English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Ian Goldin: Navigating our global future

Иън Голдин: Навигация на нашето глобално бъдеще

Filmed
Views 1,079,777

Докато глобализацията и технологичният напредък бързо ни водят към ново интегрирано бъдеще, Иън Голдин предупреждава, че това може да не е от еднаква полза за всички хора. Но според него, ако разпознаем тази опасност, все пак може да осъзнаем възможността да се подобри животът на всички.

- Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future. Full bio

The future, as we know it, is very unpredictable.
Бъдещето, както го познаваме, е много непредсказуемо.
00:15
The best minds in the best institutions
Най-добрите умове в най-добрите институции
00:19
generally get it wrong.
като цяло го схващат погрешно.
00:21
This is in technology. This is in the area of politics,
Това е технологията. Това е областта на политиката,
00:23
where pundits, the CIA, MI6 always get it wrong.
която индуските учени, ЦРУ, МИ6 винаги схващат погрешно.
00:27
And it's clearly in the area of finance.
И това явно е в областта на финансите.
00:30
With institutions established to think about the future,
С институции, основани с цел да мислят за бъдещето -
00:33
the IMF, the BIS, the Financial Stability Forum, couldn't see what was coming.
МВФ, Банката за международни селища, Форумът за финансова стабилност не видяха какво приближава.
00:35
Over 20,000 economists
Над 20 000 икономисти,
00:39
whose job it is, competitive entry to get there,
чиято колективна работа
00:41
couldn't see what was happening.
не можа да предвиди какво ще се случи.
00:43
Globalization is getting more complex.
Глобализацията става все по-сложна.
00:45
And this change is getting more rapid.
И тази промяна става все по-бърза.
00:47
The future will be more unpredictable.
Бъдещето ще бъде по-непредсказуемо.
00:49
Urbanization, integration,
Урбанизацията, интеграцията,
00:51
coming together, leads to a new renaissance.
събрани заедно, водят до един нов ренесанс.
00:53
It did this a thousand years ago.
Той е направил това преди хиляда години.
00:56
The last 40 years have been extraordinary times.
Последните 40 години бяха изключителни времена.
00:58
Life expectancy has gone up by about 25 years.
Средната продължителност на живота се е повишила с около 25 години.
01:01
It took from the Stone Age to achieve that.
За това е било необходимо времето от каменната ера.
01:04
Income has gone up for a majority of the world's population,
Доходите са се повишили за мнозинството от световното население,
01:07
despite the population going up by about two billion people over this period.
въпреки че населението се е увеличило с около два милиарда души през този период.
01:09
And illiteracy has gone down, from a half to about a quarter of the people on Earth.
А грамотността е спаднала от половината, до около четвърт от хората на земята.
01:14
A huge opportunity, unleashing of new potential
Една огромна възможност, освобождаване на нов потенциал
01:17
for innovation, for development.
за иновация, за развитие.
01:20
But there is an underbelly.
Но има и подводни камъни.
01:22
There are two Achilles' heels of globalization.
Има две ахилесови пети на глобализацията.
01:24
There is the Achilles' heel of growing inequality --
Първо, ахилесовата пета на нарастващото неравенство.
01:27
those that are left out, those that feel angry,
Онези, които са отхвърлени, онези, които се чувстват гневни,
01:29
those that are not participating. Globalization
онези, които не участват. Глобализацията
01:32
has not been inclusive.
не е всеобхватна.
01:34
The second Achilles' heel is complexity --
Втората ахилесова пета е сложността.
01:36
a growing fragility, a growing brittleness.
Една нарастваща крехкост, нарастваща чупливост.
01:39
What happens in one place very quickly affects everything else.
Нещо, което се случва на едно място, много бързо засяга всичко останало.
01:43
This is a systemic risk, systemic shock.
Това е цялостен риск, цялостен шок.
01:46
We've seen it in the financial crisis. We've seen it in the pandemic flu.
Виждали сме го при финансовата криза. Виждали сме го при пандемичния грип.
01:49
It will become virulent and it's something we have to build resilience against.
Става болестотворно и е нещо, срещу което трябва да изграждаме защита.
01:52
A lot of this is driven by what's happening in technology.
Голяма част от това се движи от случващото се в технологията.
01:56
There have been huge leaps. There will be a million-fold improvement
Имаше огромни скокове. Ще има милион пъти подобрение
01:59
in what you can get for the same price
в онова, което може да се вземе за същата цена
02:02
in computing by 2030.
при компютрите до 2030 г.
02:04
That's what the experience of the last 20 years has been.
Такъв е опитът от последните 20 години.
02:06
It will continue.
Той ще продължи.
02:08
Our computers, our systems will be as primitive
Нашите компютри, нашите системи ще бъдат толкова примитивни,
02:10
as the Apollo's are for today.
колкото на "Аполо" в днешно време.
02:13
Our mobile phones are more powerful than the total Apollo space engine.
Мобилните ни телефони са по-мощни от целия космически двигател на "Аполо".
02:15
Our mobile phones are more powerful than
Мобилните ни телефони са по-мощни
02:18
some of the strongest computers of 20 years ago.
от някои от най-силните компютри отпреди 20 години.
02:20
So what will this do?
И какво следва от това?
02:22
It will create huge opportunities in technology.
Това ще създаде огромни възможности в технологията.
02:24
Miniaturization as well.
Също и миниатюризацията.
02:27
There will be invisible capacity. Invisible capacity in our bodies,
Ще има невидим капацитет. Невидим капацитет в нашите тела,
02:29
in our brains, and in the air.
в мозъците ни и във въздуха.
02:32
This is a dust mite on a nanoreplica.
Това е нановъзпроизводство на микроскопичен кърлеж.
02:34
This sort of ability to do everything in new ways unleashes potential,
Този тип способност да правиш всичко по нови начини освобождава потенциал,
02:37
not least in the area of medicine.
не на последно място и в областта на медицината.
02:41
This is a stem cell that we've developed here in Oxford,
Това е стволовата клетка, развита тук, в Оксфорд,
02:43
from an embryonic stem cell.
от ембрионална стволова клетка.
02:46
We can develop any part of the body.
Можем да развием която и да било част от тялото.
02:48
Increasingly, over time, this will be possible from our own skin --
След повече време това ще става възможно от собствената ни кожа...
02:50
able to replicate parts of the body.
възможност да се възпроизвеждат части от тялото.
02:53
Fantastic potential for regenerative medicine.
Фантастичен потенциал за регенеративната медицина.
02:55
I don't think there will be a Special Olympics long after 2030,
Не смятам, че ще има параолимпиада дълго след 2030 г.,
02:57
because of this capacity to regenerate parts of the body.
заради този капацитет за регенериране на части от тялото.
03:01
But the question is, "Who will have it?"
Но въпросът е: "Кой ще го има?"
03:04
The other major development is going to be
Дугото сериозно развитие ще бъде
03:06
in the area of what can happen in genetics.
в областта на това, което може да се случи в генетиката.
03:08
The capacity to create, as this mouse has been genetically modified,
Капацитетът да създаваш, както тази мишка е била генетично модифицирана,
03:10
something which goes three times faster,
нещо, което върви три пъти по-бързо,
03:16
lasts for three times longer, we could produce,
трае три пъти по-дълго, бихме могли да намалим,
03:18
as this mouse can, to the age of our equivalent of 80 years,
както може тази мишка, до възраст, равна на наши 80 години,
03:20
using about the same amount of food.
като използваме приблизително същото количество храна.
03:24
But will this only be available for the super rich,
Но дали това ще бъде достъпно само за супербогатите -
03:27
for those that can afford it? Are we headed for a new eugenics?
за онези, които могат да си го позволят? Дали сме тръгнали към нова евгеника?
03:29
Will only those that are able to afford it
Дали само онези, които ще могат да си го позволят,
03:32
be able to be this super race of the future?
ще могат да станат една супер раса на бъдещето?
03:35
(Laughter)
(Смях)
03:38
So the big question for us is,
Така че големият въпрос за нас е:
03:39
"How do we manage this technological change?"
"Как да управляваме тази технологична промяна?"
03:41
How do we ensure that it creates
Как да се уверим, че тя създава
03:43
a more inclusive technology,
по-обхватна технология,
03:45
a technology which means
технология, която означава,
03:47
that not only as we grow older,
че не само остаряваме,
03:50
that we can also grow wiser, and that we're able to support
а можем също и да ставаме по-мъдри, и че сме в състояние
03:52
the populations of the future?
да поддържаме популациите от бъдещето?
03:54
One of the most dramatic manifestations of these improvements
Едно от най-драматичните проявления на тези подобрения
03:56
will be moving from population pyramids
ще бъде преминаването от пирамиди на населението
03:59
to what we might term population coffins.
към онова, което можем да наречем ковчези на населението.
04:01
There is unlikely to be a pension
Не е вероятно да има пенсия
04:04
or a retirement age in 2030.
или възраст за оттегляне през 2030 г.
04:06
These will be redundant concepts. And this isn't only something of the West.
Това ще бъдат понятия за съкращаване. И това не е само нещо от Запада.
04:09
The most dramatic changes will be the skyscraper
Най-драматичните промени ще бъдат
04:12
type of new pyramids
новите пирамиди тип небостъргач,
04:15
that will take place in China and in many other countries.
които ще се появят в Китай и много други страни.
04:17
So forget about retirements if you're young.
Така че забравете за пенсия, ако сте млади.
04:20
Forget about pensions. Think about life and where it's going to be going.
Забравете за пенсиите. Мислете за живота и накъде ще отиде той.
04:22
Of course, migration will become even more important.
Разбира се, миграцията ще стане още по-важна.
04:25
The war on talent, the need to attract people
Войната за талант, нуждата да се привличат хора
04:28
at all skill ranges,
с всякакъв обсег на умения,
04:30
to push us around in our wheelchairs,
които да ни бутат наоколо в инвалидните ни колички,
04:32
but also to drive our economies. Our innovation will be vital.
но също и да движат икономиката ни. Иновацията ни ще бъде жизненоважна.
04:34
The employment in the rich countries
Нивото на наемане на работа в богатите страни
04:37
will go down from about 800
ще спадне от около 800
04:39
to about 700 million of these people.
на около 700 милиона от тези хора.
04:41
This would imply a massive leap in migration.
Това ще предполага масивен скок в миграцията.
04:43
So the concerns, the xenophobic concerns of today,
Така че проблемите, днешните ксенофобски проблеми
04:45
of migration, will be turned on their head,
на миграцията, ще бъдат преобърнати с главата надолу,
04:48
as we search for people to help us sort out
докато търсим хора, които да ни помогнат да се справим
04:50
our pensions and our economies in the future.
с пенсиите си и с икономиките си в бъдещето.
04:53
And then, the systemic risks.
А после, всеобхватните рискове.
04:55
We understand that these will become much more virulent,
Разбираме, че те ще станат много по-болестотворни,
04:57
that what we see today
отколкото виждаме днес,
05:00
is this interweaving of societies, of systems,
заради това преплитане на общества, системи,
05:02
fastened by technologies and hastened by just-in-time management systems.
ускорено от технологиите и скачено от появили се точно навреме управленски системи.
05:05
Small levels of stock push resilience into other people's responsibility.
Ниските нива на борсите тласкат към гъвкавост в отговорността на другите хора.
05:10
The collapse in biodiversity,
Колапсът в биоразнообразието,
05:15
climate change, pandemics, financial crises:
климатичните промени, пандемиите, финансовите кризи:
05:17
these will be the currency that we will think about.
това ще бъде валутата, за която ще мислим.
05:20
And so a new awareness will have to arise,
И така, трябва да възникне нова съзнателност
05:23
of how we deal with these, how we mobilize ourselves,
за това как да се справяме с тези проблеми, как да се мобилизираме
05:25
in a new way, and come together as a community
по нов начин, и да се съберем като общност,
05:28
to manage systemic risk.
за да управляваме системния риск.
05:31
It's going to require innovation.
Ще са нужни иновации.
05:33
It's going to require an understanding that the glory of globalization
Ще е нужно разбиране, че славата на глобализацията
05:35
could also be its downfall.
може да бъде и нейн упадък.
05:39
This could be our best century ever because of the achievements,
Това може да бъде най-добрият ни век изобщо заради постиженията.
05:41
or it could be our worst.
Или пък може да е най-лошият.
05:44
And of course we need to worry about the individuals,
Разбира се, трябва да се безпокоим за индивидите.
05:46
particularly the individuals that feel that they've
Особено за индивиди, които усещат,
05:48
been left out in one way or another.
че са отхвърлени по един или друг начин.
05:50
An individual, for the first time in the history of humanity,
Един индивид за пръв път в историята на човечеството
05:52
will have the capacity, by 2030,
ще има капацитета, до 2030 г.,
05:55
to destroy the planet, to wreck everything,
да унищожи планетата, да съсипе всичко
05:57
through the creation, for example, of a biopathogen.
чрез създаването, например, на биопатоген.
06:00
How do we begin to weave these tapestries together?
Как да започнем да тъчем тези гоблени заедно?
06:03
How do we think about complex systems in new ways?
Как да мислим за сложни системи по нов начин?
06:05
That will be the challenge of the scholars,
Това ще бъде предизвикателството за учените
06:08
and of all of us engaged in thinking about the future.
и за всички ни, ангажирани в мислене за бъдещето.
06:10
The rest of our lives will be in the future. We need to prepare for it now.
Остатъкът от живота ни ще бъде в бъдещето. Трябва да се подготвим за него сега.
06:13
We need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
Трябва да разберем, че структурата на управление в света е закостеняла.
06:16
It cannot begin to cope with the challenges that this will bring.
Тя изобщо не може да се справи с предизвикателствата, които това ще донесе.
06:19
We have to develop a new way of managing the planet,
Трябва да развием нов начин да управляваме планетата,
06:23
collectively, through collective wisdom.
колективно, чрез колективна мъдрост.
06:26
We know, and I know from my own experience,
Ние знаем, и аз знам от собствен опит,
06:28
that amazing things can happen,
че могат да се случат изумителни неща,
06:30
when individuals and societies come together
когато индивидите и обществата се съберат,
06:32
to change their future.
за да променят бъдещето си.
06:34
I left South Africa, and 15 years later,
Напуснах Южна Африка. А 15 години по-късно,
06:36
after thinking I would never go back,
след като мислех, че никога няма да се върна,
06:38
I had the privilege and the honor to work in the government of Nelson Mandela.
имах привилегията и честта да работя в правителството на Нелсън Мандела.
06:40
This was a miracle. We can create miracles,
Това беше чудо. Ние можем да създаваме чудеса,
06:43
collectively, in our lifetime.
колективно, през живота си.
06:45
It is vital that we do so.
Жизненоважно е да го правим.
06:47
It is vital that the ideas that are nurtured in TED,
Жизненоважно е идеите, отглеждани в ТЕД,
06:49
that the ideas that we think about
идеите, за които мислим,
06:51
look forward, and make sure that this will be the most glorious century,
да гледаме напред и да се уверим, че това ще бъде най-славният век,
06:53
and not one of eco-disaster and eco-collapse.
а не време на екокатастрофа и екоколапс.
06:56
Thank you. (Applause)
Благодаря. (Аплодисменти)
06:59
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Kaloyana Milinova

▲Back to top

About the speaker:

Ian Goldin - Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future.

Why you should listen

Take a look at Ian Goldin's jam-packed CV and you'll see why he was appointed the first Director of Oxford University's new think tank-cum-research center, the 21st Century School, later renamed the Oxford Martin School: Goldin battled apartheid in his native South Africa, served as a development adviser to Nelson Mandela and, as the VP of the World Bank, led collaborations with the UN on global development strategy. He is the author of 19 books, including Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future (Princeton University Press, 2011), Divided Nations: Why global governance is failing and what we can do about it (Oxford University Press, 2013) and The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it (Princeton University Press, 2014).

At Oxford Martin School, with a diverse brigade of over 200 top researchers from the hard and social sciences, Goldin is bringing fresh thinking to bear on the big, looming issues of the next 100 years: climate change, disruptive technological advancements, aging, bio-ethics, infectious disease, poverty, political conflict.

More profile about the speaker
Ian Goldin | Speaker | TED.com