English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2003

Steven Pinker: Human nature and the blank slate

Steven Pinker a tiszta lapra fogja

Filmed
Views 1,059,656

Steven Pinker Tiszta Lap című könyvében arról ír, hogy minden ember néhány veleszületett jellemzővel jön a világra. Ebben az előadásában Pinker erről az elméletről beszél, és arról, miért találják ezt az emberek hihetetlenül felzaklatónak.

- Psychologist
Steven Pinker questions the very nature of our thoughts -- the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest. Full bio

A year ago, I spoke to you about a book
Egy évvel ezelőtt meséltem Önöknek
00:18
that I was just in the process of completing,
egy éppen készülő könyvemről,
00:22
that has come out in the interim, and I would like to talk to you today
mely azóta meg is jelent, ma pedig
00:25
about some of the controversies that that book inspired.
a vitákról beszélnék, amiket a könyv kiváltott.
00:28
The book is called "The Blank Slate,"
A könyv címe Tiszta lap,
00:32
based on the popular idea
és azon a népszerű elméleten alapul,
00:34
that the human mind is a blank slate,
miszerint az emberi elme
00:36
and that all of its structure comes from
egy üres lap, és teljes felépítésének alapja
00:38
socialization, culture, parenting, experience.
a szocializáció, kultúra, szülői nevelés és a tapasztalat.
00:41
The "blank slate" was an influential idea in the 20th century.
A "tiszta lap" a 20. század igen befolyásos elmélete volt.
00:45
Here are a few quotes indicating that:
Íme néhány idézet, ami ezt alátámasztja:
00:49
"Man has no nature," from the historian
"Az embernek nincs alaptermészete" állította a történész
00:52
Jose Ortega y Gasset;
Jose Ortega y Gasset;
00:54
"Man has no instincts," from the
"Az embernek nincsenek ösztönei" mondta
00:56
anthropologist Ashley Montagu;
az antropológus Ashley Montagu;
00:58
"The human brain is capable of a full range of behaviors
"Az elme viselkedések egész sorára képes,
01:00
and predisposed to none," from the late scientist Stephen Jay Gould.
ám egyikre sincs eleve kijelölve" jelentette ki a néhai tudós Stephen Jay Gould.
01:03
There are a number of reasons to doubt that the human mind
Számos okból kétségbe vonhatjuk, hogy az emberi elme valóban
01:08
is a blank slate,
egy üres lap,
01:10
and some of them just come from common sense.
és ezek közül néhányat a józan ész diktál.
01:12
As many people have told me over the years,
Az évek során számtalan ember mondta már nekem,
01:14
anyone who's had more than one child
hogy mindenki tudja, akinek egynél több gyereke van,
01:17
knows that kids come into the world
hogy a gyerekek bizonyos
01:19
with certain temperaments and talents;
temperamentummal és adottságokkal jönnek a világra,
01:22
it doesn't all come from the outside.
ezek nem mind külső behatások.
01:24
Oh, and anyone who
Oh, és bárki,
01:27
has both a child and a house pet
akinek gyereke és háziállata is van,
01:29
has surely noticed that the child, exposed to speech,
biztos észrevette, hogy míg beszélő környezetben a gyerekek
01:32
will acquire a human language,
elsajátítják az emberi nyelvet,
01:34
whereas the house pet won't,
addig a háziállatok nem fogják,
01:36
presumably because of some innate different between them.
talán mert van némi veleszületett különbség köztük.
01:38
And anyone who's ever been
És bárki tudhatja, akinek
01:41
in a heterosexual relationship knows that
már volt heteroszexuális kapcsolata, hogy
01:43
the minds of men and the minds of women are not indistinguishable.
a férfi és női elme nem teljesen megkülönböztethetetlen.
01:45
There are also, I think,
És úgy gondolom,
01:49
increasing results from
számos, embereket tanulmányozó
01:51
the scientific study of humans
kutatás is alátámasztja,
01:53
that, indeed, we're not born blank slates.
hogy valóban nem tiszta lappal jövünk a világra.
01:55
One of them, from anthropology,
Erre példa az antropológia,
01:58
is the study of human universals.
az emberi egyetemesség tudománya.
02:01
If you've ever taken anthropology, you know that it's a --
Ha valaha is foglalkoztak antropológiával, tudhatják,
02:03
kind of an occupational
hogy az antropológusoknak egyfajta szakmai
02:05
pleasure of anthropologists to show
élvezetet jelent, ha megmutathatják,
02:07
how exotic other cultures can be,
egyes kultúrák milyen egzotikusak is lehetnek,
02:09
and that there are places out there where, supposedly,
és hogy vannak a világon olyan helyek, ahol
02:12
everything is the opposite to the way it is here.
minden épp ellenkezőleg működik, mint nálunk.
02:14
But if you instead
Viszont ha ehelyett
02:17
look at what is common to the world's cultures,
azt nézzük, mi az, ami közös a világ kultúráiban,
02:19
you find that there is an enormously rich set
rájöhetünk, hogy viselkedések, érzelmek
02:23
of behaviors and emotions
és világfelfogások
02:25
and ways of construing the world
hihetetlenül széles skálája az,
02:28
that can be found in all of the world's 6,000-odd cultures.
mely megtalálható a világ több, mint 6000 kultúrájának mindegyikében.
02:30
The anthropologist Donald Brown has tried to list them all,
Donald Brown antropológus megkísérelte összegyűjteni
02:34
and they range from aesthetics,
és rendszerezni ezeket, az esztétikától kezdve,
02:37
affection and age statuses
a szeretet kifejezésén, korosztályi státuszon,
02:39
all the way down to weaning, weapons, weather,
az elválás folyamatán, fegyvereken, időjáráson,
02:42
attempts to control, the color white
irányítási próbálkozásokon és a fehér színen át
02:45
and a worldview.
a világnézetekig.
02:47
Also, genetics and neuroscience
Még a genetika és idegtudomány is egyre inkább
02:49
are increasingly showing that the brain
azt mutatja, hogy az agy
02:51
is intricately structured.
bonyolultan strukturált.
02:53
This is a recent study by the neurobiologist Paul Thompson
Egy friss tanulmányban Paul Thompson neurobiológus
02:56
and his colleagues in which they --
és kollégái
02:58
using MRI --
MRI segítségével
03:00
measured the distribution of gray matter --
vizsgálták a szürkeállománynak,
03:02
that is, the outer layer of the cortex --
az agy külső kérgének szerkezetét
03:05
in a large sample of pairs of people.
emberi párok nagy mintáján.
03:08
They coded correlations in the thickness
Korrelációkat mutattak ki a szürkeállomány
03:11
of gray matter in different parts of the brain
vastagságában az agy különböző területein,
03:15
using a false color scheme, in which
egy olyan téves színsémát használva, melyben
03:17
no difference is coded as purple,
lila jelzi, ha nincs különbség,
03:20
and any color other than purple indicates
és minden lilától eltérő szín
03:23
a statistically significant correlation.
statisztikailag jelentős korrelációt jelöl.
03:25
Well, this is what happens when you pair people up at random.
Nos, ez történik, ha véletlenszerűen párosítjuk az embereket.
03:27
By definition, two people picked at random
Meghatározás szerint, két véletlenszerűen kiválasztott
03:30
can't have correlations in the distribution
ember esetén nem mutatható ki korreláció
03:33
of gray matter in the cortex.
a kérgi szürkeállomány felosztásában.
03:35
This is what happens in people who share
Ez történik olyan embereknél, akik osztoznak
03:38
half of their DNA -- fraternal twins.
DNS állományuk felén - nem egypetéjű ikreknél.
03:41
And as you can see, large amounts of the brain
Amint látják, az agy nagy arányban
03:44
are not purple, showing that if one person
nem lila, ami azt mutatja, hogy ha valakinek
03:46
has a thicker bit of cortex
kicsit vastagabb az agykérge
03:49
in that region, so does his fraternal twin.
egy adott területen, akkor az ikertestvérének is az lesz.
03:52
And here's what happens if you
És ez történik, amikor
03:55
get a pair of people who share all their DNA --
olyanokat párosítunk, akik teljes DNS állományukon osztoznak -
03:59
namely, clones or identical twins.
tehát klónok vagy egypetéjű ikrek esetén.
04:01
And you can see huge areas of cortex where there are
Az agykéreg igen jelentős területén
04:04
massive correlations in the distribution of gray matter.
erős korrelációt tapasztalhatunk a szürkeállomány eloszlásában.
04:08
Now, these aren't just
Ezek a különbségek
04:11
differences in anatomy,
nem csupán anatómiaiak,
04:13
like the shape of your ear lobes,
mint a fülkagylók alakja,
04:15
but they have consequences in thought and behavior
hanem hatásuk van a gondolkodásra és viselkedésre,
04:17
that are well illustrated in this famous cartoon by Charles Addams:
ezt jól illusztrálja Charles Addams híres képregénye:
04:21
"Separated at birth, the Mallifert twins meet accidentally."
"A születésükkor elválasztott Mallifert ikrek véletlen találkozása."
04:25
As you can see, there are two inventors
Amint látják, két feltaláló találkozik
04:30
with identical contraptions in their lap, meeting
teljesen azonos szerkezetekkel az ölükben
04:32
in the waiting room of a patent attorney.
a szabadalmi hivatal várótermében.
04:34
Now, the cartoon is not such an exaggeration, because
Hát, a képregény nem is akkora túlzás, hiszen
04:36
studies of identical twins who were separated at birth
a kutatások, amik a születésükkor elválasztott egypetéjű ikreket vizsgálták
04:39
and then tested in adulthood
születésükkor és később, felnőttkorukban,
04:42
show that they have astonishing similarities.
kimutatták, hogy megdöbbentően hasonlítanak.
04:44
And this happens in every pair of identical twins
És ez minden születésükkor
04:47
separated at birth ever studied --
elválasztott egypetéjű ikerre igaz,
04:50
but much less so with fraternal twins separated at birth.
sőt többé-kevésbé a nem egypetéjű ikrekre is.
04:52
My favorite example is a pair of twins,
Kedvenc példám egy olyan ikerpárról szól,
04:55
one of whom was brought up
ahol az egyik iker
04:58
as a Catholic in a Nazi family in Germany,
egy katolikus náci családban nevelkedett Németországban,
05:00
the other brought up in a Jewish family in Trinidad.
míg a másik egy trinidadi zsidó családban nőtt fel.
05:04
When they walked into the lab in Minnesota,
Amikor besétáltak a minnesotai laborba,
05:08
they were wearing identical navy blue shirts with epaulettes;
mindketten kék, matrózmintás inget viseltek, válltöméssel,
05:10
both of them liked to dip buttered toast in coffee,
mindkettő szerette belemártogatni a vajas pirítóst a kávéba,
05:13
both of them kept rubber bands around their wrists,
mindketten gumiszalagot hordtak a csuklójukon,
05:16
both of them flushed the toilet before using it as well as after,
mindketten lehúzták a wc-t használat előtt és után is,
05:20
and both of them liked to surprise people
és mindketten szerették megtréfálni azzal az embereket,
05:23
by sneezing in crowded elevators to watch them jump.
hogy tömött liftekben tüsszentettek, és nézték, ahogy a többiek elugranak.
05:26
Now --
Nos,
05:30
the story might seem to good to be true,
a történet talán túl szép, hogy igaz legyen,
05:32
but when you administer
de amikor elemezzük
05:34
batteries of psychological tests,
a pszichológiai tesztekből álló batériákat,
05:36
you get the same results -- namely,
ugyanezt az eredményt kapjuk. Nevezetesen:
05:39
identical twins separated at birth show
a születésükkor elválasztott egypetéjű ikrek
05:41
quite astonishing similarities.
meghökkentő hasonlóságát.
05:43
Now, given both the common sense
Tehát a józan ész
05:45
and scientific data
és a tudományos eredmények
05:47
calling the doctrine of the blank slate into question,
alapján felmerül a tiszta lap doktrínájával kapcsolatban a kérdés,
05:49
why should it have been such an appealing notion?
mi is olyan vonzó ebben a jelenségben?
05:51
Well, there are a number of political reasons why people have found it congenial.
Nos, számtalan politikai oka lehet, miért is találják az emberek kényelmesnek.
05:54
The foremost is that if we're blank slates,
A legfőbb, hogy ha valóban üres lapok vagyunk,
05:57
then, by definition, we are equal,
akkor értelemszerűen egyenlőek vagyunk,
06:00
because zero equals zero equals zero.
mivel 0 egyenlő 0 egyenlő 0 egyenlő 0.
06:02
But if something is written on the slate,
De ha valami írva van a lapra,
06:05
then some people could have more of it than others,
akkor lehet, hogy ez egyesek esetében több, mint másoknál,
06:07
and according to this line of thinking, that would justify
és ha tovább haladunk ezen a gondolatmeneten, az igazolhatja
06:09
discrimination and inequality.
a diszkriminációt és az egyenlőtlenséget.
06:11
Another political fear of human nature
Egy másik, az emberi természetből fakadó, politikai félelem,
06:14
is that if we are blank slates,
ha valóban üres lapok vagyunk,
06:17
we can perfect mankind --
akkor tökéletesíthetjük az emberiséget -
06:19
the age-old dream of the perfectibility of our species
tehát az ősi vágy fajunk tökéletesítésére
06:21
through social engineering.
a társadalmi tervezésen keresztül.
06:24
Whereas, if we're born with certain instincts,
Habár ha bizonyos ösztönökkel születünk,
06:26
then perhaps some of them might condemn us
akkor talán ezek közül néhány miatt elítéljük
06:28
to selfishness, prejudice and violence.
az önzést, igazságtalanságot és erőszakot.
06:30
Well, in the book, I argue that these are, in fact, non sequiturs.
Nos, a könyvemben amellett érvelek, hogy ezek a felvetések irrelevánsak.
06:34
And just to make a long story short:
Röviden összefoglalva:
06:38
first of all, the concept of fairness
először is az igazságosság fogalma
06:40
is not the same as the concept of sameness.
nem ugyanaz, mint az azonosság fogalma.
06:42
And so when Thomas Jefferson wrote
Így amikor Thomes Jefferson azt írta
06:45
in the Declaration of Independence,
a Függetlenségi Nyilatkozatban, hogy
06:47
"We hold these truths to be self-evident,
"Magától értetődőnek tartjuk a következő Igazságot:
06:49
that all men are created equal,"
minden ember egyenlőnek teremtetett",
06:51
he did not mean "We hold these truths to be self-evident,
azt azonban nem említi, hogy "Magától értetődőnek tartjuk a következő Igazságot:
06:54
that all men are clones."
minden ember klón."
06:56
Rather, that all men are equal in terms of their rights,
Inkább csak, minden ember egyenlő jogainak tekintetében,
06:59
and that every person ought to be treated
és minden személyt úgy kellene kezelni,
07:02
as an individual, and not prejudged
mint egyént, nem megbégelyezve
07:05
by the statistics of particular groups
az adott csoport statisztikai jellemzőivel,
07:07
that they may belong to.
melyhez az illető tartozik.
07:09
Also, even if we were born
Tehát, még ha bizonyos
07:12
with certain ignoble motives,
alantas szándékokkal is születtünk,
07:14
they don't automatically lead to ignoble behavior.
ezek nem feltétlenül vezetnek alantas viselkedéshez.
07:16
That is because the human mind
Ez annak köszönhető, hogy az emberi elme
07:19
is a complex system with many parts,
egy igen összetett rendszer, számos résszel,
07:21
and some of them can inhibit others.
melyek közül egyesek legátolhatnak másokat.
07:23
For example, there's excellent reason to believe
Például jó okunk van azt hinni,
07:26
that virtually all humans are born with a moral sense,
hogy tulajdonképpen minden ember erkölcsi érzékkel születik,
07:29
and that we have cognitive abilities that allow us
és kognitív adottságaink teszik lehetővé, hogy
07:33
to profit from the lessons of history.
tanulhassunk a történelem leckéiből.
07:36
So even if people did have impulses
Szóval még ha az embereket egyes impulzusaik
07:38
towards selfishness or greed,
az önzés és irigység felé hajtanák is,
07:40
that's not the only thing in the skull,
nem ez az egyetlen dolog a fejükben,
07:42
and there are other parts of the mind that can counteract them.
és az elme számos más területe ellensúlyozhatja ezeket.
07:44
In the book, I
Könyvemben
07:47
go over controversies such as this one,
az előbbihez hasonló vitákat vizsgáltam,
07:49
and a number of other hot buttons,
és számos más kényes témát,
07:51
hot zones, Chernobyls, third rails, and so on --
kritikus területet, aknamezőt, tabu témát,
07:54
including the arts, cloning, crime,
köztük a művészeteket, klónozást, bűnözést,
07:57
free will, education, evolution,
szabad akaratot, oktatást, evolúciót,
07:59
gender differences, God, homosexuality,
nemi különbségeket, Istent, homoszexualitást,
08:01
infanticide, inequality, Marxism, morality,
gyermekgyilkosságot, egyenlőtlenséget, marxizmust, erkölcsöt,
08:04
Nazism, parenting, politics,
nácizmust, szülői nevelést, politikát,
08:06
race, rape, religion, resource depletion,
faji és vallási kérdéseket, energia válságot,
08:08
social engineering, technological risk and war.
társadalmi tervezést, technikai kockázatot és háborút.
08:10
And needless to say, there were certain risks
És mondanom sem kell, volt némi kockázat
08:13
in taking on these subjects.
ezen témák boncolgatásában.
08:15
When I wrote a first draft of the book,
Amikor megírtam a könyv első kéziratát,
08:19
I circulated it to a number of colleagues for comments,
kikértem pár kollégám véleményét.
08:22
and here are some of
Íme néhány azokból
08:24
the reactions that I got:
a reakciókból, amiket kaptam:
08:27
"Better get a security camera for your house."
"Jobb, ha beszerzel otthonra egy biztonsági kamerát"
08:29
"Don't expect to get any more awards, job offers
"Ne számíts többé díjakra, állásajánlatokra,
08:33
or positions in scholarly societies."
vagy pozíciókra tudományos körökben."
08:36
"Tell your publisher not to list your hometown
"Kérd meg a kiadód, hogy ne említsék a szülővárosod
08:39
in your author bio."
az önéletrajzodban."
08:41
"Do you have tenure?"
"Van fix állásod?"
08:44
(Laughter)
(Nevetés)
08:46
Well, the book came out in October,
Nos, a könyv októberben jelent meg,
08:48
and nothing terrible has happened.
és semmi borzalmas nem történt.
08:50
I -- I like --
Én... szerintem..
08:55
There was indeed reason to be nervous,
Azért volt okunk az idegességre,
08:58
and there were moments in which I did feel nervous,
és volt néhány pillanat, amikor valóban ideges voltam,
09:00
knowing the history
ismerve a történelmet,
09:02
of what has happened to people
hogy mi történt olyan emberekkel,
09:04
who've taken controversial stands
akik vitatott kérdésekben állást foglaltak,
09:06
or discovered disquieting findings
vagy nyugtalanító felfedezéseik voltak
09:08
in the behavioral sciences.
a viselkedéstudományok területén.
09:11
There are many cases, some of which I talk about in the book,
Számtalan olyan eset létezik, ezekből párat a könyvemben is tárgyalok,
09:13
of people who have been slandered, called Nazis,
melyekben embereket becsméreltek, nácinak tituláltak,
09:16
physically assaulted, threatened with criminal prosecution
fizikailag bántalmaztak, bűnügyi eljárást folytattak ellenük
09:20
for stumbling across or arguing
azért, mert véletlen rábukkantak vagy
09:23
about controversial findings.
érveltek egy vitatott felfedezés mellett.
09:27
And you never know when you're going to
És az ember sose tudhatja,
09:30
come across one of these booby traps.
mikor esik bele egy ilyen együgyű csapdába.
09:32
My favorite example is a pair of psychologists
A kedvenc példám egy pszichológus pár,
09:34
who did research on left-handers,
akik balkezeseket vizsgáltak,
09:36
and published some data showing that left-handers are, on average,
és publikációjukban néhány olyan adatot közöltek, miszerint a balkezesek - átlagban -
09:39
more susceptible to disease, more prone to accidents
fogékonyabbak a betegségekre, hajlamosabbak a balesetekre
09:42
and have a shorter lifespan.
és rövidebb az élettartamuk.
09:45
It's not clear, by the way, since then,
Egyébként azóta sem tiszta,
09:47
whether that is an accurate generalization,
hogy valóban pontos-e ez a megállapítás,
09:49
but the data at the time seemed to support that.
de az adatok abban az időben mindenképp ezt sugallták.
09:52
Well, pretty soon they were barraged
Nos, rövid időn belül
09:55
with enraged letters,
fenyegető levelekkel kezdték bombázni őket,
09:57
death threats,
halálos fenyegetésekkel,
10:00
ban on the topic in a number of scientific journals,
hogy tiltsák ki a témát több tudományos folyóiratból,
10:02
coming from irate left-handers
mindez dühös balkezesektől
10:05
and their advocates,
és az ügyvédeiktől.
10:08
and they were literally afraid to open their mail
Ők pedig szó szerint féltek kinyitni a leveleiket
10:10
because of the venom and vituperation
a düh és a sértegetések miatt,
10:13
that they had inadvertently inspired.
amit akaratlanul váltottak ki.
10:16
Well,
Nos,
10:19
the night is young, but the book has been out
az este még fiatal, de a könyvet már kiadták
10:21
for half a year,
fél éve,
10:23
and nothing terrible has happened.
és semmi borzalmas nem történt.
10:25
None of the dire professional consequences
A szörnyű szakmai következmények közül
10:27
has taken place --
egy sem állta meg a helyét -
10:29
I haven't been
Nem száműztek
10:31
exiled from the city of Cambridge.
Cambridge városából.
10:33
But what I wanted to talk about
De amiről beszélni szerettem volna,
10:36
are two of these hot buttons
az a kettő e kényes témák közül,
10:38
that have aroused the strongest response
melyek a legerősebb reakciót váltották ki,
10:41
in the 80-odd reviews
a több mint 80 recenzió alapján,
10:45
that The Blank Slate has received.
amit eddig a Tiszta lap kapott.
10:47
I'll just put that list up for a few seconds,
Csak egy pillanatra újra megmutatom a listát,
10:50
and see if you can guess which two
kíváncsi vagyok, hogy rájönnek-e, melyik az a kettő...
10:53
-- I would estimate that probably two of these topics
becsléseim szerint valószínűleg kettő e témák közül,
10:55
inspired probably 90 percent
mely körülbelül a 90%-át inspirálta
10:57
of the reaction in the various reviews
a különböző cikkekben és rádió interjúkban
11:00
and radio interviews.
megjelent reakcióknak.
11:03
It's not violence and war,
Nem az erőszak és a háború,
11:05
it's not race, it's not gender,
a faji vagy nemi kérdések,
11:07
it's not Marxism, it's not Nazism.
nem a marxizmus vagy a nácizmus.
11:09
They are: the arts and parenting.
Hanem: a művészet és a szülői nevelés.
11:12
(Laughter)
(Nevetés)
11:15
So let me tell you what
Szóval hadd mondjam el,
11:17
aroused such irate responses,
mi is váltotta ki ezeket a dühös válaszokat,
11:19
and I'll let you decide if whether they --
és hagyom, hogy Önök döntsék el, vajon
11:21
the claims are really that outrageous.
a kijelentések tényleg ilyen gyalázatosak-e.
11:24
Let me start with the arts.
Hadd kezdjem a művészettel.
11:26
I note that among the long list of human universals
Megjegyezném, hogy az emberi univerzálék hosszú listáján,
11:29
that I presented a few slides ago
amit pár diával ezelőtt mutattam Önöknek,
11:31
are art.
szerepel a művészet.
11:34
There is no society ever discovered
Még soha nem fedeztek fel olyan társadalmat,
11:36
in the remotest corner of the world that has not had something
még a világ legtávolabbi csücskében sem, ahol ne lett volna valami,
11:39
that we would consider the arts.
amit művészetnek tekinthetnénk.
11:42
Visual arts -- decoration of surfaces and bodies --
A vizuális művészet - különböző felületek és testek díszítése -
11:46
appears to be a human universal.
úgy tűnik, emberi univerzálé.
11:48
The telling of stories, music,
A történetmesélés, zene,
11:50
dance, poetry -- found in all cultures,
tánc, költészet megtalálható minden kultúrában,
11:52
and many of the motifs and themes
számos motívum és téma,
11:55
that
melyek
11:58
give us pleasure in the arts
élvezetessé teszik a művészetet,
12:01
can be found in all human societies:
megtalálhatók minden emberi társadalomban:
12:03
a preference for symmetrical forms,
a szimmetrikus alakzatok preferenciája,
12:07
the use of repetition and variation,
ismétlések és variációk használata,
12:10
even things as specific as the fact
sőt még az olyan specifikus tények is,
12:12
that in poetry all over the world,
mint hogy világszerte a költészetben
12:14
you have lines that are very close
szünetekkel választják el azokat a sorokat,
12:16
to three seconds long, separated by pauses.
melyek megközelítik a három másodperces hosszt.
12:19
Now, on the other hand,
Másrészről azonban,
12:22
in the second half of the 20th century,
a 20. század második felében
12:24
the arts are frequently said to be in decline.
gyakran mondogatták, hogy a művészet hanyatlásnak indult.
12:26
And I have a collection,
Van egy gyűjteményem,
12:29
probably 10 or 15 headlines, from highbrow magazines
talán 10 vagy 15 főcím magasröptű újságokból,
12:31
deploring the fact that
melyek korunk
12:34
the arts are in decline in our time.
hanyatló művészetén sajnálkoznak.
12:36
I'll give you a couple of representative quotes:
Mutatok pár jellegzetes idézetet:
12:39
"We can assert with some confidence that our own period is
"Magabiztosan állíthatjuk, hogy saját korszakunk
12:42
one of decline, that the standards of culture are lower
a hanyatlás kora, melyben a kultúra színvonala alacsonyabb,
12:44
than they were 50 years ago, and that the evidences of this decline
mint 50 évvel ezelőtt volt, és ezen hanyatlás bizonyítékai
12:47
are visible in every department of human activity."
az emberi cselekvés minden szegmensében tetten érhetők."
12:50
That's a quote from T. S. Eliot, a little more than 50 years ago.
Ez egy idézet T. S. Eliottól, kicsit több, mint 50 évvel ezelőttről.
12:53
And a more recent one:
És egy frissebb:
12:56
"The possibility of sustaining high culture in our time
"Annak lehetősége, hogy fenntartsuk a magas kultúrát korunkban
12:58
is becoming increasing problematical.
egyre problematikusabbá válik.
13:00
Serious book stores are losing their franchise,
Komoly könyvesboltok buknak el a franchise-okkal szemben,
13:03
nonprofit theaters are surviving primarily
a nonprofit színházak csak úgy maradhatnak életben,
13:05
by commercializing their repertory,
ha reklámozzák repertoárjukat,
13:07
symphony orchestras are diluting their programs,
szimfonikus zenekarok felhígítják előadásukat,
13:09
public television is increasing its dependence
a közszolgálati televíziók egyre inkább függenek
13:11
on reruns of British sitcoms,
a brit tévékomédiák ismétlésétől,
13:13
classical radio stations are dwindling,
eltűnnek a klasszikus rádiók,
13:16
museums are resorting to blockbuster shows, dance is dying."
a múzeumok bombasiker előadásokhoz folyamodnak, a tánc haldoklik."
13:18
That's from Robert Brustein,
Idézet Robert Brusteintől,
13:20
the famous drama critic and director,
a híres színházi kritikustól és rendezőtől,
13:22
in The New Republic about five years ago.
mely a "The New Republic"-ban jelent meg, körülbelül 5 évvel ezelőtt.
13:25
Well, in fact, the arts are not in decline.
Nos, valójában a művészet nem hanyatlik.
13:28
I don't think this will as a surprise to anyone in this room,
Nem hiszem, hogy ez bárkit is meglepne ebben a teremben,
13:31
but by any standard
sőt bizonyos mérce szerint
13:34
they have never been flourishing
még sosem virágzott
13:36
to a greater extent.
ennél jobban.
13:38
There are, of course, entirely new art forms
Léteznek, természetesen, egészen új művészeti formák,
13:40
and new media, many of which you've heard
új tömegkommunikációs eszközök, melyek közül néhányról
13:43
over these few days.
csak az elmúlt néhány napban hallottak.
13:45
By any economic standard,
Gazdasági mércével mérve
13:48
the demand for art of all forms
minden művészeti formát figyelembe véve a kereslet
13:50
is skyrocketing,
az eget veri,
13:53
as you can tell from the price of opera tickets,
ez megmondható az operajegyek árából,
13:55
by the number of books sold,
az eladott könyvek számából,
13:57
by the number of books published,
a publikált könyvek számából,
13:59
the number of musical titles released,
a megjelenő musical címek számából,
14:01
the number of new albums and so on.
az új albumok számából, és így tovább.
14:04
The only grain of truth to this
A művészet hanyatlását sulykoló sirámok
14:07
complaint that the arts are in decline
szemernyi igazsága
14:09
come from three spheres.
három szférában jelentkezik.
14:11
One of them is in elite art since the 1930s --
Az egyik az elit művészet 1930-as évek óta létező irányzata -
14:15
say, the kinds of works performed
vagyis azok a darabok,
14:18
by major symphony orchestras,
melyeket a nagy szimfonikus zenekarok adtak elő,
14:20
where most of the repertory is before 1930,
többségében 1930 előtti repertoárból,
14:22
or the works shown in
vagy a nagy galériákban,
14:26
major galleries and prestigious museums.
tekintélyes múzeumokban kiállított munkák.
14:28
In literary criticism and analysis,
Az irodalmi kritikában és elemzésekben,
14:32
probably 40 or 50 years ago,
talán 40 vagy 50 évvel ezelőtt,
14:34
literary critics were a kind of cultural hero;
az irodalmi kritikusok kulturális hősök voltak,
14:36
now they're kind of a national joke.
most inkább nemzeti viccnek számítanak.
14:39
And the humanities and arts programs
És az egyetemi bölcsészeti és
14:41
in the universities, which by many measures,
művészeti programok, melyek csakugyan
14:44
indeed are in decline.
számos szempontból hanyatlanak.
14:46
Students are staying away in droves,
A diákok sorozatosan eltávolodnak,
14:48
universities are disinvesting
az egyetemek pedig nem áldoznak pénzt
14:50
in the arts and humanities.
a művészetre és bölcsészetre.
14:52
Well, here's a diagnosis.
Nos, ez a diagnózis.
14:54
They didn't ask me, but by their own admission,
Bár engem nem kértek fel, de elismerik,
14:57
they need all the help that they can get.
minden lehetséges segítségre szükségük van.
14:59
And I would like to suggest that it's not a coincidence
Véleményem szerint nem véletlen egybeesés,
15:02
that this supposed decline
hogy ez az állítólagos hanyatlás
15:04
in the elite arts and criticism
az elit művészetekben és kritikában
15:06
occurred in the same point in history in which
éppen a történelem azon pontján jelenik meg,
15:09
there was a widespread denial of human nature.
mint az emberi természet széleskörű megtagadása.
15:11
A famous quotation can be found --
Egy híres idézet, melyet
15:14
if you look on the web, you can find it in
megtalálhatnak a neten,
15:16
literally scores
szó szerint több tucat
15:18
of English core syllabuses --
angol központi tantervben:
15:20
"In or about December 1910,
"1910 decemberében, vagy valamikor akörül
15:23
human nature changed."
az emberi természet megváltozott."
15:26
A paraphrase of a quote by Virginia Woolf,
Egy Virginia Woolf idézet parafrázisa,
15:28
and there's some debate
és van némi vita arról,
15:31
as to what she actually meant by that.
hogy valójában mit is értett ez alatt.
15:33
But it's very clear, looking at these syllabuses,
De az teljesen világos, megnézve ezeket a tanterveket,
15:35
that -- it's used now
most arra használják, hogy
15:37
as a way of saying that all forms
kifejezzék vele, hogy a művészet felértékelésének
15:39
of appreciation of art
minden formáját,
15:43
that were in place for centuries, or millennia,
mely jelen volt évszázadokig vagy évezredekig,
15:45
in the 20th century were discarded.
a 20. században félredobták.
15:49
The beauty and pleasure in art --
A szépségre és a gyönyörre a művészetben,
15:52
probably a human universal --
melyek talán emberi univerzálék,
15:54
were -- began to be considered saccharine,
elkezdtek úgy tekinteni, mintha szacharin,
15:56
or kitsch, or commercial.
giccs vagy reklám lenne.
15:58
Barnett Newman had a famous quote that "the impulse of modern art
Barnett Newman híres idézete alapján, a modern művészet impulzusa
16:01
is the desire to destroy beauty" --
vágy a szépség elpusztítására,
16:04
which was considered bourgeois or tacky.
melyet burzsoának és csiricsárénak tartottak.
16:07
And here's just one example.
És csak egy példa.
16:10
I mean, this is perhaps a representative example
Úgy gondolom, ez talán egy reprezentatív példája
16:12
of the visual depiction of the female form
a női alak vizuális ábrázolásának
16:15
in the 15th century;
a 15. században;
16:18
here is a representative example
és íme egy reprezentatív példa
16:20
of the depiction of the female form in the 20th century.
a női alak ábrázolásáról a 20. században.
16:22
And, as you can see, there -- something has changed
És, amint láthatják is, valami megváltozott
16:26
in the way the elite arts
abban a módban, ahogy az elit művészet
16:28
appeal to the senses.
hatni próbál az érzékekre.
16:30
Indeed, in movements of modernism
Tehát létezett a modern és
16:32
and post-modernism,
posztmodern mozgalomban
16:34
there was visual art without beauty,
képzőművészet szépség nélkül,
16:36
literature without narrative and plot,
irodalom történet és esemény nélkül,
16:38
poetry without meter and rhyme,
költészet ütem és rím nélkül,
16:40
architecture and planning without ornament,
építészet és tervezés díszítés,
16:42
human scale, green space and natural light,
emberi lépték, zöld tér és természetes fény nélkül,
16:44
music without melody and rhythm,
zene dallam és ritmus nélkül
16:47
and criticism without clarity,
kritika átláthatóság,
16:49
attention to aesthetics and insight into the human condition.
az esztétika vagy az "emberi természet" figyelembe vétele nélkül.
16:51
(Laughter)
(Nevetés)
16:54
Let me give just you an example to back up that last statement.
Hadd mondjak egy példát az utóbbi állításra:
16:56
But here, there -- one of the most famous literary
Itt van korunk egyik leghíresebb
16:59
English scholars of our time
angol irodalomtudósa,
17:01
is the Berkeley professor,
a Berkeley professzora,
17:03
Judith Butler.
Judith Butler.
17:05
And here is an example of
És íme egy példa
17:07
one of her analyses:
az egyik elemzéséből:
17:09
"The move from a structuralist account in which capital
Az elmozdulás a strukturalista nézőponttól, melyben a tőkére
17:12
is understood to structure social relations
a szociális kapcsolatok rendezőjeként tekintettek
17:14
in relatively homologous ways
hasonlóan a
17:16
to a view of hegemony in which power relations are subject to repetition,
hegemóniához, melyben a hatalmi viszonyok ki vannak téve az ismétlésnek,
17:18
convergence and rearticulation
összetartásnak és újratagolásnak,
17:21
brought the question of temporality into the thinking of structure,
felveti az időszakosság kérdését a gondolkodási rendszerben,
17:23
and marked a shift from the form of Althusserian theory
és ez az althusseri elmélettől való elmozdulás jele,
17:26
that takes structural totalities as theoretical objects ..."
ami a strukturális teljességre elméleti tényezőként tekint.."
17:28
Well, you get the idea.
Nos, értik mire gondolok.
17:31
By the way, this is one sentence --
Mellesleg ez egyetlen mondat,
17:34
you can actually parse it.
akár elemezhetik is.
17:36
Well, the argument in "The Blank Slate"
Nos, a vita a Tiszta lapban arról szólt,
17:40
was that elite art and criticism
hogy az elit művészet és kritika
17:42
in the 20th century,
a 20. században
17:44
although not the arts in general,
- bár a művészetet nem általánosságban nézve -
17:46
have disdained beauty, pleasure,
megvetette a szépséget, a gyönyört,
17:48
clarity, insight and style.
az egyértelműséget, a betekintést és a stílust.
17:50
People are staying away from elite art and criticism.
Az emberek pedig eltávolodnak az elit művészettől és kritikától.
17:53
What a puzzle -- I wonder why.
Micsoda kirakós... Vajon miért?
17:57
Well, this turned out to be probably
Nos, úgy alakult, hogy valószínűleg
18:00
the most controversial claim in the book.
ez a legvitatottabb téma a könyvben.
18:02
Someone asked me whether I stuck it in
Néhányan megkérdezték, hogy azért tettem-e bele,
18:04
in order to deflect ire
hogy eltereljem a haragot
18:06
from discussions of gender and Nazism
az olyan témákról, mint a nemek, nácizmus,
18:09
and race and so on. I won't comment on that.
faji kérdések, és így tovább. Ehhez nem fűzök megjegyzést.
18:12
But it certainly inspired
De mindenképpen heves
18:16
an energetic reaction
reakciót váltott ki
18:19
from many university professors.
számos egyetemi professzorból.
18:22
Well, the other hot button is parenting.
Nos, a másik kényes téma a szülői nevelés.
18:25
And the starting point is the -- for that discussion
És a kiindulópont... a vitához
18:28
was the fact that we have all
az a tény, hogy mi mindannyian
18:31
been subject to the advice
alanyai voltunk a
18:33
of the parenting industrial complex.
nevelésipari komplexum tanácsainak.
18:35
Now, here is -- here is a
Nos, itt van... íme egy
18:38
representative quote from a besieged mother:
reprezentatív idézet egy ostromlott anyától:
18:40
"I'm overwhelmed with parenting advice.
Már besokalltam a sok nevelési tanácstól.
18:43
I'm supposed to do lots of physical activity with my kids
Sokat kéne mozognom a gyerekeimmel,
18:45
so I can instill in them a physical fitness habit
így beléjük csepegtethetném a fizikai fittség szokását,
18:47
so they'll grow up to be healthy adults.
így mikor felnőnek, egészséges felnőttek lehetnének.
18:50
And I'm supposed to do all kinds of intellectual play
És mindenféle intellektuális játékot kéne velük játszanom,
18:52
so they'll grow up smart.
hogy mikor felnőnek, okosak legyenek.
18:54
And there are all kinds of play -- clay for finger dexterity,
És még számos más játékot - agyagozás az ujjak ügyességéért,
18:56
word games for reading success, large motor play,
szójátékok az olvasási sikerekért, nagy motoros játékok,
18:59
small motor play. I feel like I could devote my life
kis motoros játékok, úgy érzem, annak kéne szentelnem az életem,
19:02
to figuring out what to play with my kids."
hogy kitaláljam, mit is játsszak a gyerekeimmel."
19:04
I think anyone who's recently been a parent can sympathize
Azt hiszem, mindenki, aki az utóbbi időkben lett szülő, együtt érez
19:07
with this mother.
ezzel az anyukával.
19:09
Well, here's some sobering facts about parenting.
Nos, íme néhány elkeserítő tény a nevelésről.
19:12
Most studies of parenting on which this advice is based
A legtöbb kutatás, amin ezek a tanácsok alapulnak,
19:15
are useless. They're useless because they don't control
használhatatlanok. Használhatatlanok, mert nem kontrollálják
19:19
for heritability. They measure some correlation
az örökölhetőséget. Megvizsgálnak pár kölcsönhatást,
19:22
between what the parents do, how the children turn out
mi történik a gyerekkel, ha a szülő valamit tesz,
19:25
and assume a causal relation:
és azt a logikai összefüggést feltételezik,
19:28
that the parenting shaped the child.
hogy a nevelés alakítja a gyereket.
19:30
Parents who talk a lot to their kids
Ha a szülők sokat beszélnek gyerekeikhez,
19:32
have kids who grow up to be articulate,
jó lesz a gyerekek kifejezőkészsége, ha felnőnek;
19:34
parents who spank their kids have kids who grow up
ha a szülők elfenekelik a gyerekeiket, a gyerekeik felnőttként
19:36
to be violent and so on.
erőszakosak lesznek, és így tovább.
19:38
And very few of them control for the possibility
És nagyon kevés esetben kontrollálják a lehetőséget,
19:40
that parents pass on genes for --
hogy a szülők továbbadják génjeiket,
19:43
that increase the chances a child will be articulate
ami növeli az esélyét, hogy a gyerek jól fejezze ki magát,
19:46
or violent and so on.
vagy erőszakos legyen, stb.
19:48
Until the studies are redone with adoptive children,
Amíg nem készül egy újabb vizsgálat adoptált gyerekekkel,
19:50
who provide an environment
biztosítva a gyerekeknek a környezetet,
19:53
but not genes to their kids,
de a génekeket nem,
19:55
we have no way of knowing whether these conclusions are valid.
addig nincs rá módunk, hogy megtudjuk, melyik következtetés helyes.
19:57
The genetically controlled studies
A genetikailag kontrollált vizsgálatok
20:00
have some sobering results.
igen elkeserítő eredményekkel is jártak.
20:02
Remember the Mallifert twins:
Emlékezzenek csak a Mallifert ikrekre:
20:04
separated at birth, then they meet in the patent office --
születésukkor szétválasztották őket, majd egy szabadalmi hivatalban találkoznak,
20:06
remarkably similar.
és feltűnően hasonlóak.
20:09
Well, what would have happened if the Mallifert twins had grown up together?
Nos, mi történt volna, ha a Mallifert ikrek együtt nőnek fel?
20:11
You might think, well, then they'd be even more similar,
Talán azt gondolják, hogy még hasonlóbbá válltak volna,
20:14
because not only would they share their genes,
hiszen nem csak a génjeikben,
20:17
but they would also share their environment.
hanem a környezetükben is osztoztak volna.
20:19
That would make them super-similar, right?
Ez akkor szuper-hasonlóvá tette volna őket, igaz?
20:22
Wrong. Identical twins, or any siblings,
Tévedés. Az egypetéjű ikrek, vagy bármely testvérek,
20:24
who are separated at birth are no less similar
akiket születésükkor elválasztanak, nem lesznek kevésbé hasonlók,
20:27
than if they had grown up together.
mint ha együtt nőttek volna fel.
20:31
Everything that happens to you in a given home
Minden, ami egy adott otthoni környezetben történik,
20:33
over all of those years
a hosszú évek során
20:35
appears to leave no permanent stamp
úgy tűnik, nem hagy tartós bélyeget
20:37
on your personality or intellect.
a személyiségen vagy az intellektuson.
20:39
A complementary finding, from a completely different methodology,
Egy teljesen eltérő módszerrel dolgozó kiegészítő felfedezés alapján
20:42
is that adopted siblings reared together --
az örökbefogadott testvérek, akik együtt nevelkedtek,
20:45
the mirror image of identical twins reared apart,
épp a külön felnevelt egypetéjű ikrek tükörképeként,
20:49
they share their parents, their home,
osztozva szüleiken, otthonukon,
20:51
their neighborhood,
lakókörnyezetükön,
20:53
don't share their genes -- end up not similar at all.
de génjeiken nem - végül egyáltalán nem hasonlítottak egymásra.
20:55
OK -- two different bodies of research with a similar finding.
OK, két eltérő kutatás, hasonló eredményekkel.
20:58
What it suggests is that children are shaped
Ami azt sugallja, hogy hosszú távon a gyerekeket
21:01
not by their parents over the long run,
nem szüleik formálják,
21:03
but in part -- only in part -- by their genes,
hanem részben - csakis részben - a génjeik,
21:06
in part by their culture --
részben a kultúrájuk,
21:09
the culture of the country at large
tágabb értelemben az ország kultúrája,
21:11
and the children's own culture, namely their peer group --
és a gyerekek saját kultúrája, nevezetesen a kortárs csoportok -
21:13
as we heard from Jill Sobule earlier today,
ahogy azt ma már korábban hallhattuk Jill Sobule-től,
21:15
that's what kids care about --
ez az, ami érdekli a gyerekeket,
21:18
and, to a very large extent, larger than most people are prepared to acknowledge,
és nagyon nagy mértékben, nagyobban, mint azt a legtöbb ember hajlandó lenne elismerni:
21:21
by chance: chance events in the wiring of the brain in utero;
a véletlen: véletlen események, melyek befolyásolják az agy méhen belüli kábelezettségét,
21:24
chance events as you live your life.
véletlen események, melyek befolyásolják, hogyan éljük életünk.
21:27
So let me conclude
Szóval hadd foglaljam össze,
21:31
with just a remark
csupán egyetlen észrevétellel,
21:33
to bring it back to the theme of choices.
mely visszavezet minket a választások kérdéséhez.
21:35
I think that the sciences of human nature --
Úgy gondolom, az emberi természettel foglalkozó tudományok -
21:38
behavioral genetics, evolutionary psychology,
a viselkedés genetika, evolúciós pszichológia,
21:40
neuroscience, cognitive science --
idegtudomány, kognitív tudomány -
21:43
are going to, increasingly in the years to come,
főként az elkövetkezendő években
21:45
upset various dogmas,
felborítanak majd számos dogmát,
21:48
careers and deeply-held political belief systems.
életpályát és mélyen gyökerező politikai hitrendszert.
21:51
And that presents us with a choice.
Megajándékozva minket egy választási lehetőséggel.
21:54
The choice is whether certain facts about humans,
Egy választáséval, hogy vajon bizonyos tényekre az emberiségről
21:56
or topics, are to be considered taboos,
és egyes témákról továbbra is úgy kell-e tekintenünk, mint tabukra,
21:59
forbidden knowledge, where we shouldn't go there
tiltott tudásra, amit sosem lett volna szabad megbolygatni,
22:03
because no good can come from it,
hiszen az nem vezethet semmi jóra,
22:05
or whether we should explore them honestly.
vagy esetleg őszintén meg kéne vizsgálnunk ezeket.
22:07
I have my own
Nekem megvan a saját
22:10
answer to that question,
válaszom erre a kérdésre,
22:12
which comes from a great artist of the 19th century,
ami a 19. századi nagyszerű művésztől,
22:14
Anton Chekhov, who said,
Anton Csehovtól származik:
22:17
"Man will become better when you show him
"Az emberek talán jobbá válnak, ha megmutatjuk nekik,
22:20
what he is like."
milyenek is valójában".
22:22
And I think that the argument
És azt hiszem,
22:24
can't be put any more eloquently than that.
ennél ékesszólóbban nem is zárhatnám előadásomat.
22:26
Thank you very much.
Köszönöm szépen!
22:29
(Applause)
(Taps)
22:32
Translated by Szilvia Kresznerits
Reviewed by Zeta Mansart

▲Back to top

About the speaker:

Steven Pinker - Psychologist
Steven Pinker questions the very nature of our thoughts -- the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest.

Why you should listen

Steven Pinker's books have been like bombs tossed into the eternal nature-versus-nurture debate. Pinker asserts that not only are human minds predisposed to certain kinds of learning, such as language, but that from birth our minds -- the patterns in which our brain cells fire -- predispose us each to think and behave differently.

His deep studies of language have led him to insights into the way that humans form thoughts and engage our world. He argues that humans have evolved to share a faculty for language, the same way a spider evolved to spin a web. We aren't born with “blank slates” to be shaped entirely by our parents and environment, he argues in books including The Language Instinct; How the Mind Works; and The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature.

Time magazine named Pinker one of the 100 most influential people in the world in 2004. His book The Stuff of Thought was previewed at TEDGlobal 2005. His 2012 book The Better Angels of Our Nature looks at our notion of violence.

For the BBC, he picks his Desert Island Discs >>

More profile about the speaker
Steven Pinker | Speaker | TED.com