English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Carrie Nugent: Adventures of an asteroid hunter

کری ناجنت: سرگذشت یک شکارچیِ سیارک

Filmed
Views 1,066,637

کری ناجنت عضو گروهی از دانشمندان شکارچی سیارک است که بر روی کشف و طبقه بندی قدیمی ترین همسایگان کیهانی ما کارمی‌کنند. چرا باید سیارک ها رو مطالعه کرد؟ در این سخنرانی کوتاه ولی سرشار از حقایق علمی، ناجنت توضیح می‌دهد که چطور اصابت سیارک‌ها می‌تواند سیاره ی مارا متحول کند و چطور پیدا کردن آن ها در زمان درست حداقل موجب حفظ حیات در زمین می‌شود.

- Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids. Full bio

I am holding something remarkably old.
من یک شی بسیار قدیمی را در دستم دارم.
00:13
It is older than any human artifact,
این جسم از هر آفریده ی دست بشری قدیمی تره،
00:16
older than life on Earth,
ار زندگی برروی زمین هم قدیمی تره،
00:19
older than the continents
and the oceans between them.
از قاره ها و اقیانوس های بین اون ها هم
قدیمی تره.
00:21
This was formed
over four billion years ago
این بیش از چهار میلیارد سال قبل شکل گرفته
00:25
in the earliest days of the solar system
در اولین روز‌های منظومه شمسی
00:28
while the planets were still forming.
وقتی که سیاره ها هنوز
درحال شکل گیری بودند.
00:30
This rusty lump of nickel and iron
may not appear special,
این کلوخ زنگ زده از آهن و نیکل ممکنه
خاص به نظر نیاد،
00:33
but when it is cut open ...
اما وقتی اون باز میشه ...
00:36
you can see that it is different
from earthly metals.
میتونید ببینید که از فلزهای زمینی
متفاوت است.
00:40
This pattern reveals metallic crystals
that can only form out in space
این الگو نوعی ازکریستال های فلزی رو آشکار
میکنه که تنها میتونه متعلق به فضا باشه
00:43
where molten metal
can cool extremely slowly,
جایی که فلزگداخته میتونه فوق العاده آهسته
سرد بشه،
00:47
a few degrees every million years.
چند درجه در هر یک میلیون سال.
00:49
This was once part
of a much larger object,
این مدت ها قبل
تکه ای از یک جسم بسیار عظیم تر بود،
00:52
one of millions left over
after the planets formed.
یکی ازمیلیون ها بقایای
شکل گیری سیاره‌ها.
00:55
We call these objects asteroids.
ما به این اجسام میگیم سیارک.
00:57
Asteroids are our oldest
and most numerous cosmic neighbors.
سیارک ها قدیمی ترین و پرتعداد ترین
همسایه کیهانی ما هستند.
01:01
This graphic shows near-Earth asteroids
orbiting around the Sun,
این تصویر سیارک های نزدیک زمین و
درحال چرخش دور خورشید
01:04
shown in yellow,
با رنگ زرد نشون میده،
01:08
and swinging close to the Earth's orbit,
ونزدیکی های مدار زمین رو
01:09
shown in blue.
بارنگ آبی نشون میده.
01:11
The sizes of the Earth, Sun and asteroids
have been greatly exaggerated
اندازه زمین، خورشید و سیارک ها
چندین برابرشده
01:12
so you can see them clearly.
تا شما اون هارو واضح ببیند.
01:15
Teams of scientists across the globe
are searching for these objects,
تیم ها ی متعدی از دانشمندان در سراسر جهان
در جستجوی این اجسام هستند،
01:17
discovering new ones every day,
و هر روز تعداد جدیدی می‌یابند،
01:20
steadily mapping near-Earth space.
پیوسته دراطراف زمین نقشه برداری میشن.
01:22
Much of this work is funded by NASA.
بیشتراین کارها از طرف ناسا انجام میشود.
01:25
I think of the search for these asteroids
as a giant public works project,
من به جستجوی این سیارک ها،
به عنوان یک پروژه کارعمومی عظیم نگاه میکنم،
01:27
but instead of building a highway,
we're charting outer space,
اما عوض ساختن بزرگراه‌ها،
ما نقشه فضا را کامل می‌کنیم،
01:31
building an archive
that will last for generations.
آرشیوی میسازیم که برای نسل‌ها باقی بماند.
01:34
These are the 1,556 near-Earth asteroids
discovered just last year.
این ها ۱,۵۵۶ سیارک نزدیک زمین هستند
که سال قبل کشف شدند.
01:37
And these are all of the known
near-Earth asteroids,
و این‌ها تمام سیارک های شناخته شده‌ی
نزدیک زمین هستند،
01:45
which at last count was 13,733.
که در اخرین شمارش ۱۳,۷۳۳ تا شمرده شدند.
01:49
Each one has been imaged, cataloged
هر کدام تصویر شده، فهرست شده
01:53
and had its path
around the Sun determined.
و مسیرش در پیرامون خورشید شناسایی شده.
01:55
Although it varies
from asteroid to asteroid,
با وجود تفاوت هایشان از هم،
01:57
the paths of most asteroids
can be predicted for dozens of years.
مسیر هر سیارک برای ده‌ها سال
میتواند پیش بینی بشود.
02:00
And the paths of some asteroids can be
predicted with incredible precision.
وحتی مسیر بعضی سیارک میتونه
با دقت فوق العاده ای پیش بینی بشود.
02:03
For example, scientists
at the Jet Propulsion Laboratory
برای مثال دانشمندان در آزمایشگاه
نیروی محرکه جت ناسا،
02:07
predicted where the asteroid Toutatis
was going to be four years in advance
پیش بینی کردند که سیارک توتاتیس در
چهار سال آینده کجا می‌تواند باشد
02:09
to within 30 kilometers.
با دقتی سی کیلومتری.
02:13
In those four years,
در اون چهار سال،
02:16
Toutatis traveled 8.5 billion kilometers.
توتاتیس ۸٫۵ میلیارد کیلومتر سفر کرده است.
02:17
That's a fractional precision
این یعنی دقتی کسری در حدود :
02:21
of 0.000000004.
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۴
02:22
(Laughter)
(خنده)
02:31
Now, the reason I have
this beautiful asteroid fragment
حالا، دلیل این که من این تکه زیبا از این
سیارک رو دارم
02:34
is because, like all neighbors,
اینه که مثل همه همسایگان،
02:37
asteroids sometimes drop by unexpectedly.
سیارک ها گاهی به شکل غیر منتظره
می‌اُفتند.
02:38
(Laughter)
(خنده)
02:41
Three years ago today,
سه سال پیش در همین روز،
02:44
a small asteroid exploded
over the city of Chelyabinsk, Russia.
یک سیارک کوچک بر فراز شهر چلیابینسک
در روسیه منفجر شد.
02:46
That object was about 19 meters across,
اون شی حدود ۱۹ متر بود.
02:49
or about as big as a convenience store.
یا به عبارتی به بزرگی یک سوپرمارکت.
02:52
Objects of this size hit the Earth
every 50 years or so.
اشیایی در این سایز هر۵۰ سال یکبار
ممکنه به زمین بخورن.
02:54
66 million years ago,
۶۶ میلیون سال قبل،
02:59
a much larger object hit the Earth,
یک شی بزرگ تر به زمین برخورد کرد،
03:01
causing a massive extinction.
و یک انقراض گسترده ایجاد کرد.
03:03
75 percent of plant
and animal species were lost,
۷۵ درصد از زمین و گونه های جانوران
از بین رفتند،
03:05
including, sadly, the dinosaurs.
که متأسفانه
شامل دایناسور ها هم میشه.
03:08
That object was
about 10 kilometers across,
اون شی حدود ۱۰ کیلومتر طول داشت،
03:11
and 10 kilometers is roughly
the cruising altitude of a 747 jet.
۱۰ کیلومتر تقریبا برابر با ارتفاع
پرواز جت ۷۴۷ است.
03:14
So the next time you're in an airplane,
پس دفعه بعدی که در یک هواپیما هستید،
03:18
snag a window seat, look out
and imagine a rock so enormous
یک صندلی کنار پنجره بگیرید به بیرون
نگاه کنید و یک سنگ عظیم به آن اندازه تصور کنید
03:20
that resting on the ground,
که به حدی بزرگه که وقتی روی زمینه
03:24
it just grazes your wingtip.
به بال هواپیما آسیب می‌زند.
03:26
It's so wide that it takes your plane
one full minute to fly past it.
اون به حدی پهن هست که که برای هواپیمای شما
یک دقیقه کامل زمان میبره تا ردش کنه.
03:28
That's the size of the asteroid
that hit the Earth.
این اندازه سیارکی هست که
به زمین برخورد کرد.
03:33
It has only been within my lifetime
تقریبا از زمان تولد من بود
03:36
that asteroids have been considered
a credible threat to our planet.
که سیارک ها به عنوان تهدیدی برای
سیاره ی ما در نظر گرفته شدند.
03:38
And since then, there's been
a focused effort underway
و از اون زمان،
کوشش‌هایی در جهت
03:41
to discover and catalog these objects.
شناسایی و طبقه‌بندی این اشیا آغاز شده است.
03:44
I am lucky enough
to be part of this effort.
من این سعادت روداشتم تا در این
برنامه باشم.
03:47
I'm part of a team of scientists
that use NASA's NEOWISE telescope.
من عضو تیمی هستم که از تلسکوپ NEOWISE ناسا
استفاده میکند.
03:49
Now, NEOWISE was not
designed to find asteroids.
البته این تلسکوپ ساخته نشده بود تا سیارک
هارو پیدا کند.
03:53
It was designed to orbit the earth
and look far beyond our solar system
بلکه طراح شده بود تا در مدار زمین باشد و
فراتر از منظومه شمسی رو کاوش بکند،
03:55
to seek out the coldest stars
and the most luminous galaxies.
سرد ترین ستاره ها ودرخشان ترین کهکشان هارو
جستجو کند.
03:59
And it did that very well
for its designed lifetime of seven months.
و این کارو، در طول عمر هقت ماهه ای که براش
طراحی شده بود عالی انجام داد.
04:03
But today, six years later,
it's still going.
اما امروز، شش سال بعد از اون زمان
هنوز هم داره کار میکند.
04:07
We've repurposed it
to discover and study asteroids.
ما مجدداً ماموریتی بهش دادیم
تا سیارک هارو کشف و مطالعه بکند.
04:10
And although it's
a wonderful little space robot,
و با این که اون یک
ربات فوق العاده فضایی هست،
04:13
these days it's kind of like a used car.
این روزها مثل یک ماشین کارکشیده شده است.
04:15
The cryogen that used to refrigerate
its sensors is long gone,
ماده سرمازایی که برای خنک کردن سنسورهاش
استفاده میشد مدت هاست از بین رفته،
04:18
so we joke that
its air-conditioning is broken.
ما به شوخی میگیم که کولرش خراب شده.
04:21
It's got 920 million miles
on the odometer,
اون ۹۲۰ میلیون مایل طی کرده،
04:24
but it still runs great
اما هنوز هم عالی کار میکنه
04:28
and reliably takes a photograph
of the sky every 11 seconds.
و بصورت پایدار،
هر ۱۱ ثانیه از فضا عکس میگیرد.
04:30
It's taken 23 photos
since I began speaking to you.
در واقع از زمان شروع صحبت من
۲۳ عکس گرفته است.
04:33
One of the reasons NEOWISE is so valuable
یکی از دلایلی که تلسکوپ NEOWISE خیلی با ارزشه
04:38
is that it sees the sky
in the thermal infrared.
اینه که آن آسمان را
با اشعه حرارتی مادون قرمز میبیند.
04:40
That means that instead of seeing
the sunlight that asteroids reflect,
به این معنی که به جای دیدن نور خورشید
که سیارک ها منعکس میکنن،
04:42
NEOWISE sees the heat that they emit.
NEOWISE گرمایی رو میبینه که ساطع میکنن.
04:46
This is a vital capability
since some asteroids are as dark as coal
از آنجایی که خیلی از سیارک‌ها
مثل ذغال تاریک هستند و با تلسکوپ تعیین کردن
04:48
and can be difficult or impossible
to spot with other telescopes.
مکانشان خیلی سخت یا غیر ممکن است
این یک توانایی حیاتی محسوب میشود.
04:51
But all asteroids, light or dark,
shine brightly for NEOWISE.
اما همه ی سیارک ها، چه تاریک و چه روشن
برای NEOWISE میدرخشن.
04:55
Astronomers are using
every technique at their disposal
کاوشگران از هر تکنیکی که در اختیار دارند
05:00
to discover and study asteroids.
برای کشف و مطالعه‌ی
سیارک‌ها به کار میبرند.
05:03
In 2010, a historic milestone was reached.
در سال ۲۰۱۰ یک دستاورد تاریخی حاصل شد.
05:06
The community, together, discovered
over 90 percent of asteroids
جامعه محققین با همکاری یکدیگر،
مجموعاً ۹۰ درصد سیارک ها با طول
05:08
bigger than one kilometer across --
بیشتر از یک کیلومتررا کشف کردند --
05:13
objects capable
of massive destruction to Earth.
سیارک هایی که قادربه اعمال خرابی‌های
شدید روی زمین بودند.
05:14
But the job's not done yet.
ولی کار هنوز تمام نشده است.
05:17
An object 140 meters or bigger
could decimate a medium-sized country.
یک سیارک ۱۴۰ متری یا بزرگترمیتواند به
یک کشور سایز متوسط تلفات سنگین وارد بکند.
05:19
So far, we've only found
25 percent of those.
که تاکنون،
ما فقط ۲۵ درصد از ان ها را کشف کردیم.
05:24
We must keep searching the sky
for near-Earth asteroids.
ما باید کماکان آسمان را
به دنبال سیارک های نزدیک زمین بگردیم.
05:28
We are the only species
able to understand calculus
ما تنها موجوداتی هستیم که
قادر به درک ریاضیات
05:31
or build telescopes.
یا ساخت تلسکوپ هستیم.
05:34
We know how to find these objects.
ما میدونیم چطور این سیارک هارا پیدا کنیم.
05:36
This is our responsibility.
این کار مسئولیت ماست.
05:38
If we found a hazardous asteroid
with significant early warning,
اگر ما یک سیارک پر خطر با احتمال خرابی
بالا پیدا کنیم،
05:40
we could nudge it out of the way.
میتونیم اون رو از مسیر خارج کنیم.
05:44
Unlike earthquakes, hurricanes
or volcanic eruptions,
برخلاف زلزله، طوفان یا فوران آتش فشان‌ها،
05:45
an asteroid impact
can be precisely predicted
شدت اصابت یک سیارک میتواند
بدقت پیش بینی
05:48
and prevented.
و پیش گیری بشود.
05:51
What we need to do now
is map near-Earth space.
کاری که ما الان لازمه انجام بدیم
ترسیم نقشه اطراف زمین هست.
05:53
We must keep searching the sky.
ما باید به کاوش آسمان ادامه بدیم.
05:56
Thank you.
متشکرم.
05:58
(Applause)
(تشویق حضار)
05:59
Translated by Khatereh Sadeghi
Reviewed by nima pourreza

▲Back to top

About the speaker:

Carrie Nugent - Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids.

Why you should listen

Dr. Carrie Nugent is an asteroid hunter who works with a small team to discover and study asteroids at Caltech/IPAC. She earned her PhD in Geophysics and Space Physics from UCLA in 2013 and is a 2016 TED Fellow. Specializing in thermophysical modeling, Nugent uses observations from the space-based infrared telescope NEOWISE to better understand asteroid surfaces. Asteroid 8801 Nugent was named in her honor.

In her free time, Nugent hosts and produces Spacepod. On this weekly podcast, she invites astronomers, planetary scientists and engineers to sit, share a drink and tell the world about their corner of the cosmos.

More profile about the speaker
Carrie Nugent | Speaker | TED.com