06:27
TEDLagos Ideas Search

Stephanie Busari: How fake news does real harm

Stephanie Busari: Hur falska nyheter gör verklig skada

Filmed:

Den 14:e april 2014, kidnappade terroristorganisationen Boko Haram fler än 200 skolflickor från staden Chibok i Nigera. Världen runt kom brottet att få sloganen #BringBackOurGirls - men i Nigeria kallade myndigheterna brottet för en bluff, och skapade förvirring och försenade alla insatser för att rädda flickorna. I detta kraftfulla föredrag pekar journalisten Stephanie Busari på Chibok-tragedin för att förklara den dödliga fara som falska nyheter har och vad vi kan göra för att stoppa det.

- Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital. Full bio

I want to tell you a story about a girl.
Jag vill berätta en historia om en flicka.
00:13
But I can't tell you her real name.
Men jag kan inte säga hennes riktiga namn.
00:16
So let's just call her Hadiza.
Så jag kallar henne Hadiza.
00:19
Hadiza is 20.
Hadiza är 20.
00:21
She's shy,
Hon är blyg,
00:23
but she has a beautiful smile
that lights up her face.
men hon har ett vackert leende
som lyser upp hennes ansikte.
00:24
But she's in constant pain.
Men hon lever med konstant smärta.
00:28
And she will likely be on medication
for the rest of her life.
Och hon kommer troligen medicinera
i resten av sitt liv.
00:32
Do you want to know why?
Vill ni veta varför?
00:37
Hadiza is a Chibok girl,
Hadiza är en Chibok-flicka,
00:39
and on April 14, 2014, she was kidnapped
och den 14:e april 2014 blev hon kidnappad
00:42
by Boko Haram terrorists.
av terrorister från Boko Haram.
00:46
She managed to escape, though,
Hon lyckades fly
00:48
by jumping off the truck
that was carrying the girls.
genom att hoppa av lastbilen
som flickorna var lastade på.
00:51
But when she landed,
she broke both her legs,
Men när hon landade
så bröt hon båda sina ben
00:54
and she had to crawl on her tummy
to hide in the bushes.
och hon fick åla på mage
för att gömma sig i buskarna.
00:57
She told me she was terrified
that Boko Haram would come back for her.
Hon berättade att hon var rädd för att
Boko Haram skulle komma efter henne.
01:00
She was one of 57 girls who would escape
by jumping off trucks that day.
Hon var en av 57 flickor som skulle fly
genom att hoppa från lastbilar den dagen.
01:05
This story, quite rightly, caused ripples
Denna historia skapade
med rätta svallvågor
01:10
around the world.
runt världen.
01:12
People like Michelle Obama,
Malala and others
Människor som Michelle Obama,
Malala och andra
01:14
lent their voices in protest,
höjde sina röster i protest
01:17
and at about the same time --
I was living in London at the time --
och ungefär samtidigt -
jag bodde i London för tillfället -
01:19
I was sent from London to Abuja
to cover the World Economic Forum
skickades jag från London till Abuja
för att bevaka World Economic Forum
01:23
that Nigeria was hosting
for the first time.
som Nigeria var värd för
för första gången.
01:27
But when we arrived, it was clear
that there was only one story in town.
Men när vi kom fram stod det klart
att det bara fanns en historia i staden.
01:30
We put the government under pressure.
Vi satte press på regeringen.
01:35
We asked tough questions
about what they were doing
Vi ställde tuffa frågor om vad de gjorde
01:37
to bring these girls back.
för att få flickorna tillbaka.
01:40
Understandably,
Förståeligt nog
01:42
they weren't too happy
with our line of questioning,
var de inte så nöjda över våra frågor
01:44
and let's just say we received
our fair share of "alternative facts."
och vi kan väl säga att vi fick
vår andel av "alternativa fakta".
01:46
(Laughter)
(Skratt)
01:50
Influential Nigerians
were telling us at the time
Inflytelserika nigrianer sa till oss
01:53
that we were naïve,
att vi var naiva,
01:56
we didn't understand
the political situation in Nigeria.
att vi inte förstod den
politiska situationen i Nigeria.
01:58
But they also told us
Men de berättade också för oss
02:02
that the story of the Chibok girls
att historien om Chibok-flickorna
02:05
was a hoax.
var ett påhitt.
02:07
Sadly, this hoax narrative has persisted,
Tråkigt nog har påståendet
att det var påhitt levt kvar,
02:10
and there are still people
in Nigeria today
och det finns fortfarande
människor i Nigeria idag
02:12
who believe that the Chibok girls
were never kidnapped.
som tror att Chibok-flickorna
aldrig blev kidnappade.
02:15
Yet I was talking to people like these --
Trots att jag pratat med
människor som dessa -
02:18
devastated parents,
förtvivlade föräldrar
02:22
who told us that on the day
Boko Haram kidnapped their daughters,
som berättat för oss att samma dag
som Boko Haram kidnappade deras döttrar,
02:24
they ran into the Sambisa Forest
after the trucks carrying their daughters.
så sprang de efter lastbilarna
som förde bort deras döttrar.
02:28
They were armed with machetes,
but they were forced to turn back
De var beväpnade med macheter,
men de tvingades vända om
02:32
because Boko Haram had guns.
för Boko Haram hade gevär.
02:36
For two years, inevitably,
the news agenda moved on,
I två år innehöll nyheterna
oundvikligen andra saker
02:39
and for two years,
och på två år
02:43
we didn't hear much
about the Chibok girls.
hörde vi inte mycket om Chibok-flickorna.
02:44
Everyone presumed they were dead.
Alla förmodade att de var döda.
02:47
But in April last year,
Men i april förra året,
02:50
I was able to obtain this video.
kom jag över denna video.
02:52
This is a still from the video
Det här är stillbilder från videon
02:55
that Boko Haram filmed as a proof of life,
som Boko Haram har filmat
för att bevisa att de lever
02:56
and through a source,
I obtained this video.
och genom en källa fick jag denna video.
03:00
But before I could publish it,
Men innan jag kunde publicera den,
03:04
I had to travel
to the northeast of Nigeria
behövde jag resa till nordöstra Nigeria
03:05
to talk to the parents, to verify it.
för att prata med föräldrarna, verifiera.
03:08
I didn't have to wait
too long for confirmation.
Jag behövde inte vänta
länge på verifiering.
03:11
One of the mothers,
when she watched the video, told me
En av mödrarna sa till mig
när hon tittade på filmen
03:15
that if she could have reached
into the laptop
att om hon hade kunnat
sträcka sig in i datorn
03:18
and pulled our her child from the laptop,
och dra sitt barn ut från den,
03:21
she would have done so.
så skulle hon ha gjort det.
03:25
For those of you who are parents,
like myself, in the audience,
För er som är föräldrar,
som jag själv, i publiken,
03:28
you can only imagine the anguish
kan ni bara föreställa er den ångest
03:31
that that mother felt.
den mamman kände.
03:34
This video would go on to kick-start
negotiation talks with Boko Haram.
Den här filmen skulle dra igång
förhandlingar med Boko Haram.
03:37
And a Nigerian senator told me
that because of this video
Och en nigeriansk senator
sa till mig att det var för videon
03:44
they entered into those talks,
som de började samtalen
03:48
because they had long presumed
that the Chibok girls were dead.
för de hade länge antagit
att Chibok-flickorna var döda.
03:50
Twenty-one girls were freed
in October last year.
Tjugoen flickor frigavs
i oktober förra året.
03:54
Sadly, nearly 200 of them
still remain missing.
Tråkigt nog saknas nästan
200 av dem fortfarande.
03:59
I must confess that I have not been
a dispassionate observer
Jag måste erkänna att jag
inte har varit en oberörd observatör
04:03
covering this story.
när jag skrev om detta.
04:07
I am furious when I think
about the wasted opportunities
Jag blir förbannad när jag
tänker på alla förlorade möjligheter
04:09
to rescue these girls.
att rädda dessa flickor.
04:14
I am furious when I think about
what the parents have told me,
Jag blir förbannad när jag tänker på
att föräldrarna berättade för mig
04:15
that if these were daughters
of the rich and the powerful,
att om det varit döttrar
till rika och mäktiga personer
04:19
they would have been found much earlier.
så skulle de återfunnits mycket tidigare.
04:22
And I am furious
Och jag blir rasande
04:26
that the hoax narrative,
på de påhittade berättelerna
04:28
I firmly believe,
som jag uppriktigt tror
04:30
caused a delay;
orsakade förseningen;
04:32
it was part of the reason
for the delay in their return.
de var del i orsaken till
deras försenade återförening.
04:34
This illustrates to me
the deadly danger of fake news.
Detta illustrerar för mig
den dödliga faran med falska nyheter.
04:38
So what can we do about it?
Så vad kan vi göra åt det?
04:43
There are some very smart people,
Det finns några smarta människor,
04:45
smart engineers at Google and Facebook,
smarta ingenjörer på Google och Facebook,
04:47
who are trying to use technology
to stop the spread of fake news.
som försöker använda teknik
för att stoppa falska nyheter.
04:50
But beyond that, I think
everybody here -- you and I --
Men förutom det tror jag
att alla här - du och jag -
04:55
we have a role to play in that.
har en roll att spela här.
05:00
We are the ones who share the content.
Det är vi som delar innehållet.
05:02
We are the ones who share
the stories online.
Det är vi som delar historier online.
05:04
In this day and age, we're all publishers,
I denna tidsålder är vi alla utgivare
05:07
and we have responsibility.
och vi har ett ansvar.
05:10
In my job as a journalist,
I mitt jobb som journalist,
05:13
I check, I verify.
så dubbelkollar jag, jag verifierar.
05:15
I trust my gut, but I ask tough questions.
Jag litar på min magkänsla,
men jag ställer de tuffa frågorna.
05:17
Why is this person telling me this story?
Varför berättar den här
personen det här för mig?
05:21
What do they have to gain
by sharing this information?
Vad vinner de på att dela med sig
av informationen?
05:24
Do they have a hidden agenda?
Har de en dold agenda?
05:28
I really believe that we must all start
to ask tougher questions
Jag tror faktiskt att vi alla
måste börja ställa tuffare frågor
05:30
of information that we discover online.
om den information som vi hittar online.
05:36
Research shows that some of us
don't even read beyond headlines
Forskning visar att vissa av oss
inte ens läser förbi rubriken
05:41
before we share stories.
innan vi delar historier.
05:47
Who here has done that?
Vem här har gjort det?
05:49
I know I have.
Jag vet att jag har det.
05:51
But what if
Men vad händer om
05:54
we stopped taking information
that we discover at face value?
vi slutar att svälja information
med hull och hår?
05:57
What if we stop to think
about the consequence
Vad händer om vi stannar upp
och tänker på konsekvenserna
06:02
of the information that we pass on
av informationen som
vi just skickade vidare
06:05
and its potential to incite
violence or hatred?
och dess potential
att initiera våld eller hat?
06:08
What if we stop to think
about the real-life consequences
Vad händer om vi stannar upp och tänker
på konsekvenserna i verkliga livet,
06:12
of the information that we share?
som ett resultat av
informationen vi delade?
06:17
Thank you very much for listening.
Tack så mycket för att ni lyssnade.
06:20
(Applause)
(Applåder)
06:21
Translated by Désirée Nordlund
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

About the Speaker:

Stephanie Busari - Journalist
Stephanie Busari is a journalist and editor at CNN International Digital.

Why you should listen

Stephanie Busari moved to Lagos from London in July 2016 to pioneer CNN's first digital and multimedia bureau. She also reports on-air in breaking news situations for CNN International.

In April 2016 Busari exclusively obtained the "proof of life" video that showed that the missing Chibok schoolgirls who were kidnapped in Nigeria in 2014 were still alive. She was also an instrumental member of the CNN team that won a Peabody Award in May 2015 for the network's coverage of the missing girls. Busari recently won a Gracie Award for her persistence in covering this story, and she's also a previous recipient of the Outstanding Woman in the Media Awards.

Busari is a passionate community activist who curated TEDxBrixton for three years before she left London. She founded TEDxBrixton in 2013 driven by a desire to bring disparate elements of her community together and to create a platform for those who wouldn't normally have one to share their ideas worth spreading.

A passionate and adept public speaker, Busari is regularly invited to share her insights and host panels. She has spoken at UN Women, Said Business School, Oxford, Africa Gathering among others.

Over a 15-year career, Busari has worked as a news reporter, entertainment and features writer, court reporter and columnist, and she has been published in many of the UK and international media's most influential outlets, such as the BBC and Daily Mirror.

During a six-month stint in Northern Ireland in 2003, Busari spent time in some of the worst affected areas of "The Troubles" and secured interviews with a crucifixion victim, government ministers and paramilitaries. While there, she also launched and edited an award-winning lifestyle column.

A native Yoruba speaker, Busari also speaks fluent French and is currently learning Hausa.  

More profile about the speaker
Stephanie Busari | Speaker | TED.com