English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Stephen Wilkes: The passing of time, caught in a single photo

Stephen Wilkes: Tidens gång, fångad i ett enda foto

Filmed
Views 1,611,480

Fotografen Stephen Wilkes skapar fantastiska kompositioner av landskap när de övergår från dag till natt, och utforskar rumtiden i en tvådimensionell stillbild. Följ med honom till ikoniska platser som Tournellebron i Paris, El Capitan i nationalparken Yosemite och ett livgivande vattenhål i hjärtat av Serengeti, på denna resa genom hans konst och process.

- Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations. Full bio

Jag drivs av en ren passion
00:13
I'm driven by pure passion
00:15
to create photographs that tell stories.
att skapa fotografier
som berättar historier.
Fotografering kan beskrivas
som nedtecknandet av ett ögonblick,
00:18
Photography can be described
as the recording of a single moment
fruset i ett fragment av tiden.
00:23
frozen within a fraction of time.
Varje ögonblick eller foto
representerar en konkret bit
00:26
Each moment or photograph
represents a tangible piece
av våra minnen, när tiden passerar.
00:30
of our memories as time passes.
Men tänk om man kunde fånga mer
än bara ett ögonblick i ett foto?
00:33
But what if you could capture more
than one moment in a photograph?
Tänk om ett fotografi
kunde komprimera tiden,
00:37
What if a photograph
could actually collapse time,
komprimera de bästa ögonblicken
av dagen och natten,
00:41
compressing the best moments
of the day and the night
sömlöst till en enda bild?
00:44
seamlessly into one single image?
Jag har skapat ett koncept
som jag kallar "Dag till natt"
00:47
I've created a concept
called "Day to Night"
och jag tror det kommer förändra
00:50
and I believe it's going to change
ditt sätt att se på världen.
00:51
the way you look at the world.
Det har förändrat mitt.
00:53
I know it has for me.
Min process börjar med
att jag fotograferar ikoniska platser,
00:55
My process begins by photographing
iconic locations,
platser som är en del av
vårt kollektiva minne.
00:59
places that are part of what I call
our collective memory.
Jag fotar från en fixerad utsiktspunkt
och flyttar aldrig på mig.
01:03
I photograph from a fixed vantage point,
and I never move.
Jag fångar mänsklighetens och ljusets
flyktiga ögonblick medan tiden går.
01:07
I capture the fleeting moments
of humanity and light as time passes.
Jag fotar mellan 15 och 30 timmar
01:11
Photographing for anywhere
from 15 to 30 hours
och tar fler än 1 500 bilder.
01:14
and shooting over 1,500 images,
Sedan väljer jag ut de bästa ögonblicken
från dag och natt.
01:17
I then choose the best moments
of the day and night.
Med tiden som guide
01:21
Using time as a guide,
förenar jag sömlöst de bästa ögonblicken
till ett enda fotografi,
01:23
I seamlessly blend those best moments
into one single photograph,
som visualiserar
vår medvetna resa med tiden.
01:27
visualizing our conscious
journey with time.
Jag kan ta er till Paris
01:31
I can take you to Paris
för en vy från Tournellebron.
01:33
for a view from the Tournelle Bridge.
Och jag kan visa er
de tidiga morgonroddarna
01:36
And I can show you the
early morning rowers
längs Seine.
01:38
along the River Seine.
Och samtidigt
01:40
And simultaneously,
kan jag visa er Notre Dame,
upplyst på kvällen.
01:42
I can show you Notre Dame aglow at night.
Och däremellan kan jag visa er
romantiken i ljusets stad.
01:45
And in between, I can show you
the romance of the City of Light.
Jag är egentligen en gatufotograf
från 15 meter upp i luften,
01:51
I am essentially a street photographer
from 50 feet in the air,
och allt ni ser i det här fotot
01:55
and every single thing you see
in this photograph
01:57
actually happened on this day.
hände under denna dag.
Dag till natt är ett globalt projekt,
02:02
Day to Night is a global project,
02:04
and my work has always been about history.
och mitt arbete
har alltid handlat om historia.
Jag fascineras av konceptet
att åka till ett ställe som Venedig
02:07
I'm fascinated by the concept
of going to a place like Venice
och se det under ett särskilt evenemang.
02:11
and actually seeing it during
a specific event.
Jag bestämde mig för att se
den historiska regattan,
02:13
And I decided I wanted to see
the historical Regata,
ett evenemang som faktiskt
gått av stapeln sedan 1498.
02:17
an event that's actually been
taking place since 1498.
Båtarna och dräkterna
ser exakt ut som de gjorde då.
02:21
The boats and the costumes
look exactly as they did then.
Och en viktig grej som jag verkligen vill
att ni ska förstå är:
02:26
And an important element that I really
want you guys to understand is:
02:30
this is not a timelapse,
Detta är inte en timelapse,
02:31
this is me photographing
throughout the day and the night.
det är jag som fotograferar
genom dagen och natten.
Jag är en obeveklig samlare
av magiska ögonblick.
02:37
I am a relentless collector
of magical moments.
Och det som driver mig
är rädslan att missa ett sådant.
02:40
And the thing that drives me
is the fear of just missing one of them.
Konceptet föddes 1996.
02:48
The entire concept came about in 1996.
LIFE Magazine ville att jag
skulle skapa en panoramabild
02:52
LIFE Magazine commissioned me
to create a panoramic photograph
av skådespelare och filmteam
i Baz Luhrmanns film Romeo + Juliet.
02:57
of the cast and crew of Baz Luhrmann's
film Romeo + Juliet.
Jag kom till inspelningsplatsen
och insåg: Det är ett torg.
03:02
I got to the set and realized:
it's a square.
03:06
So the only way I could actually create
a panoramic was to shoot a collage
Så mitt enda sätt att skapa ett panorama
var att fota ett collage
av 250 individuella bilder.
03:10
of 250 single images.
Så jag fick DiCaprio och Claire Danes
att omfamnade varandra.
03:13
So I had DiCaprio and Claire Danes
embracing.
Och när jag panorerade åt höger,
03:16
And as I pan my camera to the right,
03:19
I noticed there was a mirror on the wall
såg jag en spegel på väggen
och såg att de reflekterades i den.
03:22
and I saw they were
actually reflecting in it.
Så för det ögonblicket,
den enda bilden, frågade jag dem:
03:24
And for that one moment, that one image
03:26
I asked them, "Would you guys just kiss
"Skulle ni kunna kyssas
på den här bilden?"
03:28
for this one picture?"
03:30
And then I came back
to my studio in New York,
Sedan kom jag tillbaka
till min studio i New York,
limmade ihop dessa 250 bilder för hand
03:32
and I hand-glued these 250 images together
03:36
and stood back and went,
"Wow, this is so cool!
backade lite och sa,
"Wow, det här är häftigt!
Jag förändrar tiden i ett foto."
03:39
I'm changing time in a photograph."
Och det konceptet stannade
sedan med mig i 13 år
03:42
And that concept actually
stayed with me for 13 years
03:46
until technology finally
has caught up to my dreams.
tills tekniken äntligen
kom ikapp mina drömmar.
Det här är en bild jag skapade
av Santa Monica-piren, dag till natt.
03:51
This is an image I created
of the Santa Monica Pier, Day to Night.
Jag ska visa ett filmklipp
03:54
And I'm going to show you a little video
som ger en bild av hur det är
att vara med mig
03:56
that gives you an idea of what
it's like being with me
när jag gör dessa bilder.
03:59
when I do these pictures.
Till att börja med måste man förstå
att för att få vyer som denna,
04:01
To start with, you have to understand
that to get views like this,
tillbringas det mesta av tiden högt uppe,
jag är oftast i en skylift
04:04
most of my time is spent up high,
and I'm usually in a cherry picker
eller en kran.
04:08
or a crane.
Det här är en typisk dag,
12-18 timmar utan avbrott
04:09
So this is a typical day,
12-18 hours, non-stop
för att fånga hur dagen utvecklas.
04:13
capturing the entire day unfold.
En av de bra sakerna är
att jag älskar att titta på människor.
04:16
One of the things that's great
is I love to people-watch.
Och lita på mig när jag säger
04:19
And trust me when I tell you,
04:20
this is the greatest seat
in the house to have.
att det här är den bästa
läktarplats som finns.
Men det här är hur jag går tillväga
när jag skapar dessa foton.
04:24
But this is really how I go about
creating these photographs.
När jag har bestämt mig
för platsen och vyn,
04:27
So once I decide on my view
and the location,
måste jag bestämma
var dagen börjar och natten slutar.
04:31
I have to decide where day begins
and night ends.
Jag kallar det för tidsvektorn.
04:34
And that's what I call the time vector.
Einstein beskrev tiden som en väv.
04:37
Einstein described time as a fabric.
Tänk på ytan hos en studsmatta:
04:41
Think of the surface of a trampoline:
Den tänjs och sträcks ut
av gravitationen.
04:43
it warps and stretches with gravity.
Jag ser också tiden som en väv,
04:46
I see time as a fabric as well,
förutom att jag tar väven
och plattar ut den till ett enda plan.
04:49
except I take that fabric and flatten it,
compress it into single plane.
04:55
One of the unique aspects
of this work is also,
En unik aspekt av detta arbete är också,
04:57
if you look at all my pictures,
tittar man på alla mina bilder,
så förändras tidsvektorn:
04:58
the time vector changes:
Ibland är det vänster till höger,
05:00
sometimes I'll go left to right,
05:02
sometimes front to back,
up or down, even diagonally.
ibland framifrån och bak,
upp eller ner, till och med diagonalt.
Jag utforskar rumtiden
05:07
I am exploring the space-time continuum
i en tvådimensionell stillbild.
05:10
within a two-dimensional still photograph.
När jag gör dessa bilder,
05:13
Now when I do these pictures,
är det bokstavligen
som ett realtidspussel i mitt huvud.
05:15
it's literally like a real-time puzzle
going on in my mind.
Jag bygger ett foto baserat på tid,
05:18
I build a photograph based on time,
och det här är vad jag kallar huvudplåten.
05:21
and this is what I call the master plate.
Den kan ta oss flera månader
att färdigställa.
05:23
This can take us several
months to complete.
Det roliga med detta arbete är
05:27
The fun thing about this work is
att jag har absolut noll kontroll
när jag kommer upp dit
05:29
I have absolutely zero control
when I get up there
vilken dag som helst och fångar bilder.
05:32
on any given day and capture photographs.
05:35
So I never know who's
going to be in the picture,
Så jag vet aldrig vem
som kommer att vara i bild,
05:37
if it's going to be a great
sunrise or sunset -- no control.
om det kommer att bli
en grym soluppgång eller solnedgång.
Det är i slutet av processen,
05:40
It's at the end of the process,
05:42
if I've had a really great day
and everything remained the same,
om jag har haft en riktigt bra dag
och allt hållit sig likadant,
05:45
that I then decide who's in and who's out,
som jag bestämmer
vem som är med och inte med,
och allt baseras på tiden.
05:48
and it's all based on time.
Jag tar de bästa ögonblicken
05:49
I'll take those best moments that I pick
over a month of editing
som jag väljer ut
under en månads redigering
05:53
and they get seamlessly blended
into the master plate.
och de förenas sömlöst till huvudplåten.
Jag komprimerar dagen och natten
05:58
I'm compressing the day and night
06:00
as I saw it,
som jag såg den,
och skapar en unik harmoni
mellan dessa två motstridiga världar.
06:02
creating a unique harmony between
these two very discordant worlds.
Målning har alltid varit en stark influens
i allt mitt arbete
06:07
Painting has always been a really
important influence in all my work
och jag har alltid
beundrat Albert Bierstadt,
06:11
and I've always been a huge fan
of Albert Bierstadt,
den store målaren i Hudson River-skolan.
06:13
the great Hudson River School painter.
06:15
He inspired a recent series
that I did on the National Parks.
Han inspirerade en serie
jag nyligen gjorde i nationalparkerna.
06:19
This is Bierstadt's Yosemite Valley.
Det här är Bierstadts Yosemite Valley.
Och det här är fotot
jag skapade av Yosemite.
06:22
So this is the photograph
I created of Yosemite.
Det är är faktiskt omslagsbilden
på januari 2016-utgåvan
06:25
This is actually the cover story
of the 2016 January issue
av National Geographic.
06:29
of National Geographic.
Jag fotade över 30 timmar
för den här bilden.
06:31
I photographed for over
30 hours in this picture.
Jag var bokstavligen
på kanten av en klippa,
06:34
I was literally on the side of a cliff,
och fångade stjärnor
och månskenet när det förändrades,
06:37
capturing the stars
and the moonlight as it transitions,
månskenet över El Capitan.
06:41
the moonlight lighting El Capitan.
06:42
And I also captured this transition
of time throughout the landscape.
Jag fångade också tidens gång
över landskapet.
Det bästa är förstås att se
mänsklighetens magiska ögonblick
06:47
The best part is obviously seeing
the magical moments of humanity
när tiden gick -
06:51
as time changed --
från dag till natt.
06:54
from day into night.
Och en personlig kommentar,
06:58
And on a personal note,
jag hade faktiskt en kopia
av Bierstadts målning i fickan.
06:59
I actually had a photocopy
of Bierstadt's painting in my pocket.
Och när solen började stiga över dalen,
07:03
And when that sun started
to rise in the valley,
07:06
I started to literally shake
with excitement
började jag bokstavligen skaka
av upphetsning,
för jag tittade på målningen och tänkte,
07:08
because I looked at the painting and I go,
"Herregud, jag får exakt samma ljus
som Bierstadt hade
07:10
"Oh my god, I'm getting Bierstadt's
exact same lighting
100 år tidigare."
07:14
100 years earlier."
Dag till natt handlar om allt,
07:17
Day to Night is about all the things,
det är som en samling
av allt som jag älskar
07:20
it's like a compilation of all
the things I love
07:22
about the medium of photography.
med fotografering som medium.
Det handlar om landskap,
07:25
It's about landscape,
07:26
it's about street photography,
det handlar om gatufotografering,
det handlar om färg,
det handlar om arkitektur,
07:28
it's about color, it's about architecture,
07:30
perspective, scale --
and, especially, history.
perspektiv, skala -
och i synnerhet, historia.
Det här är ett av
de mest historiska ögonblick
07:34
This is one of the most historical moments
jag haft möjlighet att fota,
07:36
I've been able to photograph,
07:37
the 2013 Presidential Inauguration
of Barack Obama.
installationsceremonin
för president Barack Obama 2013.
Tittar man noga på bilden,
07:41
And if you look closely in this picture,
så kan man faktiskt se tiden förändras
07:43
you can actually see time changing
i de stora TV-skärmarna.
07:45
in those large television sets.
Man ser Michelle vänta med barnen,
07:47
You can see Michelle
waiting with the children,
presidenten som hälsar på folkmassan,
07:50
the president now greets the crowd,
han svär sin ed,
07:52
he takes his oath,
och nu talar han till folket.
07:53
and now he's speaking to the people.
Det finns så många utmaningar
när jag skapar bilder som denna.
07:56
There's so many challenging aspects
when I create photographs like this.
För just det här fotot
08:01
For this particular photograph,
var jag 15 meter upp i luften i en skylift
08:03
I was in a 50-foot scissor lift
up in the air
och det var inte så stadigt.
08:06
and it was not very stable.
08:08
So every time my assistant and I
shifted our weight,
Varje gång jag och min assistent
flyttade på oss,
flyttade horisontlinjen på sig.
08:11
our horizon line shifted.
Så för varje bild ni ser,
08:12
So for every picture you see,
08:14
and there were about
1,800 in this picture,
och det var ungefär 1 800 för den här,
fick vi tejpa fast våra fötter i rätt läge
08:16
we both had to tape our feet into position
varje gång jag tryckte på utlösaren.
08:19
every time I clicked the shutter.
(Applåder)
08:22
(Applause)
Jag har lärt mig så många
otroliga saker genom detta arbete.
08:26
I've learned so many extraordinary
things doing this work.
De två viktigaste är nog tålamod
08:30
I think the two most important
are patience
och observationsförmåga.
08:34
and the power of observation.
När man fotar en stad
som New York från ovan,
08:36
When you photograph a city
like New York from above,
upptäckte jag att människorna i bilar
08:40
I discovered that those people in cars
som jag lever med varje dag,
08:42
that I sort of live with everyday,
08:44
they don't look like people
in cars anymore.
inte ser ut som människor i bilar längre.
08:46
They feel like a giant school of fish,
De känns som ett enormt fiskstim,
08:49
it was a form of emergent behavior.
det var ett slags framväxande beteende.
Och när folk beskriver energin i New York,
08:52
And when people describe
the energy of New York,
08:55
I think this photograph begins
to really capture that.
tror jag att det här fotot
är en början till att fånga den.
När man tittar närmare på mina verk,
08:58
When you look closer in my work,
ser man att det är historier på gång.
09:00
you can see there's stories going on.
09:02
You realize that Times Square is a canyon,
Man inser att Times Square är en kanjon,
09:05
it's shadow and it's sunlight.
dess skugga och dess solljus.
Så jag beslutade att i detta foto
skulle tiden vara ett schackbräde.
09:07
So I decided, in this photograph,
I would checkerboard time.
09:11
So wherever the shadows are, it's night
Där skuggorna är, är det natt
och där det är sol, är det dag.
09:13
and wherever the sun is,
it's actually day.
Tid är den här förunderliga saken
09:16
Time is this extraordinary thing
09:18
that we never can really
wrap our heads around.
som vi aldrig riktigt kan förstå.
Men på ett unikt och speciellt sätt,
09:21
But in a very unique and special way,
09:23
I believe these photographs
begin to put a face on time.
tror jag att dessa foton
börjar ge tiden ett ansikte.
De förkroppsligar en ny,
metafysisk visuell verklighet.
09:28
They embody a new
metaphysical visual reality.
När man tillbringar 15 timmar
med att titta på en plats,
09:34
When you spend 15 hours
looking at a place,
kommer man att se saker
på ett lite annat sätt
09:38
you're going to see things
a little differently
än om man gick dit med en kamera,
09:41
than if you or I walked up
with our camera,
tog en bild och sedan gick därifrån.
09:43
took a picture, and then walked away.
09:45
This was a perfect example.
Det här var ett perfekt exempel.
Jag kallar det "Sacré-Coeur Selfie."
09:47
I call it "Sacré-Coeur Selfie."
I 15 timmar betraktade jag
09:49
I watched over 15 hours
alla dessa människor
som inte ens såg på Sacré-Coeur.
09:51
all these people
not even look at Sacré-Coeur.
De var mer intresserade
av att ha den som bakgrund.
09:54
They were more interested
in using it as a backdrop.
De gick fram, tog en bild,
09:57
They would walk up, take a picture,
09:59
and then walk away.
och gick därifrån.
För mig var det ett alldeles
extraordinärt exempel,
10:02
And I found this to be an absolutely
extraordinary example,
en kraftfull frånkoppling mellan
vad vi tror att mänsklig upplevelse är
10:07
a powerful disconnect between
what we think the human experience is
och vad den mänskliga upplevelsen
10:11
versus what the human experience
is evolving into.
utvecklas till.
Delandet har plötsligt blivit viktigare
10:15
The act of sharing has suddenly
become more important
10:20
than the experience itself.
än själva upplevelsen.
(Applåder)
10:23
(Applause)
Och slutligen, min senaste bild,
10:26
And finally, my most recent image,
som har en väldigt speciell betydelse
för mig personligen:
10:29
which has such a special meaning
for me personally:
10:33
this is the Serengeti National
Park in Tanzania.
Det här är nationalparken
Serengeti, i Tanzania.
Och det här är fotat mitt i Seronera,
10:36
And this is photographed
in the middle of the Seronera,
det är inte ett reservat.
10:39
this is not a reserve.
Jag åkte dit under toppen av flyttperioden
10:41
I went specifically during
the peak migration
för att förhoppningsvis fånga
den största mångfalden av djur.
10:44
to hopefully capture
the most diverse range of animals.
När vi kom dit var det olyckligtvis
10:48
Unfortunately, when we got there,
10:50
there was a drought going on
during the peak migration,
torka under flyttperioden,
en fem veckor lång torka.
10:52
a five-week drought.
10:53
So all the animals
were drawn to the water.
Så alla djur samlades vid vattnet.
Jag hittade ett vattenhål,
10:56
I found this one watering hole,
10:58
and felt if everything remained
the same way it was behaving,
och kände att om allt fortsatte
vara som det var,
11:02
I had a real opportunity
to capture something unique.
så hade jag en möjlighet
att fånga något helt unikt.
Vi ägnade tre dagar år att studera det,
11:06
We spent three days studying it,
och inget hade kunnat förbereda mig
11:08
and nothing could have prepared me
11:09
for what I witnessed during our shoot day.
för det jag såg under vår fotodag.
Jag fotograferade i 26 timmar
11:12
I photographed for 26 hours
i en förseglad krokodilgömma
6 meter upp i luften.
11:15
in a sealed crocodile blind,
18 feet in the air.
Det jag såg var ofattbart.
11:19
What I witnessed was unimaginable.
Ärligt talat bibliskt.
11:21
Frankly, it was Biblical.
Vi såg, under 26 timmar,
11:23
We saw, for 26 hours,
alla dessa konkurrerande arter
som delade på resursen vatten.
11:25
all these competitive species
share a single resource called water.
Samma resurs som mänskligheten
tros komma att kriga om
11:31
The same resource that humanity
is supposed to have wars over
under de närmsta 50 åren.
11:34
during the next 50 years.
Djuren grymtade inte ens
åt varandra en enda gång.
11:37
The animals never even
grunted at each other.
De verkar förstå något
som vi människor inte gör.
11:41
They seem to understand something
that we humans don't.
Att denna värdefulla resurs, vatten,
11:45
That this precious resource called water
är något vi alla måste dela på.
11:48
is something we all have to share.
När jag skapade den här bilden,
11:51
When I created this picture,
insåg jag att Dag till natt
egentligen är ett nytt sätt att se,
11:55
I realized that Day to Night
is really a new way of seeing,
att komprimera tid,
12:00
compressing time,
att utforska rumtiden i ett foto.
12:02
exploring the space-time continuum
within a photograph.
Allt eftersom tekniken utvecklas
tillsammans med fotograferingen,
12:06
As technology evolves
along with photography,
kommer foton inte bara att förmedla
en djupare mening av tid och minnen,
12:11
photographs will not only communicate
a deeper meaning of time and memory,
utan utgöra en ny skildring
av oberättade historier,
12:15
but they will compose a new narrative
of untold stories,
och skapa ett tidlöst fönster
till vår värld.
12:22
creating a timeless window into our world.
Tack.
12:27
Thank you.
(Applåder)
12:28
(Applause)
Translated by Lisbeth Pekkari
Reviewed by Helena Jonsson

▲Back to top

About the speaker:

Stephen Wilkes - Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations.

Why you should listen

Since opening his studio in New York City in 1983, photographer Stephen Wilkes has built an unprecedented body of work and a reputation as one of America's most iconic photographers, widely recognized for his fine art, editorial and commercial work.

His photographs are included in the collections of the George Eastman Museum, James A. Michener Art Museum, Houston Museum of Fine Arts, Dow Jones Collection, Griffin Museum of Photography, Jewish Museum of NY, Library of Congress, Snite Museum of Art, The Historic New Orleans Collection, Museum of the City of New York, 9/11 Memorial Museum and numerous private collections. His editorial work has appeared in, and on the covers of, leading publications such as the New York Times Magazine, Vanity Fair, TIME, Fortune, National Geographic, Sports Illustrated and many others.

In 1998, a one-day assignment to the south side of Ellis Island led to a 5-year photographic study of the island's long abandoned medical wards where immigrants were detained before they could enter America. Through his photographs and video, Wilkes helped secure $6 million toward the restoration of the south side of the island.

Day to Night, Wilkes' most defining project, began in 2009. These epic cityscapes and landscapes, portrayed from a fixed camera angle for up to 30 hours capture fleeting moments of humanity as light passes in front of his lens over the course of full day. Blending these images into a single photograph takes months to complete. Day to Night has been featured on CBS Sunday Morning as well as dozens of other prominent media outlets and, with a grant from the National Geographic Society, was recently extended to include America's National Parks in celebration of their centennial anniversary. The series will be published by TASCHEN as a monograph in 2017.

Wilkes, who lives and maintains his studio in Westport, CT, is represented by Bryce Wolkowitz Gallery, New York; Peter Fetterman Gallery, Los Angeles; Monroe Gallery of Photography, Santa Fe; and ARTITLEDContemporary, The Netherlands.

More profile about the speaker
Stephen Wilkes | Speaker | TED.com