English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Stephen Wilkes: The passing of time, caught in a single photo

Στίβεν Γουίλκις: Το πέρασμα του χρόνου, αποτυπωμένο μέσα σε μια και μόνο φωτογραφία

Filmed
Views 1,611,480

O φωτογράφος Στίβεν Γουίλκις χειροτεχνεί θεαματικές συνθέσεις τοπίων καθώς αυτά περνάνε από την ημέρα στη νύχτα, εξερευνώντας τη συνέχεια χώρο-χρόνο μέσα σε εικόνες δύο διαστάσεων. Ταξιδέψτε μαζί του σε γνωστές τοποθεσίες όπως η γέφυρα Τουρνέλ στο Παρίσι, το Έλ Καπιτάν στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι και σε μια τρύπα με νερό που δίνει ζωή στην καρδιά του Σερενγκέτι, σε αυτό το μαγευτικό ταξίδι στην τέχνη του και τον τρόπο που τα δημιουργεί.

- Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations. Full bio

Καθοδηγούμαι καθαρά από το πάθος
00:13
I'm driven by pure passion
να δημιουργώ φωτογραφίες
που λένε ιστορίες.
00:15
to create photographs that tell stories.
Η φωτογραφία μπορεί να περιγραφεί
σαν τη καταγραφή μιας στιγμής,
00:18
Photography can be described
as the recording of a single moment
παγωμένης σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.
00:23
frozen within a fraction of time.
Κάθε στιγμή ή φωτογραφία
αντιπροσωπεύουν ένα αισθητό κομμάτι
00:26
Each moment or photograph
represents a tangible piece
των αναμνήσεών μας καθώς ο χρόνος περνά.
00:30
of our memories as time passes.
Τι θα συνέβαινε όμως αν αποτυπώναμε
περισσότερες από μία στιγμές;
00:33
But what if you could capture more
than one moment in a photograph?
Τι θα συνέβαινε αν η φωτογραφία
μπορούσε να αναιρέσει τον χρόνο,
00:37
What if a photograph
could actually collapse time,
εμπεριέχοντας τις καλύτερες στιγμές
της μέρας και της νύχτας
00:41
compressing the best moments
of the day and the night
ταυτόχρονα μέσα στην ίδια εικόνα;
00:44
seamlessly into one single image?
Υλοποίησα μια ιδέα που ονομάζεται:
«Από την Ημέρα στη Νύχτα»
00:47
I've created a concept
called "Day to Night"
και πιστεύω πως θα αλλάξει
τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο.
00:50
and I believe it's going to change
00:51
the way you look at the world.
Σίγουρα άλλαξε τον δικό μου τρόπο.
00:53
I know it has for me.
00:55
My process begins by photographing
iconic locations,
Η διαδικασία ξεκινάει με τη φωτογράφηση
εμβληματικών χώρων.
Κομμάτι αυτού που αποκαλώ:
Η Συλλογική μας Μνήμη.
00:59
places that are part of what I call
our collective memory.
Φωτογραφίζω πάντα από μια σταθερή
πλεονεκτική θέση και δεν κινούμαι.
01:03
I photograph from a fixed vantage point,
and I never move.
Αποτυπώνω τις στιγμές της ανθρωπότητας
και του φωτός καθώς περνά ο χρόνος.
01:07
I capture the fleeting moments
of humanity and light as time passes.
Φωτογραφίζω τα πάντα
από 15 εως και 30 ώρες
01:11
Photographing for anywhere
from 15 to 30 hours
και τραβάω περισσότερες από 1.500 εικόνες.
01:14
and shooting over 1,500 images,
Μετά επιλέγω τις καλύτερες στιγμές
της ημέρας και της νύχτας.
01:17
I then choose the best moments
of the day and night.
01:21
Using time as a guide,
Έχοντας τον χρόνο σαν οδηγό,
αβίαστα συνδυάζω τις καλύτερες στιγμές
σε μια και μόνο φωτογραφία.
01:23
I seamlessly blend those best moments
into one single photograph,
Απεικονίζοντας το συνειδητό μας
ταξίδι με τον χρόνο.
01:27
visualizing our conscious
journey with time.
Μπορώ να σας πάω στο Παρίσι
01:31
I can take you to Paris
με θέα από τη γέφυρα Τουρνέλ.
01:33
for a view from the Tournelle Bridge.
01:36
And I can show you the
early morning rowers
Μπορώ να σας δείξω
τους κωπηλάτες νωρίς το πρωί
01:38
along the River Seine.
μέσα στον ποταμό Σηκουάνα.
Ταυτόχρονα όμως,
01:40
And simultaneously,
μπορώ να σας δείξω νύχτα
την Παναγία των Παρισίων.
01:42
I can show you Notre Dame aglow at night.
Ενδιάμεσα, μπορώ να σας δείξω
τη ρομαντικότητα της πόλης του φωτός.
01:45
And in between, I can show you
the romance of the City of Light.
Είμαι κυριολεκτικά ο φωτογράφος του δρόμου
στα 15 μέτρα στον αέρα,
01:51
I am essentially a street photographer
from 50 feet in the air,
και κάθε τι που βλέπετε
σε αυτή τη φωτογραφία
01:55
and every single thing you see
in this photograph
συνέβη πραγματικά εκείνη την ημέρα.
01:57
actually happened on this day.
Το «Απ' την Ημέρα στη Νύχτα»
είναι παγκόσμιο έργο
02:02
Day to Night is a global project,
02:04
and my work has always been about history.
και η δουλειά μου
πάντα ήταν για την ιστορία.
Με συναρπάζει η ιδέα της επίσκεψης
σε ένα μέρος όπως η Βενετία
02:07
I'm fascinated by the concept
of going to a place like Venice
και να βλέπεις πώς είναι
κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ.
02:11
and actually seeing it during
a specific event.
Αποφάσισα ότι ήθελα να δω
την ιστορική Ρεγκάτα,
02:13
And I decided I wanted to see
the historical Regata,
κάτι που γίνεται από το 1498.
02:17
an event that's actually been
taking place since 1498.
Οι βάρκες και τα κοστούμια
είναι ακριβώς όπως τότε παλιά.
02:21
The boats and the costumes
look exactly as they did then.
Ένα σημαντικό στοιχείο
που θέλω να καταλάβετε είναι
02:26
And an important element that I really
want you guys to understand is:
ότι αυτό δεν είναι βίντεο,
02:30
this is not a timelapse,
είμαι εγώ που φωτογραφίζω κατά τη διάρκεια
της ημέρας και της νύχτας.
02:31
this is me photographing
throughout the day and the night.
Είμαι ένας αμείλικτος συλλέκτης
μαγικών στιγμών.
02:37
I am a relentless collector
of magical moments.
Αυτό που με παρακινεί
είναι ο φόβος να μη χάσω μία από αυτές.
02:40
And the thing that drives me
is the fear of just missing one of them.
Ολόκληρο το σχέδιο ξεκίνησε το 1996.
02:48
The entire concept came about in 1996.
Το περιοδικό LIFE μου ανέθεσε
να δημιουργήσω μια πανοραμική φωτογραφία
02:52
LIFE Magazine commissioned me
to create a panoramic photograph
της ομάδας της ταινίας:
Ρωμαίος και Ιουλιέτα, του Μπαζ Λούχρμαν.
02:57
of the cast and crew of Baz Luhrmann's
film Romeo + Juliet.
Πήγα στον χώρο των γυρισμάτων
και συνειδητοποίησα ότι ήταν τετράγωνος.
03:02
I got to the set and realized:
it's a square.
Έτσι ο μόνος τρόπος για
μια πανοραμική φωτογραφία ήταν ένα κολάζ
03:06
So the only way I could actually create
a panoramic was to shoot a collage
που αποτελούνταν
από 250 μοναδικές εικόνες.
03:10
of 250 single images.
Έτσι είχα τον Ντι Κάπριο
και την Κλερ Ντέινς να αγκαλιάζονται.
03:13
So I had DiCaprio and Claire Danes
embracing.
Καθώς μετακινώ
την κάμερα μου προς τα δεξιά,
03:16
And as I pan my camera to the right,
παρατηρώ ότι υπάρχει
ένας καθρέφτης στον τοίχο
03:19
I noticed there was a mirror on the wall
και είδα ότι αντανακλούνταν πάνω του.
03:22
and I saw they were
actually reflecting in it.
Για αυτή τη στιγμή,
για μια εικόνα, τους ζήτησα:
03:24
And for that one moment, that one image
03:26
I asked them, "Would you guys just kiss
«Μπορείτε να φιληθείτε
για να βγάλω μία φωτογραφία;»
03:28
for this one picture?"
Μετά γύρισα πίσω
στο στούντιό μου στην Νέα Υόρκη
03:30
And then I came back
to my studio in New York,
και συνένωσα με κόλλα
αυτές τις 250 φωτογραφίες
03:32
and I hand-glued these 250 images together
και κοιτώντας το είπα:
«Αυτό είναι τέλειο!»
03:36
and stood back and went,
"Wow, this is so cool!
«Μπορώ να αλλάξω τον χρόνο
σε μια φωτογραφία».
03:39
I'm changing time in a photograph."
Κράτησα αυτή την ιδέα για 13 χρόνια
03:42
And that concept actually
stayed with me for 13 years
μέχρι που η τεχνολογία επιτέλους
έφτασε τα ονειρά μου.
03:46
until technology finally
has caught up to my dreams.
Αυτή είναι μια εικόνα που έφτιαξα,
της αποβάθρας της Σάντα Μόνικα.
03:51
This is an image I created
of the Santa Monica Pier, Day to Night.
Θα σας δείξω ένα μικρό βίντεο
03:54
And I'm going to show you a little video
που θα σας δώσει μια ιδέα
πώς είναι να είσαι μαζί μου
03:56
that gives you an idea of what
it's like being with me
όταν τραβάω αυτές τις εικόνες.
03:59
when I do these pictures.
Ξεκινώντας πρέπει να καταλάβετε
ότι για να έχω τέτοια θέα,
04:01
To start with, you have to understand
that to get views like this,
τον περισσότερο χρόνο των περνάω ψηλά,
συνήθως μέσα σε μια ανυψωμένη πλατφόρμα.
04:04
most of my time is spent up high,
and I'm usually in a cherry picker
04:08
or a crane.
Ή μέσα σε γερανό.
Έτσι αυτή είναι μια συνηθισμένη ημέρα,
12-18 ώρες, ασταμάτητα
04:09
So this is a typical day,
12-18 hours, non-stop
καταγράφοντας όλη την ημέρα
καθώς εξελίσσεται.
04:13
capturing the entire day unfold.
Το καλύτερο πράγμα είναι
ότι λατρεύω να κοιτάω ανθρώπους.
04:16
One of the things that's great
is I love to people-watch.
Και πιστέψτε με όταν σας λέω,
04:19
And trust me when I tell you,
αυτή είναι η καλύτερη θέση
που μπορεί να έχεις.
04:20
this is the greatest seat
in the house to have.
Αυτό όμως είναι για το πώς δημιουργώ
αυτές τις φωτογραφίες.
04:24
But this is really how I go about
creating these photographs.
Έτσι μόλις επιλέξω
τη θέα και την τοποθεσία,
04:27
So once I decide on my view
and the location,
πρέπει να επιλέξω που ξεκινάει η μέρα
και που τελειώνει η νύχτα.
04:31
I have to decide where day begins
and night ends.
Αυτό είναι που αποκαλώ
η γραμμή του χρόνου.
04:34
And that's what I call the time vector.
04:37
Einstein described time as a fabric.
Ο Αϊνστάιν περιέγραψε
τον χρόνο σαν ένα πανί.
Σκεφτείτε την επιφάνεια ενός τραμπολίνου:
04:41
Think of the surface of a trampoline:
04:43
it warps and stretches with gravity.
μαζεύει και απλώνεται με τη βαρύτητα.
04:46
I see time as a fabric as well,
Βλέπω και εγώ τον χρόνο σαν ύφασμα,
εκτός του ότι το παίρνω και το επεκτείνω
και το συμπιέζω μέσα στο ίδιο κάδρο.
04:49
except I take that fabric and flatten it,
compress it into single plane.
Μια ξεχωριστή πτυχή
της δουλειάς αυτής είναι,
04:55
One of the unique aspects
of this work is also,
θα δείτε στις φωτογραφίες μου
04:57
if you look at all my pictures,
ότι η χρονογραμμή αλλάζει:
04:58
the time vector changes:
θα πάω από αριστερά - δεξιά,
05:00
sometimes I'll go left to right,
άλλες φορές μπροστά - πίσω
ή πάνω - κάτω, ακόμα και διαγώνια.
05:02
sometimes front to back,
up or down, even diagonally.
Εξερευνώ τη συνέχεια του χωροχρόνου
05:07
I am exploring the space-time continuum
μέσα σε μια δισδιάστατη
ακίνητη φωτογραφία.
05:10
within a two-dimensional still photograph.
Τώρα, όταν φτιάχνω αυτές τις εικόνες
05:13
Now when I do these pictures,
είναι κυριολεκτικά ένα ζωντανό παζλ
μέσα στο μυαλό μου.
05:15
it's literally like a real-time puzzle
going on in my mind.
Χτίζω τη φωτογραφία
βασιζόμενος στον χρόνο,
05:18
I build a photograph based on time,
και αυτό είναι που αποκαλώ
το κυρίως κάδρο.
05:21
and this is what I call the master plate.
Μπορεί να περάσουν μήνες
για να ολοκληρωθεί.
05:23
This can take us several
months to complete.
Το αστείο με αυτή τη δουλειά είναι
05:27
The fun thing about this work is
ότι δεν έχω κανέναν έλεγχο
όταν ανεβαίνω εκεί ψηλά
05:29
I have absolutely zero control
when I get up there
οποιαδήποτε ημέρα να τραβήξω φωτογραφίες.
05:32
on any given day and capture photographs.
Έτσι δεν ξέρω ποιος θα είναι
στη φωτογραφία,
05:35
So I never know who's
going to be in the picture,
αν θα έχει καλή ανατολή ή δύση,
κανένας έλεγχος.
05:37
if it's going to be a great
sunrise or sunset -- no control.
Είναι στο τέλος της διαδικασίας,
05:40
It's at the end of the process,
εάν είχα μια καλή ημέρα
και όλα παραμείνανε σταθερά,
05:42
if I've had a really great day
and everything remained the same,
μπορώ να αποφασίσω
ποιος θα μείνει μέσα και ποιος όχι
05:45
that I then decide who's in and who's out,
και όλα βασίζονται στον χρόνο.
05:48
and it's all based on time.
Θα πάρω τις καλές στιγμές που επέλεξα
μέσα στον μήνα της επεξεργασίας
05:49
I'll take those best moments that I pick
over a month of editing
και θα αναμειχθούν απρόσκοπτα
μέσα στο κυρίως κάδρο.
05:53
and they get seamlessly blended
into the master plate.
Συμπιέζω τη μέρα και τη νύχτα
05:58
I'm compressing the day and night
όπως εγώ την είδα.
06:00
as I saw it,
Δημιουργώντας μια ξεχωριστή αρμονία
μεταξύ δύο τελείως ασύμφωνων κόσμων.
06:02
creating a unique harmony between
these two very discordant worlds.
Η ζωγραφική πάντα ήταν
πολύ σημαντική επιρροή στη δουλειά μου
06:07
Painting has always been a really
important influence in all my work
και είμαι ένας μεγάλος θαυμαστής
του Άλμπερτ Μπίρσταντ,
06:11
and I've always been a huge fan
of Albert Bierstadt,
του μεγάλου ζωγράφου
του Χάντσον Ρίβερ.
06:13
the great Hudson River School painter.
Με ενέπνευσε σε μια πρόσφατη δουλειά
που έκανα στα εθνικά πάρκα.
06:15
He inspired a recent series
that I did on the National Parks.
Εδώ είναι η κοιλάδα του Γιοσέμιτι
του Μπίρσταντ.
06:19
This is Bierstadt's Yosemite Valley.
Εδώ είναι η φωτογραφία του Γιοσέμιτι
που έφτιαξα λοιπόν.
06:22
So this is the photograph
I created of Yosemite.
Αυτό είναι βασικά η κύρια ιστορία
του τεύχους του Ιανουαρίου 2016
06:25
This is actually the cover story
of the 2016 January issue
του National Geographic.
06:29
of National Geographic.
Δούλευα περισσότερες από 30 ώρες
για αυτή τη φωτογραφία.
06:31
I photographed for over
30 hours in this picture.
Ήμουν πραγματικά στο χείλος του γκρεμού,
06:34
I was literally on the side of a cliff,
τραβώντας τα αστέρια και την σελήνη,
καθώς μετακινούνταν,
06:37
capturing the stars
and the moonlight as it transitions,
το φωτισμένο από την σελήνη, Έλ Καπιτάν.
06:41
the moonlight lighting El Capitan.
Τράβηξα, επίσης, και τη μεταβολή
του χρόνου, μέσα στο τοπίο.
06:42
And I also captured this transition
of time throughout the landscape.
Το καλύτερο είναι ξεκάθαρα το να βλέπεις
τις μαγικές στιγμές των ανθρώπων
06:47
The best part is obviously seeing
the magical moments of humanity
καθώς ο χρόνος περνά...
06:51
as time changed --
από τη μέρα στη νύχτα.
06:54
from day into night.
06:58
And on a personal note,
Σε μια προσωπική στιγμή,
είχα μαζί μου ένα αντίγραφο
του πίνακα του Μπίρσταντ στην τσέπη μου.
06:59
I actually had a photocopy
of Bierstadt's painting in my pocket.
Όταν ο ήλιος άρχισε
να ανατέλει στην κοιλάδα,
07:03
And when that sun started
to rise in the valley,
πλημμύρισα από ενθουσιασμό
07:06
I started to literally shake
with excitement
όταν είδα τη ζωγραφιά είπα:
07:08
because I looked at the painting and I go,
«Θέε μου, πέτυχα τον ίδιο ακριβώς φωτισμό
με αυτόν που είχε ο Μπίρσταντ
07:10
"Oh my god, I'm getting Bierstadt's
exact same lighting
100 χρόνια νωρίτερα».
07:14
100 years earlier."
Το «Απ' την Ημέρα στη Νύχτα»
είναι για τα πάντα,
07:17
Day to Night is about all the things,
είναι όπως μια συλλογή
με όλα αυτά που αγαπάω
07:20
it's like a compilation of all
the things I love
στο μέσο αυτό της φωτογραφίας.
07:22
about the medium of photography.
Είναι τα πάντα για το τοπίο,
07:25
It's about landscape,
τη φωτογραφία δρόμου,
07:26
it's about street photography,
είναι για το χρώμα, την αρχιτεκτονική,
07:28
it's about color, it's about architecture,
οπτική, κλίμακα και κυρίως την ιστορία.
07:30
perspective, scale --
and, especially, history.
Αυτή είναι από τις πιο ιστορικές στιγμές
07:34
This is one of the most historical moments
που έχω φωτογραφίσει,
07:36
I've been able to photograph,
07:37
the 2013 Presidential Inauguration
of Barack Obama.
η ορκωμοσία το 2013 του Μπαράκ Ομπάμα.
Αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά
στη φωτογραφία,
07:41
And if you look closely in this picture,
μπορείτε να δείτε μια αλλαγή του χρόνου
07:43
you can actually see time changing
σε αυτές τις μεγάλες οθόνες τηλεόρασης.
07:45
in those large television sets.
Μπορείτε να δείτε την Μισέλ
να περιμένει με τα παιδιά,
07:47
You can see Michelle
waiting with the children,
τον πρόεδρο να χαιρετάει το πλήθος,
07:50
the president now greets the crowd,
να ορκίζεται,
07:52
he takes his oath,
και τώρα μιλάει στο κοινό.
07:53
and now he's speaking to the people.
Υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις
όταν δημιουργώ φωτογραφίες σαν αυτές.
07:56
There's so many challenging aspects
when I create photographs like this.
Για αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία,
08:01
For this particular photograph,
βρισκόμουν σε ένα ανυψωτικό μηχάνημα
15 μέτρα ψηλά στον αέρα
08:03
I was in a 50-foot scissor lift
up in the air
και δεν ήταν πολύ σταθερό.
08:06
and it was not very stable.
Έτσι κάθε φορά που εγώ ή ο βοηθός μου
αλλάζαμε το βάρος μας,
08:08
So every time my assistant and I
shifted our weight,
η γραμμή του ορίζοντα άλλαζε.
08:11
our horizon line shifted.
Έτσι κάθε φωτογραφία που βλέπετε
08:12
So for every picture you see,
και υπάρχουν 1800 φωτογραφίες
για αυτή την εικόνα,
08:14
and there were about
1,800 in this picture,
08:16
we both had to tape our feet into position
έπρεπε να έχουμε τα πόδια μας
σε μια συγκεκριμένη θέση,
κάθε φορά που τραβούσα μια εικόνα.
08:19
every time I clicked the shutter.
08:22
(Applause)
(Χειροκρότημα)
Έχω μάθει τόσα πολλά ασυνήθιστα πράγματα
κάνοντας αυτή τη δουλειά.
08:26
I've learned so many extraordinary
things doing this work.
Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό
είναι η υπομονή
08:30
I think the two most important
are patience
και η ικανότητα του να παρατηρείς.
08:34
and the power of observation.
Όταν φωτογραφίζεις μια πόλη
όπως τη Νέα Υόρκη, από ψηλά,
08:36
When you photograph a city
like New York from above,
ανακάλυψα ότι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα
08:40
I discovered that those people in cars
με τους οποίους ζούσα κάθε μέρα,
08:42
that I sort of live with everyday,
δεν μοιάζουν με ανθρώπους
σε αυτοκίνητα πια.
08:44
they don't look like people
in cars anymore.
Μοιάζουν με ένα γιγάντιο σχολείο με ψάρια,
08:46
They feel like a giant school of fish,
ήταν μια αναπτυσσόμενη συμπεριφορά.
08:49
it was a form of emergent behavior.
Όταν οι άνθρωποι περιγράφουν
την ενέργεια της Νέας Υόρκης,
08:52
And when people describe
the energy of New York,
πιστεύω αυτή η φωτογραφία
καταφέρνει να το αποτυπώσει ακριβώς.
08:55
I think this photograph begins
to really capture that.
Αν δείτε πιο προσεκτικά τη δουλειά μου
08:58
When you look closer in my work,
θα δείτε ιστορίες να εξελίσσονται.
09:00
you can see there's stories going on.
Καταλαβαίνεις ότι η Τάιμς Σκουέαρ
είναι ένα φαράγγι,
09:02
You realize that Times Square is a canyon,
τη σκιά της και το φως της.
09:05
it's shadow and it's sunlight.
Έτσι αποφάσισα τη φωτογραφία αυτή,
να τη μετατρέψω σε μια σκακιέρα.
09:07
So I decided, in this photograph,
I would checkerboard time.
Έτσι όπου υπάρχουν σκιές, είναι νύχτα
09:11
So wherever the shadows are, it's night
και όπου υπάρχει ήλιος, είναι ημέρα.
09:13
and wherever the sun is,
it's actually day.
Ο χρόνος είναι κάτι εκπληκτικό
09:16
Time is this extraordinary thing
που ποτέ πραγματικά
δεν θα καταφέρουμε να κατανοήσουμε.
09:18
that we never can really
wrap our heads around.
Αλλά με έναν μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο,
09:21
But in a very unique and special way,
πιστεύω ότι αυτές οι φωτογραφίες
του δίνουν μια υπόσταση.
09:23
I believe these photographs
begin to put a face on time.
Ενσωματώνουν μια νέα
μεταφυσική εικονική πραγματικότητα.
09:28
They embody a new
metaphysical visual reality.
Όταν ξοδεύεις 15 ώρες
κοιτώντας ένα και μόνο μέρος,
09:34
When you spend 15 hours
looking at a place,
θα αρχίσεις να τον βλέπεις
λίγο πιο διαφορετικά
09:38
you're going to see things
a little differently
απ' ό,τι αν τον διέσχιζες
απλά με την κάμερα
09:41
than if you or I walked up
with our camera,
09:43
took a picture, and then walked away.
τραβώντας μια εικόνα και φεύγοντας μετά.
09:45
This was a perfect example.
Αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα.
Το λέω τη «Σέλφι της Ιερής καρδιάς».
09:47
I call it "Sacré-Coeur Selfie."
Κοιτούσα περισσότερες από 15 ώρες
09:49
I watched over 15 hours
αυτούς τους ανθρώπους
που δεν κοιτούσαν τη Βασιλική.
09:51
all these people
not even look at Sacré-Coeur.
Τους αρκούσε να την έχουνε απλά ως φόντο.
09:54
They were more interested
in using it as a backdrop.
Περπατούσαν, τραβούσαν μια φωτογραφία
09:57
They would walk up, take a picture,
και στην συνέχεια φεύγανε.
09:59
and then walk away.
Αυτό το βρήκα ως ένα
πολύ αξιοσημείωτο παράδειγμα,
10:02
And I found this to be an absolutely
extraordinary example,
της αποσύνδεσης μεταξύ τι πιστεύουμε
ότι είναι μια ανθρώπινη εμπειρία
10:07
a powerful disconnect between
what we think the human experience is
σε αντίθεση με το σε τι αυτή εξελίσσεται.
10:11
versus what the human experience
is evolving into.
Η πράξη της κοινοποίησης
έγινε πιο σημαντική ξαφνικά
10:15
The act of sharing has suddenly
become more important
από την ίδια την εμπειρία.
10:20
than the experience itself.
10:23
(Applause)
(Χειροκρότημα)
Τέλος, η πιο πρόσφατη εικόνα μου,
10:26
And finally, my most recent image,
η οποία έχει ένα ξεχωριστό νόημα
για εμένα προσωπικά:
10:29
which has such a special meaning
for me personally:
αυτό είναι το Εθνικό Πάρκο
Σερενγκέτι, στην Τανζανία.
10:33
this is the Serengeti National
Park in Tanzania.
Έχει φωτογραφηθεί στο μέσο της Σερονέρα,
10:36
And this is photographed
in the middle of the Seronera,
δεν είναι φυλασσόμενο.
10:39
this is not a reserve.
Πήγα ειδικά κατά
την ακμή της μετανάστευσης
10:41
I went specifically during
the peak migration
με την ελπίδα να φωτογραφήσω
όσα περισσότερα διαφορετικά ζώα.
10:44
to hopefully capture
the most diverse range of animals.
Δυστυχώς, όταν έφτασα εκεί,
10:48
Unfortunately, when we got there,
υπήρχε ξηρασία κατά τη διάρκεια
της μετανάστευσης
10:50
there was a drought going on
during the peak migration,
που κράτησε πέντε εβδομάδες.
10:52
a five-week drought.
Έτσι όλα τα ζώα
προσπαθούσαν να βρούν νερό.
10:53
So all the animals
were drawn to the water.
Βρήκα αυτή τη μικρή τρύπα με νερό,
10:56
I found this one watering hole,
και ένιωθα ότι εάν όλα παρέμεναν ίδια
όπως εκείνη τη στιγμή,
10:58
and felt if everything remained
the same way it was behaving,
είχα τη μοναδική ευκαιρία
να φωτογραφήσω κάτι ξεχωριστό.
11:02
I had a real opportunity
to capture something unique.
Περάσαμε τρεις ημέρες μελετώντας την
11:06
We spent three days studying it,
και τίποτα δεν με είχε προετοιμάσει
11:08
and nothing could have prepared me
για αυτό που είδα
την ημέρα της φωτογράφησης.
11:09
for what I witnessed during our shoot day.
11:12
I photographed for 26 hours
Φωτογράφιζα για 26 ώρες καμουφλαρισμένος,
11:15
in a sealed crocodile blind,
18 feet in the air.
έξι μέτρα ψηλά στον αέρα.
Αυτό που είδα ήταν φανταστικό.
11:19
What I witnessed was unimaginable.
Ειλικρινά, ήταν Βιβλικό.
11:21
Frankly, it was Biblical.
Βλέπαμε, για 26 ώρες,
11:23
We saw, for 26 hours,
όλα αυτά τα διαφορετικά είδη
να μοιράζονται μια πηγή νερού.
11:25
all these competitive species
share a single resource called water.
Την ίδια πηγή που η ανθρωπότητα
υποτίθεται θα πολεμούσε να κατακτήσει
11:31
The same resource that humanity
is supposed to have wars over
τα επόμενα 50 χρόνια.
11:34
during the next 50 years.
Τα ζώα ποτέ δεν γρύλισαν το ένα στο άλλο.
11:37
The animals never even
grunted at each other.
Φαίνεται να καταλαβαίνουν κάτι
σε αντίθεση με τους ανθρώπους.
11:41
They seem to understand something
that we humans don't.
Ότι αυτό το πολύτιμο αγαθό
που ονομάζεται νερό,
11:45
That this precious resource called water
είναι κάτι που πρέπει
όλοι να μοιραζόμαστε.
11:48
is something we all have to share.
Όταν δημιούργησα αυτή την εικόνα,
11:51
When I created this picture,
συνειδητοποίησα ότι το
«Απ' την Ημέρα στη Νύχτα»
11:55
I realized that Day to Night
is really a new way of seeing,
είναι ένας τελείως νέος τρόπος,
να συμπιέσεις τον χρόνο,
12:00
compressing time,
εξερευνώντας τη συνέχεια του χώρου-χρόνου
μέσα σε μια φωτογραφία.
12:02
exploring the space-time continuum
within a photograph.
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται
μαζί με τη φωτογραφία,
12:06
As technology evolves
along with photography,
οι φωτογραφίες όχι μόνο θα μεταφέρουν
ένα βαθύ νόημα για τον χρόνο και τη μνήμη
12:11
photographs will not only communicate
a deeper meaning of time and memory,
αλλά θα δημιουργούν νέους τρόπους αφήγησης
για ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί,
12:15
but they will compose a new narrative
of untold stories,
δημιουργώντας ένα αιώνιο παράθυρο
μέσα στον κόσμο.
12:22
creating a timeless window into our world.
Σας ευχαριστώ.
12:27
Thank you.
12:28
(Applause)
(Χειροκρότημα)
Translated by Andreas Tzekas
Reviewed by Yota Prokopi

▲Back to top

About the speaker:

Stephen Wilkes - Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations.

Why you should listen

Since opening his studio in New York City in 1983, photographer Stephen Wilkes has built an unprecedented body of work and a reputation as one of America's most iconic photographers, widely recognized for his fine art, editorial and commercial work.

His photographs are included in the collections of the George Eastman Museum, James A. Michener Art Museum, Houston Museum of Fine Arts, Dow Jones Collection, Griffin Museum of Photography, Jewish Museum of NY, Library of Congress, Snite Museum of Art, The Historic New Orleans Collection, Museum of the City of New York, 9/11 Memorial Museum and numerous private collections. His editorial work has appeared in, and on the covers of, leading publications such as the New York Times Magazine, Vanity Fair, TIME, Fortune, National Geographic, Sports Illustrated and many others.

In 1998, a one-day assignment to the south side of Ellis Island led to a 5-year photographic study of the island's long abandoned medical wards where immigrants were detained before they could enter America. Through his photographs and video, Wilkes helped secure $6 million toward the restoration of the south side of the island.

Day to Night, Wilkes' most defining project, began in 2009. These epic cityscapes and landscapes, portrayed from a fixed camera angle for up to 30 hours capture fleeting moments of humanity as light passes in front of his lens over the course of full day. Blending these images into a single photograph takes months to complete. Day to Night has been featured on CBS Sunday Morning as well as dozens of other prominent media outlets and, with a grant from the National Geographic Society, was recently extended to include America's National Parks in celebration of their centennial anniversary. The series will be published by TASCHEN as a monograph in 2017.

Wilkes, who lives and maintains his studio in Westport, CT, is represented by Bryce Wolkowitz Gallery, New York; Peter Fetterman Gallery, Los Angeles; Monroe Gallery of Photography, Santa Fe; and ARTITLEDContemporary, The Netherlands.

More profile about the speaker
Stephen Wilkes | Speaker | TED.com