English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Stephen Wilkes: The passing of time, caught in a single photo

Stephen Wilkes: Plynutie času zachytené v jedinej fotografii

Filmed
Views 1,611,480

Fotograf Stephen Wilkes tvorí nádherné fotorgafie krajiny, v momente keď sa deň mení na noc, odhaľuje tak časo-priestorové plynutie v dvojrozmernej nehybnej fotografii. Vydajte sa s ním na cestu po ikonických miestach ako Tournelle Bridge v Paríži, El Capitan v Yosemitskom národnom parku či k životodárnej studni v srdci Serengeti prostredníctvom jeho rozprávania o jeho dielach a procese tvorby.

- Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations. Full bio

Vedie ma čistá vášeň pre fotografie,
00:13
I'm driven by pure passion
00:15
to create photographs that tell stories.
ktoré hovoria príbehy.
Fotografovanie môžeme opísať,
ako zaznamenávanie jednotlivých okamihov
00:18
Photography can be described
as the recording of a single moment
uviaznutých v stotine sekundy.
00:23
frozen within a fraction of time.
Každý okamih alebo fotografia
reprezentuje hmatateľný kúsok
00:26
Each moment or photograph
represents a tangible piece
našich spomienok.
00:30
of our memories as time passes.
Ale čo ak by sme vedeli vo fotografii
zachytiť viac ako len jeden okamih?
00:33
But what if you could capture more
than one moment in a photograph?
Čo ak by fotografia dokázala stlačiť čas,
00:37
What if a photograph
could actually collapse time,
spojiť najlepšie okamihy dňa a noci
00:41
compressing the best moments
of the day and the night
bezchybne do jediného obrázka?
00:44
seamlessly into one single image?
Vytvoril som koncept
s názvom „Zo dňa do noci“
00:47
I've created a concept
called "Day to Night"
a verím, že zmení váš pohľad na svet.
00:50
and I believe it's going to change
00:51
the way you look at the world.
Viem, že zmenil môj.
00:53
I know it has for me.
Môj proces začína odfotografovaním
ikonických miest,
00:55
My process begins by photographing
iconic locations,
ktoré sú, ako tomu ja hovorím,
súčasťou našej spoločnej pamäte.
00:59
places that are part of what I call
our collective memory.
Fotím z fixného miesta a nikdy sa nehýbem.
01:03
I photograph from a fixed vantage point,
and I never move.
Zachytávam plynutie momentov
ľudskosti a svetla v čase.
01:07
I capture the fleeting moments
of humanity and light as time passes.
Fotografujem 15 až 30 hodín
01:11
Photographing for anywhere
from 15 to 30 hours
a spravím vyše 1500 fotografií,
01:14
and shooting over 1,500 images,
potom vyberiem najlepšie
momenty dňa a noci.
01:17
I then choose the best moments
of the day and night.
Nechám sa viesť časom
01:21
Using time as a guide,
a spojím tie najlepšie momenty
do jedinej fotografie,
01:23
I seamlessly blend those best moments
into one single photograph,
a vizualizujem tak
našu vedomú cestu časom.
01:27
visualizing our conscious
journey with time.
Môžem vás zobrať do Paríža
01:31
I can take you to Paris
na vyhliadku z mosta Tournelle.
01:33
for a view from the Tournelle Bridge.
Môžem vám ukázať veslárov
v skoré ráno
01:36
And I can show you the
early morning rowers
na rieke Seina.
01:38
along the River Seine.
A zároveň
01:40
And simultaneously,
vám môžem ukázať Notre Dame v žiare noci.
01:42
I can show you Notre Dame aglow at night.
A medzitým vám môžem ukázať
romantiku tohto mesta svetiel.
01:45
And in between, I can show you
the romance of the City of Light.
V podstate som pouličný fotograf,
vo výške 15 metrov
01:51
I am essentially a street photographer
from 50 feet in the air,
a každú jednú vec,
ktorú v týchto fotografiách vidíte
01:55
and every single thing you see
in this photograph
01:57
actually happened on this day.
sa stala v jeden deň.
Zo dňa do noci je globálny projekt
02:02
Day to Night is a global project,
a moja práca bola vždy o histórii.
02:04
and my work has always been about history.
Fascinuje ma koncept
návštevy miesta ako Benátky
02:07
I'm fascinated by the concept
of going to a place like Venice
a jeho pozorovanie
počas špecifických udalostí.
02:11
and actually seeing it during
a specific event.
A rozhodol som sa, že chcem vidieť
historickú Regatu,
02:13
And I decided I wanted to see
the historical Regata,
udalosť, ktorá sa odohráva
opakovane od roku 1498.
02:17
an event that's actually been
taking place since 1498.
Lode a kostýmy vyzerajú
presne tak ako kedysi.
02:21
The boats and the costumes
look exactly as they did then.
A jeden dôležitý fakt,
ktorý chcem aby ste pochopili:
02:26
And an important element that I really
want you guys to understand is:
toto nie je časová komprimácia,
02:30
this is not a timelapse,
02:31
this is me photographing
throughout the day and the night.
toto som ja ako fotografujem
počas dňa a noci.
Som neúnavný zberateľ magických momentov.
02:37
I am a relentless collector
of magical moments.
A čo ma poháňa je strach,
že čo len jeden z nich zmeškám.
02:40
And the thing that drives me
is the fear of just missing one of them.
Celý koncept sa zrodil okolo roku 1996.
02:48
The entire concept came about in 1996.
Časopis LIFE si u mňa
objednal panoramatickú fotografiu
02:52
LIFE Magazine commissioned me
to create a panoramic photograph
hercov a celého tímu filmu Rómeo a Júlia
od Baza Luhrmanna.
02:57
of the cast and crew of Baz Luhrmann's
film Romeo + Juliet.
Prišiel som na scénu a zistil,
že je to námestie.
03:02
I got to the set and realized:
it's a square.
A jediný spôsob ako spraviť
panoramatický snímok
03:06
So the only way I could actually create
a panoramic was to shoot a collage
bolo spraviť 250 samostatných obrázkov.
03:10
of 250 single images.
Takže som mal DiCapria a
Claire Danes v objatí.
03:13
So I had DiCaprio and Claire Danes
embracing.
A ako som posunul kameru doprava,
03:16
And as I pan my camera to the right,
zbadal som na stene zrkadlo,
03:19
I noticed there was a mirror on the wall
v ktorom sa odrážali.
03:22
and I saw they were
actually reflecting in it.
A v tom momente som sa ich opýtal:
03:24
And for that one moment, that one image
03:26
I asked them, "Would you guys just kiss
„Mohli by ste sa,
pre tento jeden obrázok pobozkať?“
03:28
for this one picture?"
A potom som sa vrátil
do môjho študia v New Yorku,
03:30
And then I came back
to my studio in New York,
a ručne zlepil tých 250 obrázkov dokopy
03:32
and I hand-glued these 250 images together
a keď som odstúpil, povedal som si
„Wow, toto je skvelé!
03:36
and stood back and went,
"Wow, this is so cool!
Mením vo fotografii čas.“
03:39
I'm changing time in a photograph."
A tento koncept so mnou ostal
ďalších 13 rokov
03:42
And that concept actually
stayed with me for 13 years
až kým konečne technológia
dohnala moje sny.
03:46
until technology finally
has caught up to my dreams.
Toto je obrázok móla v Santa Monike,
zo dňa do noci.
03:51
This is an image I created
of the Santa Monica Pier, Day to Night.
A ukážem vám krátke video,
03:54
And I'm going to show you a little video
ktoré vám odhalí aké to je byť so mnou
03:56
that gives you an idea of what
it's like being with me
keď tieto obrázky tvorím.
03:59
when I do these pictures.
Na začiatok musíte pochopiť,
že získať takéto pohľady vyžaduje,
04:01
To start with, you have to understand
that to get views like this,
aby som väčšinu času strávil hore
a tak som väčšinou na zdvíhacej plošine
04:04
most of my time is spent up high,
and I'm usually in a cherry picker
alebo žeriave.
04:08
or a crane.
Takže toto, je typický deň,
12 - 18 hodín, nonstop
04:09
So this is a typical day,
12-18 hours, non-stop
zachytávam ako sa odvíja celý deň.
04:13
capturing the entire day unfold.
Jedna z úžasných vecí je,
že milujem pozorovať ľudí.
04:16
One of the things that's great
is I love to people-watch.
A môžete mi veriť, ak vám poviem,
04:19
And trust me when I tell you,
04:20
this is the greatest seat
in the house to have.
že toto je na pozorovanie
to najlepšie miesto, aké môžete mať.
Takto v skutočnosti
tvorím tieto fotografie.
04:24
But this is really how I go about
creating these photographs.
Keď sa rozhodnem pre výhľad a miesto,
04:27
So once I decide on my view
and the location,
musím si určiť, kde sa
začína deň a končí noc.
04:31
I have to decide where day begins
and night ends.
Toto nazývam časový vektor.
04:34
And that's what I call the time vector.
Einstein opísal čas ako látku, tkaninu.
04:37
Einstein described time as a fabric.
Predstavte si povrch trampolíny,
04:41
Think of the surface of a trampoline:
korá sa napína a sťahuje s gravitáciou.
04:43
it warps and stretches with gravity.
Ja si čas tiež predstavujem ako látku,
04:46
I see time as a fabric as well,
až na to, že ja ju vezmem a vyrovnám,
stlačím ju do jedinej úrovne.
04:49
except I take that fabric and flatten it,
compress it into single plane.
Jedným z jedinečných aspektov
tejto práce je to,
04:55
One of the unique aspects
of this work is also,
04:57
if you look at all my pictures,
že ak sa pozriete na všetky moje obrazy,
časový vektro sa mení:
04:58
the time vector changes:
05:00
sometimes I'll go left to right,
niekedy idem z ľava doprava,
05:02
sometimes front to back,
up or down, even diagonally.
niekedy spredu dozadu,
zhora dole alebo diagonálne.
Skúmam časopriestorové kontinuum
05:07
I am exploring the space-time continuum
v dvojrozmernej fotografii.
05:10
within a two-dimensional still photograph.
Keď vytváram tieto obrázky
05:13
Now when I do these pictures,
je to akoby som v hlave skladal
práve prebiehajúce puzzle.
05:15
it's literally like a real-time puzzle
going on in my mind.
Skladám fotografiu na základe času
05:18
I build a photograph based on time,
a toto je to, čo nazývam
majstrovským dielom.
05:21
and this is what I call the master plate.
Môže trvať aj niekoľko mesiacov,
kým ho dokončím.
05:23
This can take us several
months to complete.
Zábavne na tom je,
05:27
The fun thing about this work is
že nemám žiadnu kontrolu
keď výjdem hore a fotím.
05:29
I have absolutely zero control
when I get up there
05:32
on any given day and capture photographs.
Takže nikdy neviem,
kto bude na fotografii,
05:35
So I never know who's
going to be in the picture,
či to bude úžasný východ
alebo západ slnka.
05:37
if it's going to be a great
sunrise or sunset -- no control.
Až na konci procesu,
05:40
It's at the end of the process,
ak som mal ozaj fantastický deň
a všetko ostalo nezmenené
05:42
if I've had a really great day
and everything remained the same,
sa rozhodnem kto ostane
na fotke a kto nie
05:45
that I then decide who's in and who's out,
a závisí to len na čase.
05:48
and it's all based on time.
Vezmem tie najlepšie momenty,
ktoré som vybral počas mesiaca editovania
05:49
I'll take those best moments that I pick
over a month of editing
05:53
and they get seamlessly blended
into the master plate.
a oni sa bezproblémov spoje do
tohto majstrovského diela.
Stláčam deň a noc
05:58
I'm compressing the day and night
tak ako som ich videl
06:00
as I saw it,
a vytváram unikátnu harmóniu medzi
týmito dvomi veľmi protichodnými svetmi.
06:02
creating a unique harmony between
these two very discordant worlds.
Maľovanie malo na moju prácu
vždy veľký vplyv
06:07
Painting has always been a really
important influence in all my work
a vždy som bol veľkým obdivovateľom
Alberta Bierstadta,
06:11
and I've always been a huge fan
of Albert Bierstadt,
veľkého maliara Hudson River School.
06:13
the great Hudson River School painter.
On inšpiroval nedávnu sériu prác,
ktorú som robil v národných parkoch.
06:15
He inspired a recent series
that I did on the National Parks.
Toto je Bierstadtovo Yosemitské údolie.
06:19
This is Bierstadt's Yosemite Valley.
A toto je fotografia Yosemitu,
ktorú som vytvoril.
06:22
So this is the photograph
I created of Yosemite.
Je to tiež titulka januárového čísla
06:25
This is actually the cover story
of the 2016 January issue
časopisu National Geografic.
06:29
of National Geographic.
Tento obrázok som fotografoval
viac ako 30 hodín.
06:31
I photographed for over
30 hours in this picture.
Bol som na úplnom okraji útesu,
06:34
I was literally on the side of a cliff,
fotil hviezdy a mesiac ako sa menili
06:37
capturing the stars
and the moonlight as it transitions,
a svit mesiaca osvetľoval El Capitan.
06:41
the moonlight lighting El Capitan.
Zachytil som aj prechod času krajinou.
06:42
And I also captured this transition
of time throughout the landscape.
Najlepšie je samozrejme zachytenie
magických ľudských momentov
06:47
The best part is obviously seeing
the magical moments of humanity
keď sa menil čas --
06:51
as time changed --
zo dňa do noci.
06:54
from day into night.
A pre mňa osobne:
06:58
And on a personal note,
mal som fotokópiu Bierstadtovej
maľby vo vrecku.
06:59
I actually had a photocopy
of Bierstadt's painting in my pocket.
A keď začalo v údolí svitať,
07:03
And when that sun started
to rise in the valley,
začal som sa naozaj triasť vzrušením,
07:06
I started to literally shake
with excitement
pretože som sa pozrel
na maľbu a uvedomil si,
07:08
because I looked at the painting and I go,
„Ó bože, budem mať presne to isté svetlo
ako Bierstadt pred 100 rokmi.“
07:10
"Oh my god, I'm getting Bierstadt's
exact same lighting
07:14
100 years earlier."
Projekt zo dňa do noci
je o mnohých veciach,
07:17
Day to Night is about all the things,
je kompiláciou všetkých vecí,
ktoré mám rád
07:20
it's like a compilation of all
the things I love
na fotografovaní.
07:22
about the medium of photography.
Je o krajine,
07:25
It's about landscape,
o pouličnej fotografii,
07:26
it's about street photography,
je o farbe, o architektúre,
07:28
it's about color, it's about architecture,
perspektíve, škále --
a obzvlášť o histórii.
07:30
perspective, scale --
and, especially, history.
Jeden z najznámejších historíckých
momentov, ktoré som bol schopný zachytiť,
07:34
This is one of the most historical moments
07:36
I've been able to photograph,
je inaugurácia prezidenta
Baraka Obamu v roku 2013.
07:37
the 2013 Presidential Inauguration
of Barack Obama.
A ak sa pozriete bližšie,
07:41
And if you look closely in this picture,
môžete vidieť zmenu času
07:43
you can actually see time changing
v tých veľkých televíznych obrazovkách.
07:45
in those large television sets.
Vidíte Michelle čakať s deťmi,
07:47
You can see Michelle
waiting with the children,
prezident zdraví ľudí,
07:50
the president now greets the crowd,
skladá sľub,
07:52
he takes his oath,
a teraz hovorí k ľuďom.
07:53
and now he's speaking to the people.
Keď vytváram fotografie ako táto,
je tam množstvo náročných aspektov.
07:56
There's so many challenging aspects
when I create photographs like this.
Kvôli tejto konkrétnej fotografii
08:01
For this particular photograph,
som bol v 15-metrovej výške
08:03
I was in a 50-foot scissor lift
up in the air
na nie veľmi stabilnej plošine.
08:06
and it was not very stable.
08:08
So every time my assistant and I
shifted our weight,
Takže vždy keď som sa ja
alebo môj asistent pohol,
pohol sa aj horizont.
08:11
our horizon line shifted.
Takže pre každú fotku ktorú vidíte,
08:12
So for every picture you see,
08:14
and there were about
1,800 in this picture,
a bolo ich okolo 1800,
sme museli dať
nohy na tie isté pozície,
08:16
we both had to tape our feet into position
zakaždým keď som stlačil spúšť.
08:19
every time I clicked the shutter.
(potlesk)
08:22
(Applause)
Počas tejto práce som sa naučil
množsvto výnimočných vecí.
08:26
I've learned so many extraordinary
things doing this work.
Myslím, že tie najdôležitejšie sú
08:30
I think the two most important
are patience
trpezlivosť a schopnosť pozorovať.
08:34
and the power of observation.
Ak fotografujete mesto ako New York
z vtáčej perspektívy,
08:36
When you photograph a city
like New York from above,
uvedomíte si, že ľudia v autách,
08:40
I discovered that those people in cars
s ktorými som denne žil,
08:42
that I sort of live with everyday,
už nevyzerajú ako ľudia v autách.
08:44
they don't look like people
in cars anymore.
Vyzerajú ako húf rýb
08:46
They feel like a giant school of fish,
s neočakávaným správaním.
08:49
it was a form of emergent behavior.
Ľudia často opisujú energiu New Yorku,
08:52
And when people describe
the energy of New York,
myslím, že táto fotografia ju vystihuje.
08:55
I think this photograph begins
to really capture that.
Ak sa pozriete na moje diela bližšie
08:58
When you look closer in my work,
vidíte v nich príbehy.
09:00
you can see there's stories going on.
Uvedomíte si, že Time Square je kaňon,
09:02
You realize that Times Square is a canyon,
jeho tieň a jeho slnečná časť.
09:05
it's shadow and it's sunlight.
Takže táto fotografa je ako šachovnica.
09:07
So I decided, in this photograph,
I would checkerboard time.
Všade kde je tieň je noc
09:11
So wherever the shadows are, it's night
a všade kde je slnko je deň.
09:13
and wherever the sun is,
it's actually day.
Čas je výnimočný v tom,
09:16
Time is this extraordinary thing
že ho vlastne nikdy celkom nepochopíme.
09:18
that we never can really
wrap our heads around.
Ale veľmi výnimočným a špeciálnym spôsobom
09:21
But in a very unique and special way,
verím, že ho tieto fotografie objasňujú.
09:23
I believe these photographs
begin to put a face on time.
Stelesňujú novú metafyzickú
virtuálnu realitu.
09:28
They embody a new
metaphysical visual reality.
Ak sa na nejaké miesto pozeráte 15 hodín,
09:34
When you spend 15 hours
looking at a place,
začnete veci vidieť inak,
09:38
you're going to see things
a little differently
než ako by som ich vnímal ja alebo vy
09:41
than if you or I walked up
with our camera,
ak by sme len prišli,
spravili fotku a odišli.
09:43
took a picture, and then walked away.
09:45
This was a perfect example.
Toto je perfektným príkladom.
Volám ju „Sacré-Coeur Selfie“.
09:47
I call it "Sacré-Coeur Selfie."
Viac ako 15 hodín som pozoroval
09:49
I watched over 15 hours
všetkých tých ľudí, ktorí sa takmer
nepozreli na Sacré-Coeur.
09:51
all these people
not even look at Sacré-Coeur.
09:54
They were more interested
in using it as a backdrop.
Viac ich zaujímalo mať ju na pozadí.
Prišli, spravili fotku
09:57
They would walk up, take a picture,
a odišli.
09:59
and then walk away.
A to je skvelým príkladom
10:02
And I found this to be an absolutely
extraordinary example,
silného rozpoltenia medzi tým, čo si
o ľudskej skúsenosti myslíme
10:07
a powerful disconnect between
what we think the human experience is
verzus to, na čo sa ľudská skúsenosť mení.
10:11
versus what the human experience
is evolving into.
Zdieľanie sa stalo oveľa dôležitejším
10:15
The act of sharing has suddenly
become more important
ako samotné prežívanie.
10:20
than the experience itself.
(potlesk)
10:23
(Applause)
A nakoniec, môj posledný obraz,
10:26
And finally, my most recent image,
ktorý má pre mňa osobne
výnimočný význam:
10:29
which has such a special meaning
for me personally:
toto je národný park Serengeti v Tanzánii.
10:33
this is the Serengeti National
Park in Tanzania.
A toto je odfotené uprostred Seronera,
10:36
And this is photographed
in the middle of the Seronera,
toto nie je rezervácia.
10:39
this is not a reserve.
Išiel som tam v čase migrácie dúfajúc,
10:41
I went specifically during
the peak migration
že zachytím čo možno najväčšie
množstvo rôznych zvierat.
10:44
to hopefully capture
the most diverse range of animals.
Bohužiaľ, keď sme tam prišli
10:48
Unfortunately, when we got there,
bolo počas migrácie sucho,
10:50
there was a drought going on
during the peak migration,
päť týždňov sucha.
10:52
a five-week drought.
Takže všetky zvieratá to ťahalo k vode.
10:53
So all the animals
were drawn to the water.
Našiel som toto jedno napájadlo
10:56
I found this one watering hole,
a cítil, že ak by všetko ostalo
také ako bolo
10:58
and felt if everything remained
the same way it was behaving,
mal som veľkú šancu
zachytiť niečo jedinečné.
11:02
I had a real opportunity
to capture something unique.
Strávili sme tam tri dni štúdiom
11:06
We spent three days studying it,
ale nič ma nemohlo pripraviť
11:08
and nothing could have prepared me
na to, čo som zažil počas fotenia.
11:09
for what I witnessed during our shoot day.
Fotil som 26 hodín
11:12
I photographed for 26 hours
vo výške asi 3 metrov.
11:15
in a sealed crocodile blind,
18 feet in the air.
Čo som videl je nepredstaviteľné.
11:19
What I witnessed was unimaginable.
Úprimne, bolo to biblické.
11:21
Frankly, it was Biblical.
Počas 26 hodín sme videli
11:23
We saw, for 26 hours,
všetky tie zvieratá deliť sa o zdroj vody.
11:25
all these competitive species
share a single resource called water.
O ten istý zdroj, o ktorý
budeme viesť vojny
11:31
The same resource that humanity
is supposed to have wars over
v nasledujúcich 50tich rokoch.
11:34
during the next 50 years.
A tieto zvieratá na seba
ani raz nezavrčali.
11:37
The animals never even
grunted at each other.
Zdá sa, že pochopili niečo,
čo my ľudia nechápeme.
11:41
They seem to understand something
that we humans don't.
Že neoceniteľná surovina s názvom voda,
11:45
That this precious resource called water
je niečo o čo sa musíme deliť.
11:48
is something we all have to share.
Keď som vytvoril tento obraz
11:51
When I created this picture,
uvdomil som si, že projekt zo dňa do noci,
je skutočne nový spôsob videnia,
11:55
I realized that Day to Night
is really a new way of seeing,
stlačenia času,
12:00
compressing time,
skúmania časopriestorového
kontinua vo fotografii.
12:02
exploring the space-time continuum
within a photograph.
Ako sa popri fotografii vyvíja technológia
12:06
As technology evolves
along with photography,
časom fotografie nebudú len sprostredkúvať
hlbší zmysel času a spomienok
12:11
photographs will not only communicate
a deeper meaning of time and memory,
ale budú novým rozprávačom
nevypovedaných príbehov,
12:15
but they will compose a new narrative
of untold stories,
vytvárajúc nadčasové okno do nášho sveta.
12:22
creating a timeless window into our world.
Ďakujem.
12:27
Thank you.
(potlesk)
12:28
(Applause)
Translated by Katka Kostkova
Reviewed by Peter Vyparina

▲Back to top

About the speaker:

Stephen Wilkes - Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations.

Why you should listen

Since opening his studio in New York City in 1983, photographer Stephen Wilkes has built an unprecedented body of work and a reputation as one of America's most iconic photographers, widely recognized for his fine art, editorial and commercial work.

His photographs are included in the collections of the George Eastman Museum, James A. Michener Art Museum, Houston Museum of Fine Arts, Dow Jones Collection, Griffin Museum of Photography, Jewish Museum of NY, Library of Congress, Snite Museum of Art, The Historic New Orleans Collection, Museum of the City of New York, 9/11 Memorial Museum and numerous private collections. His editorial work has appeared in, and on the covers of, leading publications such as the New York Times Magazine, Vanity Fair, TIME, Fortune, National Geographic, Sports Illustrated and many others.

In 1998, a one-day assignment to the south side of Ellis Island led to a 5-year photographic study of the island's long abandoned medical wards where immigrants were detained before they could enter America. Through his photographs and video, Wilkes helped secure $6 million toward the restoration of the south side of the island.

Day to Night, Wilkes' most defining project, began in 2009. These epic cityscapes and landscapes, portrayed from a fixed camera angle for up to 30 hours capture fleeting moments of humanity as light passes in front of his lens over the course of full day. Blending these images into a single photograph takes months to complete. Day to Night has been featured on CBS Sunday Morning as well as dozens of other prominent media outlets and, with a grant from the National Geographic Society, was recently extended to include America's National Parks in celebration of their centennial anniversary. The series will be published by TASCHEN as a monograph in 2017.

Wilkes, who lives and maintains his studio in Westport, CT, is represented by Bryce Wolkowitz Gallery, New York; Peter Fetterman Gallery, Los Angeles; Monroe Gallery of Photography, Santa Fe; and ARTITLEDContemporary, The Netherlands.

More profile about the speaker
Stephen Wilkes | Speaker | TED.com