English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Stephen Wilkes: The passing of time, caught in a single photo

Stephen Wilkes: Bėgantis laikas, pagautas vienoje nuotraukoje

Filmed
Views 1,611,480

Fotografo Stephen Wilkes darbai – pribloškiančios peizažų kompozicijos: pereinančios iš dienos į naktį, tyrinėjančios dviejų dimensijų, erdvės-laiko, tęstinumą nejudančioje fotografijoje. Šioje meno ir jo raidos kelionėje kartu su autoriumi aplankysime tokias įspūdingas vietoves, kaip Turnelės tiltas Paryžiuje, Kapitono kalnas Josemičio Nacionaliniame parke ir gyvybę teikiantis šaltinis Serengečio širdyje.

- Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations. Full bio

I'm driven by pure passion
Aš esu vedamas grynos aistros
00:13
to create photographs that tell stories.
kurti fotografijas,
kurios pasakoja istorijas.
00:15
Photography can be described
as the recording of a single moment
Fotografija gali būti apibūdinta
kaip akimirkos įrašas,
00:18
frozen within a fraction of time.
sustingęs dalelėj laiko.
00:23
Each moment or photograph
represents a tangible piece
Kiekviena akimirka ar fotografija
simbolizuoja tikrų prisiminimų
00:26
of our memories as time passes.
gabalėlį laikui bėgant.
00:30
But what if you could capture more
than one moment in a photograph?
Bet kas, jeigu galėtumėte užfiksuoti
daugiau nei vieną akimirką nuotraukoje?
00:33
What if a photograph
could actually collapse time,
Kas, jei fotografija galėtų
suardyti laiką,
00:37
compressing the best moments
of the day and the night
sklandžiai suglaudindama geriausius dienos
ir nakties momentus
00:41
seamlessly into one single image?
į vieną nuotrauką?
00:44
I've created a concept
called "Day to Night"
Aš sukūriau idėją,
pavadinimu „Diena į naktį“
00:47
and I believe it's going to change
ir, tikiu, kad pasikeis
00:50
the way you look at the world.
jūsų požiūris į pasaulį.
00:51
I know it has for me.
Aš žinau tai pagal save
00:53
My process begins by photographing
iconic locations,
Mano procesas prasideda
fotografuojant įspūdingas vietoves,
00:55
places that are part of what I call
our collective memory.
vietas, kurias aš vadinu
mūsų kolektyvine atmintimi.
00:59
I photograph from a fixed vantage point,
and I never move.
Fotografuoju iš pastovios
stebėjimo vietos ir niekada nejudu.
01:03
I capture the fleeting moments
of humanity and light as time passes.
Aš užfiksuoju trumpalaikes žmonijos
ir šviesos akimirkas bėgant laikui.
01:07
Photographing for anywhere
from 15 to 30 hours
Fotografuoju nuo 15 iki 30 valandų
01:11
and shooting over 1,500 images,
ir įamžinu virš 1 500 vaizdų,
01:14
I then choose the best moments
of the day and night.
tada pasirenku geriausius
dienos ir nakties momentus,
01:17
Using time as a guide,
naudodamas laiką kaip vedlį,
01:21
I seamlessly blend those best moments
into one single photograph,
aš sklandžiai suderinu geriausius
momentus į vieną fotografiją,
01:23
visualizing our conscious
journey with time.
padarydamas regimą mūsų
sąmonės kelionę su laiku.
01:27
I can take you to Paris
Aš galiu jus nuvesti į Paryžių
01:31
for a view from the Tournelle Bridge.
pažvelgti nuo Turnelės tilto
01:33
And I can show you the
early morning rowers
ir galiu parodyti
ankstyvo ryto irkluotojus
01:36
along the River Seine.
išilgai Senos upės.
01:38
And simultaneously,
Ir tuo pačiu laiku
01:40
I can show you Notre Dame aglow at night.
parodyti naktyje spindinčią
Dievo Motinos katedrą.
01:42
And in between, I can show you
the romance of the City of Light.
Ir tame tarpe, aš galiu parodyti
apšviesto miesto romantiką.
01:45
I am essentially a street photographer
from 50 feet in the air,
Aš iš esmės esu gatvės fotografas
iš 15 metrų ore,
01:51
and every single thing you see
in this photograph
ir kiekvienas dalykas,
kurį matote fotografijoje
01:55
actually happened on this day.
iš tikrųjų atsitiko šiandien.
01:57
Day to Night is a global project,
„Diena į naktį“ –
tai pasaulinis projektas,
02:02
and my work has always been about history.
ir mano darbas visada
buvo apie istoriją.
02:04
I'm fascinated by the concept
of going to a place like Venice
Aš sužavėtas idėjos
keliauti į vietovę, tokią kaip Venecija
02:07
and actually seeing it during
a specific event.
ir iš tikrųjų pamatyti ją
per ypatingą renginį.
02:11
And I decided I wanted to see
the historical Regata,
Ir aš nusprendžiau pamatyti
istorinę Regatą,
02:13
an event that's actually been
taking place since 1498.
ir reginį, kuris iš tiesų
vyksta nuo 1498.
02:17
The boats and the costumes
look exactly as they did then.
Valtys ir kostiumai
atrodė tiksliai kaip tada.
02:21
And an important element that I really
want you guys to understand is:
Ir vienas svarbus elementas, kurį
aš tikrai noriu, kad suprastumėt, yra:
02:26
this is not a timelapse,
tai nėra pagreitintas judesys,
02:30
this is me photographing
throughout the day and the night.
tai yra mano fotografavimas
per dieną ir naktį.
02:31
I am a relentless collector
of magical moments.
Aš nepalenkiamas stebuklingų momentų
kolekcionierius
02:37
And the thing that drives me
is the fear of just missing one of them.
Ir varomoji mano jėga –
baimė praleisti bent vieną iš jų.
02:40
The entire concept came about in 1996.
Visa ši idėja kilo apie 1996 m.
02:48
LIFE Magazine commissioned me
to create a panoramic photograph
„LIFE“ žurnalas įgaliojo mane
sukurti panoraminę fotografiją,
02:52
of the cast and crew of Baz Luhrmann's
film Romeo + Juliet.
Baz Luhrmanno kūrybinės grupės
iš filmo „Romeo + Džiuljeta“.
02:57
I got to the set and realized:
it's a square.
Pasiekiau filmavimo aikštelę ir supratau,
tai skveras.
03:02
So the only way I could actually create
a panoramic was to shoot a collage
Todėl buvo vienintelis būdas sukurti
panoramai – fotografuoti koliažą
03:06
of 250 single images.
iš 250 vaizdinių.
03:10
So I had DiCaprio and Claire Danes
embracing.
Taigi aš turėjau DiCaprio ir Claire Danes
apsikabinusius.
03:13
And as I pan my camera to the right,
Ir aš iš lėto pasukau kamerą į dešinę,
03:16
I noticed there was a mirror on the wall
aš pastebėjau
veidrodį ant sienos,
03:19
and I saw they were
actually reflecting in it.
ir aš pamačiau –
jie iš tikrųjų atsispindėjo jame.
03:22
And for that one moment, that one image
Ir vienai akimirkai, vienam vaizdiniui
03:24
I asked them, "Would you guys just kiss
aš paklausiau jų:
„Gal pasibučiuotumėt
03:26
for this one picture?"
tik vienai nuotraukai?“
03:28
And then I came back
to my studio in New York,
Ir tada aš grįžau atgal
į savo studiją Niujorke,
03:30
and I hand-glued these 250 images together
ir aš ranka suklijavau
250 nuotraukų į vieną,
03:32
and stood back and went,
"Wow, this is so cool!
ir atsistojau toliau ir grįžau
„Oho – tai puiku!
03:36
I'm changing time in a photograph."
Aš keičiu laiką fotografijoje.“
03:39
And that concept actually
stayed with me for 13 years
Ir šita idėja iš tiesų
išliko su manimi 13 metų,
03:42
until technology finally
has caught up to my dreams.
kol technologijos galiausiai
pasivijo mano svajones.
03:46
This is an image I created
of the Santa Monica Pier, Day to Night.
Šį Santa Monikos prieplaukos vaizdą,
sukūriau projekto metu.
03:51
And I'm going to show you a little video
Aš ketinu jums parodyti
trumpą video,
03:54
that gives you an idea of what
it's like being with me
kuris jums leis suprasti
ką reiškia būti su manimi,
03:56
when I do these pictures.
kai aš darau šias nuotraukas.
03:59
To start with, you have to understand
that to get views like this,
Prieš pradedant, jūs turite
suprasti, kad gaučiau vaizdus kaip šis,
04:01
most of my time is spent up high,
and I'm usually in a cherry picker
daug laiko praleidžiu aukštai,
dažniausiai vyšnių surinktuve
04:04
or a crane.
ar keliamajame krane.
04:08
So this is a typical day,
12-18 hours, non-stop
Taigi, tai tipiška diena,
12-18 valandų be sustojimo,
04:09
capturing the entire day unfold.
užfiksuojanti ištisą
dienos atsiskleidimą.
04:13
One of the things that's great
is I love to people-watch.
Vienas iš nuostabių dalykų –
aš mėgstu stebėti žmones.
04:16
And trust me when I tell you,
Ir patikėkite manimi –
04:19
this is the greatest seat
in the house to have.
tai nuostabiausia kėdė,
kokią tik turėjau.
04:20
But this is really how I go about
creating these photographs.
Bet tai parodo, kaip aš kuriu
šias fotografijas.
04:24
So once I decide on my view
and the location,
Todėl, kai tik apsisprendžiu dėl
fotografavimo kampo ir vietos,
04:27
I have to decide where day begins
and night ends.
aš turiu nuspręsti, kur dienos
prasideda ir baigiasi naktys.
04:31
And that's what I call the time vector.
Ir tai aš vadinu
laiko vektoriumi.
04:34
Einstein described time as a fabric.
Enšteinas apibūdino laiką
kaip medžiagą.
04:37
Think of the surface of a trampoline:
Pagalvokime apie batuto paviršių:
04:41
it warps and stretches with gravity.
jis deformuojasi ir įsitempia nuo svorio.
04:43
I see time as a fabric as well,
Aš matau laiką kaip medžiagą taip pat,
04:46
except I take that fabric and flatten it,
compress it into single plane.
tik aš paimu medžiagą ir išlyginu,
suspaudžiu į vieną plokštumą.
04:49
One of the unique aspects
of this work is also,
Vienas iš unikalių šio
darbo aspektų,
04:55
if you look at all my pictures,
jeigu pažvelgsite
į mano nuotraukas,
04:57
the time vector changes:
laiko vektorius keičiasi:
04:58
sometimes I'll go left to right,
kartais eisiu
iš kairės į dešinę,
05:00
sometimes front to back,
up or down, even diagonally.
kartais pirmyn ir atgal,
aukštyn ar žemyn, netgi įstrižai.
05:02
I am exploring the space-time continuum
Aš tyrinėju laiko-erdvės tęstinumą
05:07
within a two-dimensional still photograph.
per nejudančią dvimatę fotografiją.
05:10
Now when I do these pictures,
Kai aš darau šias nuotraukas,
05:13
it's literally like a real-time puzzle
going on in my mind.
tai tiesiog realaus laiko dėlionė
vykstanti mano prote.
05:15
I build a photograph based on time,
Aš kuriu fotografijas laike
05:18
and this is what I call the master plate.
ir tai vadinu finaliniu paveikslu.
05:21
This can take us several
months to complete.
Tai užima keletą mėnesių
pabaigti.
05:23
The fun thing about this work is
Smagumas šio darbo –
05:27
I have absolutely zero control
when I get up there
aš neturiu jokios kontrolės,
kada organizuoju tai,
05:29
on any given day and capture photographs.
kokią dieną ir ką fotografuoju.
05:32
So I never know who's
going to be in the picture,
Taigi aš niekada nežinau,
kas bus nuotraukoje,
05:35
if it's going to be a great
sunrise or sunset -- no control.
ar tai bus puikus saulėtekis
ar saulėlydis – nėra kontrolės.
05:37
It's at the end of the process,
Pabaigoje proceso,
05:40
if I've had a really great day
and everything remained the same,
jeigu aš turėjau puikią dieną
ir viskas liko tas pats,
05:42
that I then decide who's in and who's out,
tada aš nusprendžiu,
kas turi būti ir kas ne,
05:45
and it's all based on time.
ir visa tai paremta laiku.
05:48
I'll take those best moments that I pick
over a month of editing
Aš imsiu geriausias akimirkas,
kurias aš surinkau po mėnesio redagavimo,
05:49
and they get seamlessly blended
into the master plate.
ir jas nuosekliai sujungsiu
finaliniame paveiksle.
05:53
I'm compressing the day and night
Aš suglaudinu dieną ir naktį,
05:58
as I saw it,
kaip tą mačiau,
06:00
creating a unique harmony between
these two very discordant worlds.
sukurdamas unikalią harmoniją
tarp dviejų labai priešingų pasaulių.
06:02
Painting has always been a really
important influence in all my work
Tapyba visada darė tikrai
svarbią įtaką mano darbams,
06:07
and I've always been a huge fan
of Albert Bierstadt,
ir aš visada buvau didžiulis
Alberto Bierstadto gerbėjas,
06:11
the great Hudson River School painter.
dailininko iš Hundson River mokyklos.
06:13
He inspired a recent series
that I did on the National Parks.
Jis įkvėpė paskutines serijas,
kurias padariau Nacionaliniuose parkuose.
06:15
This is Bierstadt's Yosemite Valley.
Tai yra Bierstadt Josemičio slėnis.
06:19
So this is the photograph
I created of Yosemite.
Tai nuotrauka,
kurią sukūriau Josemityje.
06:22
This is actually the cover story
of the 2016 January issue
Tai viršelio nuotrauka
2016 metų sausio
06:25
of National Geographic.
„National Geographic“
žurnale.
06:29
I photographed for over
30 hours in this picture.
Aš šiai nuotraukai fotografavau
daugiau negu 30 valandų.
06:31
I was literally on the side of a cliff,
Aš tiesiogine prasme
sėdėjau ant uolos šlaito,
06:34
capturing the stars
and the moonlight as it transitions,
fiksuodamas žvaigždes
ir mėnulio šviesą kaip perėjimą,
06:37
the moonlight lighting El Capitan.
mėnesienos apšviestą Kapitono kalną.
06:41
And I also captured this transition
of time throughout the landscape.
Ir taip pat fiksavau laiko perėjimą
per visą kraštovaizdį.
06:42
The best part is obviously seeing
the magical moments of humanity
Geriausia to dalis yra matyti
stebuklingas žmonijos akimirkas
06:47
as time changed --
keičiantis laikui –
06:51
from day into night.
iš dienos į naktį.
06:54
And on a personal note,
Ir asmeninis pastebėjimas,
06:58
I actually had a photocopy
of Bierstadt's painting in my pocket.
aš iš tiesų turėjau Bierstadto piešinio
fotokopiją savo kišenėje.
06:59
And when that sun started
to rise in the valley,
Ir kada saulė pradėjo
kilti slėnyje,
07:03
I started to literally shake
with excitement
aš ėmiau iš tikrųjų drebėti
nuo susijaudinimo,
07:06
because I looked at the painting and I go,
kadangi aš pažiūrėjau į piešinį
ir pasakiau:
07:08
"Oh my god, I'm getting Bierstadt's
exact same lighting
„O, Dieve, aš išgaunu
tokį pat apšvietimą kaip Bierstadt
07:10
100 years earlier."
prieš 100 metų.“
07:14
Day to Night is about all the things,
„Diena į naktį“ – tai apie visus dalykus,
07:17
it's like a compilation of all
the things I love
tai lyg rinkinys visų
mano mylimų dalykų
07:20
about the medium of photography.
fotografijos aplinkoje.
07:22
It's about landscape,
Tai kraštovaizdis,
07:25
it's about street photography,
tai gatvės fotografija,
07:26
it's about color, it's about architecture,
tai spalva, architektūra,
07:28
perspective, scale --
and, especially, history.
perspektyva, mastas –
ir, ypač, istorija.
07:30
This is one of the most historical moments
Tai vienas iš istorinių momentų,
07:34
I've been able to photograph,
kurį pavyko nufotografuoti,
07:36
the 2013 Presidential Inauguration
of Barack Obama.
2013 metais per prezidento
Barako Obamos inauguraciją.
07:37
And if you look closely in this picture,
Jei atidžiai pažvelgsite
į šią nuotrauką,
07:41
you can actually see time changing
jūs galėsite pamatyti laiko kaitą
07:43
in those large television sets.
šiuose didžiuliuose televizoriuose.
07:45
You can see Michelle
waiting with the children,
Jūs galite matyti Michelle,
laukiančią su vaikais,
07:47
the president now greets the crowd,
prezidentas dabar sveikinasi su minia,
07:50
he takes his oath,
jis prisiekia
07:52
and now he's speaking to the people.
ir dabar jis kreipiasi į žmones.
07:53
There's so many challenging aspects
when I create photographs like this.
Yra daug įdomių aspektų,
kada kuriu fotografijas kaip ši.
07:56
For this particular photograph,
Būtent dėl šios nuotraukos
08:01
I was in a 50-foot scissor lift
up in the air
aš žirkliniu keltuvu pakilau
į 15 metrų aukštį,
08:03
and it was not very stable.
ir jis nebuvo stabilus.
08:06
So every time my assistant and I
shifted our weight,
Kai tik su asistentu
pakeisdavome svorio centrą,
08:08
our horizon line shifted.
pasikeisdavo
horizonto linija.
08:11
So for every picture you see,
Kiekvienai čia matomai nuotraukai,
08:12
and there were about
1,800 in this picture,
kurių čia buvo
apie 1 800,
08:14
we both had to tape our feet into position
mes turėjome pastatyti savo pėdas
į tam tikrą padėtį,
08:16
every time I clicked the shutter.
kaskart, kai spaudžiau
fotoaparato užraktą.
08:19
(Applause)
(Plojimai.)
08:22
I've learned so many extraordinary
things doing this work.
Dirbdamas šį darbą išmokau
tiek nepaprastų dalykų.
08:26
I think the two most important
are patience
Aš manau, kad du svarbiausi –
kantrybė
08:30
and the power of observation.
ir pastabumo galia.
08:34
When you photograph a city
like New York from above,
Fotografuojant
į Niujorką panašų miestą iš viršaus
08:36
I discovered that those people in cars
aš išsiaiškinau, kad tie žmonės mašinose,
08:40
that I sort of live with everyday,
kasdieniniam gyvenime,
08:42
they don't look like people
in cars anymore.
jie nebeatrodo, kaip žmonės mašinose.
08:44
They feel like a giant school of fish,
Jie atrodo lyg milžiniškas žuvų būrys,
08:46
it was a form of emergent behavior.
tai buvo besiformuojančio elgesio forma.
08:49
And when people describe
the energy of New York,
Ir kada žmonės apibūdina
Niujorko energiją,
08:52
I think this photograph begins
to really capture that.
manau, ši fotografija
iš tiesų tai užfiksuoja.
08:55
When you look closer in my work,
Atidžiau pažvelgę į mano darbą,
08:58
you can see there's stories going on.
galite pamatyti istorijų vyksmą.
09:00
You realize that Times Square is a canyon,
Jūs suvokiate, kad Taimso aikštė
yra kanjonas,
09:02
it's shadow and it's sunlight.
jo šešėlis ir jo saulės šviesa.
09:05
So I decided, in this photograph,
I would checkerboard time.
Nusprendžiau, kad nuotraukoje
norėčiau šachmatų lentos laiko.
09:07
So wherever the shadows are, it's night
Taigi, kur yra šešėliai – naktis
09:11
and wherever the sun is,
it's actually day.
ir kur tik saulė – diena.
09:13
Time is this extraordinary thing
Laikas yra ypatingas dalykas,
09:16
that we never can really
wrap our heads around.
kurio, iš tikrųjų, niekada
negalime suvokti.
09:18
But in a very unique and special way,
Bet labai unikaliu ir ypatingu būdu,
09:21
I believe these photographs
begin to put a face on time.
tikiu, šios fotografijos
suteikia laikui veidą.
09:23
They embody a new
metaphysical visual reality.
Jos įkūnija naują
metafizinę regimąją realybę.
09:28
When you spend 15 hours
looking at a place,
Kada tu praleidi 15 valandų
žiūrėdamas į vietovę,
09:34
you're going to see things
a little differently
tu pamatysi viską
truputį kitaip,
09:38
than if you or I walked up
with our camera,
nei tuomet, kai aš ar jūs
prieitume su kamera,
09:41
took a picture, and then walked away.
nufotografuotume ir pasitrauktume.
09:43
This was a perfect example.
Tai buvo nuostabus pavyzdys.
09:45
I call it "Sacré-Coeur Selfie."
Aš vadinu tai „Šv. Jėzaus
Širdies asmenuke.“
09:47
I watched over 15 hours
Aš žiūrėjau virš 15 valandų
09:49
all these people
not even look at Sacré-Coeur.
į šiuos žmones, ne vien tik
į Švč. Jėzaus Širdies baziliką.
09:51
They were more interested
in using it as a backdrop.
Buvo įdomiau juos
panaudoti fone.
09:54
They would walk up, take a picture,
Jie prieitų, nufotografuotų
09:57
and then walk away.
ir tada nueitų.
09:59
And I found this to be an absolutely
extraordinary example,
Ir aš manau, kad tai itin gerai
iliustruoja,
10:02
a powerful disconnect between
what we think the human experience is
kaip stipriai skiriasi tai,
kaip mes suvokiamiame žmonių patirtis,
10:07
versus what the human experience
is evolving into.
ir tai, į ką žmogaus patirtys
keičiasi ir vystosi.
10:11
The act of sharing has suddenly
become more important
Dalijimosi veiksmas staiga
tapo daug svarbesnis
10:15
than the experience itself.
nei pati patirtis.
10:20
(Applause)
(Plojimai.)
10:23
And finally, my most recent image,
Ir pabaigai mano naujausia nuotrauka,
10:26
which has such a special meaning
for me personally:
kuri man asmeniškai turi ypatingą svarbą:
10:29
this is the Serengeti National
Park in Tanzania.
tai yra Serengeti nacionalinis parkas
Tanzanijoje.
10:33
And this is photographed
in the middle of the Seronera,
Ir tai buvo fotografuota
vidury Seroneros,
10:36
this is not a reserve.
tai ne rezervatas.
10:39
I went specifically during
the peak migration
Nuvykau tiksliai
per migracijos piką
10:41
to hopefully capture
the most diverse range of animals.
su viltimi užfiksuoti
įvairiausias gyvūnų rūšis.
10:44
Unfortunately, when we got there,
Deja, kai atvykome,
10:48
there was a drought going on
during the peak migration,
čia buvo sausra
per migracijos piką,
10:50
a five-week drought.
penkių savaičių sausra.
10:52
So all the animals
were drawn to the water.
Taigi visi gyvūnai
traukė link vandens.
10:53
I found this one watering hole,
Aš radau šį vandens šaltinį
10:56
and felt if everything remained
the same way it was behaving,
ir pajutau, kad jei viskas
ir toliau taip vyks,
10:58
I had a real opportunity
to capture something unique.
aš turėsiu tikrą galimybę
užfiksuoti kažką unikalaus.
11:02
We spent three days studying it,
Praleidome tris dienas stebėdami
11:06
and nothing could have prepared me
ir niekas neparuošė manęs tam,
11:08
for what I witnessed during our shoot day.
ką aš mačiau mūsų fotografavimo dieną.
11:09
I photographed for 26 hours
Aš fotografavau 26 valandas
11:12
in a sealed crocodile blind,
18 feet in the air.
slaptoje krokodilų stebėjimo priedangoje,
5 metrų aukštyje.
11:15
What I witnessed was unimaginable.
Ką aš pamačiau, buvo neįsivaizduojama.
11:19
Frankly, it was Biblical.
Jei atvirai, tai buvo biblinis vaizdas.
11:21
We saw, for 26 hours,
Mes regėjome 26 valandas.
11:23
all these competitive species
share a single resource called water.
Visos šios konkuruojančios rūšys
dalinosi vienu ištekliu – vandeniu.
11:25
The same resource that humanity
is supposed to have wars over
Tuo pačiu ištekliu, dėl kurio,
spėjama, žmonija kariaus
11:31
during the next 50 years.
sekančius 50 metų.
11:34
The animals never even
grunted at each other.
Gyvūnai niekada net
nesuniurnėjo vienas kitam.
11:37
They seem to understand something
that we humans don't.
Atrodo, jie galėjo suprasti tai,
ko žmonės negali suprasti.
11:41
That this precious resource called water
Šis brangus išteklius,
vadinamas vandeniu,
11:45
is something we all have to share.
yra kažkas, kuo mes turime dalintis.
11:48
When I created this picture,
Kada aš sukūriau nuotrauką,
11:51
I realized that Day to Night
is really a new way of seeing,
aš suvokiau, kad „Diena į naktį“ –
naujas matymo būdas,
11:55
compressing time,
suspaudžiantis laiką,
12:00
exploring the space-time continuum
within a photograph.
tyrinėjantis laiko-erdvės tęstinumą
per fotografiją.
12:02
As technology evolves
along with photography,
Kadangi technologijos tobulėja
kartu su fotografija,
12:06
photographs will not only communicate
a deeper meaning of time and memory,
fotografai ne tik bendraus
gilindami laiko ir atminties sąvoką,
12:11
but they will compose a new narrative
of untold stories,
bet ir sukurs naują pasakojimą
iš iki tol nepasakotų istorijų,
12:15
creating a timeless window into our world.
sukurdami nuo laiko nepriklausantį
langą į mūsų pasaulį.
12:22
Thank you.
Ačiū jums.
12:27
(Applause)
(Plojimai.)
12:28
Translated by Aida Kairiene
Reviewed by Sigita Šimkutė-Macanko

▲Back to top

About the speaker:

Stephen Wilkes - Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations.

Why you should listen

Since opening his studio in New York City in 1983, photographer Stephen Wilkes has built an unprecedented body of work and a reputation as one of America's most iconic photographers, widely recognized for his fine art, editorial and commercial work.

His photographs are included in the collections of the George Eastman Museum, James A. Michener Art Museum, Houston Museum of Fine Arts, Dow Jones Collection, Griffin Museum of Photography, Jewish Museum of NY, Library of Congress, Snite Museum of Art, The Historic New Orleans Collection, Museum of the City of New York, 9/11 Memorial Museum and numerous private collections. His editorial work has appeared in, and on the covers of, leading publications such as the New York Times Magazine, Vanity Fair, TIME, Fortune, National Geographic, Sports Illustrated and many others.

In 1998, a one-day assignment to the south side of Ellis Island led to a 5-year photographic study of the island's long abandoned medical wards where immigrants were detained before they could enter America. Through his photographs and video, Wilkes helped secure $6 million toward the restoration of the south side of the island.

Day to Night, Wilkes' most defining project, began in 2009. These epic cityscapes and landscapes, portrayed from a fixed camera angle for up to 30 hours capture fleeting moments of humanity as light passes in front of his lens over the course of full day. Blending these images into a single photograph takes months to complete. Day to Night has been featured on CBS Sunday Morning as well as dozens of other prominent media outlets and, with a grant from the National Geographic Society, was recently extended to include America's National Parks in celebration of their centennial anniversary. The series will be published by TASCHEN as a monograph in 2017.

Wilkes, who lives and maintains his studio in Westport, CT, is represented by Bryce Wolkowitz Gallery, New York; Peter Fetterman Gallery, Los Angeles; Monroe Gallery of Photography, Santa Fe; and ARTITLEDContemporary, The Netherlands.

More profile about the speaker
Stephen Wilkes | Speaker | TED.com