English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Ian Goldin: Navigating our global future

Ian Goldin: Nawigacja po globalnej przyszłości

Filmed
Views 1,079,777

W miarę jak globalizacja i rozwój technologii goni nas ku nowej, zintegrowanej przyszłości, Ian Goldin ostrzega, że nie wszyscy będą mieli równy dostęp do płynących z nich korzyści. Jeśli jednak dostrzeżemy to niebezpieczeństwo w porę, możemy jeszcze polepszyć wszystkim życie.

- Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future. Full bio

The future, as we know it, is very unpredictable.
Przyszłość jest, jak wiadomo, nieprzewidywalna.
00:15
The best minds in the best institutions
Najlepsze umysły najlepszych instytucji
00:19
generally get it wrong.
zwykle się co do niej mylą,
00:21
This is in technology. This is in the area of politics,
tak w technologii, jak i w polityce,
00:23
where pundits, the CIA, MI6 always get it wrong.
spece z CIA i MI6 zawsze się mylą.
00:27
And it's clearly in the area of finance.
Widać to jasno w sferze finansów.
00:30
With institutions established to think about the future,
Mimo instytucji dbających o przyszłość,
00:33
the IMF, the BIS, the Financial Stability Forum, couldn't see what was coming.
jak IMF, BIS, FSF, nie przewidzieliśmy, co nadchodzi.
00:35
Over 20,000 economists
Ponad 20 tys. ekonomistów,
00:39
whose job it is, competitive entry to get there,
do których zadań to należy,
00:41
couldn't see what was happening.
nie widziało, co nadchodzi.
00:43
Globalization is getting more complex.
Globalizacja się komplikuje.
00:45
And this change is getting more rapid.
Zmiany są coraz szybsze.
00:47
The future will be more unpredictable.
Przyszłość będzie bardziej nieprzewidywalna.
00:49
Urbanization, integration,
Urbanizacja, integracja,
00:51
coming together, leads to a new renaissance.
połączone, prowadzą do nowego renesansu.
00:53
It did this a thousand years ago.
Tak było tysiąc lat temu.
00:56
The last 40 years have been extraordinary times.
Od 40 lat mamy ciekawe czasy.
00:58
Life expectancy has gone up by about 25 years.
Żyjemy średnio o 25 lat dłużej.
01:01
It took from the Stone Age to achieve that.
Zajęło to aż od Epoki Kamiennej.
01:04
Income has gone up for a majority of the world's population,
Większość światowej populacji więcej zarabia,
01:07
despite the population going up by about two billion people over this period.
mimo że przez ten okres przybyło 2 miliardy ludzi.
01:09
And illiteracy has gone down, from a half to about a quarter of the people on Earth.
Spada analfabetyzm, z 50% do 25% populacji.
01:14
A huge opportunity, unleashing of new potential
Wielkie możliwości, uwalnianie nowego potencjału
01:17
for innovation, for development.
dla innowacji i rozwoju.
01:20
But there is an underbelly.
Ale jest i druga strona medalu.
01:22
There are two Achilles' heels of globalization.
Globalizacja ma dwie pięty achillesowe.
01:24
There is the Achilles' heel of growing inequality --
Pierwsza to nierówność rozwoju.
01:27
those that are left out, those that feel angry,
To ludzie spisani na straty,
01:29
those that are not participating. Globalization
gniewni i wykluczeni.
01:32
has not been inclusive.
Globalizacja niektórych pomija.
01:34
The second Achilles' heel is complexity --
Drugą piętą achillesową jest złożoność.
01:36
a growing fragility, a growing brittleness.
Rosnąca łamliwość i kruchość.
01:39
What happens in one place very quickly affects everything else.
To, co dzieje się w jednym miejscu, szybko wpływa na inne.
01:43
This is a systemic risk, systemic shock.
To ryzyko i szok dla całego układu.
01:46
We've seen it in the financial crisis. We've seen it in the pandemic flu.
Weźmy np. kryzys finansowy czy pandemię grypy.
01:49
It will become virulent and it's something we have to build resilience against.
Kryzysy się zaostrzają i musimy się na nie uodpornić.
01:52
A lot of this is driven by what's happening in technology.
Za wieloma wydarzeniami stoi technologia.
01:56
There have been huge leaps. There will be a million-fold improvement
Miały miejsce wielkie skoki.
01:59
in what you can get for the same price
Za dzisiejszą cenę w 2030 r.
02:02
in computing by 2030.
dostaniecie milion razy lepszy komputer.
02:04
That's what the experience of the last 20 years has been.
Tego nauczyło nas ostatnie 20 lat.
02:06
It will continue.
Tak będzie nadal.
02:08
Our computers, our systems will be as primitive
Nasze komputery i systemy staną się tak prymitywne,
02:10
as the Apollo's are for today.
jak dzisiaj urządzenia z Apolla.
02:13
Our mobile phones are more powerful than the total Apollo space engine.
Telefony komórkowe są lepsze, niż silnik Apollo.
02:15
Our mobile phones are more powerful than
Są lepsze,
02:18
some of the strongest computers of 20 years ago.
niż najlepsze komputery 20 lat temu.
02:20
So what will this do?
Co z tego wyniknie?
02:22
It will create huge opportunities in technology.
To wspaniała okazja dla technologii
02:24
Miniaturization as well.
i miniaturyzacji.
02:27
There will be invisible capacity. Invisible capacity in our bodies,
Pojawią się niewidoczne możliwości
02:29
in our brains, and in the air.
w mózgach, w powietrzu.
02:32
This is a dust mite on a nanoreplica.
Oto roztocz na urządzeniu w skali nano.
02:34
This sort of ability to do everything in new ways unleashes potential,
Powstanie nowych metod uwolni potencjał
02:37
not least in the area of medicine.
także w medycynie.
02:41
This is a stem cell that we've developed here in Oxford,
Oto komórka macierzysta, wyhodowana w Oxfordzie
02:43
from an embryonic stem cell.
z komórki macierzystej embrionu.
02:46
We can develop any part of the body.
Możemy wyhodować dowolną część ciała.
02:48
Increasingly, over time, this will be possible from our own skin --
Z czasem uda nam się z własnej skóry
02:50
able to replicate parts of the body.
tworzyć repliki części ciała.
02:53
Fantastic potential for regenerative medicine.
Medycyna regeneratywna się rozwinie.
02:55
I don't think there will be a Special Olympics long after 2030,
Po roku 2030 nie będzie już paraolimpiad,
02:57
because of this capacity to regenerate parts of the body.
dzięki umiejętności odtwarzania kończyn.
03:01
But the question is, "Who will have it?"
Pozostaje pytanie: kto je dostanie?
03:04
The other major development is going to be
Kolejny wielki rozwój
03:06
in the area of what can happen in genetics.
czeka genetykę.
03:08
The capacity to create, as this mouse has been genetically modified,
Na przykładzie tej myszy, zdolność tworzenia
03:10
something which goes three times faster,
organizmów 3 razy szybszych,
03:16
lasts for three times longer, we could produce,
3 razy wytrzymalszych
03:18
as this mouse can, to the age of our equivalent of 80 years,
co utrzyma się nawet do jej odpowiednika 80 lat,
03:20
using about the same amount of food.
przy podobnym zapotrzebowaniu na jedzenie.
03:24
But will this only be available for the super rich,
Czy będzie to towar tylko dla bogaczy?
03:27
for those that can afford it? Are we headed for a new eugenics?
Czy dążymy do nowej eugeniki?
03:29
Will only those that are able to afford it
Czy tylko zamożni będą tworzyć
03:32
be able to be this super race of the future?
super-rasę przyszłości?
03:35
(Laughter)
(Śmiech)
03:38
So the big question for us is,
Wielkie pytanie brzmi:
03:39
"How do we manage this technological change?"
jak pokierować zmianami w technologii?
03:41
How do we ensure that it creates
Jak zapewnić powstanie
03:43
a more inclusive technology,
technologii dla mas,
03:45
a technology which means
technologii oznaczającej,
03:47
that not only as we grow older,
że nie tylko z wiekiem zmądrzejemy,
03:50
that we can also grow wiser, and that we're able to support
i że zdołamy utrzymać
03:52
the populations of the future?
populację przyszłości?
03:54
One of the most dramatic manifestations of these improvements
Ten postęp ujawni się dramatycznie
03:56
will be moving from population pyramids
w odejściu od piramid populacji
03:59
to what we might term population coffins.
do, powiedzmy, trumien populacji.
04:01
There is unlikely to be a pension
Nie sądzę, żeby po roku 2030
04:04
or a retirement age in 2030.
były jeszcze emerytury.
04:06
These will be redundant concepts. And this isn't only something of the West.
Pojęcie stanie się zbędne, nie tylko na Zachodzie.
04:09
The most dramatic changes will be the skyscraper
Pojawią się sięgające chmur
04:12
type of new pyramids
rodzaje piramid
04:15
that will take place in China and in many other countries.
w Chinach i innych krajach.
04:17
So forget about retirements if you're young.
Jeśli jesteś młody - zapomnij o przejściu na emeryturę.
04:20
Forget about pensions. Think about life and where it's going to be going.
Myśl o życiu i dokąd ono zmierza.
04:22
Of course, migration will become even more important.
Oczywiście wzrośnie znaczenie migracji.
04:25
The war on talent, the need to attract people
Wojna o talent, potrzeba
04:28
at all skill ranges,
przyciągania ludzi zdolnych
04:30
to push us around in our wheelchairs,
i do pchania wózków i do kierowania ekonomią.
04:32
but also to drive our economies. Our innovation will be vital.
Innowacja stanie się nieodzowna.
04:34
The employment in the rich countries
Zatrudnienie w bogatych krajach
04:37
will go down from about 800
spadnie z 800 mln
04:39
to about 700 million of these people.
do 700 mln,
04:41
This would imply a massive leap in migration.
co spowoduje masową migrację.
04:43
So the concerns, the xenophobic concerns of today,
Dzisiejsze ksenofobiczne obawy
04:45
of migration, will be turned on their head,
przed imigrantami staną na głowie,
04:48
as we search for people to help us sort out
bo zaczniemy szukać ludzi,
04:50
our pensions and our economies in the future.
którzy wspomogą emerytury i gospodarki.
04:53
And then, the systemic risks.
Następnie ryzyko ogólnosystemowe.
04:55
We understand that these will become much more virulent,
Wiemy, że problemy zaostrzają się.
04:57
that what we see today
Już dziś widzimy
05:00
is this interweaving of societies, of systems,
powiązania społeczeństw, systemów,
05:02
fastened by technologies and hastened by just-in-time management systems.
napędzane systemami zarządzania just-in-time.
05:05
Small levels of stock push resilience into other people's responsibility.
Akcje spychają odpowiedzialność za odporność na innych.
05:10
The collapse in biodiversity,
Załamanie bio-różnorodności,
05:15
climate change, pandemics, financial crises:
zmiana klimatu, kryzysy finansowe:
05:17
these will be the currency that we will think about.
oto waluta, o której będziemy myśleć.
05:20
And so a new awareness will have to arise,
Musi pojawić się nowa świadomość,
05:23
of how we deal with these, how we mobilize ourselves,
jak sobie z tym poradzić, jak się zmobilizować,
05:25
in a new way, and come together as a community
i jako społeczność połączyć siły
05:28
to manage systemic risk.
w zarządzaniu ryzykiem ogólnosystemowym.
05:31
It's going to require innovation.
Potrzebne będą innowacje.
05:33
It's going to require an understanding that the glory of globalization
Musimy zrozumieć, że sławiona globalizacja
05:35
could also be its downfall.
może się stać przyczyną upadku.
05:39
This could be our best century ever because of the achievements,
Być może czeka nas najlepsze stulecie.
05:41
or it could be our worst.
Albo najgorsze.
05:44
And of course we need to worry about the individuals,
Musimy przejmować się jednostkami.
05:46
particularly the individuals that feel that they've
Zwłaszcza ludźmi, którzy czują się
05:48
been left out in one way or another.
wystawieni poza nawias.
05:50
An individual, for the first time in the history of humanity,
Po raz pierwszy w historii ludzkości,
05:52
will have the capacity, by 2030,
jednostki będą potrafiły w 2030 r.
05:55
to destroy the planet, to wreck everything,
zniszczyć całą planetę,
05:57
through the creation, for example, of a biopathogen.
np. przez stworzenie bio-patogenu.
06:00
How do we begin to weave these tapestries together?
Jak zacząć wiązać końce?
06:03
How do we think about complex systems in new ways?
Jak podejść na nowo do złożonego systemu?
06:05
That will be the challenge of the scholars,
To wyzwanie dla uczonych
06:08
and of all of us engaged in thinking about the future.
i wszystkich, którzy myślą o przyszłości.
06:10
The rest of our lives will be in the future. We need to prepare for it now.
Musimy się przygotować na życie w przyszłości,
06:13
We need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
zrozumieć, że rządzą nami skamieniałe struktury.
06:16
It cannot begin to cope with the challenges that this will bring.
One nie staną naprzeciw nowym wyzwaniom.
06:19
We have to develop a new way of managing the planet,
Potrzebny nam nowy sposób zarządzania planetą,
06:23
collectively, through collective wisdom.
wspólnie, wspólną mądrością.
06:26
We know, and I know from my own experience,
Wiem z doświadczenia,
06:28
that amazing things can happen,
że dzieją się cudowne rzeczy,
06:30
when individuals and societies come together
kiedy ludzie łączą się,
06:32
to change their future.
by odmienić przyszłość.
06:34
I left South Africa, and 15 years later,
Opuściłem RPA. Po 15 latach,
06:36
after thinking I would never go back,
kiedy myślałem, że nigdy nie wrócę,
06:38
I had the privilege and the honor to work in the government of Nelson Mandela.
miałem zaszczyt pracować w rządzie Nelsona Mandeli.
06:40
This was a miracle. We can create miracles,
To był cud. Możemy czynić cuda
06:43
collectively, in our lifetime.
wspólnie, za naszego życia.
06:45
It is vital that we do so.
Koniecznie musimy próbować.
06:47
It is vital that the ideas that are nurtured in TED,
Idee, które promuje TED
06:49
that the ideas that we think about
muszą wybiegać w przyszłość
06:51
look forward, and make sure that this will be the most glorious century,
i zapewnić stulecie chwały,
06:53
and not one of eco-disaster and eco-collapse.
a nie eko-klęski i załamania.
06:56
Thank you. (Applause)
Dziękuję. (Brawa)
06:59
Translated by Rysia Wand
Reviewed by Kinga Skorupska

▲Back to top

About the speaker:

Ian Goldin - Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future.

Why you should listen

Take a look at Ian Goldin's jam-packed CV and you'll see why he was appointed the first Director of Oxford University's new think tank-cum-research center, the 21st Century School, later renamed the Oxford Martin School: Goldin battled apartheid in his native South Africa, served as a development adviser to Nelson Mandela and, as the VP of the World Bank, led collaborations with the UN on global development strategy. He is the author of 19 books, including Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future (Princeton University Press, 2011), Divided Nations: Why global governance is failing and what we can do about it (Oxford University Press, 2013) and The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it (Princeton University Press, 2014).

At Oxford Martin School, with a diverse brigade of over 200 top researchers from the hard and social sciences, Goldin is bringing fresh thinking to bear on the big, looming issues of the next 100 years: climate change, disruptive technological advancements, aging, bio-ethics, infectious disease, poverty, political conflict.

More profile about the speaker
Ian Goldin | Speaker | TED.com