English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Anupam Mishra: The ancient ingenuity of water harvesting

Анупам Мишра: Древната находчивост при събиране на вода

Filmed
Views 838,448

С мъдрост и остроумие, Анупам Мишра говори за изумителните подвизи на инженерната мисъл, построени преди векове от хората в Златната пустиня в Индия за събиране на вода. Тези структури все още се използват днес - и често превъзхождат модерни водни мегапроекти.

- Environmental activist
To promote smart water management, Anupam Mishra works to preserve rural India’s traditional rainwater harvesting techniques. Full bio

For emotions, we should not move quickly to the desert.
За да получим емоции, трябва бързо да се преместим в пустинята.
00:15
So, first, a small housekeeping announcement:
И така, първо, една малка домакинска обява:
00:21
please switch off your
моля, изключете всичките си
00:27
proper English check programs
програми за проверка на добър английски,
00:29
installed in your brain.
инсталирани в мозъка ви.
00:32
(Applause)
(Аплодисменти)
00:35
So, welcome to the Golden Desert, Indian desert.
И така - добре дошли в Златната пустиня, индийска пустиня.
00:39
It receives the least rainfall in the country,
Тя получава най-малки валежи в страната,
00:44
lowest rainfall.
най-ниски валежи.
00:47
If you are well-versed with inches, nine inches,
Ако сте добре запознати с инчовете - девет инча,
00:49
centimeters, 16 [centimeters].
в сантиметри, (9 инча = 22,8 см.)
00:53
The groundwater is 300 feet deep, 100 meters.
Подпочвените води са на дълбочина 300 фута, 100 метра.
00:55
And in most parts it is saline, not fit for drinking.
И в по-голямата си част са солени, неподходящи за пиене.
01:00
So, you can't install hand pumps or dig wells,
Затова не може да се инсталират ръчни помпи или да се копаят кладенци,
01:05
though there is no electricity in most of the villages.
макар че в повечето села няма електричество.
01:08
But suppose you use the green technology, solar pumps --
Но да предположим, че се използва зелената технология, помпи със слънчева енергия...
01:11
they are of no use in this area.
те не са от полза в този район.
01:16
So, welcome to the Golden Desert.
И така, добре дошли в Златната пустиня
01:19
Clouds seldom visit this area.
Облаци рядко посещават тази област.
01:22
But we find 40 different names of clouds in this dialect used here.
Но откриваме 40 различни имена за облаци в диалекта, използван тук.
01:25
There are a number of techniques to harvest rain.
Има ред техники за събиране на дъжд.
01:34
This is a new work, it's a new program.
Това е ново дело, една нова програма.
01:37
But for the desert society
Но за пустинното общество
01:40
this is no program; this is their life.
това не е програма; това е животът им.
01:42
And they harvest rain in many ways.
И те събират дъжда по много начини.
01:46
So, this is the first device they use
Това е първото устройство, което използват
01:50
in harvesting rain.
за събиране на дъжда.
01:53
It's called kunds; somewhere it is called [unclear].
Нарича се кундс; на някои места се нарича танка.
01:55
And you can notice they have created
Може да забележите, че са създали
01:58
a kind of false catchment.
един вид фалшив водосборен район.
02:02
The desert is there, sand dunes, some small field.
Пустинята е там, пясъчни дюни, някое малко поле.
02:05
And this is all big raised platform.
А всичко това е една голяма издигната платформа.
02:08
You can notice the small holes
Може да забележите малките дупки,
02:12
the water will fall on this catchment,
водата ще падне върху този водосборен район,
02:15
and there is a slope.
а там има наклон.
02:17
Sometimes our engineers and architects
Понякога нашите инженери и архитекти
02:19
do not care about slopes in bathrooms,
не се занимават с наклона в баните,
02:23
but here they will care properly.
но тук се грижат надлежно.
02:26
And the water will go where it should go.
И водата ще отиде, където трябва да отиде.
02:28
And then it is 40 feet deep.
И тогава е 40 фута (12 м.) дълбока.
02:31
The waterproofing is done perfectly,
Импрегнирането е направено съвършено,
02:35
better than our city contractors,
по-добре от нашите градски изпълнители,
02:39
because not a single drop should go waste in this.
защото тук не трябва да се губи и капка.
02:42
They collect 100 thousand liters in one season.
Те събират 100 хиляди литра за един сезон.
02:47
And this is pure drinking water.
И това е чиста питейна вода.
02:52
Below the surface there is hard saline water.
Под повърхността там има твърда солена вода.
02:56
But now you can have this for year round.
Но сега можеш да имаш това цяла година.
03:00
It's two houses.
Това са две къщи.
03:04
We often use a term called bylaws.
Често използваме един термин - местни разпоредби.
03:06
Because we are used to get written things.
Защото сме свикнали да получаваме писмени неща.
03:09
But here it is unwritten by law.
Но тук законът е неписан.
03:13
And people made their house,
Хората правят къщата си
03:16
and the water storage tanks.
и резервоарите за съхранение на вода.
03:19
These raised up platforms just like this stage.
Издигнати платформи, точно като тази сцена.
03:23
In fact they go 15 feet deep,
Всъщност стигат до 15 фута (4,6 м.) дълбочина
03:29
and collect rain water from roof,
и събират дъждовна вода от покрива,
03:31
there is a small pipe, and from their courtyard.
там има една малка тръба, и от двора си.
03:34
It can also harvest something like 25,000 in a good monsoon.
Може да събере около 25 хиляди при добър мусон.
03:37
Another big one,
Друго голямо -
03:43
this is of course out of the hardcore desert area.
това, разбира се, е извън пустинния район.
03:45
This is near Jaipur. This is called the Jaigarh Fort.
Това е близо до Джайпур. Нарича се Форт Джайгар.
03:51
And it can collect six million gallons of rainwater in one season.
И може да събере шест милиона галона (22,7 млн. литра) дъждовна вода за един сезон.
03:55
The age is 400 years.
Възрастта е 400 години.
04:01
So, since 400 years it has been giving you
От 400 години то ви дава
04:04
almost six million gallons of water per season.
почти шест милиона галона (22,7 млн. литра) вода на сезон.
04:08
You can calculate the price of that water.
Може да изчислите цената на тази вода.
04:13
It draws water from 15 kilometers of canals.
Извлича вода от 15 километра канали.
04:16
You can see a modern road, hardly 50 years old.
Виждате един модерен път, на едва 50-годишна възраст.
04:21
It can break sometimes.
Той може да пропада понякога.
04:26
But this 400 year old canal, which draws water,
Но този 400-годишен канал, който извлича вода,
04:29
it is maintained for so many generations.
е поддържан от толкова много поколения.
04:32
Of course if you want to go inside, the two doors are locked.
Разбира се, ако искаш да влезеш вътре, двете врати са заключени.
04:35
But they can be opened for TED people.
Но могат да бъдат отворени за хората от TED.
04:39
(Laughter)
(Смях)
04:42
And we request them.
И ние поискахме това.
04:43
You can see person coming up with
Виждате човека да се качва
04:45
two canisters of water.
с две метални кутии вода.
04:48
And the water level -- these are not empty canisters --
А водното ниво - това не са празни кутии -
04:50
water level is right up to this.
водното ниво е чак дотук.
04:53
It can envy many municipalities,
Много общини могат да й завидят -
04:56
the color, the taste, the purity of this water.
цветът, вкусът, чистотата на тази вода.
04:59
And this is what they call Zero B type of water,
А това наричат Нула Б тип вода,
05:04
because it comes from the clouds,
защото идва от облаците,
05:08
pure distilled water.
чиста дестилирана вода.
05:10
We stop for a quick commercial break,
Спираме за бърза рекламна пауза,
05:13
and then we come back to the traditional systems.
а после се връщаме към традиционните системи.
05:16
The government thought that this is a very
Правителството смяташе, че това е
05:19
backward area and we should bring
много изостанал район и трябва да въведем
05:22
a multi-million dollar project
проект за много милиони долари
05:24
to bring water from the Himalayas.
за докарване на вода от Хималаите.
05:27
That's why I said that this is a commercial break.
Затова казах, че е рекламна пауза.
05:30
(Laughter)
(Смях)
05:33
But we will come back, once again,
Но ще се върнем отново
05:34
to the traditional thing.
към традиционното.
05:36
So, water from 300, 400 kilometers away,
Вода от 300-400 километра разстояние,
05:38
soon it become like this.
скоро ще стане така.
05:42
In many portions, water hyacinth
На много места целите тези големи канали
05:44
covered these big canals like anything.
са покрити с воден зюмбюл.
05:46
Of course there are some areas where water is reaching,
Разбира се, има някои места, където водата достига,
05:51
I'm not saying that it is not reaching at all.
не казвам, че изобщо не достига
05:53
But the tail end, the Jaisalmer area,
Но накрая, в района Джайсалмер,
05:56
you will notice in Bikaner things like this:
ще забележите в Биканер такива неща:
06:00
where the water hyacinth couldn't grow,
там, където водният зюмбюл не е могъл да расте,
06:03
the sand is flowing in these canals.
в тези канали се стича пясък.
06:05
The bonus is that you can find wildlife around it.
Бонусът е, че около него може да се намира дивеч.
06:10
(Laughter)
(Смях)
06:14
We had full-page advertisements,
Имаше реклами на цяла страница,
06:17
some 30 years, 25 years ago when this canal came.
преди около 30 години, 25 години, когато се появи този канал.
06:20
They said that throw away your traditional systems,
В тях се казваше - откажете се от традиционните си системи,
06:24
these new cement tanks will supply you piped water.
тези нови циментови резервоари ще ви снабдяват с вода по тръбопровод.
06:28
It's a dream. And it became a dream also.
Това е мечта. И се превърна в мечта.
06:32
Because soon the water was not able to reach these areas.
Защото скоро водата не можеше да достига до тези райони.
06:36
And people started renovating their own structures.
И хората започнаха да обновяват собствените си структури.
06:43
These are all traditional water structures,
Всичко това са традиционни водни структури,
06:48
which we won't be able to explain in such a short time.
които няма да можем да обясним за толкова кратко време.
06:51
But you can see that no woman is standing on those.
Но виждате, че на онези не стои нито една жена.
06:55
(Laughter)
(Смях)
06:59
And they are plaiting hair.
И сплитат коса.
07:00
(Applause)
(Аплодисменти)
07:02
Jaisalmer. This is heart of desert.
Джайсалмер. Това е сърцето на пустинята.
07:06
This town was established 800 years ago.
Този град е бил основан преди 800 години.
07:09
I'm not sure by that time
Не съм сигурен, че по онова време
07:13
Bombay was there, or Delhi was there,
е съществувал Бомбай, или Делхи,
07:16
or Chennai was there, or Bangalore was there.
или Ченай, или Бангалор.
07:18
So, this was the terminal point for silk route.
Това е била крайната точка на пътя на коприната.
07:21
Well connected, 800 years ago, through Europe.
Добре свързан, преди 800 години, през Европа.
07:24
None of us were able to go to Europe,
Никой от нас не е можел да отиде в Европа,
07:29
but Jaisalmer was well connected to it.
но Джайсалмер е бил добре свързан с нея.
07:33
And this is the 16 centimeter area.
А това е 16-сантиметровият район.
07:36
Such a limited rainfall,
Толкова ограничен валеж,
07:40
and highest colorful life flourished in these areas.
а в тези райони процъфтявал най-разноцветен живот.
07:43
You won't find water in this slide.
Няма да намерите вода в този кадър.
07:49
But it is invisible.
Но тя е невидима.
07:52
Somewhere a stream or a rivulet
Някъде оттук минава
07:54
is running through here.
поток или ручейче.
07:58
Or, if you want to paint, you can paint it blue throughout
Или, ако искате да боядисвате, можете да го боядисате изцяло в синьо,
08:01
because every roof which you see in this picture
защото всеки покрив, който виждате на тази снимка,
08:05
collects rainwater drops
събира капки дъждовна вода
08:09
and deposit in the rooms.
и ги натрупва в стаите.
08:11
But apart from this system,
Но отделно от тази система,
08:16
they designed 52 beautiful water bodies around this town.
са проектирали 52 красиви водни обекти из този град.
08:19
And what we call private public partnership
А към онова, което наричаме частно обществено партньорство,
08:25
you can add estate also.
може да добавите и имот.
08:29
So, estate, public and private entrepreneurs
И така - имот, обществено и частно предприемачество
08:32
work together to build this beautiful water body.
работят заедно, за да построят този красив воден обект.
08:36
And it's a kind of water body for all seasons.
А това е вид воден обект за всички сезони.
08:40
You will admire it. Just behold the beauty throughout the year.
Ще му се възхитите. Просто се радвайте на красотата през цялата година.
08:45
Whether water level goes up or down,
Независимо дали водното равнище се покачва или спада,
08:49
the beauty is there throughout.
красотата е навсякъде там.
08:51
Another water body, dried up, of course,
Друг воден обект, пресъхнал, разбира се,
08:53
during the summer period,
през летния период,
08:56
but you can see how the traditional society
но виждате как традиционното общество
08:58
combines engineering with aesthetics, with the heart.
съчетава инженерство с естетика, с изкуството.
09:03
These statues, marvelous statues,
Тези статуи, прекрасни статуи,
09:08
gives you an idea of water table.
ви създават представа за воден резервоар.
09:11
When this rain comes and the water starts filling this tank,
Когато дойде този дъжд и водата започне да пълни този резервоар,
09:14
it will submerge these beautiful statues
тя ще потопи тези красиви статуи
09:19
in what we call in English today "mass communication."
в онова, което днес наричаме на английски "масова комуникация".
09:22
This was for mass communication.
Това е било за масова комуникация.
09:25
Everybody in the town will know that this elephant has drowned,
Всеки в града ще знае, че този слон се е потопил,
09:28
so water will be there for seven months or nine months,
така че ще има вода седем месеца, девет месеца
09:32
or 12 months.
или 12 месеца.
09:35
And then they will come and worship this pond,
Тогава ще дойдат да се преклонят пред това езеро,
09:37
pay respect, their gratitude.
да отдадат почит, своята благодарност.
09:40
Another small water body, called the [unclear].
Друг малък воден обект, наречен реджани.
09:43
It is difficult to translate in English,
Трудно е да се преведе на английски,
09:46
especially in my English.
особено на моя английски.
09:48
But the nearest would be "glory," a reputation.
Но най-близкото би било "слава", репутация.
09:50
The reputation in desert of this small water body is
Репутацията в пустинята на този малък воден обект е,
09:53
that it never dries up.
че той никога не пресъхва.
09:57
In severe drought periods
В периоди на жестока суша
10:00
nobody has seen this water body
никой не е виждал този воден обект
10:03
getting dried up.
да пресъхва.
10:05
And perhaps they knew the future also.
А вероятно знаят и бъдещето.
10:07
It was designed some 150 years ago.
Бил е проектиран преди около 150 години.
10:14
But perhaps they knew that on sixth, November, 2009,
Но вероятно са знаели, че на шести ноември 2009-та
10:17
there will be a TED green and blue session,
ще има синя и зелена сесия на TED,
10:21
so they painted it like this.
затова са го боядисали така.
10:25
(Laughter)
(Смях)
10:27
(Applause)
(Аплодисменти)
10:28
Dry water body. Children are standing on
Сух воден обект. Деца стоят на едно устройство,
10:33
a very difficult device to explain.
много трудно за обяснение.
10:36
This is called kund. We have, in English, surface water and ground water.
Това се нарича кунд. На английски има повърхностна вода и подпочвена вода.
10:39
But this is not ground water.
Но това не е подпочвена вода
10:44
You can draw ground water from any well.
Можеш да изтеглиш подпочвена вода от който и да е кладенец.
10:46
But this is no ordinary well.
Но това не е обикновен кладенец.
10:48
It squeeze the moisture
Той изцежда влагата,
10:51
hidden in the sand.
скрита в пясъка.
10:55
And they have dubbed this water as the third one called [unclear].
И са нарекли тази вода като третата, наречена джесари.
10:57
And there is a gypsum belt running below it.
Под нея минава гипсов пролив.
11:01
And it was deposited by the great mother Earth,
Той е била натрупан от великата майка Земя,
11:06
some three million years ago.
преди около три милиона години.
11:10
And where we have this gypsum strip
А където го има този гипсов пояс,
11:13
they can harvest this water.
могат да събират тази вода.
11:16
This is the same dry water body.
Това е същият сух воден обект.
11:18
Now, you don't find any kund;
Сега не откривате никакъв кунд;
11:20
they are all submerged.
всички са потопени.
11:23
But when the water goes down they will be able
Но когато водата спадне, ще могат
11:25
to draw water from those structures throughout the year.
да изтеглят вода от онези структури през цялата година.
11:28
This year they have received only six centimeters.
Тази година са получили само шест сантиметра
11:31
Six centimeter of rainfall,
Шест сантиметра дъжд,
11:35
and they can telephone you
и могат да ви телефонират,
11:38
that if you find any water problem in your city,
че ако откриете какъвто и да било проблем с водата във вашия град,
11:40
Delhi, Bombay, Bangalore, Mysore,
Делхи, Бомбай, Бангалор, Майсур,
11:43
please come to our area of six centimeters, we can give you water.
моля, елате в нашия район със шест сантиметра, ние можем да ви дадем вода.
11:45
(Laughter)
(Смях)
11:49
How they maintain them?
Как ги поддържат?
11:50
There are three things: concept, planning,
Има три неща: концепция, планиране,
11:52
making the actual thing, and also maintaining them.
изработка на самото нещо, а също и поддръжката им.
11:55
It is a structure for maintain,
Това е структура за поддръжка,
11:58
for centuries, by generations, without any department,
от векове, от поколения, без каквото и да е министерство,
12:00
without any funding,
без никакво финансиране.
12:05
So the secret is "[unclear]," respect.
Тайната е "фата", уважение.
12:07
Your own thing, not personal property,
Ваше собствено нещо, не лична собственост,
12:12
my property, every time.
моя собственост, всеки път.
12:16
So, these stone pillars
И така, тези каменни колони
12:19
will remind you that you are entering into a water body area.
ще ви напомнят, че навлизате в район на воден обект.
12:21
Don't spit, don't do anything wrong,
Не плюйте, не правете нищо погрешно,
12:25
so that the clean water can be collected.
за да може да се събира чиста вода.
12:27
Another pillar, stone pillar on your right side.
Друга колона, каменна колона от дясната ви страна.
12:30
If you climb these three, six steps
Ако изкачите тези три, шест стъпала,
12:33
you will find something very nice.
ще откриете нещо много хубаво.
12:36
This was done in 11th century.
Било е направено през XI-ти век.
12:39
And you have to go further down.
И трябва да слезете по-надолу.
12:42
They say that a picture is worth a thousand words,
Казват, че една картина струва колкото хиляда думи,
12:45
so we can say a thousand words right now,
така че можем да кажем хиляда думи точно сега,
12:48
an another thousand words.
и още хиляда думи.
12:51
If the water table goes down,
Ако водната повърхност слезе надолу,
12:53
you will find new stairs.
ще откриете нови стъпала.
12:55
If it comes up, some of them will be submerged.
Ако се покачи нагоре, някои от тях ще бъдат потопени.
12:57
So, throughout the year
И така, през цялата година
13:01
this beautiful system will give you some pleasure.
тази красива система ще ви дава известно удоволствие.
13:03
Three sides, such steps, on the fourth side
Три страни, такива стъпала, от четвъртата страна
13:08
there is a four-story building
има четириетажна сграда,
13:10
where you can organize such TED conferences anytime.
където може да организирате такива TED конференции по всяко време.
13:12
(Applause)
(Аплодисменти)
13:17
Excuse me, who built these structures?
Извинете, кой е построил тези структури?
13:23
They are in front of you.
Те са пред вас.
13:27
The best civil engineers we had, the best planners,
Най-добрите граждански инженери, които сме имали, най-добрите проектанти,
13:29
the best architects.
най-добрите архитекти.
13:33
We can say that because of them,
Можем да кажем, че заради тях,
13:35
because of their forefathers,
заради техните праотци,
13:37
India could get the first engineering college
Индия е успяла да получи първия инженерен колеж
13:39
in 1847.
през 1847-а.
13:42
There were no English medium schools at that time,
По онова време не е имало английски средни училища,
13:45
even no Hindi schools, [unclear] schools.
дори не е имало индуски училища, [неясно] училища.
13:48
But such people, compelled to the East India Company,
Но такива хора, подмамени от Източноиндийската компания,
13:51
which came here for business, a very dirty kind of business ...
които са дошли тук за бизнес, един много мръсен бизнес...
13:54
(Laughter)
(Смях)
13:58
but not to create the engineering colleges.
Но не да създават инженерните колежи,
14:00
But because of them, first engineering college was created
а заради тях, бил създаден първият инженерен колеж
14:03
in a small village, not in the town.
в едно малко село, а не в града.
14:07
The last point, we all know in our primary schools that
Последната точка - всички знаем още в началното училище,
14:10
that camel is a ship of desert.
че тази камила е кораб на пустинята.
14:15
So, you can find through your Jeep,
Така че можете да намерите чрез джипа си,
14:18
a camel, and a cart.
камила и каруца.
14:21
This tire comes from the airplane.
Тази гума идва от самолета.
14:24
So, look at the beauty from the desert society
Погледнете красотата от пустинното общество,
14:28
who can harvest rainwater,
което може да събира дъждовна вода
14:31
and also create something
и също да създаде нещо
14:33
through a tire from a jet plane,
чрез гума от самолет,
14:36
and used in a camel cart.
използвана в камилска каруца.
14:40
Last picture, it's a tattoo,
Последната снимка - това е татуировка,
14:42
2,000-years-old tattoo.
татуировка на 2000-годишна възраст.
14:45
They were using it on their body.
Използвали са я на телата си.
14:47
Tattoo was, at one time,
Татуировката, едно време,
14:50
a kind of a blacklisted
е била знак за принадлежност към черния списък
14:52
or con thing, but now it is in thing.
или минус, а сега е вътрешна работа.
14:54
(Laughter)
(Смях)
14:57
(Applause)
(Аплодисменти)
14:59
You can copy this tattoo. I have some posters of this.
Може да копирате тази татуировка. Имам няколко плаката с това.
15:01
(Laughter)
(Смях)
15:04
The center of life is water.
Центърът на живота е водата.
15:07
These are the beautiful waves.
Това са красивите вълни.
15:12
These are the beautiful stairs
Това са красивите стълби,
15:14
which we just saw in one of the slides.
които току-що видяхме в един от кадрите.
15:17
These are the trees.
Това са дърветата.
15:20
And these are the flowers which
А това са цветята, които
15:23
add fragrance to our lives.
прибавят аромат към живота ни.
15:25
So, this is the message of desert.
И така, това е съобщението за пустинята.
15:29
Thank you very much.
Много благодаря.
15:32
(Applause)
(Аплодисменти)
15:34
Chris Anderson: So, first of all, I wish I had your eloquence, truly, in any language.
Крис Андерсън: И така, първо, иска ми се да имах вашето красноречие, наистина, на който и да било език.
16:00
(Applause)
(Аплодисменти)
16:04
These artifacts and designs are inspiring.
Тези артефакти и проекти са вдъхновяващи.
16:11
Do you believe that they can be used elsewhere,
Вярвате ли, че могат да бъдат използвани другаде,
16:17
that the world can learn from this?
че светът може да се учи от това?
16:20
Or is this just right for this place?
Или са подходящи само за това място?
16:22
Anupam Mishra: No, the basic idea is to
Анупам Мишра: Не, основната идея е
16:24
utilize water that falls on our area.
да се използва водата, която пада върху нашия район.
16:27
So, the ponds, the open bodies, are everywhere,
Езерата, отворените обекти, са навсякъде,
16:30
right from Sri Lanka to Kashmir, and in other parts also.
чак от Шри Ланка до Кашмир, също и в други части.
16:34
And these [unclear], which stored water,
И тези танка, които са съхранявали вода,
16:39
there are two type of things.
има два типа неща.
16:42
One recharge, and one stores.
Едното презарежда, а другото съхранява.
16:44
So, it depends on the terrain.
Така че зависи от терена.
16:46
But kund, which uses the gypsum belt,
Но кунд, който използва гипсовия пояс,
16:49
for that you have to go back to your calendar,
за това трябва да се върнете към календара си,
16:52
three million years ago.
преди три милиона години.
16:56
If it is there it can be done right now.
Ако е там, може да се направи веднага.
16:58
Otherwise, it can't be done.
Иначе не може да се направи.
17:00
(Laughter)
(Смях)
17:02
(Applause)
(Аплодисменти)
17:03
CA: Thank you so much.
КА: Много благодаря.
17:05
(Applause)
(Аплодисменти)
17:07
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

About the speaker:

Anupam Mishra - Environmental activist
To promote smart water management, Anupam Mishra works to preserve rural India’s traditional rainwater harvesting techniques.

Why you should listen

Anupam Mishra travels across water-challenged India studying rainwater harvesting methods and learning from the people behind them. He presents his findings to NGOs, development agencies and environmental groups, pulling from centuries of indigenous wisdom that has found water for drinking and irrigation even in extremely arid landscapes through wells, filter ponds and other catchment systems.

A founding member of the Gandhi Peace Foundation, Mishra is working to bridge the gap between modern water management technology and india's heritage of water harvesting, so that every community is self-sustainable and efficiently safekeeping an increasingly scarce and precious resource.

More profile about the speaker
Anupam Mishra | Speaker | TED.com