English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2003

Steven Pinker: Human nature and the blank slate

Steven Pinker popíše aj nepopísanú dosku

Filmed
Views 1,059,656

Kniha Stevena Pinkera The Blank Slate (Čistá doska) tvrdí, že každý človek sa rodí s určitými vrodenými charakteristikami. Tu, Pinker hovorí o svojej teórii a o tom, prečo tak neuveriteľne znepokojuje niektorých ľudí.

- Psychologist
Steven Pinker questions the very nature of our thoughts -- the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest. Full bio

A year ago, I spoke to you about a book
Asi pred rokom, som tu prezentoval knihu,
00:18
that I was just in the process of completing,
ktorú som v tom čase dokončoval,
00:22
that has come out in the interim, and I would like to talk to you today
medzitým ju vydali a dnes by som chcel hovoril
00:25
about some of the controversies that that book inspired.
o polemike, ktorú vyvolala.
00:28
The book is called "The Blank Slate,"
Táto kniha sa volá "The Blank Slate" (Čistá doska)
00:32
based on the popular idea
a zakladá sa na známej myšlienke,
00:34
that the human mind is a blank slate,
že ľudská myseľ je nepopísaná doska,
00:36
and that all of its structure comes from
a jej štruktúra sa vytvára vďaka
00:38
socialization, culture, parenting, experience.
socializácii, kultúre, výchove, skúsenostiam.
00:41
The "blank slate" was an influential idea in the 20th century.
"Čistá doska" bola prevratnou myšlienkou v 20-tom storočí.
00:45
Here are a few quotes indicating that:
Poviem vám pár citátov, ktoré to dokazujú:
00:49
"Man has no nature," from the historian
"Človek nemá žiadny vrodený charakter"
00:52
Jose Ortega y Gasset;
od historika J. Ortega y Gasseta;
00:54
"Man has no instincts," from the
"Človek nemá žiadne inštinkty," od
00:56
anthropologist Ashley Montagu;
antropológa A. Montagua;
00:58
"The human brain is capable of a full range of behaviors
"Ľudský mozog je schopný akéhokoľvek správania
01:00
and predisposed to none," from the late scientist Stephen Jay Gould.
a nemá predispozície k žiadnemu," od nebohého vedca Stephena Jay Goulda.
01:03
There are a number of reasons to doubt that the human mind
Existuje množstvo dôvodov na pochybnosti o ľudskej mysli
01:08
is a blank slate,
ako o čistej doske,
01:10
and some of them just come from common sense.
a niektoré z nich vychádzajú zo správneho úsudku.
01:12
As many people have told me over the years,
Ako mi za tie roky mnohí povedali,
01:14
anyone who's had more than one child
ktokoľvek, kto má viac ako jedno dieťa
01:17
knows that kids come into the world
vie, že deti prichádzajú na svet
01:19
with certain temperaments and talents;
s určitou povahou a talentom;
01:22
it doesn't all come from the outside.
nie všetko prichádza zvonka.
01:24
Oh, and anyone who
A ktokoľvek, kto
01:27
has both a child and a house pet
má dieťa a zároveň domáce zvieratko
01:29
has surely noticed that the child, exposed to speech,
si iste všimol, že dieťa, ktoré je vystavené ľudskej reči,
01:32
will acquire a human language,
si osvojí ľudský jazyk,
01:34
whereas the house pet won't,
zatiaľ čo zviera nie,
01:36
presumably because of some innate different between them.
pravdepodobne kvôli určitým vrodeným rozdielom medzi nimi.
01:38
And anyone who's ever been
A každý, kto zažil
01:41
in a heterosexual relationship knows that
heterosexuálny vzťah vie, že
01:43
the minds of men and the minds of women are not indistinguishable.
mužská a ženská myseľ nie sú na nerozoznanie.
01:45
There are also, I think,
Existuje, myslím, aj
01:49
increasing results from
narastajúce množstvo výsledkov
01:51
the scientific study of humans
vedeckých štúdií ľudí,
01:53
that, indeed, we're not born blank slates.
potvrdzujúcich, že sa nerodíme ako čisté štíty.
01:55
One of them, from anthropology,
Jednou z nich je antropologická
01:58
is the study of human universals.
štúdia ľudských univerzálií.
02:01
If you've ever taken anthropology, you know that it's a --
Ak ste niekedy študovali antropológiu viete, že --
02:03
kind of an occupational
profesné uspokojenie
02:05
pleasure of anthropologists to show
antopológov spočíva v
02:07
how exotic other cultures can be,
poukazovaní na rozdiely v kultúrach
02:09
and that there are places out there where, supposedly,
a v dokazovaní existencie miest, niekde vonku, kde
02:12
everything is the opposite to the way it is here.
je údajne všetko úplne naopak ako tu.
02:14
But if you instead
Ale ak sa dívate namiesto
02:17
look at what is common to the world's cultures,
toho na spoločné znaky všetkých kultúr,
02:19
you find that there is an enormously rich set
zistíte, že máme veľký a bohatý súbor
02:23
of behaviors and emotions
vzorov správania a emócií
02:25
and ways of construing the world
a postupov vytvárania sveta,
02:28
that can be found in all of the world's 6,000-odd cultures.
ktoré nájdete v každej kultúre po celom svete, tých je plus-mínus 6000.
02:30
The anthropologist Donald Brown has tried to list them all,
Antropológ Donald Brown sa pokúsil dať všetky do zoznamu
02:34
and they range from aesthetics,
ale líšia sa počnúc od estetiky,
02:37
affection and age statuses
chorobopisu a vekovej hranice
02:39
all the way down to weaning, weapons, weather,
až po vek dojčenia, zbrane, počasie,
02:42
attempts to control, the color white
metód kontroly, bielu farbu
02:45
and a worldview.
a pohľad na svet.
02:47
Also, genetics and neuroscience
Rovnako genetika a neuroveda
02:49
are increasingly showing that the brain
nám čoraz viac odhaľujú, že mozog
02:51
is intricately structured.
je zložito štruktúrovaný.
02:53
This is a recent study by the neurobiologist Paul Thompson
Toto je nedávna štúdia neurobiológa Paula Thompsona
02:56
and his colleagues in which they --
a jeho kolegov, v ktorej --
02:58
using MRI --
s pomocou magnetickej rezonancie --
03:00
measured the distribution of gray matter --
merali rozloženie šedej hmoty --
03:02
that is, the outer layer of the cortex --
to je vonkajšia vrstva mozgovej kôry --
03:05
in a large sample of pairs of people.
na veľkej vzorke dvojíc ľudí.
03:08
They coded correlations in the thickness
Kódovali korelácie vo vrstve
03:11
of gray matter in different parts of the brain
šedej hmoty na rôznych miestach mozgu
03:15
using a false color scheme, in which
použitím falošnej farebnej schémy, v ktorej
03:17
no difference is coded as purple,
fialovou farbou je kódovaný žiadny rozdiel
03:20
and any color other than purple indicates
a akákoľvek iná farba indikuje
03:23
a statistically significant correlation.
štatisticky významnú koreláciu.
03:25
Well, this is what happens when you pair people up at random.
Takže k tomuto dochádza, keď ľudí rozdelíte do dvojíc náhodne.
03:27
By definition, two people picked at random
A priori, u dvoch náhodne vybraných ľudí
03:30
can't have correlations in the distribution
nenájdete korelácie v rozložení
03:33
of gray matter in the cortex.
šedej hmoty v kôre.
03:35
This is what happens in people who share
Niečo také nastane pre dvojicu, ktorá zdieľa
03:38
half of their DNA -- fraternal twins.
polovicu svojej DNA -- dvojvaječné dvojčatá.
03:41
And as you can see, large amounts of the brain
Ako vidíte, veľké časti mozgu
03:44
are not purple, showing that if one person
nie sú fialové, čím poukazujú na to, že ak má
03:46
has a thicker bit of cortex
jeden hrubšiu časť kôry
03:49
in that region, so does his fraternal twin.
v tejto oblasti, rovnako to bude aj pri jeho dvojčati.
03:52
And here's what happens if you
A toto sa stane, ak vyberiete
03:55
get a pair of people who share all their DNA --
dvojicu, ktorá zdieľa celú svoju DNA --
03:59
namely, clones or identical twins.
presnejšie, klony alebo identické dvojčatá.
04:01
And you can see huge areas of cortex where there are
Sú viditeľné obrovské oblasti kôry, kde sa nachádzajú
04:04
massive correlations in the distribution of gray matter.
masívne korelácie v rozložení šedej hmoty.
04:08
Now, these aren't just
Tým nemyslím len
04:11
differences in anatomy,
rozdiely v anatómii,
04:13
like the shape of your ear lobes,
ako tvar vašich ušných lalôčkov,
04:15
but they have consequences in thought and behavior
ale dopad na myslenie a správanie,
04:17
that are well illustrated in this famous cartoon by Charles Addams:
ktoré je dobre vykreslené na tejto známej karikatúre Charlesa Addamsa:
04:21
"Separated at birth, the Mallifert twins meet accidentally."
"Oddelení pri narodení, dvojčatá Mallifertovci sa úplnou náhodou stretnú."
04:25
As you can see, there are two inventors
Ako vidíte, sú tu dvaja vynálezcovia
04:30
with identical contraptions in their lap, meeting
s identickým vynálezom vo svojich rukách, stretávajú sa
04:32
in the waiting room of a patent attorney.
v čakárni na patentovom úrade.
04:34
Now, the cartoon is not such an exaggeration, because
Takže, karikatúra nie je až takým zveličením, pretože
04:36
studies of identical twins who were separated at birth
štúdie jednovaječných dvojčiat, ktoré boli oddelené pri narodení
04:39
and then tested in adulthood
a neskôr v dospelosti testované
04:42
show that they have astonishing similarities.
poukazujú na udivujúce podobnosti medzi nimi.
04:44
And this happens in every pair of identical twins
A to sa týka každej dvojice identických dvojčiat
04:47
separated at birth ever studied --
rozdelených pri narodení, ktoré boli skúmané --
04:50
but much less so with fraternal twins separated at birth.
no pomenej je to u dvojvaječných dvojčiat, rozdelených pri narodení.
04:52
My favorite example is a pair of twins,
Môj najobľúbenejší príklad je o dvojčatách,
04:55
one of whom was brought up
jedno z nich bolo vychované
04:58
as a Catholic in a Nazi family in Germany,
ako katolík v nacistickej rodine v Nemecku,
05:00
the other brought up in a Jewish family in Trinidad.
druhé v židovskej rodine v Trinidade.
05:04
When they walked into the lab in Minnesota,
Keď vošli do laboratória v Minesote,
05:08
they were wearing identical navy blue shirts with epaulettes;
obaja mali na sebe rovnaké modré košele s náplecníkmi,
05:10
both of them liked to dip buttered toast in coffee,
obaja si radi namáčajú namazaný toast do kávy,
05:13
both of them kept rubber bands around their wrists,
obaja majú na zápästí gumený náramok,
05:16
both of them flushed the toilet before using it as well as after,
obaja spláchnu záchod aj pred použitím
05:20
and both of them liked to surprise people
a obaja radi prekvapujú ostatných tým,
05:23
by sneezing in crowded elevators to watch them jump.
že kýchnu v preplnenom výťahu a sledujú, ako nadskočia.
05:26
Now --
Teraz --
05:30
the story might seem to good to be true,
príbeh môže vyznieť až príliš dobre na to, aby bol skutočný,
05:32
but when you administer
ale keď urobíte množstvo
05:34
batteries of psychological tests,
psychologických testov,
05:36
you get the same results -- namely,
dostanete rovnaké výsledky -- a to,
05:39
identical twins separated at birth show
identické dvojčatá oddelené pri narodení ukazujú
05:41
quite astonishing similarities.
celkom pozoruhodné podobnosti.
05:43
Now, given both the common sense
Takže, ak rovnako zdravý rozum
05:45
and scientific data
ako aj vedecké údaje
05:47
calling the doctrine of the blank slate into question,
spochybňujú doktrínu o čistom štíte,
05:49
why should it have been such an appealing notion?
prečo by to stále mala byť tak príťažlivá myšlienka?
05:51
Well, there are a number of political reasons why people have found it congenial.
Nuž, existuje množstvo politických dôvodov, prečo to ľudia považujú za uspokojivé.
05:54
The foremost is that if we're blank slates,
Najpríťažlivejší je ten, že ak sme "čisté dosky"
05:57
then, by definition, we are equal,
potom, by sme si samozrejme mali byť všetci rovní,
06:00
because zero equals zero equals zero.
pretože nula sa rovná nule, a tá sa rovná nule, a tá nule.
06:02
But if something is written on the slate,
Ale ak je niečo na tejto doske napísané,
06:05
then some people could have more of it than others,
potom by niektorí boli viac ako iní
06:07
and according to this line of thinking, that would justify
a podľa takéhoto myslenia, by sa to mohlo stať zámienkou na
06:09
discrimination and inequality.
diskrimináciu a nerovnoprávnosť.
06:11
Another political fear of human nature
Inou politickou obavou ľudského charakteru
06:14
is that if we are blank slates,
je, že ak sme čisté dosky,
06:17
we can perfect mankind --
môžeme zdokonaliť ľudstvo --
06:19
the age-old dream of the perfectibility of our species
starý známy sen o dokonalosti nášho druhu
06:21
through social engineering.
prostredníctvom sociálneho inžinierstva.
06:24
Whereas, if we're born with certain instincts,
Zatiaľ čo, ak sme sa narodili s určitými inštinktami,
06:26
then perhaps some of them might condemn us
potom nás môžu predurčovať k
06:28
to selfishness, prejudice and violence.
sebeckosti, predsudkom a násiliu.
06:30
Well, in the book, I argue that these are, in fact, non sequiturs.
Avšak, vo svojej knihe argumentujem, že tieto skutočnosti
06:34
And just to make a long story short:
nemajú súvis. Poviem to jednoducho:
06:38
first of all, the concept of fairness
v prvom rade, koncept spravodlivosti
06:40
is not the same as the concept of sameness.
nie je totožný s konceptom rovnakosti.
06:42
And so when Thomas Jefferson wrote
A ďalej, keď Thomas Jefferson napísal
06:45
in the Declaration of Independence,
v Deklarácii nezávislosti,
06:47
"We hold these truths to be self-evident,
"Pokladáme za samozrejmé pravdy,
06:49
that all men are created equal,"
že všetci ľudia sú stvorení sebe rovní,"
06:51
he did not mean "We hold these truths to be self-evident,
nemyslel tým "Pokladáme za samozrejmé pravdy,
06:54
that all men are clones."
že všetci ľudia sú klony."
06:56
Rather, that all men are equal in terms of their rights,
Skôr, že všetci ľudia sú si rovní v zmysle ich práv,
06:59
and that every person ought to be treated
a že s každým človekom sa má zaobchádzať
07:02
as an individual, and not prejudged
ako s jednotlivcom a nemá byť odsúdený
07:05
by the statistics of particular groups
len na základe štatistík o určitej skupine
07:07
that they may belong to.
ľudí, ku ktorej patrí.
07:09
Also, even if we were born
Taktiež, ak sme sa narodili
07:12
with certain ignoble motives,
s určitými nečestnými pohnútkami,
07:14
they don't automatically lead to ignoble behavior.
tie nevedú automaticky k nečestnému správaniu.
07:16
That is because the human mind
Je to práve preto, že ľudská myseľ
07:19
is a complex system with many parts,
je komplexný systém s mnohými časťami
07:21
and some of them can inhibit others.
a niektoré z nich môžu potláčať ostatné.
07:23
For example, there's excellent reason to believe
Napríklad, existuje pádny dôvod veriť, že
07:26
that virtually all humans are born with a moral sense,
prakticky každý človek sa rodí so zmyslom pre morálku
07:29
and that we have cognitive abilities that allow us
a má kognitívne schopnosti, ktoré mu umožňujú
07:33
to profit from the lessons of history.
poučiť sa z hodín histórie.
07:36
So even if people did have impulses
Takže, ak ľudia dostávajú impulzy
07:38
towards selfishness or greed,
k sebeckosti či chamtivosti,
07:40
that's not the only thing in the skull,
nie je to osamotený impulz v hlave,
07:42
and there are other parts of the mind that can counteract them.
ale sú tu iné časti mozgu, ktoré ich môžu neutralizovať.
07:44
In the book, I
Vo svojej knihe
07:47
go over controversies such as this one,
riešim podobné kontroverznosti
07:49
and a number of other hot buttons,
a kvantum iných horúcich tém,
07:51
hot zones, Chernobyls, third rails, and so on --
nebezpečných zón, Černobyľov, a tak ďalej,
07:54
including the arts, cloning, crime,
vrátane umenia, klonovania, zločinu,
07:57
free will, education, evolution,
slobodnej vôle, vzdelávania, evolúcie,
07:59
gender differences, God, homosexuality,
rodových rozdielov, Boha, homosexuality,
08:01
infanticide, inequality, Marxism, morality,
infanticídy, diskriminácie, marxizmu, morálky,
08:04
Nazism, parenting, politics,
nacizmu, výchovy, politiky,
08:06
race, rape, religion, resource depletion,
rasy, náboženstva, vyčerpania zdrojov,
08:08
social engineering, technological risk and war.
sociálneho inžinierstva, technologickej hrozby a vojny.
08:10
And needless to say, there were certain risks
Ani nemusím hovoriť, že sú určité riziká
08:13
in taking on these subjects.
pri otváraní týchto tém.
08:15
When I wrote a first draft of the book,
Keď som dopísal prvý návrh knihy,
08:19
I circulated it to a number of colleagues for comments,
posunul som ho svojím kolegom na kritiku,
08:22
and here are some of
a tu sú niektoré
08:24
the reactions that I got:
reakcie, ktoré som dostal:
08:27
"Better get a security camera for your house."
"Radšej si zožeň bezpečnostnú kameru na dom."
08:29
"Don't expect to get any more awards, job offers
"Už viac nečakaj ocenenia, pracovné ponuky
08:33
or positions in scholarly societies."
alebo povýšenie v akademickej spoločnosti."
08:36
"Tell your publisher not to list your hometown
"Odkáž vydavateľovi, nech neuvádza tvoje bydlisko
08:39
in your author bio."
v tvojej biografii."
08:41
"Do you have tenure?"
"Máš nejaký majetok?"
08:44
(Laughter)
(Smiech)
08:46
Well, the book came out in October,
Kniha vyšla v októbri
08:48
and nothing terrible has happened.
a zatiaľ sa nič nestalo.
08:50
I -- I like --
Tak.
08:55
There was indeed reason to be nervous,
Naozaj existuje dôvod na obavy
08:58
and there were moments in which I did feel nervous,
a aj boli chvíle, kedy mi nebolo všetko jedno,
09:00
knowing the history
poznám príbehy
09:02
of what has happened to people
o tom, čo sa stalo ľuďom,
09:04
who've taken controversial stands
ktorí mali kontroverzné postoje
09:06
or discovered disquieting findings
alebo odhalili nepohodlné zistenia
09:08
in the behavioral sciences.
v behaviorálnych vedách.
09:11
There are many cases, some of which I talk about in the book,
Mnoho prípadov, niektoré spomínam aj v knihe,
09:13
of people who have been slandered, called Nazis,
ľudí, ktorí boli očiernení, nazývaní nacistami,
09:16
physically assaulted, threatened with criminal prosecution
fyzicky napadnutí, vyhrážali sa im trestným stíhaním
09:20
for stumbling across or arguing
za zarazenie sa nad alebo obhajovanie
09:23
about controversial findings.
kontroverzných zistení.
09:27
And you never know when you're going to
A jeden nikdy nevie kedy narazíte
09:30
come across one of these booby traps.
na podobnú nástrahu.
09:32
My favorite example is a pair of psychologists
Môj obľúbený príklad hovorí o psychológoch,
09:34
who did research on left-handers,
ktorí robili výskum s ľavákmi.
09:36
and published some data showing that left-handers are, on average,
Publikovali niektoré výsledky, ktoré dokazujú, že ľaváci sú
09:39
more susceptible to disease, more prone to accidents
v priemere náchylnejší na choroby, nehody
09:42
and have a shorter lifespan.
a majú kratší život.
09:45
It's not clear, by the way, since then,
Mimochodom, odvtedy nie je jasné,
09:47
whether that is an accurate generalization,
či ide o správnu teóriu,
09:49
but the data at the time seemed to support that.
ale v tom čase sa zdalo, že ich údaje to podporujú.
09:52
Well, pretty soon they were barraged
Čoskoro ich, však, zasypali
09:55
with enraged letters,
rozzúrenými listami,
09:57
death threats,
hrozbami smrti,
10:00
ban on the topic in a number of scientific journals,
zákazom tejto témy v rôznych vedeckých žurnáloch,
10:02
coming from irate left-handers
ktoré prišli od nahnevaných ľavákov
10:05
and their advocates,
a ich advokátov,
10:08
and they were literally afraid to open their mail
a doslova sa báli otvárať svoju poštu
10:10
because of the venom and vituperation
kvôli zlým úmyslom a hanobeniu,
10:13
that they had inadvertently inspired.
ktoré nechcene vyvolali.
10:16
Well,
Tak.
10:19
the night is young, but the book has been out
Noc je mladá, ale kniha je už na pultoch
10:21
for half a year,
vyše pol roka
10:23
and nothing terrible has happened.
a nič nepríjemné sa zatiaľ nestalo.
10:25
None of the dire professional consequences
Žiadny z extrémnych kariérnych následkov
10:27
has taken place --
nenastal --
10:29
I haven't been
nebol som
10:31
exiled from the city of Cambridge.
vyhostený z Cambridgu.
10:33
But what I wanted to talk about
No to, o čom som chcel hovoriť
10:36
are two of these hot buttons
sú dve horúce témy,
10:38
that have aroused the strongest response
ktoré vzbudili najsilnejšie odozvy
10:41
in the 80-odd reviews
v desiatkach recenziách
10:45
that The Blank Slate has received.
na túto knihu.
10:47
I'll just put that list up for a few seconds,
Zoznam vám na chvíľku ukážem
10:50
and see if you can guess which two
a skúste tipovať, ktoré dve
10:53
-- I would estimate that probably two of these topics
-- odhadujem, že pravdepodobne dve z týchto tém
10:55
inspired probably 90 percent
viedli k približne 90 %
10:57
of the reaction in the various reviews
reakcií v rôznych recenziách
11:00
and radio interviews.
a rozhovoroch v rádiách.
11:03
It's not violence and war,
Nie je to násilie a vojna,
11:05
it's not race, it's not gender,
ani rasa, pohlavie,
11:07
it's not Marxism, it's not Nazism.
marxizmus, ani nacizmus.
11:09
They are: the arts and parenting.
Sú to: umenie a výchova.
11:12
(Laughter)
(Smiech)
11:15
So let me tell you what
Dovoľte mi povedať vám,
11:17
aroused such irate responses,
čo vyvolalo také rozhnevané reakcie,
11:19
and I'll let you decide if whether they --
a nechám na vás, či --
11:21
the claims are really that outrageous.
sú tieto tvrdenia naozaj také poburujúce.
11:24
Let me start with the arts.
Začnime s umením.
11:26
I note that among the long list of human universals
Všimol som si, že v dlhom zozname ľudských univerzálií,
11:29
that I presented a few slides ago
ktoré som prezentoval pár obrázkov dozadu,
11:31
are art.
je aj umenie.
11:34
There is no society ever discovered
Každá doteraz objavená spoločnosť
11:36
in the remotest corner of the world that has not had something
aj v najvzdialenejšom kúte sveta má niečo, čo by sme mohli
11:39
that we would consider the arts.
považovať za umenie.
11:42
Visual arts -- decoration of surfaces and bodies --
Vizuálne umenie -- dekorácie stien a tiel --
11:46
appears to be a human universal.
pripomína ľudské univerzálie.
11:48
The telling of stories, music,
Rozprávanie príbehov, hudba,
11:50
dance, poetry -- found in all cultures,
tanec, poézia -- prítomné v každej kultúre,
11:52
and many of the motifs and themes
a mnoho motívov a námetov,
11:55
that
ktoré nám
11:58
give us pleasure in the arts
poskytujú potešenie z umenia
12:01
can be found in all human societies:
možno nájsť v každom ľudskom spoločenstve:
12:03
a preference for symmetrical forms,
uprednostnenie symetrických foriem,
12:07
the use of repetition and variation,
využitie opakovania a variácií,
12:10
even things as specific as the fact
dokonca veci tak špecifické ako fakt,
12:12
that in poetry all over the world,
že po celom svete nájdete
12:14
you have lines that are very close
v poézii verše, ktoré sú si veľmi podobné
12:16
to three seconds long, separated by pauses.
v trojsekundovej dĺžke, oddelené pauzami.
12:19
Now, on the other hand,
Na druhej strane,
12:22
in the second half of the 20th century,
v druhej polovici 20-teho storočia
12:24
the arts are frequently said to be in decline.
sa hovorí o úpadku umenia.
12:26
And I have a collection,
Sám mám zbierku
12:29
probably 10 or 15 headlines, from highbrow magazines
10 - 15 titulkov z intelektuálskych časopisov,
12:31
deploring the fact that
ktoré odmietajú fakt, že
12:34
the arts are in decline in our time.
umenie je v súčasnosti na úpadku.
12:36
I'll give you a couple of representative quotes:
Zacitujem vám pár viet, ktoré hovoria za všetko:
12:39
"We can assert with some confidence that our own period is
"Môžeme s určitosťou prehlásiť, že naša doba samotná
12:42
one of decline, that the standards of culture are lower
je úpadkom, že kultúrne nároky sú menšie
12:44
than they were 50 years ago, and that the evidences of this decline
ako pred 50 rokmi, a že dôkaz tohto úpadku môžeme vidieť
12:47
are visible in every department of human activity."
v každom odvetví ľudskej činnosti."
12:50
That's a quote from T. S. Eliot, a little more than 50 years ago.
T.S. Eliot to povedal pred viac ako 50-timi rokmi.
12:53
And a more recent one:
A súčasnejší:
12:56
"The possibility of sustaining high culture in our time
"Možnosť pretrvania vysokej kultúry v našich časoch
12:58
is becoming increasing problematical.
sa stáva čoraz väčším problémom.
13:00
Serious book stores are losing their franchise,
Kvalitné kníhkupectvá strácajú svoje licencie,
13:03
nonprofit theaters are surviving primarily
neziskové divadlá prežívajú najmä z
13:05
by commercializing their repertory,
komercializácie svojho repertoáru,
13:07
symphony orchestras are diluting their programs,
symfonické orchestre prerieďujú svoj program,
13:09
public television is increasing its dependence
verejné televízie zvyšujú svoju závislosť na
13:11
on reruns of British sitcoms,
reprízach britských sitkomov,
13:13
classical radio stations are dwindling,
rádií s klasickou hudbou ubúda,
13:16
museums are resorting to blockbuster shows, dance is dying."
múzeá siahajú po trhákových výstavách, tanec umiera."
13:18
That's from Robert Brustein,
Tento je od Roberta Brusteina,
13:20
the famous drama critic and director,
populárneho divadelného kritika a režiséra
13:22
in The New Republic about five years ago.
z magazínu The New Republic spred piatich rokov.
13:25
Well, in fact, the arts are not in decline.
No v skutočnosti, umenie nie je na úpadku.
13:28
I don't think this will as a surprise to anyone in this room,
Nemyslím, že by to malo byť také prekvapivé pre kohokoľvek
13:31
but by any standard
v tejto miestnosti,
13:34
they have never been flourishing
ale nikdy sa nerozrastalo
13:36
to a greater extent.
do väčších rozmerov.
13:38
There are, of course, entirely new art forms
Samozrejme vznikajú úplne nové formy umenia
13:40
and new media, many of which you've heard
a nové médiá, o mnohých ste počuli
13:43
over these few days.
počas týchto dní.
13:45
By any economic standard,
Podľa akéhokoľvek ekonomického štandardu
13:48
the demand for art of all forms
dopyt po umení všetkých foriem
13:50
is skyrocketing,
sa prudko zvyšuje,
13:53
as you can tell from the price of opera tickets,
to vidíte už na cenách lístkov do opery,
13:55
by the number of books sold,
počte predaných kníh,
13:57
by the number of books published,
počte vydaných kníh,
13:59
the number of musical titles released,
počte uvedených muzikálov,
14:01
the number of new albums and so on.
počte nových albumov atď.
14:04
The only grain of truth to this
Jediné zrnko pravdy v
14:07
complaint that the arts are in decline
poznámke, že umenie je na úpadku
14:09
come from three spheres.
vychádza z troch sfér.
14:11
One of them is in elite art since the 1930s --
Jeden z nich leží v elitnom umení od 30-tych rokov --
14:15
say, the kinds of works performed
povedzme, druh diel aké hrajú
14:18
by major symphony orchestras,
veľké symfonické orchestre,
14:20
where most of the repertory is before 1930,
väčšina ich repertoáru je spred 1930,
14:22
or the works shown in
alebo diela vystavené
14:26
major galleries and prestigious museums.
vo veľkých galériách a prestížnych múzeach.
14:28
In literary criticism and analysis,
V literárnej kritike a analýzach,
14:32
probably 40 or 50 years ago,
pred asi 40 alebo 50 rokmi,
14:34
literary critics were a kind of cultural hero;
literárni kritici boli niečo ako kultúrni hrdinovia;
14:36
now they're kind of a national joke.
teraz sú niečo ako národný žart.
14:39
And the humanities and arts programs
A rôzne humanitné a umelecké programy
14:41
in the universities, which by many measures,
na univerzitách, ktoré podľa rôznych merítok
14:44
indeed are in decline.
sú naozaj na úpadku.
14:46
Students are staying away in droves,
Študenti sa húfne nezúčastňujú,
14:48
universities are disinvesting
univerzity zmenšujú svoje investície
14:50
in the arts and humanities.
do umenia a humanitných odborov.
14:52
Well, here's a diagnosis.
Tu je moja diagnóza.
14:54
They didn't ask me, but by their own admission,
Nepýtali sa ma, ale podľa nich samotných,
14:57
they need all the help that they can get.
potrebujú všetku pomoc, ktorú môžu dostať.
14:59
And I would like to suggest that it's not a coincidence
A rád by som podotkol, že to nie je zhoda náhod,
15:02
that this supposed decline
že tento takzvaný úpadok
15:04
in the elite arts and criticism
v elitnom umení a kritike
15:06
occurred in the same point in history in which
sa objavil v rovnakom čase ako
15:09
there was a widespread denial of human nature.
odmietnutie ľudskej podstaty.
15:11
A famous quotation can be found --
Hovorí o tom aj jeden známy citát --
15:14
if you look on the web, you can find it in
ak sa pozriete na web, nájdete to v
15:16
literally scores
doslova desiatkach
15:18
of English core syllabuses --
anglických učebných plánoch --
15:20
"In or about December 1910,
"Presne alebo približne, v decembri 1910,
15:23
human nature changed."
sa ľudský charakter zmenil."
15:26
A paraphrase of a quote by Virginia Woolf,
Parafráza citátu Virginie Woolfovej,
15:28
and there's some debate
vznikla k tomu diskusia
15:31
as to what she actually meant by that.
o tom, čo tým vlastne myslela.
15:33
But it's very clear, looking at these syllabuses,
No je očividné, keď sa pozrieme na tieto plány,
15:35
that -- it's used now
že -- teraz sa používajú
15:37
as a way of saying that all forms
ako spôsob ako povedať, že všetky formy
15:39
of appreciation of art
hodnotenia umenia,
15:43
that were in place for centuries, or millennia,
ktoré máme už storočia, či miléniá,
15:45
in the 20th century were discarded.
boli v 20-tom storočí odvrhnuté.
15:49
The beauty and pleasure in art --
Krása a pôžitok v umení --
15:52
probably a human universal --
nepochybne ľudská univerzália --
15:54
were -- began to be considered saccharine,
začali ich považovať za presladené,
15:56
or kitsch, or commercial.
alebo gýč alebo komerčné.
15:58
Barnett Newman had a famous quote that "the impulse of modern art
Barnett Newman raz povedal, že impulzom moderného umenia
16:01
is the desire to destroy beauty" --
je túžba zničiť krásu,
16:04
which was considered bourgeois or tacky.
ktorá sa považovala za buržoáznu alebo povrchnú.
16:07
And here's just one example.
A to je len jeden príklad.
16:10
I mean, this is perhaps a representative example
Myslím, že je to asi znázorňujúci príklad
16:12
of the visual depiction of the female form
vizuálneho zobrazenia ženských tvarov
16:15
in the 15th century;
v 15-tom storočí;
16:18
here is a representative example
a druhý príklad
16:20
of the depiction of the female form in the 20th century.
zobrazenia ženských tvarov v 20-tom storočí.
16:22
And, as you can see, there -- something has changed
A ako vidíte -- niečo sa zmenilo v spôsobe,
16:26
in the way the elite arts
akým elitárske umenie
16:28
appeal to the senses.
pôsobí na zmysly.
16:30
Indeed, in movements of modernism
V skutočnosti, v moderne a
16:32
and post-modernism,
postmoderne
16:34
there was visual art without beauty,
bolo vizuálne umenie bez krásy,
16:36
literature without narrative and plot,
literatúra bez narácie a deja,
16:38
poetry without meter and rhyme,
poézia bez rytmu a rýmov,
16:40
architecture and planning without ornament,
architektúra a projektovanie bez ornamentov,
16:42
human scale, green space and natural light,
ľudského faktoru, zelene a prírodného svetla,
16:44
music without melody and rhythm,
hudba bez melódie a rytmu,
16:47
and criticism without clarity,
a kritika bez zreteľnosti,
16:49
attention to aesthetics and insight into the human condition.
obracania sa k estetike a pohľadu do ľudských podmienok.
16:51
(Laughter)
(Smiech)
16:54
Let me give just you an example to back up that last statement.
Poviem vám príklad, ktorý potvrdí moje posledné tvrdenie.
16:56
But here, there -- one of the most famous literary
Ale tu -- jedna z najznámejších literárnych
16:59
English scholars of our time
anglických vzdelancov našej doby
17:01
is the Berkeley professor,
je profesorka z Berkeley,
17:03
Judith Butler.
Judith Butlerová.
17:05
And here is an example of
A tu je jedna z jej
17:07
one of her analyses:
analýz:
17:09
"The move from a structuralist account in which capital
"Odklon od štrukturalistického postoja, v ktorom kapitál
17:12
is understood to structure social relations
pôsobí v štrukturovaní spoločenských vzťahov,
17:14
in relatively homologous ways
relatívne homologicky,
17:16
to a view of hegemony in which power relations are subject to repetition,
až k názorom o hegemónii, v ktorej sú mocenské vzťahy predmetom opakovania,
17:18
convergence and rearticulation
konvergencii a preformulovaniu
17:21
brought the question of temporality into the thinking of structure,
priniesol otázky o dočasnosti do vnímania o štruktúrach,
17:23
and marked a shift from the form of Althusserian theory
a poznačil posun z formy Althuserianskej teórie,
17:26
that takes structural totalities as theoretical objects ..."
ktorá vníma štrukturálne totality ako teoretické objekty..."
17:28
Well, you get the idea.
Takže, máte predstavu.
17:31
By the way, this is one sentence --
Mimochodom toto bol len útržok --
17:34
you can actually parse it.
pokojne si to prejdite celé.
17:36
Well, the argument in "The Blank Slate"
Hlavným argumentom v The Blank Slate
17:40
was that elite art and criticism
bolo to, že elitné umenie a kritika
17:42
in the 20th century,
v 20-tom storočí,
17:44
although not the arts in general,
avšak nie umenie všeobecne,
17:46
have disdained beauty, pleasure,
pohrdli krásou, pôžitkom,
17:48
clarity, insight and style.
čírosťou, náhľadom a štýlom.
17:50
People are staying away from elite art and criticism.
Ľudia sa však odvracajú od elitného umenia a kritiky.
17:53
What a puzzle -- I wonder why.
Aký hlavolam -- pýtam sa prečo?
17:57
Well, this turned out to be probably
Ukázalo sa, že je to pravdepodobne
18:00
the most controversial claim in the book.
najkontroverznejšie tvrdenie v mojej knihe.
18:02
Someone asked me whether I stuck it in
Raz sa ma opýtali, či som to tam nedal,
18:04
in order to deflect ire
len aby som odvrátil hnev
18:06
from discussions of gender and Nazism
od názorov o pohlaví a nacizme
18:09
and race and so on. I won't comment on that.
a rase, atď. K tomu sa nebudem vyjadrovať.
18:12
But it certainly inspired
Ale určite to vyvolalo
18:16
an energetic reaction
silnú reakciu od
18:19
from many university professors.
mnohých univerzitných profesorov.
18:22
Well, the other hot button is parenting.
Druhou horúcou témou je výchova.
18:25
And the starting point is the -- for that discussion
Začiatočným bodom je -- pre túto diskusiu
18:28
was the fact that we have all
je fakt, že my všetci sme dostávali
18:31
been subject to the advice
rady o tom,
18:33
of the parenting industrial complex.
ako vyberať tie správne výchovné hračky.
18:35
Now, here is -- here is a
Pretože, poviem vám
18:38
representative quote from a besieged mother:
niečo, čo povedala takto utrápená matka:
18:40
"I'm overwhelmed with parenting advice.
"Premohli ma všetky tie výchovné rady.
18:43
I'm supposed to do lots of physical activity with my kids
Mala by som robiť dostatok fyzických aktivít s mojimi deťmi,
18:45
so I can instill in them a physical fitness habit
tak aby som im vštepila lásku k športu,
18:47
so they'll grow up to be healthy adults.
aby z nich mohli vyrásť zdraví dospeláci.
18:50
And I'm supposed to do all kinds of intellectual play
A mala by som sa hrať všetky možné intelektuálne hry,
18:52
so they'll grow up smart.
aby boli v dospelosti bystrí.
18:54
And there are all kinds of play -- clay for finger dexterity,
A existujú kadejaké hry -- keramika na zručnosť,
18:56
word games for reading success, large motor play,
slovné hry na zlepšenie čítania, hry na rozvoj jemnej
18:59
small motor play. I feel like I could devote my life
a hrubej motoriky. Akoby som venovala celý svoj život
19:02
to figuring out what to play with my kids."
výberu toho, ako sa mám hrať s mojimi deťmi."
19:04
I think anyone who's recently been a parent can sympathize
Myslím, že každý, kto sa stal rodičom vie pochopiť
19:07
with this mother.
túto matku.
19:09
Well, here's some sobering facts about parenting.
Teraz vám poviem pár uváženejších faktov o výchove.
19:12
Most studies of parenting on which this advice is based
Väčšina štúdií, na ktorých sú takéto rady založené, sú
19:15
are useless. They're useless because they don't control
zbytočné. Zbytočné, lebo neberú do úvahy
19:19
for heritability. They measure some correlation
dedičnosť. Merajú určité korelácie
19:22
between what the parents do, how the children turn out
medzi tým, čo rodičia robia, kým sa deti stanú,
19:25
and assume a causal relation:
a vyvodzujú náhodnú spojitosť:
19:28
that the parenting shaped the child.
a to, že výchova dieťa formuje.
19:30
Parents who talk a lot to their kids
Rodičia, ktorí komunikujú veľa so svojimi deťmi
19:32
have kids who grow up to be articulate,
majú deti, ktoré potom rozprávajú stručne a jasne,
19:34
parents who spank their kids have kids who grow up
rodičia, ktorí bili svoje deti, majú deti, ktoré sú potom
19:36
to be violent and so on.
násilné, a podobne.
19:38
And very few of them control for the possibility
A len málo z nich si uvedomuje možný vplyv toho,
19:40
that parents pass on genes for --
že rodičia odovzdávajú gény --
19:43
that increase the chances a child will be articulate
ktoré zvýšia šance, že dieťa bude jasne formulovať svoje myšlienky
19:46
or violent and so on.
alebo že bude násilné, a tak ďalej.
19:48
Until the studies are redone with adoptive children,
Pokiaľ sa nezopakujú výskumy s adoptovanými deťmi,
19:50
who provide an environment
ktorým náhradní rodičia poskytli
19:53
but not genes to their kids,
prostredie, ale nie gény,
19:55
we have no way of knowing whether these conclusions are valid.
nie je žiadny spôsob, ako zistiť, či sú tieto závery opodstatnené.
19:57
The genetically controlled studies
Výskumy s kontrolou genetiky
20:00
have some sobering results.
už majú rozumnejšie výsledky.
20:02
Remember the Mallifert twins:
Spomeňte si na dvojčatá Mallifertovcov:
20:04
separated at birth, then they meet in the patent office --
oddelené pri narodení, neskôr sa stretnú na patentnom úrade --
20:06
remarkably similar.
neuveriteľne podobní.
20:09
Well, what would have happened if the Mallifert twins had grown up together?
Ktovie, čo by sa stalo, keby tieto dvojčatá vyrastali spolu?
20:11
You might think, well, then they'd be even more similar,
Asi si myslíte, že by si boli ešte podobnejší,
20:14
because not only would they share their genes,
pretože by zdieľali nielen rovnaké gény,
20:17
but they would also share their environment.
ale aj prostredie.
20:19
That would make them super-similar, right?
To by ich urobilo superpodobnými, že?
20:22
Wrong. Identical twins, or any siblings,
Nesprávne. Identické dvojčatá alebo akýkoľvek súrodenci,
20:24
who are separated at birth are no less similar
oddelení pri narodení nie sú o nič menej podobní
20:27
than if they had grown up together.
ako keby vyrástli spolu.
20:31
Everything that happens to you in a given home
Všetko, čo sa prihodí u vás doma za všetky tie roky
20:33
over all of those years
pravdepodobne
20:35
appears to leave no permanent stamp
nezanecháva žiadne trvalé stopy na vašej
20:37
on your personality or intellect.
osobnosti alebo intelekte.
20:39
A complementary finding, from a completely different methodology,
Doplňujúce zistenia, získané úplne odlišnou metodikou hovoria,
20:42
is that adopted siblings reared together --
že adoptovaní súrodenci vychovaní spolu --
20:45
the mirror image of identical twins reared apart,
zrkadlový obraz identických dvojčiat vychovaných oddelene,
20:49
they share their parents, their home,
majú tých istých rodičov, domov,
20:51
their neighborhood,
susedov,
20:53
don't share their genes -- end up not similar at all.
nemajú tie isté gény -- vôbec v ničom si nie sú podobní.
20:55
OK -- two different bodies of research with a similar finding.
V poriadku -- dva rozdielne výskumy s podobnými zisteniami.
20:58
What it suggests is that children are shaped
Hovorí to o tom, že deti sú formované
21:01
not by their parents over the long run,
nie svojimi rodičmi počas mnohých rokov,
21:03
but in part -- only in part -- by their genes,
ale sčasti -- len sčasti -- svojimi génmi,
21:06
in part by their culture --
sčasti svojou kultúrou --
21:09
the culture of the country at large
kultúrou krajiny ako celku
21:11
and the children's own culture, namely their peer group --
a kultúrou samotného dieťaťa, presnejšie jeho rovesníkmi -
21:13
as we heard from Jill Sobule earlier today,
ako nám už dnes povedala Jill Sobuleová,
21:15
that's what kids care about --
práve to deti zaujíma -
21:18
and, to a very large extent, larger than most people are prepared to acknowledge,
a to vo veľkej miere, väčšej ako si väčšina ľudí dokáže pripustiť,
21:21
by chance: chance events in the wiring of the brain in utero;
náhoda: náhodné udalosti počas utvárania mozgu v maternici;
21:24
chance events as you live your life.
náhodné udalosti počas vášho života.
21:27
So let me conclude
Dovoľte mi ukončiť to
21:31
with just a remark
jedným postrehom,
21:33
to bring it back to the theme of choices.
aby sme sa vrátili k téme voľby.
21:35
I think that the sciences of human nature --
Myslím, že vedy skúmajúce ľudskú prirodzenosť --
21:38
behavioral genetics, evolutionary psychology,
behaviorálna genetika, evolučná psychológia,
21:40
neuroscience, cognitive science --
neuroveda, kognitívne vedy --
21:43
are going to, increasingly in the years to come,
budú, čím ďalej, tým viac v nasledujúcich rokoch,
21:45
upset various dogmas,
vyvracať rôzne dogmy,
21:48
careers and deeply-held political belief systems.
kariéry a hlboko zakorenené systémy politického presvedčenia.
21:51
And that presents us with a choice.
A práve to pre nás znamená voľbu.
21:54
The choice is whether certain facts about humans,
Voľbu rozhodnúť sa, či niektoré fakty o ľuďoch
21:56
or topics, are to be considered taboos,
alebo témach majú ostať tabu,
21:59
forbidden knowledge, where we shouldn't go there
zakázaným poznaním, kadiaľ sa nemáme uberať,
22:03
because no good can come from it,
pretože nič dobré z toho nevzíde,
22:05
or whether we should explore them honestly.
alebo či by sme ich mali čestne preskúmať.
22:07
I have my own
Mám vlastnú
22:10
answer to that question,
odpoveď,
22:12
which comes from a great artist of the 19th century,
ktorú vyslovil veľký umelec 19-teho storočia,
22:14
Anton Chekhov, who said,
Anton Čechov,
22:17
"Man will become better when you show him
"Človek sa stane lepším vtedy, keď mu ukážeš,
22:20
what he is like."
aký je."
22:22
And I think that the argument
A myslím si, že toto tvrdenie
22:24
can't be put any more eloquently than that.
nemohlo byť povedané presnejšie.
22:26
Thank you very much.
Ďakujem.
22:29
(Applause)
(Potlesk)
22:32
Translated by barbora gecseova
Reviewed by Lenka Mihalkova

▲Back to top

About the speaker:

Steven Pinker - Psychologist
Steven Pinker questions the very nature of our thoughts -- the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest.

Why you should listen

Steven Pinker's books have been like bombs tossed into the eternal nature-versus-nurture debate. Pinker asserts that not only are human minds predisposed to certain kinds of learning, such as language, but that from birth our minds -- the patterns in which our brain cells fire -- predispose us each to think and behave differently.

His deep studies of language have led him to insights into the way that humans form thoughts and engage our world. He argues that humans have evolved to share a faculty for language, the same way a spider evolved to spin a web. We aren't born with “blank slates” to be shaped entirely by our parents and environment, he argues in books including The Language Instinct; How the Mind Works; and The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature.

Time magazine named Pinker one of the 100 most influential people in the world in 2004. His book The Stuff of Thought was previewed at TEDGlobal 2005. His 2012 book The Better Angels of Our Nature looks at our notion of violence.

For the BBC, he picks his Desert Island Discs >>

More profile about the speaker
Steven Pinker | Speaker | TED.com