English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Parul Sehgal: An ode to envy

Parul Sehgal: Ode aan de nijd

Filmed
Views 2,168,522

Wat is jaloezie? Wat is haar drijfveer, en waarom zijn we er stiekem gek op? Geen enkel onderzoek heeft ooit een verklaring kunnen geven voor haar 'eenzaamheid, langdurigheid, of haar grimmigheid' -- behalve fictie, aldus Parul Sehgal. In een welbespraakte beschouwing speurt ze de literatuur af om te laten zien dat jaloezie niet heel anders is dan een zoektocht naar kennis.

- Literary critic
Parul Sehgal is an editor for "The New York Times Book Review." Full bio

Toen ik acht jaar oud was,
00:13
So when I was eight years old,
kwam er een nieuw meisje in de klas.
00:15
a new girl came to join the class,
Ze was zo indrukwekkend --
00:17
and she was so impressive,
typisch voor het nieuwe meisje in de klas.
00:20
as the new girl always seems to be.
Ze had een grote bos glanzend haar
00:23
She had vast quantities of very shiny hair
en een schattig pennenzakje.
00:25
and a cute little pencil case,
Ze was ontzettend goed
in provinciehoofdsteden.
00:28
super strong on state capitals,
Ze kon goed spellen.
00:32
just a great speller.
Ik werd dat jaar gestremd door jaloezie,
00:34
And I just curdled with jealousy that year,
totdat ik mijn snode plan bedacht.
00:39
until I hatched my devious plan.
Op een dag bleef ik
wat langer op school,
00:43
So one day I stayed a little late after school,
iets te lang, en ik hing rond
in het meisjestoilet.
00:47
a little too late, and I lurked in the girls' bathroom.
Toen de kust veilig was, verscheen ik,
00:51
When the coast was clear, I emerged,
sloop ik het klaslokaal binnen,
00:53
crept into the classroom,
en pakte ik van het bureau
het cijferboekje.
00:55
and took from my teacher's desk the grade book.
Toen deed ik het.
00:59
And then I did it.
Ik rommelde met de cijfers van mijn rivale,
01:01
I fiddled with my rival's grades,
een klein beetje maar,
ik verlaagde wat hoge cijfers.
01:04
just a little, just demoted some of those A's.
Alle hoge cijfers. (Gelach)
01:07
All of those A's. (Laughter)
Ik ging net het boekje
terugleggen in de la,
01:10
And I got ready to return the book to the drawer,
maar wacht, sommige andere klasgenoten
01:13
when hang on, some of my other classmates
hadden ook belachelijk goede cijfers.
01:16
had appallingly good grades too.
In razernij
01:20
So, in a frenzy,
corrigeerde ik alle cijfers.
01:22
I corrected everybody's marks,
Niet denkbeeldig.
01:24
not imaginatively.
Ik gaf iedereen een onvoldoende,
01:26
I gave everybody a row of D's
en ik gaf mezelf alleen maar hoge cijfers.
01:28
and I gave myself a row of A's,
Ik was er nu toch,
dus waarom niet?
01:31
just because I was there, you know, might as well.
Ik sta nog steeds
versteld van m'n gedrag.
01:34
And I am still baffled by my behavior.
Ik snap niet hoe dat idee
in me opkwam.
01:40
I don't understand where the idea came from.
Ik snap niet waarom
het zo goed voelde.
01:42
I don't understand why I felt so great doing it.
Het voelde geweldig.
01:45
I felt great.
Ik snap niet
waarom ik nooit gepakt ben.
01:47
I don't understand why I was never caught.
Het was zo overduidelijk.
01:50
I mean, it should have been so blatantly obvious.
Ik ben nooit gepakt.
01:51
I was never caught.
Maar ik snap vooral niet
01:52
But most of all, I am baffled by,
waarom het me zo stoorde
01:55
why did it bother me so much
dat dit kleine meisje
01:56
that this little girl, this tiny little girl,
zo goed was in spelling.
01:58
was so good at spelling?
Jaloezie verbijstert me.
02:00
Jealousy baffles me.
Het is zo mysterieus
en zo wijdverspreid.
02:02
It's so mysterious, and it's so pervasive.
We weten dat baby's
jaloezie kennen.
02:05
We know babies suffer from jealousy.
Primaten ook.
Blauwe vinken zijn er heel gevoelig voor.
02:08
We know primates do. Bluebirds are actually very prone.
We weten dat jaloezie
de belangrijkste oorzaak is
02:11
We know that jealousy is the number one cause
van echtelijke moorden
in de Verenigde Staten.
02:15
of spousal murder in the United States.
Toch heb ik nooit
een onderzoek gelezen
02:18
And yet, I have never read a study
dat een verklaring geeft
voor haar eenzaamheid,
02:21
that can parse to me its loneliness
haar langdurigheid
of haar grimmige pretjes.
02:24
or its longevity or its grim thrill.
Daarvoor moeten we kijken naar fictie,
02:29
For that, we have to go to fiction,
want de roman is het lab
02:31
because the novel is the lab
dat jaloezie bestudeerd heeft
02:34
that has studied jealousy
in elke mogelijke configuratie.
02:35
in every possible configuration.
Ik overdrijf misschien
niet eens als ik zeg
02:37
In fact, I don't know if it's an exaggeration to say
dat we zonder jaloezie
02:41
that if we didn't have jealousy,
geen literatuur hadden gehad.
02:43
would we even have literature?
Geen trouweloze Helena,
geen Odyssee.
02:45
Well no faithless Helen, no "Odyssey."
Geen jaloerse koningen,
geen Arabische nachten.
02:49
No jealous king, no "Arabian Nights."
Geen Shakespeare.
02:52
No Shakespeare.
Daar gaan onze literatuurlijsten,
02:55
There goes high school reading lists,
want we verliezen 'Het geluid en de drift',
02:57
because we're losing "Sound and the Fury,"
we verliezen 'Gatsby', 'En de zon gaat op',
02:59
we're losing "Gatsby," "Sun Also Rises,"
we verliezen 'Madame Bovary', 'Anna Karenina'.
03:01
we're losing "Madame Bovary," "Anna K."
Geen jaloezie,
geen Proust.
03:05
No jealousy, no Proust. And now, I mean,
Ik weet dat het hip is om te zeggen dat
Proust overal een antwoord op heeft,
03:08
I know it's fashionable to say that Proust
ik weet dat het hip is om te zeggen dat
Proust overal een antwoord op heeft,
03:09
has the answers to everything,
maar in het geval van jaloezie,
03:11
but in the case of jealousy,
heeft hij die wel een beetje.
03:14
he kind of does.
Het is het honderdjarig bestaan van zijn meesterwerk,
'Op zoek naar de verloren tijd',
03:16
This year is the centennial of his masterpiece, "In Search of Lost Time,"
het grondigste onderzoek
naar seksuele jaloezie,
03:20
and it's the most exhaustive study of sexual jealousy
en normale concurrentie, mijn straatje,
03:24
and just regular competitiveness, my brand,
dat we ons kunnen wensen. (Gelach)
03:27
that we can hope to have. (Laughter)
Als we denken aan Proust, denken we
03:29
And we think about Proust, we think
aan het sentimentele.
03:32
about the sentimental bits, right?
We denken aan een jongetje
dat probeert te slapen,
03:33
We think about a little boy trying to get to sleep.
We denken aan een madeleine
gedoopt in lavendelthee.
03:35
We think about a madeleine moistened in lavender tea.
We vergeten hoe hard zijn visie was.
03:39
We forget how harsh his vision was.
We vergeten hoe genadeloos hij is.
03:41
We forget how pitiless he is.
Deze boeken vond Virginia Woolf
03:43
I mean, these are books that Virginia Woolf said
taai als kattendarmen.
03:45
were tough as cat gut.
Ik weet niet wat kattendarmen zijn,
03:48
I don't know what cat gut is,
maar laten we aannemen
dat het intimiderend is.
03:50
but let's assume it's formidable.
Eens zien waarom ze zo goed samengaan,
03:53
Let's look at why they go so well together,
de roman en jaloezie,
jaloezie en Proust.
03:56
the novel and jealousy, jealousy and Proust.
Is eenvoudigweg dat jaloezie,
04:00
Is it something as obvious as that jealousy,
wat neerkomt op de persoon,
verlangen, beletsel,
04:03
which boils down into person, desire, impediment,
een sterke grondslag is voor verhalen?
04:06
is such a solid narrative foundation?
Ik weet het niet. Ik denk
dat het erg confronterend is.
04:11
I don't know. I think it cuts very close to the bone,
Bedenk maar eens wat er gebeurt
04:14
because let's think about what happens
als we ons jaloers voelen.
04:16
when we feel jealous.
Als we ons jaloers voelen,
praten we onszelf een verhaal aan.
04:17
When we feel jealous, we tell ourselves a story.
We praten onszelf een verhaal aan
over andermans leven.
04:21
We tell ourselves a story about other people's lives,
Door deze verhalen
voelen we ons vreselijk,
04:26
and these stories make us feel terrible
want zo zijn ze ook bedacht.
04:28
because they're designed to make us feel terrible.
Als vertellers van het verhaal
04:31
As the teller of the tale and the audience,
weten we precies
welke details nodig zijn
04:33
we know just what details to include,
om nog wat zout in de wonde te strooien.
04:35
to dig that knife in. Right?
Jaloezie maakt ons allen
tot amateur-schrijvers.
04:39
Jealousy makes us all amateur novelists,
Proust begreep dat goed.
04:42
and this is something Proust understood.
In het eerste deel, 'De kant van Swann',
04:44
In the first volume, Swann's Way,
de boekenserie,
04:47
the series of books,
is Swann, een van de hoofdpersonen,
04:49
Swann, one of the main characters,
vol lof over zijn maîtresse,
04:51
is thinking very fondly of his mistress
en hoe goed ze is in bed.
04:54
and how great she is in bed,
Plotseling, in slechts een paar zinnen,
04:56
and suddenly, in the course of a few sentences,
en dit zijn proustiaanse zinnen,
04:59
and these are Proustian sentences,
zo lang als rivieren dus,
05:01
so they're long as rivers,
maar in slechts een paar zinnen
05:02
but in the course of a few sentences,
deinst hij opeens terug en beseft hij:
05:04
he suddenly recoils and he realizes,
"Wacht eens, alles wat ik
leuk vind aan deze vrouw,
05:07
"Hang on, everything I love about this woman,
zou iemand anders
ook leuk vinden aan deze vrouw.
05:10
somebody else would love about this woman.
Alles wat mij plezier geeft,
05:14
Everything that she does that gives me pleasure
kan een ander ook plezier geven,
05:17
could be giving somebody else pleasure,
misschien wel nu."
05:19
maybe right about now."
Dit verhaal praat hij zichzelf aan,
05:21
And this is the story he starts to tell himself,
en vanaf dat moment schrijft Proust dat
05:24
and from then on, Proust writes that
Swann elke nieuwe charme die hij
opmerkt in zijn maîtresse
05:26
every fresh charm Swann detects in his mistress,
toevoegt aan zijn 'collectie van instrumenten
05:29
he adds to his "collection of instruments
in zijn persoonlijke martelkamer'.
05:31
in his private torture chamber."
We moeten toegeven
dat Swann en Proust
05:35
Now Swann and Proust, we have to admit,
berucht waren voor hun jaloezie.
05:37
were notoriously jealous.
Prousts vriendjes
moesten haast het land verlaten
05:39
You know, Proust's boyfriends would have to leave
als ze het wilden uitmaken.
05:41
the country if they wanted to break up with him.
Maar je hoeft niet zo jaloers te zijn
05:43
But you don't have to be that jealous
om toe te geven dat het zwaar is.
05:46
to concede that it's hard work. Right?
Jaloezie is slopend.
05:49
Jealousy is exhausting.
Het is een hongerige emotie.
Ze moet gevoed worden.
05:51
It's a hungry emotion. It must be fed.
Waar houdt jaloezie van?
05:54
And what does jealousy like?
Jaloezie houdt van informatie.
05:56
Jealousy likes information.
Jaloezie houdt van details.
05:59
Jealousy likes details.
Jaloezie houdt van
een grote bos glanzend haar,
06:02
Jealousy likes the vast quantities of shiny hair,
het schattige pennenzakje.
06:05
the cute little pencil case.
Jaloezie houdt van foto's.
06:07
Jealousy likes photos.
Daarom is Instagram zo'n hit. (Gelach)
06:09
That's why Instagram is such a hit. (Laughter)
Proust verbindt de taal
van studie en jaloezie.
06:12
Proust actually links the language of scholarship and jealousy.
Wanneer Swann jaloers is,
06:16
When Swann is in his jealous throes,
staat te luistervinken bij deuropeningen,
06:19
and suddenly he's listening at doorways
en de dienaren van zijn maîtresse omkoopt,
06:21
and bribing his mistress' servants,
verdedigt hij dit gedrag.
06:23
he defends these behaviors.
Hij zegt: "Ik weet dat je dit
weerzinwekkend vindt,
06:24
He says, "You know, look, I know you think this is repugnant,
maar het is niet anders dan
06:27
but it is no different
een oude tekst interpreteren
06:29
from interpreting an ancient text
of naar een monument kijken."
06:31
or looking at a monument."
Hij zegt: "Het is wetenschappelijk onderzoek
06:33
He says, "They are scientific investigations
met intellectuele waarde."
06:35
with real intellectual value."
Proust probeert aan te tonen dat jaloezie
06:38
Proust is trying to show us that jealousy
ondraaglijk voelt en ons te kijk zet,
06:40
feels intolerable and makes us look absurd,
maar het is, in de kern,
een zoektocht naar kennis,
06:43
but it is, at its crux, a quest for knowledge,
een zoektocht naar waarheid,
pijnlijke waarheid.
06:48
a quest for truth, painful truth,
En wat Proust betreft,
06:51
and actually, where Proust is concerned,
hoe pijnlijker de waarheid, hoe beter.
06:53
the more painful the truth, the better.
Verdriet, vernedering, verlies,
06:56
Grief, humiliation, loss:
dat waren de wegen naar wijsheid voor Proust.
07:01
These were the avenues to wisdom for Proust.
Hij zegt: "Een vrouw die we nodig hebben,
07:04
He says, "A woman whom we need,
die ons doet lijden, ontlokt bij ons
07:08
who makes us suffer, elicits from us
een scala aan gevoelens die dieper gaan
07:11
a gamut of feelings far more profound and vital
dan een genie die ons interesseert."
07:14
than a man of genius who interests us."
Moeten we maar wrede vrouwen zoeken?
07:18
Is he telling us to just go and find cruel women?
Nee, ik denk dat hij zegt
07:21
No. I think he's trying to say
dat jaloezie ons een spiegel voorhoudt.
07:24
that jealousy reveals us to ourselves.
Is er een andere emotie die ons opensplijt
07:27
And does any other emotion crack us open
op deze manier?
07:30
in this particular way?
Is er een andere emotie die blijk geeft van
07:32
Does any other emotion reveal to us
onze agressie, onze afzichtelijke ambitie,
07:34
our aggression and our hideous ambition
en onze rechten?
07:37
and our entitlement?
Is er een andere emotie
die ons leert te kijken
07:40
Does any other emotion teach us to look
met zo'n bijzondere intensiteit?
07:42
with such peculiar intensity?
Freud zou hier later over schrijven.
07:46
Freud would write about this later.
Op een dag werd Freud bezocht
07:48
One day, Freud was visited
door een angstige jongeman die in de ban was
07:50
by this very anxious young man who was consumed
van de gedachte dat zijn vrouw vreemdging.
07:52
with the thought of his wife cheating on him.
Freud zei dat er iets vreemd was aan deze man,
07:55
And Freud says, it's something strange about this guy,
want hij keek niet naar wat z'n vrouw deed.
07:57
because he's not looking at what his wife is doing.
Ze was onschuldig.
Iedereen wist het.
07:59
Because she's blameless; everybody knows it.
08:01
The poor creature is just
Het arme kind wordt gewoon
zonder reden verdacht.
08:02
under suspicion for no cause.
Hij zoekt naar dingen die zijn vrouw doet,
08:04
But he's looking for things that his wife is doing
zonder het door te hebben.
Onbewust gedrag.
08:07
without noticing, unintentional behaviors.
Lacht ze hier te overdreven?
08:10
Is she smiling too brightly here,
Botste ze daar per ongeluk
tegen een man op?
08:12
or did she accidentally brush up against a man there?
Freud zegt dat de man verandert in
08:15
[Freud] says that the man is becoming
de bewaker van het
onderbewuste van zijn vrouw.
08:18
the custodian of his wife's unconscious.
De roman is heel goed op dit punt.
08:22
The novel is very good on this point.
De roman beschrijft heel goed hoe jaloezie
08:24
The novel is very good at describing how jealousy
ons leert te kijken met intensiteit,
maar niet met nauwkeurigheid.
08:27
trains us to look with intensity but not accuracy.
Hoe intenser onze jaloezie is,
08:31
In fact, the more intensely jealous we are,
hoe meer we in fantasie gaan wonen.
08:35
the more we become residents of fantasy.
Dit is waarom jaloezie ons niet alleen
08:38
And this is why, I think, jealousy doesn't
aanspoort tot gewelddadige dingen,
08:41
just provoke us to do violent things
of illegale dingen.
08:43
or illegal things.
Jaloezie prikkelt ons tot gedrag
08:45
Jealousy prompts us to behave in ways
dat razend inventief is.
08:48
that are wildly inventive.
Nu denk ik aan m'n 8-jarige ik,
dat geef ik toe,
08:50
Now I'm thinking of myself at eight, I concede,
maar ik denk ook
aan een bepaald nieuwsbericht.
08:52
but I'm also thinking of this story I heard on the news.
Een 52-jarige vrouw uit Michigan
werd betrapt
08:56
A 52-year-old Michigan woman was caught
op het creëren van een nep Facebook-account,
09:00
creating a fake Facebook account
waarmee ze afschuwelijke berichten verstuurde
09:03
from which she sent vile, hideous messages
naar haarzelf, voor een jaar.
09:07
to herself for a year.
Voor een heel jaar.
09:11
For a year. A year.
Ze probeerde de nieuwe vriendin
09:13
And she was trying to frame
van haar ex erin te luizen.
09:15
her ex-boyfriend's new girlfriend,
Ik moet toegeven:
toen ik dit hoorde,
09:17
and I have to confess when I heard this,
reageerde ik vol bewondering.
09:21
I just reacted with admiration.
(Gelach)
09:23
(Laughter)
Laten we eerlijk zijn.
09:24
Because, I mean, let's be real.
Wat een enorme,
weliswaar misplaatste, creativiteit.
09:27
What immense, if misplaced, creativity. Right?
Dit komt uit een roman.
09:31
This is something from a novel.
Dit komt uit een roman
van Patricia Highsmith.
09:34
This is something from a Patricia Highsmith novel.
Highsmith is een van m'n favorieten.
09:37
Now Highsmith is a particular favorite of mine.
Ze is een briljante en bizarre
Amerikaanse literaire dame.
09:39
She is the very brilliant and bizarre woman of American letters.
Ze is de auteur van 'Vreemden op de trein'
09:43
She's the author of "Strangers on a Train"
en 'The Talented Mr. Ripley',
09:45
and "The Talented Mr. Ripley,"
boeken die gaan over hoe jaloezie
09:47
books that are all about how jealousy,
rommelt met onze gedachten.
09:51
it muddles our minds,
Zodra we in dat rijk van jaloezie zitten,
09:52
and once we're in the sphere, in that realm of jealousy,
kan het vlies tussen
werkelijkheid en mogelijkheid
09:55
the membrane between what is and what could be
zo doorboord worden.
10:01
can be pierced in an instant.
Neem Tom Ripley,
haar beroemdste personage.
10:04
Take Tom Ripley, her most famous character.
Tom Ripley gaat van
jou willen,
10:06
Now, Tom Ripley goes from wanting you
of willen wat je hebt, naar
10:09
or wanting what you have
jou zijn
en hebben wat je ooit had.
10:11
to being you and having what you once had,
Jij ligt onder de zoden.
10:14
and you're under the floorboards,
Hij neemt je naam over,
10:16
he's answering to your name,
hij draagt je ringen,
10:17
he's wearing your rings,
hij leegt je bankrekening.
10:19
emptying your bank account.
Dat is één manier.
10:21
That's one way to go.
Wat moeten we doen?
We kunnen niet Tom Ripley achterna gaan.
10:23
But what do we do? We can't go the Tom Ripley route.
Ik kan de wereld geen onvoldoendes geven,
10:27
I can't give the world D's,
hoe graag ik dat ook zou willen.
10:29
as much as I would really like to, some days.
Dat is jammer, want
we leven in afgunstige tijden.
10:32
And it's a pity, because we live in envious times.
We leven in jaloerse tijden.
10:35
We live in jealous times.
We gebruiken toch allemaal sociale media,
10:38
I mean, we're all good citizens of social media,
waarin alles om jaloezie draait?
10:40
aren't we, where the currency is envy?
Biedt de roman een uitweg?
Ik weet het niet zeker.
10:43
Does the novel show us a way out? I'm not sure.
Laten we doen wat personages
dan altijd doen,
10:48
So let's do what characters always do when they're not sure,
als ze op de hoogte zijn van een mysterie.
10:51
when they are in possession of a mystery.
Laten we naar 221B Baker Street gaan
10:53
Let's go to 221B Baker Street
en vragen om Sherlock Holmes.
10:56
and ask for Sherlock Holmes.
Als mensen denken aan Holmes,
10:58
When people think of Holmes,
dan denken ze dat
Professor Moriarty zijn aartsvijand is,
11:00
they think of his nemesis being Professor Moriarty,
een crimineel meesterbrein.
11:03
right, this criminal mastermind.
Ik gaf altijd de voorkeur aan Inspector Lestrade,
11:06
But I've always preferred [Inspector] Lestrade,
het miezerige hoofd van Scotland Yard,
11:08
who is the rat-faced head of Scotland Yard
de man die Holmes dringend nodig heeft,
11:11
who needs Holmes desperately,
zijn talent nodig heeft,
maar hem verafschuwt.
11:13
needs Holmes' genius, but resents him.
Het komt me zo bekend voor.
11:15
Oh, it's so familiar to me.
Lestrade heeft z'n hulp nodig,
verafschuwt hem,
11:17
So Lestrade needs his help, resents him,
en straalt verbitterdheid uit
gedurende de mysteries.
11:21
and sort of seethes with bitterness over the course of the mysteries.
Maar tijdens de samenwerking
verandert er iets.
11:24
But as they work together, something starts to change,
Later, in 'The Adventure of the Six Napoleons',
11:28
and finally in "The Adventure of the Six Napoleons,"
komt Holmes binnen en verbluft hij iedereen
met z'n oplossing.
11:31
once Holmes comes in, dazzles everybody with his solution,
Lestrade richt zit tot Holmes en zegt:
11:35
Lestrade turns to Holmes and he says,
"We zijn niet jaloers op je, Mr. Holmes.
11:38
"We're not jealous of you, Mr. Holmes.
We zijn trots op je."
11:43
We're proud of you."
Hij zegt dat er geen man is
in Scotland Yard
11:46
And he says that there's not a man at Scotland Yard
die niet Sherlock Holmes'
hand zou willen schudden.
11:48
who wouldn't want to shake Sherlock Holmes' hand.
Het is een van de weinige keren
dat Holmes ontroerd is
11:51
It's one of the few times we see Holmes moved
in de mysteries,
en ik vind het heel ontroerend,
11:54
in the mysteries, and I find it very moving,
deze scène, maar het is ook mysterieus.
11:56
this little scene, but it's also mysterious, right?
Het doet jaloezie af
11:59
It seems to treat jealousy
als een geometrisch vraagstuk,
niet als een emotie.
12:01
as a problem of geometry, not emotion.
Het ene moment
staan ze tegenover elkaar,
12:04
You know, one minute Holmes is on the other side from Lestrade.
het volgende moment
horen ze bij elkaar.
12:06
The next minute they're on the same side.
Plotseling kan Lestrade
bewondering opbrengen
12:08
Suddenly, Lestrade is letting himself
voor het talent dat hij verafschuwde.
12:10
admire this mind that he's resented.
Kan het echt zo simpel zijn?
12:13
Could it be so simple though?
Wat als jaloezie echt
een kwestie van geometrie is,
12:15
What if jealousy really is a matter of geometry,
gewoon een kwestie van
waar we onszelf plaatsen
12:18
just a matter of where we allow ourselves to stand
in verhouding tot anderen?
12:22
in relation to another?
Misschien hoeven we iemand zijn uitmuntendheid
dan niet kwalijk te nemen.
12:24
Well, maybe then we wouldn't have to resent
12:26
somebody's excellence.
We kunnen onszelf erop afstemmen.
12:28
We could align ourselves with it.
Maar ik hou van rampenplannen.
12:31
But I like contingency plans.
Terwijl we daarop wachten,
12:33
So while we wait for that to happen,
kan fictie een troost zijn.
12:36
let us remember that we have fiction for consolation.
Fictie kan jaloezie demystificeren.
12:38
Fiction alone demystifies jealousy.
Fictie kan ze temmen,
12:41
Fiction alone domesticates it,
en uitnodigen.
12:43
invites it to the table.
En kijk eens wie ze samenbrengt:
12:45
And look who it gathers:
lieve Lestrade, angstaanjagende Tom Ripley,
12:47
sweet Lestrade, terrifying Tom Ripley,
gekke Swann, Marcel Proust zelf.
12:51
crazy Swann, Marcel Proust himself.
We zijn in goed gezelschap.
12:55
We are in excellent company.
Hartelijk bedankt.
12:57
Thank you.
(Applaus)
12:59
(Applause)
Translated by Michael van Rhee
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Parul Sehgal - Literary critic
Parul Sehgal is an editor for "The New York Times Book Review."

Why you should listen

"No scorn, no condescension. We read first for distraction then consolation then for company. And finally to be worthy of the company we kept," writes literary critic Parul Sehgal, whose reviews are as delicious and delightful as the books themselves. Sehgal is an editor at The New York Times Book Review. Previously the Books Editor at NPR.org and the Senior Editor at Publisher's Weekly, Sehgal is the recipient of the 2010 Nona Balakian Citation for Excellence in Reviewing and the 2008 Pan African Literary Forum’s OneWorld Prize for fiction. She lives in New York City.

More profile about the speaker
Parul Sehgal | Speaker | TED.com