English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Ian Goldin: Navigating our global future

Ian Goldin: A globális jövőnk lehetőségei

Filmed
Views 1,079,777

Miközben a globalizáció és a technológiai fejlődés őrült sebességgel visz bennünket egy új, integrált jővő felé, Ian Goldin arra figyelmeztet, hogy ez a jövő nem minden ember számára lesz egyformán kedvező. Ha azonban képesek leszünk felismerni a veszélyeket, állítja ő, akkor képesek lehetünk mindannyiunk számára egy jobb minőségű életet biztosítani.

- Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future. Full bio

The future, as we know it, is very unpredictable.
A jövőt, mint tudjuk, elég nehéz megjósolni.
00:15
The best minds in the best institutions
Még a leghíresebb szervezetek legnagyobb elméi
00:19
generally get it wrong.
is általában tévednek.
00:21
This is in technology. This is in the area of politics,
Ez érvényes a technológiára, akárcsak a politika területére,
00:23
where pundits, the CIA, MI6 always get it wrong.
ahol a tudósok, a CIA és az MI6 rendszeresen melléfognak.
00:27
And it's clearly in the area of finance.
És ez természetesen a pénzügyi területre is igaz.
00:30
With institutions established to think about the future,
Még a jövő kutatására létrehozott szervezetek,
00:33
the IMF, the BIS, the Financial Stability Forum, couldn't see what was coming.
az IMF, a BIS, a Pénzügyi Stabilitási Fórum sem látják előre, mit hoz a jövő.
00:35
Over 20,000 economists
20 ezernél is több közgazdász,
00:39
whose job it is, competitive entry to get there,
akinek ez az elsődleges feladata,
00:41
couldn't see what was happening.
sem képes előre látni, mi fog történni.
00:43
Globalization is getting more complex.
A globalizáció egyre bonyolultabbá válik.
00:45
And this change is getting more rapid.
A változás sebessége pedig egyre fokozódik.
00:47
The future will be more unpredictable.
A jövő még megjósolhatatlanabbá válik.
00:49
Urbanization, integration,
Az urbanizáció és az integráció
00:51
coming together, leads to a new renaissance.
együttese egy új reneszánszhoz vezet.
00:53
It did this a thousand years ago.
Ugyanez történt ezer évvel ezelőtt.
00:56
The last 40 years have been extraordinary times.
Az elmúlt 40 év rendkívüli időszak volt.
00:58
Life expectancy has gone up by about 25 years.
A várható élettartam mintegy 25 évvel nőtt.
01:01
It took from the Stone Age to achieve that.
A kőkorszaktól napjainkig terjedő időre volt szükség ehhez.
01:04
Income has gone up for a majority of the world's population,
A világ népessége többségének jövedelme növekedett,
01:07
despite the population going up by about two billion people over this period.
annak ellenére, hogy a népesség 2 milliárddal nőtt ebben az időszakban.
01:09
And illiteracy has gone down, from a half to about a quarter of the people on Earth.
Az írástudatlanok aránya a Föld lakóinak feléről a negyedére csökkent.
01:14
A huge opportunity, unleashing of new potential
Ez hatalmas lehetőség, ami új potenciált szabadít fel
01:17
for innovation, for development.
az innováció és a fejlődés számára.
01:20
But there is an underbelly.
Van azonban egy hátulütője a dolognak.
01:22
There are two Achilles' heels of globalization.
A globalizációnak ugyanis van két Achilles-sarka.
01:24
There is the Achilles' heel of growing inequality --
Az egyik Achilles-sarok a fokozódó egyenlőtlenség --
01:27
those that are left out, those that feel angry,
azok számára, akik kimaradnak, akik haragot éreznek,
01:29
those that are not participating. Globalization
azok, akik nem részesei a folyamatnak. A globalizáció
01:32
has not been inclusive.
nem teljes körű.
01:34
The second Achilles' heel is complexity --
A másik Achillles-sarok a komplexitás --
01:36
a growing fragility, a growing brittleness.
a fokozódó érzékenység és törékenység.
01:39
What happens in one place very quickly affects everything else.
Ami egyik helyen történik, az rendkívül gyorsan hatással van minden másra.
01:43
This is a systemic risk, systemic shock.
Ez egy rendszerkockázat, rendszersokk.
01:46
We've seen it in the financial crisis. We've seen it in the pandemic flu.
Jól láttuk ezt a pénzügyi válság során, akárcsak az influenzajárvány esetében.
01:49
It will become virulent and it's something we have to build resilience against.
Fertőzővé fog válni, és ez ellen ki kell alakítanunk a megfelelő rugalmasságot.
01:52
A lot of this is driven by what's happening in technology.
A dolgok nagy részét az okozza, ami a technológiában történik.
01:56
There have been huge leaps. There will be a million-fold improvement
Óriási technológiai ugrások történnek. Milliószorosára javul minden,
01:59
in what you can get for the same price
ami egy adott árért hozzáférhető
02:02
in computing by 2030.
a számítástechnikában 2030-ra.
02:04
That's what the experience of the last 20 years has been.
Ezt tapasztalhattuk az elmúlt 20 évben.
02:06
It will continue.
És ez tovább fog folytatódni.
02:08
Our computers, our systems will be as primitive
A mai számítógépeink és rendszereink olyan primitívnek fognak tűnni,
02:10
as the Apollo's are for today.
mint az Apollo űrhajók manapság.
02:13
Our mobile phones are more powerful than the total Apollo space engine.
Mobiltelefonjaink teljesítménye nagyobb, mint a teljes Apolló űrgépezet.
02:15
Our mobile phones are more powerful than
Mobiltelefonjaink erősebbek, mint
02:18
some of the strongest computers of 20 years ago.
a legerősebb számítógépek 20 évvel ezelőtt.
02:20
So what will this do?
Mi következik ebből?
02:22
It will create huge opportunities in technology.
Óriási lehetőségek fognak nyílni a technológiában.
02:24
Miniaturization as well.
Valamint a miniatűrizálásban.
02:27
There will be invisible capacity. Invisible capacity in our bodies,
Láthatatlan kapacitások fognak megjelenni. Láthatatlan kapacitások a testünkben,
02:29
in our brains, and in the air.
az agyunkban, és a levegőben.
02:32
This is a dust mite on a nanoreplica.
Ez itt egy poratka egy nanoméretű szerkezeten.
02:34
This sort of ability to do everything in new ways unleashes potential,
Ez az újfajta képesség új lehetőségeket nyit,
02:37
not least in the area of medicine.
többek között az orvostudomány területén is.
02:41
This is a stem cell that we've developed here in Oxford,
Ez egy őssejt, amit itt, Oxfordban fejlesztettünk ki
02:43
from an embryonic stem cell.
egy embrionális őssejtből.
02:46
We can develop any part of the body.
Az élő szervezet bármelyik részét képesek vagyunk kifejleszteni.
02:48
Increasingly, over time, this will be possible from our own skin --
Idővel lehetővé válik, hogy képesek legyünk saját bőrünkből
02:50
able to replicate parts of the body.
létrehozni különböző testrészeink mását.
02:53
Fantastic potential for regenerative medicine.
Ez egy fantasztikus lehetőség a regeneratív orvoslás számára.
02:55
I don't think there will be a Special Olympics long after 2030,
Azt hiszem, 2030 után már nem is lesz paralimpia,
02:57
because of this capacity to regenerate parts of the body.
mivel bármely testrészünket pótolni tudjuk majd.
03:01
But the question is, "Who will have it?"
De kérdés, hogy "Kinek lesz ebben része?"
03:04
The other major development is going to be
A másik fontos fejlődési terület
03:06
in the area of what can happen in genetics.
a genetika tudománya lesz.
03:08
The capacity to create, as this mouse has been genetically modified,
Az a képesség, hogy -- ezekhez a genetikailag módosított egerekhez hasonlóan -- előállítsunk valamit,
03:10
something which goes three times faster,
ami háromszor gyorsabb,
03:16
lasts for three times longer, we could produce,
háromszor hosszabb életű,
03:18
as this mouse can, to the age of our equivalent of 80 years,
mint ez az -- emberi életkorban 80 évessel egyenértékű -- egér,
03:20
using about the same amount of food.
változatlan mennyiségű táplálék felhasználásával.
03:24
But will this only be available for the super rich,
De lehet, hogy ez csak a szupergazdagok számára lesz elérhető,
03:27
for those that can afford it? Are we headed for a new eugenics?
akik megengedhetik maguknak ezt a luxust? Egy újabb fajnemesítés előtt állunk?
03:29
Will only those that are able to afford it
Azok, akik ezt megengedhetik maguknak,
03:32
be able to be this super race of the future?
azok lesznek a jövő szuperfaja?
03:35
(Laughter)
(Nevetés)
03:38
So the big question for us is,
A nagy kérdés számunkra, hogy
03:39
"How do we manage this technological change?"
"Hogyan kezeljük ezt a technológiai változást?"
03:41
How do we ensure that it creates
Hogyan tudjuk biztosítani, hogy
03:43
a more inclusive technology,
egy olyan befogadó technológiát hozzon létre,
03:45
a technology which means
egy technológiát, ami azt jelenti,
03:47
that not only as we grow older,
hogy ahogy öregszünk,
03:50
that we can also grow wiser, and that we're able to support
bölcsebbé is válunk, és képesek leszünk támogatni
03:52
the populations of the future?
a jövő nemzedékeit?
03:54
One of the most dramatic manifestations of these improvements
Ezeknek a fejlesztéseknek az egyik legdrámaibb megjelenési formája
03:56
will be moving from population pyramids
lesz az elmozdulás a népesedési piramistól
03:59
to what we might term population coffins.
egy olyan irányba, amit talán népesedési koporsóknak hívhatnánk.
04:01
There is unlikely to be a pension
Kicsi a valószínűsége annak, hogy lesz nyugdíj
04:04
or a retirement age in 2030.
vagy nyugdíjkorhatár 2030-ban.
04:06
These will be redundant concepts. And this isn't only something of the West.
Ezek fölösleges fogalmak lesznek. És ez nem csak a Nyugatra vonatkozik.
04:09
The most dramatic changes will be the skyscraper
A legdrámaibb változásokat azok a felhőkarcoló-
04:12
type of new pyramids
típusú piramisok jelentik,
04:15
that will take place in China and in many other countries.
amelyek Kínában és sok más országban alakulnak ki.
04:17
So forget about retirements if you're young.
Szóval, felejtse el a nyugdíjba vonulást, aki fiatal.
04:20
Forget about pensions. Think about life and where it's going to be going.
Felejtsék el a nyugdíjat. Gondoljunk az életre, és arra, hogy merrefelé halad.
04:22
Of course, migration will become even more important.
Természetesen a migráció egyre fontosabbá válik.
04:25
The war on talent, the need to attract people
A küzdelem a tehetségekért, a különböző szakértelmű
04:28
at all skill ranges,
emberek elcsábítása,
04:30
to push us around in our wheelchairs,
akik a kerekesszékünket tologatják,
04:32
but also to drive our economies. Our innovation will be vital.
és akik a gazdaságunkat hajtják. Az innováció létszükségletté válik.
04:34
The employment in the rich countries
A gazdag országokban a foglalkoztatás
04:37
will go down from about 800
800 millióról
04:39
to about 700 million of these people.
700 millió ilyen emberre fog csökenni.
04:41
This would imply a massive leap in migration.
Ez hatalmas lökést fog adni a migrációnak.
04:43
So the concerns, the xenophobic concerns of today,
Ezért a napjainkban tapasztalható idegenellenesség
04:45
of migration, will be turned on their head,
meg kell, hogy változzon,
04:48
as we search for people to help us sort out
miközben keressük azokat az embereket, akiken keresztül
04:50
our pensions and our economies in the future.
fenntartható lesz a nyugdíjunk és gazdaságunk a jövőben.
04:53
And then, the systemic risks.
Aztán itt vannak a rendszerkockázatok.
04:55
We understand that these will become much more virulent,
Tisztában vagyunk vele, hogy ezek sokkal veszélyesebbek lesznek,
04:57
that what we see today
ahogy ma is látjuk
05:00
is this interweaving of societies, of systems,
az összefonódó társadalmakon és rendszereken,
05:02
fastened by technologies and hastened by just-in-time management systems.
melyeket technológiák kötnek össze és just-in-time módon működtetett rendszerek gyorsítanak.
05:05
Small levels of stock push resilience into other people's responsibility.
Az alacsony készletszintek másokra hárítják a felelősséget.
05:10
The collapse in biodiversity,
A biodiverzitás összeomlása,
05:15
climate change, pandemics, financial crises:
a klímaváltozás, a járványok és a pénzügyi válságok:
05:17
these will be the currency that we will think about.
ezek lesznek azok a fizetőeszközök, amikre gondolunk.
05:20
And so a new awareness will have to arise,
Egy új fajta tudatosságnak kell megjelennie,
05:23
of how we deal with these, how we mobilize ourselves,
hogy kezelni tudjuk ezeket a dolgokat, hogy új módon tudjuk mobilizálni magunkat,
05:25
in a new way, and come together as a community
és közösségként cselekedve
05:28
to manage systemic risk.
tudjuk kezelni a rendszerkockázatot.
05:31
It's going to require innovation.
Ehhez innovációra lesz szükség.
05:33
It's going to require an understanding that the glory of globalization
Ehhez meg kell értenünk, hogy a globalizáció dicsősége
05:35
could also be its downfall.
a saját bukásához is vezethet.
05:39
This could be our best century ever because of the achievements,
Az eredményeinknek köszönhetően ez lehet a legjobb évszázadunk,
05:41
or it could be our worst.
de akár a legrosszabbá is válhat.
05:44
And of course we need to worry about the individuals,
És természetesen aggódnunk kell az egyének miatt,
05:46
particularly the individuals that feel that they've
különösen azok miatt, akik úgy érzik, hogy
05:48
been left out in one way or another.
így vagy úgy kimaradtak, vagy kiszolgáltatottak.
05:50
An individual, for the first time in the history of humanity,
Az egyén, először az emberiség történetében,
05:52
will have the capacity, by 2030,
2030-ra birtokában lesz annak a képességnek,
05:55
to destroy the planet, to wreck everything,
hogy megsemmisítse a bolygót, tönkre tegyen mindent,
05:57
through the creation, for example, of a biopathogen.
például egy biológiai kórokozó létrehozásával.
06:00
How do we begin to weave these tapestries together?
Hogyan kezdjük hát egybeszőni ezeket a szöveteket?
06:03
How do we think about complex systems in new ways?
Hogyan gondolkodjunk más módon a komplex rendszerekről?
06:05
That will be the challenge of the scholars,
Ez az a kihívás, ami a tudósok előtt,
06:08
and of all of us engaged in thinking about the future.
és a jövő kérdéseivel foglalkozó mindenki előtt áll.
06:10
The rest of our lives will be in the future. We need to prepare for it now.
Életünk hátralevő részét a jövőben fogjuk leélni. És erre fel kell készülnünk.
06:13
We need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
Meg kell értenünk, hogy a világ irányító struktúrája idejétmúlt.
06:16
It cannot begin to cope with the challenges that this will bring.
Jelenlegi állapotában nem lesz képes megbírkózni az előttünk álló kihívásokkal.
06:19
We have to develop a new way of managing the planet,
Ki kell alakítanunk a bolygónk kezelésének újfajta módját,
06:23
collectively, through collective wisdom.
összefogva, a kollektív bölcsességünket kihasználva.
06:26
We know, and I know from my own experience,
Tudjuk, és én saját tapasztalatomból is tudom,
06:28
that amazing things can happen,
hogy csodálatos dolgok történhetnek,
06:30
when individuals and societies come together
amikor az egyének és közösségek összefognak,
06:32
to change their future.
hogy megváltoztassák jövőjüket.
06:34
I left South Africa, and 15 years later,
Elhagytam Dél-Afrikát, és 15 évvel később,
06:36
after thinking I would never go back,
miután úgy gondoltam, hogy soha nem térek vissza,
06:38
I had the privilege and the honor to work in the government of Nelson Mandela.
lehetőséget kaptam Nelson Mandela kormányában dolgozni.
06:40
This was a miracle. We can create miracles,
Ez maga volt a csoda. Képesek vagyunk csodát tenni,
06:43
collectively, in our lifetime.
együtt, a mi életünkben.
06:45
It is vital that we do so.
És életbevágó, hogy ezt meg is tegyük.
06:47
It is vital that the ideas that are nurtured in TED,
Életbevágó, hogy a TED-en elhangzó ötletek,
06:49
that the ideas that we think about
a bennünket foglalkoztató gondolatok
06:51
look forward, and make sure that this will be the most glorious century,
terjedjenek és segítsenek abban, hogy ez legyen a legdicsőségesebb évszázad,
06:53
and not one of eco-disaster and eco-collapse.
ne pedig egyike az ökológiai katasztrófák és összeomlások századainak,
06:56
Thank you. (Applause)
Köszönöm. (Taps)
06:59
Translated by Csaba Lóki
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

About the speaker:

Ian Goldin - Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future.

Why you should listen

Take a look at Ian Goldin's jam-packed CV and you'll see why he was appointed the first Director of Oxford University's new think tank-cum-research center, the 21st Century School, later renamed the Oxford Martin School: Goldin battled apartheid in his native South Africa, served as a development adviser to Nelson Mandela and, as the VP of the World Bank, led collaborations with the UN on global development strategy. He is the author of 19 books, including Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future (Princeton University Press, 2011), Divided Nations: Why global governance is failing and what we can do about it (Oxford University Press, 2013) and The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it (Princeton University Press, 2014).

At Oxford Martin School, with a diverse brigade of over 200 top researchers from the hard and social sciences, Goldin is bringing fresh thinking to bear on the big, looming issues of the next 100 years: climate change, disruptive technological advancements, aging, bio-ethics, infectious disease, poverty, political conflict.

More profile about the speaker
Ian Goldin | Speaker | TED.com