English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2003

Steven Pinker: Human nature and the blank slate

Steven Pinker face însemnări pe tabula rasa.

Filmed
Views 1,059,656

Cartea lui Steven Pinker, "Tabula Rasa", susține că toți oamenii au venit pe lume cu anumite trăsături înnăscute. Aici, Pinker iși prezintă teza, și explică de ce unii oameni au găsit-o incredibil de supăratoare.

- Psychologist
Steven Pinker questions the very nature of our thoughts -- the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest. Full bio

A year ago, I spoke to you about a book
Acum un an, v-am vorbit despre o carte
00:18
that I was just in the process of completing,
asupra căreia lucram pe vremea aceea
00:22
that has come out in the interim, and I would like to talk to you today
și care între timp a fost și publicată, dar azi aș dori să vă vorbesc
00:25
about some of the controversies that that book inspired.
despre câteva dintre controversele suscitate de acestă carte.
00:28
The book is called "The Blank Slate,"
Cartea se numeste "Tabula Rasa",
00:32
based on the popular idea
termen bazat pe ideea foarte răspândită
00:34
that the human mind is a blank slate,
că mintea umană este asemănătoare unei pagini goale
00:36
and that all of its structure comes from
și că tot conținutul ei își are originile
00:38
socialization, culture, parenting, experience.
în procesul de socializare, cultură, educația primită de la părinti, experiență.
00:41
The "blank slate" was an influential idea in the 20th century.
"Tabula Rasa" a fost o idee cu multă influență în secolul 20.
00:45
Here are a few quotes indicating that:
Vă prezint câteva citate care demonstrează acest lucru:
00:49
"Man has no nature," from the historian
"Omul nu are naturaleță," spune istoricul
00:52
Jose Ortega y Gasset;
Jose Ortega y Gasset;
00:54
"Man has no instincts," from the
"Omul nu are instincte," spune
00:56
anthropologist Ashley Montagu;
antropologul Ashley Montagu;
00:58
"The human brain is capable of a full range of behaviors
"Creierul uman este capabil de un spectru larg de comportamente
01:00
and predisposed to none," from the late scientist Stephen Jay Gould.
dar nu este predispus către niciunul," a spus răposatul om de știință Stephen Jay Gould.
01:03
There are a number of reasons to doubt that the human mind
Există diverse motive ca să ne îndoim de faptul că mintea umană
01:08
is a blank slate,
este asemănatoare unei foi goale
01:10
and some of them just come from common sense.
și unele dintre ele sunt de simplu bun simț.
01:12
As many people have told me over the years,
La fel ca multă lume care mi-a spus asta de-a lungul timpului,
01:14
anyone who's had more than one child
orișicine are mai mult de un copil
01:17
knows that kids come into the world
știe că acești copii vin pe lume
01:19
with certain temperaments and talents;
cu anumite temperamente și talente;
01:22
it doesn't all come from the outside.
nu totul vine din exterior.
01:24
Oh, and anyone who
A, și orișicine are
01:27
has both a child and a house pet
atât un copil cât și o mascotă
01:29
has surely noticed that the child, exposed to speech,
cu siguranță a remarcat că acel copil, expus vorbirii,
01:32
will acquire a human language,
va dobândi limbajul uman,
01:34
whereas the house pet won't,
în timp ce animalul nu,
01:36
presumably because of some innate different between them.
probabil datorită unei diferențe înnascute între ei.
01:38
And anyone who's ever been
Și, oricine a întreținut
01:41
in a heterosexual relationship knows that
o relație heterosexuală, știe că
01:43
the minds of men and the minds of women are not indistinguishable.
mintea barbaților nu este identică cu cea a femeilor.
01:45
There are also, I think,
Cred că există de asemenea
01:49
increasing results from
din ce în ce mai multe rezultate
01:51
the scientific study of humans
provenind din studii ştiinţifice făcute asupra oamenilor,
01:53
that, indeed, we're not born blank slates.
care arată că, într-adevar, nu ne naştem nişte tabula rasa.
01:55
One of them, from anthropology,
Unul dintre aceste studii, din domeniul antropologiei,
01:58
is the study of human universals.
este studiul lucrurilor universal valabile în fiinţa umană.
02:01
If you've ever taken anthropology, you know that it's a --
Daca aţi studiat vreodată antropologia ca şi materie,
02:03
kind of an occupational
ştiţi că există un fel de plăcere
02:05
pleasure of anthropologists to show
profesională a antropologilor să demonstreze
02:07
how exotic other cultures can be,
cât de exotice pot fi alte culturi,
02:09
and that there are places out there where, supposedly,
şi că există locuri în lumea asta unde, în teorie,
02:12
everything is the opposite to the way it is here.
totul e invers de cum este aici.
02:14
But if you instead
Dar dacă, în schimb,
02:17
look at what is common to the world's cultures,
ne uităm la ceea ce au în comun culturile lumii,
02:19
you find that there is an enormously rich set
vom vedea ca există un număr extraordinar de mare şi bogat
02:23
of behaviors and emotions
de comportamente şi emoţii
02:25
and ways of construing the world
şi moduri de a interpreta lumea
02:28
that can be found in all of the world's 6,000-odd cultures.
care se regăsesc în toate cele aproximativ 6000 de culturi ale lumii.
02:30
The anthropologist Donald Brown has tried to list them all,
Antropologul Donald Brown a încercat să enumere componentele acestui set,
02:34
and they range from aesthetics,
si lista cuprinde de la estetică,
02:37
affection and age statuses
afecţiune şi statutul social bazat pe vârstă
02:39
all the way down to weaning, weapons, weather,
până la înţărcare, arme, vreme,
02:42
attempts to control, the color white
exercitarea puterii, culoarea albă
02:45
and a worldview.
şi punctul de vedere asupra lumii.
02:47
Also, genetics and neuroscience
De asemenea, genetica şi neuroştiinţa
02:49
are increasingly showing that the brain
demonstrează din ce în ce mai des
02:51
is intricately structured.
structura complexă a creierului.
02:53
This is a recent study by the neurobiologist Paul Thompson
Într-un studiu recent, neurobiologul Paul Thompson
02:56
and his colleagues in which they --
şi colegii săi-- studiu în care au folosit
02:58
using MRI --
MRI (Magnetic Resonance Image) adică imagini prin rezonanţă magnetică--
03:00
measured the distribution of gray matter --
au măsurat distribuţia materiei cenuşii
03:02
that is, the outer layer of the cortex --
--adică stratul exterior al cortexului--
03:05
in a large sample of pairs of people.
într-un mare număr de oameni, pe perechi.
03:08
They coded correlations in the thickness
Au codificat corelaţiile cu privire la grosimea
03:11
of gray matter in different parts of the brain
materiei cenuşii din diferite părţi ale creierului,
03:15
using a false color scheme, in which
folosind o schemă de culori false, unde
03:17
no difference is coded as purple,
culoarea violetă arată că nu ai nici o diferenţă,
03:20
and any color other than purple indicates
în timp ce, orice altă culoare în afară de violet indică
03:23
a statistically significant correlation.
o corelaţie semnificativă din punct de vedere statistic.
03:25
Well, this is what happens when you pair people up at random.
Ei bine, asta e ceea ce se întâmplă când oamenii sunt puşi pe perechi în mod aleatoriu.
03:27
By definition, two people picked at random
Prin definiţie, doi oameni aleşi aleatoriu
03:30
can't have correlations in the distribution
nu pot prezenta corelaţii în distribuţia
03:33
of gray matter in the cortex.
materiei cenuşii din cortex.
03:35
This is what happens in people who share
Asta are loc în oamenii care au în comun
03:38
half of their DNA -- fraternal twins.
jumatate din ADN -- gemenii dizigotici.
03:41
And as you can see, large amounts of the brain
După cum puteţi observa, mari suprafeţe ale creierului
03:44
are not purple, showing that if one person
nu sunt de culoare violetă, ceea ce indică faptul că,
03:46
has a thicker bit of cortex
dacă o persoană are o mică porţiune din cortex mai groasă
03:49
in that region, so does his fraternal twin.
într-o anumită regiune, la fel o are şi geamănul sau bizigotic.
03:52
And here's what happens if you
Iar asta e ceea ce se întâmplă dacă
03:55
get a pair of people who share all their DNA --
avem de-a face cu o pereche de oameni care au acelaşi ADN în comun,
03:59
namely, clones or identical twins.
şi anume, clonele sau gemenii identici (monozigotici).
04:01
And you can see huge areas of cortex where there are
Şi puteţi observa zone foarte extinse ale cortexului unde există
04:04
massive correlations in the distribution of gray matter.
corelaţii enorme în distribuţia materiei cenuşii.
04:08
Now, these aren't just
Acestea nu sunt răspunzătoare
04:11
differences in anatomy,
doar de diferenţe anatomice,
04:13
like the shape of your ear lobes,
ca de exemplu forma lobilor urechii,
04:15
but they have consequences in thought and behavior
ci au urmări şi asupra gândirii şi comportamentului,
04:17
that are well illustrated in this famous cartoon by Charles Addams:
diferenţe foarte bine ilustrate în celebra caricatură a lui Charles Addams:
04:21
"Separated at birth, the Mallifert twins meet accidentally."
"Separaţi la naştere, gemenii Mallifert se întâlnesc din greşeală."
04:25
As you can see, there are two inventors
După cum vedeţi, avem doi inventatori
04:30
with identical contraptions in their lap, meeting
care ţin în braţe artilugii identice, şi care se întâlnesc
04:32
in the waiting room of a patent attorney.
în camera de aşteptare a oficiului de brevetare a invenţiilor.
04:34
Now, the cartoon is not such an exaggeration, because
Oricum, caricatura nu este o exagerare, pentru că
04:36
studies of identical twins who were separated at birth
studii asupra gemenilor identici separaţi la naştere
04:39
and then tested in adulthood
şi evaluaţi mai târziu, la maturitate,
04:42
show that they have astonishing similarities.
arată că prezintă asemănari surprinzătoare.
04:44
And this happens in every pair of identical twins
Şi acest lucru s-a întâmplat de fiecare dată, de când se studiază
04:47
separated at birth ever studied --
perechile de gemeni identici separaţi la naştere;
04:50
but much less so with fraternal twins separated at birth.
dar mult mai de puţine ori în cazul gemenilor bizigotici separaţi la naştere.
04:52
My favorite example is a pair of twins,
Exemplul meu preferat este acela al unei perechi de gemeni,
04:55
one of whom was brought up
în care unul dintrei ei a fost educat
04:58
as a Catholic in a Nazi family in Germany,
să fie catolic, într-o familie de nazişti din Germania,
05:00
the other brought up in a Jewish family in Trinidad.
iar celălalt a crescut într-o familie de evrei în Trinidad.
05:04
When they walked into the lab in Minnesota,
Când au intrat într-un laborator în Minnesota,
05:08
they were wearing identical navy blue shirts with epaulettes;
purtau cămăşi identice, bleumarin cu epoleţi,
05:10
both of them liked to dip buttered toast in coffee,
amândurora le plăcea să-şi înmoaie pâinea prăjită cu unt în cafea,
05:13
both of them kept rubber bands around their wrists,
amândoi purtau brăţări din cauciuc,
05:16
both of them flushed the toilet before using it as well as after,
amândoi trăgeau apa la toaletă atât înainte de a o folosi cât şi după,
05:20
and both of them liked to surprise people
şi amândurora le plăcea sa ia oamenii prin surprindere
05:23
by sneezing in crowded elevators to watch them jump.
strănutând în lifturi aglomerate, ca să-i vadă tresărind.
05:26
Now --
Acum
05:30
the story might seem to good to be true,
povestea ar putea să vă pară prea frumoasă ca să fie adevărată,
05:32
but when you administer
dar, când te ocupi
05:34
batteries of psychological tests,
cu o grămadă de teste psihologice,
05:36
you get the same results -- namely,
obţii aceleaşi rezultate -- şi anume că
05:39
identical twins separated at birth show
gemenii identici separaţi la naştere prezintă
05:41
quite astonishing similarities.
asemănări surprinzătoare.
05:43
Now, given both the common sense
Având în vedere că, atât bunul simţ
05:45
and scientific data
cât şi datele ştiinţifice
05:47
calling the doctrine of the blank slate into question,
pun sub semnul întrebării doctrina tabulei rasa,
05:49
why should it have been such an appealing notion?
de ce aceasta continuă să fie o noţiune atât de atrăgătoare?
05:51
Well, there are a number of political reasons why people have found it congenial.
Ei bine, există diverse motive de natură politică din cauza cărora oamenii au găsit-o pe gustul lor.
05:54
The foremost is that if we're blank slates,
Cel mai important motiv este că, dacă suntem tabula rasa,
05:57
then, by definition, we are equal,
atunci, prin definiţie, suntem egali,
06:00
because zero equals zero equals zero.
pentru că zero este egal cu zero este egal cu zero este egal cu zero.
06:02
But if something is written on the slate,
Dar dacă există deja ceva scris pe această foaie,
06:05
then some people could have more of it than others,
atunci unii oameni ar avea mai mult decât alţii,
06:07
and according to this line of thinking, that would justify
şi conform acestui fel de-a gândi, asta ar justifica
06:09
discrimination and inequality.
discriminarea şi inegalitatea.
06:11
Another political fear of human nature
O altă frică de natură politică în faţa naturaleţei umane
06:14
is that if we are blank slates,
este că, dacă suntem tabula rasa,
06:17
we can perfect mankind --
putem perfecţiona omenirea
06:19
the age-old dream of the perfectibility of our species
--acest vis străvechi al perfectibilitătii speciei noastre--
06:21
through social engineering.
cu ajutorul ingineriei sociale.
06:24
Whereas, if we're born with certain instincts,
Pe când, dacă ne naştem cu anumite instincte,
06:26
then perhaps some of them might condemn us
atunci poate unele dintre ele ne-ar putea condamna
06:28
to selfishness, prejudice and violence.
la egoism, prejudecăţi şi violenţă.
06:30
Well, in the book, I argue that these are, in fact, non sequiturs.
Ei bine, în cartea mea susţin că aceste argumente sunt non sequitur (sunt absurde, nu sunt coerente).
06:34
And just to make a long story short:
Ca să nu mai lungesc povestea:
06:38
first of all, the concept of fairness
în primul rând, conceptul de echitate
06:40
is not the same as the concept of sameness.
nu este acelaşi lucru cu conceptul de egalitate.
06:42
And so when Thomas Jefferson wrote
Ca urmare, atunci când Thomas Jefferson a scris
06:45
in the Declaration of Independence,
în Declaraţia de Independenţă:
06:47
"We hold these truths to be self-evident,
"Noi menţinem că aceste adevăruri sunt de la sine înţelese,
06:49
that all men are created equal,"
că toţi oamenii au fost creaţi egali,"
06:51
he did not mean "We hold these truths to be self-evident,
nu a vrut să spună: "Noi menţinem că aceste adevăruri sunt de la sine înţelese,
06:54
that all men are clones."
că toţi oamenii sunt clone."
06:56
Rather, that all men are equal in terms of their rights,
Ci mai degrabă, că toţi oamenii sunt egali în ceea ce priveşte drepturile pe care le au,
06:59
and that every person ought to be treated
şi că fiecare persoană ar trebui să fie tratată
07:02
as an individual, and not prejudged
ca fiind un individ aparte, şi nu judecat dinainte,
07:05
by the statistics of particular groups
pe baza statisticilor făcute asupra unui grup specific
07:07
that they may belong to.
din care acest individ ar putea să facă parte.
07:09
Also, even if we were born
De asemenea, chiar dacă ne-am născut
07:12
with certain ignoble motives,
cu anumite predispoziţii josnice,
07:14
they don't automatically lead to ignoble behavior.
acestea nu duc automat la un comportament josnic.
07:16
That is because the human mind
Şi asta, din cauză că mintea umană
07:19
is a complex system with many parts,
este un sistem complex format din mai multe părti,
07:21
and some of them can inhibit others.
iar unele dintre ele pot inhiba altele.
07:23
For example, there's excellent reason to believe
De exemplu, exista motive excelente să credem
07:26
that virtually all humans are born with a moral sense,
că practic toate fiinţele umane s-au născut cu un simţ al moralului,
07:29
and that we have cognitive abilities that allow us
şi că avem aptitudini cognitive care ne permit să tragem foloase
07:33
to profit from the lessons of history.
din lecţiile pe care ni le oferă istoria.
07:36
So even if people did have impulses
Deci, chiar dacă oamenii au într-adevăr impulsuri
07:38
towards selfishness or greed,
egoiste sau către lăcomie,
07:40
that's not the only thing in the skull,
acestea nu sunt singurele prezente,
07:42
and there are other parts of the mind that can counteract them.
există alte părţi ale mintii care pot să le contracareze.
07:44
In the book, I
În această carte
07:47
go over controversies such as this one,
abordez controverse de acest gen,
07:49
and a number of other hot buttons,
împreună cu diverse alte subiecte fierbinţi,
07:51
hot zones, Chernobyls, third rails, and so on --
teme explozive, probleme încuietoare şi aşa mai departe,
07:54
including the arts, cloning, crime,
incluzând artele, clonarea, crima,
07:57
free will, education, evolution,
liberul arbitru, educaţia, evoluţia,
07:59
gender differences, God, homosexuality,
diferenţele dintre sexe, Dumnezeu, homosexualitatea,
08:01
infanticide, inequality, Marxism, morality,
infanticidul, inegalitatea, marxismul, moralitatea,
08:04
Nazism, parenting, politics,
nazismul, creşterea şi educarea copiilor, politica,
08:06
race, rape, religion, resource depletion,
rasa umană, religia, epuizarea resurselor,
08:08
social engineering, technological risk and war.
ingineria socială, riscurile tehnologice, şi războiul.
08:10
And needless to say, there were certain risks
Şi nu e nevoie să specific că au existat anumite riscuri
08:13
in taking on these subjects.
în abordarea acestor subiecte.
08:15
When I wrote a first draft of the book,
După ce am terminat prima versiune a cărţii,
08:19
I circulated it to a number of colleagues for comments,
am dat-o câtorva colegi ca să o citească şi să-mi spună
08:22
and here are some of
care le sunt părerile, iar acestea sunt unele
08:24
the reactions that I got:
dintre reacţiile pe care le-am primit:
08:27
"Better get a security camera for your house."
"Mai bine ţi-ai pune o cameră de luat vederi ca să-ţi supraveghezi casa."
08:29
"Don't expect to get any more awards, job offers
"Să nu te aştepti să mai primeşti vre-un premiu, vre-o ofertă de lucru
08:33
or positions in scholarly societies."
sau vre-un post important în societăţi stiinţifice."
08:36
"Tell your publisher not to list your hometown
"Spune-i editorului să nu menţioneze
08:39
in your author bio."
oraşul în care locuieşti în biografia ta."
08:41
"Do you have tenure?"
"Eşti titular?"
08:44
(Laughter)
(Râsete)
08:46
Well, the book came out in October,
Ei bine, cartea a ieşit în octombrie,
08:48
and nothing terrible has happened.
şi nu s-a întâmplat nimic îngrozitor.
08:50
I -- I like --
În fine...
08:55
There was indeed reason to be nervous,
Existau într-adevăr motive de nelinişte,
08:58
and there were moments in which I did feel nervous,
şi au fost momente în care m-am simţit într-adevăr neliniştit,
09:00
knowing the history
ştiind
09:02
of what has happened to people
ceea ce s-a întâmplat cu alţi oameni
09:04
who've taken controversial stands
care au adoptat poziţii controversate
09:06
or discovered disquieting findings
sau au făcut descoperiri tulburătoare
09:08
in the behavioral sciences.
în ştiinţele comportamentale.
09:11
There are many cases, some of which I talk about in the book,
Există multe cazuri--unele dintre care le menţionez în carte--
09:13
of people who have been slandered, called Nazis,
de oameni care au fost ponegriţi, numiţi nazişti,
09:16
physically assaulted, threatened with criminal prosecution
agresaţi fizic, ameninţaţi cu urmărirea penală
09:20
for stumbling across or arguing
pentru că întâmplător au făcut sau au apărat
09:23
about controversial findings.
descoperiri controversate.
09:27
And you never know when you're going to
Şi nu se ştie niciodată cănd o să cazi
09:30
come across one of these booby traps.
în una din aceste capcane.
09:32
My favorite example is a pair of psychologists
Exemplul meu preferat e acela al unei echipe de psihologi
09:34
who did research on left-handers,
care au studiat stângacii,
09:36
and published some data showing that left-handers are, on average,
şi au publicat rezultate indicând că stângacii sunt, în general,
09:39
more susceptible to disease, more prone to accidents
mai predispuşi bolilor şi accidentelor
09:42
and have a shorter lifespan.
şi trăiesc mai puţin.
09:45
It's not clear, by the way, since then,
Apropo, începând de atunci, nu este clar,
09:47
whether that is an accurate generalization,
dacă avem de-a face cu o generalizare corectă,
09:49
but the data at the time seemed to support that.
dar informaţiile din acel moment păreau să susţină această teorie.
09:52
Well, pretty soon they were barraged
Ei bine, la puţin timp după aceea, au fost inundaţi
09:55
with enraged letters,
cu scrisori furioase,
09:57
death threats,
ameninţări cu moartea,
10:00
ban on the topic in a number of scientific journals,
subiectul a fost interzis în mai multe publicaţii ştiinţifice,
10:02
coming from irate left-handers
totul venind din partea stângacilor furioşi
10:05
and their advocates,
şi a susţinătorilor lor,
10:08
and they were literally afraid to open their mail
şi le era de-a dreptul frică să-şi deschidă corespondenţa
10:10
because of the venom and vituperation
din cauza urii şi maniei
10:13
that they had inadvertently inspired.
pe care le iscaseră neintenţionat.
10:16
Well,
Ei bine,
10:19
the night is young, but the book has been out
lucrurile sunt încă la început, dar cartea a ieşit pe piaţă
10:21
for half a year,
cu o jumătate de an în urmă,
10:23
and nothing terrible has happened.
şi nu s-a intamplat nimic îngrozitor.
10:25
None of the dire professional consequences
Nici una dintre cumplitele urmări profesionale
10:27
has taken place --
nu a avut loc --
10:29
I haven't been
nu am fost
10:31
exiled from the city of Cambridge.
exilat din Cambridge.
10:33
But what I wanted to talk about
Dar intentia mea e să vorbesc
10:36
are two of these hot buttons
despre două dintre aceste subiecte fierbinţi
10:38
that have aroused the strongest response
care au provocat cele mai puternice reacţii
10:41
in the 80-odd reviews
în cele aproximativ 80 de recenzii
10:45
that The Blank Slate has received.
pe care le-a primit "Tabula Rasa".
10:47
I'll just put that list up for a few seconds,
Voi afişa lista pentru câteva secunde,
10:50
and see if you can guess which two
ca să vedem dacă puteţi ghici care sunt cele două teme;
10:53
-- I would estimate that probably two of these topics
estimez că probabil două dintre aceste subiecte
10:55
inspired probably 90 percent
au inspirat cam 90 la sută
10:57
of the reaction in the various reviews
din reacţiile diferitelor recenzii
11:00
and radio interviews.
şi interviuri radiofonice.
11:03
It's not violence and war,
Nu e violenţa şi nici războiul,
11:05
it's not race, it's not gender,
nu sunt relaţiile inter-rasiale, nu sunt sexele,
11:07
it's not Marxism, it's not Nazism.
nu e marxismul, şi nu e nazismul.
11:09
They are: the arts and parenting.
Ele sunt: artele, şi creşterea şi educarea copiilor.
11:12
(Laughter)
(Râsete)
11:15
So let me tell you what
Aşa că daţi-mi voie să vă spun ce anume
11:17
aroused such irate responses,
a provocat răspunsuri atât de mânioase,
11:19
and I'll let you decide if whether they --
şi am să vă las să decideţi singuri dacă
11:21
the claims are really that outrageous.
afirmaţiile sunt chiar atât de scandaloase.
11:24
Let me start with the arts.
Să începem cu artele.
11:26
I note that among the long list of human universals
Vă amintesc că pe lunga listă a trăsăturilor umane universal valabile,
11:29
that I presented a few slides ago
pe care am prezentat-o în diapozitivele anterioare,
11:31
are art.
se află şi arta.
11:34
There is no society ever discovered
Nu s-a descoperit până acum nici o societate,
11:36
in the remotest corner of the world that has not had something
nici în cel mai îndepărtat colţ al lumii, care să nu fi avut ceva
11:39
that we would consider the arts.
pe care am putea să o considerăm artă.
11:42
Visual arts -- decoration of surfaces and bodies --
Artele plastice--împodobirea superficiilor şi a trupurilor--
11:46
appears to be a human universal.
pare a fi o trăsătură universal valabilă a omului.
11:48
The telling of stories, music,
Arta de a povesti, muzica,
11:50
dance, poetry -- found in all cultures,
dansul, poezia--se întâlnesc în toate culturile,
11:52
and many of the motifs and themes
şi multe dintre motivele şi temele
11:55
that
care, în artă,
11:58
give us pleasure in the arts
ne oferă placere,
12:01
can be found in all human societies:
pot fi reîntâlnite în toate societatile umane:
12:03
a preference for symmetrical forms,
o preferinţă pentru forme simetrice,
12:07
the use of repetition and variation,
utilizarea repetiţiei şi a variaţiei,
12:10
even things as specific as the fact
chiar şi elemente foarte concrete, ca de exemplu faptul că
12:12
that in poetry all over the world,
poeziile din întreaga lume
12:14
you have lines that are very close
au versuri care durează
12:16
to three seconds long, separated by pauses.
aproape trei secunde, separate de pauze.
12:19
Now, on the other hand,
Însă, pe de altă parte,
12:22
in the second half of the 20th century,
în a doua jumătate a secolului 20,
12:24
the arts are frequently said to be in decline.
s-a spus frecvent că artele sunt în declin.
12:26
And I have a collection,
Şi am o colecţie,
12:29
probably 10 or 15 headlines, from highbrow magazines
de probabil 10 sau 15 titluri, din reviste de elită,
12:31
deploring the fact that
care deplâng faptul că
12:34
the arts are in decline in our time.
artele se află în declin în epoca noastră.
12:36
I'll give you a couple of representative quotes:
Vă voi da câteva citate reprezentative:
12:39
"We can assert with some confidence that our own period is
"Putem să afirmăm cu oarecare grad de certitudine că perioada în care trăim este
12:42
one of decline, that the standards of culture are lower
una de declin, că standardele culturale sunt inferioare
12:44
than they were 50 years ago, and that the evidences of this decline
celor de acum 50 de ani, şi că semnele acestui declin
12:47
are visible in every department of human activity."
sunt vizibile în toate domeniile activităţilor umane."
12:50
That's a quote from T. S. Eliot, a little more than 50 years ago.
Acesta e un citat din T.S. Eliot, cu un pic mai mult de 50 de ani în urmă
12:53
And a more recent one:
Şi unul mai recent:
12:56
"The possibility of sustaining high culture in our time
"Posibilitatea de a menţine o "high culture" (cultura acceptată şi promovată de către canoanele academice)
12:58
is becoming increasing problematical.
devine din ce în ce mai problematică în timpurile noastre.
13:00
Serious book stores are losing their franchise,
Librăriile serioase îşi pierd concesionariile,
13:03
nonprofit theaters are surviving primarily
teatrele non-profit supravieţuiesc în linii mari
13:05
by commercializing their repertory,
doar prin alegerea unui repertoriu mai comercial,
13:07
symphony orchestras are diluting their programs,
orchestrele simfonice îşi adaptează programele,
13:09
public television is increasing its dependence
televiziunea publică depinde din ce în ce mai mult
13:11
on reruns of British sitcoms,
de reprogramarea seriilor de comedie britanice,
13:13
classical radio stations are dwindling,
posturile de radio clasice se împuţinează,
13:16
museums are resorting to blockbuster shows, dance is dying."
muzeele recurg la expoziţii comerciale de succes, dansul e pe moarte."
13:18
That's from Robert Brustein,
Acesta e un citat din Robert Brustein,
13:20
the famous drama critic and director,
celebrul critic şi regizor de teatru,
13:22
in The New Republic about five years ago.
publicat de The New Republic, acum vreo cinci ani.
13:25
Well, in fact, the arts are not in decline.
Ei bine, de fapt, artele nu sunt în declin.
13:28
I don't think this will as a surprise to anyone in this room,
Nu cred că această afirmaţie va surprinde pe cineva din această sală,
13:31
but by any standard
dar, din orice punct de vedere,
13:34
they have never been flourishing
artele nu au prosperat niciodată
13:36
to a greater extent.
mai mult decât o fac azi.
13:38
There are, of course, entirely new art forms
Bineînţeles că există forme artistice cu totul noi
13:40
and new media, many of which you've heard
şi medii noi, iar despre multe dintre ele
13:43
over these few days.
aţi auzit vorbindu-se în aceste ultime zile.
13:45
By any economic standard,
Din punct de vedere economic,
13:48
the demand for art of all forms
cererea pieţei de artă în toate faţetele ei artistice
13:50
is skyrocketing,
creşte vertiginos,
13:53
as you can tell from the price of opera tickets,
după cum vă puteţi da seama din preţul biletelor la operă,
13:55
by the number of books sold,
numărul de cărţi vândute,
13:57
by the number of books published,
numărul de cărţi publicate,
13:59
the number of musical titles released,
numărul de titluri muzicale lansate pe piaţă,
14:01
the number of new albums and so on.
numărul de noi albume, şi aşa mai departe.
14:04
The only grain of truth to this
Această atitudine,care lamentează declinul artelor,
14:07
complaint that the arts are in decline
conţine doar un sâmbure de adevăr,
14:09
come from three spheres.
şi se face resimţită în trei sfere.
14:11
One of them is in elite art since the 1930s --
Una dintre ele este arta elitistă, începând din 1930 încoace;
14:15
say, the kinds of works performed
să zicem, genul de lucrări interpretate
14:18
by major symphony orchestras,
de orchestrele simfonice importante,
14:20
where most of the repertory is before 1930,
unde majoritatea repertoriului este de dinainte de 1930,
14:22
or the works shown in
sau lucrările expuse în
14:26
major galleries and prestigious museums.
galerii importante şi în muzee de prestigiu.
14:28
In literary criticism and analysis,
În critică şi analiză literară,
14:32
probably 40 or 50 years ago,
probabil acum 40 sau 50 de ani,
14:34
literary critics were a kind of cultural hero;
criticii literari erau un fel de eroi culturali;
14:36
now they're kind of a national joke.
acum sunt un fel de banc naţional.
14:39
And the humanities and arts programs
Şi disciplinele umaniste şi programele de artă
14:41
in the universities, which by many measures,
din universităţi, care, din multe puncte de vedere,
14:44
indeed are in decline.
sunt într-adevăr în declin.
14:46
Students are staying away in droves,
Studenţii se feresc în masă,
14:48
universities are disinvesting
universităţile îşi retrag investiţiile
14:50
in the arts and humanities.
din arte şi discipline umaniste.
14:52
Well, here's a diagnosis.
Ei bine, iată diagnosticul.
14:54
They didn't ask me, but by their own admission,
Nu m-au rugat, dar, după cum singuri recunosc,
14:57
they need all the help that they can get.
orice ajutor e binevenit.
14:59
And I would like to suggest that it's not a coincidence
Şi aş dori să sugerez că nu e o coincidenţă
15:02
that this supposed decline
faptul că acest declin aparent
15:04
in the elite arts and criticism
al artelor elitiste şi al criticii de artă
15:06
occurred in the same point in history in which
a avut loc în acelaşi moment istoric în care
15:09
there was a widespread denial of human nature.
s-a răspândit moda negării în masă a naturaleţei umane.
15:11
A famous quotation can be found --
Un citat celebru--poate fi căutat
15:14
if you look on the web, you can find it in
pe internet, îl puteţi găsi
15:16
literally scores
într-o mulţime de programe de curs
15:18
of English core syllabuses --
relaţionate cu limba şi literatura engleză--
15:20
"In or about December 1910,
"În jurul sau chiar în decembrie 1910,
15:23
human nature changed."
naturaleţea umană s-a schimbat."
15:26
A paraphrase of a quote by Virginia Woolf,
E parafrazarea unui citat din Virginia Woolf,
15:28
and there's some debate
şi încă există semne de întrebare
15:31
as to what she actually meant by that.
în legătură cu ce anume a vrut să spună cu asta.
15:33
But it's very clear, looking at these syllabuses,
Dar, privind aceste programe de curs, este foarte clar că
15:35
that -- it's used now
acest citat reflectă
15:37
as a way of saying that all forms
un fel de-a spune că toate modalităţile
15:39
of appreciation of art
de a aprecia sensibilitatea artistică,
15:43
that were in place for centuries, or millennia,
şi care s-au folosit timp de secole, chiar şi milenii,
15:45
in the 20th century were discarded.
au fost respinse în secolul 20.
15:49
The beauty and pleasure in art --
Frumuseţea şi plăcerea existente în artă
15:52
probably a human universal --
--probabil trăsături universal valabile ale fiinţei umane--
15:54
were -- began to be considered saccharine,
au fost, au început să fie considerate dulcegării,
15:56
or kitsch, or commercial.
sau kitsch, sau comerciale.
15:58
Barnett Newman had a famous quote that "the impulse of modern art
Barnett Newman avea un citat celebru care susţinea că
16:01
is the desire to destroy beauty" --
impulsul artei moderne este dorinţa de a distruge frumuseţea,
16:04
which was considered bourgeois or tacky.
pentru că era considerată burgheză sau lipsită de gust.
16:07
And here's just one example.
Şi vă dau doar un exemplu.
16:10
I mean, this is perhaps a representative example
Probabil că acesta este un exemplu caracteristic
16:12
of the visual depiction of the female form
de reprezentare vizuală a formei feminine
16:15
in the 15th century;
din secolul 15.
16:18
here is a representative example
Aici aveţi un exemplu caracteristic
16:20
of the depiction of the female form in the 20th century.
al reprezentării formei feminine din secolul 20.
16:22
And, as you can see, there -- something has changed
Şi, după cum puteţi vedea, ceva s-a schimbat
16:26
in the way the elite arts
în felul în care artele elitiste
16:28
appeal to the senses.
atrag simţurile.
16:30
Indeed, in movements of modernism
De fapt, într-adevăr în modernism
16:32
and post-modernism,
şi curentele post-moderniste
16:34
there was visual art without beauty,
existau arte plastice fără conceptul de frumuseţe
16:36
literature without narrative and plot,
literatură fără naraţiune şi intrigă,
16:38
poetry without meter and rhyme,
poezie fără metrică şi rimă
16:40
architecture and planning without ornament,
arhitectură şi planificare urbană fără ornamentaţie,
16:42
human scale, green space and natural light,
scală umană, spaţii verzi sau lumină naturală,
16:44
music without melody and rhythm,
muzică fără melodie şi ritm,
16:47
and criticism without clarity,
şi critică academică fără claritate,
16:49
attention to aesthetics and insight into the human condition.
grijă pentru estetică şi întelegere a condiţiei umane.
16:51
(Laughter)
(Râsete)
16:54
Let me give just you an example to back up that last statement.
Daţi-mi voie să vă dau doar un exemplu pentru a susţine această ultimă afirmaţie.
16:56
But here, there -- one of the most famous literary
Una dintre cele mai celebre academiciene
16:59
English scholars of our time
de literatura engleză a zilelor noastre
17:01
is the Berkeley professor,
este Judith Butler,
17:03
Judith Butler.
profesoară la Universitatea Berkeley.
17:05
And here is an example of
Şi aici avem un exemplu al
17:07
one of her analyses:
uneia dintre analizele sale:
17:09
"The move from a structuralist account in which capital
"Trecerea de la o prezentare structuralistă, în care capitalul
17:12
is understood to structure social relations
este văzut ca elementul ce stă la baza relaţiilor sociale
17:14
in relatively homologous ways
în moduri relativ omoloage,
17:16
to a view of hegemony in which power relations are subject to repetition,
la o interpretare a hegemoniei, în care relaţiile de putere depind de repetiţie,
17:18
convergence and rearticulation
convergenţă şi rearticulare,
17:21
brought the question of temporality into the thinking of structure,
a adus în discuţie chestiunea temporalităţii cu privire la felul în care este interpretată idea de structură,
17:23
and marked a shift from the form of Althusserian theory
şi a marcat o tranziţie de la forma teoriei althusseriene
17:26
that takes structural totalities as theoretical objects ..."
care consideră totalităţile structurale nişte obiecte teoretice..."
17:28
Well, you get the idea.
Înţelegeţi ce vreau să spun.
17:31
By the way, this is one sentence --
Apropo, asta e o unică frază
17:34
you can actually parse it.
chiar poate fi analizată din punct de vedere sintactic.
17:36
Well, the argument in "The Blank Slate"
Ei bine, argumentul din "Tabula Rasa"
17:40
was that elite art and criticism
este că arta şi critica elitistă
17:42
in the 20th century,
din secolul 20,
17:44
although not the arts in general,
deşi nu artele în general,
17:46
have disdained beauty, pleasure,
au dispreţuit frumuseţea, plăcerea,
17:48
clarity, insight and style.
claritatea, înţelegerea şi stilul.
17:50
People are staying away from elite art and criticism.
Oamenii se feresc de arta şi critica elitiste.
17:53
What a puzzle -- I wonder why.
Ce incognită! Mă întreb oare de ce?
17:57
Well, this turned out to be probably
Ei bine, aceasta incognită s-a transformat în cartea mea
18:00
the most controversial claim in the book.
în cea mai controversată afirmatie.
18:02
Someone asked me whether I stuck it in
Cineva m-a întrebat dacă am inclus-o
18:04
in order to deflect ire
ca să distrag atenţia
18:06
from discussions of gender and Nazism
de la discuţiile despre sexe, nazism
18:09
and race and so on. I won't comment on that.
rasa umană şi aşa mai departe. N-am să fac nici un comentariu cu privire la asta.
18:12
But it certainly inspired
Dar cu siguranţă a suscitat
18:16
an energetic reaction
o reacţie puternică
18:19
from many university professors.
din partea multor profesori universitari.
18:22
Well, the other hot button is parenting.
Ei bine, celălalt subiect fierbinte este creşterea şi educarea copiilor.
18:25
And the starting point is the -- for that discussion
Şi punctul de pornire al acestei discuţii
18:28
was the fact that we have all
a fost faptul că noi toţi
18:31
been subject to the advice
am fost supuşi sfaturilor
18:33
of the parenting industrial complex.
ce-şi au sursa în industria creşterii şi educării copiilor.
18:35
Now, here is -- here is a
Aici avem un citat reprezentativ
18:38
representative quote from a besieged mother:
al unei mame copleşite:
18:40
"I'm overwhelmed with parenting advice.
"Sunt asaltată de sfaturi despre cum să-mi cresc copilul.
18:43
I'm supposed to do lots of physical activity with my kids
Mi se spune să fac mult sport cu copiii
18:45
so I can instill in them a physical fitness habit
ca să le insuflu obiceiul de a se menţine în formă
18:47
so they'll grow up to be healthy adults.
şi să devină adulţi sănătoşi.
18:50
And I'm supposed to do all kinds of intellectual play
Şi mi se spune să practic tot felul de jocuri intelectuale cu ei
18:52
so they'll grow up smart.
ca să crească mari şi deştepţi.
18:54
And there are all kinds of play -- clay for finger dexterity,
Şi există tot felul de jocuri: plastilină pentru dexteritatea manuală,
18:56
word games for reading success, large motor play,
jocuri de cuvinte ca să citească bine, jocuri generale de motricitate,
18:59
small motor play. I feel like I could devote my life
jocuri specializate. Simt că aş putea să-mi petrec întreaga viaţă
19:02
to figuring out what to play with my kids."
dedicându-mă să descopăr ce să mă joc cu copiii mei."
19:04
I think anyone who's recently been a parent can sympathize
Cred că orişicine a fost mămică sau tată recent
19:07
with this mother.
poate să se identifice cu această mamă.
19:09
Well, here's some sobering facts about parenting.
Ei bine, iată câteva realităţi ale aceste teme menite să ne dea de gândit.
19:12
Most studies of parenting on which this advice is based
Majoritatea studiilor cu privire la creşterea copiilor care stau la baza acestor sfaturi
19:15
are useless. They're useless because they don't control
sunt inutile. Sunt inutile pentru că nu iau în considerare
19:19
for heritability. They measure some correlation
moştenirea genetică. Măsoară o anumită corelaţie
19:22
between what the parents do, how the children turn out
între ceea ce fac părinţii şi ceea ce devin copiii
19:25
and assume a causal relation:
şi consideră că există o relaţie cauză-efect:
19:28
that the parenting shaped the child.
că felul în care un copil a fost crescut şi educat îl modelează.
19:30
Parents who talk a lot to their kids
Părinţi care le vorbesc mult copiilor lor,
19:32
have kids who grow up to be articulate,
au copii care ajung să se exprime foarte bine;
19:34
parents who spank their kids have kids who grow up
părinţi care-şi pleznesc copiii au copii care ajung
19:36
to be violent and so on.
să fie violenţi, şi aşa mai departe.
19:38
And very few of them control for the possibility
Şi foarte puţine dintre aceste studii iau în calcul posibilitatea
19:40
that parents pass on genes for --
că părinţii transmit mai departe genele
19:43
that increase the chances a child will be articulate
care cresc şansele copilului de a fi coerent
19:46
or violent and so on.
sau violent, şi aşa mai departe.
19:48
Until the studies are redone with adoptive children,
Până când studiile vor fi refăcute cu părinţi adoptivi,
19:50
who provide an environment
care oferă un cămin
19:53
but not genes to their kids,
dar nu gene copiilor lor,
19:55
we have no way of knowing whether these conclusions are valid.
nu avem de unde să ştim dacă aceste concluzii sunt valabile.
19:57
The genetically controlled studies
Studiile care iau în considerare factori genetici
20:00
have some sobering results.
oferă rezultate care dau de gândit.
20:02
Remember the Mallifert twins:
Amintiţi-vă de gemenii Mallifert:
20:04
separated at birth, then they meet in the patent office --
--separaţi la naştere, apoi se întâlnesc la oficiul de brevete--
20:06
remarkably similar.
remarcabil de asemănători.
20:09
Well, what would have happened if the Mallifert twins had grown up together?
Ei bine, ce s-ar fi întâmplat dacă gemenii Mallifert ar fi crescut împreună?
20:11
You might think, well, then they'd be even more similar,
Probabil că vă gândiţi că, în acel caz, s-ar fi asemănat şi mai mult,
20:14
because not only would they share their genes,
pentru că, nu doar ar avea aceleaşi gene,
20:17
but they would also share their environment.
dar ar locui şi în acelaşi mediu ambiente.
20:19
That would make them super-similar, right?
Asta i-ar face super-asemănători, nu-i aşa?
20:22
Wrong. Identical twins, or any siblings,
Greşit. Gemenii identici, sau orice alt tip de fraţi,
20:24
who are separated at birth are no less similar
care sunt separaţi la naştere, nu sunt mai puţin asemănători
20:27
than if they had grown up together.
decât în cazul în care ar fi crescut împreună.
20:31
Everything that happens to you in a given home
Tot ceea ce ţi se întâmplă într-o anumită casă
20:33
over all of those years
de-a lungul tuturor acestor ani
20:35
appears to leave no permanent stamp
se pare că nu-ţi marchează definitiv
20:37
on your personality or intellect.
nici personalitatea, nici intelectul.
20:39
A complementary finding, from a completely different methodology,
O descoperire ulterioară, obţinută cu o metodologie complet diferită,
20:42
is that adopted siblings reared together --
demonstrează cum copii adoptaţi şi crescuţi împreună
20:45
the mirror image of identical twins reared apart,
--adică imaginea în oglindă a gemenilor identici crescuţi separat--
20:49
they share their parents, their home,
care au aceiaşi părinţi şi aceeaşi casă,
20:51
their neighborhood,
acelaşi cartier
20:53
don't share their genes -- end up not similar at all.
dar nu au aceleaşi gene -- sfârşesc prin a nu fi asemănători deloc.
20:55
OK -- two different bodies of research with a similar finding.
Ok , două categorii de studii diferite care au o concluzie asemănătoare.
20:58
What it suggests is that children are shaped
Ceea ce se sugerează este că educaţia copiilor
21:01
not by their parents over the long run,
nu este modelată pe termen lung de către părinţi
21:03
but in part -- only in part -- by their genes,
ci în parte, doar în parte, de către genele moştenite,
21:06
in part by their culture --
parţial de cultură,
21:09
the culture of the country at large
--cultura ţării în general
21:11
and the children's own culture, namely their peer group --
şi cultura copiilor în particular, cultura grupului lor de prieteni, pentru că
21:13
as we heard from Jill Sobule earlier today,
aşa cum ne-a aratat Jill Sobule mai devreme,
21:15
that's what kids care about --
de asta le pasă copiilor--
21:18
and, to a very large extent, larger than most people are prepared to acknowledge,
şi, în mare parte, mult mai mare decât sunt mulţi dispuşi să accepte,
21:21
by chance: chance events in the wiring of the brain in utero;
de întâmplare: evenimente aleatorii care au loc când creierul fătului se formează în uter,
21:24
chance events as you live your life.
sau evenimente aleatorii care au loc de-a lungul vieţii tale.
21:27
So let me conclude
Aşa că daţi-mi voie să închei
21:31
with just a remark
cu o observaţie
21:33
to bring it back to the theme of choices.
ca să putem reveni la tema opţiunilor.
21:35
I think that the sciences of human nature --
Cred că ştiinţele asupra naturaleţei umane--
21:38
behavioral genetics, evolutionary psychology,
genetica comportamentală, psihologia evolutivă,
21:40
neuroscience, cognitive science --
neuroştiinţa, ştiinţa cognitivă--
21:43
are going to, increasingly in the years to come,
vor detrona, în anii care vin,
21:45
upset various dogmas,
din ce în ce mai multe dogme,
21:48
careers and deeply-held political belief systems.
activităţi şi sisteme de ideologie politică adânc înrădăcinate.
21:51
And that presents us with a choice.
Şi asta ne obligă să facem o alegere.
21:54
The choice is whether certain facts about humans,
Şi anume, dacă anumite realităţi sau subiecte
21:56
or topics, are to be considered taboos,
despre oameni ar trebui considerate tabu,
21:59
forbidden knowledge, where we shouldn't go there
cunoştinţe interzise, dimensiuni de care nu trebuie să ne apropiem
22:03
because no good can come from it,
pentru că nimic bun nu poate ieşi din ele,
22:05
or whether we should explore them honestly.
sau dacă ar trebui sa le explorăm în mod cinstit.
22:07
I have my own
Am propriul meu răspuns
22:10
answer to that question,
la această întrebare,
22:12
which comes from a great artist of the 19th century,
care vine de la un mare artist al secolului 19,
22:14
Anton Chekhov, who said,
Anton Cehov, care a spus:
22:17
"Man will become better when you show him
"Omul va deveni mai bun
22:20
what he is like."
când îi vei arăta cum este."
22:22
And I think that the argument
Şi nu cred că există o exprimare mai elocventă decât asta
22:24
can't be put any more eloquently than that.
pentru un astfel de argument.
22:26
Thank you very much.
Va mulţumesc foarte mult.
22:29
(Applause)
(Aplauze)
22:32
Translated by Oana Uiorean
Reviewed by Denise R Quivu

▲Back to top

About the speaker:

Steven Pinker - Psychologist
Steven Pinker questions the very nature of our thoughts -- the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest.

Why you should listen

Steven Pinker's books have been like bombs tossed into the eternal nature-versus-nurture debate. Pinker asserts that not only are human minds predisposed to certain kinds of learning, such as language, but that from birth our minds -- the patterns in which our brain cells fire -- predispose us each to think and behave differently.

His deep studies of language have led him to insights into the way that humans form thoughts and engage our world. He argues that humans have evolved to share a faculty for language, the same way a spider evolved to spin a web. We aren't born with “blank slates” to be shaped entirely by our parents and environment, he argues in books including The Language Instinct; How the Mind Works; and The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature.

Time magazine named Pinker one of the 100 most influential people in the world in 2004. His book The Stuff of Thought was previewed at TEDGlobal 2005. His 2012 book The Better Angels of Our Nature looks at our notion of violence.

For the BBC, he picks his Desert Island Discs >>

More profile about the speaker
Steven Pinker | Speaker | TED.com