English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Anupam Mishra: The ancient ingenuity of water harvesting

Anupam Mishra: De eeuwenoude vaardigheid van het wateroogsten

Filmed
Views 838,448

Met wijsheid en humor praat Anupam Mishra over de ongelooflijke staaltjes bouwkunde die eeuwen geleden werden geleverd door de mensen in de Gouden Woestijn van India om water te oogsten. Deze bouwwerken worden tegenwoordig nog steeds gebruikt -- en ze zijn vaak superieur aan moderne water-megaprojecten.

- Environmental activist
To promote smart water management, Anupam Mishra works to preserve rural India’s traditional rainwater harvesting techniques. Full bio

For emotions, we should not move quickly to the desert.
Voor emoties kunnen we beter niet naar de woestijn gaan.
00:15
So, first, a small housekeeping announcement:
Nu eerst een kleine huishoudelijke boodschap:
00:21
please switch off your
schakel alsjeblieft het
00:27
proper English check programs
"correct Engels"-controleprogramma uit
00:29
installed in your brain.
dat in je hersenen geïnstalleerd is.
00:32
(Applause)
(Applaus)
00:35
So, welcome to the Golden Desert, Indian desert.
Welkom in de Gouden Woestijn, Indiase woestijn.
00:39
It receives the least rainfall in the country,
Hij krijgt de minste neerslag van het land,
00:44
lowest rainfall.
de laagste neerslag.
00:47
If you are well-versed with inches, nine inches,
Als je meet in inches: negen inches,
00:49
centimeters, 16 [centimeters].
centimeter: 16 centimeter.
00:53
The groundwater is 300 feet deep, 100 meters.
Het grondwater is 300 voet diep, 100 meter.
00:55
And in most parts it is saline, not fit for drinking.
In de meeste delen is het zouthoudend, geen drinkwater.
01:00
So, you can't install hand pumps or dig wells,
Je kunt geen handpompen installeren, of putten slaan,
01:05
though there is no electricity in most of the villages.
want er is geen elektriciteit in de meeste dorpen.
01:08
But suppose you use the green technology, solar pumps --
Groene technologie, pompen op zonne-energie --
01:11
they are of no use in this area.
zijn van geen nut in dit gebied.
01:16
So, welcome to the Golden Desert.
Dus, welkom in de Gouden Woestijn.
01:19
Clouds seldom visit this area.
Wolken bezoeken dit gebied zelden.
01:22
But we find 40 different names of clouds in this dialect used here.
Maar we vinden 40 verschillende namen voor wolken in het plaatselijke dialect.
01:25
There are a number of techniques to harvest rain.
Er zijn een aantal technieken om regen te oogsten.
01:34
This is a new work, it's a new program.
Dit is een nieuwe activiteit, een nieuw programma.
01:37
But for the desert society
Maar voor de woestijngemeenschap
01:40
this is no program; this is their life.
is het geen programma; dit is hun leven.
01:42
And they harvest rain in many ways.
Ze oogsten regen op vele manieren.
01:46
So, this is the first device they use
Dit is de eerste methode die ze gebruiken
01:50
in harvesting rain.
om regen te oogsten.
01:53
It's called kunds; somewhere it is called [unclear].
Het heet kund; elders heet het taka.
01:55
And you can notice they have created
Je kunt zien dat ze dit soort hellend
01:58
a kind of false catchment.
afwateringsplateau hebben gecreëerd.
02:02
The desert is there, sand dunes, some small field.
De woestijn is daar, zandduinen, wat kleine velden,
02:05
And this is all big raised platform.
en dit is allemaal een groot platform.
02:08
You can notice the small holes
Je kunt de kleine gaten zien;
02:12
the water will fall on this catchment,
het water valt op dit plateau,
02:15
and there is a slope.
en er is een helling.
02:17
Sometimes our engineers and architects
Soms vergeten onze ingenieurs en architecten
02:19
do not care about slopes in bathrooms,
de hellingen in onze badkamers
02:23
but here they will care properly.
maar hier is eraan gedacht.
02:26
And the water will go where it should go.
Het water zal gaan waarheen het moet.
02:28
And then it is 40 feet deep.
Dit is 12 meter diep.
02:31
The waterproofing is done perfectly,
Het is perfect waterdicht,
02:35
better than our city contractors,
beter dan onze stedelijke aannemers,
02:39
because not a single drop should go waste in this.
want geen druppel mag verloren gaan.
02:42
They collect 100 thousand liters in one season.
Ze vangen 100.000 liter op in een seizoen.
02:47
And this is pure drinking water.
Dat is puur drinkwater.
02:52
Below the surface there is hard saline water.
Onder de oppervlakte zit hard zouthoudend water.
02:56
But now you can have this for year round.
Maar nu heb je dit het hele jaar.
03:00
It's two houses.
Dit zijn twee huizen.
03:04
We often use a term called bylaws.
We gebruiken vaak de term "wetten".
03:06
Because we are used to get written things.
Want we zijn gewend aan geschreven dingen.
03:09
But here it is unwritten by law.
Maar hier zijn het ongeschreven wetten,
03:13
And people made their house,
en mensen maken hun huis,
03:16
and the water storage tanks.
en de wateropslagtanks.
03:19
These raised up platforms just like this stage.
Ze bouwden platforms zoals dit podium.
03:23
In fact they go 15 feet deep,
In feite zijn ze bijna 5 meter diep,
03:29
and collect rain water from roof,
en verzamelen regenwater van het dak --
03:31
there is a small pipe, and from their courtyard.
door een smalle pijp -- en van hun binnenplaats.
03:34
It can also harvest something like 25,000 in a good monsoon.
Dit kan ook ongeveer 25.000 opvangen tijdens een goede moesson.
03:37
Another big one,
Nog een grote;
03:43
this is of course out of the hardcore desert area.
dit is natuurlijk buiten het echte woestijngebied.
03:45
This is near Jaipur. This is called the Jaigarh Fort.
Dit is bij Jaipur. Het heet Jaigarh Fort.
03:51
And it can collect six million gallons of rainwater in one season.
Het kan 22 miljoen liter regenwater opvangen in één seizoen.
03:55
The age is 400 years.
Het is 400 jaar oud.
04:01
So, since 400 years it has been giving you
Dus 400 jaar lang heeft het je bijna 22 miljoen
04:04
almost six million gallons of water per season.
liter water per seizoen gegeven.
04:08
You can calculate the price of that water.
Je kunt de prijs van dat water uitrekenen.
04:13
It draws water from 15 kilometers of canals.
Het haalt zijn water uit 15 kilometer kanalen.
04:16
You can see a modern road, hardly 50 years old.
je kunt een moderne weg zien, amper 50 jaar oud.
04:21
It can break sometimes.
Die kan soms breken.
04:26
But this 400 year old canal, which draws water,
Maar dit 400 jaar oude kanaal, dat water vervoert,
04:29
it is maintained for so many generations.
is in stand gehouden gedurende zoveel generaties.
04:32
Of course if you want to go inside, the two doors are locked.
Natuurlijk als je binnen wilt gaan, zijn de twee deuren afgesloten.
04:35
But they can be opened for TED people.
Maar ze kunnen geopend worden voor TED-mensen.
04:39
(Laughter)
(Gelach)
04:42
And we request them.
Dat vragen we hun.
04:43
You can see person coming up with
Je ziet een persoon naar boven komen
04:45
two canisters of water.
met twee containers water.
04:48
And the water level -- these are not empty canisters --
Het waterniveau -- dit zijn geen lege containers --
04:50
water level is right up to this.
waterniveau komt helemaal tot hier.
04:53
It can envy many municipalities,
Het maakt veel gemeenten jaloers,
04:56
the color, the taste, the purity of this water.
de kleur, de smaak, de zuiverheid van dit water.
04:59
And this is what they call Zero B type of water,
Dit is wat men noemt water van het Zero B-type,
05:04
because it comes from the clouds,
omdat het van de wolken komt,
05:08
pure distilled water.
puur gedistilleerd water.
05:10
We stop for a quick commercial break,
We stoppen even voor een reclameboodschap,
05:13
and then we come back to the traditional systems.
en komen dan weer terug naar de traditionele systemen.
05:16
The government thought that this is a very
De overheid vond dit maar een achtergebleven gebied
05:19
backward area and we should bring
en we hadden een miljoenen kostend
05:22
a multi-million dollar project
project nodig om water uit
05:24
to bring water from the Himalayas.
de Himalaya te halen.
05:27
That's why I said that this is a commercial break.
Daarom zei ik dat dit een reclameboodschap is.
05:30
(Laughter)
(Gelach)
05:33
But we will come back, once again,
Maar we komen weer terug
05:34
to the traditional thing.
bij het traditionele.
05:36
So, water from 300, 400 kilometers away,
Dus water van 300, 400 kilometer verderop,
05:38
soon it become like this.
ziet er al snel zo uit.
05:42
In many portions, water hyacinth
In veel delen overwoekerde waterhyacint
05:44
covered these big canals like anything.
deze kanalen helemaal.
05:46
Of course there are some areas where water is reaching,
Natuurlijk zijn er wel delen waar water komt,
05:51
I'm not saying that it is not reaching at all.
ik zeg niet dat het helemaal niet stroomt.
05:53
But the tail end, the Jaisalmer area,
Maar in het laatste stuk, het Jaisalmer-gebied,
05:56
you will notice in Bikaner things like this:
zie je in Bikaner dingen als dit:
06:00
where the water hyacinth couldn't grow,
waar de waterhyacint niet kon groeien,
06:03
the sand is flowing in these canals.
stroomt het zand in deze kanalen.
06:05
The bonus is that you can find wildlife around it.
De bonus is dat je er dieren omheen aantreft.
06:10
(Laughter)
(Gelach)
06:14
We had full-page advertisements,
We hadden paginagrote advertenties
06:17
some 30 years, 25 years ago when this canal came.
zo'n 30 jaar, 25 jaar gelden toen dit kanaal er kwam.
06:20
They said that throw away your traditional systems,
Ze zeiden: gooi je oude systemen maar weg,
06:24
these new cement tanks will supply you piped water.
deze nieuwe tanks van cement leveren jullie leidingwater.
06:28
It's a dream. And it became a dream also.
Het is een droom. En het werd ook een droom.
06:32
Because soon the water was not able to reach these areas.
Want al snel kon het water deze gebieden niet bereiken.
06:36
And people started renovating their own structures.
Mensen gingen hun eigen structuren weer opknappen.
06:43
These are all traditional water structures,
Dit is allemaal traditionele waterinfrastructuur,
06:48
which we won't be able to explain in such a short time.
die we in zo korte tijd niet kunnen uitleggen.
06:51
But you can see that no woman is standing on those.
Maar je ziet dat er geen vrouw staat bovenop deze hier.
06:55
(Laughter)
(Gelach)
06:59
And they are plaiting hair.
Ze werken hier echt.
07:00
(Applause)
(Applaus)
07:02
Jaisalmer. This is heart of desert.
Jaisalmer. Dit is het hart van de woestijn.
07:06
This town was established 800 years ago.
Deze plaats is 800 jaar geleden gesticht.
07:09
I'm not sure by that time
Ik weet niet of destijds
07:13
Bombay was there, or Delhi was there,
Mumbai al bestond, of Delhi bestond,
07:16
or Chennai was there, or Bangalore was there.
of Chennai bestond, of Bangalore bestond.
07:18
So, this was the terminal point for silk route.
Dit was het eindpunt van de zijderoute.
07:21
Well connected, 800 years ago, through Europe.
Aangesloten, 800 jaar geleden, op Europa.
07:24
None of us were able to go to Europe,
Geen van ons kon naar Europa gaan,
07:29
but Jaisalmer was well connected to it.
maar Jaisalmer had er een goede verbinding mee.
07:33
And this is the 16 centimeter area.
Dit is het 16 centimeter-gebied.
07:36
Such a limited rainfall,
Zo'n beperkte regenval,
07:40
and highest colorful life flourished in these areas.
en het meest kleurrijke leven gedijt in dit gebied.
07:43
You won't find water in this slide.
Je zult geen water vinden in dit gebied.
07:49
But it is invisible.
Het is onzichtbaar.
07:52
Somewhere a stream or a rivulet
Ergens loopt hier een stroom
07:54
is running through here.
of beekje doorheen.
07:58
Or, if you want to paint, you can paint it blue throughout
Of als je wilt schilderen, kun je het helemaal blauw maken
08:01
because every roof which you see in this picture
want ieder dak dat je ziet op deze foto
08:05
collects rainwater drops
vangt regenwater op
08:09
and deposit in the rooms.
en slaat het op in de kamers.
08:11
But apart from this system,
Maar behalve dit systeem,
08:16
they designed 52 beautiful water bodies around this town.
ontwierpen ze 52 mooie watergebieden rondom deze stad.
08:19
And what we call private public partnership
Wat we noemen een private-publieke-samenwerking,
08:25
you can add estate also.
je kunt daaraan nog de wijk toevoegen.
08:29
So, estate, public and private entrepreneurs
Dus publiek en privaat en wijkondernemerschap
08:32
work together to build this beautiful water body.
werken samen om dit prachtige watergebied aan te leggen.
08:36
And it's a kind of water body for all seasons.
Het is een watergebied voor alle seizoenen.
08:40
You will admire it. Just behold the beauty throughout the year.
Je zult het bewonderen. Geniet het hele jaar van de schoonheid.
08:45
Whether water level goes up or down,
Of het waterniveau omhoog of omlaag gaat,
08:49
the beauty is there throughout.
de schoonheid is steeds aanwezig.
08:51
Another water body, dried up, of course,
Een ander watergebied, opgedroogd, natuurlijk,
08:53
during the summer period,
gedurende de zomer,
08:56
but you can see how the traditional society
maar je kan zien hoe de traditionele gemeenschap
08:58
combines engineering with aesthetics, with the heart.
functionaliteit combineert met esthetiek, met het hart.
09:03
These statues, marvelous statues,
Deze beelden, prachtige beelden,
09:08
gives you an idea of water table.
geven je een idee van de waterspiegel.
09:11
When this rain comes and the water starts filling this tank,
Wanneer de regen komt en water in de tank loopt,
09:14
it will submerge these beautiful statues
zet het deze mooie sculpturen onder water
09:19
in what we call in English today "mass communication."
in wat we tegenwoordig "massacommunicatie" noemen.
09:22
This was for mass communication.
Dit was voor massacommunicatie.
09:25
Everybody in the town will know that this elephant has drowned,
Iedereen in de stad weet dat deze olifant verdronk,
09:28
so water will be there for seven months or nine months,
dus er zal voor zeven of negen of twaalf maanden
09:32
or 12 months.
water zijn.
09:35
And then they will come and worship this pond,
Dan komen ze om deze vijver te aanbidden,
09:37
pay respect, their gratitude.
hun respect te betuigen, hun dankbaarheid.
09:40
Another small water body, called the [unclear].
Een ander klein watergebied, genaamd djeseri.
09:43
It is difficult to translate in English,
Het is moeilijk te vertalen naar Engels,
09:46
especially in my English.
vooral mijn Engels.
09:48
But the nearest would be "glory," a reputation.
Misschien het beste zou "glorie" zijn, reputatie.
09:50
The reputation in desert of this small water body is
De reputatie van dit meertje, in de woestijn, is
09:53
that it never dries up.
dat het nooit opdroogt.
09:57
In severe drought periods
In langdurige droogteperiodes
10:00
nobody has seen this water body
heeft nooit iemand dit meertje
10:03
getting dried up.
droog zien staan.
10:05
And perhaps they knew the future also.
Misschien kenden ze ook de toekomst.
10:07
It was designed some 150 years ago.
Het is 150 jaar geleden aangelegd.
10:14
But perhaps they knew that on sixth, November, 2009,
Maar misschien wisten ze dat op 6 november 2009,
10:17
there will be a TED green and blue session,
er een TED "Green and Blue sessie" zou zijn,
10:21
so they painted it like this.
dus verfden ze het zo.
10:25
(Laughter)
(Gelach)
10:27
(Applause)
(Applaus)
10:28
Dry water body. Children are standing on
Opgedroogd watergebied. Kinderen staan op
10:33
a very difficult device to explain.
een erg moeilijk te beschrijven object.
10:36
This is called kund. We have, in English, surface water and ground water.
Dit heet kuin. We hebben in het Engels, oppervlaktewater en grondwater.
10:39
But this is not ground water.
Maar dit is geen grondwater.
10:44
You can draw ground water from any well.
Je kunt grondwater uit elke put halen.
10:46
But this is no ordinary well.
Maar dit is geen gewone put.
10:48
It squeeze the moisture
Hij zuigt het vocht op
10:51
hidden in the sand.
dat verborgen is in het zand.
10:55
And they have dubbed this water as the third one called [unclear].
Ze hebben dit water een derde naam gegeven: regani.
10:57
And there is a gypsum belt running below it.
Er loopt een gipsafzetting onderdoor.
11:01
And it was deposited by the great mother Earth,
Die is daar afgezet door moeder Aarde,
11:06
some three million years ago.
zo'n drie miljoen jaar geleden.
11:10
And where we have this gypsum strip
Waar we deze gipslaag hebben,
11:13
they can harvest this water.
kunnen ze water oogsten.
11:16
This is the same dry water body.
Dit is datzelfde watergebied,
11:18
Now, you don't find any kund;
Nu vind je hier geen kuin;
11:20
they are all submerged.
die zijn allemaal onder water.
11:23
But when the water goes down they will be able
Maar wanneer het water zakt, kunnen ze
11:25
to draw water from those structures throughout the year.
water halen uit die bouwsels gedurende het hele jaar.
11:28
This year they have received only six centimeters.
Dit jaar hebben ze slechts 6 centimeter gehad.
11:31
Six centimeter of rainfall,
Zes centimeter neerslag,
11:35
and they can telephone you
en ze kunnen je bellen:
11:38
that if you find any water problem in your city,
als je een waterprobleem hebt in je stad,
11:40
Delhi, Bombay, Bangalore, Mysore,
Delhi, Mumbai, Bangalore, Mysore,
11:43
please come to our area of six centimeters, we can give you water.
kom dan maar naar ons gebied van 6 cm. Daar kun je water krijgen.
11:45
(Laughter)
(Gelach)
11:49
How they maintain them?
Hoe ze ze onderhouden?
11:50
There are three things: concept, planning,
Er zijn drie dingen: concept, planning,
11:52
making the actual thing, and also maintaining them.
het maken van het ding, en ook het onderhoud.
11:55
It is a structure for maintain,
Deze objecten werden eeuwenlang
11:58
for centuries, by generations, without any department,
onderhouden door generaties, zonder enig departement,
12:00
without any funding,
zonder financiering.
12:05
So the secret is "[unclear]," respect.
Het geheim is "shadhah", respect.
12:07
Your own thing, not personal property,
Je eigen ding, geen persoonlijk eigendom,
12:12
my property, every time.
mijn eigendom, elke keer.
12:16
So, these stone pillars
Deze stenen pilaren
12:19
will remind you that you are entering into a water body area.
herinneren je eraan dat je een waterwinningsgebied betreedt.
12:21
Don't spit, don't do anything wrong,
Niet spugen, niets verkeerd doen,
12:25
so that the clean water can be collected.
zodat schoon water verzameld kan worden.
12:27
Another pillar, stone pillar on your right side.
Nog een stenen pilaar aan de rechterkant.
12:30
If you climb these three, six steps
Als je deze drie, zes treden opgaat
12:33
you will find something very nice.
zul je iets heel moois vinden.
12:36
This was done in 11th century.
Dit is gebouwd in de 11de eeuw.
12:39
And you have to go further down.
Je moet nog verder naar beneden.
12:42
They say that a picture is worth a thousand words,
Ze zeggen dat een plaatje meer zegt dan duizend woorden,
12:45
so we can say a thousand words right now,
dus we kunnen nu duizend woorden uitsparen.
12:48
an another thousand words.
en nog eens duizend.
12:51
If the water table goes down,
Als het waterpeil zakt,
12:53
you will find new stairs.
zul je nieuwe treden zien.
12:55
If it comes up, some of them will be submerged.
Als het stijgt, zullen sommige onder water komen te staan.
12:57
So, throughout the year
Dus, het hele jaar door
13:01
this beautiful system will give you some pleasure.
kun je van dit mooie systeem genieten.
13:03
Three sides, such steps, on the fourth side
Aan drie zijden zulke treden, aan de vierde zijde
13:08
there is a four-story building
is een gebouw van vier verdiepingen
13:10
where you can organize such TED conferences anytime.
waar je TED-conferenties kunt organiseren.
13:12
(Applause)
(Applaus)
13:17
Excuse me, who built these structures?
Sorry, maar wie bouwde deze structuren?
13:23
They are in front of you.
Ze staan hier voor je.
13:27
The best civil engineers we had, the best planners,
We hadden de beste ingenieurs, de beste planners,
13:29
the best architects.
de beste architecten.
13:33
We can say that because of them,
je kunt zeggen dat dankzij hen,
13:35
because of their forefathers,
dankzij hun voorvaderen,
13:37
India could get the first engineering college
India haar eerste ingenieursschool kon stichten
13:39
in 1847.
in 1847.
13:42
There were no English medium schools at that time,
Er waren destijds geen Engelstalige scholen,
13:45
even no Hindi schools, [unclear] schools.
zelfs geen Hindi scholen, [onduidelijk] scholen.
13:48
But such people, compelled to the East India Company,
Maar zulke mensen zetten de Oost-Indische Compagnie aan,
13:51
which came here for business, a very dirty kind of business ...
die hier voor handel kwam, een smerige vorm van handel...
13:54
(Laughter)
(Gelach)
13:58
but not to create the engineering colleges.
Maar niet om scholen te creëren.
14:00
But because of them, first engineering college was created
Maar dankzij hen werd de eerste school gesticht
14:03
in a small village, not in the town.
in een klein dorpje, niet in de stad.
14:07
The last point, we all know in our primary schools that
Het laatste punt, we weten allemaal sinds de lagere school
14:10
that camel is a ship of desert.
dat de kameel het schip van de woestijn is.
14:15
So, you can find through your Jeep,
Dus je kunt met je Jeep een kameel
14:18
a camel, and a cart.
vinden en een kar.
14:21
This tire comes from the airplane.
Dit wiel komt van een vliegtuig.
14:24
So, look at the beauty from the desert society
Dus kijk naar de schoonheid van de woestijngemeenschap
14:28
who can harvest rainwater,
die regenwater kan oogsten,
14:31
and also create something
en ook dingen kan creëren met
14:33
through a tire from a jet plane,
een afgeworpen band van een vliegtuig,
14:36
and used in a camel cart.
gebruikt aan een kamelenkar.
14:40
Last picture, it's a tattoo,
Laatste beeld, het is een tatoeage,
14:42
2,000-years-old tattoo.
een 2000 jaar oude tatoeage.
14:45
They were using it on their body.
Ze gebruikten het op hun lichaam.
14:47
Tattoo was, at one time,
Tatoeages waren ooit een
14:50
a kind of a blacklisted
zo goed als verboden
14:52
or con thing, but now it is in thing.
of verloren ding, maar nu zijn ze hip.
14:54
(Laughter)
(Gelach)
14:57
(Applause)
(Applaus)
14:59
You can copy this tattoo. I have some posters of this.
Je mag deze tatoeage kopiëren. Ik heb er wat posters van.
15:01
(Laughter)
(Gelach)
15:04
The center of life is water.
Het centrum van leven is water.
15:07
These are the beautiful waves.
Dit zijn de mooie golven.
15:12
These are the beautiful stairs
Dit zijn de mooie treden
15:14
which we just saw in one of the slides.
die we zojuist zagen op een van de dia's.
15:17
These are the trees.
Dit zijn de bomen.
15:20
And these are the flowers which
Dit zijn de bloemen
15:23
add fragrance to our lives.
die geur aan ons leven geven.
15:25
So, this is the message of desert.
Dit is de boodschap van de woestijn.
15:29
Thank you very much.
Dank je wel.
15:32
(Applause)
(Applaus)
15:34
Chris Anderson: So, first of all, I wish I had your eloquence, truly, in any language.
Chris Anderson: Ten eerste: ik wilde dat ik jouw welbespraaktheid had...welke taal dan ook.
16:00
(Applause)
(Applaus)
16:04
These artifacts and designs are inspiring.
Deze objecten en ontwerpen zijn inspirerend.
16:11
Do you believe that they can be used elsewhere,
Geloof je dat ze elders gebruikt kunnen worden,
16:17
that the world can learn from this?
dat de wereld ervan kan leren?
16:20
Or is this just right for this place?
Of is het precies goed voor deze plek?
16:22
Anupam Mishra: No, the basic idea is to
Anupam Mishra: Nee, het idee is
16:24
utilize water that falls on our area.
om het water te benutten dat op ons gebied valt.
16:27
So, the ponds, the open bodies, are everywhere,
De meertjes, de watergebieden, zijn overal,
16:30
right from Sri Lanka to Kashmir, and in other parts also.
van Sri Lanka tot Kashmir, en ook op andere plekken.
16:34
And these [unclear], which stored water,
En de Takas, die water opslaan,
16:39
there are two type of things.
zijn er in twee soorten.
16:42
One recharge, and one stores.
Eén die bijvult, en één die opslaat.
16:44
So, it depends on the terrain.
Dus het ligt aan het terrein.
16:46
But kund, which uses the gypsum belt,
Maar kuin, die de gipslaag gebruiken,
16:49
for that you have to go back to your calendar,
daarvoor moet je terug naar je kalender,
16:52
three million years ago.
3 miljoen jaar geleden.
16:56
If it is there it can be done right now.
Als die er is, kan het gedaan worden.
16:58
Otherwise, it can't be done.
Anders is het niet mogelijk.
17:00
(Laughter)
(Gelach)
17:02
(Applause)
(Applaus)
17:03
CA: Thank you so much.
CA: Hartelijk bedankt.
17:05
(Applause)
(Applaus)
17:07
Translated by Axel Saffran
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Anupam Mishra - Environmental activist
To promote smart water management, Anupam Mishra works to preserve rural India’s traditional rainwater harvesting techniques.

Why you should listen

Anupam Mishra travels across water-challenged India studying rainwater harvesting methods and learning from the people behind them. He presents his findings to NGOs, development agencies and environmental groups, pulling from centuries of indigenous wisdom that has found water for drinking and irrigation even in extremely arid landscapes through wells, filter ponds and other catchment systems.

A founding member of the Gandhi Peace Foundation, Mishra is working to bridge the gap between modern water management technology and india's heritage of water harvesting, so that every community is self-sustainable and efficiently safekeeping an increasingly scarce and precious resource.

More profile about the speaker
Anupam Mishra | Speaker | TED.com