להיפטר מהסיכון,
אבל עכשיו אנחנו זקוקים להמון הון,
06:05
and there's only one place to get that kind of capital,
ויש רק מקום אחד בו ניתן לגייס כל כך הרבה הון,
06:07
the capital markets.
שוק ההון.
06:09
Venture capitalists don't have it.
Philanthropies don't have it.
לקרנות הון סיכון אין סכומים כאלה.
לנדבנים אין סכומים כאלה.
06:11
But we have to figure out how we can
get people in the capital markets,
אבל אנחנו צריכים למצוא את הדרך למשוך את אנשי שוק ההון,
06:13
who traditionally don't invest in this stuff,
שבאופן מסורתי לא משקיעים בתחומים האלה,
06:15
to want to invest in this stuff.
לרצות להשקיע בעסק הזה.
06:17
So again, financial engineering was helpful here.
ושוב, ההנדסה הפיננסית עזרה לנו.
06:19
Imagine the megafund actually starts empty,
תארו לעצמכם שהקרן העצומה הזו תתחיל ריקה,
06:22
and what it does is it issues some debt
ובשלב הראשון היא מנפיקה קצת חוב
06:25
and some equity,
וקצת הון בעלים,
06:27
and that generates cash flow.
וכך מתחילים ליצור תזרים מזומנים.
06:29
That cash flow is used, then, to buy
בתזרים המזומנים משתמשים, בהמשך, על מנת לרכוש
06:30
that big portfolio of drugs that you need,
את הזכויות במגוון התרופות הדרוש לקרן,
06:32
and those drugs start working their way
והתרופות מתחילות להתקדם
06:34
through that approval process,
בתהליך האישור שלהן,
06:35
and each time they go through
a next phase of approval,
ובכל פעם שהן עוברות לשלב האישור הבא,
06:37
they gain value.
הן עולות בערכן.
06:39
And most of them don't make it,
רוב התרופות לא מצליחות לקבל אישור,
06:39
but a few of them do,
אבל חלק מצליח,
06:41
and with the ones that gain value, you can sell some,
ואחרי שתרופות מוסיפות ערך, ניתן למכור חלק מהן,
06:42
and when you sell them,
ובאמצעות המכירה שלהן,
06:45
you have money to pay the interest on those bonds,
להכניס כסף שישלם את הריבית על אגרות החוב,
06:46
but you also have money to
fund the next round of trials.
ויספיק גם כדי לממן את סבב הניסויים הבא.
06:48
It's almost self-funding.
זה כמעט מממן את עצמו.
06:50
You do that for the course of the transaction,
אתה חוזר על התהליך למשך חיי הקרן,
06:52
and when you're done, you liquidate the portfolio,
ובסיום התקופה, אתה מוכר את הזכויות בתרופות,
06:55
pay back the bonds, and you can
משלם את אגרות החוב, ויכול לספק
06:57
give the equity holders a nice return.
למשקיעים ולבעלים החזר נאה על השקעתם.
06:58
So that was the theory, and we talked about it
זו הייתה התאוריה הפיננסית, ודנו בה
07:00
for a bit, we did a bunch of experiments,
במשך זמן מה, הרצנו מספר ניסויים,
07:02
and then we said, let's really try to test it.
ואז אמרנו, בואו ננסה לבחון את התאוריה באמת.
07:04
We spent the next two years doing research.
במשך השנתיים הבאות עסקנו במחקר.
07:07
We talked to hundreds of experts in drug financing
דיברנו עם מאות מומחים למימון תרופות
07:10
and venture capital.
ועם קרנות הון סיכון.
07:13
We talked to people who have developed drugs.
דיברנו עם אנשים מנוסים בפיתוח תרופות.
07:15
We talked to pharmaceutical companies.
דיברנו עם חברות התרופות.
07:17
We actually looked at the data for drugs,
עברנו על מידע אמיתי של תרופות,
07:19
over 2,000 drugs that had been approved or denied
יותר מ- 2,000 תרופות שאושרו או לא אושרו
07:22
or withdrawn,
או נמשכו מהשוק,
07:25
and we also ran millions of simulations.
הרצנו גם מיליוני סימולציות ממוחשבות.
07:26
And all that actually took a lot of time.
וכל זה לקח המון זמן.
07:29
But when we were done, what we found was something that was sort of surprising.
אבל כשסיימנו, גילינו משהו שהיה קצת מפתיע.
07:32
It was actually feasible to structure that fund
גילינו שבאמת אפשר לבנות קרן השקעות
07:35
such that when you were done structuring it,
שבתום הקמתה,
07:37
you could actually produce low-risk bonds
תאפשר למכור אגרות חוב בסיכון נמוך
07:39
that would be attractive to bond holders,
שיהיו אטרקטיביות למחזיקי אגרות חוב,
07:42
that would give you yields of
about five to eight percent,
וייתנו החזר שנתי של בין 5 ל- 8 אחוז,
07:43
and you could produce equity
ושניתן להנפיק הון מניות
07:46
that would give equity holders
about a 12-percent return.
שיספק למשקיעים החזר שנתי של כ- 12%.
07:47
Now those returns aren't going to be attractive
מדובר בהחזרים שאינם אטרקטיביים מספיק
07:50
to a venture capitalist.
למשקיעי הון סיכון.
07:51
Venture capitalists are those guys
who want to make those big bets
משקיעי הון סיכון מעדיפים לבצע הימורים גדולים יותר
07:53
and get those billion dollar payoffs.
ולזכות בהחזרים בגובה מיליארדי דולרים.
07:55
But it turns out, there are lots of other folks
that would be interested in that.
אבל מצד שני, ישנם המון משקיעים אחרים שיתעניינו בהשקעות כאלה.
07:57
That's right in the investment sweet spot
רמות הסיכון וההחזר מתאימות בדיוק
08:00
of pension funds and 401(k) plans
למה שמחפשות קרנות פנסיה וחסכונות פנסיוניים
08:02
and all this other stuff.
וכל השוק הפנסיוני.
08:04
So we published some articles
in the academic press.
אז פרסמנו מספר מאמרים בעיתונות המדעית.
08:06
We published articles in medical journals.
פרסמנו מאמרים בעיתונות הרפואית.
08:08
We published articles in finance journals.
פרסמנו מאמרים בעיתונות הכלכלית.
08:11
But it wasn't until we actually
אבל עד שלא התחלנו
08:13
got the popular press interested in this
לדבר עם העיתונות הכללית
08:15
that we began to get some traction.
לא קיבלנו תשומת לב מספיקה.
08:16
We wanted to do something more than
just make people aware of it, though.
אבל רצינו להגיע למצב שבו אנשים לא רק ישמעו עלינו.
08:19
We wanted people to get involved.
רצינו שאנשים יגלו מעורבות.
08:22
So what we did was, we actually
took all of our computer code
ולכן לקחנו את כל התכנות והאלגוריתמים שפיתחנו
08:23
and made that available online
ופרסמנו אותם ברשת האינרטנט
08:25
under an open-source license
ברישיון קוד פתוח
08:27
to anybody that wanted it.
לכל מי שירצה להשתמש בהם.
08:28
And you guys can download it today
וכולכם יכולים להוריד את התכנה היום
08:30
if you want to run your own experiments
to see if this would work.
אם אתם רוצים לבדוק את המספרים ולראות אם הם הגיוניים.
08:32
And that was really effective, because people
והצעד הזה התגלה כיעיל מאד, כי אנשי ההון
08:34
that didn't believe our assumptions
שלא האמינו להנחות היסוד שלנו
08:35
could try their own assumptions
and see how it would work.
יכלו לבדוק את הנחות היסוד שלהם ולראות לאילו תוצאות הם מובילות.
08:37
Now there's an obvious problem, which is,
ועדיין יש לפנינו בעיה בסיסית, שהיא,
08:40
is there enough money in
the world to fund this stuff?
האם יש מספיק כסף בעולם על מנת לממן את כל התכניות?
08:42
I've told you there's enough drugs,
סיפרתי לכם שיש מספיק תרופות,
08:44
but is there enough money?
אבל האם יש מספיק כסף?
08:46
There's 100 trillion dollars of capital
יש כיום 100 טריליון דולר של הון
08:48
currently invested in fixed-income securities.
המושקעים באפיקים המשלמים תשלומים קבועים
(כמו אגרות חוב ודיבידנדים).
08:50
That's a hundred thousand billion.
זה מאה אלף מיליארד דולר.
08:54
There's plenty of money.
יש המון כסף.
08:58
(Laughter)
(צחוק)
08:59
But what we realized was that it's
more than just money that's required.
אבל אנחנו הבנו שאנחנו זקוקים ליותר מרק כסף.
09:03
We had to get people motivated,
people to get involved,
היינו חייבים להחדיר באנשים מוטיבציה, לגרום להם להיות מעורבים,
09:06
and people had to understand this.
ואנשים חייבים להבין את התכנית.
09:08
And so we started thinking about all
the different things that could go wrong.
ואז התחלנו לחשוב על הדברים שיכולים להשתבש בדרך.
09:10
What are all the challenges to doing
this that might get in the way?
מהם האתגרים בדרך שיכולים להפריע למימוש החזון?
09:13
And we had a long list, and so what we did was
הייתה לנו רשימת בעיות ארוכה, ומה שעשינו היה
09:16
we assigned a bunch of people, including ourselves,
לתת למספר אנשים, כולל אותנו,
09:18
different pieces of this problem,
חלקים שונים של הבעיה,
09:21
and we said, could you start
a work stream on credit risk?
שאלנו מומחים, האם תוכלו לבדוק את בעיית סיכוני האשראי?
09:23
Could you start a work stream
on the regulatory aspects?
האם תוכלו לבדוק את הצדדים הרגולטוריים של התכנית?
09:26
Could you start a work stream on
האם תוכלו לבדוק
09:28
how you would actually manage so many projects?
דרכים לניהול מספר כה גדול של פרויקטים?
09:29
And we had all these experts get together
והפגשנו מומחים
09:32
and do these different work streams,
שניתחו את הבעיות השונות,
09:34
and then we held a conference.
ואז ערכנו ועידה.
09:35
The conference was held over
the summer, this past summer.
הועידה התקיימה בקיץ, בקיץ האחרון.
09:38
It was an invitation-only conference.
זו היה כנס למוזמנים בלבד.
09:40
It was sponsored by the American Cancer Society
הכנס מומן ע"י האיגוד האמריקני לסרטן
09:42
and done in collaboration
והוא נערך בשיתוף פעולה
09:44
with the National Cancer Institute.
עם המכון הלאומי לחקר הסרטן.
09:46
And we had experts from every field
that we thought would be important,
והגיעו מומחים מכל תחום שחשבנו שעשוי להיות רלוונטי,
09:48
including the government, including
כולל אנשי ממשל, כולל
09:51
people that run research centers and so on,
אנשים שמנהלים מכוני מחקר וכו',
09:53
and for two days they sat around
and heard the reports
ובמשך יומיים הם ישבו ושמעו דיווחים
09:54
from those five work streams,
and they talked about it.
מחמשת צוותי העבודה שלנו,
ונערכו דיונים בנושא.
09:56
It was the first time
זו הייתה הפעם הראשונה
09:58
that the people who could actually make this happen
שהאנשים שיכלו לגרום לחלום להתממש
10:00
sat across the table from each other
ישבו יחד סביב אותו שולחן
10:01
and had these conversations.
ודיברו על התכנית שלנו.
10:03
Now these conferences, it's typical to have a dinner,
בכנסים כאלה, מקובל לאכול ארוחת ערב,
10:05
and at that dinner,
ובזמן ארוחת הערב,
10:09
you kind of get to know each other,
אנשים מכירים זה את זה,
10:10
sort of like what we're doing here.
ממש כמו שעושים כאן ב- TED.
10:12
I happened to look out the window,
פעם אחת הבטתי מהחלון,
10:13
and hand on my heart, I looked out the window
ואני נשבע, הבטתי מהחלון
10:15
on the night of this conference --
it was the summertime --
בליל הכנס שלנו --
זה היה בקיץ --
10:17
and that's what I saw, it was a double rainbow.
וזה מה שראיתי, קשת כפולה.
10:18
So I'd like to think it was a good sign.
אני בוחר לחשוב שמדובר באות למזל טוב.
10:21
Since the conference, we've got people working
מאז הכנס, התחלנו לעבוד
10:24
between Paris and San Francisco,
בין פריס לסן-פרנסיסקו,
10:26
lots of different folks working on this
הרבה אנשים עובדים על הפרויקט
10:28
to try to see if we can really make it happen.
על מנת לראות איך לאפשר לו להצליח.
10:29
We're not looking to start a fund,
אנחנו לא רוצים לגייס קרן השקעות בעצמנו,
10:32
but we want somebody else to do this.
אלא רוצים שמישהו אחר יקים את הקרן.
10:33
Because, again, I'm not a scientist.
בגלל, כמו שאמרתי, שאני לא מדען,
10:35
I can't build a drug.
אני לא יכול לפתח תרופה.
10:38
I'm never going to have enough money
אף פעם לא יהיה לי מספיק כסף
10:40
to fund even one of those trials.
על מנת למממן אפילו אחד מהניסויים.
10:41
But all of us together, with our 401(k)'s,
אבל כולנו ביחד, עם החסכונות הפנסיוניים שלנו,
10:44
with our 529 plans, with our pension plans,
עם תכניות הפנסיה, ועם קרנות הפנסיה,
10:47
all of us together can actually fund hundreds of trials
כולנו יחד יכולים למממן מאות ניסויים קליניים
10:49
and get paid well for doing it
ולקבל החזר נאה עבור ההשקעה
10:52
and save millions of lives like my dad.
ולהציל מיליוני אנשים כמו אבי.
10:54
Thank you.
תודה לכם.
10:56
(Applause)
(מחיאות כפיים)
10:59
Translated by Boaz Hovav
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Roger Stein - Financial management expert
Roger Stein wants to bring financial engineering to the world of drug funding.

Why you should listen

Roger Stein is a senior lecturer in finance at MIT's Sloan School of Management and a research affiliate at the MIT Laboratory for Financial Engineering. He is also the former chief analytics officer at State Street Global Exchange. He has been working in risk modeling and financial prediction for almost 25 years; his products and services are used widely in industry and have become benchmarks in banking and finance. With MIT colleagues, he is currently collaborating on a new model that uses modern risk management methods and financial engineering techniques to change the way new drug research is funded.

Previously he was managing director of research and academic relations globally for Moody’s Corporation, and prior to that was president of Moody’s Research Labs. He has a Ph.D. from New York University, has coauthored two full-length texts on applied analytics, and has written more than 50 academic articles and papers. He has also been practicing Aikido since 1980.

More profile about the speaker
Roger Stein | Speaker | TED.com