English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Stephen Wilkes: The passing of time, caught in a single photo

סטפן ווילקס: מעבר הזמן, שנתפש בתמונה אחת

Filmed
Views 1,611,480

הצלם ספטן ווילקס יוצר קומפוזיציות מדהימות של נופים כשהם עוברים מיום ללילה, חוקר את המשכיות המרחב זמן בתוך תמונה דוממת דו מימדית. עברו איתו למקומות איקוניים כמו גשר טורנל בפאריז, אל קפיטן בפארק יוסמיטי ובור מים נותן חיים בלב הסרנגטי בסיור של תהליך האמנות שלו.

- Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations. Full bio

I'm driven by pure passion
אני מונע על ידי תשוקה טהורה
00:13
to create photographs that tell stories.
ליצור תמונות שמספרות סיפורים.
00:15
Photography can be described
as the recording of a single moment
צילום יכול להיות מתואר כהקלטה של רגע בודד
00:18
frozen within a fraction of time.
קפוא בתוך חלקיק זמן.
00:23
Each moment or photograph
represents a tangible piece
כל רגע או תמונה מייצג פיסה מוחשית
00:26
of our memories as time passes.
של הזכרונות שלנו כשהזמן עובר.
00:30
But what if you could capture more
than one moment in a photograph?
אבל מה אם תוכלו לתפוש
יותר מרגע אחד בצילום?
00:33
What if a photograph
could actually collapse time,
מה אם תמונה תוכל למעשה לכווץ את הזמן,
00:37
compressing the best moments
of the day and the night
לדחוס את הרגעים הטובים ביותר של יום ולילה
00:41
seamlessly into one single image?
כיחידה אחת לתוך תמונה בודדת?
00:44
I've created a concept
called "Day to Night"
יצרתי רעיון שנקרא "יום ללילה"
00:47
and I believe it's going to change
ואני מאמין שזה עומד לשנות
00:50
the way you look at the world.
את הדרך בה אתם מביטים על העולם.
00:51
I know it has for me.
אני יודע שזה עשה זאת בשבילי.
00:53
My process begins by photographing
iconic locations,
התהליך שלי מתחיל בצילום מקומות איקוניים,
00:55
places that are part of what I call
our collective memory.
מקומות שהם חלק ממה שאני קורא לו
הזיכרון הקולקטבי שלנו.
00:59
I photograph from a fixed vantage point,
and I never move.
צילמתי מנקודה קבועה ולעולם לא זזתי.
01:03
I capture the fleeting moments
of humanity and light as time passes.
לכדתי את הרגעים הבורחים
של האנושות והאור כשהזמן עובר.
01:07
Photographing for anywhere
from 15 to 30 hours
צילום בזמן של 15 עד 30 שעות
01:11
and shooting over 1,500 images,
וצילום של יותר מ 1,500 תמונות,
01:14
I then choose the best moments
of the day and night.
אז אני בוחר את הרגעים
הכי טובים של היום והלילה.
01:17
Using time as a guide,
בשימוש בזמן כמדריך,
01:21
I seamlessly blend those best moments
into one single photograph,
אני מחבר בלי תפרים את הרגעים
הטובים ביותר לתמונה אחת,
01:23
visualizing our conscious
journey with time.
מדמה ויזואלית את המסע ההכרתי שלנו בזמן.
01:27
I can take you to Paris
אני יכול לקחת אתכם לפריז
01:31
for a view from the Tournelle Bridge.
לראות את גשר טורנל.
01:33
And I can show you the
early morning rowers
ואני יכול להראות לכם
את השייטים בבוקר המוקדם
01:36
along the River Seine.
לאורך נהר הסיין.
01:38
And simultaneously,
ובאותו הזמן,
01:40
I can show you Notre Dame aglow at night.
אני יכול להראות לכם
את הנוטרדם זוהרת בלילה.
01:42
And in between, I can show you
the romance of the City of Light.
ובינהם, אני יכול להראות לכם
את הרומנטיקה של עיר האורות.
01:45
I am essentially a street photographer
from 50 feet in the air,
אני בעיקרון צלם רחוב מגובה 15 מטר באויר,
01:51
and every single thing you see
in this photograph
וכל דבר שאם רואים בצילום הזה
01:55
actually happened on this day.
למעשה התרחש באותו יום.
01:57
Day to Night is a global project,
יום ללילה הוא פרוייקט גלובלי,
02:02
and my work has always been about history.
והעבודה שלי תמיד נגעה להסטוריה.
02:04
I'm fascinated by the concept
of going to a place like Venice
אני מוקסם מהרעיון של ללכת
למקום כמו ונציה
02:07
and actually seeing it during
a specific event.
ולמעשה לראות אותה במהלך ארוע מסויים.
02:11
And I decided I wanted to see
the historical Regata,
והחלטתי שרציתי לראות את הרגטה ההסטורית,
02:13
an event that's actually been
taking place since 1498.
ארוע שלמעשה התרחש מאז 1498.
02:17
The boats and the costumes
look exactly as they did then.
הסירות והתחפושות נראות
בדיוק כמו שהן נראו אז.
02:21
And an important element that I really
want you guys to understand is:
ואלמנט חשוב שאני באמת רוצה שתבינו הוא:
02:26
this is not a timelapse,
זה לא צילום במרווחי זמן,
02:30
this is me photographing
throughout the day and the night.
זה אני מצלם במהלך היום והלילה.
02:31
I am a relentless collector
of magical moments.
אני אספן נחוש של רגעים קסומים.
02:37
And the thing that drives me
is the fear of just missing one of them.
והדבר שמניע אותי הוא הפחד מלפספס אחד מהם.
02:40
The entire concept came about in 1996.
כל הרעיון הגיע ב 1996.
02:48
LIFE Magazine commissioned me
to create a panoramic photograph
מגזין LIFE הזמין אותי ליצור תמונה פנורמית
02:52
of the cast and crew of Baz Luhrmann's
film Romeo + Juliet.
של המשתתפים והצוות של הסרט
רומאו ויוליה של באז לוהרמן.
02:57
I got to the set and realized:
it's a square.
הגעתי לסט והבנתי: זו כיכר.
03:02
So the only way I could actually create
a panoramic was to shoot a collage
אז הדרך היחידה שיכולתי ליצור
פנורמה היתה לצלם קולאג'
03:06
of 250 single images.
של 250 תמונות בודדות.
03:10
So I had DiCaprio and Claire Danes
embracing.
אז היו לי את דיקפריו וקלייר דיינז מתחבקים.
03:13
And as I pan my camera to the right,
וכשהזזתי את המצלמה לימין,
03:16
I noticed there was a mirror on the wall
הבחנתי שהיתה מראה על הקיר
03:19
and I saw they were
actually reflecting in it.
וראיתי שהם למעשה השתקפו בה.
03:22
And for that one moment, that one image
ולאותו רגע, התמונה הבודדת הזו
03:24
I asked them, "Would you guys just kiss
ביקשתי מהם, "אתם מוכנים רק להתנשק
03:26
for this one picture?"
לתמונה הזו?"
03:28
And then I came back
to my studio in New York,
ואז חזרתי לסטודיו שלי בניו יורק,
03:30
and I hand-glued these 250 images together
והדבקתי את 250 התמונות האלו יחד ביד
03:32
and stood back and went,
"Wow, this is so cool!
זזתי אחורה ואמרתי,
"וואו, זה כל כך מגניב!
03:36
I'm changing time in a photograph."
אני משנה את הזמן בצילום."
03:39
And that concept actually
stayed with me for 13 years
והקונספט הזה למעשה נשאר איתי במשך 13 שנה
03:42
until technology finally
has caught up to my dreams.
עד שהטכנולוגיה לבסוף תפסה את החלומות שלי.
03:46
This is an image I created
of the Santa Monica Pier, Day to Night.
זו תמונה שיצרתי
של פיר סנטה מוניקה, ביום ובלילה.
03:51
And I'm going to show you a little video
ואני אראה לכם סרטון קצר
03:54
that gives you an idea of what
it's like being with me
שנותן לכם רעיון של איך זה להיות איתי
03:56
when I do these pictures.
כשאני מצלם את התמונות האלו.
03:59
To start with, you have to understand
that to get views like this,
בהתחלה, אתם צריכים להבין
שכדי לקבל נופים כמו זה,
04:01
most of my time is spent up high,
and I'm usually in a cherry picker
את רוב הזמן שלי אני מבלה למעלה,
ואני בדרך כלל במנוף קטיף
04:04
or a crane.
או על מנוף.
04:08
So this is a typical day,
12-18 hours, non-stop
אז זה יום טיפוסי, 12-18 שעות בלי הפסקה
04:09
capturing the entire day unfold.
לוכד את כל היום מתגלגל.
04:13
One of the things that's great
is I love to people-watch.
אחד הדברים שמעולה הוא
שאני אוהב להביט באנשים.
04:16
And trust me when I tell you,
ותאמינו לי כשאני אומר לכם,
04:19
this is the greatest seat
in the house to have.
זה הכיסא הכי טוב בבית.
04:20
But this is really how I go about
creating these photographs.
אבל זה באמת איך שאני יוצר את התמונות האלו.
04:24
So once I decide on my view
and the location,
אז ברגע שאני מחליט
על זווית הצילום שלי והמיקום,
04:27
I have to decide where day begins
and night ends.
אני צריך להחליט
איפה היום מתחיל והלילה נגמר.
04:31
And that's what I call the time vector.
וזה מה שאני קורא לו וקטור הזמן.
04:34
Einstein described time as a fabric.
איינשטיין מתאר זמן כמארג.
04:37
Think of the surface of a trampoline:
חשבו על פני השטח של טרמפולינה:
04:41
it warps and stretches with gravity.
הוא מתעוות ונמתח עם הכבידה.
04:43
I see time as a fabric as well,
אני רואה גם את הזמן כמארג,
04:46
except I take that fabric and flatten it,
compress it into single plane.
רק שאני לוקח את המארג ומשטח אותו,
דוחס אותו למישור בודד.
04:49
One of the unique aspects
of this work is also,
אחת מהפנים היחודיים של העבודה הזו היא גם,
04:55
if you look at all my pictures,
אם אתם מביטים בכל התמונות שלי,
04:57
the time vector changes:
וקטור הזמן משתנה:
04:58
sometimes I'll go left to right,
לפעמים אני אזוז משמאל לימין,
05:00
sometimes front to back,
up or down, even diagonally.
לפעמים קדימה אחורה,
למעלה למטה, אפילו באלכסון.
05:02
I am exploring the space-time continuum
אני חוקר את המשכיות המרחב זמן
05:07
within a two-dimensional still photograph.
בתוך תמונה דו מימדית.
05:10
Now when I do these pictures,
עכשיו כשאני לוקח את התמונות האלו,
05:13
it's literally like a real-time puzzle
going on in my mind.
זה מילולית כמו פאזל תלת מימדי
שמתרחש במוח שלי.
05:15
I build a photograph based on time,
אני בונה תמונה בהתבסס על זמן,
05:18
and this is what I call the master plate.
וזה מה שאני קורא לו התבנית הראשית.
05:21
This can take us several
months to complete.
זה יכול לקחת לנו כמה חודשים להשלים.
05:23
The fun thing about this work is
הכיף בעבודה הזו הוא
05:27
I have absolutely zero control
when I get up there
שיש לי אפס שליטה מתי אני מגיע לשם
05:29
on any given day and capture photographs.
בכל יום מסויים ולוכד את התמונות.
05:32
So I never know who's
going to be in the picture,
אז אני לעולם לא יודע מי יהיה בתמונה,
05:35
if it's going to be a great
sunrise or sunset -- no control.
אם זו תהיה זריחה
או שקיעה מעולות -- אין שליטה.
05:37
It's at the end of the process,
זה בסוף התהליך,
05:40
if I've had a really great day
and everything remained the same,
אם היה לי יום באמת מוצלח
והכל נשאר אותו הדבר,
05:42
that I then decide who's in and who's out,
שאני יכול להחליט מי בפנים ומי בחוץ,
05:45
and it's all based on time.
והכל בהתבסס על זמן.
05:48
I'll take those best moments that I pick
over a month of editing
אני אקח את הרגעים הטובים ביותר
שאני בוחר במשך חודשים של עריכה
05:49
and they get seamlessly blended
into the master plate.
והם מעורבים ללא תפר לתמונת המאסטר.
05:53
I'm compressing the day and night
אני דוחס את היום והלילה
05:58
as I saw it,
כמו שראיתי אותם,
06:00
creating a unique harmony between
these two very discordant worlds.
יוצר הרמוניה יחודית
בין שני העולמות המרוחקים האלה.
06:02
Painting has always been a really
important influence in all my work
ציור תמיד היה השפעה באמת משמעותית
בעבודה שלי
06:07
and I've always been a huge fan
of Albert Bierstadt,
ותמיד הייתי אוהד גדול של אלברט בירשטדט,
06:11
the great Hudson River School painter.
צייר אסכולת נהר ההאדסון הדגול.
06:13
He inspired a recent series
that I did on the National Parks.
הוא נתן השראה לסדרה שעשיתי
בפארקים הלאומיים.
06:15
This is Bierstadt's Yosemite Valley.
זה פארק יוסמיטי של בירשטדט.
06:19
So this is the photograph
I created of Yosemite.
אז זו התמונה שיצרתי ביוסמיטי.
06:22
This is actually the cover story
of the 2016 January issue
זה למעשה סיפור השער של גיליון ינואר 2016
06:25
of National Geographic.
של נשיונל גאוגרפיק.
06:29
I photographed for over
30 hours in this picture.
צילמתי במשך יותר מ 30 שעות בתמונה הזו.
06:31
I was literally on the side of a cliff,
הייתי ממש על צד הצוק,
06:34
capturing the stars
and the moonlight as it transitions,
לוכד את הכוכבים ואור הירח כשהוא עובר,
06:37
the moonlight lighting El Capitan.
אור הירח שמאיר את אל קפיטן.
06:41
And I also captured this transition
of time throughout the landscape.
וגם לכדתי את המעבר של הזמן על פני השטח.
06:42
The best part is obviously seeing
the magical moments of humanity
החלק הכי טוב הוא כמובן לראות
את הרגעים הקסומים של האנושות
06:47
as time changed --
כשהזמן משתנה --
06:51
from day into night.
מיום ללילה.
06:54
And on a personal note,
ובנימה אישית,
06:58
I actually had a photocopy
of Bierstadt's painting in my pocket.
היה לי עותק של הציור של בירשטדט בכיס.
06:59
And when that sun started
to rise in the valley,
וכשהשמש התחילה לעלות בעמק,
07:03
I started to literally shake
with excitement
התחלתי ממש לרעוד מהתרגשות
07:06
because I looked at the painting and I go,
בגלל שהבטתי בציור ואמרתי,
07:08
"Oh my god, I'm getting Bierstadt's
exact same lighting
"אלוהים, אני מקבל בדיוק
את אותה תאורה של בירשטדט
07:10
100 years earlier."
מלפני 100 שנה."
07:14
Day to Night is about all the things,
יום ללילה נוגע לכל הדברים,
07:17
it's like a compilation of all
the things I love
זה כמו קומפילציה של כל הדברים שאני אוהב
07:20
about the medium of photography.
בנוגע למדיום של הצילום.
07:22
It's about landscape,
זה נוגע לפני שטח,
07:25
it's about street photography,
זה נוגע לצילום רחוב,
07:26
it's about color, it's about architecture,
זה נוגע לצבע, זה נוגע לארכיטקטורה,
07:28
perspective, scale --
and, especially, history.
פרספקטיבה, קנה מידה -- ובעיקר, הסטוריה.
07:30
This is one of the most historical moments
זה אחד הרגעים הכי הסטוריים
07:34
I've been able to photograph,
שהייתי מסוגל לצלם,
07:36
the 2013 Presidential Inauguration
of Barack Obama.
ההשבעה הנשיאותית של ברק אובמה ב 2013.
07:37
And if you look closely in this picture,
ואם אתם מביטים מקרוב בתמונה,
07:41
you can actually see time changing
אתם יכולים למעשה לראות את הזמן משתנה
07:43
in those large television sets.
במקרני הטלוויזיה הגדולים האלה.
07:45
You can see Michelle
waiting with the children,
אתם יכולים לראות את מישל מחכה עם הילדים,
07:47
the president now greets the crowd,
הנשיא מברך עכשיו את הקהל,
07:50
he takes his oath,
הוא נשבע,
07:52
and now he's speaking to the people.
ועכשיו הוא מדבר לקהל.
07:53
There's so many challenging aspects
when I create photographs like this.
יש כל כך הרבה אספקטים מאתגרים
כשאני יוצר תמונות כמו זו.
07:56
For this particular photograph,
לתמונה המסויימת הזו,
08:01
I was in a 50-foot scissor lift
up in the air
הייתי על מנוף מספריים בגובה 15 מטר באויר
08:03
and it was not very stable.
והוא לא היה ממש יציב.
08:06
So every time my assistant and I
shifted our weight,
אז כל פעם שהעוזר שלי ואני זזנו,
08:08
our horizon line shifted.
האופק שלנו זז.
08:11
So for every picture you see,
אז על כל תמונה שאתם רואים,
08:12
and there were about
1,800 in this picture,
ויש בערך 1,800 תמונות בתמונה הזו,
08:14
we both had to tape our feet into position
שניינו היינו צריכים להדביק את רגלינו במקום
08:16
every time I clicked the shutter.
כל פעם שלחצנו על הצמצם.
08:19
(Applause)
(מחיאות כפיים)
08:22
I've learned so many extraordinary
things doing this work.
למדתי כל כך הרבה דברים יוצאי דופן
במהלך העבודה הזו.
08:26
I think the two most important
are patience
אני חושב ששני הכי חשובים הם סבלנות
08:30
and the power of observation.
וכוח האבחנה.
08:34
When you photograph a city
like New York from above,
כשאתם מצלמים עיר כמו ניו יורק מלמעלה,
08:36
I discovered that those people in cars
גיליתי שהאנשים האלה במכוניות
08:40
that I sort of live with everyday,
שאני סוג של חיי איתם כל יום,
08:42
they don't look like people
in cars anymore.
הם לא נראים כמו אנשים במכוניות יותר.
08:44
They feel like a giant school of fish,
הם מרגישים כמו להקת דגים ענקית,
08:46
it was a form of emergent behavior.
זה היה סוג של התנהגות נובעת.
08:49
And when people describe
the energy of New York,
וכשאנשים מתארים את האנרגיה של ניו יורק,
08:52
I think this photograph begins
to really capture that.
אני חושב שהתמונה מתחילה באמת לתפוש את זה.
08:55
When you look closer in my work,
כשאתם מביטים קרוב יותר
על העבודה שלי,
08:58
you can see there's stories going on.
אתם יכולים לראות שיש סיפורים מתרחשים.
09:00
You realize that Times Square is a canyon,
אתם מבינים שכיכר טיימס היא קניון,
09:02
it's shadow and it's sunlight.
את הצל שלה ואת אור השמש שלה.
09:05
So I decided, in this photograph,
I would checkerboard time.
אז החלטתי, בתמונה הזו, אני אחלק את הזמן.
09:07
So wherever the shadows are, it's night
אז איפה שהצללים, זה לילה
09:11
and wherever the sun is,
it's actually day.
ואיפה שהשמש זה למעשה יום.
09:13
Time is this extraordinary thing
זמן הוא דבר מדהים
09:16
that we never can really
wrap our heads around.
שאנחנו לעולם לא באמת יכולים להבין.
09:18
But in a very unique and special way,
אבל בדרך מאוד יחודית ומיוחדת,
09:21
I believe these photographs
begin to put a face on time.
אני מאמין שהתמונות האלו
מתחילות לשים פנים לזמן.
09:23
They embody a new
metaphysical visual reality.
הן מגלמות מציאות ויזואלית מטאפיזית חדשה.
09:28
When you spend 15 hours
looking at a place,
כשאתם מבלים 15 שעות בהסתכלות על מקום,
09:34
you're going to see things
a little differently
אתם תראו דברים מעט שונה
09:38
than if you or I walked up
with our camera,
מאשר אם אתם או אני נלך עם המצלמה שלנו
09:41
took a picture, and then walked away.
נצלם תמונה, ואז נלך.
09:43
This was a perfect example.
זו היתה דוגמה מעולה.
09:45
I call it "Sacré-Coeur Selfie."
אני קורא לה "סלפי של הסאקרה קר."
09:47
I watched over 15 hours
צפיתי במשך 15 שעות
09:49
all these people
not even look at Sacré-Coeur.
בכל האנשים האלה אפילו לא מביטים בסאקרה קר.
09:51
They were more interested
in using it as a backdrop.
הם התעניינו יותר בשימוש בה כרקע.
09:54
They would walk up, take a picture,
הם יבואו, יצלמו תמונה,
09:57
and then walk away.
ואז ילכו.
09:59
And I found this to be an absolutely
extraordinary example,
ואני חושב שזה דוגמה ממש יוצאת דופן,
10:02
a powerful disconnect between
what we think the human experience is
ניתוק חזק בין מה שאנחנו חושבים
שהחוויה האנושית היא
10:07
versus what the human experience
is evolving into.
מול מה שהחוויה האנושית הופכת אליו.
10:11
The act of sharing has suddenly
become more important
הפעולה של שיתוף פתאום הפכה ליותר חשובה
10:15
than the experience itself.
מהחוויה עצמה.
10:20
(Applause)
(מחיאות כפיים)
10:23
And finally, my most recent image,
ולבסוף, התמונה הכי עדכנית שלי,
10:26
which has such a special meaning
for me personally:
שיש לה משמעות כל כך מיוחדת לי אישית:
10:29
this is the Serengeti National
Park in Tanzania.
זה הפארק הלאומי סרנגטי בטנזניה.
10:33
And this is photographed
in the middle of the Seronera,
וזה צולם באמצע הסרונרה,
10:36
this is not a reserve.
זו לא שמורה.
10:39
I went specifically during
the peak migration
הלכתי במיוחד במהלך נדידת השיא
10:41
to hopefully capture
the most diverse range of animals.
כדי ללכוד בתקווה
את המגוון הכי גדול של חיות.
10:44
Unfortunately, when we got there,
למרבה הצער, כשהגענו לשם,
10:48
there was a drought going on
during the peak migration,
היתה בצורת שהתרחשה בשיא הנדידה,
10:50
a five-week drought.
בצורת של חמישה שבועות.
10:52
So all the animals
were drawn to the water.
אז כל החיות נמשכו למים.
10:53
I found this one watering hole,
גיליתי בור שתיה אחד,
10:56
and felt if everything remained
the same way it was behaving,
והרגשתי שאם הכל נשאר כמו שהוא מתנהג,
10:58
I had a real opportunity
to capture something unique.
היתה לי הזדמנות אמיתית ללכוד משהו יחודי.
11:02
We spent three days studying it,
בילינו שלושה ימים בלימוד שלו,
11:06
and nothing could have prepared me
ושום דבר לא היה יכול להכין אותי
11:08
for what I witnessed during our shoot day.
למה שראיתי במהלך יום הצילומים.
11:09
I photographed for 26 hours
צילמתי במשך 26 שעות
11:12
in a sealed crocodile blind,
18 feet in the air.
בתריס קרוקודיל אטום בגובה 6 מטר.
11:15
What I witnessed was unimaginable.
מה שצפיתי בו היה בלתי ניתן לתאור.
11:19
Frankly, it was Biblical.
באמת, זה היה תנכי.
11:21
We saw, for 26 hours,
ראינו במשך 26 שעות,
11:23
all these competitive species
share a single resource called water.
את כל המינים התחרותיים האלה
חולקים משאב יחיד שנקרא מים.
11:25
The same resource that humanity
is supposed to have wars over
אותו משאב שהאנושות אמורה להלחם עליו
11:31
during the next 50 years.
ב 50 השנים הבאות.
11:34
The animals never even
grunted at each other.
החיות אפילו לא נהמו אחת על השניה.
11:37
They seem to understand something
that we humans don't.
הן נראו כאילו הבינו משהו שאנחנו האנשים לא.
11:41
That this precious resource called water
שהמשאב היקר הזה שנקרא מים
11:45
is something we all have to share.
הוא משהו שכולנו צריכים לחלוק.
11:48
When I created this picture,
כשיצרתי את התמונה הזו,
11:51
I realized that Day to Night
is really a new way of seeing,
הבנתי שיום ללילה זה באמת דרך חדשה לראות,
11:55
compressing time,
דחיסת זמן,
12:00
exploring the space-time continuum
within a photograph.
חקר המשכיות המרחב זמן בתוך צילום.
12:02
As technology evolves
along with photography,
כשהטכנולוגיה מתפתחת יחד עם הצילום,
12:06
photographs will not only communicate
a deeper meaning of time and memory,
צלמים לא רק יתקשרו
משמעות עמוקה יותר של זמן וזיכרון,
12:11
but they will compose a new narrative
of untold stories,
אלא הם יחברו נרטיב חדש
של סיפורים שלא סופרו,
12:15
creating a timeless window into our world.
ויצרו חלון ללא זמן לעולם שלנו.
12:22
Thank you.
תודה לכם.
12:27
(Applause)
(מחיאות כפיים)
12:28
Translated by Ido Dekkers
Reviewed by Tal Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Stephen Wilkes - Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations.

Why you should listen

Since opening his studio in New York City in 1983, photographer Stephen Wilkes has built an unprecedented body of work and a reputation as one of America's most iconic photographers, widely recognized for his fine art, editorial and commercial work.

His photographs are included in the collections of the George Eastman Museum, James A. Michener Art Museum, Houston Museum of Fine Arts, Dow Jones Collection, Griffin Museum of Photography, Jewish Museum of NY, Library of Congress, Snite Museum of Art, The Historic New Orleans Collection, Museum of the City of New York, 9/11 Memorial Museum and numerous private collections. His editorial work has appeared in, and on the covers of, leading publications such as the New York Times Magazine, Vanity Fair, TIME, Fortune, National Geographic, Sports Illustrated and many others.

In 1998, a one-day assignment to the south side of Ellis Island led to a 5-year photographic study of the island's long abandoned medical wards where immigrants were detained before they could enter America. Through his photographs and video, Wilkes helped secure $6 million toward the restoration of the south side of the island.

Day to Night, Wilkes' most defining project, began in 2009. These epic cityscapes and landscapes, portrayed from a fixed camera angle for up to 30 hours capture fleeting moments of humanity as light passes in front of his lens over the course of full day. Blending these images into a single photograph takes months to complete. Day to Night has been featured on CBS Sunday Morning as well as dozens of other prominent media outlets and, with a grant from the National Geographic Society, was recently extended to include America's National Parks in celebration of their centennial anniversary. The series will be published by TASCHEN as a monograph in 2017.

Wilkes, who lives and maintains his studio in Westport, CT, is represented by Bryce Wolkowitz Gallery, New York; Peter Fetterman Gallery, Los Angeles; Monroe Gallery of Photography, Santa Fe; and ARTITLEDContemporary, The Netherlands.

More profile about the speaker
Stephen Wilkes | Speaker | TED.com