English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Parul Sehgal: An ode to envy

Parul Sehgalová: Óda na závisť

Filmed
Views 2,168,522

Čo je to žiarlivosť? Čo ju poháňa a prečo ju tajne milujeme? Žiadny výskum ešte nedokázal zachytiť jej „osamelosť, trvácnosť, temné vzrušenie“. To sa zatiaľ podarilo iba beletrii, hovorí Parul Sehgalová. Vo svojej výrečnej meditácii prečesáva literatúru, aby ukázala, že žiarlivosť sa až tak neodlišuje od honby za vedomosťami.

- Literary critic
Parul Sehgal is an editor for "The New York Times Book Review." Full bio

So when I was eight years old,
Keď som mala osem rokov,
00:13
a new girl came to join the class,
do triedy prišlo nové dievča.
00:15
and she was so impressive,
Bolo také pôsobivé,
00:17
as the new girl always seems to be.
ako sa zdá každé nové dievča.
00:20
She had vast quantities of very shiny hair
Mala bujné lesklé vlasy
00:23
and a cute little pencil case,
a roztomilý peračník.
00:25
super strong on state capitals,
Ovládala názvy hlavných miest,
00:28
just a great speller.
a vedela výborne hláskovať.
00:32
And I just curdled with jealousy that year,
Ten rok som šla vybuchnúť žiarlivosťou,
00:34
until I hatched my devious plan.
až kým som nezostrojila
svoj rafinovaný plán.
00:39
So one day I stayed a little late after school,
Raz som v škole zostala trochu dlhšie,
00:43
a little too late, and I lurked in the girls' bathroom.
možno až pridlho,
a číhala som na dievčenských toaletách.
00:47
When the coast was clear, I emerged,
Keď bol vzduch čistý, vyliezla som odtiaľ,
00:51
crept into the classroom,
vkradla sa do triedy,
00:53
and took from my teacher's desk the grade book.
a z katedry som zobrala
klasifikačný hárok.
00:55
And then I did it.
A vtom sa to stalo.
00:59
I fiddled with my rival's grades,
Poupravovala som známky svojej rivalky.
01:01
just a little, just demoted some of those A's.
Len trošku, len som zhoršila
zopár tých jednotiek.
01:04
All of those A's. (Laughter)
Všetky jednotky.
(smiech)
01:07
And I got ready to return the book to the drawer,
A už som išla vrátiť hárok do šuplíka,
01:10
when hang on, some of my other classmates
keď som si zrazu všimla,
že niektorí spolužiaci
01:13
had appallingly good grades too.
majú tiež nechutne dobré známky.
01:16
So, in a frenzy,
Dostala som sa do švungu
01:20
I corrected everybody's marks,
a upravila som známky všetkým.
01:22
not imaginatively.
Nie obrazne.
01:24
I gave everybody a row of D's
Všetkým som dala samé štvorky
01:26
and I gave myself a row of A's,
a sebe čisté jednotky.
01:28
just because I was there, you know, might as well.
Keď už som tam bola, tak prečo nie?
01:31
And I am still baffled by my behavior.
Ešte stále sa nad svojím
správaním čudujem.
01:34
I don't understand where the idea came from.
Neviem, čo to do mňa vošlo.
01:40
I don't understand why I felt so great doing it.
Nechápem, prečo to bol taký dobrý pocit.
01:42
I felt great.
Cítila som sa skvelo.
01:45
I don't understand why I was never caught.
Nechápem, ako je možné,
že na to nikto neprišiel.
01:47
I mean, it should have been so blatantly obvious.
Malo to byť predsa úplne zjavné.
01:50
I was never caught.
Ale nik na to neprišiel.
01:51
But most of all, I am baffled by,
Zo všetkého najviac ma však udivuje,
01:52
why did it bother me so much
prečo mi tak vadilo,
01:55
that this little girl, this tiny little girl,
že tomuto maličkému dievčatku
01:56
was so good at spelling?
išlo hláskovanie tak dobre?
01:58
Jealousy baffles me.
Žiarlivosť je pre mňa záhadou.
02:00
It's so mysterious, and it's so pervasive.
Taká tajomná, a pritom je všade.
02:02
We know babies suffer from jealousy.
Vieme, že deti pociťujú žiarlivosť.
02:05
We know primates do. Bluebirds are actually very prone.
Rovnako primáty. Salašníky sú na ňu
tiež prekvapivo náchylné.
02:08
We know that jealousy is the number one cause
Vieme, že žiarlivosť
je najčastejšou príčinou
02:11
of spousal murder in the United States.
manželských vrážd v Spojených štátoch.
02:15
And yet, I have never read a study
No ešte stále som nečítala štúdiu,
02:18
that can parse to me its loneliness
ktorá by rozoberala jej osamelosť
02:21
or its longevity or its grim thrill.
trvácnosť, či jej temné vzrušenie.
02:24
For that, we have to go to fiction,
To musíme hľadať v beletrii,
02:29
because the novel is the lab
pretože romány sú ako laboratóriá,
02:31
that has studied jealousy
ktoré skúmajú žiarlivosť
02:34
in every possible configuration.
zo všetkých možných uhlov.
02:35
In fact, I don't know if it's an exaggeration to say
Dokonca si nemyslím,
že by som zveličovala, keby som povedala:
02:37
that if we didn't have jealousy,
ak by sme nemali žiarlivosť,
02:41
would we even have literature?
mali by sme vôbec literatúru?
02:43
Well no faithless Helen, no "Odyssey."
Bez nevernej Heleny by nebola Odysea.
02:45
No jealous king, no "Arabian Nights."
Bez žiarlivého kráľa
by nebola Tisíc a jedna noc.
02:49
No Shakespeare.
Žiadny Shakespeare.
02:52
There goes high school reading lists,
Toľko k stredoškolskej
povinnej literatúre.
02:55
because we're losing "Sound and the Fury,"
Prišli by sme o Bľabot a bes
02:57
we're losing "Gatsby," "Sun Also Rises,"
Veľkého Gatsbyho, Slnko aj vychádza,
02:59
we're losing "Madame Bovary," "Anna K."
Pani Bovaryovú, Annu Kareninovú.
03:01
No jealousy, no Proust. And now, I mean,
Bez žiarlivosti by nebolo Prousta.
03:05
I know it's fashionable to say that Proust
Viem, že je v móde tvrdiť, že Proust
03:08
has the answers to everything,
má odpovede na všetko,
03:09
but in the case of jealousy,
ale v prípade žiarlivosti,
03:11
he kind of does.
to je v podstate pravda.
03:14
This year is the centennial of his masterpiece, "In Search of Lost Time,"
Tento rok je sté výročie
jeho majstrovského diela
03:16
and it's the most exhaustive study of sexual jealousy
Hľadanie strateného času,
ktoré je najrozsiahlejšou analýzou
03:20
and just regular competitiveness, my brand,
sexuálnej žiarlivosti
a bežnej súťaživosti (moja parketa),
03:24
that we can hope to have. (Laughter)
aké by sme si mohli priať.
(smiech)
03:27
And we think about Proust, we think
Ak pomyslíme na Prousta, prídu nám na um
03:29
about the sentimental bits, right?
tie rozcitlivené úseky, však?
03:32
We think about a little boy trying to get to sleep.
Myslíme na malého chlapca,
ktorý sa snaží zaspať.
03:33
We think about a madeleine moistened in lavender tea.
Myslíme na bábovku
namočenú v levanduľovom čaji.
03:35
We forget how harsh his vision was.
Zabúdame, aké sú jeho predstavy drsné.
03:39
We forget how pitiless he is.
Zabúdame, aký je neľútostný.
03:41
I mean, these are books that Virginia Woolf said
Veď Virginia Woolfová
o jeho knihách povedala,
03:43
were tough as cat gut.
že sú drsné ako dubová kôra.
03:45
I don't know what cat gut is,
Neviem síce, aká je drsná,
03:48
but let's assume it's formidable.
ale predpokladajme, že strašne.
03:50
Let's look at why they go so well together,
Pozrime sa na to,
prečo do seba tak dobre zapadajú.
03:53
the novel and jealousy, jealousy and Proust.
Román a žiarlivosť, žiarlivosť a Proust.
03:56
Is it something as obvious as that jealousy,
Je také zjavné, že žiarlivosť,
04:00
which boils down into person, desire, impediment,
zložená z osobnosti, túžob a chýb,
04:03
is such a solid narrative foundation?
je takým pevným základom rozprávania?
04:06
I don't know. I think it cuts very close to the bone,
Neviem. Myslím si,
že to nemá ďaleko od pravdy.
04:11
because let's think about what happens
zamyslime sa nad tým, čo sa deje,
04:14
when we feel jealous.
keď sme žiarliví.
04:16
When we feel jealous, we tell ourselves a story.
Keď sme žiarliví, hovoríme si príbeh.
04:17
We tell ourselves a story about other people's lives,
Hovoríme si príbehy o životoch iných ľudí
04:21
and these stories make us feel terrible
a cítime sa z toho hrozne,
04:26
because they're designed to make us feel terrible.
lebo tie príbehy sú vymyslené tak,
aby sme sa cítili hrozne.
04:28
As the teller of the tale and the audience,
Rozprávač príbehu aj my
04:31
we know just what details to include,
vieme presne, aké detaily pridať,
04:33
to dig that knife in. Right?
aby šla rana presne pod pás. Však?
04:35
Jealousy makes us all amateur novelists,
Žiarlivosť z nás všetkých
robí amatérskych spisovateľov
04:39
and this is something Proust understood.
a Proust to pochopil.
04:42
In the first volume, Swann's Way,
Prvý diel série sa volá Svet Swannovcov.
04:44
the series of books,
A v tomto zväzku
04:47
Swann, one of the main characters,
Swann, jedna z hlavných postáv,
04:49
is thinking very fondly of his mistress
zamilovane myslí na svoju milenku
04:51
and how great she is in bed,
a na to, aká je úžasná v posteli.
04:54
and suddenly, in the course of a few sentences,
No zrazu, v niekoľkých vetách,
04:56
and these are Proustian sentences,
teda proustovských vetách,
04:59
so they're long as rivers,
takže sú dlhšie než Čínsky múr,
05:01
but in the course of a few sentences,
ale v niekoľkých vetách,
05:02
he suddenly recoils and he realizes,
sa zrazu zhrozí a uvedomí si:
05:04
"Hang on, everything I love about this woman,
„Počkať, všetko, čo na tejto žene milujem,
05:07
somebody else would love about this woman.
by na nej miloval aj niekto iný.
05:10
Everything that she does that gives me pleasure
Všetko potešenie, ktoré mi dáva,
05:14
could be giving somebody else pleasure,
by mohla dávať niekomu inému,
05:17
maybe right about now."
možno aj v tomto okamihu.“
05:19
And this is the story he starts to tell himself,
A toto je príbeh, ktorý si začne hovoriť.
05:21
and from then on, Proust writes that
Od tej doby Proust píše,
05:24
every fresh charm Swann detects in his mistress,
že čokoľvek pôvabné
na svojej milenke objaví,
05:26
he adds to his "collection of instruments
pridá do svojej „zbierky nástrojov
05:29
in his private torture chamber."
vo svojej súkromnej mučiarni“.
05:31
Now Swann and Proust, we have to admit,
Musíme uznať, že Swann a Proust
05:35
were notoriously jealous.
boli chorobne žiarliví.
05:37
You know, Proust's boyfriends would have to leave
Proustovi milenci
by asi museli opustiť krajinu,
05:39
the country if they wanted to break up with him.
ak by sa s ním chceli rozísť.
05:41
But you don't have to be that jealous
Ale nemusíte byť takí žiarliví
05:43
to concede that it's hard work. Right?
aby ste pripustili,
že je to náročná robota. Všakže?
05:46
Jealousy is exhausting.
Žiarlivosť je vyčerpávajúca.
05:49
It's a hungry emotion. It must be fed.
Je to lačná emócia. Musíte ju kŕmiť.
05:51
And what does jealousy like?
Ale čo má žiarlivosť najradšej?
05:54
Jealousy likes information.
Žiarlivosť má rada informácie.
05:56
Jealousy likes details.
Žiarlivosť má rada podrobnosti.
05:59
Jealousy likes the vast quantities of shiny hair,
Žiarlivosť má rada bujné lesklé vlasy
06:02
the cute little pencil case.
a roztomilý peračník.
06:05
Jealousy likes photos.
Žiarlivosť má rada fotografie.
06:07
That's why Instagram is such a hit. (Laughter)
To je dôvod, prečo je Instagram taký hit.
(smiech)
06:09
Proust actually links the language of scholarship and jealousy.
Proust vlastne spája
jazyk vzdelanosti a žiarlivosti.
06:12
When Swann is in his jealous throes,
Keď Swann vo svojich
záchvatoch žiarlivosti
06:16
and suddenly he's listening at doorways
načúva pri dverách
06:19
and bribing his mistress' servants,
a podpláca sluhov svojej milenky,
06:21
he defends these behaviors.
obhajuje takéto správanie.
06:23
He says, "You know, look, I know you think this is repugnant,
Vraví: „Viem, že podľa vás je to odporné,
06:24
but it is no different
ale v ničom sa to neodlišuje
06:27
from interpreting an ancient text
od analyzovania starého textu
06:29
or looking at a monument."
alebo pozerania sa na pamätník.“
06:31
He says, "They are scientific investigations
Vraví: „Sú to vedecké výskumy
06:33
with real intellectual value."
so skutočnou duševnou hodnotou.“
06:35
Proust is trying to show us that jealousy
Proust sa nám snaží ukázať, že žiarlivosť
06:38
feels intolerable and makes us look absurd,
vyzerá netolerovateľne
a žiarlivci absurdne,
06:40
but it is, at its crux, a quest for knowledge,
ale v podstate je to iba pátranie
po vedomostiach,
06:43
a quest for truth, painful truth,
hľadanie pravdy, bolestivej pravdy.
06:48
and actually, where Proust is concerned,
A, vlastne, pokiaľ ide o Prousta,
06:51
the more painful the truth, the better.
čím bolestivejšia pravda, tým lepšie.
06:53
Grief, humiliation, loss:
Smútok, poníženie a strata
06:56
These were the avenues to wisdom for Proust.
boli pre Prousta cesty k múdrosti.
07:01
He says, "A woman whom we need,
Vraví: „Žena, ktorú potrebujeme,
07:04
who makes us suffer, elicits from us
nám spôsobuje utrpenie a vyvoláva v nás
07:08
a gamut of feelings far more profound and vital
spleť pocitov,
ktoré sú oveľa hlbšie a dôležitejšie,
07:11
than a man of genius who interests us."
ako génius, ktorý nás zaujíma.“
07:14
Is he telling us to just go and find cruel women?
Káže nám hľadať si kruté ženy?
07:18
No. I think he's trying to say
Nie. Myslím, že sa snaží povedať,
07:21
that jealousy reveals us to ourselves.
že žiarlivosť nám ukazuje našu pravú tvár.
07:24
And does any other emotion crack us open
Ktorá ďalšia emócia nás
07:27
in this particular way?
takto odhaľuje?
07:30
Does any other emotion reveal to us
Existujú iné emócie, ktoré nám ukážu
07:32
our aggression and our hideous ambition
našu agresiu, naše strašné ambície
07:34
and our entitlement?
a náše nárokovanie si na veci?
07:37
Does any other emotion teach us to look
Učí nás nejaká iná emócia pozerať
07:40
with such peculiar intensity?
na veci s takou zvláštnou intenzitou?
07:42
Freud would write about this later.
Freud o tom neskôr napísal.
07:46
One day, Freud was visited
Raz Freuda navštívil
07:48
by this very anxious young man who was consumed
istý veľmi nervózny mladý muž,
ktorý bol presvedčený,
07:50
with the thought of his wife cheating on him.
že ho podvádza žena.
07:52
And Freud says, it's something strange about this guy,
A Freud vraví:
„Na tomto chlapíkovi je čosi zvláštne.
07:55
because he's not looking at what his wife is doing.
Nevšíma si, čo jeho manželka robí.
07:57
Because she's blameless; everybody knows it.
Je bez viny. Všetci to o nej vedia.
07:59
The poor creature is just
Toto úbohé stvorenie je len
08:01
under suspicion for no cause.
podozrievavé, úplne bez príčiny.
08:02
But he's looking for things that his wife is doing
Ale všíma si veci, čo jeho manželka robí
08:04
without noticing, unintentional behaviors.
bez premýšľania, neúmyselné správanie.
08:07
Is she smiling too brightly here,
Usmieva sa príliš šťastne len tak?
08:10
or did she accidentally brush up against a man there?
Neobtrela sa náhodou o tamtoho pána?“
08:12
[Freud] says that the man is becoming
[Freud] hovorí, že človek sa stáva
08:15
the custodian of his wife's unconscious.
väzňom podvedomia svojej manželky.
08:18
The novel is very good on this point.
Práve toto rozoberá román veľmi dobre.
08:22
The novel is very good at describing how jealousy
Výborne opisuje, ako nás žiarlivosť
08:24
trains us to look with intensity but not accuracy.
učí pozerať sa na veci intenzívne,
ale nepresne.
08:27
In fact, the more intensely jealous we are,
Dokonca, čím sme žiarlivejší,
08:31
the more we become residents of fantasy.
tým viac si domýšľame.
08:35
And this is why, I think, jealousy doesn't
A preto nás, podľa mňa,
žiarlivosť nemá iba
08:38
just provoke us to do violent things
privádzať k násiliu
08:41
or illegal things.
alebo nezákonnostiam.
08:43
Jealousy prompts us to behave in ways
Žiarlivosť nás nabáda k správaniu,
08:45
that are wildly inventive.
ktoré je odvážne vynaliezavé.
08:48
Now I'm thinking of myself at eight, I concede,
Priznávam, že myslím
na svoju osemročnú verziu,
08:50
but I'm also thinking of this story I heard on the news.
ale myslím aj na príbeh,
čo som počula v správach.
08:52
A 52-year-old Michigan woman was caught
V Michigane dolapili 52-ročnú ženu,
08:56
creating a fake Facebook account
ktorá si vytvorila
na Facebooku falošný účet,
09:00
from which she sent vile, hideous messages
z ktorého posielala hnusné, odporné správy
09:03
to herself for a year.
sama sebe celý rok.
09:07
For a year. A year.
Rok. Celý rok.
09:11
And she was trying to frame
A snažila sa falošne obviniť
09:13
her ex-boyfriend's new girlfriend,
novú priateľku svojho bývalého.
09:15
and I have to confess when I heard this,
Musím sa priznať, keď som to počula,
09:17
I just reacted with admiration.
reagovala som s obdivom.
09:21
(Laughter)
(smiech)
09:23
Because, I mean, let's be real.
Priznajme si to.
09:24
What immense, if misplaced, creativity. Right?
Aj keď na nesprávnom mieste,
bola to ohromná tvorivosť. Nie?
09:27
This is something from a novel.
Znie to ako z románu.
09:31
This is something from a Patricia Highsmith novel.
Ako z románu od Patricie Highsmithovej.
09:34
Now Highsmith is a particular favorite of mine.
Highsmithovú mám obzvlášť rada.
09:37
She is the very brilliant and bizarre woman of American letters.
Bola to brilantná a bizarná spisovateľka.
09:39
She's the author of "Strangers on a Train"
Je autorkou kníh ako Neznámi z expresu
09:43
and "The Talented Mr. Ripley,"
a Talent pána Ripleyho,
09:45
books that are all about how jealousy,
kníh, ktoré sú celé o tom,
ako sa žiarlivosť
09:47
it muddles our minds,
zahráva s našimi mysľami
09:51
and once we're in the sphere, in that realm of jealousy,
a ak sa už raz ocitneme
v kraji žiarlivosti,
09:52
the membrane between what is and what could be
hranica medzi tým, čo je a čo môže byť,
09:55
can be pierced in an instant.
sa dá v okamihu prekročiť.
10:01
Take Tom Ripley, her most famous character.
Vezmite si takého Toma Ripleyho,
jej najznámejšiu postavu.
10:04
Now, Tom Ripley goes from wanting you
Na začiatku chce Tom Ripley
10:06
or wanting what you have
vás alebo vaše vlastníctvo.
10:09
to being you and having what you once had,
Za chvíľu sa však vami stáva
10:11
and you're under the floorboards,
a vy ste pod podlahovými doskami,
10:14
he's answering to your name,
on používa vaše meno,
10:16
he's wearing your rings,
nosí vaše prstene
10:17
emptying your bank account.
a vyprázdňuje vám bankový účet.
10:19
That's one way to go.
To je jedna z ciest, ktorou sa dá vybrať.
10:21
But what do we do? We can't go the Tom Ripley route.
Ale čo budeme robiť? Nemôžeme predsa
ísť v stopách Toma Ripleyho.
10:23
I can't give the world D's,
Nemôžem dať celému svetu štvorky,
10:27
as much as I would really like to, some days.
aj keď občas
by som to veľmi rada spravila.
10:29
And it's a pity, because we live in envious times.
Čo je škoda, pretože žijeme
v časoch plných závisti.
10:32
We live in jealous times.
V časoch plných žiarlivosti.
10:35
I mean, we're all good citizens of social media,
Sme poctivými občanmi štátu
s názvom Sociálne siete,
10:38
aren't we, where the currency is envy?
kde je oficiálnou menou závisť, však?
10:40
Does the novel show us a way out? I'm not sure.
Ukazuje nám román cestu von?
Nie som si istá.
10:43
So let's do what characters always do when they're not sure,
Tak spravme to, čo robia postavy vždy,
keď si nie sú isté
10:48
when they are in possession of a mystery.
a snažia sa vyriešiť nejakú záhadu.
10:51
Let's go to 221B Baker Street
Poďme na 221B Baker Street
10:53
and ask for Sherlock Holmes.
a spýtajme sa, či je Sherlock Holmes doma.
10:56
When people think of Holmes,
Keď ľudia pomyslia na Holmesa,
10:58
they think of his nemesis being Professor Moriarty,
spomenú si na jeho úhlavného nepriateľa
profesora Moriartyho,
11:00
right, this criminal mastermind.
kriminálneho génia.
11:03
But I've always preferred [Inspector] Lestrade,
Ale ja som vždy uprednostňovala
[inšpektora] Lestrada,
11:06
who is the rat-faced head of Scotland Yard
šéfa Scotland Yardu,
11:08
who needs Holmes desperately,
ktorý Holmesa zúvalo potrebuje.
11:11
needs Holmes' genius, but resents him.
potrebuje Holmesov mozog, ale neznáša ho.
11:13
Oh, it's so familiar to me.
Je mi to veľmi povedomé.
11:15
So Lestrade needs his help, resents him,
Takže Lestrade potrebuje jeho pomoc,
neznáša ho,
11:17
and sort of seethes with bitterness over the course of the mysteries.
a celý čas je veľmi zatrpknutý.
11:21
But as they work together, something starts to change,
No ako spolu pracujú,
niečo sa začne meniť,
11:24
and finally in "The Adventure of the Six Napoleons,"
a napokon v príbehu Šesť Napoleonov
11:28
once Holmes comes in, dazzles everybody with his solution,
Holmes príde a všetkých
ohúri svojím riešením.
11:31
Lestrade turns to Holmes and he says,
Lestrade sa k nemu otočí a povie:
11:35
"We're not jealous of you, Mr. Holmes.
„Nežiarlime na vás, pán Holmes.
11:38
We're proud of you."
Sme na vás hrdí.“
11:43
And he says that there's not a man at Scotland Yard
A vraví, že v celom Scotland Yarde
niet človeka,
11:46
who wouldn't want to shake Sherlock Holmes' hand.
ktorý by si nechcel potriasť rukou
so Sherlockom Holmesom.
11:48
It's one of the few times we see Holmes moved
Je to jeden z mála okamihov,
keď je Holmes dojatý,
11:51
in the mysteries, and I find it very moving,
a z môjho pohľadu je táto malá scéna
11:54
this little scene, but it's also mysterious, right?
veľmi dojímavá, no zároveň tajomná, že?
11:56
It seems to treat jealousy
Berie žiarlivosť
11:59
as a problem of geometry, not emotion.
ako problém geometrie, nie emócií.
12:01
You know, one minute Holmes is on the other side from Lestrade.
V jednej chvíli sú Holmes a Lestrade
na opačných stranách
12:04
The next minute they're on the same side.
a zrazu sú obaja na tej istej.
12:06
Suddenly, Lestrade is letting himself
Lestrade zrazu obdivuje myseľ,
12:08
admire this mind that he's resented.
ktorú predtým nenávidel.
12:10
Could it be so simple though?
Môže to byť však také jednoduché?
12:13
What if jealousy really is a matter of geometry,
Čo ak je žiarlivosť
naozaj vecou geometrie,
12:15
just a matter of where we allow ourselves to stand
závisiaca iba od toho, kde sa postavíme,
12:18
in relation to another?
vzhľadom k ostatným?
12:22
Well, maybe then we wouldn't have to resent
Potom by sme možno nemuseli byť znechutení
12:24
somebody's excellence.
z výnimočnosti niekoho iného.
12:26
We could align ourselves with it.
Mohli by sme sa s ňou postaviť
do tej istej roviny.
12:28
But I like contingency plans.
Ale mám rada rezervné plány,
12:31
So while we wait for that to happen,
takže kým budeme čakať
na výsledky tohto pokusu,
12:33
let us remember that we have fiction for consolation.
pamätajme, že v beletrii
môžeme nájsť útechu.
12:36
Fiction alone demystifies jealousy.
Samotná beletria demystifikuje žiarlivosť.
12:38
Fiction alone domesticates it,
Udomácňuje ju,
12:41
invites it to the table.
pozýva ju k stolu.
12:43
And look who it gathers:
A pozrite sa, kto sa pri ňom schádza:
12:45
sweet Lestrade, terrifying Tom Ripley,
sladký Lestrade, desivý Tom Ripley,
12:47
crazy Swann, Marcel Proust himself.
bláznivý Swann a samotný Marcel Proust.
12:51
We are in excellent company.
Sme vo vynikajúcej spoločnosti.
12:55
Thank you.
Ďakujem.
12:57
(Applause)
(potlesk)
12:59
Translated by Martin Nichta
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

About the speaker:

Parul Sehgal - Literary critic
Parul Sehgal is an editor for "The New York Times Book Review."

Why you should listen

"No scorn, no condescension. We read first for distraction then consolation then for company. And finally to be worthy of the company we kept," writes literary critic Parul Sehgal, whose reviews are as delicious and delightful as the books themselves. Sehgal is an editor at The New York Times Book Review. Previously the Books Editor at NPR.org and the Senior Editor at Publisher's Weekly, Sehgal is the recipient of the 2010 Nona Balakian Citation for Excellence in Reviewing and the 2008 Pan African Literary Forum’s OneWorld Prize for fiction. She lives in New York City.

More profile about the speaker
Parul Sehgal | Speaker | TED.com