English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2003

Steven Pinker: Human nature and the blank slate

Ο Στίβεν Πίνκερ γράφει πάνω στον άγραφο πίνακα

Filmed
Views 1,059,656

Το βιβλίο του Στίβεν Πίνκερ "The Blank Slate" υποστηρίζει πως όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με κάποια έμφυτα χαρακτηριστικά. Εδώ, ο Πίνκερ υποστηρίζει την άποψή του, και εξηγεί γιατί κάποιοι άνθρωποι θεώρησαν αυτή την άποψη απίστευτα ανησυχητική.

- Psychologist
Steven Pinker questions the very nature of our thoughts -- the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest. Full bio

A year ago, I spoke to you about a book
Πριν ένα χρόνο, σας μίλησα για ένα βιβλίο
00:18
that I was just in the process of completing,
που ολοκλήρωνα εκείνη την περίοδο,
00:22
that has come out in the interim, and I would like to talk to you today
και που εκδόθηκε στο μεταξύ. Θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα
00:25
about some of the controversies that that book inspired.
σχετικά με ορισμένες από τις διαμάχες που προκάλεσε εκείνο το βιβλίο.
00:28
The book is called "The Blank Slate,"
Το βιβλίο έχει τίτλο «The Blank Slate»,
00:32
based on the popular idea
είναι βασισμένο στη δημοφιλή ιδέα
00:34
that the human mind is a blank slate,
ότι το ανθρώπινο μυαλό είναι ένας άγραφος πίνακας,
00:36
and that all of its structure comes from
και ότι όλη η δομή του προέρχεται από
00:38
socialization, culture, parenting, experience.
τη κοινωνικοποίηση, τον πολιτισμό, την ανατροφή των παιδιών, την εμπειρία.
00:41
The "blank slate" was an influential idea in the 20th century.
Ο «άγραφος πίνακας» ήταν μια δημοφιλής ιδέα τον 20ο αιώνα.
00:45
Here are a few quotes indicating that:
Ορίστε μερικές αναφορές:
00:49
"Man has no nature," from the historian
«Ο άνθρωπος δεν είναι φυσικό ον», από τον ιστορικό
00:52
Jose Ortega y Gasset;
Χοσέ Ορτέγκα ι Γκασέτ.
00:54
"Man has no instincts," from the
«Ο άνθρωπος δεν έχει ένστικτα», από
00:56
anthropologist Ashley Montagu;
τον ανθρωπολόγο Άσλεϋ Μόνταγκιου.
00:58
"The human brain is capable of a full range of behaviors
«Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ικανός για όλων των ειδών τις συμπεριφορές
01:00
and predisposed to none," from the late scientist Stephen Jay Gould.
χωρίς προδιάθεση για καμία συγκεκριμένη», από τον αποθανόντα επιστήμονα Στίβεν Τζέι Γκουλντ.
01:03
There are a number of reasons to doubt that the human mind
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να αμφιβάλλει κανείς ότι το ανθρώπινο μυαλό
01:08
is a blank slate,
είναι ένας άγραφος πίνακας.
01:10
and some of them just come from common sense.
Μερικοί από αυτούς προκύπτουν με τη κοινή λογική.
01:12
As many people have told me over the years,
Όπως πολλοί μου έχουν πει στο πέρασμα των χρόνων,
01:14
anyone who's had more than one child
όποιος είχε περισσότερα από ένα παιδί
01:17
knows that kids come into the world
γνωρίζει ότι τα παιδιά έρχονται στον κόσμο
01:19
with certain temperaments and talents;
με ορισμένες κλίσεις και ταλέντα·
01:22
it doesn't all come from the outside.
δεν προέρχονται όλα από το περιβάλλον.
01:24
Oh, and anyone who
Και κάποιος που
01:27
has both a child and a house pet
έχει και παιδί και κατοικίδιο
01:29
has surely noticed that the child, exposed to speech,
έχει σίγουρα παρατηρήσει ότι το παιδί, που εκτίθεται στην ομιλία,
01:32
will acquire a human language,
θα αποκτήσει μια ανθρώπινη γλώσσα,
01:34
whereas the house pet won't,
ενώ το κατοικίδιο όχι.
01:36
presumably because of some innate different between them.
Ίσως εξαιτίας κάποιας έμφυτης διαφοράς μεταξύ τους.
01:38
And anyone who's ever been
Όποιος είχε
01:41
in a heterosexual relationship knows that
μια ετεροφυλοφιλική σχέση γνωρίζει ότι
01:43
the minds of men and the minds of women are not indistinguishable.
τα μυαλά των ανδρών και τα μυαλά των γυναικών δεν είναι πανομοιότυπα.
01:45
There are also, I think,
Υπάρχουν επίσης, κατά τη γνώμη μου,
01:49
increasing results from
όλο και περισσότερα αποτελέσματα από
01:51
the scientific study of humans
την επιστημονική μελέτη του ανθρώπου
01:53
that, indeed, we're not born blank slates.
ότι, πράγματι, δεν γεννηθήκαμε άγραφοι πίνακες.
01:55
One of them, from anthropology,
Μια από αυτές, από τον τομέα της ανθρωπολογίας,
01:58
is the study of human universals.
είναι η μελέτη των γενικών ανθρώπινων γνωρισμάτων.
02:01
If you've ever taken anthropology, you know that it's a --
Εάν έχετε μελετήσει ποτέ ανθρωπολογία, γνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα--
02:03
kind of an occupational
είδος επαγγελματικής
02:05
pleasure of anthropologists to show
ευχαρίστησης των ανθρωπολόγων να παρουσιάζουν
02:07
how exotic other cultures can be,
πόσο εξωτικοί μπορεί να είναι οι άλλοι πολιτισμοί.
02:09
and that there are places out there where, supposedly,
Όπως επίσης ότι υπάρχουν μέρη εκεί έξω που, υποθετικά,
02:12
everything is the opposite to the way it is here.
τα πάντα είναι αντίθετα με αυτά που ξέρουμε.
02:14
But if you instead
Παρόλα αυτά, αν μελετήσετε
02:17
look at what is common to the world's cultures,
τα κοινά σημεία των πολιτισμών του κόσμου,
02:19
you find that there is an enormously rich set
θα βρείτε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά πλούσιο σύνολο
02:23
of behaviors and emotions
συμπεριφορών, συναισθημάτων
02:25
and ways of construing the world
και τρόπων ερμηνείας του κόσμου,
02:28
that can be found in all of the world's 6,000-odd cultures.
που μπορούν να βρεθούν σε όλους τους, 6000 και κάτι, πολιτισμούς του κόσμου.
02:30
The anthropologist Donald Brown has tried to list them all,
Ο ανθρωπολόγος Ντόναλντ Μπράουν προσπάθησε να τις καταγράψει όλες
02:34
and they range from aesthetics,
και κυμαίνονται από την αισθητική,
02:37
affection and age statuses
την συναισθηματική και ηλικιακή κατάσταση,
02:39
all the way down to weaning, weapons, weather,
μέχρι τον απογαλακτισμό, τα όπλα, τον καιρό,
02:42
attempts to control, the color white
απόπειρες για έλεγχο, το λευκό χρώμα
02:45
and a worldview.
και μια παγκόσμια θεώρηση.
02:47
Also, genetics and neuroscience
Επίσης, η γενετική και η νευρολογία
02:49
are increasingly showing that the brain
ολοένα και περισσότερο δείχνουν ότι ο εγκέφαλος
02:51
is intricately structured.
είναι πολύπλοκα δομημένος.
02:53
This is a recent study by the neurobiologist Paul Thompson
Αυτή είναι μια πρόσφατη μελέτη από το νευροβιολόγο Πολ Τόμσον
02:56
and his colleagues in which they --
και των συναδέλφων του στην οποία
02:58
using MRI --
-- χρησιμοποιώντας Μαγνητική Τομογραφία--
03:00
measured the distribution of gray matter --
μέτρησαν την κατανομή της φαιάς ουσίας
03:02
that is, the outer layer of the cortex --
--δηλαδή, το εξωτερικό στρώμα του φλοιού --
03:05
in a large sample of pairs of people.
σε ένα μεγάλο δείγμα ανθρώπινων ζευγαριών.
03:08
They coded correlations in the thickness
Κωδικοποίησαν συσχετισμούς στο πάχος
03:11
of gray matter in different parts of the brain
της φαιάς ουσίας σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου
03:15
using a false color scheme, in which
χρησιμοποιώντας έναν σύστημα ψευδοχρωματικής απεικόνισης, στην οποία
03:17
no difference is coded as purple,
με μοβ κωδικοποιείται η περιοχή με καμία συσχέτιση
03:20
and any color other than purple indicates
και με τα υπόλοιπα χρώματα υποδηλώνεται
03:23
a statistically significant correlation.
η στατιστικά σημαντική συσχέτιση.
03:25
Well, this is what happens when you pair people up at random.
Αυτό συμβαίνει όταν ζευγαρώνεις άτομα στην τύχη.
03:27
By definition, two people picked at random
Εξ ορισμού, δύο άνθρωποι που επιλέγονται στην τύχη
03:30
can't have correlations in the distribution
δεν μπορούν να έχουν συσχέτιση στην κατανομή
03:33
of gray matter in the cortex.
της φαιάς ουσίας του εγκεφαλικού φλοιού.
03:35
This is what happens in people who share
Αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που μοιράζονται
03:38
half of their DNA -- fraternal twins.
το μισό τους DNA --διζυγωτικά δίδυμα.
03:41
And as you can see, large amounts of the brain
Και όπως μπορείτε να δείτε, μεγάλες ποσότητες του εγκεφάλου
03:44
are not purple, showing that if one person
δεν είναι μοβ, υποδεικνύοντας ότι εάν ένα άτομο
03:46
has a thicker bit of cortex
έχει λίγο πιο παχύ φλοιό
03:49
in that region, so does his fraternal twin.
σε αυτή την περιοχή, το ίδιο συμβαίνει και στο διζυγωτικό δίδυμό του.
03:52
And here's what happens if you
Ορίστε τι θα συμβεί αν πάρετε
03:55
get a pair of people who share all their DNA --
ένα ζευγάρι ατόμων που μοιράζονται όλο το DNA τους-
03:59
namely, clones or identical twins.
δηλαδή κλώνους ή μονοζυγωτικά δίδυμα.
04:01
And you can see huge areas of cortex where there are
Μπορείτε να δείτε τεράστιες περιοχές του φλοιού όπου υπάρχουν
04:04
massive correlations in the distribution of gray matter.
μαζικοί συσχετισμοί στην κατανομή της φαιάς ουσίας.
04:08
Now, these aren't just
Αυτά δεν είναι απλώς
04:11
differences in anatomy,
διαφορές στην ανατομία,
04:13
like the shape of your ear lobes,
όπως το σχήμα του λοβού του αυτιού,
04:15
but they have consequences in thought and behavior
αλλά έχουν συνέπειες στη σκέψη και στη συμπεριφορά
04:17
that are well illustrated in this famous cartoon by Charles Addams:
οι οποίες απεικονίζονται εύστοχα στο διάσημο καρτούν του Τσαρλς Άνταμς:
04:21
"Separated at birth, the Mallifert twins meet accidentally."
«Χωρισμένα κατά τη γέννηση, τα δίδυμα Μάλιφερτ συναντιούνται τυχαία".
04:25
As you can see, there are two inventors
Όπως βλέπετε είναι δύο εφευρέτες,
04:30
with identical contraptions in their lap, meeting
με όμοιες κατασκευές στην αγκαλιά τους, που συναντιούνται
04:32
in the waiting room of a patent attorney.
στην αίθουσα αναμονής ενός δικηγόρου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
04:34
Now, the cartoon is not such an exaggeration, because
Το σκίτσο δεν υπερβάλλει, γιατί
04:36
studies of identical twins who were separated at birth
μελέτες μονοζυγωτικών διδύμων που χωρίστηκαν κατά τη γέννα
04:39
and then tested in adulthood
και μελετήθηκαν στην ενήλικη ζωή
04:42
show that they have astonishing similarities.
παρουσιάζουν εκπληκτικές ομοιότητες.
04:44
And this happens in every pair of identical twins
Και αυτό συμβαίνει σε κάθε ζευγάρι μονοζυγωτικών διδύμων
04:47
separated at birth ever studied --
χωρισμένων κατά τη γέννα που έχουν ποτέ μελετηθεί-
04:50
but much less so with fraternal twins separated at birth.
--αλλά πολύ λιγότερο σε διζυγωτικά δίδυμα χωρισμένα κατά τη γέννα.
04:52
My favorite example is a pair of twins,
Το αγαπημένο μου παράδειγμα είναι ένα ζεύγος διδύμων,
04:55
one of whom was brought up
ο ένας εκ των οποίων ανατράφηκε
04:58
as a Catholic in a Nazi family in Germany,
ως καθολικός σε μία οικογένεια Ναζί στη Γερμανία,
05:00
the other brought up in a Jewish family in Trinidad.
και ο άλλος ανατράφηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια στο Τρινιδάδ.
05:04
When they walked into the lab in Minnesota,
Όταν μπήκαν στο εργαστήριο στη Μινεσότα,
05:08
they were wearing identical navy blue shirts with epaulettes;
φορούσαν πανομοιότυπα πουκάμισα σε σκούρο μπλε με επωμίδες.
05:10
both of them liked to dip buttered toast in coffee,
Και στους δύο άρεσε να βουτάνε το βουτυρωμένο τοστ στο καφέ.
05:13
both of them kept rubber bands around their wrists,
Και οι δύο φορούσαν λαστιχένια βραχιόλια στους καρπούς,
05:16
both of them flushed the toilet before using it as well as after,
και οι δύο τραβούσαν το καζανάκι πριν αλλά και μετά τη χρήση της τουαλέτας,
05:20
and both of them liked to surprise people
και στους δύο άρεσε να τρομάζουν τους ανθρώπους
05:23
by sneezing in crowded elevators to watch them jump.
κάνοντας πως φτερνίζονται σε συνωστισμένα ασανσέρ για να βλέπουν τους άλλους να πηδάνε από τη τρομάρα.
05:26
Now --
[Γέλια]
05:30
the story might seem to good to be true,
Η ιστορία φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή,
05:32
but when you administer
αλλά όταν κάνεις
05:34
batteries of psychological tests,
ένα πακέτο ψυχολογικών τεστ
05:36
you get the same results -- namely,
θα πάρεις τα ίδια αποτελέσματα--δηλαδή,
05:39
identical twins separated at birth show
μονοζυγωτικά δίδυμα χωρισμένα κατά τη γέννα παρουσιάζουν
05:41
quite astonishing similarities.
εκπληκτικές ομοιότητες.
05:43
Now, given both the common sense
Με βάση τη κοινή λογική
05:45
and scientific data
και τα επιστημονικά δεδομένα
05:47
calling the doctrine of the blank slate into question,
που αμφισβητούν τη θεωρία του άγραφου πίνακα,
05:49
why should it have been such an appealing notion?
γιατί αυτή η θεωρία φαινόταν τόσο ελκυστική;
05:51
Well, there are a number of political reasons why people have found it congenial.
Υπάρχουν μια σειρά από πολιτικούς λόγους που θεωρήθηκε ελκυστική.
05:54
The foremost is that if we're blank slates,
Ο σημαντικότερος είναι ότι αν είμαστε άγραφοι πίνακες,
05:57
then, by definition, we are equal,
τότε, εξ ορισμού, είμαστε ίσοι,
06:00
because zero equals zero equals zero.
επειδή το μηδέν ισούται με μηδέν που ισούται με μηδέν.
06:02
But if something is written on the slate,
Αλλά αν κάτι είναι γραμμένο στον πίνακα,
06:05
then some people could have more of it than others,
τότε κάποια άτομα θα ήταν πιο ίσα από άλλα.
06:07
and according to this line of thinking, that would justify
Σύμφωνα με αυτή την άποψη θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν
06:09
discrimination and inequality.
οι διακρίσεις και οι ανισότητες.
06:11
Another political fear of human nature
Ένας άλλος ανθρώπινος πολιτικός φόβος
06:14
is that if we are blank slates,
είναι πως αν είμαστε άγραφοι πίνακες,
06:17
we can perfect mankind --
μπορούμε να τελειοποιήσουμε το ανθρώπινο είδος--
06:19
the age-old dream of the perfectibility of our species
--το πανάρχαιο όνειρο της τελειότητας του είδους μας
06:21
through social engineering.
μέσω της κοινωνικής μηχανικής.
06:24
Whereas, if we're born with certain instincts,
Αντιθέτως, εάν είμαστε γεννημένοι με συγκεκριμένα ένστικτα,
06:26
then perhaps some of them might condemn us
ίσως κάποια από αυτά να μας καταδικάσουν
06:28
to selfishness, prejudice and violence.
στον εγωισμό, την προκατάληψη και τη βία.
06:30
Well, in the book, I argue that these are, in fact, non sequiturs.
Στο βιβλίο μου υποστηρίζω ότι αυτά, στην πραγματικότητα, δεν είναι επακόλουθα.
06:34
And just to make a long story short:
Κοντολογίς:
06:38
first of all, the concept of fairness
Πρώτα απ ' όλα, η έννοια της δικαιοσύνης
06:40
is not the same as the concept of sameness.
δεν είναι ίδια με την έννοια της ομοιότητας.
06:42
And so when Thomas Jefferson wrote
Όταν ο Τόμας Τζέφερσον έγραψε,
06:45
in the Declaration of Independence,
στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας,
06:47
"We hold these truths to be self-evident,
«Θεωρούμε αυτές τις αλήθειες αυταπόδεικτες,
06:49
that all men are created equal,"
πως όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι»
06:51
he did not mean "We hold these truths to be self-evident,
δεν εννοούσε, «Θεωρούμε αυτές τις αλήθειες αυταπόδεικτες,
06:54
that all men are clones."
πως όλοι οι άνθρωποι είναι κλώνοι».
06:56
Rather, that all men are equal in terms of their rights,
Εννοούσε πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι στα δικαιώματά τους,
06:59
and that every person ought to be treated
και πως κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται
07:02
as an individual, and not prejudged
ως άτομο, και να μη κρίνεται εκ των προτέρων
07:05
by the statistics of particular groups
βάσει των στατιστικών στοιχείων συγκεκριμένων ομάδων
07:07
that they may belong to.
στις οποίες ανήκει.
07:09
Also, even if we were born
Ακόμα και αν γεννηθήκαμε
07:12
with certain ignoble motives,
με ορισμένα χαμερπή κίνητρα,
07:14
they don't automatically lead to ignoble behavior.
αυτά δεν οδηγούν αυτομάτως σε χαμερπή συμπεριφορά.
07:16
That is because the human mind
Αυτό συμβαίνει επειδή το ανθρώπινο μυαλό
07:19
is a complex system with many parts,
είναι ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλά τμήματα,
07:21
and some of them can inhibit others.
και μερικά από αυτά μπορεί να αναστέλλουν τα υπόλοιπα.
07:23
For example, there's excellent reason to believe
Έχουμε πολύ καλή αιτία να πιστέψουμε
07:26
that virtually all humans are born with a moral sense,
ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με μια ηθική έννοια,
07:29
and that we have cognitive abilities that allow us
και ότι έχουμε γνωστικές ικανότητες που μας επιτρέπουν
07:33
to profit from the lessons of history.
να επωφεληθούμε από τα μαθήματα της ιστορίας.
07:36
So even if people did have impulses
Ακόμη και αν οι άνθρωποι είχαν πράγματι παρορμήσεις
07:38
towards selfishness or greed,
προς τον εγωισμό ή την απληστία,
07:40
that's not the only thing in the skull,
δεν είναι τα μόνα μέσα στο κεφάλι τους
07:42
and there are other parts of the mind that can counteract them.
και υπάρχουν άλλα μέρη του νου που μπορούν να τα αντισταθμίσουν.
07:44
In the book, I
Στο βιβλίο μου
07:47
go over controversies such as this one,
μελετώ τέτοιου είδους διαμάχες
07:49
and a number of other hot buttons,
και μια σειρά άλλα καυτά θέματα,
07:51
hot zones, Chernobyls, third rails, and so on --
επικίνδυνες περιοχές, Τσέρνομπιλ, καυτές πατάτες και ούτω καθεξής
07:54
including the arts, cloning, crime,
--συμπεριλαμβανομένων των τεχνών, της κλωνοποίησης, της εγκληματικότητας,
07:57
free will, education, evolution,
της ελεύθερης βούλησης, της εκπαίδευσης, της εξέλιξης,
07:59
gender differences, God, homosexuality,
των φυλετικών διαφορών, του Θεού, της ομοφυλοφιλίας,
08:01
infanticide, inequality, Marxism, morality,
της βρεφοκτονίας, της ανισότητας, του μαρξισμού, της ηθικής,
08:04
Nazism, parenting, politics,
του ναζισμού, της γονικής διαπαιδαγώγησης, της πολιτικής,
08:06
race, rape, religion, resource depletion,
της φυλής, του βιασμού, της θρησκείας, της εξάντληση των φυσικών πόρων,
08:08
social engineering, technological risk and war.
της κοινωνικής μηχανικής, του τεχνολογικού κινδύνου και του πολέμου.
08:10
And needless to say, there were certain risks
Περιττό να πω ότι υπήρξαν ορισμένοι κίνδυνοι
08:13
in taking on these subjects.
αναλαμβάνοντας την ανάλυση αυτών των θεμάτων.
08:15
When I wrote a first draft of the book,
Όταν έγραψα ένα προσχέδιο του βιβλίου,
08:19
I circulated it to a number of colleagues for comments,
το κυκλοφόρησα σε αρκετούς συναδέλφους για σχόλια,
08:22
and here are some of
και ορίστε μερικές από
08:24
the reactions that I got:
τις αντιδράσεις τους:
08:27
"Better get a security camera for your house."
«Καλύτερα να αγοράσεις κάμερα ασφαλείας για το σπίτι σου»
08:29
"Don't expect to get any more awards, job offers
«Μην περιμένεις να πάρεις περισσότερα βραβεία, εργασιακές
08:33
or positions in scholarly societies."
ή ακαδημαϊκές θέσεις»
08:36
"Tell your publisher not to list your hometown
«Πες στον εκδότη σου να μην αναφέρει το τόπο διαμονής
08:39
in your author bio."
σου στο βιογραφικό του συγγραφέα.»
08:41
"Do you have tenure?"
«Είστε μόνιμος υπάλληλος;»
08:44
(Laughter)
(Γέλια)
08:46
Well, the book came out in October,
Το βιβλίο βγήκε τον Οκτώβριο,
08:48
and nothing terrible has happened.
και τίποτε τρομερό δεν έχει συμβεί.
08:50
I -- I like --
Θα ήθελα--
08:55
There was indeed reason to be nervous,
Υπήρχε πράγματι λόγος να είμαι αγχωμένος,
08:58
and there were moments in which I did feel nervous,
και υπήρξαν στιγμές όπου στ' αλήθεια αισθάνθηκα αγχωμένος,
09:00
knowing the history
καθώς γνώριζα την ιστορία
09:02
of what has happened to people
του τι είχε συμβεί σε άτομα
09:04
who've taken controversial stands
που υποστήριξαν αμφιλεγόμενες απόψεις
09:06
or discovered disquieting findings
ή είχαν ανακαλύψει ανησυχητικά ευρήματα
09:08
in the behavioral sciences.
στις συμπεριφοριστικές επιστήμες.
09:11
There are many cases, some of which I talk about in the book,
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, ορισμένες εκ των οποίων αναφέρω στο βιβλίο,
09:13
of people who have been slandered, called Nazis,
ανθρώπων που είχαν κατακριθεί, κατηγορηθεί για Ναζισμό,
09:16
physically assaulted, threatened with criminal prosecution
υποστεί βίαιες επιθέσεις, απειλήθηκαν με ποινικές διώξεις
09:20
for stumbling across or arguing
γιατί συνάντησαν ή υποστήριξαν
09:23
about controversial findings.
αμφιλεγόμενα ευρήματα.
09:27
And you never know when you're going to
Και ποτέ δεν ξέρεις πότε θα
09:30
come across one of these booby traps.
συναντήσεις μία από αυτές τις παγίδες.
09:32
My favorite example is a pair of psychologists
Το αγαπημένο μου παράδειγμα είναι ένα ζεύγος ψυχολόγοι
09:34
who did research on left-handers,
που μελέτησαν τους αριστερόχειρες
09:36
and published some data showing that left-handers are, on average,
και δημοσίευσαν μερικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αριστερόχειρες είναι, κατά μέσο όρο,
09:39
more susceptible to disease, more prone to accidents
πιο ευπαθείς στις ασθένειες, πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα
09:42
and have a shorter lifespan.
και έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής.
09:45
It's not clear, by the way, since then,
Παρεμπιπτόντως, δεν είναι σαφές ακόμη,
09:47
whether that is an accurate generalization,
αν αυτή είναι μια εύστοχη γενίκευση,
09:49
but the data at the time seemed to support that.
αλλά τα δεδομένα εκείνη την εποχή έμοιαζαν να το υποστηρίζουν.
09:52
Well, pretty soon they were barraged
Σύντομα τους πολιορκούσαν
09:55
with enraged letters,
με εξαγριωμένα γράμματα,
09:57
death threats,
απειλές θανάτου,
10:00
ban on the topic in a number of scientific journals,
απαγορεύσεις έκδοσης σε πολλά επιστημονικά περιοδικά,
10:02
coming from irate left-handers
που προέρχονταν από αγανακτισμένους αριστερόχειρες
10:05
and their advocates,
και τους υποστηρικτές τους.
10:08
and they were literally afraid to open their mail
Κυριολεκτικά φοβούνταν να ανοίξουν την αλληλογραφία τους
10:10
because of the venom and vituperation
λόγω της κακολογίας και των ύβρεων
10:13
that they had inadvertently inspired.
που άθελα είχαν εμπνεύσει.
10:16
Well,
Εντάξει,
10:19
the night is young, but the book has been out
έχουμε ακόμα χρόνο αλλά το βιβλίο κυκλοφορεί
10:21
for half a year,
εδώ και μισό χρόνο,
10:23
and nothing terrible has happened.
και τίποτε τρομερό δεν έχει συμβεί.
10:25
None of the dire professional consequences
Καμία από τις τρομερές επαγγελματικές συνέπειες
10:27
has taken place --
δεν συνέβη--
10:29
I haven't been
Δεν εξορίστηκα
10:31
exiled from the city of Cambridge.
από την πόλη του Κέιμπριτζ.
10:33
But what I wanted to talk about
Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε για
10:36
are two of these hot buttons
δύο από αυτά τα καυτά θέματα
10:38
that have aroused the strongest response
που προκάλεσαν την ισχυρότερη αντίδραση
10:41
in the 80-odd reviews
στις 80 και πάνω αξιολογήσεις
10:45
that The Blank Slate has received.
που έχει λάβει το βιβλίο "The Blank Slate".
10:47
I'll just put that list up for a few seconds,
Θα σας παρουσιάσω τον κατάλογο για λίγα δευτερόλεπτα,
10:50
and see if you can guess which two
και προσπαθήστε να μαντέψετε ποια είναι αυτά τα δύο θέματα.
10:53
-- I would estimate that probably two of these topics
--υπολογίζω ότι πιθανόν δύο από αυτά τα θέματα
10:55
inspired probably 90 percent
θα προκάλεσαν ίσως το 90%
10:57
of the reaction in the various reviews
των αντιδράσεων στις διάφορες αξιολογήσεις
11:00
and radio interviews.
και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις.
11:03
It's not violence and war,
Δεν είναι η βία και ο πόλεμος,
11:05
it's not race, it's not gender,
η φυλή ή το φύλο,
11:07
it's not Marxism, it's not Nazism.
ούτε Μαρξισμός, ούτε ο ναζισμός.
11:09
They are: the arts and parenting.
Είναι οι τέχνες και η γονική διαπαιδαγώγηση.
11:12
(Laughter)
(Γέλια)
11:15
So let me tell you what
Επιτρέψτε μου να σας πω τι
11:17
aroused such irate responses,
προκάλεσε τόσο αγανακτισμένες αντιδράσεις,
11:19
and I'll let you decide if whether they --
και θα σας αφήσω να αποφασίσετε εάν και κατά πόσον αυτοί
11:21
the claims are really that outrageous.
οι ισχυρισμοί είναι πραγματικά τόσο εξωφρενικοί.
11:24
Let me start with the arts.
Επιτρέψτε μου να αρχίσω με τις τέχνες.
11:26
I note that among the long list of human universals
Ανάμεσα στον μακρύ κατάλογο των παγκόσμιων ανθρώπινων γνωρισμάτων
11:29
that I presented a few slides ago
που παρουσίασα σε προηγούμενες διαφάνειες
11:31
are art.
ήταν η τέχνη.
11:34
There is no society ever discovered
Δεν υπάρχει καμία κοινωνία
11:36
in the remotest corner of the world that has not had something
στη πιο μακρινή γωνιά του κόσμου που δεν είχε κάτι
11:39
that we would consider the arts.
που να σχετίζεται με τη τέχνη.
11:42
Visual arts -- decoration of surfaces and bodies --
Οι εικαστικές τέχνες --διακόσμηση επιφανειών και σωμάτων--
11:46
appears to be a human universal.
φαίνεται να είναι παγκόσμιο ανθρώπινο γνώρισμα.
11:48
The telling of stories, music,
Η αφήγηση ιστοριών, η μουσική,
11:50
dance, poetry -- found in all cultures,
ο χορός, η ποίηση --παρόντα σε όλους τους πολιτισμούς--
11:52
and many of the motifs and themes
και πολλά από τα διακοσμητικά σχέδια και θέματα
11:55
that
που
11:58
give us pleasure in the arts
μας προκαλούν ευχαρίστηση στις τέχνες
12:01
can be found in all human societies:
συναντώνται σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες:
12:03
a preference for symmetrical forms,
Η προτίμηση για συμμετρικές μορφές,
12:07
the use of repetition and variation,
η χρήση της επανάληψης και παραλλαγής,
12:10
even things as specific as the fact
ακόμη και συγκεκριμένα γεγονότα όπως
12:12
that in poetry all over the world,
ότι η ποίηση σε όλο τον κόσμο
12:14
you have lines that are very close
έχει στίχους που είναι πολύ κοντά
12:16
to three seconds long, separated by pauses.
στο διάστημα των 3 δευτερολέπτων χωρισμένους με παύσεις.
12:19
Now, on the other hand,
Από την άλλη πλευρά,
12:22
in the second half of the 20th century,
κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα,
12:24
the arts are frequently said to be in decline.
οι τέχνες συχνά αναφέρονται ότι είναι σε παρακμή.
12:26
And I have a collection,
Έχω μια συλλογή,
12:29
probably 10 or 15 headlines, from highbrow magazines
περίπου 10-15 τίτλων ειδήσεων, από υψηλού επίπεδου περιοδικά
12:31
deploring the fact that
που αρνούνται το γεγονός ότι
12:34
the arts are in decline in our time.
οι τέχνες βρίσκονται σε παρακμή στην εποχή μας.
12:36
I'll give you a couple of representative quotes:
Σας παραθέτω μερικές αντιπροσωπευτικές αναφορές:
12:39
"We can assert with some confidence that our own period is
«Μπορούμε να ισχυριστούμε με κάποια βεβαιότητα ότι η δική μας εποχή είναι
12:42
one of decline, that the standards of culture are lower
μία εποχή παρακμής, ότι τα πολιτισμικά πρότυπα είναι χαμηλότερα
12:44
than they were 50 years ago, and that the evidences of this decline
από ό, τι πριν από 50 χρόνια και ότι οι αποδείξεις αυτής της παρακμής
12:47
are visible in every department of human activity."
είναι ορατές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.»
12:50
That's a quote from T. S. Eliot, a little more than 50 years ago.
Αυτό είναι ένα απόφθεγμα του Τ.Σ. Έλιοτ, πριν από 50 περίπου χρόνια.
12:53
And a more recent one:
Και ένα πιο πρόσφατο:
12:56
"The possibility of sustaining high culture in our time
«Η δυνατότητα υποστήριξης υψηλού πολιτισμού στην εποχή μας
12:58
is becoming increasing problematical.
καθίσταται ολοένα και πιο προβληματική.
13:00
Serious book stores are losing their franchise,
Σοβαρά βιβλιοπωλεία χάνουν τα προνόμιά τους,
13:03
nonprofit theaters are surviving primarily
τα μη κερδοσκοπικά θέατρα επιβιώνουν κυρίως
13:05
by commercializing their repertory,
εμπορευματοποιώντας τις παραστάσεις τους,
13:07
symphony orchestras are diluting their programs,
οι συμφωνικές ορχήστρες αραιώνουν τα προγράμματά τους,
13:09
public television is increasing its dependence
η δημόσια τηλεόραση αυξάνει την εξάρτησή της από
13:11
on reruns of British sitcoms,
τις επαναλήψεις των βρετανικών κωμικών σειρών,
13:13
classical radio stations are dwindling,
οι ραδιοφωνικοί σταθμοί κλασσικής μουσικής φθίνουν σιγά-σιγά,
13:16
museums are resorting to blockbuster shows, dance is dying."
τα μουσεία καταφεύγουν σε εμπορικά θεάματα, ο χορός πεθαίνει.»
13:18
That's from Robert Brustein,
Αυτό το απόφθεγμα προέρχεται από τον Ρόμπερτ Μπρουστάιν,
13:20
the famous drama critic and director,
τον περίφημο κριτικό δράματος και διευθυντή
13:22
in The New Republic about five years ago.
στη "The New Republic" πριν από περίπου πέντε χρόνια.
13:25
Well, in fact, the arts are not in decline.
Στην πραγματικότητα οι τέχνες δεν είναι σε παρακμή.
13:28
I don't think this will as a surprise to anyone in this room,
Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί έκπληξη για οποιονδήποτε σε αυτή την αίθουσα,
13:31
but by any standard
αλλά από οποιοδήποτε άποψη
13:34
they have never been flourishing
ποτέ δεν είχαν ανθήσει
13:36
to a greater extent.
σε μεγαλύτερο βαθμό.
13:38
There are, of course, entirely new art forms
Υπάρχουν, φυσικά, εντελώς νέες μορφές τέχνης
13:40
and new media, many of which you've heard
και νέα μέσα, για πολλά από τα οποία
13:43
over these few days.
πληροφορηθήκατε αυτές τις μέρες.
13:45
By any economic standard,
Από οποιαδήποτε οικονομική άποψη,
13:48
the demand for art of all forms
η ζήτηση για όλες τις μορφές τέχνης
13:50
is skyrocketing,
εκτινάσσεται στα ύψη,
13:53
as you can tell from the price of opera tickets,
όπως διαπιστώνει κανείς από την τιμή του εισιτηρίου όπερας,
13:55
by the number of books sold,
τον αριθμό των βιβλίων που πωλούνται,
13:57
by the number of books published,
τον αριθμό των βιβλίων που δημοσιεύονται,
13:59
the number of musical titles released,
τον αριθμό μουσικών τίτλων που κυκλοφορούν,
14:01
the number of new albums and so on.
τον αριθμό νέων άλμπουμ και ούτω καθεξής.
14:04
The only grain of truth to this
Η μόνη δόση αλήθειας
14:07
complaint that the arts are in decline
στην άποψη ότι οι τέχνες βρίσκονται σε παρακμή
14:09
come from three spheres.
προέρχεται από τρεις τομείς.
14:11
One of them is in elite art since the 1930s --
Ο ένας από αυτούς είναι η ελιτίστικη τέχνη από τη δεκαετία του 1930
14:15
say, the kinds of works performed
--τα είδη των έργων που εκτελούνται
14:18
by major symphony orchestras,
από μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες,
14:20
where most of the repertory is before 1930,
όπου το μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου τους είναι πριν από το 1930
14:22
or the works shown in
ή των έργων που εμφανίζονται σε
14:26
major galleries and prestigious museums.
μεγάλες καλλιτεχνικές συλλογές και μουσεία αναγνωρισμένου κύρους.
14:28
In literary criticism and analysis,
Στην κριτική και ανάλυση της λογοτεχνίας,
14:32
probably 40 or 50 years ago,
πιθανόν πριν από περίπου 40 ή 50 χρόνια,
14:34
literary critics were a kind of cultural hero;
οι κριτικοί λογοτεχνίας ήταν ένα είδος πολιτιστικού ήρωα·
14:36
now they're kind of a national joke.
τώρα θεωρούνται είδος εθνικού ανέκδοτου.
14:39
And the humanities and arts programs
Τα προγράμματα ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών
14:41
in the universities, which by many measures,
στα πανεπιστήμια, που από πολλές απόψεις,
14:44
indeed are in decline.
είναι πράγματι σε παρακμή.
14:46
Students are staying away in droves,
Οι φοιτητές απομακρύνονται ομαδικά
14:48
universities are disinvesting
και τα πανεπιστήμια δεν επενδύουν πλέον
14:50
in the arts and humanities.
στις τέχνες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
14:52
Well, here's a diagnosis.
Ορίστε μία διάγνωση.
14:54
They didn't ask me, but by their own admission,
Δεν με ρώτησαν, αλλά με την δική τους άδεια,
14:57
they need all the help that they can get.
χρειάζονται κάθε βοήθεια που μπορεί να τους δοθεί.
14:59
And I would like to suggest that it's not a coincidence
Θα ήθελα να προτείνω ότι δεν πρόκειται για σύμπτωση
15:02
that this supposed decline
ότι αυτή η υποτιθέμενη πτώση
15:04
in the elite arts and criticism
στις ελιτίστικες τέχνες και η κριτική
15:06
occurred in the same point in history in which
εμφανίστηκε στην ιστορία την ίδια στιγμή που
15:09
there was a widespread denial of human nature.
υπήρξε μια γενικευμένη άρνηση της ανθρώπινης φύσης.
15:11
A famous quotation can be found --
Μπορείτε να βρείτε μια περίφημη ρήση
15:14
if you look on the web, you can find it in
--αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα τη βρείτε
15:16
literally scores
στις λογοτεχνικές καταγραφές
15:18
of English core syllabuses --
της κύριας Αγγλικής διδακτέας ύλης--
15:20
"In or about December 1910,
«Περίπου μέσα στο Δεκέμβριο του 1910,
15:23
human nature changed."
η ανθρώπινη φύση άλλαξε».
15:26
A paraphrase of a quote by Virginia Woolf,
Μια παράφραση ενός αποφθέγματος της Βιρτζίνια Γουλφ,
15:28
and there's some debate
και υπάρχει κάποια διαφωνία
15:31
as to what she actually meant by that.
ως προς το τι πραγματικά εννοούσε με αυτό.
15:33
But it's very clear, looking at these syllabuses,
Είναι πολύ σαφές, εξετάζοντας αυτή τη διδακτέα ύλη,
15:35
that -- it's used now
ότι χρησιμοποιείται τώρα
15:37
as a way of saying that all forms
ως ένας τρόπος να δηλώσεις ότι όλες οι μορφές
15:39
of appreciation of art
εκτίμησης της τέχνης
15:43
that were in place for centuries, or millennia,
που ίσχυαν για αιώνες ή χιλιετίες,
15:45
in the 20th century were discarded.
απορρίφθηκαν κατά τον 20ο αιώνα.
15:49
The beauty and pleasure in art --
Η ομορφιά και η ευχαρίστηση στην τέχνη
15:52
probably a human universal --
--κατά πάσα πιθανότητα ένα παγκόσμιο ανθρώπινο γνώρισμα--
15:54
were -- began to be considered saccharine,
άρχισαν να θεωρούνται μελιστάλαχτες,
15:56
or kitsch, or commercial.
ή κιτς ή εμπορικές.
15:58
Barnett Newman had a famous quote that "the impulse of modern art
Ο Μπάρνετ Νιούμαν είχε ένα περίφημο απόφθεγμα ότι «η ώθηση της μοντέρνας τέχνης
16:01
is the desire to destroy beauty" --
είναι η επιθυμία να καταστρέψει την ομορφιά»--
16:04
which was considered bourgeois or tacky.
άποψη που θεωρήθηκε αστική ή ευτελής.
16:07
And here's just one example.
Ορίστε ένα παράδειγμα.
16:10
I mean, this is perhaps a representative example
Αυτό ίσως είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
16:12
of the visual depiction of the female form
της οπτικής απεικόνισης της γυναικείας μορφής
16:15
in the 15th century;
κατά τον 15ο αιώνα·
16:18
here is a representative example
αυτό είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
16:20
of the depiction of the female form in the 20th century.
της απεικόνισης της γυναικείας μορφής τον 20ο αιώνα.
16:22
And, as you can see, there -- something has changed
Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε κάτι έχει αλλάξει
16:26
in the way the elite arts
στο τρόπο που η ελιτίστικες τέχνες
16:28
appeal to the senses.
κάνουν έκκληση στις αισθήσεις.
16:30
Indeed, in movements of modernism
Σε κινήματα του Μοντερνισμού
16:32
and post-modernism,
και του Μεταμοντερνισμού
16:34
there was visual art without beauty,
υπήρχε εικαστική τέχνη χωρίς ομορφιά,
16:36
literature without narrative and plot,
λογοτεχνία χωρίς αφήγηση και πλοκή,
16:38
poetry without meter and rhyme,
ποίηση χωρίς μέτρο και ομοιοκαταληξία,
16:40
architecture and planning without ornament,
αρχιτεκτονική και σχεδιασμός χωρίς διακόσμηση,
16:42
human scale, green space and natural light,
ανθρώπινη κλίμακα, χώρους πρασίνου και φυσικό φως,
16:44
music without melody and rhythm,
μουσική χωρίς μελωδία και ρυθμό,
16:47
and criticism without clarity,
και κριτική χωρίς σαφήνεια,
16:49
attention to aesthetics and insight into the human condition.
έμφαση στην αισθητική και ιτην ενόραση της ανθρώπινης κατάστασης.
16:51
(Laughter)
(Γέλια)
16:54
Let me give just you an example to back up that last statement.
Ορίστε ένα παράδειγμα για να υποστηρίξω αυτή τη τελευταία δήλωση.
16:56
But here, there -- one of the most famous literary
Μία από τις πιο διάσημες λογοτεχνικές
16:59
English scholars of our time
Αγγλίδες λογίους της εποχής μας
17:01
is the Berkeley professor,
είναι η καθηγήτρια του Berkeley,
17:03
Judith Butler.
Τζούντιθ Μπάτλερ.
17:05
And here is an example of
Και ορίστε ένα παράδειγμα
17:07
one of her analyses:
από τις αναλύσεις της:
17:09
"The move from a structuralist account in which capital
«Η μετάβαση από μία στρουκτουραλιστική άποψη όπου το κεφάλαιο
17:12
is understood to structure social relations
θεωρείται ότι δομεί τις κοινωνικές σχέσεις
17:14
in relatively homologous ways
σχετικά ομοιόμορφα
17:16
to a view of hegemony in which power relations are subject to repetition,
στην ηγεμονική άποψη όπου οι σχέσεις εξουσίας υπόκεινται σε επαναλήψεις,
17:18
convergence and rearticulation
σύγκλιση και επανάρθρωση
17:21
brought the question of temporality into the thinking of structure,
προκάλεσε το ζήτημα του προσωρινού στη σκέψη της δομής,
17:23
and marked a shift from the form of Althusserian theory
και έφερε μια μετατόπιση από τη μορφή της Αλτουσεριανής θεωρίας
17:26
that takes structural totalities as theoretical objects ..."
που θεωρεί δομικές οντότητες ως θεωρητικά αντικείμενα..."
17:28
Well, you get the idea.
Νομίζω ότι πιάσατε το νόημα.
17:31
By the way, this is one sentence --
Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι μια φράση
17:34
you can actually parse it.
που μπορεί να χωριστεί σε κομμάτια.
17:36
Well, the argument in "The Blank Slate"
Το επιχείρημα στο βιβλίο «The Blank Slate»
17:40
was that elite art and criticism
ήταν πως η ελιτίστικη τέχνη και η κριτική
17:42
in the 20th century,
στον 20ο αιώνα,
17:44
although not the arts in general,
αν και όχι όλες γενικά οι τέχνες,
17:46
have disdained beauty, pleasure,
περιφρονούσαν την ομορφιά, την ευχαρίστηση,
17:48
clarity, insight and style.
τη σαφήνεια, τη διορατικότητα και το στυλ.
17:50
People are staying away from elite art and criticism.
Οι άνθρωποι κρατούν απόσταση από την ελίτ τέχνη και την κριτική.
17:53
What a puzzle -- I wonder why.
Τι μυστήριο! --γιατί άραγε;
17:57
Well, this turned out to be probably
Αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν
18:00
the most controversial claim in the book.
η πιο αμφιλεγόμενη άποψη στο βιβλίο.
18:02
Someone asked me whether I stuck it in
Κάποιος με ρώτησε αν το στρίμωξα στο βιβλίο
18:04
in order to deflect ire
προκειμένου να εκτρέψω την οργή
18:06
from discussions of gender and Nazism
από τις συζητήσεις του φύλου, του ναζισμού
18:09
and race and so on. I won't comment on that.
της φυλής και ούτω καθεξής. Δεν θα το σχολιάσω αυτό.
18:12
But it certainly inspired
Αλλά σίγουρα με ενέπνευσε
18:16
an energetic reaction
μία δραστήρια αντίδραση
18:19
from many university professors.
από πολλούς καθηγητές πανεπιστημίου.
18:22
Well, the other hot button is parenting.
Το άλλο καυτό θέμα είναι η γονική διαπαιδαγώγηση.
18:25
And the starting point is the -- for that discussion
Και το βασικό σημείο για αυτή τη συζήτηση
18:28
was the fact that we have all
είναι το γεγονός ότι όλοι έχουμε
18:31
been subject to the advice
υποβληθεί στις συμβουλές
18:33
of the parenting industrial complex.
του γονικού-βιομηχανικού συμπλέγματος.
18:35
Now, here is -- here is a
Ορίστε μία-μια
18:38
representative quote from a besieged mother:
χαρακτηριστική φράση μιας καταβεβλημένη μητέρας:
18:40
"I'm overwhelmed with parenting advice.
«Έχω κατακλυστεί από συμβουλές προς γονείς.
18:43
I'm supposed to do lots of physical activity with my kids
Υποτίθεται ότι πρέπει να γυμνάζω τα παιδιά μου
18:45
so I can instill in them a physical fitness habit
για να τους κάνω βίωμα τη συνήθεια της σωματικής άσκησης
18:47
so they'll grow up to be healthy adults.
και να γίνουν υγιείς ενήλικες.
18:50
And I'm supposed to do all kinds of intellectual play
Υποτίθεται ότι πρέπει να τα κρατώ πνευματικά δραστήρια
18:52
so they'll grow up smart.
για να γίνουν έξυπνα.
18:54
And there are all kinds of play -- clay for finger dexterity,
Και υπάρχουν όλα τα είδη παιχνιδιού-- πλαστελίνη για κινητικές δεξιότητες,
18:56
word games for reading success, large motor play,
παιχνίδια λέξεων για να μάθουν ανάγνωση, μεγάλα και
18:59
small motor play. I feel like I could devote my life
μικρά κινητικά παιχνίδια. Νιώθω σαν να χρειάζεται μια ζωή
19:02
to figuring out what to play with my kids."
για να επιλέξω τι πρέπει να παίζω με τα παιδιά μου.»
19:04
I think anyone who's recently been a parent can sympathize
Πιστεύω ότι όποιος έγινε πρόσφατα γονιός μπορεί να συμπονέσει
19:07
with this mother.
αυτή τη μητέρα.
19:09
Well, here's some sobering facts about parenting.
Ορίστε μερικά λογικά δεδομένα για τη γονική διαπαιδαγώγηση.
19:12
Most studies of parenting on which this advice is based
Οι περισσότερες μελέτες της γονικής διαπαιδαγώγησης στις οποίες βασίζεται η εν λόγω συμβουλή
19:15
are useless. They're useless because they don't control
είναι άχρηστες. Είναι άχρηστες γιατί δεν ελέγχουν
19:19
for heritability. They measure some correlation
την κληρονομικότητα. Μετρούν τη συσχέτιση
19:22
between what the parents do, how the children turn out
μεταξύ του τι κάνουν οι γονείς και πώς καταλήγουν τα παιδιά
19:25
and assume a causal relation:
και υποθέτουν μια αιτιώδη σχέση:
19:28
that the parenting shaped the child.
Ότι η ανατροφή διαμόρφωσε το παιδί.
19:30
Parents who talk a lot to their kids
Οι γονείς που μιλούν πολύ στα παιδιά τους
19:32
have kids who grow up to be articulate,
έχουν παιδιά που αποκτούν σωστή ομιλία όταν μεγαλώσουν,
19:34
parents who spank their kids have kids who grow up
γονείς που χτυπούσαν τα παιδιά τους έχουν παιδιά
19:36
to be violent and so on.
που γίνονται βίαια όταν μεγαλώσουν και ούτω καθεξής.
19:38
And very few of them control for the possibility
Πολύ λίγες από αυτές [τις μελέτες] ελέγχουν την πιθανότητα
19:40
that parents pass on genes for --
οι γονείς να περνούν γονίδια
19:43
that increase the chances a child will be articulate
που αυξάνουν τις πιθανότητες ένα παιδί να αρθρώνει λέξεις σωστά
19:46
or violent and so on.
ή να είναι βίαιο και ούτω καθεξής.
19:48
Until the studies are redone with adoptive children,
Μέχρις ότου οι μελέτες ξαναγίνουν με θετά παιδιά,
19:50
who provide an environment
που τους παρέχεται το περιβάλλον
19:53
but not genes to their kids,
αλλά όχι τα γονίδια,
19:55
we have no way of knowing whether these conclusions are valid.
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο τα συμπεράσματα αυτά είναι έγκυρα.
19:57
The genetically controlled studies
Οι μελέτες γενετικού ελέγχου
20:00
have some sobering results.
έχουν κάποια πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα.
20:02
Remember the Mallifert twins:
Θυμηθείτε τα δίδυμα Μάλιφερτ:
20:04
separated at birth, then they meet in the patent office --
χωρισμένα στη γέννηση, συναντιούνται στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών
20:06
remarkably similar.
αξιοσημείωτα όμοια.
20:09
Well, what would have happened if the Mallifert twins had grown up together?
Τι θα είχε συμβεί αν τα δίδυμα Μάλιφερτ είχαν μεγαλώσει μαζί;
20:11
You might think, well, then they'd be even more similar,
Ίσως να πιστεύετε ότι τότε θα ήταν ακόμη πιο όμοιοι,
20:14
because not only would they share their genes,
γιατί όχι μόνο θα μοιράζονταν τα γονίδιά τους,
20:17
but they would also share their environment.
αλλά θα μοιράζονταν επίσης το περιβάλλον τους.
20:19
That would make them super-similar, right?
Αυτό θα τους έκανε σουπερ-όμοιους, σωστά;
20:22
Wrong. Identical twins, or any siblings,
Λάθος. Τα μονοζυγωτικά δίδυμα, ή οποιαδήποτε αδέλφια,
20:24
who are separated at birth are no less similar
που διαχωρίζονται κατά τη γέννηση δεν διαφέρουν παραπάνω
20:27
than if they had grown up together.
από το να είχαν μεγαλώσει μαζί.
20:31
Everything that happens to you in a given home
Ό, τι σας συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο σπίτι
20:33
over all of those years
με το πέρασμα των χρόνων
20:35
appears to leave no permanent stamp
φαίνεται να μην αφήνει μόνιμη σημάδι
20:37
on your personality or intellect.
στη προσωπικότητα ή τη σκέψη σας.
20:39
A complementary finding, from a completely different methodology,
Μια συμπληρωματική διαπίστωση, από μια εντελώς διαφορετική μεθοδολογία,
20:42
is that adopted siblings reared together --
είναι ότι υιοθετημένα αδέλφια που μεγάλωσαν μαζί
20:45
the mirror image of identical twins reared apart,
--ο αντικατοπτρισμός των διδύμων που μεγάλωσαν χωριστά--
20:49
they share their parents, their home,
δηλαδή έχουν τους ίδιους γονείς,ζουν στο ίδιο σπίτι,
20:51
their neighborhood,
στην ίδια γειτονιά,
20:53
don't share their genes -- end up not similar at all.
αλλά δεν μοιράζονται τα γονίδιά τους, δεν καταλήγουν καθόλου όμοια.
20:55
OK -- two different bodies of research with a similar finding.
Δύο διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς με το ίδιο εύρημα.
20:58
What it suggests is that children are shaped
Αυτό που εννοείται είναι ότι τα παιδιά διαμορφώνονται,
21:01
not by their parents over the long run,
όχι από τους γονείς τους μακροπρόθεσμα,
21:03
but in part -- only in part -- by their genes,
αλλά εν μέρει--μόνο εν μέρει--από τα γονίδιά τους,
21:06
in part by their culture --
εν μέρει από τον πολιτισμό τους
21:09
the culture of the country at large
--τον πολιτισμό της χώρας γενικά
21:11
and the children's own culture, namely their peer group --
και τον δικό τους πολιτισμό, δηλαδή των ομότιμών τους,
21:13
as we heard from Jill Sobule earlier today,
όπως ακούσαμε νωρίτερα σήμερα από τη Τζιλ Σομπούλ
21:15
that's what kids care about --
γι' αυτό νοιάζονται τα παιδιά περισσότερο--
21:18
and, to a very large extent, larger than most people are prepared to acknowledge,
και, σε πολύ μεγάλο βαθμό, μεγαλύτερο από ό, τι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν,
21:21
by chance: chance events in the wiring of the brain in utero;
από την τύχη: τυχαία συμβάντα στη δικτύωση του εγκεφάλου μέσα στη μήτρα.
21:24
chance events as you live your life.
Τυχαία συμβάντα κατά τη διάρκεια της ζωής σας.
21:27
So let me conclude
Τελειώνοντας
21:31
with just a remark
με μόλις μία παρατήρηση
21:33
to bring it back to the theme of choices.
για να επανέλθω στο θέμα των επιλογών.
21:35
I think that the sciences of human nature --
Νομίζω ότι οι επιστήμες της ανθρώπινης φύσης--
21:38
behavioral genetics, evolutionary psychology,
συμπεριφοριστική γενετική, εξελικτική ψυχολογία,
21:40
neuroscience, cognitive science --
νευροεπιστήμη, γνωστικές επιστήμες--
21:43
are going to, increasingly in the years to come,
πρόκειται, όλο και περισσότερο κατά τα επόμενα χρόνια, να
21:45
upset various dogmas,
διαταράξουν διάφορα δόγματα,
21:48
careers and deeply-held political belief systems.
σταδιοδρομίες και ισχυρά συστήματα πολιτικών πεποιθήσεων.
21:51
And that presents us with a choice.
Αυτό μάς οδηγεί σε ένα δίλημμα.
21:54
The choice is whether certain facts about humans,
Το δίλημμα είναι κατά πόσον ορισμένες αλήθειες
21:56
or topics, are to be considered taboos,
ή θέματα για τον άνθρωπο πρέπει να θεωρούνται ταμπού,
21:59
forbidden knowledge, where we shouldn't go there
απαγορευμένη γνώση, το μέρος πού δεν πρέπει να πάμε
22:03
because no good can come from it,
επειδή κανένα καλό δεν μπορεί να προέλθουν από αυτά,
22:05
or whether we should explore them honestly.
ή μήπως θα έπρεπε να τα εξερευνήσουμε με ειλικρίνεια.
22:07
I have my own
Η δική μου
22:10
answer to that question,
απάντηση σε αυτό το ερώτημα,
22:12
which comes from a great artist of the 19th century,
προέρχεται από ένα μεγάλο καλλιτέχνη του 19ου αιώνα,
22:14
Anton Chekhov, who said,
τον Άντον Τσέχοφ, ο οποίος είπε:
22:17
"Man will become better when you show him
«Ο άνθρωπος θα γίνει καλύτερος όταν του δείξεις
22:20
what he is like."
πως μοιάζει».
22:22
And I think that the argument
Θεωρώ ότι αυτό το επιχείρημα
22:24
can't be put any more eloquently than that.
δεν είναι δυνατό να τεθεί πιο εύγλωττα.
22:26
Thank you very much.
Σας ευχαριστώ πολύ.
22:29
(Applause)
(Χειροκρότημα)
22:32
Translated by Kiriakos Xanthopoulos
Reviewed by Toula Papapantou

▲Back to top

About the speaker:

Steven Pinker - Psychologist
Steven Pinker questions the very nature of our thoughts -- the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest.

Why you should listen

Steven Pinker's books have been like bombs tossed into the eternal nature-versus-nurture debate. Pinker asserts that not only are human minds predisposed to certain kinds of learning, such as language, but that from birth our minds -- the patterns in which our brain cells fire -- predispose us each to think and behave differently.

His deep studies of language have led him to insights into the way that humans form thoughts and engage our world. He argues that humans have evolved to share a faculty for language, the same way a spider evolved to spin a web. We aren't born with “blank slates” to be shaped entirely by our parents and environment, he argues in books including The Language Instinct; How the Mind Works; and The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature.

Time magazine named Pinker one of the 100 most influential people in the world in 2004. His book The Stuff of Thought was previewed at TEDGlobal 2005. His 2012 book The Better Angels of Our Nature looks at our notion of violence.

For the BBC, he picks his Desert Island Discs >>

More profile about the speaker
Steven Pinker | Speaker | TED.com