English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

David S. Rose: How to pitch to a VC

David S. Rose: Cách thuyết trình để xin vốn đầu tư mạo hiểm

Filmed
Views 1,027,410

Bạn muốn khởi nghiệp? Bài nói của David S. Rose trên Ted U Talk nói về việc thuyết trình để xin vốn đầu tư mạo hiểm sẽ đưa ra 10 điều bạn cần biết về bản thân -- và cần chứng minh với nhà đâu tư -- trước khi bạn bắt đầu chuẩn bị.

- Angel Investor
"The Pitch Coach" David S. Rose is an expert on the business pitch. As an entrepreneur, he has raised millions for his own companies. As an investor, he has funded millions more. Full bio

Good morning. My name is David Rose.
Chào buổi sáng. Tôi là David Rose
00:12
I am a serial entrepreneur turned serial investor.
Tôi là một doanh nhân hàng loạt và nhà đầu tư hàng hoạt.
00:14
And by the use of pitching PowerPoints to VCs,
Và bằng cách trình bày PowerPoints
để xin vốn đầu tư mạo hiểm,
00:18
I have personally raised tens of millions of dollars
Tôi đã huy động được hàng chục nghìn USD
00:21
from VCs through PowerPoint pitches.
từ vốn đầu tư mạo hiểm
00:24
And then, turning round to the other side of the equation,
Và sau đó, làm ngược lại
00:27
I have personally supervised the investment
Tôi đã giám sát các khoản đầu tư
00:29
of tens of millions of dollars into companies
trị giá hàng chục nghìn USD cho các công ty
00:31
who have been pitching me with PowerPoint presentations.
mà đã trình bày kế hoạch của họ với tôi
00:33
So I think it's safe to say I know a little bit
Vì vậy có thể nói rằng tôi biết chút ít
00:35
about the process of pitching.
về quá trình giới thiệu để xin vốn đầu tư
00:37
So, the very first question that you've all got to figure out
Vậy thì, câu hỏi đầu tiên mà các bạn cần biết
00:39
is: what is the single most important thing
là: Thứ quan trọng nhất mà
00:42
that a VC is looking for when you come to them
một nhà đầu tư mạo hiểm tìm kiếm khi bạn
00:44
pitching your new business idea?
đến trình bày ý tưởng khởi nghiệp là gì?
00:47
And there are obviously all kinds of things.
Hiển nhiên là có nhất nhiều thứ.
00:49
There are business models, and there are financials,
Như là mô hình kinh doanh, tài chính
00:51
and there are markets
Và thị trường
00:52
and there is that. Overall, of all the things that you have to do,
Và còn nhiều nữa. Nhìn chung, trong
tất cả những điều bạn phải làm
00:53
what is the single most important thing the VC
Điều quan trọng nhất mà
00:56
is going to be investing in?
nhà đầu tư mạo hiểm sẽ đầu tư là gì?
00:59
Somebody? What?
Có ai biết không? Cái gì nào?
01:01
(Audience: People.)
(Khán giả: Con người)
01:03
David S. Rose: People? You! That's it -- you are the person.
Con người? Chính là bạn. Đúng đấy.
01:04
And so therefore, the entire purpose of a VC pitch
Và vì vậy, mục đích duy nhất của việc
trình bày cho nhà đầu tư
01:07
is to convince them that you are the entrepreneur
chính là thuyết phục họ rằng
bạn là một doanh nhân
01:10
in whom they are going to invest their money
mà họ có thể đầu tư tiền vào
01:12
and make a lot of money in return.
và có thể kiếm lại được nhiều tiền.
01:15
Now, how do you do this?
Giờ thì, bạn phải làm như thế nào?
01:17
You can't just walk up and say, you know,
Bạn không thể bước tới và nói
01:18
"Hi, I'm a really good guy, and a good girl,
"Xin chào, tôi là một người tốt
01:20
and you should really invest in me." Right?
và ông nên đầu tư vào tôi."
Đúng không?
01:22
So, in the course of your VC pitch, you have a very few minutes,
Khi trình bày xin vốn, bạn chỉ có vài phút,
01:23
and most VC pitches --
trong hầu hết các buổi xin vốn đầu tư
01:27
most angel pitches are about 15 minutes,
với các nhà đầu tư thiên thần (angel) thì khoảng 15 phút,
01:29
most VC pitches should be less than half an hour.
hầu hết các phần trình bày nên ít hơn 30 phút
01:30
People's attention span after 18 minutes begins to drop off,
Người ta thường chỉ tập trung được 18 phút
01:33
tests have shown.
sau đó lơ đãng dần, các thử nghiệm
đã chứng minh như vậy
01:35
So in that 18 minutes, or 10 minutes, or five minutes,
Vậy thì trong 18 hay 10 phút, hay 5 phút đó,
01:36
you have to convey a whole bunch of different characteristics.
Bạn phải thể hiện được rất nhiều phẩm chất khác nhau
01:39
You actually have to convey about 10 different characteristics
Thật ra thì khoảng 10 phẩm chất
01:42
while you're standing up there.
Khi mà bạn đang đứng trình bày
01:44
What's the single most important thing you've got to convey?
Vậy thì phẩm chất quan trọng nhất
bạn phải thể hiện là gì?
01:45
What?
Cái gì nào?
01:48
(Audience: Integrity.)
(Khán giả: Sự chính chực)
01:50
DSR: Boy, oh boy, oh boy! And that's a straight line we got
Nào nào, câu trả lời quá chuẩn
01:51
right over there. And I didn't even prompt him.
Và tôi còn chưa kịp gợi ý nữa.
01:52
You're right, integrity. Because that's the key thing.
Bạn nói chính xác. Chính chực là điều mấu chốt.
01:55
I would much rather invest in somebody -- you know,
Tôi sẽ muốn đầu tư -- Bạn biết đấy
01:57
take a chance on somebody -- who I know is straight
nắm bắt cơ hội với một người thẳng thắn
01:59
than somebody where there's any possible question
hơn là những người gây thắc mắc
02:01
of, you know, who are they looking out for,
về việc họ đang tìm kiếm ai,
02:03
and what's going on.
và điều gì đang diễn ra.
02:05
So the most important thing is integrity.
Vì vậy thứ quan trọng nhất chính là sự chính chực.
02:06
And what's the second most important thing after integrity?
Và điều quan trọng thứ hai là gì?
02:07
Let's see if you can get this one.
Để xem các bạn có biết không
02:09
(Audience: Self-confidence.)
(Khán giả: Sự tự tin)
02:10
DSR: Close enough! Passion.
Gần đúng rồi! Đam mê
02:13
Right, so here you want --
Vậy thì ở đây bạn có
02:15
entrepreneurs by definition are people
định nghĩa doanh nhân là những người
02:17
who are leaving something else, starting a new world over here,
từ bỏ thứ gì khác, để bắt đầu một thứ mới
02:18
creating and putting their lifeblood into this kind of thing.
tạo ra và dồn hết tâm huyết vào nó.
02:20
You've got to convey passion.
Bạn phải thể hiện được sự đam mê
02:23
If you're not passionate about your own company,
Nếu bạn không có đam mê với công ty của chính mình
02:24
why on Earth should anyone else be passionate?
thì làm sao những người khác có thể?
02:26
Why should they put more money into your company,
Tại sao họ phải bỏ tiền vào công ty đó
02:27
if you're not passionate about it?
nếu bạn không yêu quý nó?
02:29
So, integrity and passion: the single most important things out there.
Vậy thì sự toàn vẹn và đam mê là những
thứ quan trọng nhất.
02:30
Then there are a whole panoply of other things
Tiếp đó còn rất nhiều thứ khác
02:33
that you've got to do, to wrap up in this package
và bạn phải làm để hoàn thiện
02:34
that you're presenting to a VC.
khi trình bày với nhà đầu tư.
02:36
Experience.
Kinh nghiệm
02:38
You've got to be able to say, "Hey, you know, I've done this before."
Bạn phải nói được rằng:
"Này, tôi đã từng làm cái này rồi"
02:39
And "done this before" is starting an enterprise and creating value,
Và "đã từng làm rồi" chính là bắt đầu
một công ty và tạo ra giá trị.
02:42
and taking something from beginning to end.
và nói từ lúc nó bắt đầu cho đến khi kết thúc
02:45
So that's why VCs love to fund serial entrepreneurs.
Đó là lí do các nhà đầu tư thích được tài trợ
cho doanh nhân hàng loạt.
02:47
Because even if you didn't do it right the first time,
Bởi vì nếu bạn không làm đúng ở lần đầu,
02:50
you've learned the lessons, which are going to
bạn đã có được bài học, thứ sẽ
02:52
stand you in very good stead the next time.
tạo khởi đầu tốt cho bạn vào lần sau
02:54
And now along with that, along with the experience
Và cùng với đó, với kinh nghiệm để
02:55
of starting an enterprise, or running something --
khởi đầu công ty, hoặc vận hành thứ gì đó--
02:57
and it doesn't have to be a business.
không cần phải là việc kinh doanh.
02:59
It can be in an organization at school,
Mà có thể là một tổ chức ở trường học
03:00
it can be a not-for-profit.
có thể không cần lợi nhuận.
03:01
But they want experience in creating an organization.
Nhưng họ cần kinh nghiệm trong
việc tạo lập một tổ chức.
03:02
Next up is knowledge.
Tiếp theo là kiến thức.
03:05
If you're telling me you're going to be
Nếu bạn nói với tôi rằng bạn sẽ
03:06
the great developer of the map of the human genome,
phát triển bản đồ gen người
03:08
you'd better know what a human genome is.
thì bạn nên biết gen người là gì.
03:10
I mean, I want you to have domain expertise.
Nghĩa là, tôi muốn bạn phải có chuyên môn.
03:12
So I don't want somebody who's saying,
Vậy nên tôi không muốn những người nói câu:
03:14
"Hey, I've got a great idea in a business I know nothing about.
"Này, tôi có một ý tưởng rất hay về
một thứ tôi chẳng biết gì về nó.
03:16
I don't know who the players are.
Tôi không biết những người liên quan là ai.
03:19
I don't know what the market is like."
Tôi không biết thị trường như thế nào."
03:20
So you've got to know your market.
Vậy thì bạn phải tìm hiểu về thị trường của bạn.
03:21
You've got to know your area.
Bạn phải tìm hiểu về lĩnh vực của bạn.
03:22
And then you have to have the skills that it takes
Sau đó bạn cần phải có các kĩ năng cần thiết
03:23
to get a company going.
để vận hành công ty
03:25
And those skills include everything from technical skills,
Và tất cả các kĩ năng đó bao gồm tất cả, từ công nghệ,
03:26
if it's a technology business, to marketing, and sales,
nếu đó là một công ty về công nghệ,
đến việc tiếp thị và bán hàng
03:30
and management, and so on.
và quản lí, vân vân.
03:33
But, you know, not everybody has all these skills.
Nhưng, như bạn biết thì không phải
ai cũng có tất cả các kĩ năng này.
03:34
There are very few people who have the full set of skills
Có rất ít người có tất cả những kĩ năng
03:37
that it takes to run a company.
cần thiết để vận hành 1 công ty
03:39
So what else do you require?
Vì vậy bạn cần phải có thứ gì nữa?
03:41
Well, leadership.
Đó là khả năng lãnh đạo.
03:42
You've got to be able to convince us
Bạn phải thuyết phục chúng tôi rằng
03:43
that you either have developed a team
Bạn đã có một nhóm nhân viên có tất cả những yếu tố đó
03:45
that has all those factors in it, or else you can.
hoặc là bạn có thể có 1 nhóm như vậy,
03:46
And you have the charisma and the management style
Và bạn phải có uy tín và phong cách quản lí
03:49
and the ability to get people to follow your lead,
và khả năng lãnh đạo.
03:52
to inspire them, to motivate them to be part of your team.
truyền cảm hứng và tạo động lực cho họ
gia nhập nhóm của bạn.
03:55
All right, then, having done all that,
Được rồi, vậy sau khi đã làm tất cả
03:58
what else do I want to know as a VC?
thì nhà đầu tư còn muốn biết điều gì nữa?
04:00
I want to know that you have commitment.
Tôi muốn biết rằng bạn có cam kết dài hạn hay không
04:01
That you are going to be here to the end.
Rằng bạn sẽ ở đây cho đến phút cuối cùng.
04:03
I want you to say, or I want you to convey,
Tôi muốn bạn phải nói hoặc phải thể hiện rằng
04:05
that you are going to die if you have to, with your very last breath,
nếu cần thì bạn sẽ cố gắng đến chết, đến hơi thở cuối cùng,
04:08
with your fingernails scratching as they drag you out.
đến khi bạn phải bấu víu vì bị người khác kéo đi.
04:11
You're going to keep my money alive
Bạn sẽ giữ kĩ số tiền đó của tôi
04:13
and you're going to make more money out of it.
và bạn sẽ kiếm được thêm nhiều hơn từ số đó.
04:15
So I don't want somebody who's going to cut and run
Vì vậy tôi không muốn một người
rút lui một cách hèn nhát
04:16
at the first opportunity.
khi gặp thất bại ở ngay cơ hội đầu tiên.
04:17
Because bad things happen.
Bởi vì những thứ tồi tệ xảy ra như cơm bữa.
04:18
There's never been an angel- or a venture-funded company
Nếu không có chúng thì sẽ chẳng bao giờ có
04:19
where bad things didn't happen.
những công ty được thành lập
nhờ vốn đầu tư mạo hiểm.
04:22
So I want to know that you're committed to be there
Vì vậy tôi muốn biết rằng bạn có cam kết
04:23
to the very end.
để ở lại cho đến phút cuối cùng không.
04:25
You've got to have vision.
Bạn sẽ phải có tầm nhìn
04:26
You've got to be able to see where this is going.
Bạn sẽ phải xem mọi thứ sẽ đi đến đâu.
04:27
I don't want another "me too" product.
Tôi không muốn một sản phẩm
na ná những thứ đã có.
04:29
I want somebody who knows, who can change the world out there.
Tôi muốn một người có hiểu biết,
người mà có thể thay đổi thế giới.
04:30
But on top of that, I also need realism.
Nhưng trên hết, tôi cũng cần sự thực tế
04:33
Because I need to know that you know that
Bởi vì tôi cần phải biết rằng bạn hiểu
04:35
while changing the world is great, it doesn't always happen.
việc thay đổi thế giới rất tuyệt, nhưng nó khó có thể xảy ra.
04:36
And before you get to change the world,
Và trước khi bạn làm điều đó
04:39
bad things are going to take place.
thì những điều tồi tệ sẽ đến trước.
04:41
And you've got to be able to deal with that.
Và bạn phải biết cách đối đầu với chúng.
04:43
And you have to have rational projections and stuff.
Và bạn phải lên kế hoạch thực tiễn.
04:44
And then finally, you're asking for my money,
Sau đó, bạn hỏi xin tiền của tôi,
04:46
not just because it's my money, but because it's me.
không chỉ bởi vì đó là tiền của tôi, mà còn vì đó là tôi
04:48
You need to be coachable.
Bạn cần phải biết lắng nghe chỉ dẫn.
04:50
So I need to know that you have the ability to listen.
Vì vậy tôi muốn biết liệu bạn có khả năng lắng nghe hay không.
04:51
We've had a lot of experience.
Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm.
04:54
People who are VCs or angels investing in you
Những nhà đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm
04:55
have had experience and they'd like to know
và họ muốn biết liệu
04:57
that you want to hear that experience.
bạn có muốn nghe những kinh nghiệm đó không.
05:00
Okay, so how do you convey all these 10 things in 10 minutes
Được rồi, vậy thì làm sao để bạn có thể thể hiện 10 điều đó
05:01
without saying any more?
trong 10 phút mà không cần phải nói thêm?
05:04
You can't say, "Hey, I've got high integrity,
Bạn không thể nói: "Này, tôi rất chính chực,
05:05
invest in me!" Right?
hãy đầu tư vào tôi!" đúng không?
05:06
You've got to do a whole pitch that conveys this
Bạn phải làm một bài thuyết trình để thể hiện điều đó
05:07
without conveying it.
mà không cần phải nói ra điều đó.
05:10
So think about your pitch as a timeline.
Vì vậy hãy xem bài thuyết trình của bạn theo một trình tự
05:11
It starts off, you walk in the door.
Bắt đầu bằng việc bạn bước vào cửa
05:12
They know nothing at all, whatsoever, about you.
Họ không biết gì về bạn cả
05:14
And you can take them on an emotional --
Và bạn có thể tạo cảm xúc cho họ--
05:16
all pitches, or all sales presentations, are emotional at some level.
tất cả những bài thuyết trình hay trình bày
bán hàng, đều tạo xúc cảm ở một mức độ nào đó
05:18
You can go up, you can go down, right?
Bạn có thể hào hứng hoặc trầm xuống, đúng không?
05:21
And it goes from beginning to end.
Và nó diễn ra từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc
05:23
You walk in the door. So the first thing you've got to do --
Bạn bước vào. Vậy điều đầu tiên bạn phải làm--
05:25
the overall, you know, arc of your presentation --
trên tất cả, bài thuyết trình của bạn
05:27
it's got to start like a rocket.
phải bắt đầu thật hoành tráng
05:29
You've got maybe 10 seconds -- between 10 and 30 seconds,
Bạn có khoảng 10 giây-- từ 10 đến 30 giây,
05:30
depending on how long the pitch is -- to get their attention.
tùy vào độ dài bài thuyết trình-- để gây sự chú ý
05:34
In my case, "I've invested. I have got tens of millions of dollars
Như tôi, "Tôi đã đầu tư. Tôi đã kiếm được hàng
05:37
from PowerPoint pitches.
chục nghìn USD từ việc thuyết trình bằng PowerPoint.
05:40
I have invested tens of millions of dollars."
Tôi đã đầu tư hàng chục nghìn USD."
05:41
That's it -- that should get you right there.
Vậy đó--chính nó đã thu hút bạn
05:43
This can be a factor, and everybody can be saying
Đây có thể là 1 yếu tố, và ai cũng có thể nói
05:44
it's counterintuitive. It can be a story, it can be experience.
điều đó trái với trực giác. Nó có thể là một câu chuyện, hay một trải nghiệm.
05:46
But you've got to grab their emotional attention, focused on you,
Nhưng bạn phải thu hút sự chú ý cảm tính của họ,
05:48
within that first few seconds.
tập trung vào bạn chỉ trong những giây đầu tiên.
05:51
And then from there, you've got to take them
Và từ đó, bạn phải dẫn họ đi qua một con đường
05:53
on a very solid, steady, upward path, right from beginning to end.
chắc chắn, ổn định, từ đầu đến kết thúc.
05:55
And everything has got to be reinforcing this.
Và tất cả phải củng cố điều này
05:59
And you've got to get better, and better, and better, and better.
Bạn phải càng lúc càng trở nên tốt hơn,
06:01
And it's revving up to the very end,
Và cứ tăng tốc dần đến khi kết thúc,
06:03
and then at the very end you've got to -- boom! --
và đến cuối cùng, bạn phải --bùm!--
06:04
knock them out of the park.
hạ gục họ.
06:06
You want to be able to get them to such an emotional high
Bạn muốn đưa họ đến tột cùng cảm xúc
06:07
that they are ready to write you a check, throw money at you,
đến nỗi họ sẵn sàng viết ngân phiếu cho bạn, ném tiền vào bạn,
06:09
right there before you leave.
ngay tại đó trước khi bạn rời đi.
06:11
Okay, so how do you do that?
Được rồi, vậy bạn phải làm thế nào?
06:13
Well, first of all, logical progression.
Đầu tiên là sự tiến triển một cách hợp lí
06:14
Any time you go backwards, any time you skip a step --
Bất cứ khi nào bạn bước lùi, hay bỏ qua một bước--
06:16
imagine walking up a staircase where some of the treads are missing,
tưởng tượng như bạn đang đi lên một cái cầu thang bị mất một số bậc
06:19
or the heights are different heights.
hoặc chúng có chiều cao khác nhau.
06:22
You stop, you've got to figure it out.
Bạn dừng lại, phân tích xem làm thế nào.
06:24
You want a nice logical progression.
Bạn muốn một trình tự hợp lí
06:26
Start with telling them what the market is.
Bắt đầu bằng việc nói cho họ biết thị trường là gì
06:28
Why are you going to do X, Y or Z.
Tại sao bạn sẽ làm điều X, Y hay Z
06:29
And then you've got to tell me how you're going to do it,
Và rồi bạn phải cho tôi biết bạn sẽ làm như thế nào,
06:30
and what it is you're going to do. How you're going to do it.
và bạn sẽ làm điều gì tiếp theo. Làm nó như thế nào
06:32
And the whole -- it's got to flow from beginning to end.
Và tất cả -- Phải trôi chảy từ đầu đến cuối.
06:35
You've also got to let me know that there are touchstones.
Bạn cũng cần phải cho tôi biết, bạn có những liên kết quan trọng
06:37
You want to tie in to the rest of the world out there.
với thế giới bên ngoài.
06:40
So, for example,
Ví dụ như,
06:42
if you reference companies I've heard of,
nếu bạn nhắc đến một công ty
mà tôi đã có nghe tiếng,
06:43
or basic items in your business,
hoặc những yếu tố cơ bản trong doanh nghiệp của bạn
06:45
I want to know about them. Things that I can relate to:
Tôi muốn biết về chúng. Những thứ
mà tôi có thể liên hệ đến:
06:47
validators, or anything that tells me somebody else has approved this,
sự chứng nhận, hoặc bất cứ điều
gì thể hiện rằng có người đã ủng hộ nó,
06:50
or there's outside validation.
hoặc sự công nhận từ bên ngoài.
06:54
It can be sales; it can be you've got an award for something;
Nó có thể là doanh số bán hàng,
hoặc một giải thưởng mà bạn đã nhận được;
06:56
it can be, people have done it before;
nó có thể là việc những người khác
đã từng làm như vậy rồi;
06:59
it can be your beta tests are going great.
nó có thể là thử nghiệm của
bạn cho kết quả tốt.
07:02
Whatever. I want to know validation,
Cái gì cũng được. Tôi cần sự công nhận,
07:04
that you're telling me not just what you're telling me,
rằng bạn không chỉ nói suông,
07:05
but that somebody else -- or something else out there --
mà một ai đó khác-- một người ngoài kia--
07:07
says this makes sense.
cho rằng nó có nghĩa.
07:10
And then, because I'm looking for the upside here,
Và rồi, bởi vì tôi muốn tìm kiếm tiềm năng ở đây,
07:11
I've got to have believable upside.
Tôi cần phải có tiềm năng đáng tin cậy
07:12
And that's two parts.
Và đó bao gồm 2 thứ.
07:13
It's got to be upside, and it's got to be believable.
Nó phải là tiềm năng, và nó phải đáng tin cậy.
07:14
The upside means that if you're telling me that you're going
Tiềm năng có nghĩ là bạn bảo rằng bạn sẽ
07:16
to be out there, five years out, making a million dollars a year --
ra ngoài đó, trong 5 năm tới, kiếm được 1 triệu USD mỗi năm --
07:18
hmm. That's not really upside.
Hmm. Đó không thực sự là tiềm năng.
07:20
Telling me you're going to be out there making a billion dollars a year --
Nói với tôi rằng bạn sẽ kiếm được 1 tỉ USD một năm
07:22
that's not believable.
Thật là khó khó tin.
07:24
So it's got to be both sides.
Vì vậy nó phải bao gồm 2 yếu tố trên.
07:25
On the other hand, there are a lot of things that drive me down,
Mặt khác, có rất nhiều thứ làm tôi xuống tinh thần,
07:26
take the emotional level down,
làm cho cảm xúc đi xuống,
07:28
and you've got to recover from those.
và bạn phải vực dậy từ những thứ đó.
07:29
And those, for example, are anything you tell me
Những thứ đó, ví dụ như là bất cứ điều gì bạn nói
07:31
that I know is not true.
mà tôi thấy không đúng sự thật
07:32
"We have no competition. There's nobody else
"Chúng tôi không có đối thủ. Chưa có ai
07:33
who's ever made a widget like this."
đã tạo ra ứng dụng như thế này."
07:35
Odds are I probably know somebody who has made a widget.
Thường thì tôi đã biết một ai đó đã từng tạo nó
07:36
And the minute you tell me that -- boom! You know,
Và lúc bạn nói với tôi như vậy-- Bùm!
07:38
I discount half of what you're saying from then on.
Tôi không tin đến một nửa những gì bạn nói kể từ đó trở đi.
07:40
Anything that makes me think. Anything that I don't understand,
Bất cứ điều gì làm tôi phải suy nghĩ. Bất cứ điều gì tôi không hiểu.
07:43
where I have to make the leap myself, in my own head,
Mà tôi phải bận tâm suy nghĩ trong đầu,
07:46
is going to stop the flow of the presentation.
sẽ làm gián đoạn bài thuyết trình.
07:48
So, you've got to take me through like a sixth grader --
Vì vậy, bạn phải dẫn tôi đi như một học sinh lớp 6
07:50
dub, dub, dub, dub, dub -- but without patronizing me.
nhưng không được quá kẻ cả với tôi.
07:52
And it's a very tricky path to do it.
Để làm được thì khá rắc rối.
07:55
But if you can do it, it works really, really well.
Nhưng nếu bạn làm được thì sẽ rất hiệu quả.
07:57
Anything that's inconsistent within the concept of your thing.
Bất cứ điều gì không thống nhất trong cách bạn nghĩ.
07:59
If you tell me sales of X, Y or Z are 10 million dollars,
Nếu bạn nói rằng doanh số của X,Y hay Z là 10 triệu USD,
08:02
and the next slide, or five slides later, they're five million dollars.
và trong phần kế tiếp, hay 5 phần tiếp theo, chỉ có 5 triệu USD.
08:05
Well, one may have been gross sales,
Vậy, một cái có thể là doanh thu tổng,
08:08
one may have been net sales,
một cái có thể là doanh thu thuần,
08:09
but I want to know that all the numbers make sense together.
nhưng tôi muốn những con số đó phải hợp lí với nhau
08:10
And then finally, anything that's an error, or a typo,
và cuối cùng, nếu có một lỗi sai, hay lỗi đánh máy
08:13
or a stupid mistake, or a line that's in the wrong place.
hay một sai lầm ngớ ngẩn, hay một dòng ở sai chỗ.
08:16
That shows me that -- if you can't even do a presentation,
Mà thể hiện rằng -- nếu bạn thậm chí không thể làm một bài thuyết trình,
08:18
how the heck can you run a company?
thì làm sao bạn có thể điều hành một công ty?
08:21
So this all feeds in together.
Vậy tất cả đều có liên hệ với nhau.
08:22
All right, so the best way to do this stuff is to look at our betters,
Được rồi, vậy cách tốt nhất để thực hiện điều này là học hỏi từ những người giỏi hơn,
08:24
look at people who have done this before.
quan sát những người đã làm trước đó.
08:27
So let's look at the most successful technology executive
Vậy nên hãy nhìn vào nhà quản lí kĩ thuật thành công nhất
08:28
in the business and see how a presentation goes.
trong lĩnh vực kinh doanh và xem một bài thuyết trình diễn ra như thế nào.
08:31
Bill Gates' PowerPoint presentation over here.
bài PowerPoint của Bill Gates ở đây
08:34
Here's Gates doing a thing for Windows.
Gates đang nói về Windows.
08:36
Is this the way you should do a PowerPoint presentation?
Đây có phải là cách bạn nên làm khi thuyết trình bằng PowerPoint không?
08:38
What do you think?
Bạn nghĩ sao?
08:40
No. Who do you think we should look at as our role model?
Không. Vậy bạn nghĩ chúng ta nên xem ai là hình mẫu?
08:41
Oh, isn't that funny! There's another great one over here.
Ồ, buồn cười nhỉ! Có một người cũng rất tuyệt ở ngay đây.
08:44
Yes? OK, Steve Jobs.
Vâng? Được rồi, Steve Jobs.
08:46
You want absolute -- this is the Zen of presentation, right?
Bạn muốn sự chắc chắn--đây là đỉnh cao của thuyết trình, đúng không?
08:48
Here he is. One little guy, black jeans and stuff,
Ông ấy đây. Một người nhỏ bé, mặc jean đen
08:52
on a totally empty stage.
trên một sân khấu trống trải
08:55
What are you focusing on?
Bạn sẽ tập trung vào điều gì?
08:56
You're focusing on him! This is Steve Jobs.
Bạn sẽ tập trung vào ông ấy! Đây là Steve Jobs.
08:57
So, you know, our great -- these
Thế nên, bạn nghĩ, những
cái gạch đầu dòng dài,
09:00
wonderful long bullet points, a whole list of things, you know -- good!
một danh sách của mọi thứ -- Tốt ?!
09:01
No, they're not.
Không, không hề.
09:03
The long bullet points are bad.
Gạch đầu dòng dài là rất tệ.
09:04
What's good? Short, short bullet points.
Thế nào mới là tốt? Ngắn, những ý ngắn.
09:06
But you know what?
Nhưng bạn biết không?
09:08
Even better than short bullet points are no bullet points.
Tốt hơn cả ý ngăn là không gạch đầu dòng nào hết.
09:09
Just give me the headline over here.
Chỉ cần đưa cho tôi một cái tiêu đề.
09:12
And you know what?
Và bạn biết không?
09:13
How many bullet points or headlines does Steve Jobs use?
Có bao nhiêu cái gạch đầu dòng hay tiêu đề mà Steve Jobs dùng?
09:14
Basically none.
Cơ bản là không có cái nào.
09:17
What do you do?
Vậy bạn thì sao?
09:18
Best of all, images. Just a simple image.
Tốt hơn cả, hình ảnh.
Chỉ một bức hình đơn giản.
09:19
I looked at the image -- a picture's worth a thousand words.
Tôi nhìn vào nó - một bức ảnh
đáng giá hơn cả ngàn từ,
09:22
You look at the image and you see that, and you drop the whole thing.
Bạn nhìn vào nó và bạn hiểu toàn cảnh câu truyện
09:25
And then, you come back to me.
Và rồi, bạn quay lại với tôi.
09:27
And you're focused on me and why I'm such a great guy,
tập trung vào tôi và tại sao tôi thật tuyệt vời
09:28
and why you want to invest in me.
và lí do bạn muốn đầu tư vào tôi,
09:30
And why this whole thing makes sense.
và tại sao hợp tác là điều hiển nhiên.
09:31
So with that said, we only have a very, very short time.
Vậy thì, chúng ta có rất rất ít thời gian.
09:33
So let's run through the things you've got to include
Vì vậy, hãy đi vào những thứ mà bạn
09:35
in your presentation.
phải có trong bài thuyết trình của mình
09:37
Well, first of all, start out. None of these big, long-titled slides
Trước tiên, bắt đầu. Không có tựa đề lớn và dài dòng
09:38
with blah, blah, blah, blah, blah, blah
blah blah blah blah blah
09:41
and I'm presenting to so-and-so, such-and-such a date.
Tôi đang thuyết trình cho ai, trong một ngày như thế nào.
09:42
I know the day, I know who I am, I know you're presenting.
Tôi biết ngày tháng, và tôi biết tôi là ai,
và tôi biết bạn đang thuyết trình
09:43
I don't need all that.
Tôi không cần tất cả những thứ đó.
09:45
Just give me your company logo.
Chỉ cần cho tôi thấy logo của công ty bạn
09:46
I look at the logo, and it sort of ties it to my brain.
Tôi nhìn vào nó, và nó sẽ in vào trí nhớ của tôi,
09:48
And then I come back to you. I'm focused on you, OK?
Và rồi tôi sẽ quay lại, tập trung vào bạn. OK?
09:49
You do that, you give me your quick
Bạn làm thế, cho tôi một phần giới thiệu
09:53
15-second or 30-second intro, grab my attention.
nhanh khoảng 15 hay 30 giây,
thu hút sự chú ý của tôi
09:54
And then you want to give me a quick business overview.
Và sau đó bạn muốn cho tôi cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp.
09:57
This is not a five-minute pitch. This is, you know, two sentences.
Đây không phải bài thuyết trình dài 5 phút. Đây là 2 câu.
09:59
"We build widgets for the X, Y, Z market."
"Chúng tôi thiết kế ứng dụng cho thị trường X, Y,Z"
10:02
Or, "We sell services to help somebody do X." You know, whatever.
Hoặc "Chúng tôi bán dịch vụ để
giúp ai đó làm việc X." Sao cũng được
10:04
And that is like the picture on the outside of a jigsaw puzzle box.
Và điều đó giống như bức ảnh ở
ngoài hộp trò chơi ghép hình vậy
10:07
That lets me know the context.
Nó cho tôi biết được bối cảnh chung.
10:10
It gives me the armature for the whole thing
Nó tạo một nền tảng cho tôi
10:12
you're going to be going through.
về những thứ mà bạn sẽ nói.
10:13
And it lets me put everything else in relation to something
Và tôi có thể liên hệ tất cả mọi thứ
10:14
you've already told me.
với cái mà bạn đã nói.
10:17
So there you go -- walk me through,
Vậy đấy -- hãy dẫn tôi đi,
10:18
show me who your management team is.
giới thiệu cho tôi đội ngũ quản lý của bạn
10:19
It's helpful that you've had experience
Nếu bạn đã kinh nghiệm thì rất có ích
10:20
and you've done this kind of thing before.
Bạn đã từng làm những việc này trước đây.
10:21
And I want to know the market -- the size of the market.
Và tôi muốn biết về thị trường -- kích thước của nó.
10:22
Why is this market worth getting at over here?
Tại sao nó đáng để đầu tư?
10:23
I want to know your product, and that's very important.
Tôi muốn biết về sản phẩm của bạn,
và điều này rất quan trọng
10:26
Now, this is not a product pitch, not a sales pitch.
Đây không phải bài giới thiệu sản phẩm, hay bán hàng.
10:28
I don't want to know all the ins and outs,
Tôi không muốn biết đầu vào và đầu ra,
10:29
and the gazuntas and the yaddas and stuff.
và toàn bộ công việc.
10:30
I just want to know -- what the heck is it?
Tôi chỉ muốn biết -- Nó là cái quái gì?
10:32
If it's a website, show me a screenshot of your website.
Nếu nó là một trang web, hãy cho
tôi một tấm ảnh chụp màn hình.
10:34
You know, don't do a live demo.
Đừng làm thử nghiệm trực tiếp.
10:36
No, never do a live demo.
Không, đừng bao giờ làm.
10:38
Do a canned demo, or do something that lets me know
Hãy làm thử nghiệm kín, hoặc làm thứ gì đó
10:39
why people are going to buy whatever it is.
đủ để tôi biết tại sao người ta sẽ mua nó
10:41
Then I want to know -- now that I know what you're selling,
Bây giờ tôi đã biết bạn đang bán thứ gì,
10:43
tell me how you make money on it.
hãy nói với tôi bạn sẽ kiếm tiền từ nó như thế nào.
10:45
For every X you sell, you get Y, you do your services of Z.
Với mỗi thứ X mà bạn bán, bạn sẽ có Y, bạn dùng nó để làm Z.
10:47
I want to know what the business model is
Tôi muốn biết mô hình kinh doanh là gì
10:51
on a sort of per-unit basis, or for the actual product
trên cơ sở cho mỗi đơn vị, hay trên hàng hóa thực tế
10:53
that you're selling.
mà bạn đang bán.
10:56
I want to know who you're selling this thing to,
Tôi muốn biết bạn bán nó cho ai,
10:57
in terms of customers.
tôi đang nói đến khách hàng.
10:58
And I want to know if you have any relationships
Và tôi muốn biết liệu bạn có mối quan hệ nào
10:59
that are going to be special to help you.
có thể giúp ích cho bạn không.
11:00
Whether you have a distribution relationship with somebody,
Bạn có quan hệ phân phối với ai đó.
11:01
you know, you have a producing partner. Or, you know,
Bạn có đối tác sản xuất. Hoặc là,
11:03
again, validation.
như tôi đã nói, chứng nhận.
11:05
This helps to say you're bigger than just one little thing over here.
Nó giúp nói lên rằng bạn có khả năng
hơn những gì tôi thấy ở đây.
11:06
But then, everybody has competition.
Nhưng ai cũng có đối thủ.
11:10
There has never been a company
Chưa từng có công ty nào
11:11
that doesn't have competition.
mà không có đối thủ.
11:12
Even if the competition is the old way of doing something.
Cho dù đối thủ là hình thức làm việc kiểu cũ.
11:13
I want to know exactly what your competition is,
Tôi muốn biết chính xác đối thủ của bạn là ai.
11:16
and then that will help me judge
Và điều đó sẽ giúp tôi đánh giá
11:18
how you fit into the whole operation over here.
việc bạn sẽ thích nghi với cả tổ chức như thế nào.
11:20
But then, I want to know how you're special.
Nhưng tôi cũng muốn biết bạn đặc biệt ra sao.
11:22
If I know what your competition does,
Nếu tôi biết đối thủ của bạn làm gì,
11:23
how are you going to prevent your competition
thì bạn sẽ làm thế nào để ngăn họ
11:24
from eating your lunch over here?
không giành mất phần ăn trưa của bạn ở đây?
11:26
And then all this ties into the financial overview.
Và rồi tất cả điều này liên quan
đến tổng quan về tài chính.
11:27
And you have to have -- you can't do a VC pitch
Và bạn phải có nó -- bạn không thể xin
vốn đầu tư mạo hiểm
11:30
without giving me your financials.
mà lại không cho tôi biết về tài chính của bạn.
11:31
I want to know three and, you know, a year or two back,
Tôi muốn biết về khoảng 2 hay 3 năm trở lại đây,
11:32
or as long as you've been in existence.
hoặc từ lúc bạn có mặt trên cõi đời.
11:35
And I want to know three or four or five years forward.
Và tôi muốn biết về 3 hay 4 hay 5 năm tới.
11:36
Five is a bit much. Probably four is rational.
5 thì hơi nhiều. Có lẽ 4 là hợp lý.
11:38
And I want to know how that business model that you showed me
Và tôi muốn biết mô hình
kinh doanh mà bạn đưa tôi
11:40
on a product basis is going to translate into a company model.
trên cơ sở hàng hóa sẽ trở thành
mô hình công ty như thế nào.
11:42
And, you know, how many widgets are you going to sell?
Và, bạn sẽ bán bao nhiêu?
11:45
You're making X amount per widget.
Bạn kiếm được X mỗi ứng dụng.
11:46
I want to know what the driver is.
Tôi muốn biết định mức là bao nhiêu.
11:48
We're going to have 1,000 customers this year,
Chúng tôi sẽ có 1000 khách hàng năm nay
11:49
and 10,000 next year.
và 10 000 vào năm sau.
11:50
And our revenues are going to go this, that and the other thing.
Và doanh thu sẽ đi từ đây đến đó.
11:52
And so that gives me the whole picture for the next several years
Và nó cho tôi một bức tranh toàn cảnh cho vài năm tới
11:53
into which I'm investing.
mà tôi sẽ đầu tư vào.
11:55
And I want to know how the money you're going to get from me
Và tôi muốn biết số tiền mà tôi đưa bạn
11:56
is going to help you get there.
sẽ giúp bạn làm được như thế nào.
11:58
You're going to open an offshore plant in China,
Bạn sẽ mở một nhà máy ở Trung Quốc,
11:59
you're going to spend it all on sales and marketing,
bạn sẽ chi hết vào bán hàng và tiếp thị,
12:02
you're going to go to Tahiti, or whatever out there.
bạn sẽ đến Tahiti, hay bất cứ nơi nào khác.
12:04
But then comes the ask.
Nhưng rồi đến câu hỏi chính.
12:07
This is where you tell me how much you actually want to get.
Là bạn thật sự muốn bao nhiêu tiền.
12:08
You're looking for 5 million -- at what kind of valuation?
Bạn muốn 5 triệu -- ở mức định giá nào?
12:10
Two million at 100,000.
2 triệu ở mức 100 000.
12:13
What's the money in so far? Who invested?
Số tiền là bao nhiêu? Ai đã đầu tư?
12:14
I hope you invested personally.
Tôi mong là bạn đã tự mình đầu tư.
12:17
Because I'm following on.
Bởi vì tôi sẽ đi theo.
12:18
If you can't invest in your own thing, why should I invest in it?
Nếu bạn thậm chí không thể đầu tư cho cái
của chính bạn, thì tại sao tôi phải làm thế?
12:19
So I like to know if you have friends and family,
Nên tôi muốn biết bạn có bạn bè và người thân
12:21
or angel investors in there, or you've had more VCs before.
hoặc nhà đầu tư thiên thần nào đó, hoặc
bạn đã từng có vốn đầu tư
12:23
What's the capital structure up until this point?
Cấu trúc vốn lúc này là như thế nào?
12:25
And then finally, having done all that,
Và sau khi đã làm tất cả những điều đó,
12:28
you've now told me the whole thing,
Bạn đã nói cho tôi biết tất cả,
12:29
so now you've got to bring it back to that conclusion.
thì bạn phải rút ra một kết luận.
12:30
This is that rocket going up.
Điều này giống như tên lửa đi thẳng vậy.
12:32
So hopefully everything has been positive, positive, positive,
Nên hy vọng là mọi thứ khả quan, khả quan, khả quan
12:34
more positive.
và khả quan hơn.
12:36
And everything, everything you say clicks with me,
Và tất cả những thứ bạn nói
hợp với mục đích của tôi
12:37
and it all makes sense.
và đều có ý nghĩa.
12:38
And I'm thinking, "This is really, really great."
Và tôi đang nghĩ rằng: "Cái này quá tuyệt vời."
12:39
And then you take me back to your logo.
Và rồi bạn quay lại với cái logo
12:41
Just your logo on the screen.
Chỉ có cái logo trên màn hình thôi.
12:42
And I look at the logo -- okay, good.
Tôi nhìn vào nó -- được rồi, tốt
12:44
Now I come back to you. Nothing else to look at, right?
Giờ tôi quay lại với bạn. Không còn gì
khác để nhìn, đúng không?
12:46
And now, you've got to wrap it up and tie it up here.
Và bạn sẽ túm nó lại và buộc nó lại ở đây.
12:47
You've got to give me the final, you know -- boom! --
Bạn phải đưa tôi thứ cuối cùng,
bạn biết đấy --Bùm!--
12:50
the final pitch that's going to send me into space.
bước đẩy cuối cùng để đưa tôi vào vũ trụ.
12:52
Now, in the process of doing this over here,
Trong quá trình làm việc đó
12:54
how do you remember the sequences and doers?
làm sao bạn có thể nhớ các trình tự
và các bước?
12:56
You've noticed here that I'm not looking at the screen, right?
Bạn thấy rằng tôi không hề
nhìn vào màn hình, đúng chứ?
12:59
The screen is, actually, in this room, is set up so it's in front of me.
Cái màn hình này, thực ra
được bố trí phía trước tôi
13:01
So, I couldn't even see if I wanted to.
Vậy nên tôi không thể nhìn
được thậm chí nếu tôi muốn.
13:03
So now, how do I know what's going on here?
Vậy thì làm sao tôi biết nó đang chiếu gì?
13:05
Well, I've got a laptop in front of me,
Tôi có một cái laptop ngay phía trước,
13:06
but you're looking at me. And you're looking at this.
nhưng bạn nhìn tôi. Và nhìn cái màn hình
13:07
What do you think I'm looking at?
Bạn nghĩ tôi đang nhìn gì?
13:10
You think that I'm looking at that?
Bạn nghĩ tôi đang nhìn màn hình ư?
13:11
No, I'm looking actually at a special version
Không, tôi đang nhìn vào một phiên bản
13:12
of PowerPoint over here,
PowerPoint đặc biệt ở đây,
13:14
which shows me the slides ahead, the slides behind,
Nó thể hiện trang chiếu trước đó, tiếp theo
13:16
my notes from here, so I can see what's going on.
những ghi chú của tôi, để tôi biết cái gì đang diễn ra.
13:18
PowerPoint has this built into every copy of PowerPoint
công cụ này có thể có ở bất cứ phiên bản
13:20
that's shipped.
PowerPoint nào được bán.
13:22
If you use Apple's Keynote, it's got an even better version in Keynote.
Nếu bạn dùng phần mềm Keynote của Apple,
bạn sẽ có một công cụ tốt hơn nữa.
13:23
And then there's another program, called Ovation,
Và rồi, có một chương trình khác, là Ovation,
13:26
you can get from Adobe, that they just bought last summer.
của Adobe, họ vừa mua nó mùa hè trước.
13:28
Which actually helps you run the whole timers,
Nó sẽ giúp bạn việc cài đặt thời gian,
13:30
and it lets you figure out what's going on.
và cho bạn biết cái gì đang diễn ra.
13:32
So, here's my wrap up to take you to the moon, right?
Vậy thì, đây chính là việc tôi tóm tắt lại và
đưa bạn đến cung trăng, đúng không?
13:34
David's -- I usually do a top 10, we don't have time for top 10s.
Tôi thường làm bảng "10 điều", nhưng chúng ta không có đủ thời gian.
13:37
So David's top five presentation tips.
Vậy nên đây là 10 lời khuyên của David khi thuyết trình.
13:39
Number one: always use presenter mode,
Điều thứ nhất: luôn dùng ứng dụng thuyết trình,
13:40
or Ovation, or presenter tools,
hay Ovation, hay công cụ để thuyết trình,
13:43
because it lets you know exactly where you're going.
bởi vì nó sẽ cho bạn biết chính xác điều gì đang diễn ra.
13:46
It helps you pace yourself, it gives you a timer
Nó giúp bạn giữ đúng nhịp, canh thời gian
13:47
so we end on time and the whole bit.
để chúng ta kết thúc đúng giờ và đầy đủ.
13:49
Number four: always use remote control.
Điều thứ tư: luôn dùng điều khiển từ xa.
13:51
Have you seen me touch the computer?
Bạn có thấy tôi đụng vào máy tính không?
13:53
No, you haven't. Why not?
Không. Tại sao?
13:54
Because I'm using remote control over here.
Bởi vì tôi dùng điều khiển từ xa.
13:55
Always use remote control.
Và hãy luôn dùng nó
13:56
Number three:
Điều thứ ba:
13:57
the handouts you give are not your presentation.
tờ tài liệu mà bạn đưa không phải là bài thuyết trình của bạn.
13:59
If you follow my suggestions, you're going to have a very spare,
Nếu bạn làm theo những gợi ý của tôi, bạn sẽ có một bài thuyết trình
14:00
very Zen-like presentation, which is great for conveying
rất chậm rãi, cứ như thiền vậy, và nó rất tốt để thể hiện
14:02
who you are and getting people emotionally involved.
bạn là ai và để mọi người cảm thấy liên kết về cảm xúc.
14:05
But it's not really good as a handout.
Nhưng nó không tốt bằng tờ tài liệu.
14:06
You want to have a handout that gives a lot more information,
Bạn sẽ muốn có một tờ tài liệu
chứa nhiều thông tin hơn,
14:08
because the handout has to stand without you over here.
bởi vì nó sẽ thay thế bạn khi bạn không ở đó.
14:09
Number three:
Điều thứ 3:
14:12
don't read your speech.
Đừng đọc bài thuyết trình
14:13
Can you imagine? "Well, you should invest in my company
Bạn có tưởng tượng được không: "Quý vị nên
14:14
because it's really good."
đầu tư vào công ty của tôi bởi vì nó tốt."
14:16
It doesn't work, right? Don't read your speech.
Không hiệu quả, đúng không? Đừng đọc nó.
14:17
And the number one presentation tip:
Và lời khuyên quan trọng nhất là:
14:19
never, ever look at the screen.
đừng bao giờ nhìn vào màn hình.
14:21
You're making a connection with your audience over here,
Bạn đang tạo sự kết nối mới khán giả ở đây,
14:22
and you always want to do a one-on-one connection.
và bạn luôn muốn đó là một kết nối với từng người một.
14:24
The screen should come up visually behind you,
Màn hình nên hiện ra phía sau bạn,
14:27
and supplement what you're doing instead of replace you.
để hỗ trợ cho cái bạn đang làm, thay vì thay thế bạn.
14:29
And that is how to pitch to a VC.
Và đó là cách thuyết trình để xin vốn đầu tư mạo hiểm.
14:31
Translated by Hạnh Vũ
Reviewed by Ngoc (Lain) Duong

▲Back to top

About the speaker:

David S. Rose - Angel Investor
"The Pitch Coach" David S. Rose is an expert on the business pitch. As an entrepreneur, he has raised millions for his own companies. As an investor, he has funded millions more.

Why you should listen

David S. Rose is a split-screen legend to the world's entrepreneurs. He's been both a mentor to hundreds of startup hopefuls and, sometimes—to the talented and fortunate—a funder. His rapid-fire seminars on pitching to venture capitalists are celebrated and sought-after. He's helped invest many millions of dollars in startups through New York Angels, meanwhile raising tens of millions for
his own companies. His New York Times bestselling book Angel Investing has become the definitive how-to guide for anyone considering making or receiving angel investments. And as Associate Founder—and Founding Track Chair for Finance, Entrepreneurship & Economics—of Singularity University, he is one of the world's leading theorists on the future of business in a world of exponential technology growth.

Fusing these interests under Rose Tech Ventures , Rose's mission is to give future movers-and-shakers support and encouragement. Gust, the international financing platform that he founded, connects hundreds of thousands of entrepreneurs to tens of thousands of angel investors in over 100 countries, and powers many of the world's major startup ecosystems. Gust was named the world's most innovative financial technology company by SWIFT, and has won the CODiE Award for Best Collaboration Solution for three years in a row. David's new technology incubator is a "greenhouse to nurture the seedlings of future entrepreneurial superstars."

More profile about the speaker
David S. Rose | Speaker | TED.com