English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Carrie Nugent: Adventures of an asteroid hunter

Carrie Nugent: En asteroidjägares äventyr

Filmed
Views 1,066,637

TED Fellow Carrie Nugent är en asteroidjägare - medlem i en forskargrupp som arbetar med att upptäcka och katalogisera våra äldsta och mest talrika kosmiska grannar. Varför ska vi hålla utkik efter asteroider? I den här korta, faktafyllda föreläsningen förklarar Nugent på vilket sätt deras kraftfulla nedslag har format vår planet och varför upptäckten av dem vid rätt tidpunkt skulle kunna betyda räddandet av liv på jorden.

- Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids. Full bio

I am holding something remarkably old.
Jag håller i någonting
obeskrivligt gammalt.
00:13
It is older than any human artifact,
Den är äldre än någon mänsklig artefakt
00:16
older than life on Earth,
Äldre än livet på jorden,
00:19
older than the continents
and the oceans between them.
äldre än kontinenterna
och oceanerna dem emellan.
00:21
This was formed
over four billion years ago
Den formades för mer än
4 miljarder år sedan
00:25
in the earliest days of the solar system
under solsystemets tidigaste dagar,
00:28
while the planets were still forming.
när planeterna fortfarande formades.
00:30
This rusty lump of nickel and iron
may not appear special,
Den här rostiga klumpen av nickel och järn
kanske inte ser så speciell ut,
00:33
but when it is cut open ...
men klyver man den
00:36
you can see that it is different
from earthly metals.
ser man att den är olik jordiska metaller.
00:40
This pattern reveals metallic crystals
that can only form out in space
Mönstret avslöjar metalliska kristaller
som bara bildas ute i rymden,
00:43
where molten metal
can cool extremely slowly,
där smält metall kyls ner väldigt sakta,
00:47
a few degrees every million years.
ett par grader på en miljon år.
00:49
This was once part
of a much larger object,
Den här var en gång en del
av ett mycket större objekt -
00:52
one of millions left over
after the planets formed.
ett av miljoner som blev kvar
efter att planeterna bildats.
00:55
We call these objects asteroids.
Vi kallar dessa objekt asteroider.
00:57
Asteroids are our oldest
and most numerous cosmic neighbors.
Asteroider är våra äldsta och
mest talrika kosmiska grannar.
01:01
This graphic shows near-Earth asteroids
orbiting around the Sun,
Denna grafik visar jordnära asteroider
som kretsar runt solen,
01:04
shown in yellow,
i gult,
01:08
and swinging close to the Earth's orbit,
och de som är nära jordens omloppsbana
01:09
shown in blue.
visas i blått.
01:11
The sizes of the Earth, Sun and asteroids
have been greatly exaggerated
Storleken på jorden, solen
och asteroiderna är överdriven
01:12
so you can see them clearly.
så att du ser dem tydligt.
01:15
Teams of scientists across the globe
are searching for these objects,
Forskarlag över hela världen
söker efter dessa objekt,
01:17
discovering new ones every day,
upptäcker nya varje dag
01:20
steadily mapping near-Earth space.
och kartlägger oavbrutet rymden
i närheten av jorden.
01:22
Much of this work is funded by NASA.
Mycket av det här arbetet
finansieras av NASA.
01:25
I think of the search for these asteroids
as a giant public works project,
Jag tänker på asteroidsökandet
som ett stort byggprojekt,
01:27
but instead of building a highway,
we're charting outer space,
men istället för att bygga en motorväg
kartlägger vi yttre rymden
01:31
building an archive
that will last for generations.
och bygger ett arkiv
som kommer att finnas i generationer.
01:34
These are the 1,556 near-Earth asteroids
discovered just last year.
Här är de 1 556 jordnära asteroider
som upptäcktes förra året.
01:37
And these are all of the known
near-Earth asteroids,
Och det här är alla kända
jordnära asteroider,
01:45
which at last count was 13,733.
vid senaste räkningen var det 13 733.
01:49
Each one has been imaged, cataloged
Var och en har avbildats, katalogiserats
01:53
and had its path
around the Sun determined.
och fått sin bana runt solen fastställd.
01:55
Although it varies
from asteroid to asteroid,
Fastän det varierar mellan asteroider,
01:57
the paths of most asteroids
can be predicted for dozens of years.
kan banan för de flesta asteroider
förutsägas för dussintals år.
02:00
And the paths of some asteroids can be
predicted with incredible precision.
Och banan för vissa asteroider
kan förutsägas med otrolig precision.
02:03
For example, scientists
at the Jet Propulsion Laboratory
Forskare vid Jet Propulsion Laboratory
02:07
predicted where the asteroid Toutatis
was going to be four years in advance
förutspådde till exempel
asteroiden Toutatis position
02:09
to within 30 kilometers.
4 år i förväg
02:13
In those four years,
med 30 kilometers precision.
02:16
Toutatis traveled 8.5 billion kilometers.
På de fyra åren färdades Toutatis
8,5 miljarder kilometer.
02:17
That's a fractional precision
Det är en precision på
02:21
of 0.000000004.
0,000000004.
02:22
(Laughter)
(Skratt)
02:31
Now, the reason I have
this beautiful asteroid fragment
Anledningen till att jag har detta
vackra asteroidfragment
02:34
is because, like all neighbors,
är för att, som med alla grannar,
02:37
asteroids sometimes drop by unexpectedly.
kommer asteroider ibland
på besök oanmälda.
02:38
(Laughter)
Idag för tre år sedan,
02:41
Three years ago today,
exploderade en liten asteroid
över staden Tjeljabinsk i Ryssland.
02:44
a small asteroid exploded
over the city of Chelyabinsk, Russia.
Den var ungefär 19 meter i diameter,
02:46
That object was about 19 meters across,
eller ungefär lika stor som en närbutik.
02:49
or about as big as a convenience store.
Objekt av den här storleken
02:52
Objects of this size hit the Earth
every 50 years or so.
träffar jorden ungefär vart femtionde år.
02:54
66 million years ago,
För 66 miljoner år sedan
02:59
a much larger object hit the Earth,
slog ett mycket större objekt ner
03:01
causing a massive extinction.
och orsakade en massiv utrotning.
03:03
75 percent of plant
and animal species were lost,
75% av allt växt- och djurliv förlorades,
03:05
including, sadly, the dinosaurs.
inklusive dinosaurierna, tyvärr.
03:08
That object was
about 10 kilometers across,
Detta objekt var ungefär
10 kilometer i diameter,
03:11
and 10 kilometers is roughly
the cruising altitude of a 747 jet.
10 kilometer är ungefär
marschhöjden för ett 747-plan.
03:14
So the next time you're in an airplane,
Så nästa gång du sitter på ett flygplan,
03:18
snag a window seat, look out
and imagine a rock so enormous
sno en fönsterplats, titta ut
och föreställ dig en sten så enorm
03:20
that resting on the ground,
att om den låg på jordytan
03:24
it just grazes your wingtip.
skulle den nudda planets vinge.
03:26
It's so wide that it takes your plane
one full minute to fly past it.
Den är så bred att det tar
en hel minut att flyga förbi.
03:28
That's the size of the asteroid
that hit the Earth.
Det är storleken på asteroiden
som träffade jorden.
03:33
It has only been within my lifetime
Det är bara under min livstid
03:36
that asteroids have been considered
a credible threat to our planet.
som asteroider har ansetts vara
ett hot mot vår planet.
03:38
And since then, there's been
a focused effort underway
Sedan dess har en fokuserad insats pågått
03:41
to discover and catalog these objects.
för att upptäcka och katalogisera
dessa objekt.
03:44
I am lucky enough
to be part of this effort.
Jag har turen att vara en del
av detta arbete.
03:47
I'm part of a team of scientists
that use NASA's NEOWISE telescope.
Jag är medlem av ett forskarlag
som använder NASA:s NEOWISE-teleskop.
03:49
Now, NEOWISE was not
designed to find asteroids.
NEOWISE designades inte
för att hitta asteroider.
03:53
It was designed to orbit the earth
and look far beyond our solar system
Det designades för att kretsa kring jorden
och se långt bortom vårt solsystem
03:55
to seek out the coldest stars
and the most luminous galaxies.
för att hitta de kallaste stjärnorna
och de mest lysande galaxerna.
03:59
And it did that very well
for its designed lifetime of seven months.
Och det gjorde den väldigt bra
för sin beräknade livstid på sju månader.
04:03
But today, six years later,
it's still going.
Men idag, sex år senare,
är det fortfarande igång.
04:07
We've repurposed it
to discover and study asteroids.
Vi har gjort om det
till att upptäcka och studera asteroider.
04:10
And although it's
a wonderful little space robot,
Och trots att det är
en underbar liten rymdrobot,
04:13
these days it's kind of like a used car.
är det nuförtiden mer som
en begagnad bil.
04:15
The cryogen that used to refrigerate
its sensors is long gone,
Kryogenen som kylde dess sensorer
har för länge sedan tagit slut,
04:18
so we joke that
its air-conditioning is broken.
så vi skojar om att
luftkonditioneringen är trasig.
04:21
It's got 920 million miles
on the odometer,
Den har 1,5 miljarder mil på vägmätaren,
04:24
but it still runs great
men går fortfarande riktigt bra
04:28
and reliably takes a photograph
of the sky every 11 seconds.
och tar tillförlitligt en bild på himlen
med 11 sekunders mellanrum.
04:30
It's taken 23 photos
since I began speaking to you.
Den har tagit 23 bilder
sedan jag började tala till er.
04:33
One of the reasons NEOWISE is so valuable
En orsak till att NEOWISE är så värdefull,
04:38
is that it sees the sky
in the thermal infrared.
är att den ser himlen
i termiskt infrarött.
04:40
That means that instead of seeing
the sunlight that asteroids reflect,
Så istället för att se det solsken
som asteroider reflekterar,
04:42
NEOWISE sees the heat that they emit.
ser NEOWISE värmen som de utstrålar.
04:46
This is a vital capability
since some asteroids are as dark as coal
Detta är en viktig förmåga
eftersom vissa asteroider är kolsvarta
04:48
and can be difficult or impossible
to spot with other telescopes.
och kan vara svåra eller omöjliga
att upptäcka med andra teleskop.
04:51
But all asteroids, light or dark,
shine brightly for NEOWISE.
Men alla asteroider, ljusa eller mörka,
skiner för NEOWISE.
04:55
Astronomers are using
every technique at their disposal
Astronomer använder all teknik
de förfogar över
05:00
to discover and study asteroids.
för att upptäcka och studera asteroider.
05:03
In 2010, a historic milestone was reached.
2010 nåddes en historisk milstolpe.
05:06
The community, together, discovered
over 90 percent of asteroids
Forskarna tillsammans upptäckte
mer än 90% av de asteroider
05:08
bigger than one kilometer across --
som är större än en kilometer tvärs över,
05:13
objects capable
of massive destruction to Earth.
objekt kapabla till
enorm förstörelse av jorden.
05:14
But the job's not done yet.
Men jobbet är inte slut än.
05:17
An object 140 meters or bigger
could decimate a medium-sized country.
Ett objekt på 140 meter eller mer skulle
kunna decimera ett mellanstort land.
05:19
So far, we've only found
25 percent of those.
Än så länge har vi bara hittat 25% såna.
05:24
We must keep searching the sky
for near-Earth asteroids.
Vi måste fortsätta att söka i rymden
efter jordnära asteroider.
05:28
We are the only species
able to understand calculus
Vi är den enda arten med förmåga
att förstå matematik
05:31
or build telescopes.
eller bygga teleskop.
05:34
We know how to find these objects.
Vi vet hur man finner dessa objekt.
05:36
This is our responsibility.
Det här är vårt ansvar.
05:38
If we found a hazardous asteroid
with significant early warning,
Om vi ​​hittade en farlig asteroid
i tillräckligt god tid,
05:40
we could nudge it out of the way.
skulle vi kunna knuffa bort den.
05:44
Unlike earthquakes, hurricanes
or volcanic eruptions,
Till skillnad från jordbävningar, orkaner
eller vulkanutbrott,
05:45
an asteroid impact
can be precisely predicted
kan ett asteroidnedslag förutsägas
05:48
and prevented.
och förhindras.
05:51
What we need to do now
is map near-Earth space.
Det vi måste göra nu är att kartlägga
rymden nära jorden.
05:53
We must keep searching the sky.
Vi måste fortsätta leta på himlen.
05:56
Thank you.
Tack.
05:58
(Applause)
(Applåder)
05:59
Translated by Mai Fox
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

About the speaker:

Carrie Nugent - Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids.

Why you should listen

Dr. Carrie Nugent is an asteroid hunter who works with a small team to discover and study asteroids at Caltech/IPAC. She earned her PhD in Geophysics and Space Physics from UCLA in 2013 and is a 2016 TED Fellow. Specializing in thermophysical modeling, Nugent uses observations from the space-based infrared telescope NEOWISE to better understand asteroid surfaces. Asteroid 8801 Nugent was named in her honor.

In her free time, Nugent hosts and produces Spacepod. On this weekly podcast, she invites astronomers, planetary scientists and engineers to sit, share a drink and tell the world about their corner of the cosmos.

More profile about the speaker
Carrie Nugent | Speaker | TED.com