06:15
TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Drew Dudley: Alledaags leiderschap

Filmed:

We hebben allemaal iemands leven veranderd -- meestal zonder het te beseffen. In dit grappige praatje roept Drew Dudley ons allen op om alledaags leiderschap te waarderen als de daad waardoor we elke dag elkaars leven beter maken. (Gefilmd op TEDxToronto.)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

How many of you are completely comfortable
Hoeveel van jullie noemen zichzelf met gemak
00:16
with calling yourselves a leader?
een leider?
00:17
See, I've asked that question all the way across the country,
Ik heb die vraag over het hele land gesteld.
00:20
and everywhere I ask it, no matter where,
Overal waar ik ze stel,
00:23
there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand.
is er altijd een groot deel van het publiek
dat zijn hand niet opsteekt.
00:25
And I've come to realize that we have made leadership
Het werd me duidelijk dat we van leiderschap
iets gemaakt hebben
00:28
into something bigger than us.
dat groter is dan onszelf.
00:30
We've made into something beyond us.
Iets dat ons overstijgt.
00:31
We've made it about changing the world.
Iets over 'de wereld veranderen'.
00:33
And we've taken this title of leader, and we treat it
De titel 'leider' behandelen we
00:35
as if it's something that one day we're going to deserve,
als iets dat we op een dag zullen verdienen.
00:37
but to give it to ourselves right now
Als we ons vandaag die titel geven,
00:40
means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with.
geeft dat blijk van arrogantie en haantjesgedrag
waar we ons niet goed bij voelen.
00:42
And I worry sometimes that we spend so much time
Het baart me zorgen
dat we zoveel tijd besteden
00:45
celebrating amazing things that hardly anybody can do
aan het bejubelen van grootse dingen
die bijna niemand kan,
00:47
that we've convinced ourselves that those are
dat we onszelf hebben wijsgemaakt
00:51
the only things worth celebrating, and we start to
dat dat de enige dingen zijn
die onze lof waard zijn,
00:52
devalue the things that we can do every day, and we start
dat we dingen devalueren
die we elke dag kunnen doen,
00:54
to take moments where we truly are a leader
dat er momenten zijn waarop we echt een leider zijn
00:56
and we don't let ourselves take credit for it,
en waar we onszelf geen krediet voor gunnen,
00:59
and we don't let ourselves feel good about it.
dat we onszelf het goede gevoel niet gunnen.
01:01
And I've been lucky enough over the last
Ik heb het geluk gehad
01:02
10 years to work with some amazing people
om de laatste 10 jaar
met fantastische mensen te werken
01:04
who have helped me redefine leadership in a way
waardoor ik leiderschap kon herdefiniëren
01:06
that I think has made me happier.
op een manier waar ik gelukkiger van werd.
01:07
And with my short time today, I just want to share with you
In mijn korte tijd wil ik met jullie
01:09
the one story that is probably most responsible for that redefinition.
het ene verhaal delen
dat daar het meest toe bijdroeg.
01:11
I went to school in a little school called
Ik ging naar een kleine school,
01:16
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick,
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick.
01:18
and on my last day there, a girl came up to me
Op mijn laatste dag daar
kwam een meisje op me af:
01:20
and she said, "I remember the first time that I met you."
"Ik herinner me onze eerste ontmoeting."
01:22
And then she told me a story that had happened four years earlier.
Ze vertelde me iets dat vier jaar eerder was gebeurd.
01:25
She said, "On the day before I started university,
"Op de dag voor ik aan de universiteit begon,
01:28
I was in the hotel room with my mom and my dad, and
zat ik op hotel met mama en papa.
01:31
I was so scared and so convinced that I couldn't do this,
Ik was doodsbang en zo overtuigd
dat ik het niet kon,
01:33
that I wasn't ready for university, that I just burst into tears.
dat ik niet klaar was voor de universiteit,
dat ik in tranen uitbarstte.
01:36
And my mom and my dad were amazing. They were like,
Mijn mama en papa waren geweldig.
Ze zeiden:
01:39
'Look, we know you're scared, but let's just go tomorrow.
'We weten dat je bang bent,
maar laten we gewoon gaan, morgen.
01:40
Let's go to the first day, and if at any point
Laten we gaan op dag één,
01:43
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
en als je het gevoel hebt dat je het niet kan,
zeg het dan gewoon,
01:45
we will take you home. We love you no matter what.'"
dan gaan we naar huis.
We houden in elk geval van je.'
01:48
And she says, "So I went the next day
Dus de volgende dag
01:50
and I was standing in line getting ready for registration,
stond ik in de rij voor de inschrijving.
01:51
and I looked around and I just knew I couldn't do it.
Ik keek rond
en ik wist dat ik het niet kon.
01:54
I knew I wasn't ready. I knew I had to quit."
Ik was niet klaar.
Ik moest stoppen.
01:56
And she says, "I made that decision, and as soon as I made it,
Ik nam die beslissing,
en zodra dat gebeurd was,
01:58
there was this incredible feeling of peace that came over me.
kwam een ongelooflijk gevoel van rust over mij.
02:00
And I turned to my mom and my dad to tell them
Ik keerde me naar mama en papa
02:02
that we needed to go home, and just at that moment,
om te zeggen dat we naar huis moesten gaan,
02:04
you came out of the Student Union building
en net toen kwam jij
uit het Studentenverenigingslokaal,
02:06
wearing the stupidest hat I have ever seen in my life." (Laughter)
met de meest dwaze hoed op
die ik ooit had gezien. (Gelach)
02:08
"It was awesome.
Het was ongelooflijk.
02:12
And you had a big sign promoting Shinerama,
Je droeg een groot bord om
Shinerama te promoten,
02:13
which is Students Fighting Cystic Fibrosis,"
'Studenten tegen taaislijmziekte',
02:15
— a charity I've worked with for years —
-- een goed doel waar ik jarenlang voor werkte --
02:17
"and you had a bucketful of lollipops.
en je had een emmer vol lolly's.
02:18
And you were walking along and you were handing the lollipops out
Je liep rond en deelde lolly's uit
02:20
to people in line and talking about Shinerama.
aan mensen in de rij,
en je praatte over Shinerama.
02:22
And all of a sudden, you got to me, and you just stopped,
Toen je bij mij aankwam,
stopte je
02:25
and you stared. It was creepy." (Laughter)
en staarde.
Het was eng. (Gelach)
02:28
This girl right here knows exactly what I'm talking about. (Laughter)
-- Dat meisje hier weet precies
waar ik het over heb. (Gelach) --
02:32
"And then you looked at the guy next to me,
Toen keek je naar de jongen naast me,
02:35
and you smiled, and you reached in your bucket, and you pulled
je lachte, greep in je emmer
02:37
out a lollipop, and you held it out to him, and you said,
en haalde een lolly boven.
Je gaf die aan hem en zei:
02:38
'You need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you.'"
'Jij moet een lolly geven
aan de mooie vrouw naast jou.'
02:41
And she said, "I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life.
Ik heb nooit iemand sneller
in verlegenheid zien raken.
02:44
He turned beet red, and he wouldn't even look at me.
Hij werd knalrood
en durfde me niet eens aankijken.
02:49
He just kind of held the lollipop out like this." (Laughter)
Hij reikte me de lolly ongeveer zo aan.
(Gelach)
02:50
"And I felt so bad for this dude that I took the lollipop,
Ik voelde me zo slecht voor die jongen
dat ik de lolly aannam.
02:54
and as soon as I did, you got this incredibly severe look
Zodra ik dat deed,
trok jij een ongelooflijk ernstig gezicht,
02:57
on your face and you looked at my mom and my dad,
je keek naar mijn ouders
02:59
and you said, 'Look at that. Look at that.
en zei: 'Kijk eens aan.
03:01
First day away from home, and already she's taking candy
Pas een dag weg van huis,
en ze neemt al snoep aan
03:03
from a stranger?!'" (Laughter)
van een vreemdeling ?!' (Gelach)
03:06
And she said, "Everybody lost it. Twenty feet in every
Iedereen lag dubbel.
Tien meter in de omtrek
03:09
direction, everyone started to howl.
begon iedereen te brullen.
03:12
And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this,
Ik weet dat dit klef is,
en ik weet niet waarom ik het je vertel,
03:14
but in that moment when everyone was laughing,
maar op dat moment,
toen iedereen lachte,
03:16
I knew that I shouldn't quit.
wist ik dat ik niet mocht opgeven.
03:18
I knew that I was where I was supposed to be,
Ik wist dat ik mijn plek gevonden had,
03:20
and I knew that I was home, and I haven't spoken to you
dat ik thuis was.
03:22
once in the four years since that day,
Ik heb je de afgelopen
4 jaar niet gesproken,
03:24
but I heard that you were leaving,
maar ik hoorde dat je wegging,
03:26
and I had to come up and tell you that you've been
en ik moest je komen zeggen
03:28
an incredibly important person in my life, and I'm going to miss you. Good luck."
dat je een heel belangrijke persoon bent in mijn leven.
Ik zal je missen. Het beste."
03:30
And she walks away, and I'm flattened.
Ze loopt weg.
Ik ben verbijsterd.
03:34
And she gets about six feet away, she turns around and smiles, and goes,
Ze is ongeveer twee meter ver
als ze zich omdraait, glimlacht en zegt:
03:36
"You should probably know this, too.
"Nog iets dat je moet weten.
03:39
I'm still dating that guy four years later." (Laughter)
Die jongen is na vier jaar
nog steeds mijn vriendje." (Gelach)
03:40
A year and a half after I moved to Toronto,
Anderhalf jaar nadat ik naar Toronto was verhuisd,
03:44
I got an invitation to their wedding.
werd ik uitgenodigd voor hun bruiloft.
03:47
Here's the kicker. I don't remember that.
Maar nu komt het heikele punt.
Ik herinner het me niet.
03:50
I have no recollection of that moment,
Ik heb geen herinnering aan dat moment.
03:52
and I've searched my memory banks, because that is funny
Ik heb mijn hele geheugen afgezocht,
want het is grappig,
03:54
and I should remember doing it, and I don't remember it.
en ik zou het me moeten herinneren,
maar dat is niet zo.
03:56
And that was such an eye-opening, transformative moment
Dat moment opende me de ogen.
03:59
for me to think that maybe the biggest impact I'd ever had
De gedachte dat de grootste impact
die ik ooit had gehad
04:01
on anyone's life, a moment that had a woman walk up
op iemands leven,
en waardoor een vrouw
04:04
to a stranger four years later and say,
vier jaar later
op een onbekende afstapte en zei
04:06
"You've been an incredibly important person in my life,"
"Je bent een ongelooflijk belangrijke persoon
in mijn leven,"
04:08
was a moment that I didn't even remember.
een moment was
dat ik me zelfs niet herinnerde.
04:10
How many of you guys have a lollipop moment,
Hoeveel van jullie hebben een lolly-moment gehad,
04:12
a moment where someone said something or did something
waarbij iemand iets zei of deed
04:14
that you feel fundamentally made your life better?
dat je leven fundamenteel beter maakte?
04:16
All right. How many of you have told that person they did it?
Hoeveel van jullie hebben die persoon gezegd
dat dat zo was?
04:18
See, why not? We celebrate birthdays,
Zie je wel? Waarom niet?
We vieren verjaardagen,
04:23
where all you have to do is not die for 365 days — (Laughter) —
waarvoor je alleen maar 365 dagen
niet hoeft te sterven, -- (Gelach) --
04:25
and yet we let people who have made our lives better
en we laten mensen die ons leven
beter hebben gemaakt,
04:29
walk around without knowing it.
rondlopen zonder het te weten.
04:31
And every single one of you, every single one of you
Ieder van jullie
04:33
has been the catalyst for a lollipop moment.
is de katalysator van een lolly-moment geweest.
04:35
You have made someone's life better by something
Je hebt iemands leven beter gemaakt
04:37
that you said or that you did, and if you think you haven't,
door iets wat je zei of deed,
en als je denkt dat het niet zo is,
04:38
think about all the hands that didn't go back up when I asked that question.
denk dan aan de handen die niet de lucht ingingen
toen ik die vraag stelde.
04:41
You're just one of the people who hasn't been told.
Je bent gewoon één van de mensen
aan wie het niet is gezegd.
04:44
But it is so scary to think of ourselves as that powerful.
Bangelijk idee, dat we zo machtig zijn.
04:45
It can be frightening to think that we can matter that much
dat we zoveel uitmaken voor anderen.
04:48
to other people, because as long as we make leadership something bigger than us,
Zolang we van leiderschap
iets 'groter dan onszelf' maken,
04:50
as long as we keep leadership something beyond us,
iets dat ons overstijgt,
04:54
as long as we make it about changing the world,
iets dat de wereld verandert,
04:56
we give ourselves an excuse not to expect it
geven we onszelf een excuus om het niet
04:57
every day from ourselves and from each other.
elke dag te verwachten,
van onszelf en van anderen.
04:59
Marianne Williamson said, "Our greatest fear is not that we are inadequate.
Marianne Williamson zei: "Onze grootste angst
is niet dat we ongeschikt zijn,
05:02
Our greatest fear is that we are powerful beyond measure.
maar dat we al te machtig zijn.
05:05
It is our light, and not our darkness, that frightens us."
Het is ons licht, niet onze duisternis,
die ons beangstigt.
05:07
And my call to action today is that we need to get over that.
Mijn oproep tot actie vandaag
is dat we dat moeten overwinnen.
05:10
We need to get over our fear of how extraordinarily
We moeten onze vrees overwinnen voor de impact
05:13
powerful we can be in each other's lives.
die we op elkaars leven kunnen hebben.
05:15
We need to get over it so we can move beyond it, and our
We moeten hem overwinnen en overstijgen,
05:16
little brothers and our little sisters, and one day our kids --
en onze broertjes en zusjes,
en later onze kinderen --
05:19
or our kids right now -- can watch and start to value
onze kinderen vandaag --
kunnen waardering krijgen
05:22
the impact we can have on each other's lives
voor de impact die we op elkaars leven hebben,
05:24
more than money and power and titles and influence.
meer dan voor geld, macht, titels en invloed.
05:26
We need to redefine leadership as being about lollipop moments,
Onze nieuwe definitie voor leiderschap
moet over lolly-momenten gaan,
05:29
how many of them we create, how many of them we acknowledge,
hoeveel we er hebben,
hoeveel we er erkennen,
05:32
how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for.
hoeveel we er vooruit betalen,
en voor hoeveel we dank zeggen.
05:35
Because we've made leadership about changing the world,
Want leiderschap gaat zogezegd
over de wereld veranderen,
05:38
and there is no world. There's only six billion understandings of it,
maar er is geen wereld.
Er zijn 6 miljard interpretaties van de wereld,
05:41
and if you change one person's understanding of it,
en als je de interpretatie van één persoon verandert,
05:44
one person's understanding of what they're capable of,
haar interpretatie van wat ze kan,
05:46
one person's understanding of how much people care about them,
van hoeveel mensen om haar geven,
05:48
one person's understanding of how powerful an agent
van hoe groot haar kracht tot verandering is,
05:50
for change they can be in this world, you've changed the whole thing.
dan heb je het hele ding veranderd.
05:53
And if we can understand leadership like that,
Als we leiderschap zo kunnen begrijpen,
05:56
I think if we can redefine leadership like that,
het zo kunnen herdefiniëren,
05:59
I think we can change everything.
dan kunnen we alles veranderen.
06:01
And it's a simple idea, but I don't think it's a small one,
Het is een simpel idee,
maar volgens mij geen kleintje,
06:03
and I want to thank you all so much for letting me share it with you today.
en jullie zijn allemaal bedankt
dat ik het met jullie kon delen vandaag.
06:06
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Christel Foncke

▲Back to top

About the Speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com