English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Anupam Mishra: The ancient ingenuity of water harvesting

אנופאם מישרה: התחבלנות העתיקה של אגירת מים

Filmed
Views 838,448

בחוכמה ושנינות משוחח אנופאם מישרה על ההישגים ההנדסיים המופלאים בני מאות השנים של עמי המדבר הזהוב שבהודו, במטרה לאגור מים. מבנים אלה קיימים עד עצם היום הזה - ולעתים הם עולים על מפעלי המים הענקיים של ימינו.

- Environmental activist
To promote smart water management, Anupam Mishra works to preserve rural India’s traditional rainwater harvesting techniques. Full bio

For emotions, we should not move quickly to the desert.
לרגשניים לא כדאי למהר ולעבור למדבר.
00:15
So, first, a small housekeeping announcement:
ראשית כל, הודעה מנהלית קצרה:
00:21
please switch off your
נא לכבות
00:27
proper English check programs
את התוכנות לבדיקת אנגלית
00:29
installed in your brain.
המותקנות במוחותיכם.
00:32
(Applause)
[מחיאות כפיים]
00:35
So, welcome to the Golden Desert, Indian desert.
ברוכים הבאים למדבר הזהוב, המדבר ההודי.
00:39
It receives the least rainfall in the country,
הוא זוכה לכמות הגשם הנמוכה ביותר בארץ,
00:44
lowest rainfall.
הכי מעט גשם.
00:47
If you are well-versed with inches, nine inches,
אם אתם מצויים באינצ'ים: תשעה אינצ'ים,
00:49
centimeters, 16 [centimeters].
בסנטימטרים - 16 ס"מ.
00:53
The groundwater is 300 feet deep, 100 meters.
מי התהום נמצאים בעומק 300 רגל, 100 מטר.
00:55
And in most parts it is saline, not fit for drinking.
וברוב המקומות הם מלוחים, לא ראויים לשתיה.
01:00
So, you can't install hand pumps or dig wells,
אז אי אפשר להתקין משאבות יד או לחפור בארות,
01:05
though there is no electricity in most of the villages.
למרות שברוב הכפרים אין חשמל.
01:08
But suppose you use the green technology, solar pumps --
אך אפילו עם טכנולוגיה ירוקה, משאבות סולריות--
01:11
they are of no use in this area.
הן חסרות תועלת באזור זה.
01:16
So, welcome to the Golden Desert.
אז ברוכים הבאים למדבר הזהוב.
01:19
Clouds seldom visit this area.
העננים מבקרים כאן לעתים רחוקות.
01:22
But we find 40 different names of clouds in this dialect used here.
אך מצאנו בניב המקומי 40 שמות לעננים.
01:25
There are a number of techniques to harvest rain.
יש כמה שיטות לאגירת מי גשם.
01:34
This is a new work, it's a new program.
זו עבודה חדשה, תכנית חדשה,
01:37
But for the desert society
אך עבור חברת בני המדבר
01:40
this is no program; this is their life.
לא מדובר בתכנית. מדובר בחיים שלהם.
01:42
And they harvest rain in many ways.
והם אוגרים מי גשם בדרכים רבות.
01:46
So, this is the first device they use
זה המתקן הראשון בו הם משתמשים
01:50
in harvesting rain.
לאגירת מי גשם.
01:53
It's called kunds; somewhere it is called [unclear].
הוא קרוי 'קונד'. לפעמים הוא מכונה "טאנקה".
01:55
And you can notice they have created
ושימו לב לכך שהם יצרו
01:58
a kind of false catchment.
מעין אגן כוזב.
02:02
The desert is there, sand dunes, some small field.
המדבר הוא שם, דיונות חול, קצת שדות.
02:05
And this is all big raised platform.
וכל זה הוא רמה אחת גדולה.
02:08
You can notice the small holes
שימו לב לחורים הקטנים
02:12
the water will fall on this catchment,
המים נופלים לתוך האגן הזה
02:15
and there is a slope.
ויש מדרון.
02:17
Sometimes our engineers and architects
לפעמים המהנדסים והאדריכלים שלנו
02:19
do not care about slopes in bathrooms,
לא מקפידים על השיפועים בחדרי הרחצה שלנו
02:23
but here they will care properly.
אך כאן הם מקפידים מאד.
02:26
And the water will go where it should go.
והמים יזרמו לאן שעליהם לזרום.
02:28
And then it is 40 feet deep.
וכאן העומק הוא 12 מטר.
02:31
The waterproofing is done perfectly,
האיטום למים נעשה בצורה מושלמת,
02:35
better than our city contractors,
יותר טוב מעבודת הקבלנים בעיר,
02:39
because not a single drop should go waste in this.
כי אסור לבזבז כאן אף טיפת מים.
02:42
They collect 100 thousand liters in one season.
הם אוגרים 100 אלף ליטרים בעונה אחת ויחידה.
02:47
And this is pure drinking water.
ואלה הם מי שתיה זכים.
02:52
Below the surface there is hard saline water.
מתחת לפני השטח יש מים מלוחים וקשים.
02:56
But now you can have this for year round.
אבל כעת יש מים לשנה שלמה.
03:00
It's two houses.
אלה שני בתים.
03:04
We often use a term called bylaws.
אנו מרבים להשתמש בביטוי 'חוק עזר עירוני'.
03:06
Because we are used to get written things.
כי אנו רגילים לקבל דברים בכתב.
03:09
But here it is unwritten by law.
אך כאן זהו חוק עזר בלתי-כתוב
03:13
And people made their house,
והאנשים בונים בעצמם את בתיהם,
03:16
and the water storage tanks.
ואת מיכלי איחסון המים.
03:19
These raised up platforms just like this stage.
אלה במות מורמות, בדיוק כמו הבמה כאן.
03:23
In fact they go 15 feet deep,
למעשה עומקן הוא 5 מטרים,
03:29
and collect rain water from roof,
והן אוגרות מי גשם מן הגג.
03:31
there is a small pipe, and from their courtyard.
יש צינור קטן, ומהחצר.
03:34
It can also harvest something like 25,000 in a good monsoon.
זה מסוגל לאגור בערך 25 אלף במונסון טוב אחד.
03:37
Another big one,
עוד אחד גדול,
03:43
this is of course out of the hardcore desert area.
זה כמובן באזור המדבר העמוק.
03:45
This is near Jaipur. This is called the Jaigarh Fort.
זה ליד ג'איפור. זה נקרא מבצר ג'איגארת.
03:51
And it can collect six million gallons of rainwater in one season.
והוא מסוגל לאגור 23 מיליון ליטר מי-גשם בעונה אחת.
03:55
The age is 400 years.
גילו הוא 400 שנה.
04:01
So, since 400 years it has been giving you
אז מזה 400 שנה הוא מספק
04:04
almost six million gallons of water per season.
כמעט 23 מיליון ליטר מים לעונה.
04:08
You can calculate the price of that water.
אתם יכולים לחשב את מחיר המים האלה.
04:13
It draws water from 15 kilometers of canals.
הוא מקבל מים מ-15 קילומטרים של תעלות.
04:16
You can see a modern road, hardly 50 years old.
לפעמים רואים דרכים מודרניות, בקושי בנות 50 שנה.
04:21
It can break sometimes.
שקורסות ונהרסות.
04:26
But this 400 year old canal, which draws water,
אך התעלה הזו, בת 400 השנה, שמובילה מים,
04:29
it is maintained for so many generations.
נשמרה כך במשך דורות כה רבים.
04:32
Of course if you want to go inside, the two doors are locked.
כמובן שאם תרצו להיכנס, הדלתות נעולות.
04:35
But they can be opened for TED people.
אך מותר לפתוח אותן לכבוד אנשי TED.
04:39
(Laughter)
[צחוק]
04:42
And we request them.
וביקשנו מהם לעשות זאת.
04:43
You can see person coming up with
אתם רואים אדם שיוצא החוצה
04:45
two canisters of water.
עם שני מיכלי מים.
04:48
And the water level -- these are not empty canisters --
ומפלס המים-- אלה אינם מיכלים ריקים--
04:50
water level is right up to this.
מפלס המים מגיע עד לכאן.
04:53
It can envy many municipalities,
זה עשוי לעורר את קנאתן של עיריות רבות,
04:56
the color, the taste, the purity of this water.
הצבע, הטעם, הזכות של המים האלה.
04:59
And this is what they call Zero B type of water,
ומים אלה מכונים 'מים מסוג אפס ב',
05:04
because it comes from the clouds,
כי מקורם בעננים,
05:08
pure distilled water.
מים טהורים ומזוקקים.
05:10
We stop for a quick commercial break,
נעצור להפסקת פרסומות קצרה,
05:13
and then we come back to the traditional systems.
ואז נחזור למערכות המסורתיות.
05:16
The government thought that this is a very
הממשלה חשבה שזהו אזור מאד מפגר
05:19
backward area and we should bring
ושעלינו להקים כאן
05:22
a multi-million dollar project
פרוייקט של עשרות מיליוני דולר
05:24
to bring water from the Himalayas.
שיביא מים מהרי ההימלאיה.
05:27
That's why I said that this is a commercial break.
זו הסיבה שאמרתי שזו הפסקת פרסומות.
05:30
(Laughter)
[צחוק]
05:33
But we will come back, once again,
אבל מיד נחזור
05:34
to the traditional thing.
לדברים המסורתיים.
05:36
So, water from 300, 400 kilometers away,
אם כן, המים שמגיעים ממרחק 300-400 קילומטרים,
05:38
soon it become like this.
במהרה נראים כך.
05:42
In many portions, water hyacinth
בחלקים רבים, יקינטון המים
05:44
covered these big canals like anything.
מכסה את התעלות הגדולות האלה בקלות.
05:46
Of course there are some areas where water is reaching,
כמובן שיש אזורים שהמים מגיעים אליהם,
05:51
I'm not saying that it is not reaching at all.
אני לא טוען שהם בכלל לא מגיעים.
05:53
But the tail end, the Jaisalmer area,
אך בקצה, באזור ג'איסאלמר,
05:56
you will notice in Bikaner things like this:
שימו לב שבביקנאר זה ככה:
06:00
where the water hyacinth couldn't grow,
היכן שיקינטון המים לא יכול לגדול
06:03
the sand is flowing in these canals.
החול זורם בתעלות האלה.
06:05
The bonus is that you can find wildlife around it.
הבונוס הוא שאפשר למצוא חיי בר סביבם.
06:10
(Laughter)
[צחוק]
06:14
We had full-page advertisements,
היתה אצלנו פרסומת על עמוד שלם,
06:17
some 30 years, 25 years ago when this canal came.
לפני 30, 25 שנה, כשהתעלה הזו הגיעה.
06:20
They said that throw away your traditional systems,
הם אמרו, "השליכו את המערכות המסורתיות שלכם.
06:24
these new cement tanks will supply you piped water.
מיכלי הבטון החדשים האלה יספקו לכם מים בצינורות.
06:28
It's a dream. And it became a dream also.
זהו חלום." וזה באמת הפך לחלום.
06:32
Because soon the water was not able to reach these areas.
כי מהר מאד המים לא יכלו להגיע לאזורים האלה.
06:36
And people started renovating their own structures.
והאנשים התחילו להמציא מכשירים משלהם.
06:43
These are all traditional water structures,
כל אלה הם מבני מים מסורתיים,
06:48
which we won't be able to explain in such a short time.
ולא נוכל להסביר עליהם בזמן כה קצר.
06:51
But you can see that no woman is standing on those.
אבל אתם רואים שלא עומדת עליהם אישה.
06:55
(Laughter)
[צחוק]
06:59
And they are plaiting hair.
וקולעת את שיערה.
07:00
(Applause)
[מחיאות כפיים]
07:02
Jaisalmer. This is heart of desert.
ג'איסאלמר. כאן הוא לב המדבר.
07:06
This town was established 800 years ago.
העיר הזו נוסדה לפני 800 שנה.
07:09
I'm not sure by that time
אני לא בטוח שאז כבר
07:13
Bombay was there, or Delhi was there,
היו בומביי, או דלהי,
07:16
or Chennai was there, or Bangalore was there.
או צ'אני, או בנגלור.
07:18
So, this was the terminal point for silk route.
זו היתה התחנה הסופית של דרך המשי.
07:21
Well connected, 800 years ago, through Europe.
העיר היתה מקושרת היטב, לפני 800 שנה, עד אירופה.
07:24
None of us were able to go to Europe,
איש מאיתנו לא יכול היה לנסוע לאירופה,
07:29
but Jaisalmer was well connected to it.
אבל ג'איסאלמר היתה מקושרת היטב לשם.
07:33
And this is the 16 centimeter area.
וכאן זה אזור 16 הסנטימטר.
07:36
Such a limited rainfall,
כמות כה מוגבלת של מי גשמים,
07:40
and highest colorful life flourished in these areas.
והחיים הכי ססגוניים פורחים באזורים האלה.
07:43
You won't find water in this slide.
בשיקופית הזו לא תוכלו לגלות מים.
07:49
But it is invisible.
הם בלתי נראים.
07:52
Somewhere a stream or a rivulet
במקום כלשהו יש זרם או פלג
07:54
is running through here.
שזורם כאן.
07:58
Or, if you want to paint, you can paint it blue throughout
אך אם ברצונכם לראות כחול, תצבעו הכל בכחול.
08:01
because every roof which you see in this picture
כי כל גג שאתם רואים בתמונה זו
08:05
collects rainwater drops
אוסף טיפות מי גשם
08:09
and deposit in the rooms.
והם נאגרים בחדרים.
08:11
But apart from this system,
אך פרט למערכת הזו
08:16
they designed 52 beautiful water bodies around this town.
הם בנו 52 מקווי מים נפלאים סביב העיר הזאת.
08:19
And what we call private public partnership
ומה שאנו מכנים שותפות פרטית ציבורית
08:25
you can add estate also.
ואפשר להוסיף לזה נדל"ן.
08:29
So, estate, public and private entrepreneurs
אז מפעלי נדל"ן, מפעלים ציבוריים ופרטיים
08:32
work together to build this beautiful water body.
משתפים פעולה בבניית מקווה המים הנפלא הזה.
08:36
And it's a kind of water body for all seasons.
וזהו מעין מאגר מים לכל העונות.
08:40
You will admire it. Just behold the beauty throughout the year.
אתם תמותו על זה. רק תביטו כמה זה יפה כל השנה.
08:45
Whether water level goes up or down,
אם מפלס המים עולה או יורד,
08:49
the beauty is there throughout.
היופי שורר בכל.
08:51
Another water body, dried up, of course,
מקווה מים נוסף, יבש כמובן,
08:53
during the summer period,
בתקופת הקיץ,
08:56
but you can see how the traditional society
אך אתם רואים איך החברה המסורתית
08:58
combines engineering with aesthetics, with the heart.
משלבת הנדסה עם אסתטיקה, עם הלב.
09:03
These statues, marvelous statues,
הפסלים הנהדרים האלה,
09:08
gives you an idea of water table.
נותנים מושג על מפלס המים.
09:11
When this rain comes and the water starts filling this tank,
כשהגשם מגיע והמים מתחילים למלא את המיכל,
09:14
it will submerge these beautiful statues
הם עוברים את הפסלים הנהדרים האלה
09:19
in what we call in English today "mass communication."
במה שהיינו מכנים באנגלית "תקשורת המונים."
09:22
This was for mass communication.
זה נועד לתקשורת המונים.
09:25
Everybody in the town will know that this elephant has drowned,
כולם בעיר יידעו שכאשר הפיל הזה טבע,
09:28
so water will be there for seven months or nine months,
יהיו מים ל-7 או 9 חודשים,
09:32
or 12 months.
או 12 חודשים.
09:35
And then they will come and worship this pond,
והם יבואו ויסגדו לבריכה הזו,
09:37
pay respect, their gratitude.
ויבטאו כלפיה כבוד ותודה.
09:40
Another small water body, called the [unclear].
מקווה מים נוסף בשם "רג'אני".
09:43
It is difficult to translate in English,
קשה לתרגם את זה לאנגלית,
09:46
especially in my English.
במיוחד עם האנגלית שלי,
09:48
But the nearest would be "glory," a reputation.
אך המובן הכי קרוב יהיה 'תהילה', מוניטין.
09:50
The reputation in desert of this small water body is
במדבר, המוניטין של מקווה המים הקטן הזה הוא
09:53
that it never dries up.
שהוא לעולם לא מתייבש.
09:57
In severe drought periods
בתקופות של בצורת קשה
10:00
nobody has seen this water body
איש טרם ראה את מקווה המים הזה
10:03
getting dried up.
מתייבש.
10:05
And perhaps they knew the future also.
ואולי ידעו אז גם מה יהיה בעתיד.
10:07
It was designed some 150 years ago.
זה תוכנן לפני כ-150 שנה.
10:14
But perhaps they knew that on sixth, November, 2009,
אך אולי ידעו אז שב-6 לנובמבר 2009,
10:17
there will be a TED green and blue session,
יהיה כינוס ירוק-כחול של TED,
10:21
so they painted it like this.
ולכן הם צבעו אותו כך.
10:25
(Laughter)
[צחוק]
10:27
(Applause)
[מחיאות כפיים]
10:28
Dry water body. Children are standing on
מקווה מים יבש. ילדים עומדים
10:33
a very difficult device to explain.
על מתקן מאד קשה להסבר.
10:36
This is called kund. We have, in English, surface water and ground water.
זה נקרא 'קונד'. באנגלית אנו מכירים מים עיליים ומי תהום
10:39
But this is not ground water.
אך אלה אינם מי תהום.
10:44
You can draw ground water from any well.
אפשר לשאוב מי תהום מכל באר.
10:46
But this is no ordinary well.
אך זו איננה באר רגילה.
10:48
It squeeze the moisture
היא ממצה את הלחות
10:51
hidden in the sand.
החבויה בחול.
10:55
And they have dubbed this water as the third one called [unclear].
והם מכנים את הסוג השלישי של המים האלה "ג'אסרי".
10:57
And there is a gypsum belt running below it.
יש רצועת גבס שעוברת מלמטה.
11:01
And it was deposited by the great mother Earth,
הטמינה אותה שם אמא אדמה.
11:06
some three million years ago.
לפני כ-3 מיליון שנים.
11:10
And where we have this gypsum strip
והיכן שעוברת שכבת הגבס
11:13
they can harvest this water.
הם יכולים לאגור את המים האלה.
11:16
This is the same dry water body.
זהו אותו מקווה מים יבש.
11:18
Now, you don't find any kund;
כעת לא רואים שום קונד;
11:20
they are all submerged.
כולם שקועים מתחת למים.
11:23
But when the water goes down they will be able
אך כשהמים יירדו הם יוכלו
11:25
to draw water from those structures throughout the year.
לשאוב מים מהמבנים האלה במשך כל השנה.
11:28
This year they have received only six centimeters.
השנה הם קיבלו רק 6 ס"מ.
11:31
Six centimeter of rainfall,
6 ס"מ של גשם,
11:35
and they can telephone you
והם יכולים להרים אליכם טלפון
11:38
that if you find any water problem in your city,
ולומר שאם יש בעירכם בעיית מים,
11:40
Delhi, Bombay, Bangalore, Mysore,
בדלהי, בומביי, בנגלור, מאיסור,
11:43
please come to our area of six centimeters, we can give you water.
בואו לאזור שלנו, של 6 ס"מ גשם, וניתן לכם מים.
11:45
(Laughter)
[צחוק]
11:49
How they maintain them?
איך הם מתחזקים אותם?
11:50
There are three things: concept, planning,
יש שלושה דברים: רעיון, תכנון,
11:52
making the actual thing, and also maintaining them.
בניית הדבר עצמו, והתחזוקה.
11:55
It is a structure for maintain,
זהו מבנה שיש לתחזק
11:58
for centuries, by generations, without any department,
במשך מאות שנים, לאורך דורות, בלי משרדים,
12:00
without any funding,
בלי שום מימון,
12:05
So the secret is "[unclear]," respect.
כך שהסוד הוא "שראדהא", כבוד.
12:07
Your own thing, not personal property,
הדבר שלך, לא רכוש אישי,
12:12
my property, every time.
הרכוש שלי, בכל פעם.
12:16
So, these stone pillars
ועמודי האבן האלה
12:19
will remind you that you are entering into a water body area.
מזכירים לכם שאתם נכנסים לאזור של מקווה מים.
12:21
Don't spit, don't do anything wrong,
לא לירוק, לא לעשות משהו שגוי,
12:25
so that the clean water can be collected.
כדי שהמים הזכים יוכלו להיאגר.
12:27
Another pillar, stone pillar on your right side.
עמוד נוסף, עמוד אבן מימין.
12:30
If you climb these three, six steps
אם תטפסו על 3, 6 מדרגות אלה
12:33
you will find something very nice.
תגלו משהו נחמד מאד.
12:36
This was done in 11th century.
זה נעשה במאה ה-11.
12:39
And you have to go further down.
ואתם צריכים לרדת עוד למטה.
12:42
They say that a picture is worth a thousand words,
אומרים שתמונה אחת שווה אלף מלים.
12:45
so we can say a thousand words right now,
אז הנה לכם אלף מלים,
12:48
an another thousand words.
ועוד אלף מלים.
12:51
If the water table goes down,
אם מפלס המים יורד,
12:53
you will find new stairs.
תגלו מדרגות חדשות.
12:55
If it comes up, some of them will be submerged.
אם הוא עולה, כמה מהן יוצפו.
12:57
So, throughout the year
אז לכל אורך השנה
13:01
this beautiful system will give you some pleasure.
המערכת הנפלאה הזו תעניק לכם עונג.
13:03
Three sides, such steps, on the fourth side
שלושה צדדים, מדרגות דומות, על הצד הרביעי
13:08
there is a four-story building
ישנו בנין בן 4 קומות
13:10
where you can organize such TED conferences anytime.
שבו תוכלו לארגן כנס TED כזה מתי שתרצו.
13:12
(Applause)
[מחיאות כפיים]
13:17
Excuse me, who built these structures?
סליחה, מי בנה את המבנים האלה?
13:23
They are in front of you.
הנה הם לפניכם.
13:27
The best civil engineers we had, the best planners,
טובי המהנדסים האזרחיים שלנו, טובי המתכננים,
13:29
the best architects.
טובי האדריכלים.
13:33
We can say that because of them,
אפשר לומר שבזכותם,
13:35
because of their forefathers,
בזכות אבותיהם,
13:37
India could get the first engineering college
הודו יכלה להקים את המכללה הראשונה להנדסה
13:39
in 1847.
ב-1847.
13:42
There were no English medium schools at that time,
אז לא היו בתי ספר תיכוניים אנגליים,
13:45
even no Hindi schools, [unclear] schools.
ולא בתי ספר הודיים, ובכלל שום בתי ספר.
13:48
But such people, compelled to the East India Company,
אך אנשים כאלה, המחוייבים לחברת הודו המזרחית,
13:51
which came here for business, a very dirty kind of business ...
שבאו הנה לעשות עסקים, עסקים מלוכלכים מאד...
13:54
(Laughter)
[צחוק]
13:58
but not to create the engineering colleges.
אך לא להקים מכללות להנדסה,
14:00
But because of them, first engineering college was created
אך בזכותם הוקמה המכללה הראשונה להנדסה
14:03
in a small village, not in the town.
בכפר קטן, לא בעיר.
14:07
The last point, we all know in our primary schools that
הנקודה האחרונה: כולנו יודעים עוד מביה"ס היסודי
14:10
that camel is a ship of desert.
שהגמל הוא ספינת המדבר.
14:15
So, you can find through your Jeep,
אתם יכולים לראות בנסיעה בג'יפ שלכם,
14:18
a camel, and a cart.
גמל ועגלה.
14:21
This tire comes from the airplane.
הצמיגים נלקחו ממטוס.
14:24
So, look at the beauty from the desert society
ראו את היופי שיוצרים בני המדבר
14:28
who can harvest rainwater,
שמסוגלים לאגור מי גשם,
14:31
and also create something
וגם ליצור משהו
14:33
through a tire from a jet plane,
בעזרת צמיג של מטוס סילון,
14:36
and used in a camel cart.
ולהשתמש בו בעגלת גמל.
14:40
Last picture, it's a tattoo,
תמונה אחרונה: זהו קעקוע,
14:42
2,000-years-old tattoo.
קעקוע בן 2,000 שנה.
14:45
They were using it on their body.
הם קעקעו את זה על גופם.
14:47
Tattoo was, at one time,
הקעקוע היה פעם
14:50
a kind of a blacklisted
כמו להשתייך לרשימה השחורה
14:52
or con thing, but now it is in thing.
או לנוכלים, אבל היום זה "אין".
14:54
(Laughter)
[צחוק]
14:57
(Applause)
[מחיאות כפיים]
14:59
You can copy this tattoo. I have some posters of this.
תוכלו להעתיק את הקעקוע הזה. יש לי כמה תמונות שלו.
15:01
(Laughter)
[צחוק]
15:04
The center of life is water.
מים הם מרכז החיים.
15:07
These are the beautiful waves.
אלו הם הגלים הנפלאים.
15:12
These are the beautiful stairs
אלה המדרגות הנפלאות
15:14
which we just saw in one of the slides.
שזה עתה ראינו באחת השקופיות.
15:17
These are the trees.
אלו הם העצים.
15:20
And these are the flowers which
ואלו הן הפרחים אשר
15:23
add fragrance to our lives.
מוסיפים ניחוח לחיינו.
15:25
So, this is the message of desert.
וזוהי בשורת המדבר.
15:29
Thank you very much.
תודה רבה לכם.
15:32
(Applause)
[מחיאות כפיים]
15:34
Chris Anderson: So, first of all, I wish I had your eloquence, truly, in any language.
כריס אנדרסון: ראשית, הלוואי והייתי רהוט כמוך, בכנות, בכל שפה שהיא.
16:00
(Applause)
[מחיאות כפיים]
16:04
These artifacts and designs are inspiring.
הפריטים והעיצובים האלה הם מעוררי השראה.
16:11
Do you believe that they can be used elsewhere,
האם לדעתך ניתן להשתמש בהם במקומות אחרים,
16:17
that the world can learn from this?
ושהעולם יוכל ללמוד מהם?
16:20
Or is this just right for this place?
או שהם שייכים למקום בו הם נמצאים?
16:22
Anupam Mishra: No, the basic idea is to
אנופאם מישרה: לא, הרעיון הבסיסי הוא
16:24
utilize water that falls on our area.
לנצל מי גשם שיורדים באזורנו.
16:27
So, the ponds, the open bodies, are everywhere,
והבריכות והמקווים הפתוחים נמצאים בכל מקום,
16:30
right from Sri Lanka to Kashmir, and in other parts also.
מסרי לנקה ועד קשמיר, וגם באזורים נוספים.
16:34
And these [unclear], which stored water,
וה"טאנקה" האלה, שאוגרים מים,
16:39
there are two type of things.
הם משני סוגים.
16:42
One recharge, and one stores.
אחד שמתמלא, ואחד שמאחסן.
16:44
So, it depends on the terrain.
אז זה תלוי בקרקע,
16:46
But kund, which uses the gypsum belt,
אבל הקונד, שמנצל את שכבת הגבס,
16:49
for that you have to go back to your calendar,
לשם כך עליך לחזור בלוח השנה שלך
16:52
three million years ago.
3 מיליון שנים לאחור.
16:56
If it is there it can be done right now.
אם מצאת את זה אצלך, אפשר לעשות זאת היום.
16:58
Otherwise, it can't be done.
אחרת אי אפשר לעשות את זה.
17:00
(Laughter)
[צחוק]
17:02
(Applause)
[מחיאות כפיים]
17:03
CA: Thank you so much.
כ"א: תודה רבה לך.
17:05
(Applause)
[מחיאות כפיים]
17:07
Translated by Shlomo Adam
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Anupam Mishra - Environmental activist
To promote smart water management, Anupam Mishra works to preserve rural India’s traditional rainwater harvesting techniques.

Why you should listen

Anupam Mishra travels across water-challenged India studying rainwater harvesting methods and learning from the people behind them. He presents his findings to NGOs, development agencies and environmental groups, pulling from centuries of indigenous wisdom that has found water for drinking and irrigation even in extremely arid landscapes through wells, filter ponds and other catchment systems.

A founding member of the Gandhi Peace Foundation, Mishra is working to bridge the gap between modern water management technology and india's heritage of water harvesting, so that every community is self-sustainable and efficiently safekeeping an increasingly scarce and precious resource.

More profile about the speaker
Anupam Mishra | Speaker | TED.com