English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Parul Sehgal: An ode to envy

Parul Sehgal: Óda na závist

Filmed
Views 2,168,522

Co je žárlivost? Co ji pohání a jak to, že ji tajně zbožňujeme? Žádná studie zatím nepřišla na kloub žárlivosti a její „samotě, nekonečnosti a úpěnlivosti“ - tedy kromě románu, jak říká Parul Seghal. Ve výmluvném rozjímání Sehgal listuje stránkami knih a demonstruje, že žárlivost nemá tak daleko k honbě za vědomostí.

- Literary critic
Parul Sehgal is an editor for "The New York Times Book Review." Full bio

So when I was eight years old,
Když mi bylo osm,
00:13
a new girl came to join the class,
do třídy přišla nová holka.
00:15
and she was so impressive,
Byla naprosto úžasná,
00:17
as the new girl always seems to be.
jak už tak nové holky bývají.
00:20
She had vast quantities of very shiny hair
Měla hustou hřívu velmi lesklých vlasů
00:23
and a cute little pencil case,
a malé rozkošné pouzdro.
00:25
super strong on state capitals,
Byla machr na hlavní města
00:28
just a great speller.
a na pravopis.
00:32
And I just curdled with jealousy that year,
A já jsem se ten rok dusila závistí.
00:34
until I hatched my devious plan.
Ovšem pak mě napadl vychytralý plán.
00:39
So one day I stayed a little late after school,
Jednou jsem po vyučování zůstala ve škole.
00:43
a little too late, and I lurked in the girls' bathroom.
Bylo celkem pozdě a já se schovala
na dívčích záchodech.
00:47
When the coast was clear, I emerged,
Jakmile byl vzduch čistý,
vynořila jsem se,
00:51
crept into the classroom,
vplížila se do třídy
00:53
and took from my teacher's desk the grade book.
a vzala z katedry třídní knihu.
00:55
And then I did it.
A pak jsem to provedla.
00:59
I fiddled with my rival's grades,
Pohrála jsem si se známkami své sokyně.
01:01
just a little, just demoted some of those A's.
Jen trošku, jen jsem smazala
některé ty jedničky.
01:04
All of those A's. (Laughter)
Všechny jedničky. (Smích)
01:07
And I got ready to return the book to the drawer,
Už jsem se chystala
třídnici do zásuvky vrátit,
01:10
when hang on, some of my other classmates
ale počkat, pár dalších spolužáků
01:13
had appallingly good grades too.
mělo taky nechutně dobré známky.
01:16
So, in a frenzy,
V tom nenadálém vzrušení
01:20
I corrected everybody's marks,
jsem opravila známky všem.
01:22
not imaginatively.
Bez valné představivosti
01:24
I gave everybody a row of D's
jsem všem dala čtyřky
01:26
and I gave myself a row of A's,
a sobě jedničky.
01:28
just because I was there, you know, might as well.
To víte, když už jsem tu třídnici držela.
01:31
And I am still baffled by my behavior.
Pořád si nemůžu své počínání vysvětlit.
01:34
I don't understand where the idea came from.
Nechápu, kde se to ve mě vzalo.
01:40
I don't understand why I felt so great doing it.
Nechápu, proč jsem se
při tom cítila tak skvěle.
01:42
I felt great.
Cítila jsem se vážně skvěle.
01:45
I don't understand why I was never caught.
Taky nechápu, že mě nikdy nechytli.
01:47
I mean, it should have been so blatantly obvious.
Člověk by řekl, že to bylo do očí bijící.
01:50
I was never caught.
Nikdy mě nechytili.
01:51
But most of all, I am baffled by,
Ale především se nestačím divit,
01:52
why did it bother me so much
že mě tak štvalo,
01:55
that this little girl, this tiny little girl,
že tahle holka, tahle mrňavá holka,
01:56
was so good at spelling?
byla tak dobrá na pravopis.
01:58
Jealousy baffles me.
Žárlivost mě nepřestává překvapovat.
02:00
It's so mysterious, and it's so pervasive.
Je v ní tolik záhad, je tak úpěnlivá.
02:02
We know babies suffer from jealousy.
Jak známo, žárlivostí trpí miminka.
02:05
We know primates do. Bluebirds are actually very prone.
Stejně tak primáti. Pták salašník
je taktéž velmi náchylný.
02:08
We know that jealousy is the number one cause
Je známo, že žárlivost je hlavní příčinou
02:11
of spousal murder in the United States.
vražd manželů v USA.
02:15
And yet, I have never read a study
Ale zatím jsem nenarazila na žádnou studii,
02:18
that can parse to me its loneliness
která by rozebírala spojení
žárlivosti se samotou,
02:21
or its longevity or its grim thrill.
její dlouhé trvání nebo
její chmurné opojení.
02:24
For that, we have to go to fiction,
Na to máme romány,
02:29
because the novel is the lab
jelikož román je jako laboratoř,
02:31
that has studied jealousy
studující žárlivost
02:34
in every possible configuration.
ve všech možných podobách.
02:35
In fact, I don't know if it's an exaggeration to say
Vlastně ani nepřeháním, když se zeptám
02:37
that if we didn't have jealousy,
zda kdyby nebylo žárlivosti,
02:41
would we even have literature?
existovala by vůbec literatura?
02:43
Well no faithless Helen, no "Odyssey."
Nebyla by nevěrná Helena ani „Odyssea“,
02:45
No jealous king, no "Arabian Nights."
ani žárlivý král a „Tisíc a jedna noc“.
02:49
No Shakespeare.
Nebyl by ani Shakespeare.
02:52
There goes high school reading lists,
Byl by konec školních čtenářských deníků,
02:55
because we're losing "Sound and the Fury,"
jelikož bychom přišli o „Hluk a vřavu“,
02:57
we're losing "Gatsby," "Sun Also Rises,"
„Velkého Gatsbyho“, „Fiestu“,
02:59
we're losing "Madame Bovary," "Anna K."
přišli bychom o „Madame Bovaryovou“
a „Annu Kareninu“.
03:01
No jealousy, no Proust. And now, I mean,
Bez žárlivosti by nebylo Prousta.
03:05
I know it's fashionable to say that Proust
Je teď v módě tvrdit, že Proust
03:08
has the answers to everything,
má na všechno odpověď,
03:09
but in the case of jealousy,
ale v případě žárlivosti
03:11
he kind of does.
to tak fakt je.
03:14
This year is the centennial of his masterpiece, "In Search of Lost Time,"
Jeho veledílo „Hledání ztraceného času“
tento rok slaví sté jubileum.
03:16
and it's the most exhaustive study of sexual jealousy
Je to nejrozsáhlejší studie
sexuální žárlivosti
03:20
and just regular competitiveness, my brand,
a taky obyčejné soutěživosti,
jakou mám já,
03:24
that we can hope to have. (Laughter)
kterou bychom měli mít v sobě. (Smích)
03:27
And we think about Proust, we think
Když se bavíme o Proustovi,
03:29
about the sentimental bits, right?
myslíme na ty sentimentální
pasáže, je to tak?
03:32
We think about a little boy trying to get to sleep.
Myslíme na malého chlapečka,
co se snaží usnout.
03:33
We think about a madeleine moistened in lavender tea.
Myslíme na koláčky namáčené
v levandulovém čaji.
03:35
We forget how harsh his vision was.
Zapomínáme na to,
jak byla jeho vize krutá.
03:39
We forget how pitiless he is.
Jak je nelítostný.
03:41
I mean, these are books that Virginia Woolf said
Virginia Woolfová o jeho knihách řekla,
03:43
were tough as cat gut.
že jsou drsné jako střívka.
03:45
I don't know what cat gut is,
Přesně nevím, co střívka jsou,
03:48
but let's assume it's formidable.
ale předpokládejme,
že něco nahánějící hrůzu.
03:50
Let's look at why they go so well together,
Čím to tedy je, že se tak dobře doplňují?
03:53
the novel and jealousy, jealousy and Proust.
Román a žárlivost, žárlivost a Proust?
03:56
Is it something as obvious as that jealousy,
Je tak zjevným faktem, že žárlivost,
04:00
which boils down into person, desire, impediment,
která se prožere do lidského nitra,
tužeb a nedokonalostí,
04:03
is such a solid narrative foundation?
je silným základem vyprávění?
04:06
I don't know. I think it cuts very close to the bone,
No nevím. Věřím,
že se dostáváme k jádru věci.
04:11
because let's think about what happens
Zamysleme se nad tím, co se děje,
04:14
when we feel jealous.
když žárlíme.
04:16
When we feel jealous, we tell ourselves a story.
Když žárlíme, v hlavě si vytváříme příběh.
04:17
We tell ourselves a story about other people's lives,
Namlouváme si příběh
o životech ostatních lidí
04:21
and these stories make us feel terrible
a díky těmto příběhům se cítíme mizerně,
04:26
because they're designed to make us feel terrible.
protože jejich účelem je,
abychom se cítili mizerně.
04:28
As the teller of the tale and the audience,
Jelikož jsme zároveň vypravěčem i publikem,
04:31
we know just what details to include,
víme přesně, jaké detaily zahrnout,
04:33
to dig that knife in. Right?
abychom zasadili ránu. Není to tak?
04:35
Jealousy makes us all amateur novelists,
Žárlivost z nás dělá
amatérské romanopisce,
04:39
and this is something Proust understood.
což Proust dobře věděl.
04:42
In the first volume, Swann's Way,
V prvním díle „Swannovy lásky“,
04:44
the series of books,
což je několik knih,
04:47
Swann, one of the main characters,
si jeden z hlavních hrdinů, Swann,
04:49
is thinking very fondly of his mistress
nemůže vynachválit svoji milenku
04:51
and how great she is in bed,
a jak je v posteli skvělá.
04:54
and suddenly, in the course of a few sentences,
Náhle, během několika vět,
04:56
and these are Proustian sentences,
a bavíme se tu o klasických
proustovských větách
04:59
so they're long as rivers,
nekonečných jako vesmír,
05:01
but in the course of a few sentences,
tedy během několika vět
05:02
he suddenly recoils and he realizes,
se Swann náhle zarazí a uvědomí si:
05:04
"Hang on, everything I love about this woman,
„Počkat, vše, co na téhle ženě miluji,
05:07
somebody else would love about this woman.
může milovat také kdokoliv jiný.
05:10
Everything that she does that gives me pleasure
Stejně jako obdařuje rozkoší mě,
05:14
could be giving somebody else pleasure,
může také obdařovat kohokoliv jiného,
05:17
maybe right about now."
Například zrovna teď.“
05:19
And this is the story he starts to tell himself,
Začne sám sobě vyprávět tenhle příběh
05:21
and from then on, Proust writes that
a od té chvíle Proust popisuje,
05:24
every fresh charm Swann detects in his mistress,
že veškeré okouzlení,
které Swann ve své milence nachází,
05:26
he adds to his "collection of instruments
přidává do „sbírky nástrojů
05:29
in his private torture chamber."
ve své soukromé mučírně“.
05:31
Now Swann and Proust, we have to admit,
Je nutno uznat, že Swann a Proust
05:35
were notoriously jealous.
byli nechvalně známí žárlivci.
05:37
You know, Proust's boyfriends would have to leave
Tak třeba Proustovi partneři
se museli odstěhovat
05:39
the country if they wanted to break up with him.
do zahraničí, když se s ním chtěli rozejít.
05:41
But you don't have to be that jealous
Ale ani není třeba být tak žárlivý,
05:43
to concede that it's hard work. Right?
aby člověk uznal, že žárlivost je dřina.
05:46
Jealousy is exhausting.
Žárlivost je vyčerpávající.
05:49
It's a hungry emotion. It must be fed.
Je to hladová emoce. Potřebuje krmit.
05:51
And what does jealousy like?
Co žárlivosti chutná?
05:54
Jealousy likes information.
Žárlivosti chutnají informace.
05:56
Jealousy likes details.
Libuje si v detailech.
05:59
Jealousy likes the vast quantities of shiny hair,
Chutnají jí husté hřívy lesklých vlasů
06:02
the cute little pencil case.
a malá rozkošná pouzdra.
06:05
Jealousy likes photos.
Žárlivost zbožňuje fotky.
06:07
That's why Instagram is such a hit. (Laughter)
Proto je Instagram takový trhák. (Smích)
06:09
Proust actually links the language of scholarship and jealousy.
Proust vlastně spojuje
jazyk školství se žárlivostí.
06:12
When Swann is in his jealous throes,
Když má Swann jeden
ze svých záchvatů žárlivosti,
06:16
and suddenly he's listening at doorways
kdy náhle poslouchá za dveřmi
06:19
and bribing his mistress' servants,
a podplácí služebné své milenky,
06:21
he defends these behaviors.
obhajuje tento způsob chování.
06:23
He says, "You know, look, I know you think this is repugnant,
Říká: „Podívejte se, já vím,
že si myslíte, jak je to odpudivé,
06:24
but it is no different
ale ničím se to neliší
06:27
from interpreting an ancient text
od studia starověkých textů
06:29
or looking at a monument."
nebo obdivování památek.“
06:31
He says, "They are scientific investigations
Proust říká, že toto jsou
„průzkumy vědeckého rázu
06:33
with real intellectual value."
s plnou intelektuální hodnotou“.
06:35
Proust is trying to show us that jealousy
Proust se pokouší demonstrovat, že žárlivost
06:38
feels intolerable and makes us look absurd,
je neodpustitelná
a díky ní působíme absurdně,
06:40
but it is, at its crux, a quest for knowledge,
ale ve své podstatě
je to honba za poznáním,
06:43
a quest for truth, painful truth,
honba za pravdou, i když bolestivou.
06:48
and actually, where Proust is concerned,
A dokonce, Proust je přesvědčen,
06:51
the more painful the truth, the better.
že čím víc pravda bolí, tím líp.
06:53
Grief, humiliation, loss:
Smutek, potupa, ztráta,
06:56
These were the avenues to wisdom for Proust.
to jsou pro Prousta studny vědomosti.
07:01
He says, "A woman whom we need,
Říká: „Žena, po které toužíme,
07:04
who makes us suffer, elicits from us
která nás nechá trpět, v nás vyvolá
07:08
a gamut of feelings far more profound and vital
škálu emocí, které budou mnohem silnější,
07:11
than a man of genius who interests us."
než jaké v nás umí vyvolat
génius, který nás zajímá.“
07:14
Is he telling us to just go and find cruel women?
Snaží se nám tímto říct,
abychom si hledali kruté ženy?
07:18
No. I think he's trying to say
Ne. Snaží se vysvětlit,
07:21
that jealousy reveals us to ourselves.
že žárlivost nám pomáhá
v odhalení sama sebe.
07:24
And does any other emotion crack us open
Umí nás nějaká jiná emoce
takto rozlousknout,
07:27
in this particular way?
jako oříšek?
07:30
Does any other emotion reveal to us
Umí v nás nějaká jiná emoce odhalit
07:32
our aggression and our hideous ambition
agresi, skryté ambice
07:34
and our entitlement?
a naše sklony vlastnit?
07:37
Does any other emotion teach us to look
Naučí nás nějaká jiná emoce
dívat se na věci
07:40
with such peculiar intensity?
tak neskutečně intenzivně?
07:42
Freud would write about this later.
Později o tom psal Freud.
07:46
One day, Freud was visited
Jednoho dne Freuda navštívil
07:48
by this very anxious young man who was consumed
velmi rozrušený mladý muž,
kterého sžírala
07:50
with the thought of his wife cheating on him.
myšlenka na to, že ho jeho žena podvádí.
07:52
And Freud says, it's something strange about this guy,
Freud se divil, co to s tím chlápkem je,
07:55
because he's not looking at what his wife is doing.
že ho nezajímá, co jeho žena
ve skutečnosti dělá.
07:57
Because she's blameless; everybody knows it.
Protože je nevinná, jak je všem jasné.
07:59
The poor creature is just
Ten chudák má
08:01
under suspicion for no cause.
jenom zcela bezdůvodné podezření.
08:02
But he's looking for things that his wife is doing
Pátrá po tom, co jeho žena dělá,
08:04
without noticing, unintentional behaviors.
aniž by si to uvědomila, podvědomě.
08:07
Is she smiling too brightly here,
Neusmívá se nějak moc mile?
08:10
or did she accidentally brush up against a man there?
Neotřela se náhodou o tamtoho muže?
08:12
[Freud] says that the man is becoming
[Freud] tvrdí, že z muže se stává
08:15
the custodian of his wife's unconscious.
strážce ženina podvědomí.
08:18
The novel is very good on this point.
V tomhle je román velmi dobrý.
08:22
The novel is very good at describing how jealousy
Dobře popisuje, jak nás žárlivost
08:24
trains us to look with intensity but not accuracy.
učí pozorovat věci intenzivně,
ale ne s přesností.
08:27
In fact, the more intensely jealous we are,
Vlastně čím silnější je naše žárlivost,
08:31
the more we become residents of fantasy.
tím více se stáváme obětmi představivosti.
08:35
And this is why, I think, jealousy doesn't
Proto si myslím, že žárlivost v nás
08:38
just provoke us to do violent things
nevyvolává pouze potřebu násilí
08:41
or illegal things.
nebo zločinu.
08:43
Jealousy prompts us to behave in ways
Žárlivost v nás vyvolává chování,
08:45
that are wildly inventive.
které je nepolapitelně vynalézavé.
08:48
Now I'm thinking of myself at eight, I concede,
Když si vzpomenu na sebe, když mi bylo osm,
musím to uznat.
08:50
but I'm also thinking of this story I heard on the news.
Ale také si vzpomínám na příběh,
který jsem slyšela ve zprávách.
08:52
A 52-year-old Michigan woman was caught
Dvaapadesátiletá žena
z Michiganu byla přistižena,
08:56
creating a fake Facebook account
jak vytvořila falešný profil na Facebooku,
09:00
from which she sent vile, hideous messages
odkud posílala vulgární, odporné zprávy
09:03
to herself for a year.
sama sobě po celý rok.
09:07
For a year. A year.
Jeden rok. Celý rok.
09:11
And she was trying to frame
Snažila se to navlíknout
09:13
her ex-boyfriend's new girlfriend,
na novou přítelkyni svého bývalého.
09:15
and I have to confess when I heard this,
Musím se přiznat,
že když jsem o tomhle slyšela,
09:17
I just reacted with admiration.
mou reakcí byl obdiv.
09:21
(Laughter)
(Smích)
09:23
Because, I mean, let's be real.
Jen si to přiznejme,
09:24
What immense, if misplaced, creativity. Right?
jak neuvěřitelná kreativita,
i když špatně použitá. No ne?
09:27
This is something from a novel.
Je to jako z románu.
09:31
This is something from a Patricia Highsmith novel.
Je to jako z románu Patricie Higsmithové.
09:34
Now Highsmith is a particular favorite of mine.
Higsmithová patří mezi mé nejoblíbenější.
09:37
She is the very brilliant and bizarre woman of American letters.
Je to skvělá a trochu zvláštní ženská
představitelka americké psané tvorby.
09:39
She's the author of "Strangers on a Train"
To ona napsala „Cizince ve vlaku“
09:43
and "The Talented Mr. Ripley,"
a „Talentovaného pana Ripleyho“.
09:45
books that are all about how jealousy,
Tyto knihy jsou celé o tom,
jak nám závist
09:47
it muddles our minds,
zaslepuje mysl.
09:51
and once we're in the sphere, in that realm of jealousy,
Jakmile nás žárlivost ovládne,
09:52
the membrane between what is and what could be
membrána mezi tím,
co je a co by mohlo být
09:55
can be pierced in an instant.
se dá propíchnout v mžiku.
10:01
Take Tom Ripley, her most famous character.
Tak se podívejme na Toma Ripleyho,
jejího nejznámějšího hrdinu.
10:04
Now, Tom Ripley goes from wanting you
Tom Ripley touží nejdříve po vás
10:06
or wanting what you have
nebo po tom, co máte,
10:09
to being you and having what you once had,
až se vámi nakonec stane
a má to, co jste jednou měli.
10:11
and you're under the floorboards,
A vy jste pod zemí.
10:14
he's answering to your name,
A on reaguje na vaše jméno,
10:16
he's wearing your rings,
nosí vaše prstýnky,
10:17
emptying your bank account.
plení váš bankovní účet.
10:19
That's one way to go.
To je jedna z možností.
10:21
But what do we do? We can't go the Tom Ripley route.
Ale co s tím? Všichni to nemůžeme
řešit jako Tom Ripley.
10:23
I can't give the world D's,
Nemohu dát celému světu čtyřky,
10:27
as much as I would really like to, some days.
I když bych někdy opravdu chtěla.
10:29
And it's a pity, because we live in envious times.
Což je škoda, protože žijeme
ve velice závistivé době.
10:32
We live in jealous times.
Žijeme v žárlivé době.
10:35
I mean, we're all good citizens of social media,
Jsme přece poslušné ovce sociálních médií,
10:38
aren't we, where the currency is envy?
kde je závist hlavní měnou.
10:40
Does the novel show us a way out? I'm not sure.
Poradí nám román,
jak z toho ven? Nejsem si jistá.
10:43
So let's do what characters always do when they're not sure,
Udělejme tedy to, co hrdinové,
když si nejsou něčím jistí,
10:48
when they are in possession of a mystery.
když se zabývají nějakou záhadou.
10:51
Let's go to 221B Baker Street
Zkusme navštívit dům č. 221B na Baker Street
10:53
and ask for Sherlock Holmes.
a zeptat se Sherlocka Holmese.
10:56
When people think of Holmes,
Když se řekne Sherlock Holmes,
10:58
they think of his nemesis being Professor Moriarty,
všichni si myslí, že jeho nemesis
byl profesor Moriarty,
11:00
right, this criminal mastermind.
ten umělec zločinu.
11:03
But I've always preferred [Inspector] Lestrade,
Ale já jsem vždy preferovala
[inspektora] Lestrada,
11:06
who is the rat-faced head of Scotland Yard
toho velitele Scotland Yardu
s obličejem jako krysa,
11:08
who needs Holmes desperately,
který Sherlocka zoufale potřebuje,
11:11
needs Holmes' genius, but resents him.
neobejde se bez Sherlockova génia,
ale zároveň ho nesnáší.
11:13
Oh, it's so familiar to me.
To je mi nějak povědomé.
11:15
So Lestrade needs his help, resents him,
Lestrade potřebuje jeho pomoc,
ale nesnáší ho
11:17
and sort of seethes with bitterness over the course of the mysteries.
a překypuje hořkostí
po celý průběh detektivky.
11:21
But as they work together, something starts to change,
Ale čím déle spolu pracují,
věci se začnou měnit
11:24
and finally in "The Adventure of the Six Napoleons,"
a nakonec, v „Šesti Napoleonech“,
11:28
once Holmes comes in, dazzles everybody with his solution,
kdy Sherlock přijde a všechny
překvapí svým řešením,
11:31
Lestrade turns to Holmes and he says,
Lestrade se k němu otočí a řekne:
11:35
"We're not jealous of you, Mr. Holmes.
„My vám nezávidíme, pane Holmesi.
11:38
We're proud of you."
My jsme na vás pyšní.“
11:43
And he says that there's not a man at Scotland Yard
A také prohlásí, že ve Scotland Yardu
není nikdo,
11:46
who wouldn't want to shake Sherlock Holmes' hand.
kdo by si nechtěl potřást rukou
s Sherlockem Holmesem.
11:48
It's one of the few times we see Holmes moved
Je to jeden z mála momentů,
kdy vidíme Sherlocka dojatého
11:51
in the mysteries, and I find it very moving,
a mně tato scéna to připadá velmi dojemná.
11:54
this little scene, but it's also mysterious, right?
Ale je zároveň tak trochu záhadná.
11:56
It seems to treat jealousy
Zdá se, že závist se tu řeší
11:59
as a problem of geometry, not emotion.
spíše jako hříčka geometrie než emocí.
12:01
You know, one minute Holmes is on the other side from Lestrade.
V jednu chvíli se Sherlock nachází
na opačné straně, než Lestrade.
12:04
The next minute they're on the same side.
A za chvíli jsou na stejné straně.
12:06
Suddenly, Lestrade is letting himself
Zničehonic si Lestrade dovolí
12:08
admire this mind that he's resented.
obdivovat génia, kterého
nemohl předtím vystát.
12:10
Could it be so simple though?
Je možné, že je to takhle jednoduché?
12:13
What if jealousy really is a matter of geometry,
Co když je žárlivost opravdu
jen otázkou geometrie,
12:15
just a matter of where we allow ourselves to stand
otázkou toho, kde sami sobě dovolíme stát
12:18
in relation to another?
ve vztahu k ostatním?
12:22
Well, maybe then we wouldn't have to resent
V tom případě bychom
snad nemuseli nesnášet
12:24
somebody's excellence.
dokonalost ostatních.
12:26
We could align ourselves with it.
Jenom bychom se tomu přizpůsobili.
12:28
But I like contingency plans.
Ale já má ráda záložní plány.
12:31
So while we wait for that to happen,
Takže, zatímco budeme čekat,
až k tomu dojde,
12:33
let us remember that we have fiction for consolation.
připomeňme si, že se vždy
můžeme obrátit k románu pro útěchu.
12:36
Fiction alone demystifies jealousy.
Román odstraní ze žárlivosti tajemno.
12:38
Fiction alone domesticates it,
Román ji ochočí
12:41
invites it to the table.
a pozve ji k jídelnímu stolu.
12:43
And look who it gathers:
A hle, kdo se nám u stolu sejde:
12:45
sweet Lestrade, terrifying Tom Ripley,
sladký Lestrade, děsivý Tom Ripley,
12:47
crazy Swann, Marcel Proust himself.
bláznivý Swann i samotný Marcel Proust.
12:51
We are in excellent company.
Jsme ve skvělé společnosti.
12:55
Thank you.
Děkuji.
12:57
(Applause)
(Potlesk)
12:59
Translated by Lenka Miller
Reviewed by Marta Gysel

▲Back to top

About the speaker:

Parul Sehgal - Literary critic
Parul Sehgal is an editor for "The New York Times Book Review."

Why you should listen

"No scorn, no condescension. We read first for distraction then consolation then for company. And finally to be worthy of the company we kept," writes literary critic Parul Sehgal, whose reviews are as delicious and delightful as the books themselves. Sehgal is an editor at The New York Times Book Review. Previously the Books Editor at NPR.org and the Senior Editor at Publisher's Weekly, Sehgal is the recipient of the 2010 Nona Balakian Citation for Excellence in Reviewing and the 2008 Pan African Literary Forum’s OneWorld Prize for fiction. She lives in New York City.

More profile about the speaker
Parul Sehgal | Speaker | TED.com