English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2003

Steven Pinker: Human nature and the blank slate

Steven Pinker over het onbeschreven blad

Filmed
Views 1,059,656

In zijn boek 'het onbeschreven blad' (of 'Tabula Rasa') stelt Steven Pinker dat iedere mens ter wereld komt met een aantal aangeboren eigenschappen. In deze presentatie licht hij zijn stelling toe, en verklaart waarom sommige mensen zich er erg ongemakkelijk bij voelden.

- Psychologist
Steven Pinker questions the very nature of our thoughts -- the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest. Full bio

A year ago, I spoke to you about a book
Een jaar geleden heb ik jullie verteld over een boek
00:18
that I was just in the process of completing,
waaraan ik toen de laatste hand legde.
00:22
that has come out in the interim, and I would like to talk to you today
Ondertussen is het uitgekomen en ik zou jullie vandaag willen vertellen
00:25
about some of the controversies that that book inspired.
over de weerstand die het boek opwekte.
00:28
The book is called "The Blank Slate,"
De titel van jet boek is: "Het onbeschreven blad" en is
00:32
based on the popular idea
gebaseerd op het populaire idee
00:34
that the human mind is a blank slate,
dat het menselijk brein een onbeschreven blad is
00:36
and that all of its structure comes from
en dat alle structuur erin afkomstig is van
00:38
socialization, culture, parenting, experience.
socialisatie, cultuur, ouderschap, ervaring.
00:41
The "blank slate" was an influential idea in the 20th century.
Het 'onbeschreven blad'-idee was invloedrijk in de 20e eeuw.
00:45
Here are a few quotes indicating that:
Hier een aantal uitspraken die daarop wijzen:
00:49
"Man has no nature," from the historian
"De mens heeft geen natuur" van de geschiedkundige
00:52
Jose Ortega y Gasset;
Jose Ortega y Gasset;
00:54
"Man has no instincts," from the
"De mens heeft geen instincten" van
00:56
anthropologist Ashley Montagu;
de antropoloog Ashley Montagu;
00:58
"The human brain is capable of a full range of behaviors
"Het menselijk brein beschikt over alle gedragingen
01:00
and predisposed to none," from the late scientist Stephen Jay Gould.
en is voor geen enkele voorbestemd" van wijlen wetenschapper Stephen Jay Gould.
01:03
There are a number of reasons to doubt that the human mind
Er zijn een aantal redenen om te betwijfelen dat het brein
01:08
is a blank slate,
een onbeschreven blad is
01:10
and some of them just come from common sense.
en sommige worden gewoon ingegeven door gezond verstand.
01:12
As many people have told me over the years,
Zoals vele mensen me door de jaren heen vertelden,
01:14
anyone who's had more than one child
iedereen die meer dan één kind heeft,
01:17
knows that kids come into the world
weet dat kinderen op de wereld komen
01:19
with certain temperaments and talents;
met bepaalde temperamenten en talenten.
01:22
it doesn't all come from the outside.
Het komt niet allemaal van buitenaf.
01:24
Oh, and anyone who
En iedereen die
01:27
has both a child and a house pet
zowel een kind als een huisdier heeft,
01:29
has surely noticed that the child, exposed to speech,
heeft zeker al gemerkt dat het kind, blootgesteld aan spraak,
01:32
will acquire a human language,
een menselijke taal zal leren,
01:34
whereas the house pet won't,
terwijl het huisdier dat niet zal doen,
01:36
presumably because of some innate different between them.
waarschijnlijk vanwege bepaalde aangeboren verschillen tussen hen.
01:38
And anyone who's ever been
Iedereen die ooit een heteroseksuele
01:41
in a heterosexual relationship knows that
relatie heeft gehad, weet dat het brein van
01:43
the minds of men and the minds of women are not indistinguishable.
mannen en vrouwen niet helemaal hetzelfde werken.
01:45
There are also, I think,
Er zijn ook, denk ik,
01:49
increasing results from
steeds meer resultaten van de wetenschappelijke
01:51
the scientific study of humans
studie over mensen die bewijzen dat we
01:53
that, indeed, we're not born blank slates.
inderdaad niet met een onbeschreven blad geboren worden.
01:55
One of them, from anthropology,
Eén van deze studies, uit de antropologie, is
01:58
is the study of human universals.
de studie over het menselijke gemeengoed.
02:01
If you've ever taken anthropology, you know that it's a --
Als je ooit antropologie gevolgd hebt, weet je dat het
02:03
kind of an occupational
een soort beroepsplezier is van
02:05
pleasure of anthropologists to show
antropologen om te wijzen op
02:07
how exotic other cultures can be,
hoe exotisch andere culturen kunnen zijn,
02:09
and that there are places out there where, supposedly,
en dat er plaatsen zijn waar alles zogezegd
02:12
everything is the opposite to the way it is here.
het tegenovergestelde is van hier.
02:14
But if you instead
Maar als je in plaats van naar de verschillen,
02:17
look at what is common to the world's cultures,
naar de overeenkomsten tussen culturen in de wereld kijkt,
02:19
you find that there is an enormously rich set
zie je dat er een enorm uitgebreide set
02:23
of behaviors and emotions
van gedragingen, emoties en opvattingen
02:25
and ways of construing the world
over de wereld bestaan, die we
02:28
that can be found in all of the world's 6,000-odd cultures.
in alle 6000-en-nog-wat culturen van de wereld terugvinden.
02:30
The anthropologist Donald Brown has tried to list them all,
De antropoloog Donald Brown heeft getracht ze allemaal
02:34
and they range from aesthetics,
te benoemen, en ze variëren van esthetica,
02:37
affection and age statuses
affectie en leeftijdsgroepen
02:39
all the way down to weaning, weapons, weather,
helemaal tot spenen, wapens, weer,
02:42
attempts to control, the color white
pogingen tot controle, de kleur 'wit'
02:45
and a worldview.
en een wereldbeeld.
02:47
Also, genetics and neuroscience
Ook genetica en neurowetenschappen
02:49
are increasingly showing that the brain
tonen steeds meer aan dat het brein
02:51
is intricately structured.
heel ingewikkeld in elkaar zit.
02:53
This is a recent study by the neurobiologist Paul Thompson
Dit is een recent onderzoek door neurobioloog
02:56
and his colleagues in which they --
Paul Thompson en zijn collega's, waarbij ze --
02:58
using MRI --
gebruik makend van MRI --
03:00
measured the distribution of gray matter --
de verspreiding van grijze cellen meten --
03:02
that is, the outer layer of the cortex --
oftewel de buitenste laag van de cortex --
03:05
in a large sample of pairs of people.
in een grote steekproef van menselijke duo's.
03:08
They coded correlations in the thickness
Ze duidden de correlaties in de dikte van
03:11
of gray matter in different parts of the brain
de grijze cellen in verschillende delen
03:15
using a false color scheme, in which
van de hersenen aan met een aangepast kleurenschema,
03:17
no difference is coded as purple,
waarbij 'geen verschil' in paars wordt weergegeven,
03:20
and any color other than purple indicates
en elke kleur anders dan paars
03:23
a statistically significant correlation.
een statistisch significante correlatie aanduidt.
03:25
Well, this is what happens when you pair people up at random.
Nu, dit is wat je ziet als een duo uit twee willekeurige mensen bestaat.
03:27
By definition, two people picked at random
Per definitie kunnen twee willekeurige personen
03:30
can't have correlations in the distribution
geen correlaties vertonen in de verdeling van
03:33
of gray matter in the cortex.
grijze cellen in de cortex.
03:35
This is what happens in people who share
Dit is wat je ziet bij twee mensen die de helft
03:38
half of their DNA -- fraternal twins.
van hun DNA delen -- twee-eiige tweelingen.
03:41
And as you can see, large amounts of the brain
Zoals je ziet zijn grote delen van de hersenen
03:44
are not purple, showing that if one person
niet paars gekleurd, wat betekent dat als de ene
03:46
has a thicker bit of cortex
een ietwat dikkere cortex heeft in dat deel,
03:49
in that region, so does his fraternal twin.
de andere helft van de twee-eiige tweeling dat ook heeft.
03:52
And here's what happens if you
Dit zie je als je een duo samenstelt
03:55
get a pair of people who share all their DNA --
van mensen die hun volledige DNA delen --
03:59
namely, clones or identical twins.
namelijk klonen of eeneiige tweelingen.
04:01
And you can see huge areas of cortex where there are
Je ziet grote delen van de cortex waar er duidelijke correlaties
04:04
massive correlations in the distribution of gray matter.
zijn in de verspreiding van grijze cellen.
04:08
Now, these aren't just
Nu, dit zijn niet alleen
04:11
differences in anatomy,
verschillen in anatomie,
04:13
like the shape of your ear lobes,
zoals de vorm van je oorlelletjes,
04:15
but they have consequences in thought and behavior
maar ze hebben ook gevolgen voor denkpatronen en gedrag
04:17
that are well illustrated in this famous cartoon by Charles Addams:
die goed geïllustreerd worden in deze bekende spotprent van Charles Addams:
04:21
"Separated at birth, the Mallifert twins meet accidentally."
"Van elkaar gescheiden bij hun geboorte, ontmoet de Mallifert tweeling elkaar toevallig."
04:25
As you can see, there are two inventors
Zoals je ziet, zitten er twee uitvinders
04:30
with identical contraptions in their lap, meeting
met identieke uitvindingen op hun schoot te wachten
04:32
in the waiting room of a patent attorney.
in de wachtzaal van een octrooibureau.
04:34
Now, the cartoon is not such an exaggeration, because
Nu, de spotprent is niet echt overdreven, want
04:36
studies of identical twins who were separated at birth
studies over eeneiige tweelingen die gescheiden werden
04:39
and then tested in adulthood
bij de geboorte en dan getest als volwassenen
04:42
show that they have astonishing similarities.
tonen aan dat ze verbazingwekkende gelijkenissen vertonen.
04:44
And this happens in every pair of identical twins
Dit gebeurt bij elke eeneiige tweeling, bij geboorte gescheiden,
04:47
separated at birth ever studied --
die ooit onderzocht werd --
04:50
but much less so with fraternal twins separated at birth.
maar veel minder bij twee-eiige tweelingen die gescheiden werden.
04:52
My favorite example is a pair of twins,
Mijn favoriete voorbeeld is een tweeling van wie
04:55
one of whom was brought up
één grootgebracht werd als
04:58
as a Catholic in a Nazi family in Germany,
katholiek in een nazifamilie in Duitsland,
05:00
the other brought up in a Jewish family in Trinidad.
en de andere in een joodse familie in Trinidad.
05:04
When they walked into the lab in Minnesota,
Toen ze het laboratorium in Minnesota binnen wandelden,
05:08
they were wearing identical navy blue shirts with epaulettes;
droegen ze identieke marineblauwe truien met epauletten,
05:10
both of them liked to dip buttered toast in coffee,
ze doopten beiden graag hun beboterde toast in koffie,
05:13
both of them kept rubber bands around their wrists,
ze droegen beiden rubberen armbanden,
05:16
both of them flushed the toilet before using it as well as after,
beiden trokken de wc door zowel vóór als na het gebruik,
05:20
and both of them liked to surprise people
en beiden hielden ervan mensen te verrassen
05:23
by sneezing in crowded elevators to watch them jump.
door in een drukke lift te niezen en hen te zien opzij springen.
05:26
Now --
Nu -- het verhaal
05:30
the story might seem to good to be true,
lijkt misschien te mooi om waar te zijn,
05:32
but when you administer
maar als je een hele batterij
05:34
batteries of psychological tests,
psychologische tests op hen loslaat,
05:36
you get the same results -- namely,
krijg je dezelfde resultaten -- namelijk,
05:39
identical twins separated at birth show
eeneiige tweelingen gescheiden bij geboorte
05:41
quite astonishing similarities.
vertonen verbazingwekkende gelijkenissen.
05:43
Now, given both the common sense
Dus, aangezien zowel het gezond verstand
05:45
and scientific data
en de wetenschappelijke gegevens, de leer
05:47
calling the doctrine of the blank slate into question,
van 'het onbeschreven blad' in vraag stellen,
05:49
why should it have been such an appealing notion?
waarom was die theorie dan zo aanlokkelijk?
05:51
Well, there are a number of political reasons why people have found it congenial.
Er zijn een aantal politieke redenen waarom mensen het een aardig idee vonden.
05:54
The foremost is that if we're blank slates,
De belangrijkste is dat als we van een onbeschreven blad uitgaan,
05:57
then, by definition, we are equal,
we per definitie gelijk zijn,
06:00
because zero equals zero equals zero.
omdat nul gelijk is aan nul, gelijk is aan nul, ...
06:02
But if something is written on the slate,
Maar, als er al iets op geschreven staat,
06:05
then some people could have more of it than others,
zouden sommigen beter kunnen zijn dan anderen
06:07
and according to this line of thinking, that would justify
en volgens deze manier van denken
06:09
discrimination and inequality.
zou dat discriminatie en ongelijkheid rechtvaardigen.
06:11
Another political fear of human nature
Een andere politieke angst voor de menselijke natuur is dat
06:14
is that if we are blank slates,
als we van een onbeschreven blad vertrekken,
06:17
we can perfect mankind --
we de mens kunnen perfectioneren --
06:19
the age-old dream of the perfectibility of our species
de eeuwenoude droom van de volmaaktheid van onze soort
06:21
through social engineering.
door middel van 'social engineering'.
06:24
Whereas, if we're born with certain instincts,
Maar als we met bepaalde instincten geboren worden,
06:26
then perhaps some of them might condemn us
kunnen sommige instincten leiden tot
06:28
to selfishness, prejudice and violence.
egoïsme, vooroordelen en gewelddadigheid.
06:30
Well, in the book, I argue that these are, in fact, non sequiturs.
In het boek stel ik dat dit eigenlijk foute gevolgtrekkingen zijn.
06:34
And just to make a long story short:
Om een lang verhaal kort te maken:
06:38
first of all, the concept of fairness
ten eerste, het concept van eerlijkheid
06:40
is not the same as the concept of sameness.
is niet hetzelfde als het concept van gelijkheid.
06:42
And so when Thomas Jefferson wrote
Toen Thomas Jefferson in de
06:45
in the Declaration of Independence,
Onafhankelijkheidsverklaring schreef:
06:47
"We hold these truths to be self-evident,
"We beschouwen de waarheden
06:49
that all men are created equal,"
dat iedereen gelijk geschapen is als evident,"
06:51
he did not mean "We hold these truths to be self-evident,
bedoelde hij niet: "We beschouwen deze
06:54
that all men are clones."
waarheden als evident, dat iedereen een kloon is."
06:56
Rather, that all men are equal in terms of their rights,
Maar eerder dat iedereen gelijk is op vlak van zijn rechten
06:59
and that every person ought to be treated
en dat ieder persoon behandeld moet worden
07:02
as an individual, and not prejudged
als een individu en niet bevooroordeeld
07:05
by the statistics of particular groups
mag worden vanwege statistieken over
07:07
that they may belong to.
bepaalde groepen waartoe hij behoort.
07:09
Also, even if we were born
Ook, zelfs als we geboren worden met
07:12
with certain ignoble motives,
bepaalde oneerbare motieven,
07:14
they don't automatically lead to ignoble behavior.
leiden ze niet automatisch tot oneerbaar gedrag.
07:16
That is because the human mind
Dat is omdat het menselijk brein
07:19
is a complex system with many parts,
een complex systeem is met vele onderdelen,
07:21
and some of them can inhibit others.
waarvan sommige andere kunnen onderdrukken.
07:23
For example, there's excellent reason to believe
Bijvoorbeeld, er zijn erg goede redenen om aan te nemen
07:26
that virtually all humans are born with a moral sense,
dat vrijwel alle mensen geboren worden met een moreel besef
07:29
and that we have cognitive abilities that allow us
en dat we cognitieve vaardigheden hebben die ons toestaan
07:33
to profit from the lessons of history.
lessen te trekken uit de geschiedenis.
07:36
So even if people did have impulses
Dus, ook al neigen mensen soms
07:38
towards selfishness or greed,
naar zelfzucht of hebzucht, zijn dit
07:40
that's not the only thing in the skull,
niet de enige dingen onder hun schedeldak
07:42
and there are other parts of the mind that can counteract them.
en zijn er andere delen van het brein die ze tegenwerken.
07:44
In the book, I
In het boek
07:47
go over controversies such as this one,
behandel ik controverses zoals deze
07:49
and a number of other hot buttons,
en een aantal andere hete hangijzers,
07:51
hot zones, Chernobyls, third rails, and so on --
licht ontvlambaarheden, Tsjernobyl, hoogspanningen, enzovoorts,
07:54
including the arts, cloning, crime,
waaronder kunst, klonen, misdaad,
07:57
free will, education, evolution,
vrije wil, opleiding, evolutie
07:59
gender differences, God, homosexuality,
geslachtsverschillen, God, homoseksualiteit,
08:01
infanticide, inequality, Marxism, morality,
kindermoord, ongelijkheid, Marxisme, moraliteit,
08:04
Nazism, parenting, politics,
nazisme, ouderschap, politiek,
08:06
race, rape, religion, resource depletion,
ras, religie, grondstofuitputting,
08:08
social engineering, technological risk and war.
social engineering, technologische risico's en oorlog.
08:10
And needless to say, there were certain risks
Onnodig te vermelden dat er bepaalde risico's
08:13
in taking on these subjects.
verbonden waren aan het behandelen van deze onderwerpen.
08:15
When I wrote a first draft of the book,
Toen ik een eerste versie van het boek had geschreven,
08:19
I circulated it to a number of colleagues for comments,
gaf ik het aan een aantal collega's voor opmerkingen,
08:22
and here are some of
en hier zijn enkele van
08:24
the reactions that I got:
de reacties die ik kreeg:
08:27
"Better get a security camera for your house."
"Installeer maar vast een bewakingscamera voor je deur."
08:29
"Don't expect to get any more awards, job offers
"Verwacht niet om nog prijzen, werkaanbiedingen
08:33
or positions in scholarly societies."
of posities in academische omgevingen te krijgen."
08:36
"Tell your publisher not to list your hometown
"Vraag je uitgever om je thuisstad
08:39
in your author bio."
niet in je auteursbiografie te vernoemen."
08:41
"Do you have tenure?"
"Ben je vast benoemd?"
08:44
(Laughter)
(Gelach)
08:46
Well, the book came out in October,
Het boek verscheen in oktober
08:48
and nothing terrible has happened.
en er is niets verschrikkelijks gebeurd.
08:50
I -- I like --
Ik -- Ik zou --
08:55
There was indeed reason to be nervous,
Er waren inderdaad redenen om nerveus te zijn
08:58
and there were moments in which I did feel nervous,
er bij momenten was ik dat ook.
09:00
knowing the history
Met de verhalen in het achterhoofd
09:02
of what has happened to people
van wat er gebeurde met mensen
09:04
who've taken controversial stands
die controversiële standpunten innamen
09:06
or discovered disquieting findings
of verontrustende dingen ontdekten
09:08
in the behavioral sciences.
in de gedragswetenschappen.
09:11
There are many cases, some of which I talk about in the book,
Er zijn veel gevallen, sommige vermeld in het boek,
09:13
of people who have been slandered, called Nazis,
van mensen die slachtoffer werden van eerroof, of nazi genoemd werden,
09:16
physically assaulted, threatened with criminal prosecution
fysiek aangevallen of bedreigd met vervolging
09:20
for stumbling across or arguing
omdat ze controversiële dingen
09:23
about controversial findings.
ontdekten of bepleitten.
09:27
And you never know when you're going to
Je weet nooit wanneer je zo'n
09:30
come across one of these booby traps.
valkuil inloopt.
09:32
My favorite example is a pair of psychologists
Mijn favoriete voorbeeld is een duo van psychologen
09:34
who did research on left-handers,
die onderzoek deden naar linkshandige mensen
09:36
and published some data showing that left-handers are, on average,
en gegevens publiceerden die aantoonden dat linkshandigen, gemiddeld
09:39
more susceptible to disease, more prone to accidents
vatbaarder zijn voor ziekte, meer ongevallen
09:42
and have a shorter lifespan.
en een kortere levensduur hebben.
09:45
It's not clear, by the way, since then,
Het is trouwens sindsdien niet duidelijk
09:47
whether that is an accurate generalization,
of dat een geldige veralgemening is,
09:49
but the data at the time seemed to support that.
maar de gegevens leken dit destijds te ondersteunen.
09:52
Well, pretty soon they were barraged
Heel snel werden ze gebombardeerd
09:55
with enraged letters,
met woeste brieven,
09:57
death threats,
doodsbedreigingen,
10:00
ban on the topic in a number of scientific journals,
uitsluiting van het onderwerp in wetenschappelijke tijdschriften,
10:02
coming from irate left-handers
afkomstig van woedende linkshandigen
10:05
and their advocates,
en hun medestanders. Ze waren
10:08
and they were literally afraid to open their mail
letterlijk bang om hun post open te maken
10:10
because of the venom and vituperation
vanwege de giftige kritieken die ze
10:13
that they had inadvertently inspired.
onbedoeld hadden teweeggebracht.
10:16
Well,
Wel,
10:19
the night is young, but the book has been out
de nacht is nog jong, maar het boek is nu
10:21
for half a year,
een half jaar uit
10:23
and nothing terrible has happened.
en er is nog niets verschrikkelijks gebeurd.
10:25
None of the dire professional consequences
Geen van de vreselijke beroepsmatige gevolgen
10:27
has taken place --
is werkelijkheid geworden --
10:29
I haven't been
Ik ben niet verbannen
10:31
exiled from the city of Cambridge.
uit Cambridge.
10:33
But what I wanted to talk about
Maar ik wilde het hebben over
10:36
are two of these hot buttons
twee van deze hete hangijzers
10:38
that have aroused the strongest response
die de meeste ophef veroorzaakten
10:41
in the 80-odd reviews
in de 80-en-nog-wat reviews
10:45
that The Blank Slate has received.
die 'Het onbeschreven blad' heeft gekregen.
10:47
I'll just put that list up for a few seconds,
Ik zal die lijst nog even tonen
10:50
and see if you can guess which two
en zien of je kan raden welke twee dat waren
10:53
-- I would estimate that probably two of these topics
-- ik schat dat ongeveer twee van deze onderwerpen
10:55
inspired probably 90 percent
ongeveer 90 percent
10:57
of the reaction in the various reviews
van de reacties besloeg in de verschillende reviews
11:00
and radio interviews.
en radio-interviews.
11:03
It's not violence and war,
Het zijn niet geweld en oorlog,
11:05
it's not race, it's not gender,
het is niet ras, niet geslacht,
11:07
it's not Marxism, it's not Nazism.
niet marxisme of nazisme.
11:09
They are: the arts and parenting.
Het zijn: kunst en ouderschap.
11:12
(Laughter)
(Gelach)
11:15
So let me tell you what
Ik vertel jullie wat precies
11:17
aroused such irate responses,
deze woedende reacties veroorzaakte
11:19
and I'll let you decide if whether they --
en ik zal jullie laten beslissen of
11:21
the claims are really that outrageous.
de beweringen echt zo buitensporig zijn.
11:24
Let me start with the arts.
Laat ik beginnen met kunst.
11:26
I note that among the long list of human universals
Het valt me op dat in de lijst van menselijk gemeengoed
11:29
that I presented a few slides ago
die ik enkele slides geleden presenteerde
11:31
are art.
ook kunst staat.
11:34
There is no society ever discovered
Er is nooit een beschaving ontdekt zelfs niet in de meest
11:36
in the remotest corner of the world that has not had something
afgelegen delen van de wereld die niet beschikte over iets
11:39
that we would consider the arts.
wat we als kunst kunnen beschouwen.
11:42
Visual arts -- decoration of surfaces and bodies --
Visuele kunst -- decoratie van oppervlakken en lichamen --
11:46
appears to be a human universal.
lijkt menselijk gemeengoed te zijn.
11:48
The telling of stories, music,
Het vertellen van verhalen, muziekmaken,
11:50
dance, poetry -- found in all cultures,
dans, poëzie -- worden in alle culturen gevonden,
11:52
and many of the motifs and themes
en vele motieven en thema's
11:55
that
die
11:58
give us pleasure in the arts
ons plezier geven in kunst
12:01
can be found in all human societies:
worden in alle menselijke beschavingen gevonden:
12:03
a preference for symmetrical forms,
een voorkeur voor symmetrische vormen,
12:07
the use of repetition and variation,
het gebruik van herhaling en variatie,
12:10
even things as specific as the fact
zelfs zeer specifieke dingen zoals het feit
12:12
that in poetry all over the world,
dat in de wereldwijde poëzie
12:14
you have lines that are very close
regels om en nabij de drie seconden
12:16
to three seconds long, separated by pauses.
lang zijn, onderbroken door pauzes.
12:19
Now, on the other hand,
Nu, anderzijds,
12:22
in the second half of the 20th century,
in de tweede helft van de 20ste eeuw,
12:24
the arts are frequently said to be in decline.
wordt dikwijls gezegd dat kunst een neerwaartse trend kende.
12:26
And I have a collection,
Ik heb een collectie van ongeveer
12:29
probably 10 or 15 headlines, from highbrow magazines
10 à 15 koppen uit hoogstaande tijdschriften
12:31
deploring the fact that
waarin men betreurt dat
12:34
the arts are in decline in our time.
vandaag de dag kunst achteruit gaat.
12:36
I'll give you a couple of representative quotes:
Ik noem een aantal representatieve uitlatingen:
12:39
"We can assert with some confidence that our own period is
"We kunnen met behoorlijk vertrouwen stellen
12:42
one of decline, that the standards of culture are lower
dat onze eigen periode er een is van achteruitgang, dat de culturele normen
12:44
than they were 50 years ago, and that the evidences of this decline
lager liggen dan 50 jaar geleden en dat de tekenen van deze achteruitgang
12:47
are visible in every department of human activity."
zichtbaar zijn in elk aspect van de menselijke activiteit."
12:50
That's a quote from T. S. Eliot, a little more than 50 years ago.
Dat is een uitspraak van T.S.Eliot, iets meer dan 50 jaar geleden.
12:53
And a more recent one:
Een iets recentere uitspraak:
12:56
"The possibility of sustaining high culture in our time
"De mogelijkheid tot het hoog houden van
12:58
is becoming increasing problematical.
de cultuur wordt vandaag de dag steeds moeilijker.
13:00
Serious book stores are losing their franchise,
Goede boekenwinkels verliezen hun franchise,
13:03
nonprofit theaters are surviving primarily
theaterstichtingen overleven voornamelijk
13:05
by commercializing their repertory,
door hun repertoire te commercialiseren,
13:07
symphony orchestras are diluting their programs,
symfonieorkesten slanken hun programma's af,
13:09
public television is increasing its dependence
de publieke omroep verhoogt zijn afhankelijkheid
13:11
on reruns of British sitcoms,
van herhalingen van Britse sitcoms,
13:13
classical radio stations are dwindling,
klassieke radiostations verdwijnen,
13:16
museums are resorting to blockbuster shows, dance is dying."
musea moeten terugvallen op blockbuster-vertoningen, dans sterft uit."
13:18
That's from Robert Brustein,
Deze is van Robert Brustein,
13:20
the famous drama critic and director,
de bekende theatercriticus en regisseur,
13:22
in The New Republic about five years ago.
in The New Republic ongeveer vijf jaar geleden.
13:25
Well, in fact, the arts are not in decline.
Eigenlijk gaan de kunsten helemaal niet achteruit.
13:28
I don't think this will as a surprise to anyone in this room,
Ik denk dat dit iedereen in de zaal zal verbazen,
13:31
but by any standard
maar volgens eender welke norm
13:34
they have never been flourishing
hebben ze nooit eerder
13:36
to a greater extent.
zo gebloeid.
13:38
There are, of course, entirely new art forms
Er zijn natuurlijk compleet nieuwe kunstvormen
13:40
and new media, many of which you've heard
en nieuwe media, waar jullie de laatste dagen
13:43
over these few days.
veel over gehoord hebben.
13:45
By any economic standard,
Volgens eender welke economische norm
13:48
the demand for art of all forms
rijst de vraag naar kunst in allerlei vormen
13:50
is skyrocketing,
de pan uit,
13:53
as you can tell from the price of opera tickets,
zoals je kunt zien aan de prijs van operakaartjes,
13:55
by the number of books sold,
het aantal verkochte boeken,
13:57
by the number of books published,
het aantal gepubliceerde boeken,
13:59
the number of musical titles released,
het aantal uitgebrachte muzieknummers,
14:01
the number of new albums and so on.
het aantal nieuwe albums enzoverder.
14:04
The only grain of truth to this
De enige zweem van waarheid in de
14:07
complaint that the arts are in decline
klaagzang dat kunst achteruit gaat,
14:09
come from three spheres.
komt van drie kanten.
14:11
One of them is in elite art since the 1930s --
Eén van hen is de elitekunst sinds de jaren 1930 --
14:15
say, the kinds of works performed
zeg maar het type werken zoals uitgevoerd
14:18
by major symphony orchestras,
door grote symfonieorkesten
14:20
where most of the repertory is before 1930,
waarvan het repertoire meestal van vóór 1930 stamt
14:22
or the works shown in
of de werken tentoongesteld in
14:26
major galleries and prestigious museums.
grote galerijen en prestigieuze musea.
14:28
In literary criticism and analysis,
In de literatuurkritiek en analyse,
14:32
probably 40 or 50 years ago,
ongeveer 40 of 50 jaar geleden,
14:34
literary critics were a kind of cultural hero;
waren literatuurcritici een soort culturele helden.
14:36
now they're kind of a national joke.
Nu zijn ze een soort nationale flop.
14:39
And the humanities and arts programs
De geesteswetenschappelijke en kunstprogramma's
14:41
in the universities, which by many measures,
van universiteiten, die volgens vele maatstaven,
14:44
indeed are in decline.
daadwerkelijk een achteruitgang kennen.
14:46
Students are staying away in droves,
Studenten blijven massaal weg,
14:48
universities are disinvesting
universiteiten krimpen
14:50
in the arts and humanities.
in de kunsten en geesteswetenschappen.
14:52
Well, here's a diagnosis.
Hier is een diagnose.
14:54
They didn't ask me, but by their own admission,
Ze hebben het me niet gevraagd maar zelf geven ze toe
14:57
they need all the help that they can get.
dat ze alle hulp kunnen gebruiken.
14:59
And I would like to suggest that it's not a coincidence
Ik zou willen suggereren dat het geen toeval is
15:02
that this supposed decline
dat deze zogezegde achteruitgang
15:04
in the elite arts and criticism
in de elitekunsten en kunstkritiek
15:06
occurred in the same point in history in which
gelijktijdig gebeurde met
15:09
there was a widespread denial of human nature.
de wijdverbreide ontkenning van de menselijke natuur.
15:11
A famous quotation can be found --
Een bekende uitspraak vind je --
15:14
if you look on the web, you can find it in
als je op het web zoekt,
15:16
literally scores
in de literatuur van
15:18
of English core syllabuses --
Engelse basiscursussen --
15:20
"In or about December 1910,
"Op of rond december 1910
15:23
human nature changed."
veranderde de menselijke natuur."
15:26
A paraphrase of a quote by Virginia Woolf,
Een parafrase van een uitspraak van Virginia Wolff/
15:28
and there's some debate
Er bestaat onenigheid
15:31
as to what she actually meant by that.
over wat ze daarmee eigenlijk bedoelde.
15:33
But it's very clear, looking at these syllabuses,
Maar het is overduidelijk in deze cursussen,
15:35
that -- it's used now
dat het nu gebruikt wordt
15:37
as a way of saying that all forms
als een manier om te zeggen dat alle
15:39
of appreciation of art
kunstvormen en waardering daarvan
15:43
that were in place for centuries, or millennia,
die eeuwenlang of zelfs millennia bestonden,
15:45
in the 20th century were discarded.
overboord werden gegooid in de 20ste eeuw.
15:49
The beauty and pleasure in art --
De schoonheid van en het plezier in kunst --
15:52
probably a human universal --
waarschijnlijk een menselijk gemeengoed --
15:54
were -- began to be considered saccharine,
begonnen beschouwd te worden
15:56
or kitsch, or commercial.
als suiker, of kitsch, of commercieel.
15:58
Barnett Newman had a famous quote that "the impulse of modern art
Barnett Newman had de bekende uitspraak dat de drijfveer
16:01
is the desire to destroy beauty" --
van moderne kunst is om schoonheid te vernietigen,
16:04
which was considered bourgeois or tacky.
omdat die als bourgeois of smaakloos beschouwd wordt.
16:07
And here's just one example.
Om maar een voorbeeld te noemen.
16:10
I mean, this is perhaps a representative example
Ik bedoel, dit is misschien een representatief voorbeeld
16:12
of the visual depiction of the female form
van de visuele uitbeelding van de vrouwelijke vorm
16:15
in the 15th century;
in de 15de eeuw;
16:18
here is a representative example
hier is een representatief voorbeeld van
16:20
of the depiction of the female form in the 20th century.
de uitbeelding van de vrouwelijke vorm in de 20ste eeuw.
16:22
And, as you can see, there -- something has changed
Zoals je ziet, is er iets veranderd
16:26
in the way the elite arts
in de manier waarop de elitekunsten
16:28
appeal to the senses.
de zintuigen aanspreken.
16:30
Indeed, in movements of modernism
In modernistische stromingen
16:32
and post-modernism,
en postmodernisme
16:34
there was visual art without beauty,
was er visuele kunst zonder schoonheid,
16:36
literature without narrative and plot,
literatuur zonder verhaal of ontknoping,
16:38
poetry without meter and rhyme,
poëzie zonder ritme of rijm,
16:40
architecture and planning without ornament,
architectuur en planning zonder versiering,
16:42
human scale, green space and natural light,
menselijke dimensie, groene ruimte of natuurlijk licht,
16:44
music without melody and rhythm,
muziek zonder melodie of ritme,
16:47
and criticism without clarity,
en kunstkritiek zonder duidelijkheid,
16:49
attention to aesthetics and insight into the human condition.
aandacht voor esthetica of inzicht in de menselijke toestand.
16:51
(Laughter)
(Gelach)
16:54
Let me give just you an example to back up that last statement.
Laat ik jullie een voorbeeld geven om dit laatste te onderbouwen.
16:56
But here, there -- one of the most famous literary
Eén van de bekendste Engelse
16:59
English scholars of our time
literatuurkenners van deze tijd
17:01
is the Berkeley professor,
is de Berkeley professor,
17:03
Judith Butler.
Judith Butler.
17:05
And here is an example of
Hier is een voorbeeld van
17:07
one of her analyses:
een van haar analyses:
17:09
"The move from a structuralist account in which capital
"De verschuiving van een structuralistisch verhaal waarin kapitaal
17:12
is understood to structure social relations
structuur geeft aan sociale relaties
17:14
in relatively homologous ways
op relatief homologe manieren naar een zicht
17:16
to a view of hegemony in which power relations are subject to repetition,
op hegemonie waarin machtsrelaties onderworpen zijn aan herhaling,
17:18
convergence and rearticulation
samenloop en herformulering
17:21
brought the question of temporality into the thinking of structure,
bracht de vraag van tijdelijkheid in het denken rond structuur,
17:23
and marked a shift from the form of Althusserian theory
en markeerde een transitie van de vorm van Athusserische theorie
17:26
that takes structural totalities as theoretical objects ..."
die structurele totaliteiten als theoretische objecten beschouwt ..."
17:28
Well, you get the idea.
Je begrijpt het wel.
17:31
By the way, this is one sentence --
Tussen haakjes: dit is één zin,
17:34
you can actually parse it.
je kunt hem echt analyseren.
17:36
Well, the argument in "The Blank Slate"
De stelling in 'Het onbeschreven blad'
17:40
was that elite art and criticism
was dat elitekunsten en kunstkritiek
17:42
in the 20th century,
in de 20ste eeuw,
17:44
although not the arts in general,
maar niet kunst in het algemeen,
17:46
have disdained beauty, pleasure,
minachting hadden voor schoonheid,
17:48
clarity, insight and style.
plezier, duidelijkheid, inzicht en stijl.
17:50
People are staying away from elite art and criticism.
Mensen blijven weg van elitekunst en kunstkritiek.
17:53
What a puzzle -- I wonder why.
Wat vreemd toch --- ik vraag me af waarom?
17:57
Well, this turned out to be probably
Dit bleek de waarschijnlijk meest
18:00
the most controversial claim in the book.
controversiële stelling in het boek.
18:02
Someone asked me whether I stuck it in
Iemand vroeg me of ik ze erin had gestopt
18:04
in order to deflect ire
om de woede af te leiden
18:06
from discussions of gender and Nazism
van discussies over geslacht en nazisme
18:09
and race and so on. I won't comment on that.
en rassen enzovoort. Ik zal hier niet op reageren.
18:12
But it certainly inspired
Maar het leidde ongetwijfeld tot
18:16
an energetic reaction
een energieke reactie van
18:19
from many university professors.
vele professoren.
18:22
Well, the other hot button is parenting.
Het andere hangijzer is ouderschap.
18:25
And the starting point is the -- for that discussion
Het startpunt voor deze discussie
18:28
was the fact that we have all
was het feit dat we allemaal
18:31
been subject to the advice
onderworpen zijn geweest aan het advies van
18:33
of the parenting industrial complex.
de 'ouderschapsindustrie'.
18:35
Now, here is -- here is a
Hier is een
18:38
representative quote from a besieged mother:
representatieve uitspraak van een verontruste moeder:
18:40
"I'm overwhelmed with parenting advice.
"Ik word overladen met ouderschapsadvies.
18:43
I'm supposed to do lots of physical activity with my kids
Ik moet veel fysieke activiteiten doen met mijn kinderen
18:45
so I can instill in them a physical fitness habit
zodat ik hen een goede fysieke conditie leer onderhouden
18:47
so they'll grow up to be healthy adults.
zodat ze gezonde volwassenen worden.
18:50
And I'm supposed to do all kinds of intellectual play
Ik moet allerhande intellectuele spelletjes doen
18:52
so they'll grow up smart.
zodat ze slim worden.
18:54
And there are all kinds of play -- clay for finger dexterity,
Er zijn veel spellen -- klei voor vingercoördinatie,
18:56
word games for reading success, large motor play,
woordspelletjes als leesoefening, spellen voor de grote motoriek,
18:59
small motor play. I feel like I could devote my life
voor de fijne motoriek. Ik zou mijn hele leven kunnen wijden
19:02
to figuring out what to play with my kids."
aan het uitzoeken welke spelletjes ik met mijn kinderen moet spelen."
19:04
I think anyone who's recently been a parent can sympathize
Ik denk dat iedere jonge ouder
19:07
with this mother.
meevoelt met deze moeder.
19:09
Well, here's some sobering facts about parenting.
Een aantal ontnuchterende feiten over ouderschap:
19:12
Most studies of parenting on which this advice is based
de meeste studies waarop dit advies gebaseerd is,
19:15
are useless. They're useless because they don't control
zijn waardeloos. Ze zijn waardeloos omdat ze geen rekening
19:19
for heritability. They measure some correlation
houden met erfelijkheid. Ze meten een of andere correlatie
19:22
between what the parents do, how the children turn out
tussen wat de ouders doen, hoe de kinderen zijn
19:25
and assume a causal relation:
en veronderstellen een oorzakelijk verband:
19:28
that the parenting shaped the child.
dat het ouderschap het kind gevormd heeft.
19:30
Parents who talk a lot to their kids
Ouders die veel met hun kinderen praten,
19:32
have kids who grow up to be articulate,
hebben welbespraakte kinderen,
19:34
parents who spank their kids have kids who grow up
ouders die hun kinderen billenkoek geven,
19:36
to be violent and so on.
hebben agressieve kinderen, enzovoort.
19:38
And very few of them control for the possibility
Een minderheid houdt rekening met de mogelijkheid
19:40
that parents pass on genes for --
dat ouders genen doorgeven
19:43
that increase the chances a child will be articulate
die de kans verhogen dat een kind welbespraakt
19:46
or violent and so on.
of agressief zal zijn enzovoort.
19:48
Until the studies are redone with adoptive children,
Zolang er geen dergelijke studies met adoptiekinderen gebeuren,
19:50
who provide an environment
die wel een omgeving maar niet de
19:53
but not genes to their kids,
genen voor hun kinderen voorzien,
19:55
we have no way of knowing whether these conclusions are valid.
kunnen we niet weten of deze conclusies geldig zijn.
19:57
The genetically controlled studies
Studies die rekening houden met genetica
20:00
have some sobering results.
onthullen ontnuchterende resultaten.
20:02
Remember the Mallifert twins:
Herinnert u zich de Mallifert tweeling:
20:04
separated at birth, then they meet in the patent office --
gescheiden bij de geboorte, ontmoeten ze elkaar later bij het octrooibureau --
20:06
remarkably similar.
heel erg hetzelfde.
20:09
Well, what would have happened if the Mallifert twins had grown up together?
Wat zou er gebeurd zijn als ze samen waren opgegroeid?
20:11
You might think, well, then they'd be even more similar,
Je zou denken dat ze dan nog meer op elkaar zouden lijken,
20:14
because not only would they share their genes,
omdat ze niet alleen hun genen zouden delen,
20:17
but they would also share their environment.
maar ook hun omgeving. Dat zou hen
20:19
That would make them super-similar, right?
dus als twee druppels water maken, toch?
20:22
Wrong. Identical twins, or any siblings,
Fout. Eeneiige tweelingen, of alle broers en zussen,
20:24
who are separated at birth are no less similar
die bij de geboorte gescheiden worden, lijken niet minder op elkaar
20:27
than if they had grown up together.
dan als ze samen waren opgegroeid.
20:31
Everything that happens to you in a given home
Alles wat er met je gebeurt bij jou thuis
20:33
over all of those years
gedurende al die jaren
20:35
appears to leave no permanent stamp
heeft blijkbaar geen blijvende invloed
20:37
on your personality or intellect.
op je persoonlijkheid of intellect.
20:39
A complementary finding, from a completely different methodology,
Een aanvullend resultaat, bekomen met een heel andere methode
20:42
is that adopted siblings reared together --
is dat geadopteerde broers en zussen -- het spiegelbeeld
20:45
the mirror image of identical twins reared apart,
van eeneiige tweeling die apart opgevoed worden,
20:49
they share their parents, their home,
ze delen hun ouders, hun thuis,
20:51
their neighborhood,
hun buren,
20:53
don't share their genes -- end up not similar at all.
delen geen van hun genen -- blijkbaar helemaal niet op elkaar lijken.
20:55
OK -- two different bodies of research with a similar finding.
Oké -- twee verschillende types onderzoek met gelijkaardige resultaten.
20:58
What it suggests is that children are shaped
Dit wijst erop dat kinderen niet gevormd worden
21:01
not by their parents over the long run,
door hun ouders op lange termijn,
21:03
but in part -- only in part -- by their genes,
maar gedeeltelijk -- en slechts gedeeltelijk -- door hun genen,
21:06
in part by their culture --
gedeeltelijk door hun cultuur --
21:09
the culture of the country at large
de cultuur van het hele land
21:11
and the children's own culture, namely their peer group --
en de cultuur van de kinderen zelf, namelijk hun vriendengroep --
21:13
as we heard from Jill Sobule earlier today,
zoals we vandaag al gehoord hebben van Jill Sobule,
21:15
that's what kids care about --
is dat waar kinderen echt om geven --
21:18
and, to a very large extent, larger than most people are prepared to acknowledge,
en, voor een groot gedeelte, groter dan de meeste mensen zouden willen toegeven,
21:21
by chance: chance events in the wiring of the brain in utero;
door toeval: toevalligheden bij het ontwikkelen van het brein tijdens
21:24
chance events as you live your life.
de zwangerschap; toevalligheden tijdens je leven.
21:27
So let me conclude
Dus laat ik besluiten met
21:31
with just a remark
een opmerking om terug
21:33
to bring it back to the theme of choices.
te keren naar het thema van keuzes.
21:35
I think that the sciences of human nature --
Ik denk dat de wetenschappen van de menselijke natuur --
21:38
behavioral genetics, evolutionary psychology,
gedragsgenetica, evolutionaire psychologie,
21:40
neuroscience, cognitive science --
neurowetenschappen, cognitieve wetenschappen --
21:43
are going to, increasingly in the years to come,
in de komende jaren steeds vaker verscheidene
21:45
upset various dogmas,
dogma's, carrières en diepgewortelde
21:48
careers and deeply-held political belief systems.
politieke overtuigingen zullen ontwortelen.
21:51
And that presents us with a choice.
Dat stelt ons voor een keuze.
21:54
The choice is whether certain facts about humans,
De keuze of we bepaalde feiten of onderwerpen
21:56
or topics, are to be considered taboos,
over de mens als taboes beschouwen,
21:59
forbidden knowledge, where we shouldn't go there
verboden kennis, die we niet mogen weten
22:03
because no good can come from it,
omdat het niet veel goeds betekent,
22:05
or whether we should explore them honestly.
of dat we ze eerlijk moeten verkennen.
22:07
I have my own
Ik heb mijn eigen antwoord
22:10
answer to that question,
op die vraag.
22:12
which comes from a great artist of the 19th century,
Ik leende het van een groot artiest uit de 19de eeuw,
22:14
Anton Chekhov, who said,
Anton Chekhov:
22:17
"Man will become better when you show him
"De mens zal beter worden als je hem toont
22:20
what he is like."
hoe hij is."
22:22
And I think that the argument
Ik denk dat het punt niet
22:24
can't be put any more eloquently than that.
gevatter kan gesteld worden dan dat.
22:26
Thank you very much.
Bedankt.
22:29
(Applause)
(Applaus)
22:32
Translated by Maarten Hofman
Reviewed by Erik Renes

▲Back to top

About the speaker:

Steven Pinker - Psychologist
Steven Pinker questions the very nature of our thoughts -- the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest.

Why you should listen

Steven Pinker's books have been like bombs tossed into the eternal nature-versus-nurture debate. Pinker asserts that not only are human minds predisposed to certain kinds of learning, such as language, but that from birth our minds -- the patterns in which our brain cells fire -- predispose us each to think and behave differently.

His deep studies of language have led him to insights into the way that humans form thoughts and engage our world. He argues that humans have evolved to share a faculty for language, the same way a spider evolved to spin a web. We aren't born with “blank slates” to be shaped entirely by our parents and environment, he argues in books including The Language Instinct; How the Mind Works; and The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature.

Time magazine named Pinker one of the 100 most influential people in the world in 2004. His book The Stuff of Thought was previewed at TEDGlobal 2005. His 2012 book The Better Angels of Our Nature looks at our notion of violence.

For the BBC, he picks his Desert Island Discs >>

More profile about the speaker
Steven Pinker | Speaker | TED.com